NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s."

Transkript

1 Nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Krag, Codan s. 3 Nordisk møde Konfliktfriholdelse blev drøftet s. 9 FA statistikker Hvordan bliver statistikkerne til s. 2, 4, 5, 6, 7, 8 EU task force FA og forbundene besøger Bruxelles s. 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang september 2008 NR. 5 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 FA s statistikker Den amerikanske forfatter, Mark Twain, sagde engang Der er tre slags løgn: løgn, forbandet løgn og statistik. Sådan skulle det nødigt være med FA s mange statistikker, og sådan er det da heller ikke. I dette nr. af FA Magasinet ligger hovedvægten på at fortælle noget om FA s forskellige statistikprodukter, hvordan de bliver til, hvem vi samarbejder med, og hvad statistikkerne bruges til. At FA også arbejder med statistikker er helt naturligt, fordi tal betyder meget i finanssektoren. Dertil kommer, at det at producere statistikker simpelthen er noget, der står i FA s formål. I vedtægterne skrives, at FA skal udarbejde lønstatistikker m.v. på baggrund af indberetning fra medlemmerne. Steen A. Rasmussen De forskellige statistikker får større og større betydning. På lønområdet kan man fx ikke længere nøjes med at slå op i overenskomsterne. Decentral løndannelse, egne lønsystemer, forskellige former for tillæg og lønpakker gør, at behovet for statistik er blevet større, men også at tingene er blevet mere komplicerede. FA kan derfor konstatere en stigende brug af de forskellige statistikker ude i medlemsvirksomhederne. Ved siden af det bruger vi selv tallene til FA s analyser. Statistikkerne omsættes også til nøgletal, som fra tid til anden bruges af pressen. De forskellige statistikoplysninger indgår også som grundlag for overenskomstforhandlingerne. Her er der en god og langvarig tradition for at samarbejde med Finansforbundet og DFL om at producere et fælles talgrundlag og fælles konsekvensberegninger. På den måde kan man under forhandlingerne koncentrere sig om det egentlige, nemlig hvad skal en overenskomstforlængelse gå ud på. Man slipper altså for også at skulle bruge tid på at diskutere, om det koster det ene eller det andet. Jeg vil slutte af med at takke de mange i medlemsvirksomhederne, som indberetter de tal, der indgår i FA s statistikker, med et lidt omformuleret citat fra den tidligere SAS-chef Jan Carlsson: I hugger ikke kun sten, når skemaer m.v. skal udfyldes i de rigtige felter og med de rigtige koder. I er med til at bygge en katedral (!) Steen A. Rasmussen

3 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 3 FA har fået nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Krog er juridisk direktør i Codan og sidder i koncernledelsen for Codan koncernen, der består af Codan (fortrinsvis Danmark og Norge) og Trygg-Hansa (fortrinsvis Sverige) og i direktionen for Codan Forsikring. Lige nu har hun travlt med at sikre, at Codan når den Strategi 2010, som koncernledelsen har lagt fast. Vibeke Kragh, Codan Alligevel har hun taget sig tid til at gå aktivt ind i FA s bestyrelse. Hun ser gerne, at FA fortsætte med at være forhandlingspart ved overenskomstforhandlingerne og sparringspartner i andre spørgsmål. Særligt ved lokale overenskomstforhandlinger og arbejdsretlige spørgsmål. FA s rolle er for Vibeke Krag også at være projektfacilitator og inspirator. Bl.a. nævner hun branchens fælles integrationstiltag. Vibeke Krag har desuden set ind i fremtiden og ser der en voksende internationalisering - også inden for forsikring. Det giver vore medarbejdere både udfordringer og muligheder. De klassiske kernekompetencer hos medarbejdere i forsikringssektoren som risikovurdering og risikohåndtering er i stigende grad efterspurgt af andre virksomheder som mere generelle kompetencer. Det gør, at vores medarbejdere bliver mere attraktive for andre typer af arbejdsgivere. Samtidig gør udbredelsen af en risikobaseret tilgang til problemstillinger det mere almindeligt for forsikringsselskaberne at kunne rekruttere på et bredere grundlag. Hun tilføjer, at det betyder, at selskaberne fortsat skal være beredte på at skulle gøre sig attraktive og umage for at klare sig i konkurrencen om at tiltrække og fasholde de bedste medarbejdere. I det lys ser hun også FA som en organisation, der skal være en proaktiv sparringspartner, der kan hjælpe branchen med at se udviklingstrends og have initiativer, der støtter branchen i at nå derhen. Afslutningsvis tilføjer hun: Vi har selvfølgelig alle vores egen kultur og agenda for vores udvikling, men FA står som en branchefacilitator, der hjælper os med at sætte en fælles kurs.

4 4 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 Fra statistikindberetning til avisoverskrift Medlemsvirksomhedernes indberetninger om løn, fravær mv. danner grundlaget for FA s statistikker, konsekvensberegninger, analyser og andre talhistorier. Vejen fra oplysninger, der ligger i virksomhedernes lønsystemer, til en analyse om finanssektoren, der ender som fokus for en avisartikel, kan dog synes lang. Et eksempel, der illustrerer processen, er FA s analyser om personaleomsætning, der ved hver udgivelse vækker stor interesse blandt både journalister og FA s medlemmer. Personaleomsætning beregnes på baggrund af virksomhedernes lønindberetninger for hhv. februar, maj, august og november. Data valideres, når FA modtager dem, og de fejlrettes derpå af virksomhederne. Når datasættene for de enkelte måneder er klar, kan de bruges til at undersøge, hvilke medarbejdere, der er kommet til, og hvilke, der er fratrådt, fra en given virksomhed. For at få et retvisende billede kræver det imidlertid, at alle virksomheder indberetter for alle deres medarbejdere i hver indberetningsmåned. FA gennemgår derfor mønstret i indberetningerne, og virksomheder, der på det punkt har haft problemer med en eller flere indberetninger, kommer ikke til at indgå i beregning af personaleomsætningen. Desuden skal der holdes styr på koncernrelationer, fusioner mv. Grunden er, at det fx ikke betragtes som personaleomsætning, hvis en større gruppe medarbejdere skifter virksomhed pga. omstruktureringer eller opkøb af en anden virksomhed. Virksomheder, der fusionerer eller lign., holdes derfor også ude af FA s beregning af personaleomsætningen. Når personaleomsætningen er beregnet, offentliggøres tallene i en FA Analyse. Journalister finder frem til historien via FA s nyhedsmail eller ved FA s direkte kontakt til udvalgte journalister. I marts 2007 greb Jyllandsposten historien om lav personaleomsætning, og det kom der en god artikel ud af. Læs mere om statistikproduktionen på de følgende sider. Kilde: Jyllandsposten den 26. marts 2007

5 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 5 FA s statistikker FA producerer selv de statistikker, der offentliggøres på FA s hjemmeside. De faste statistikker er Strukturstatistikken, Fraværsstatistikken, Arbejdsomkostninger, Nordisk Bankstatistik og EDB-statistikken. Strukturstatistik Fraværsstatistik Arbejdsomkostninger Nordisk Bankstatistik EDB-statistik Strukturstatistikken viser lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken findes for både hele sektoren og for hvert af de to områder penge & realkredit hhv. forsikring. Strukturstatistikken udkommer hvert år før sommerferien. Med fraværsstatistikken kan man se, hvor meget fravær udgør af den samlede mulige arbejdstid fordelt på fraværsårsager. Opgørelserne laves for både hele sektoren og for penge & realkredit og forsikring, og opdeles endvidere på aldersgrupper, hovedarbejdsfunktion, geografisk region og uddannelse. Fraværet kan også ses opgjort som fraværsdage pr. person, som fraværsdage pr. fraværsperiode mm. Fraværsstatistikken udkommer også hvert år før sommerferien. Sektorens personaleomkostninger, udover lønmodtagernes fortjeneste, opgøres i statistikken over arbejdsomkostninger. Omkostningerne opgøres pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder og pr. præsteret time for hhv. hele sektoren, penge & realkredit og forsikring. Statistikken over arbejdsomkostninger udkommer i løbet af efteråret. En sammenligning med banksektoren i de andre nordiske lande kan man finde i nordisk bankstatistik, der som regel udkommer i november måned. Statistikken indeholder såvel oplysninger om branchens rammer, medarbejdere, lønninger som arbejdsmarkedsforhold for pengeinstitutter. Oplysningerne stammer fra FA og FA s nordiske søsterorganisationer. EDB-statistikken viser en mere detaljeret opgørelse af lønningerne inden for ITområdet i finanssektoren og sammenlignet med IT-området på det øvrige private arbejdsmarked. Statistikken udkommer typisk sidst på året. FA s statistikker findes på https://www.fanet.dk/statistik/statistikker.

6 6 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 Hvor kommer tallene fra? FA s statistikker, analyser og nøgletal er baseret på medlemsvirksomhedernes indberetninger om løn, fravær og øvrige arbejdsomkostninger. Der skal indberettes lønoplysninger for fire måneder i løbet af året (februar, maj, august og november) og én gang for hele året. For både fravær og øvrige arbejdsomkostninger indberettes oplysninger for hele året i én indberetning. Når FA modtager indberetninger fra virksomhederne eller deres lønbureauer, valideres data logisk bl.a. efter overenskomstens bestemmelser og lønniveauer. Den samme person kan eksempelvis ikke både have jobstatus som elev og jobfunktion som direktør. De data, som valideringen udpeger som fejlbehæftede, udskrives på en fejlliste, der returneres til virksomheden. Virksomheden retter op på fejlene og sender de korrigerede data til FA igen. Data, der efter denne retterunde stadig er fejlbehæftede, kommer ikke ind i statistikkerne. Heldigvis er datakvaliteten fra FA s medlemsvirksomheder høj. Når data er kommet tilbage fra fejlretning indgår fx 96% i konjunkturstatistikken. Det er vist Danmarksrekord. I næsten 25 år har jeg stået for indberetning til FA. Jeg indberetter oplysningerne i excel-regneark, efter at informationerne er hentet i personalesystemet Axapta. Kun jobfunktionskoderne er besværlige at have med at gøre, da de ikke er målrettet finanssektoren. Jeg får næsten altid en fejliste fra FA. Det tager ca. ½ time at gå listen igennem og give en tilbagemelding til FA. En typisk fejl er, at feriedage uden løn ikke er blevet indberettet, og så stemmer den udbetalte løn ikke med overenskomstlønnen. Har jeg spørgsmål, ringer jeg til Edwin i FA, og så finder vi en løsning. Løbende holder jeg mig ajour ved at modtage FA s nyhedsbrev og læse på FA s hjemmeside. Bliver jeg i tvivl om noget, så slår jeg op i statistikvejledningen. Flere gange har jeg deltaget i FA s kurser om indberetning, som holdes ca. en gang om året. Interview med fuldmægtig Ketty Damgaard, GF-forsikring (GF-forsikring har 265 medarbejdere og 68 forsikringsklubber) På FA s hjemmeside er der forskellige hjælperedskaber til indberetningerne. Vejledningerne er det bedste sted at starte. Her finder man hjælp til indberetning af bl.a. fraværskoder, overenskomstkoder og de jobfunktionskoder (discokoder), der er relevante for finanssektoren. Vejledningerne findes på Med værktøjet Søg jobfunktion kan man som supplement få hjælp til at finde de rigtige jobfunktionskoder til virksomhedens medarbejdere. Funktionen ligger på https://www.fanet.dk/medlemservice/statistik/soegjobfunktiondisco.

7 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 7 Benchmark med egne tal Medlemsvirksomhederne kan sammenligne deres egne tal med branchens eller et relevant delområdes tal for en lang række af FA s statistikker. Inden for de seneste par år er hjemmesiden blevet udvidet med funktionaliteter, så medarbejdere med adgang selv kan trække virksomhedens tal, frem for at skulle rekvirere dem hos FA. Via hjemmesiden er der således adgang til at hente virksomhedens egen strukturstatistik, ligelønsstatistik, kvartalsvise konjunkturstatistik, fraværsstatistik samt over- og merarbejdsstatistik. Adgangen til at se virksomhedens egne tal gives kun med tilladelse fra et medlem af direktionen i den enkelte virksomhed. Direktionsmedlemmer, der har adgang til forhandlinger på FA s hjemmeside, kan under Til/frameld > Tilmeld egne tal udfylde blanketten, der giver en specifik medarbejder ret til at se virksomhedens statistikker. Blanketten skal underskrives og indsendes til FA. Direktører med adgang til forhandlinger kan også administrere rettighederne for de medarbejdere, der har adgang til virksomhedens egne tal. Det sker under Ret adgang til egne tal. Virksomheder, hvor ingen har adgang til forhandlinger, kan rekvirere en blanket til ansøgning om adgang til egne tal ved at henvende sig til FA. Denne måske lidt omstændige procedure sikrer, at andre ikke kan kigge i virksomhedens tal. Jeg og et par kolleger har adgang til vores egne tal på FA s hjemmeside. Vi bruger primært adgangen, når der kommer de årlige opdateringer til tallene, og laver så en samlet rapportering, hvor vi kan sammenligne med tallene for sektoren generelt. Jeg synes, det er en fordel, tallene er blevet lagt på nettet. De er nemme at finde, og der er en fleksibilitet i søgningen, så der er mulighed for at trække lige netop de tal ud, der er relevante i situationen. Men jeg håber, det bliver fortsat udbygget, fx med at man kan sammenligne på tværs af en årrække, at man kan søge på hhv. koncern og virksomhedsniveau - som det i dag er tilfældet på fraværsstatistikken. Eneste ulempe er, at der på grund af validering mm. går lang tid fra tallene er indberettet, til de er præsenteret på hjemmesiden. Interview med medarbejderkonsulent Mette Gunge Hansen, Medarbejderafdelingen i Jyske Bank (Jyske Bank har medarbejdere) På nuværende tidspunkt har en eller flere medarbejdere i 110 medlemsvirksomheder adgang til at se virksomhedens egne tal via FA s hjemmeside. I alt 189 medlemsvirksomheder er forpligtet til at indberette til FA s statistikker, da de har mere end 10 ansatte. Som oftest er det personalechefen og/eller HR-konsulenter, der har adgang til virksomhedens tal. FA s fornemmelse er, at flere og flere henter deres egne tal. Især med udgivelsen af ligelønsstatistikken har flere rekvireret adgang. Medarbejdere, der har adgang til at se virksomhedens egne tal, finder dem på https://www.fanet.dk/medlemservice/statistik.

8 8 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 Samarbejdspartnere på statistikområdet FA samarbejder med andre interessenter på statistikområdet. Samarbejdet gælder især indhentning af data, videresendelse af data samt metoder i forbindelse med udarbejdelsen af statistikkerne. Endvidere samarbejder FA om data med både Finansforbundet og DFL i forbindelse med overenskomstforhandlinger og udveksler løbende statistisk information om sektoren og dens medarbejdere. FA sender ligesom DA data videre til Danmarks Statistik til brug for deres lønog fraværsstatistik. FA s medlemmer er derfor undtaget fra selv at indberette til Danmarks Statistik, og Danmarks Statistik og DA er naturlige samarbejdspartnere, hvad angår krav til indberetningerne og metodemæssige spørgsmål. Mange af FA s medlemsvirksomheder benytter sig af lønbureauer eller lønsystemer, der i så fald automatisk indberetter virksomhedens data til FA. Den største aktør på finansområdet er Multidata, men også KMD og Zalaris står for indberetning til FA. Ved ændring af kravene til indberetningerne samarbejder FA med lønsystemudbyderne for at finde de mest hensigtsmæssige løsninger.

9 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 9 Nordisk møde Konfliktfriholdelse, nye overenskomster, Laval-sagen og Nordiske HR-seminar var på dagsordenen, da de nordiske arbejdsgiversekretariater fra både finans og forsikring mødtes i Helsinki. De nordiske lande, bortset fra Finland, har alle indgået konfliktfriholdelsesaftaler inden for finansområdet med de modstående organisationer. De norske og danske aftaler er næsten identiske, mens den svenske, som var den første aftale, er meget enkel i sit indhold. Der var enighed om at holde tæt nordisk kontakt i spørgsmålet om konfliktfriholdelse, også set i lyset af, at sektoren i stadig større omfang er både nordisk og international. De nye overenskomster var ligeledes til drøftelse, og især var der stor interesse for muligheden for individuel fleksibel arbejdstid med timebank, som blev indført ved OK08 i Danmark. De nordiske kolleger fandt, at det var en god mulighed for yderligere fleksibilitet. Finland har netop afsluttet en 4-årig overenskomst, hvor der gives mulighed for individuel lønregulering, og det medførte en lang diskussion om erfaringer med lønsamtaler, hvor især Norge og Sverige gennem en årrække har praktiseret decentral lønregulering. Gode ideer, forslag og erfaringer var gennemgående for et inspirerende møde. Det må samtidig konstateres, at uanset det nordiske fællesskab er der meget store forskelle mellem holdninger og indhold i overenskomsterne, så der var også enighed om, at nordiske kollektive aftaler ikke er en realistisk mulighed. Sverige har udover overenskomst med Finansforbundet en kollektiv aftale med SACO, som er akademikernes organisation, idet der er mange akademikere ansat i den svenske finanssektor. Aftalen er helt uden lønsatser, fordi lønnen forhandles individuelt på den enkelte virksomhed. Endvidere er der en særskilt overenskomst for rengøringspersonale. Her havde man været tæt på konflikt, men efter strejkevarsler var der indgået forlig i sidste øjeblik. Laval-sagen blev berørt om konflikten mellem strejkeretten og arbejdskraftens frie bevægelighed. Finland og Norge har ikke til hensigt at gøre noget lovgivningsmæssigt, til trods for heftig kritik fra de faglige organisationer. I Sverige afsluttes et udvalgsarbejde i december, som så kan munde ud i et lovforslag. Så Danmark er det eneste nordiske land, hvor der er fremsat lovforslag som en ændring til udstationeringsloven. NFU s kommende generalsekretær, Christina Colclough, var gæstetaler og opfordrede til, at arbejdsgivere og arbejdstagere i finanssektoren arbejder sammen for at fastholde den nordiske model. Og som hun sagde: I propose we dance a little more - even all the way to Europe! Det Nordiske HR-seminar den november 2008 blev også drøftet. Det foregår denne gang i Helsinki og temaet er Internationalisering af den nordiske finansielle sektor Der forventes deltagelse fra 40 HR-chefer fra de 4 nordiske lande.

10 10 FA MAGASIN SEPTEMBER 2008 EU task forcebesøg i Bruxelles FA, Finansforbundet og DFL blev under overenskomstforhandlingerne enige om at samarbejde omkring EU. Organisationerne nedsatte derfor en EU task force. Gruppen indleder arbejdet med en studietur til Bruxelles. Provisional program EU task force Fact finding mission to Brussels January EU har længe haft indflydelse på de danske ansættelsesretlige regler. Eksempelvis er ligebehandlings- og forskelsbehandlingslovene vedtaget for at gennemføre EUdirektiverne på områderne. Aktuelt har Kommissionen fremlagt et forslag til ændring af direktivet vedrørende europæiske samarbejdsudvalg. FA, Finansforbundet og DFL blev under de seneste overenskomstforhandlinger enige om at styrke indsatsen for at påvirke EU-lovgivningen, inden den bliver vedtaget. Parterne aftalte derfor at oprette en EU Task Force med repræsentanter fra FA og dens medlemsvirksomheder samt repræsentanter fra Finansforbundet og DFL og deres medlemmer. I protokollaterne for overenskomstforhandlingerne står, at formålet med EU Task Force er at styrke samarbejdet mellem organisationerne om EU-forhold med henblik på at følge og påvirke retsudviklingen inden for EU og dennes betydning for den finansielle sektor, herunder for de eksisterende aftaler mellem FA og Finansforbundet og FA og DFL. For at sikre det nødvendige fælles fundament for gruppens videre arbejde med EU planlægger FA, Finansforbundet og DFL en fælles studietur til Bruxelles. Formålet med studieturen er at give gruppen et grundlæggende kendskab til EU. Herunder hvordan EU-lovgivning bliver til, og hvordan de Europæiske interesseorganisationer er med til at påvirke EU-lovgivningen. Gruppen vil også studere forholdet mellem aftaler, særligt tværnationale aftaler, og lovgivning på europæisk plan. Se det foreløbige program til højre. Tuesday January 20, a.m. DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Briefing and discussion with Armindo Silva, Director for Social dialogue, social rights, working conditions and adaptation to change and Head of the Directorates Unit Labour law a.m. UNI Europa Meeting with Oliver Roethig Head of the Finance Sector in UNI Europa p.m. Business Europe Meeting with Therese de Liedekerke Director for the Social Affairs Department p.m. ETUC (European Trade Union Confederation) Meeting with General Secretary John Monks. Wednesday January 21, a.m. FBE European Banking Federation Meeting with General Secretary Guido Ravoet and Sebastien de Brouwer, Head of the Department for Retail Financial Services, Legal & Social Affairs. Briefing on the organisational structure in the banking and insurance areas a.m. The Permanent Representation of Denmark to the EU Meeting with Minister Counsellor Jakob Jensen responsible for employment, Social Affairs and Health p.m. Luncheon meeting with members of the European Parliament MEP Ole Christensen MEP Anne E. Jensen MEP Poul Nyrup Rasmussen MEP Karin RiisJørgensen

11 SEPTEMBER 2008 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Medlemmer Indmeldte siden sidste FA Magasin GE Money Bank Andelskassen Fælleskassen Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S Sønderjysk Forsikring G/S EnterCard Danmark, filial af EnterCard Norge AS Navneændringer Forsikringsselskabet Vendsyssel GS til Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse til Øster Brønderslev Sparekasse Udmeldte siden sidste FA Magasin banktrelleborg fusioneret med Sydbank FA har nu 224 medlemmer med medarbejdere. Valgt til FA s bestyrelse Direktør Lars Mørch, Danske Bank formand Regionalbankdirektør Anders Jensen, Nordea næstformand Adm. direktør Sven A. Blomberg, BRFkredit Koncerndirektør Stig Ellkier-Pedersen, Tryg Bankdirektør Leif F. Larsen, Jyske Bank Juridisk direktør Vibeke Krag, Codan Direktør John Lundsgaard, Spar Nord Adm. direktør Kjeld Mosebo Christensen, Forstædernes Bank Koncerndirektør Christian Sagild, Topdanmark Bankdirektør Finn Strier Poulsen, ebh bank Nyvalgte til FA s repræsentantskab Juridisk direktør Vibeke Kragh, Codan Koncerndirektør Nina Christensen, PFA Pension Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen, Sparekassen Lolland

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s.

NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. Fokus på EU Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. 2 UNI Finance Bedre regulering af finansielle markeder s. 9 Generaldirektoratet for Beskæftigelse Nyt arbejdsdirektiv på dagsordenen s.

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISBN 123-4567-890 MARTS 2015 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON:

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN JUNI 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT side 4 BRFkredit hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at få jobmæssigt fodfæste. 10

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Finansansatte har mere frihed. Finansløn lægger afstand til andre grupper. Nykredit holder arbejdsmiljøet i form

Finansansatte har mere frihed. Finansløn lægger afstand til andre grupper. Nykredit holder arbejdsmiljøet i form Finansløn lægger afstand til andre grupper FA analyse s. 3 Finansansatte har mere frihed FA analyse s. 7 Nykredit holder arbejdsmiljøet i form Interview s. 4-5 Fleksibel arbejdstid gør lykke på Lolland

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s.

EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? FA er med i Arbejdsmiljørådet s. 3 EU-direktiver og danske regler Et direktivs vej gennem systemet s. 4 Uddannelsesområdet Uddannelsesområdet bruger mange forkortelser s.

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

NR.4. Norden. Arbejdstid. Virksomhederne. Overenskomsten. Nutidige og enkle regler efterlyses s. 2. Danske regler halter bagud s.

NR.4. Norden. Arbejdstid. Virksomhederne. Overenskomsten. Nutidige og enkle regler efterlyses s. 2. Danske regler halter bagud s. Arbejdstid Nutidige og enkle regler efterlyses s. 2 Norden Danske regler halter bagud s. 4 Overenskomsten Mix-krydderi af smådetaljer s. 6 Virksomhederne I filialen, på hovedkontoret og døgnet rundt s.

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Alle har fokus rettet på omkostningerne

Alle har fokus rettet på omkostningerne FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere