Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring"

Transkript

1 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

2 Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Fællesbetingelser 1.0 Præmiens betaling 1.1 Præmien er fastsat efter KommuneForsikring s gældende tarif. 1.2 Den første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de forfaldsdage, der fremgår af policen. 1.3 Præmien opkræves ved indbetalingskort eller på anden måde efter aftale med forsikringstageren. Sammen med præmien opkræver KommuneForsikring et ekspeditions-gebyr, samt stempelafgift til staten. Stempelafgiften berigtiges i henhold til stempellovens regler. 1.4 Opkrævningen fremsendes til den aftalte betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal KommuneForsikring straks have besked. 1.5 Betales præmien ikke på det aftalte tidspunkt, fremsender KommuneForsikring en rykkerskrivelse, i hvilken der er anført en ny betalingsfrist. Betales præmien ikke senest denne dato, ophører dækningen. 1.6 Har KommuneForsikring fremsendt en sådan rykkerskrivelse, er KommuneForsikring berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr, som opkræves med næste præmieopkrævning. 1.7 KommuneForsikring kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende betaling, men kan dog med panteret foretage udlæg for den skyldige præmie med påløbne renter og sagsomkostninger. 2.0 Indeksregulering 2.1 Bygningsforsikring Præmie og forsikringssum indeksreguleres en gang om året på 1. forfaldsdag i året Indeksreguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentlig-gjorte reguleringsindeks for boligbyggeri. Dette gælder dog ikke dækningssummerne for husejeransvarsforsikring og retshjælpsforsikring. 2.2 Indboforsikring Præmie og de i indboforsikringen anførte summer og selvrisiko reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte løntal. Basis for reguleringen er løntallet for januar kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden. 2.3 Ophører udgivelsen af ovennævnte indeks for bygnings- og indboforsikring, eller ændres beregningsmetoden, er KommuneForsikring berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering. 3.0 Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser 3.1 Hvis KommuneForsikring s præmietarif eller forsikringsbetingelser ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for denne forsikring med 1 måneds varsel fra forfaldsdato. 3.2 Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringer med 1 måneds varsel, hvis bestemmelsen i pkt. 6.5 overholdes. 4.0 Skadetilfælde 4.1 I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til: 1. Så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden og give KommuneForsikring adgang til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 2. Straks at give en skriftlig anmeldelse til KommuneForsikring. 3. Ved større skader skal KommuneForsikring straks kontaktes telefonisk. 4. Ikke at iværksætte udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande, før KommuneForsikring har givet samtykke dertil. KommuneForsikring A/S Side 2

3 4.2 Tyveri og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet. 4.3 Ved ansvarsskade skal forsikringstageren straks kontakte KommuneForsikring, når et erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligten og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden godkendelse fra KommuneForsikring, der træffer bestemmelse om sagens behandling. 5.0 Generelle undtagelser 5.1 Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: 1. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. 2. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 3. Atom kernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten en sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid. Dog dækkes skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 6.0 Forsikringens varighed og opsigelse 6.1 Forsikringen er tegnet for ét år ad gangen, og fortsætter indtil den skriftligt bliver opsagt enten af forsikringstageren eller af KommuneForsikring. 6.2 Opsigelse af forsikringen skal ske med mindst 1 måneds varsel til et forsikringsårs udløb, d.v.s. ved forsikringens forfaldsdato. 6.3 Opsigelse af bygningsbrandforsikringen skal tillige følge reglerne i pkt Efter enhver anmeldt skade og indtil 1 måned efter at KommuneForsikring har betalt erstatning eller afvist skaden, kan såvel forsikringstageren som KommuneForsikring opsige forsikringsdækningen skriftligt med 14 dages varsel. I samme periode kan KommuneForsikring stille krav om, at særlige vilkår skal være opfyldt, for at forsikringen kan fortsætte. 6.5 For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere: Bygningsbrandforsikringen kan ikke opsiges uden samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at tegne bygningsbrandforsikring For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger, kan forsikringen ophæves med mindst 14 dages varsel til forsikringstager og panthaver(e). 7.0 Dobbeltforsikring 7.1 Er der tegnet en tilsvarende forsikring i et andet selskab, der dækker mod samme skade, skal skaden også anmeldes dertil. 7.2 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i et andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, så erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 8.0 Ejerskifte 8.1 Ejerskifte skal straks meddeles KommuneForsikring. 8.2 Den ny ejer er dækket, indtil anden forsikring er tegnet. For bygningskasko dog højst i 1 måned. Denne dækning gælder dog ikke retshjælpsforsikringen. 9.0 Uenighed Hvis der er opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og KommuneForsikring, og fornyet henvendelse KommuneForsikring A/S Side 3

4 til KommuneForsikring ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstageren klage til: 9.1 Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 1. KommuneForsikring 2. Ankenævnet for Forsikring 3. Forsikringsoplysningen Ved klager til ankenævnet skal forsikringstageren betale et gebyr, som tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Adresser: tidspunkt. Hvis De fx modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15.. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag en lørdag eller Grundlovsdag den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette KommuneForsikring om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen skal gives til KommuneForsikring. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf (telefontid kl ) Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf (telefontid man- til torsdag kl og fredag kl ) 9.2 Lovgivning. For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed Fortrydelsesret 10.1 Ved nytegning af en forsikring har De som forsikringstager ret til at benytte Dem af fortrydelsesret efter følgende retningslinier: Efter kapitel 4a i Lov om visse forbrugeraftaler, jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved Lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret Fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette KommuneForsikring A/S Side 4

5 Risikobetingelser 11.0 Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstageren - d.v.s. den som har tegnet forsikringen - er altid dækket, hvad enten forsikringstageren er ejer eller bruger af ejendommen Under husejeransvar er medhjælp, der passer ejendommen, tillige dækket Hvad skal KommuneForsikring have besked om? 12.1 KommuneForsikring skal underrettes, hvis 1. der er forkerte oplysninger i policen, 2. opvarmningsformen ændres, 3. der på forsikringsstedet foretages ny-, omeller tilbygning, 4. der helt eller delvist ændres i bygningernes anvendelse, 5. der sker ændring af tagbeklædningen, 6. bygningen fraflyttes, så den henstår ubenyttet, 7. der tegnes forsikring mod samme risiko andetsteds, 8. der sker ejerskifte. for så skal KommuneForsikring fastsætte de fremtidige vilkår. Hvis KommuneForsikring ikke bliver underrettet i ovennævnte tilfælde kan det medføre, at erstatningen bortfalder eller nedsættes Fører ændringer jf. pkt til forsikringstagerens ugunst, skal forsikringstageren varsles om de ændrede vilkår med 14 dages varsel. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere de ændrede vilkår, kan forsikringstageren opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis bestemmelsen i 6.5 overholdes Besigtigelse 13.1 KommuneForsikring har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige. Præmien vil eventuelt være at regulere efter denne besigtigelse og endelig tarifering af risikoen Indebærer besigtigelsen ændringer til forsikringstagerens ugunst, skal forsikringstageren varsles om de ændrede vilkår med 14 dages varsel. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere de ændrede vilkår, kan forsikringstageren opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis bestemmelsen i 6.5 overholdes Fritidshusforsikringen omfatter: 14.1 De på forsikringsstedet beliggende bygninger, herunder garager, carporte, udhuse og lignende med et areal, der ikke overstiger 75 m 2, samt udestuer, der benyttes til beboelse, når disse er opført på støbt fundament NB: Garager, carporte, udhuse og lign., der overstiger et areal på 75 m 2 pr. bygning, er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen Bygningsfundamenter, dog ikke pilotering, indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv Nedgravede udendørs svømmebassiner, d.v.s. nedstøbte bassiner, samt bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, og dertil hørende faste installationer Forsikringen omfatter dog ikke over- eller tildækninger, eller andre bassiner end de nævnte. NB! Svømmebassin er kun dækket, når det er medregnet i boligens areal Faste elinstallationer, herunder: 1. Stikledninger, hoved- og fordelingskabler, 2. kraftinstallationer frem til styretavle/- motorværn, 3. lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør og pærer Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig ikke erhvervsmæssig karakter, herunder 1. olie-, gas- og vandinstallationer, 2. rumtemperatur- og ventilationsanlæg, 3. kloakanlæg og grundvandspumper, 4. elevatorer, 5. brand- og tyverisikringsanlæg, 6. markiser, baldakiner og solafskærmning, 7. hårde hvidevarer, 8. glas og erstatningsmateriale for glas, 9. keramiske kogeplader, KommuneForsikring A/S Side 5

6 10. håndvaske og badekar, 11. bideter, wc-kummer og cisterner Gulvbelægninger, herunder tæpper, der er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. Betongulve i kældre betragtes altid som færdige gulve Flagstænger, antenner og parabolantenner til ikke - erhvervsmæssig brug Hvis de er opført på muret eller støbt fundament, som befinder sig over terrænniveau, omfatter forsikringen: Havemure, stakitter, plankeværker og hegn. Havelamper og drivhuse. Legehuse og redskabsskure Vægmalerier, relieffer og øvrig udsmykning på bygningen, dog kun med den håndværksmæssige værdi, medmindre andet er aftalt Når der er tale om en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsskade eller skade forvoldt af olie fra tank, når gældende offentlige forskrifter er overholdt, omfatter forsikringen endvidere: 1. haveanlæg, hvorved forstås træer, græsplæner og planter, samt jord i indtil et spadestiks dybde, 2. havebassiner, 3. gårdbelægninger, 4. haveskulpturer, fx. solure og fuglebade, der er fastmonteret på et støbt fundament Bygningsbrandforsikringen omfatter tillige 1. garager, carporte og terrasseoverdækninger, 2. stakitter, plankeværker og hegn, 3. haveanlæg og havelamper, 4. drivhuse, legehuse og redskabsskure selvom de ikke er opført på muret eller støbt fundament Er en bygning under opførelse, eller foretages der om- og tilbygning, dækker forsikringen tillige byggematerialer, der er bestemt til montering i bygningen For bygning under opførelse eller til- og ombygning gælder særlige regler jf. pkt nr Fritidshusforsikringen omfatter ikke: 15.1 Genstande, der ikke tilhører forsikringstageren Genstande til erhvervsmæssig brug eller af erhvervsmæssig karakter, fx. 1. Lysreklamer og skilte, 2. antenner, paraboler m.v. 3. butiksruder Erstatningsberegning 16.1 Erstatningen opgøres til nyværdi, jf. pkt.16.2, bortset fra 1. skade på bygninger, der henligger forladt, jf. pkt. 16.3, 2. skade på bygninger, hvor værdiforringelsen på grund af slid og ælde udgør mere end 30%, jf. pkt. 16.4, 3. skade på bygninger/bygningsdele, hvor genopførelse og retablering ikke finder sted, jf. pkt skade på bygninger/bygningsdele, der står for/er under renovering eller modernisering, jf. pkt skade på bygninger bestemt til nedrivning, jf. pkt skade på haveanlæg, jf. pkt skader og genstande, som opgøres på baggrund af afskrivningstabeller, jf. pkt Nyværdi De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer, end der er KommuneForsikring A/S Side 6

7 anvendt i de skaderamte bygninger, og højst priser for byggematerialer og bygge-metoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadetidspunktet Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede bygningsdele og de resterende erstattes ikke, udover de skader, der kan henføres til tilvalgsdækningen for Rørskadeforsikring, jf. pkt Bygninger, der henligger forladt. Skade på bygninger, der henligger forladt erstattes til dagsværdi, uanset værdiforringelsen ikke overstiger 30% Dagsværdi. Skaden opgøres til den skadede genstands respektive bygnings værdi umiddelbart før skaden Der foretages således fradrag i erstatningen, hvis værdien af det beskadigede på grund af slid og ælde eller andre individuelle omstændigheder er værdiforringet med mere end 30% af nyværdien på skadetidspunktet I vurderingen heraf indgår bl.a. forholdet mellem den tid, genstanden har været anvendt, og dens formodede levetid Hvis erstatningen ikke anvendes til genopførelse og istandsættelse af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan dog ikke overstige handelsværdien Når en skade opgøres til dagsværdi, kan erstatningen ikke overstige den beskadigede bygnings/bygningsdels handelsværdi umiddelbart før skadens indtræden Genopførelse finder ikke sted. Skade på bygninger/bygningsdele, hvor genopførelse og/eller retablering ikke finder sted, erstattes til dagsværdi, jf. pkt Renovering/modernisering. Bygninger eller bygningsdele, der forud for skaden var bestemt renovering eller modernisering eller hvor disse arbejder er påbegyndt, erstattes på følgende vis: 1. For bygninger/bygningsdele, der forud for skaden var bestemt til genanvendelse, opgøres erstatningen til dagsværdi, jf. pkt For bygninger/bygningsdele, der forud for skaden ikke var bestemt til genanvendelse, dækkes kun udgifter til oprydning med fradrag for sparede omkostninger til nedrivning Bygninger bestemt til nedrivning. For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven Herudover erstattes bygningsdele, som forud for skaden var bestemt til genanvendelse, til dagsværdi, jf. pkt , men med fradrag for sparede omkostninger til demontering Haveanlæg. Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med udgiften til nyplantning af ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen ydes kun, hvis retablering finder sted, og skaden ikke skal dækkes af det offentlige i henhold til beredskabsloven Følgeudgifter 17.1 I forbindelse med en dækningsberettiget skade på fritidshusforsikringen, dækkes også udgifter til: 1. Redning og bevaring, jf. pkt Oprydning, jf. pkt Lovliggørelse, jf. pkt Flytning og huslejetab, jf. pkt KommuneForsikring A/S Side 7

8 17.2 Redning og bevaring. Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Oprydningsomkostninger. Nødvendige udgifter: Til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande Til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen, medmindre policen er udvidet hertil Lovliggørelse Forsikringen dækker de forøgede byggeudgifter, der påføres forsikringstageren, og som er forbundet med at opfylde krav (fx bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion og lignende), som byggemyndighederne i medfør af byggelovgivningens bestemmelser stiller ved istandsættelse eller genopførelse af den beskadigede bygning Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted Det er en forudsætning: 1. at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, 2. at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, 3. at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og 4. at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke: 1. Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, 2. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10% af hver bygnings nyværdi Anvendelige rester 18.1 Hvis offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af den beskadigede bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningen, at skadeprocenten overstiger 50, forstået som forholdet mellem nyværdien af det beskadigede og nyværdien af den forsikrede bygning Ved beregning af skadeprocenten medtages ikke meromkostninger ved nedrivning og oprydning Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til pkt Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen Flytning og huslejetab 19.1 I det omfang, forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettiget skade, dækkes: 1. Dokumenteret tab af huslejeindtægt i henhold til gældende lovlig lejekontrakt. 2. Nødvendige og dokumenterede merudgifter i anledning af skaden. KommuneForsikring A/S Side 8

9 3. Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning, samt opmagasinering af forsikringstagerens private indbo Erstatningen ydes for tiden, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden Bliver skaden ikke udbedret, eller bliver bygningen genopført i en anden skikkelse, ydes der kun erstatning for det tidsrum, det ville have taget at sætte bygningen i samme stand som før skaden Er forsikringstageren skyld i, at udbedringen forsinkes, erstatter forsikringen ikke de hermed forbundne merudgifter eller huslejetab Forsikringen dækker ikke udgifter, som er dækket af en anden forsikring, fx. Familiens Basisforsikring II Erstatningen ydes på grundlag af det dokumenterede lidte tab med fradrag for sparede omkostninger, fx el, varme, rengøring mv Afskrivningstabeller For nedenstående installationer, bygningsdele og skadetyper opgøres erstatningen til, hvad det koster, at udbedre skaden. Erstatningen kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte beregnet efter genstandens alder på skadetidspunktet. Kan reparation ikke finde sted, beregnes erstatningen med udgangspunkt i prisen for en ny identisk genstand. Erstatningen reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet på følgende vis: 20.1 Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-2 år 100% 2-3 år 85% 3-4 år 75% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8 år - 20% 20.2 Kedler, varmevekslere, beholdere samt olieog gasfyr. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-10 år 100% år 70% år 60% år 50% år 40% 30 år - 20% 20.3 Antenner og paraboler, samt disses tilbehør. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-8 år 100% 8-9 år 70% 9-10 år 60% år 50% år 40% 12 år - 20% 20.4 Tage af plast, pvc eller lignende. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-6 år 100% 6-7 år 70% 7-8 år 60% 8-9 år 50% 9-10 år 40% 10 år - 20% 20.5 Tage af pap. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-15 år 100% år 70% år 50% år 30% 30 år - 20% 20.6 Gulvbelægninger i form af fx. tæpper, vinyl eller linoleum. Genstandens Procent af alder nyværdi 0-10 år 100% år 70% år 60% år 40% 25 år - 20% KommuneForsikring A/S Side 9

10 21.0 Restværdi 21.1 Restværdierstatning - d.v.s. erstatning for anvendelige bygningsrester - kan vælges, når en dækningsberettiget skade på bygningen udgør mindst 50% af bygningens nyværdi Ved beregning af skadeprocenten medtages ikke meromkostninger ved reparation, nedrivning og oprydning samt forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Restværdierstatning betyder således, at forsikringstageren kan vælge at få en dækningsberettiget skade erstattet, som var bygningen totalskadet Restværdierstatning kan dog kun opnås hvis bygningen genopføre ønskes udbetalt kontant til fri rådighed, foretages, foruden fradrag for værdi-forringelse på grund af slid og ælde, fradrag for mangelfuld vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan således ikke overstige handels-/dagsværdien jf. pkt En forudsætning for udbetaling til fri rådighed er dog, at der indhentes skriftligt samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Selvrisiko Selvrisiko er den del af skaden, forsikringstageren selv skal betale Af policen fremgår det, hvilken selvrisiko der gælder for forsikringen. 1. i samme skikkelse, 2. til samme anvendelse og 3. på nøjagtig samme sted Restværdierstatning ydes kun for bygningen ned til fundament. Kældre og terrændæk med tilhørende installationer er således ikke omfattet Restværdi ydes ikke for bygninger, som forud for skaden 1. står for/er under renovering/modernisering eller 2. er bestemt til nedrivning Restværdierstatning opgøres i øvrigt efter reglerne, beskrevet i afsnit 16.0 og Herudover erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester med fradrag for resternes aktuelle værdi Erstatningens udbetaling 22.1 Erstatningen udbetales, når det dokumenteres, at det skadede er retableret Hvis erstatningen ikke anvendes til genopførelse og istandsættelse af det skadede, men KommuneForsikring A/S Side 10

11 Bygningsbrandforsikring 23.0 Bygningsbrandforsikringen dækker direkte skade ved: 23.1 Brand. Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild (ildsvåde), der kan brede sig ved egen kraft I forbindelse med en brandskade dækkes tillige skader forvoldt ved hede, røg, sod eller slukning Skade, der ikke kan anses som brand er, fx.: svidning og forkulning, overophedning og smeltning, gløder fra tobak og pejs, gnister, fx. ved brug af vinkelsliber Direkte lynnedslag. Direkte lynnedslag foreligger når det kan påvises, at lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller bygning, hvori det forsikrede befinder sig. Det er en betingelse, at der kan påvises synlige tegn herpå Eksplosion. Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Nedstyrtning af luftfartøjer. Ved at det forsikrede rammes af nedstyrtende luftfartøj eller af nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer Pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning Tørkogningsskader, der skyldes fejlinstallation eller manglende vedligeholdelse dækkes ikke Kortslutning. Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem elektriske ledere, eller en udefra kommende overspænding opstået ved fx. Induktion (tordenvejr) eller fejl i elforsyningen, der medfører elektrisk skade på elinstallationer, elmotorer og elektroniske anlæg, hvis der er tale om fast sædvanligt bygningstilbehør Dog dækkes ikke: Skade, som erstattes af garanti, Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse, Skade som følge af slid, tæring eller forsømmelse af elmotorens vedligeholdelse, Fejlstrøm mellem en elektrisk leder og jord, Forkert udført reparation eller skader sket under reparation, Skade på spoler i synkronmotorer, fx i elure, programværker og styreenheder, 23.8 Redning og bevaring. Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Skadeforebyggelse/-begrænsning. Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Bortkomst. Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Løbesod dækkes ikke Tørkogning. Tørkogning af kedler, der udelukkende anvendes til rumopvarmning. KommuneForsikring A/S Side 11

12 Bygningskaskoforsikring Bygningskaskoforsikringen dækker direkte skade ved: 24.1 Vand, olie og kølevæske, der pludseligt og uforudset strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt fra akvarier og vandsenge, samt beholdere med et rumindhold på 20 liter eller mere Dog dækkes ikke: Udgifter til reparation af røranlæg og installationer, herunder fejlfinding og opbrydning/ retablering af ikke vandskadede bygningsdele Skade ved udsivning fra synlige rør og beholdere samt fra akvarier og vandsenge Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, samt svømmebassiner Skade som følge af nedbør, der trænger ind gennem tag, åbninger i bygningen, mur eller fundament, medmindre dette skyldes umiddelbart forinden indtruffet stormskade på bygningen jf. pkt Skade, forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, jf. pkt Skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør Skade, forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede bygninger/lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade forvoldt af håndværkere i forbindelse med reparation af rør- og varmeanlæg, som følge af, at installationsarbejde er udført forkert Undtaget er tillige tabet af væsken Storm. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende en vindhastighed på 17,2 m/sek.. Herunder dækkes skypumpe og eventuel nedbørskade, der opstår som en umiddelbar følge af stormskade på bygningerne Voldsomt sky- eller tøbrud. Voldsomt sky- eller tøbrud foreligger, når vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbsledninger Dog dækkes ikke skade, der helt eller delvist skyldes tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør eller kloakledninger Frostsprængning af: 1. Røranlæg, der tilfører bygningerne vand. 2. Centralvarme- og varmtvandsanlæg med dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer. 3. Røranlæg der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer. 4. Wc-kummer og cisterner Dog dækkes ikke: 1. Frostsprængning i uopvarmede bygninger/ lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Hvis forsikringstageren selv er skyld i manglende olie-beholdning eller energiforsyning i øvrigt, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. 2. Frostskade på udendørs vandhaner, springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer. 3. Skade på tagrender og disses nedløbsrør. 4. Udgifter til optøning Snetryk. Snetryk dækkes, når det ikke har været muligt at fjerne sneen Snetryksskader, der skyldes konstruktionsfejl, fx. underdimensionering af tagkonstruktioner, er ikke dækket. KommuneForsikring A/S Side 12

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere