Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring"

Transkript

1 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

2 Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Fællesbetingelser 1.0 Præmiens betaling 1.1 Præmien er fastsat efter KommuneForsikring s gældende tarif. 1.2 Den første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de forfaldsdage, der fremgår af policen. 1.3 Præmien opkræves ved indbetalingskort eller på anden måde efter aftale med forsikringstageren. Sammen med præmien opkræver KommuneForsikring et ekspeditions-gebyr, samt stempelafgift til staten. Stempelafgiften berigtiges i henhold til stempellovens regler. 1.4 Opkrævningen fremsendes til den aftalte betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal KommuneForsikring straks have besked. 1.5 Betales præmien ikke på det aftalte tidspunkt, fremsender KommuneForsikring en rykkerskrivelse, i hvilken der er anført en ny betalingsfrist. Betales præmien ikke senest denne dato, ophører dækningen. 1.6 Har KommuneForsikring fremsendt en sådan rykkerskrivelse, er KommuneForsikring berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr, som opkræves med næste præmieopkrævning. 1.7 KommuneForsikring kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende betaling, men kan dog med panteret foretage udlæg for den skyldige præmie med påløbne renter og sagsomkostninger. 2.0 Indeksregulering 2.1 Bygningsforsikring Præmie og forsikringssum indeksreguleres en gang om året på 1. forfaldsdag i året Indeksreguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentlig-gjorte reguleringsindeks for boligbyggeri. Dette gælder dog ikke dækningssummerne for husejeransvarsforsikring og retshjælpsforsikring. 2.2 Indboforsikring Præmie og de i indboforsikringen anførte summer og selvrisiko reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte løntal. Basis for reguleringen er løntallet for januar kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden. 2.3 Ophører udgivelsen af ovennævnte indeks for bygnings- og indboforsikring, eller ændres beregningsmetoden, er KommuneForsikring berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering. 3.0 Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser 3.1 Hvis KommuneForsikring s præmietarif eller forsikringsbetingelser ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for denne forsikring med 1 måneds varsel fra forfaldsdato. 3.2 Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringer med 1 måneds varsel, hvis bestemmelsen i pkt. 6.5 overholdes. 4.0 Skadetilfælde 4.1 I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til: 1. Så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden og give KommuneForsikring adgang til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 2. Straks at give en skriftlig anmeldelse til KommuneForsikring. 3. Ved større skader skal KommuneForsikring straks kontaktes telefonisk. 4. Ikke at iværksætte udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande, før KommuneForsikring har givet samtykke dertil. KommuneForsikring A/S Side 2

3 4.2 Tyveri og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet. 4.3 Ved ansvarsskade skal forsikringstageren straks kontakte KommuneForsikring, når et erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligten og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden godkendelse fra KommuneForsikring, der træffer bestemmelse om sagens behandling. 5.0 Generelle undtagelser 5.1 Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: 1. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. 2. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 3. Atom kernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten en sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid. Dog dækkes skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 6.0 Forsikringens varighed og opsigelse 6.1 Forsikringen er tegnet for ét år ad gangen, og fortsætter indtil den skriftligt bliver opsagt enten af forsikringstageren eller af KommuneForsikring. 6.2 Opsigelse af forsikringen skal ske med mindst 1 måneds varsel til et forsikringsårs udløb, d.v.s. ved forsikringens forfaldsdato. 6.3 Opsigelse af bygningsbrandforsikringen skal tillige følge reglerne i pkt Efter enhver anmeldt skade og indtil 1 måned efter at KommuneForsikring har betalt erstatning eller afvist skaden, kan såvel forsikringstageren som KommuneForsikring opsige forsikringsdækningen skriftligt med 14 dages varsel. I samme periode kan KommuneForsikring stille krav om, at særlige vilkår skal være opfyldt, for at forsikringen kan fortsætte. 6.5 For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere: Bygningsbrandforsikringen kan ikke opsiges uden samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at tegne bygningsbrandforsikring For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger, kan forsikringen ophæves med mindst 14 dages varsel til forsikringstager og panthaver(e). 7.0 Dobbeltforsikring 7.1 Er der tegnet en tilsvarende forsikring i et andet selskab, der dækker mod samme skade, skal skaden også anmeldes dertil. 7.2 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i et andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, så erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 8.0 Ejerskifte 8.1 Ejerskifte skal straks meddeles KommuneForsikring. 8.2 Den ny ejer er dækket, indtil anden forsikring er tegnet. For bygningskasko dog højst i 1 måned. Denne dækning gælder dog ikke retshjælpsforsikringen. 9.0 Uenighed Hvis der er opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og KommuneForsikring, og fornyet henvendelse KommuneForsikring A/S Side 3

4 til KommuneForsikring ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstageren klage til: 9.1 Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 1. KommuneForsikring 2. Ankenævnet for Forsikring 3. Forsikringsoplysningen Ved klager til ankenævnet skal forsikringstageren betale et gebyr, som tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Adresser: tidspunkt. Hvis De fx modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15.. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag en lørdag eller Grundlovsdag den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette KommuneForsikring om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen skal gives til KommuneForsikring. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf (telefontid kl ) Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf (telefontid man- til torsdag kl og fredag kl ) 9.2 Lovgivning. For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed Fortrydelsesret 10.1 Ved nytegning af en forsikring har De som forsikringstager ret til at benytte Dem af fortrydelsesret efter følgende retningslinier: Efter kapitel 4a i Lov om visse forbrugeraftaler, jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved Lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret Fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette KommuneForsikring A/S Side 4

5 Risikobetingelser 11.0 Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstageren - d.v.s. den som har tegnet forsikringen - er altid dækket, hvad enten forsikringstageren er ejer eller bruger af ejendommen Under husejeransvar er medhjælp, der passer ejendommen, tillige dækket Hvad skal KommuneForsikring have besked om? 12.1 KommuneForsikring skal underrettes, hvis 1. der er forkerte oplysninger i policen, 2. opvarmningsformen ændres, 3. der på forsikringsstedet foretages ny-, omeller tilbygning, 4. der helt eller delvist ændres i bygningernes anvendelse, 5. der sker ændring af tagbeklædningen, 6. bygningen fraflyttes, så den henstår ubenyttet, 7. der tegnes forsikring mod samme risiko andetsteds, 8. der sker ejerskifte. for så skal KommuneForsikring fastsætte de fremtidige vilkår. Hvis KommuneForsikring ikke bliver underrettet i ovennævnte tilfælde kan det medføre, at erstatningen bortfalder eller nedsættes Fører ændringer jf. pkt til forsikringstagerens ugunst, skal forsikringstageren varsles om de ændrede vilkår med 14 dages varsel. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere de ændrede vilkår, kan forsikringstageren opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis bestemmelsen i 6.5 overholdes Besigtigelse 13.1 KommuneForsikring har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige. Præmien vil eventuelt være at regulere efter denne besigtigelse og endelig tarifering af risikoen Indebærer besigtigelsen ændringer til forsikringstagerens ugunst, skal forsikringstageren varsles om de ændrede vilkår med 14 dages varsel. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere de ændrede vilkår, kan forsikringstageren opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis bestemmelsen i 6.5 overholdes Fritidshusforsikringen omfatter: 14.1 De på forsikringsstedet beliggende bygninger, herunder garager, carporte, udhuse og lignende med et areal, der ikke overstiger 75 m 2, samt udestuer, der benyttes til beboelse, når disse er opført på støbt fundament NB: Garager, carporte, udhuse og lign., der overstiger et areal på 75 m 2 pr. bygning, er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen Bygningsfundamenter, dog ikke pilotering, indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv Nedgravede udendørs svømmebassiner, d.v.s. nedstøbte bassiner, samt bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, og dertil hørende faste installationer Forsikringen omfatter dog ikke over- eller tildækninger, eller andre bassiner end de nævnte. NB! Svømmebassin er kun dækket, når det er medregnet i boligens areal Faste elinstallationer, herunder: 1. Stikledninger, hoved- og fordelingskabler, 2. kraftinstallationer frem til styretavle/- motorværn, 3. lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør og pærer Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig ikke erhvervsmæssig karakter, herunder 1. olie-, gas- og vandinstallationer, 2. rumtemperatur- og ventilationsanlæg, 3. kloakanlæg og grundvandspumper, 4. elevatorer, 5. brand- og tyverisikringsanlæg, 6. markiser, baldakiner og solafskærmning, 7. hårde hvidevarer, 8. glas og erstatningsmateriale for glas, 9. keramiske kogeplader, KommuneForsikring A/S Side 5

6 10. håndvaske og badekar, 11. bideter, wc-kummer og cisterner Gulvbelægninger, herunder tæpper, der er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. Betongulve i kældre betragtes altid som færdige gulve Flagstænger, antenner og parabolantenner til ikke - erhvervsmæssig brug Hvis de er opført på muret eller støbt fundament, som befinder sig over terrænniveau, omfatter forsikringen: Havemure, stakitter, plankeværker og hegn. Havelamper og drivhuse. Legehuse og redskabsskure Vægmalerier, relieffer og øvrig udsmykning på bygningen, dog kun med den håndværksmæssige værdi, medmindre andet er aftalt Når der er tale om en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsskade eller skade forvoldt af olie fra tank, når gældende offentlige forskrifter er overholdt, omfatter forsikringen endvidere: 1. haveanlæg, hvorved forstås træer, græsplæner og planter, samt jord i indtil et spadestiks dybde, 2. havebassiner, 3. gårdbelægninger, 4. haveskulpturer, fx. solure og fuglebade, der er fastmonteret på et støbt fundament Bygningsbrandforsikringen omfatter tillige 1. garager, carporte og terrasseoverdækninger, 2. stakitter, plankeværker og hegn, 3. haveanlæg og havelamper, 4. drivhuse, legehuse og redskabsskure selvom de ikke er opført på muret eller støbt fundament Er en bygning under opførelse, eller foretages der om- og tilbygning, dækker forsikringen tillige byggematerialer, der er bestemt til montering i bygningen For bygning under opførelse eller til- og ombygning gælder særlige regler jf. pkt nr Fritidshusforsikringen omfatter ikke: 15.1 Genstande, der ikke tilhører forsikringstageren Genstande til erhvervsmæssig brug eller af erhvervsmæssig karakter, fx. 1. Lysreklamer og skilte, 2. antenner, paraboler m.v. 3. butiksruder Erstatningsberegning 16.1 Erstatningen opgøres til nyværdi, jf. pkt.16.2, bortset fra 1. skade på bygninger, der henligger forladt, jf. pkt. 16.3, 2. skade på bygninger, hvor værdiforringelsen på grund af slid og ælde udgør mere end 30%, jf. pkt. 16.4, 3. skade på bygninger/bygningsdele, hvor genopførelse og retablering ikke finder sted, jf. pkt skade på bygninger/bygningsdele, der står for/er under renovering eller modernisering, jf. pkt skade på bygninger bestemt til nedrivning, jf. pkt skade på haveanlæg, jf. pkt skader og genstande, som opgøres på baggrund af afskrivningstabeller, jf. pkt Nyværdi De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer, end der er KommuneForsikring A/S Side 6

7 anvendt i de skaderamte bygninger, og højst priser for byggematerialer og bygge-metoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadetidspunktet Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede bygningsdele og de resterende erstattes ikke, udover de skader, der kan henføres til tilvalgsdækningen for Rørskadeforsikring, jf. pkt Bygninger, der henligger forladt. Skade på bygninger, der henligger forladt erstattes til dagsværdi, uanset værdiforringelsen ikke overstiger 30% Dagsværdi. Skaden opgøres til den skadede genstands respektive bygnings værdi umiddelbart før skaden Der foretages således fradrag i erstatningen, hvis værdien af det beskadigede på grund af slid og ælde eller andre individuelle omstændigheder er værdiforringet med mere end 30% af nyværdien på skadetidspunktet I vurderingen heraf indgår bl.a. forholdet mellem den tid, genstanden har været anvendt, og dens formodede levetid Hvis erstatningen ikke anvendes til genopførelse og istandsættelse af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan dog ikke overstige handelsværdien Når en skade opgøres til dagsværdi, kan erstatningen ikke overstige den beskadigede bygnings/bygningsdels handelsværdi umiddelbart før skadens indtræden Genopførelse finder ikke sted. Skade på bygninger/bygningsdele, hvor genopførelse og/eller retablering ikke finder sted, erstattes til dagsværdi, jf. pkt Renovering/modernisering. Bygninger eller bygningsdele, der forud for skaden var bestemt renovering eller modernisering eller hvor disse arbejder er påbegyndt, erstattes på følgende vis: 1. For bygninger/bygningsdele, der forud for skaden var bestemt til genanvendelse, opgøres erstatningen til dagsværdi, jf. pkt For bygninger/bygningsdele, der forud for skaden ikke var bestemt til genanvendelse, dækkes kun udgifter til oprydning med fradrag for sparede omkostninger til nedrivning Bygninger bestemt til nedrivning. For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven Herudover erstattes bygningsdele, som forud for skaden var bestemt til genanvendelse, til dagsværdi, jf. pkt , men med fradrag for sparede omkostninger til demontering Haveanlæg. Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med udgiften til nyplantning af ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen ydes kun, hvis retablering finder sted, og skaden ikke skal dækkes af det offentlige i henhold til beredskabsloven Følgeudgifter 17.1 I forbindelse med en dækningsberettiget skade på fritidshusforsikringen, dækkes også udgifter til: 1. Redning og bevaring, jf. pkt Oprydning, jf. pkt Lovliggørelse, jf. pkt Flytning og huslejetab, jf. pkt KommuneForsikring A/S Side 7

8 17.2 Redning og bevaring. Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Oprydningsomkostninger. Nødvendige udgifter: Til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande Til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen, medmindre policen er udvidet hertil Lovliggørelse Forsikringen dækker de forøgede byggeudgifter, der påføres forsikringstageren, og som er forbundet med at opfylde krav (fx bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion og lignende), som byggemyndighederne i medfør af byggelovgivningens bestemmelser stiller ved istandsættelse eller genopførelse af den beskadigede bygning Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted Det er en forudsætning: 1. at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, 2. at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, 3. at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og 4. at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke: 1. Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, 2. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10% af hver bygnings nyværdi Anvendelige rester 18.1 Hvis offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af den beskadigede bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningen, at skadeprocenten overstiger 50, forstået som forholdet mellem nyværdien af det beskadigede og nyværdien af den forsikrede bygning Ved beregning af skadeprocenten medtages ikke meromkostninger ved nedrivning og oprydning Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til pkt Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen Flytning og huslejetab 19.1 I det omfang, forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettiget skade, dækkes: 1. Dokumenteret tab af huslejeindtægt i henhold til gældende lovlig lejekontrakt. 2. Nødvendige og dokumenterede merudgifter i anledning af skaden. KommuneForsikring A/S Side 8

9 3. Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning, samt opmagasinering af forsikringstagerens private indbo Erstatningen ydes for tiden, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden Bliver skaden ikke udbedret, eller bliver bygningen genopført i en anden skikkelse, ydes der kun erstatning for det tidsrum, det ville have taget at sætte bygningen i samme stand som før skaden Er forsikringstageren skyld i, at udbedringen forsinkes, erstatter forsikringen ikke de hermed forbundne merudgifter eller huslejetab Forsikringen dækker ikke udgifter, som er dækket af en anden forsikring, fx. Familiens Basisforsikring II Erstatningen ydes på grundlag af det dokumenterede lidte tab med fradrag for sparede omkostninger, fx el, varme, rengøring mv Afskrivningstabeller For nedenstående installationer, bygningsdele og skadetyper opgøres erstatningen til, hvad det koster, at udbedre skaden. Erstatningen kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte beregnet efter genstandens alder på skadetidspunktet. Kan reparation ikke finde sted, beregnes erstatningen med udgangspunkt i prisen for en ny identisk genstand. Erstatningen reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet på følgende vis: 20.1 Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-2 år 100% 2-3 år 85% 3-4 år 75% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8 år - 20% 20.2 Kedler, varmevekslere, beholdere samt olieog gasfyr. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-10 år 100% år 70% år 60% år 50% år 40% 30 år - 20% 20.3 Antenner og paraboler, samt disses tilbehør. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-8 år 100% 8-9 år 70% 9-10 år 60% år 50% år 40% 12 år - 20% 20.4 Tage af plast, pvc eller lignende. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-6 år 100% 6-7 år 70% 7-8 år 60% 8-9 år 50% 9-10 år 40% 10 år - 20% 20.5 Tage af pap. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-15 år 100% år 70% år 50% år 30% 30 år - 20% 20.6 Gulvbelægninger i form af fx. tæpper, vinyl eller linoleum. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-10 år 100% år 70% år 60% år 40% 25 år - 20% KommuneForsikring A/S Side 9

10 21.0 Restværdi 21.1 Restværdierstatning - d.v.s. erstatning for anvendelige bygningsrester - kan vælges, når en dækningsberettiget skade på bygningen udgør mindst 50% af bygningens nyværdi Ved beregning af skadeprocenten medtages ikke meromkostninger ved reparation, nedrivning og oprydning samt forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Restværdierstatning betyder således, at forsikringstageren kan vælge at få en dækningsberettiget skade erstattet, som var bygningen totalskadet Restværdierstatning kan dog kun opnås hvis bygningen genopføre ønskes udbetalt kontant til fri rådighed, foretages, foruden fradrag for værdi-forringelse på grund af slid og ælde, fradrag for mangelfuld vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan således ikke overstige handels-/dagsværdien jf. pkt En forudsætning for udbetaling til fri rådighed er dog, at der indhentes skriftligt samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Selvrisiko Selvrisiko er den del af skaden, forsikringstageren selv skal betale Af policen fremgår det, hvilken selvrisiko der gælder for forsikringen. 1. i samme skikkelse, 2. til samme anvendelse og 3. på nøjagtig samme sted Restværdierstatning ydes kun for bygningen ned til fundament. Kældre og terrændæk med tilhørende installationer er således ikke omfattet Restværdi ydes ikke for bygninger, som forud for skaden 1. står for/er under renovering/modernisering eller 2. er bestemt til nedrivning Restværdierstatning opgøres i øvrigt efter reglerne, beskrevet i afsnit 16.0 og Herudover erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester med fradrag for resternes aktuelle værdi Erstatningens udbetaling 22.1 Erstatningen udbetales, når det dokumenteres, at det skadede er retableret Hvis erstatningen ikke anvendes til genopførelse og istandsættelse af det skadede, men KommuneForsikring A/S Side 10

11 Bygningsbrandforsikring 23.0 Bygningsbrandforsikringen dækker direkte skade ved: 23.1 Brand. Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild (ildsvåde), der kan brede sig ved egen kraft I forbindelse med en brandskade dækkes tillige skader forvoldt ved hede, røg, sod eller slukning Skade, der ikke kan anses som brand er, fx.: svidning og forkulning, overophedning og smeltning, gløder fra tobak og pejs, gnister, fx. ved brug af vinkelsliber Direkte lynnedslag. Direkte lynnedslag foreligger når det kan påvises, at lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller bygning, hvori det forsikrede befinder sig. Det er en betingelse, at der kan påvises synlige tegn herpå Eksplosion. Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Nedstyrtning af luftfartøjer. Ved at det forsikrede rammes af nedstyrtende luftfartøj eller af nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer Pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning Tørkogningsskader, der skyldes fejlinstallation eller manglende vedligeholdelse dækkes ikke Kortslutning. Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem elektriske ledere, eller en udefra kommende overspænding opstået ved fx. Induktion (tordenvejr) eller fejl i elforsyningen, der medfører elektrisk skade på elinstallationer, elmotorer og elektroniske anlæg, hvis der er tale om fast sædvanligt bygningstilbehør Dog dækkes ikke: Skade, som erstattes af garanti, Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse, Skade som følge af slid, tæring eller forsømmelse af elmotorens vedligeholdelse, Fejlstrøm mellem en elektrisk leder og jord, Forkert udført reparation eller skader sket under reparation, Skade på spoler i synkronmotorer, fx i elure, programværker og styreenheder, 23.8 Redning og bevaring. Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Skadeforebyggelse/-begrænsning. Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Bortkomst. Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Løbesod dækkes ikke Tørkogning. Tørkogning af kedler, der udelukkende anvendes til rumopvarmning. KommuneForsikring A/S Side 11

12 Bygningskaskoforsikring Bygningskaskoforsikringen dækker direkte skade ved: 24.1 Vand, olie og kølevæske, der pludseligt og uforudset strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt fra akvarier og vandsenge, samt beholdere med et rumindhold på 20 liter eller mere Dog dækkes ikke: Udgifter til reparation af røranlæg og installationer, herunder fejlfinding og opbrydning/ retablering af ikke vandskadede bygningsdele Skade ved udsivning fra synlige rør og beholdere samt fra akvarier og vandsenge Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, samt svømmebassiner Skade som følge af nedbør, der trænger ind gennem tag, åbninger i bygningen, mur eller fundament, medmindre dette skyldes umiddelbart forinden indtruffet stormskade på bygningen jf. pkt Skade, forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, jf. pkt Skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør Skade, forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede bygninger/lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade forvoldt af håndværkere i forbindelse med reparation af rør- og varmeanlæg, som følge af, at installationsarbejde er udført forkert Undtaget er tillige tabet af væsken Storm. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende en vindhastighed på 17,2 m/sek.. Herunder dækkes skypumpe og eventuel nedbørskade, der opstår som en umiddelbar følge af stormskade på bygningerne Voldsomt sky- eller tøbrud. Voldsomt sky- eller tøbrud foreligger, når vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbsledninger Dog dækkes ikke skade, der helt eller delvist skyldes tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør eller kloakledninger Frostsprængning af: 1. Røranlæg, der tilfører bygningerne vand. 2. Centralvarme- og varmtvandsanlæg med dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer. 3. Røranlæg der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer. 4. Wc-kummer og cisterner Dog dækkes ikke: 1. Frostsprængning i uopvarmede bygninger/ lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Hvis forsikringstageren selv er skyld i manglende olie-beholdning eller energiforsyning i øvrigt, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. 2. Frostskade på udendørs vandhaner, springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer. 3. Skade på tagrender og disses nedløbsrør. 4. Udgifter til optøning Snetryk. Snetryk dækkes, når det ikke har været muligt at fjerne sneen Snetryksskader, der skyldes konstruktionsfejl, fx. underdimensionering af tagkonstruktioner, er ikke dækket. KommuneForsikring A/S Side 12

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere