NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s."

Transkript

1 Nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Krag, Codan s. 3 Nordisk møde Konfliktfriholdelse blev drøftet s. 9 FA statistikker Hvordan bliver statistikkerne til s. 2, 4, 5, 6, 7, 8 EU task force FA og forbundene besøger Bruxelles s. 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang september 2008 NR. 5 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 FA s statistikker Den amerikanske forfatter, Mark Twain, sagde engang Der er tre slags løgn: løgn, forbandet løgn og statistik. Sådan skulle det nødigt være med FA s mange statistikker, og sådan er det da heller ikke. I dette nr. af FA Magasinet ligger hovedvægten på at fortælle noget om FA s forskellige statistikprodukter, hvordan de bliver til, hvem vi samarbejder med, og hvad statistikkerne bruges til. At FA også arbejder med statistikker er helt naturligt, fordi tal betyder meget i finanssektoren. Dertil kommer, at det at producere statistikker simpelthen er noget, der står i FA s formål. I vedtægterne skrives, at FA skal udarbejde lønstatistikker m.v. på baggrund af indberetning fra medlemmerne. Steen A. Rasmussen De forskellige statistikker får større og større betydning. På lønområdet kan man fx ikke længere nøjes med at slå op i overenskomsterne. Decentral løndannelse, egne lønsystemer, forskellige former for tillæg og lønpakker gør, at behovet for statistik er blevet større, men også at tingene er blevet mere komplicerede. FA kan derfor konstatere en stigende brug af de forskellige statistikker ude i medlemsvirksomhederne. Ved siden af det bruger vi selv tallene til FA s analyser. Statistikkerne omsættes også til nøgletal, som fra tid til anden bruges af pressen. De forskellige statistikoplysninger indgår også som grundlag for overenskomstforhandlingerne. Her er der en god og langvarig tradition for at samarbejde med Finansforbundet og DFL om at producere et fælles talgrundlag og fælles konsekvensberegninger. På den måde kan man under forhandlingerne koncentrere sig om det egentlige, nemlig hvad skal en overenskomstforlængelse gå ud på. Man slipper altså for også at skulle bruge tid på at diskutere, om det koster det ene eller det andet. Jeg vil slutte af med at takke de mange i medlemsvirksomhederne, som indberetter de tal, der indgår i FA s statistikker, med et lidt omformuleret citat fra den tidligere SAS-chef Jan Carlsson: I hugger ikke kun sten, når skemaer m.v. skal udfyldes i de rigtige felter og med de rigtige koder. I er med til at bygge en katedral (!) Steen A. Rasmussen

3 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 3 FA har fået nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Krog er juridisk direktør i Codan og sidder i koncernledelsen for Codan koncernen, der består af Codan (fortrinsvis Danmark og Norge) og Trygg-Hansa (fortrinsvis Sverige) og i direktionen for Codan Forsikring. Lige nu har hun travlt med at sikre, at Codan når den Strategi 2010, som koncernledelsen har lagt fast. Vibeke Kragh, Codan Alligevel har hun taget sig tid til at gå aktivt ind i FA s bestyrelse. Hun ser gerne, at FA fortsætte med at være forhandlingspart ved overenskomstforhandlingerne og sparringspartner i andre spørgsmål. Særligt ved lokale overenskomstforhandlinger og arbejdsretlige spørgsmål. FA s rolle er for Vibeke Krag også at være projektfacilitator og inspirator. Bl.a. nævner hun branchens fælles integrationstiltag. Vibeke Krag har desuden set ind i fremtiden og ser der en voksende internationalisering - også inden for forsikring. Det giver vore medarbejdere både udfordringer og muligheder. De klassiske kernekompetencer hos medarbejdere i forsikringssektoren som risikovurdering og risikohåndtering er i stigende grad efterspurgt af andre virksomheder som mere generelle kompetencer. Det gør, at vores medarbejdere bliver mere attraktive for andre typer af arbejdsgivere. Samtidig gør udbredelsen af en risikobaseret tilgang til problemstillinger det mere almindeligt for forsikringsselskaberne at kunne rekruttere på et bredere grundlag. Hun tilføjer, at det betyder, at selskaberne fortsat skal være beredte på at skulle gøre sig attraktive og umage for at klare sig i konkurrencen om at tiltrække og fasholde de bedste medarbejdere. I det lys ser hun også FA som en organisation, der skal være en proaktiv sparringspartner, der kan hjælpe branchen med at se udviklingstrends og have initiativer, der støtter branchen i at nå derhen. Afslutningsvis tilføjer hun: Vi har selvfølgelig alle vores egen kultur og agenda for vores udvikling, men FA står som en branchefacilitator, der hjælper os med at sætte en fælles kurs.

4 4 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 Fra statistikindberetning til avisoverskrift Medlemsvirksomhedernes indberetninger om løn, fravær mv. danner grundlaget for FA s statistikker, konsekvensberegninger, analyser og andre talhistorier. Vejen fra oplysninger, der ligger i virksomhedernes lønsystemer, til en analyse om finanssektoren, der ender som fokus for en avisartikel, kan dog synes lang. Et eksempel, der illustrerer processen, er FA s analyser om personaleomsætning, der ved hver udgivelse vækker stor interesse blandt både journalister og FA s medlemmer. Personaleomsætning beregnes på baggrund af virksomhedernes lønindberetninger for hhv. februar, maj, august og november. Data valideres, når FA modtager dem, og de fejlrettes derpå af virksomhederne. Når datasættene for de enkelte måneder er klar, kan de bruges til at undersøge, hvilke medarbejdere, der er kommet til, og hvilke, der er fratrådt, fra en given virksomhed. For at få et retvisende billede kræver det imidlertid, at alle virksomheder indberetter for alle deres medarbejdere i hver indberetningsmåned. FA gennemgår derfor mønstret i indberetningerne, og virksomheder, der på det punkt har haft problemer med en eller flere indberetninger, kommer ikke til at indgå i beregning af personaleomsætningen. Desuden skal der holdes styr på koncernrelationer, fusioner mv. Grunden er, at det fx ikke betragtes som personaleomsætning, hvis en større gruppe medarbejdere skifter virksomhed pga. omstruktureringer eller opkøb af en anden virksomhed. Virksomheder, der fusionerer eller lign., holdes derfor også ude af FA s beregning af personaleomsætningen. Når personaleomsætningen er beregnet, offentliggøres tallene i en FA Analyse. Journalister finder frem til historien via FA s nyhedsmail eller ved FA s direkte kontakt til udvalgte journalister. I marts 2007 greb Jyllandsposten historien om lav personaleomsætning, og det kom der en god artikel ud af. Læs mere om statistikproduktionen på de følgende sider. Kilde: Jyllandsposten den 26. marts 2007

5 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 5 FA s statistikker FA producerer selv de statistikker, der offentliggøres på FA s hjemmeside. De faste statistikker er Strukturstatistikken, Fraværsstatistikken, Arbejdsomkostninger, Nordisk Bankstatistik og EDB-statistikken. Strukturstatistik Fraværsstatistik Arbejdsomkostninger Nordisk Bankstatistik EDB-statistik Strukturstatistikken viser lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken findes for både hele sektoren og for hvert af de to områder penge & realkredit hhv. forsikring. Strukturstatistikken udkommer hvert år før sommerferien. Med fraværsstatistikken kan man se, hvor meget fravær udgør af den samlede mulige arbejdstid fordelt på fraværsårsager. Opgørelserne laves for både hele sektoren og for penge & realkredit og forsikring, og opdeles endvidere på aldersgrupper, hovedarbejdsfunktion, geografisk region og uddannelse. Fraværet kan også ses opgjort som fraværsdage pr. person, som fraværsdage pr. fraværsperiode mm. Fraværsstatistikken udkommer også hvert år før sommerferien. Sektorens personaleomkostninger, udover lønmodtagernes fortjeneste, opgøres i statistikken over arbejdsomkostninger. Omkostningerne opgøres pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder og pr. præsteret time for hhv. hele sektoren, penge & realkredit og forsikring. Statistikken over arbejdsomkostninger udkommer i løbet af efteråret. En sammenligning med banksektoren i de andre nordiske lande kan man finde i nordisk bankstatistik, der som regel udkommer i november måned. Statistikken indeholder såvel oplysninger om branchens rammer, medarbejdere, lønninger som arbejdsmarkedsforhold for pengeinstitutter. Oplysningerne stammer fra FA og FA s nordiske søsterorganisationer. EDB-statistikken viser en mere detaljeret opgørelse af lønningerne inden for ITområdet i finanssektoren og sammenlignet med IT-området på det øvrige private arbejdsmarked. Statistikken udkommer typisk sidst på året. FA s statistikker findes på https://www.fanet.dk/statistik/statistikker.

6 6 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 Hvor kommer tallene fra? FA s statistikker, analyser og nøgletal er baseret på medlemsvirksomhedernes indberetninger om løn, fravær og øvrige arbejdsomkostninger. Der skal indberettes lønoplysninger for fire måneder i løbet af året (februar, maj, august og november) og én gang for hele året. For både fravær og øvrige arbejdsomkostninger indberettes oplysninger for hele året i én indberetning. Når FA modtager indberetninger fra virksomhederne eller deres lønbureauer, valideres data logisk bl.a. efter overenskomstens bestemmelser og lønniveauer. Den samme person kan eksempelvis ikke både have jobstatus som elev og jobfunktion som direktør. De data, som valideringen udpeger som fejlbehæftede, udskrives på en fejlliste, der returneres til virksomheden. Virksomheden retter op på fejlene og sender de korrigerede data til FA igen. Data, der efter denne retterunde stadig er fejlbehæftede, kommer ikke ind i statistikkerne. Heldigvis er datakvaliteten fra FA s medlemsvirksomheder høj. Når data er kommet tilbage fra fejlretning indgår fx 96% i konjunkturstatistikken. Det er vist Danmarksrekord. I næsten 25 år har jeg stået for indberetning til FA. Jeg indberetter oplysningerne i excel-regneark, efter at informationerne er hentet i personalesystemet Axapta. Kun jobfunktionskoderne er besværlige at have med at gøre, da de ikke er målrettet finanssektoren. Jeg får næsten altid en fejliste fra FA. Det tager ca. ½ time at gå listen igennem og give en tilbagemelding til FA. En typisk fejl er, at feriedage uden løn ikke er blevet indberettet, og så stemmer den udbetalte løn ikke med overenskomstlønnen. Har jeg spørgsmål, ringer jeg til Edwin i FA, og så finder vi en løsning. Løbende holder jeg mig ajour ved at modtage FA s nyhedsbrev og læse på FA s hjemmeside. Bliver jeg i tvivl om noget, så slår jeg op i statistikvejledningen. Flere gange har jeg deltaget i FA s kurser om indberetning, som holdes ca. en gang om året. Interview med fuldmægtig Ketty Damgaard, GF-forsikring (GF-forsikring har 265 medarbejdere og 68 forsikringsklubber) På FA s hjemmeside er der forskellige hjælperedskaber til indberetningerne. Vejledningerne er det bedste sted at starte. Her finder man hjælp til indberetning af bl.a. fraværskoder, overenskomstkoder og de jobfunktionskoder (discokoder), der er relevante for finanssektoren. Vejledningerne findes på Med værktøjet Søg jobfunktion kan man som supplement få hjælp til at finde de rigtige jobfunktionskoder til virksomhedens medarbejdere. Funktionen ligger på https://www.fanet.dk/medlemservice/statistik/soegjobfunktiondisco.

7 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 7 Benchmark med egne tal Medlemsvirksomhederne kan sammenligne deres egne tal med branchens eller et relevant delområdes tal for en lang række af FA s statistikker. Inden for de seneste par år er hjemmesiden blevet udvidet med funktionaliteter, så medarbejdere med adgang selv kan trække virksomhedens tal, frem for at skulle rekvirere dem hos FA. Via hjemmesiden er der således adgang til at hente virksomhedens egen strukturstatistik, ligelønsstatistik, kvartalsvise konjunkturstatistik, fraværsstatistik samt over- og merarbejdsstatistik. Adgangen til at se virksomhedens egne tal gives kun med tilladelse fra et medlem af direktionen i den enkelte virksomhed. Direktionsmedlemmer, der har adgang til forhandlinger på FA s hjemmeside, kan under Til/frameld > Tilmeld egne tal udfylde blanketten, der giver en specifik medarbejder ret til at se virksomhedens statistikker. Blanketten skal underskrives og indsendes til FA. Direktører med adgang til forhandlinger kan også administrere rettighederne for de medarbejdere, der har adgang til virksomhedens egne tal. Det sker under Ret adgang til egne tal. Virksomheder, hvor ingen har adgang til forhandlinger, kan rekvirere en blanket til ansøgning om adgang til egne tal ved at henvende sig til FA. Denne måske lidt omstændige procedure sikrer, at andre ikke kan kigge i virksomhedens tal. Jeg og et par kolleger har adgang til vores egne tal på FA s hjemmeside. Vi bruger primært adgangen, når der kommer de årlige opdateringer til tallene, og laver så en samlet rapportering, hvor vi kan sammenligne med tallene for sektoren generelt. Jeg synes, det er en fordel, tallene er blevet lagt på nettet. De er nemme at finde, og der er en fleksibilitet i søgningen, så der er mulighed for at trække lige netop de tal ud, der er relevante i situationen. Men jeg håber, det bliver fortsat udbygget, fx med at man kan sammenligne på tværs af en årrække, at man kan søge på hhv. koncern og virksomhedsniveau - som det i dag er tilfældet på fraværsstatistikken. Eneste ulempe er, at der på grund af validering mm. går lang tid fra tallene er indberettet, til de er præsenteret på hjemmesiden. Interview med medarbejderkonsulent Mette Gunge Hansen, Medarbejderafdelingen i Jyske Bank (Jyske Bank har medarbejdere) På nuværende tidspunkt har en eller flere medarbejdere i 110 medlemsvirksomheder adgang til at se virksomhedens egne tal via FA s hjemmeside. I alt 189 medlemsvirksomheder er forpligtet til at indberette til FA s statistikker, da de har mere end 10 ansatte. Som oftest er det personalechefen og/eller HR-konsulenter, der har adgang til virksomhedens tal. FA s fornemmelse er, at flere og flere henter deres egne tal. Især med udgivelsen af ligelønsstatistikken har flere rekvireret adgang. Medarbejdere, der har adgang til at se virksomhedens egne tal, finder dem på https://www.fanet.dk/medlemservice/statistik.

8 8 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 Samarbejdspartnere på statistikområdet FA samarbejder med andre interessenter på statistikområdet. Samarbejdet gælder især indhentning af data, videresendelse af data samt metoder i forbindelse med udarbejdelsen af statistikkerne. Endvidere samarbejder FA om data med både Finansforbundet og DFL i forbindelse med overenskomstforhandlinger og udveksler løbende statistisk information om sektoren og dens medarbejdere. FA sender ligesom DA data videre til Danmarks Statistik til brug for deres lønog fraværsstatistik. FA s medlemmer er derfor undtaget fra selv at indberette til Danmarks Statistik, og Danmarks Statistik og DA er naturlige samarbejdspartnere, hvad angår krav til indberetningerne og metodemæssige spørgsmål. Mange af FA s medlemsvirksomheder benytter sig af lønbureauer eller lønsystemer, der i så fald automatisk indberetter virksomhedens data til FA. Den største aktør på finansområdet er Multidata, men også KMD og Zalaris står for indberetning til FA. Ved ændring af kravene til indberetningerne samarbejder FA med lønsystemudbyderne for at finde de mest hensigtsmæssige løsninger.

9 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 9 Nordisk møde Konfliktfriholdelse, nye overenskomster, Laval-sagen og Nordiske HR-seminar var på dagsordenen, da de nordiske arbejdsgiversekretariater fra både finans og forsikring mødtes i Helsinki. De nordiske lande, bortset fra Finland, har alle indgået konfliktfriholdelsesaftaler inden for finansområdet med de modstående organisationer. De norske og danske aftaler er næsten identiske, mens den svenske, som var den første aftale, er meget enkel i sit indhold. Der var enighed om at holde tæt nordisk kontakt i spørgsmålet om konfliktfriholdelse, også set i lyset af, at sektoren i stadig større omfang er både nordisk og international. De nye overenskomster var ligeledes til drøftelse, og især var der stor interesse for muligheden for individuel fleksibel arbejdstid med timebank, som blev indført ved OK08 i Danmark. De nordiske kolleger fandt, at det var en god mulighed for yderligere fleksibilitet. Finland har netop afsluttet en 4-årig overenskomst, hvor der gives mulighed for individuel lønregulering, og det medførte en lang diskussion om erfaringer med lønsamtaler, hvor især Norge og Sverige gennem en årrække har praktiseret decentral lønregulering. Gode ideer, forslag og erfaringer var gennemgående for et inspirerende møde. Det må samtidig konstateres, at uanset det nordiske fællesskab er der meget store forskelle mellem holdninger og indhold i overenskomsterne, så der var også enighed om, at nordiske kollektive aftaler ikke er en realistisk mulighed. Sverige har udover overenskomst med Finansforbundet en kollektiv aftale med SACO, som er akademikernes organisation, idet der er mange akademikere ansat i den svenske finanssektor. Aftalen er helt uden lønsatser, fordi lønnen forhandles individuelt på den enkelte virksomhed. Endvidere er der en særskilt overenskomst for rengøringspersonale. Her havde man været tæt på konflikt, men efter strejkevarsler var der indgået forlig i sidste øjeblik. Laval-sagen blev berørt om konflikten mellem strejkeretten og arbejdskraftens frie bevægelighed. Finland og Norge har ikke til hensigt at gøre noget lovgivningsmæssigt, til trods for heftig kritik fra de faglige organisationer. I Sverige afsluttes et udvalgsarbejde i december, som så kan munde ud i et lovforslag. Så Danmark er det eneste nordiske land, hvor der er fremsat lovforslag som en ændring til udstationeringsloven. NFU s kommende generalsekretær, Christina Colclough, var gæstetaler og opfordrede til, at arbejdsgivere og arbejdstagere i finanssektoren arbejder sammen for at fastholde den nordiske model. Og som hun sagde: I propose we dance a little more - even all the way to Europe! Det Nordiske HR-seminar den november 2008 blev også drøftet. Det foregår denne gang i Helsinki og temaet er Internationalisering af den nordiske finansielle sektor Der forventes deltagelse fra 40 HR-chefer fra de 4 nordiske lande.

10 10 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 EU task forcebesøg i Bruxelles FA, Finansforbundet og DFL blev under overenskomstforhandlingerne enige om at samarbejde omkring EU. Organisationerne nedsatte derfor en EU task force. Gruppen indleder arbejdet med en studietur til Bruxelles. Provisional program EU task force Fact finding mission to Brussels January EU har længe haft indflydelse på de danske ansættelsesretlige regler. Eksempelvis er ligebehandlings- og forskelsbehandlingslovene vedtaget for at gennemføre EUdirektiverne på områderne. Aktuelt har Kommissionen fremlagt et forslag til ændring af direktivet vedrørende europæiske samarbejdsudvalg. FA, Finansforbundet og DFL blev under de seneste overenskomstforhandlinger enige om at styrke indsatsen for at påvirke EU-lovgivningen, inden den bliver vedtaget. Parterne aftalte derfor at oprette en EU Task Force med repræsentanter fra FA og dens medlemsvirksomheder samt repræsentanter fra Finansforbundet og DFL og deres medlemmer. I protokollaterne for overenskomstforhandlingerne står, at formålet med EU Task Force er at styrke samarbejdet mellem organisationerne om EU-forhold med henblik på at følge og påvirke retsudviklingen inden for EU og dennes betydning for den finansielle sektor, herunder for de eksisterende aftaler mellem FA og Finansforbundet og FA og DFL. For at sikre det nødvendige fælles fundament for gruppens videre arbejde med EU planlægger FA, Finansforbundet og DFL en fælles studietur til Bruxelles. Formålet med studieturen er at give gruppen et grundlæggende kendskab til EU. Herunder hvordan EU-lovgivning bliver til, og hvordan de Europæiske interesseorganisationer er med til at påvirke EU-lovgivningen. Gruppen vil også studere forholdet mellem aftaler, særligt tværnationale aftaler, og lovgivning på europæisk plan. Se det foreløbige program til højre. Tuesday January 20, a.m. DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Briefing and discussion with Armindo Silva, Director for Social dialogue, social rights, working conditions and adaptation to change and Head of the Directorates Unit Labour law a.m. UNI Europa Meeting with Oliver Roethig Head of the Finance Sector in UNI Europa p.m. Business Europe Meeting with Therese de Liedekerke Director for the Social Affairs Department p.m. ETUC (European Trade Union Confederation) Meeting with General Secretary John Monks. Wednesday January 21, a.m. FBE European Banking Federation Meeting with General Secretary Guido Ravoet and Sebastien de Brouwer, Head of the Department for Retail Financial Services, Legal & Social Affairs. Briefing on the organisational structure in the banking and insurance areas a.m. The Permanent Representation of Denmark to the EU Meeting with Minister Counsellor Jakob Jensen responsible for employment, Social Affairs and Health p.m. Luncheon meeting with members of the European Parliament MEP Ole Christensen MEP Anne E. Jensen MEP Poul Nyrup Rasmussen MEP Karin RiisJørgensen

11 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Medlemmer Indmeldte siden sidste FA Magasin GE Money Bank Andelskassen Fælleskassen Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S Sønderjysk Forsikring G/S EnterCard Danmark, filial af EnterCard Norge AS Navneændringer Forsikringsselskabet Vendsyssel GS til Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse til Øster Brønderslev Sparekasse Udmeldte siden sidste FA Magasin banktrelleborg fusioneret med Sydbank FA har nu 224 medlemmer med medarbejdere. Valgt til FA s bestyrelse Direktør Lars Mørch, Danske Bank formand Regionalbankdirektør Anders Jensen, Nordea næstformand Adm. direktør Sven A. Blomberg, BRFkredit Koncerndirektør Stig Ellkier-Pedersen, Tryg Bankdirektør Leif F. Larsen, Jyske Bank Juridisk direktør Vibeke Krag, Codan Direktør John Lundsgaard, Spar Nord Adm. direktør Kjeld Mosebo Christensen, Forstædernes Bank Koncerndirektør Christian Sagild, Topdanmark Bankdirektør Finn Strier Poulsen, ebh bank Nyvalgte til FA s repræsentantskab Juridisk direktør Vibeke Kragh, Codan Koncerndirektør Nina Christensen, PFA Pension Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen, Sparekassen Lolland

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

NR.4. Personalepolitik på tværs af grænser. Globaliseringen når også til Nørre Snede. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet

NR.4. Personalepolitik på tværs af grænser. Globaliseringen når også til Nørre Snede. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet Personalepolitik på tværs af grænser If forsikrings nordiske erfaringer s. 3 Globaliseringen når også til Nørre Snede Internationale strømme i det lokale s. 3 Dansk realkredit vinder indpas i udlandet

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere