Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19"

Transkript

1 Forsikringsvilkår nr Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon Telefax Hjemmeside: Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr

2

3 1 Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring Emne: Side: 100 INDLEDNING 110 Indtegning og ikrafttræden Hvem er sikret? FORSIKRINGSFORMER 210 Fuld- og nyværdiforsikring Dagsværdiforsikring Sumforsikring Første-risikoforsikring HVILKE GENSTANDE DÆKKES? HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 410 Bygningsbrandforsikring Bygningsbrandforsikring dækker ikke Forsikring mod anden bygningsbeskadigelse Forsikring mod anden bygningsbeskadigelse dækker ikke Svampe- og insektskadeforsikring Svampe- og insektskadeforsikring dækker ikke FÆLLESBETINGELSER FOR PUNKT Selvrisiko Følgeudgifter Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Restværdiforsikring ved offentlige myndigheders krav FORHOLD I SKADETILFÆLDE 610 Begrænsning af skade Anmeldelse af skade Opgørelse af skade Erstatningsopgørelse ved forskellige forsikringsformer Erstatningens udbetaling Panthavers interesser Voldgift UDVIDELSER AF FORSIKRINGEN 710 Restværdiforsikring, der udløses ved en skadegrad på 50 pet Kortslutningsforsikring Tørkogningsforsikring Udvidetjordskadedækning Forsikring for bygning under opførelse eller ombygning Huslejetabsforsikring Husejeransvarsforsikring Glasforsikring Udvidet glasforsikring for erhvervslokaler Sanitetsforsikring Udvidet sanitetsforsikring for erhvervslokaler 15

4 2 Emne: Side: Rørskadeforsikring for skjulte rør 16 Forsikring mod rørskade på stikledninger 16 SÆRLIGE UDVIDELSER FOR BEBOELSESEJENDOMME Nøgleforsikring for beboelsesejendomme 17 Vasketøjsforsikring for beboelsesejendomme 18 SÆRLIGE UDVIDELSER FOR ANDELSBOLIG-IEJERLEJLIGHEDSFORENINGER Udvidet huslejetab 18 Løsøreforsikring 18 Bestyrelsesansvarsforsikring 19 Retshjælpsforsikring 20 Foreningsansvar GENERELLE BETINGELSER Undtagelser 24 Forhold under forsikringens løbetid 24 Vedtægt 26 Lovgivning m.v 26 ORDFORKLARING 26

5 3 100 INDLEDNING INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN Indtegning sker på grundlag af en af Købstædernes Forsikring foretaget vurdering, ved selvangivelse eller ved andet forsikringsgrundlag efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen Indtegning af bygninger før eller under opførelse sker efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder for forsikring af bygninger under ombygning Når vurderingsforretning, selvangivelse eller andet forsikringsgrundlag er modtaget, udstedes police Købstædernes Forsikrings risiko indtræder, hvis ikke andet er aftalt, på det tidspunkt, hvor vurdering er foretaget eller andet forsikringsgrundlag er modtaget af Købstædernes Forsikrings hovedkontor. 120 HVEM ER SIKRET? 121 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede Sikret under forsikring for bygning under opførelse 240 eller ombygning (punkt 750) er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør af AB92 (Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer af IO. december 1992) er forpligtet til at tegne og betale forsikring mod brand og storm, jf. punkt Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning ansatte medhjælp, jf punkt FORSIKRINGSFORMER 210 FULD- OG NYVÆRDIFORSIKRING Bygninger forsikret til fuld- og nyværdi betragtes 310 til enhver tid som forsikret til, hvad det koster at genopføre bygninger i det væsentlige svarende til de skadede. For fuld- og nyværdiforsikring gælder ingen forsikringssum, og ændring af forsikringen på grund af svingninger i byggepriserne er ikke påkrævet Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30 pet. af nyværdien, opgøres er- 311 statningen efter bestemmelserne om indeksreguleret dagsværdiforsikring, jf. punkt 220. DAGSVÆRDIFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret dagsværdi betragtes til enhver tid som forsikret til, hvad det koster at genopføre bygninger i det væsentlige svarende til de skadede, men med fradrag for værdifoningelse på grund af alder og brug. For indeksreguleret dagsværdiforsikring gælder ingen forsikringssum, og ændring af forsikringen på grund af svingninger i byggepriserne er ikke påkrævet. SUMFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret sumforsikring er dækket med maksimalt den forsikringssum, som for den enkelte bygning er fastsat af forsikringstageren, og som fremgår af policen, med ændringer i medfør af punkt Er en bygnings dagsværdi større end den indeksregulerede forsikringssum, nedsættes erstatningen i forholdet mellem den indeksregulerede forsikringssum og den til enhver tid værende dagsværdi (forsikringsværdi). FØRSTE-RISIKOFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret første-risikoforsikring er dækket som ved fuld- og nyværdiforsikring, dog maksimalt med den forsikringssum, som for den enkelte bygning er fastsat af forsikringstageren, med ændringer i medfør af punkt Underforsikring kan ikke gøres gældende. Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er foninget med mere end 30 pet. af nyværdien, opgøres erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. HVILKE GENSTANDE DÆKKES? De på forsikringsstedet beliggende bygninger inklusive fundament indtil en dybde af en meter under jordlinie eller en meter under kældergulv. Bygninger på træpæle eller anden fundering af træ samt drivhuse, lysthuse, halvtage, baldakiner, overdækninger og vindmøller er kun forsikret mod brandskade (punkt 410). Uden særskilt angivelse i policen er følgende 0111 fattet af forsikringen, for så vidt det tilhører forsikringstageren, jf. Forsikring & Pensions fordelingsvejledning af februar 2004:

6 Faste el-installationer, herunder: - stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke sikringer, lysstofrør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer Ved vaskeanlæg i beboervaskerier dækkes ikke skader på mønt-, polet- og betalingskortautomater Glas eller ruder af andet materiale, sanitet, markiser, solafskærmning, skilte, anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende energikilder er kun dækket mod brandskade (punkt 410). Glas eller ruder af andet materiale kan dog medforsikres mod anden skade end brandskade ved tegning af glasforsikring, se punkt 770 og punkt 775. Wc-kummer og cisterner er endvidere dækket mod frostsprængning (punkt 434). Yderligere dækning for sanitet kan etableres ved tegning af sanitetsforsikring (punkt 780 og punkt 785) Faste gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg til brandsikring af bygningen eller afsnit deraf samt beredskabsmaterie! Antenner samt anlæg til hybridnet til ikke erhvervsmæssig brug, flagstænger, gårdbelægninger, grundvandspumper, murede hegn, tårn- og facadeure samt nedgravede svømmebassiner inc!. eventuel overdækning Andre hegn, dog ikke levende hegn, er dækket mod brandskade (punkt 410) Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi, medmindre andet er aftalt Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift, med indtil kr., indeksreguleret i medfør af punkt Haveanlæg i det omfang, forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. 31l.81 For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning; det vil for buske og træer sige ikke over fire år gamle planter. Sådan erstatning kan højst andrage l pct. af bygningernes samlede forsikringssum, respektive nybygningsværdi. Der kan dog altid ydes indtil kr., indeksreguleret i medfør af punkt Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. 312 Særlig indretning af legepladser beliggende på den forsikrede ejendoms matr. nr., med indtil kr., indeksreguleret i medfør af punkt Genstande nævnt i punkt , der ikke er fastmonteret på bygning, er kun omfattet af forsikring mod anden bygningsbeskadigelse (punkt 430 og 440), såfremt skaden er en følge af en dækningsberettiget bygningsskade. 314 Andre genstande m. v. end de ovenfor under punkt 300 nævnte er kun medforsikret, for så vidt de udtrykkeligt er anført i policen. 400 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 410 BYGNINGSBRANDFORSIKRING Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 411 Brand, lynnedslag eller eksplosion Ved brand forstås en løssluppen flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, foreligger, når lynet påviseligt er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, i hvilke de forsikrede genstande beror Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer. 412 Sprængning af dampkedler og autoklaver Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning afforskellige tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, dækkes ikke.

7 5 413 Nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer skade forårsaget ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør. Dog dækkes skade forårsaget ved vand fra skjulte nedløbsrør, Tørkogning af kedler til rumopvarmning af beboelsesbygninger samt andre kedler, der overvejende anvendes til rumopvarmning, med højst 120 kw ( kcal/h) indfyringseffekt. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. BYGNINGSBRANDFORSIKRING DÆKKER IKKE: Skade, der ikke kan anses som brand, for eksempel svidning, forkulning, overophedning og smeltning Skade ved kortslutning, induktion, overspænding eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Kortslutningsskader kan dog meddækkes ved tegning af tillægsforsikring, se punkt Indirekte skade eller tab. Huslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 431 Tilfældig udstrømning af vand fra røranlæg og dertil knyttede faste installationer samt akvarier, vandsenge og beholdere hørende til de under punkt 311 nævnte genstande med et rumindhold på 20 liter eller mere, olie og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede faste installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt beholdere hørende til de under punkt 311 nævnte genstande med et rumindhold på 20 liter eiler mere, men ikke skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank og de under punkt og punkt nævnte anlæg, genstande og beholdere skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, skade ved udsivning, bortset fra de under punkt 432 nævnte tilfælde. 432 Udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varmeog sanitetsinstallationer, men ikke udgifter til reparation af røranlæg, herunder tærede rør, samt hermed forbundne udgifter til konstatering af skaden, reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele, skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, skade forårsaget ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør. Dog dækkes skade forårsaget ved vand fra skjulte nedløbsrør, vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt opvannede lokaler, der ikke er udlejede, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, skade som følge af udsivning fra rør i tanke, kedler, beholdere og lignende Udgifter til reparation af utætheder i forsikrede rør, udgifter til sporing af utætheder samt udgifter til reparation af ubeskadigede bygningsdele, som har direkte sammenhæng med en dækningsberettiget rørskade, kan meddækkes ved tegning af rørskadeforsikring for skjulte rør, se punkt 790 samt forsikring mod rørskade på stikledninger, se punkt Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt atløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbsledninger, men ikke skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, skade som følge af nedbør og vand, der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en

8 6 umiddelbar følge af stormskade på bygningen Frostsprængning af røranlæg, der tilfører bygningen vand, røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vandog sanitetsinstallationer, centralvarme og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer, Skade forårsaget af råd og/eller rådborebiller. Svampe- og insektskade medmindre sådan risiko udtrykkeligt er medforsikret på policen, og da i henhold til de under Svampe- og insektskadeforsikring (punkt 450) anførte betingelser, herunder begrænsninger og undtagelser. Indirekte skade eller tab. Huslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt wc-kummer og cisterner, men ikke frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, udgifter til optøning. 435 Snetryk dvs. skade forårsaget af sneens tyngde på tagflader og andre bygningsdele. 436 Storm (herunder skypumpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen, men ikke skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund SVAMPE-OG INSEKTSKADEFORSIKRING Hvilke genstande dækkes? Se punkt 310. Hvilke genstande dækkes ikke? Skade på verandaer, terrasser, udestuer, altaner, svalegange, garager, carporte, skure eller lignende aftræ. Skade på alle bygningsdele under det niveau, der dannes af stueetagens gulve/gulvbjælkelag. Skade på alle bygningsdele under terrænniveau. Skade i synligt eller skjult bindingsværk og skade, der udbreder sig derfra. Skade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, for eksempel udvendige trapper, balkoner, solafskærmning, pergolaer og plankeværker. 437 Indbrudstyveri eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed. 438 Påkørsel og væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne Dørsprængning, hvorved forståes den direkte skade på dør og karm som følge af, at politi, brandvæ sen, ambulancefolk eller lignende myndighed sprænger døre for at komme ind i bygning eller rum. 440 FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBE- SKADIGELSE DÆKKER IKKE: Skade, der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl, projekteringsfejl eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse. Skade på sternbeklædning, vindskeder og de tilhørende dæklister. Skade på uafdækkede spær, bjælke- og remender. Hvilke skader erstattes? Direkte skade forårsaget af angreb af træ- og murødelæggende svampe og insekter i de forsikrede genstande, når angrebet har svækket træ- eller murværkets bæreevne. Det er en betingelse, at skaden er observeret og anmeldt i forsikringstiden eller senest 3 måneder efter forsikringens ophør. Det er en betingelse, at skaden skyldes, at opfugtning af træet er sket utilsigtet, og at skaden er karakteriseret ved en hurtigt forløbende ødelæggelse i

9 7 relation til de skadede bygningsdeles normalt forventede resterende levetid. 452 Skadeopgørelse sikringen dækkede skader. 522 Forsikrede genstande, der bortkommer under en brand De samlede erstatningsbeløb kan i hele forsikringstiden ikke overstige i alt kr. (beløbet indeksreguleres ikke) for hver af skadearterne svampeskade og insektskade Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifterne til udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel. men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 460 SVAMPE- OG INSEKTSKADEFORSIKRING DÆKKER IKKE: Skade. der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl. projekteringsfejl eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse Skade forårsaget af råd og/eller rådborebiller. 523 Rimelige udgifter til redning og bevaring afde forsikrede genstande i forbindelse med en af forsikringen omfattet skade. 524 Nødvendige udgifter til oprydning af forsikrede genstande efter en skade For udgifter til oprydning af forurenede genstande gælder særlige regler. se punkt Ved oprydning forstås tjernelse af bygningsrester. der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. 525 Såfremt en af forsikringen omfattet skadebegivenhed medfører forurening af det forsikrede. dækkes nødvendige udgifter til oprydning. herunder (jerneise. deponering og destruktion af forsikrede genstande. Herudover dækkes nødvendige udgifter til tjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelsen Skade som følge af tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger Skade. der kun har misfarvning til følge som for eksempel blåsplint Indirekte skade eller tab. Huslejetabkan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen. se punkt FÆLLESBETINGELSER FOR PUNKT SELVRISIKO Af enhver skade. der henhører under punkt 400 bærer sikrede en selvrisiko på kr.. indeksre guleret i medfør af punkt FØLGEUDGIFTER Ud over de under punkt 400 nævnte skader. dækker forsikringen endvidere: Dækningen ydes på første-risikobasis og er begrænset til 20 pet. af bygningernes samlede forsikringsgrundlag. dog maksimalt kr. Der kan dog altid ydes indtil kr. pr. skadebegivenhed. Beløbene indeksreguleres i medfør af punkt Dækningen omfatter ikke - rensning afjord. - forurening efter en ikke dækningsberettiget skade, - forurening efter siveskader, - forurening efter gamle depoter i jord. Det er en betingelse for at yde dækning for oprydning af forurenede genstande. at otfentlige myndigheder stiller krav om oprydning m.v. i kraft af gældende lovgivning. FORØGEDE BYGGEUDGIFTER Efter en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed dækkes forøgede byggeudgifter. som ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav. som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen. 521 Skader. der i forbindelse med en forsikringsbegi venhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under for- Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art. der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse. til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted.

10 Erstatningen kan højst andrage 10 pet. af den skadede bygnings eller bygningslitras forsikringsgrundlag. Der kan dog altid ydes indtil kr. for hver bygning, indeksreguleret i medfør af punkt Det er en forudsætning at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, at bygningens værdiforringelse på grund af alder og brug ikke overstiger 30 pet. af nyværdien, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, og udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden RESTVÆRDIFORSIKRING VED OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS KRAV Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse 634 af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50 pet. af nyværdien Værdien af brugbare rester fratrækkes erstatningen. 600 FORHOLD I SKADETILFÆLDE 632 Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før Købstædernes Forsikring har givet sit samtykke dertil. Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til Købstædernes Forsikring, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligt eller erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Købstædernes Forsikrings samtykke, og Købstædernes Forsikring træffer alene bestemmelse om sagens behandling. OPGØRELSE AF SKADE Skadevurdering foretages efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. Skaden anses for total, når den forsikrede bygning er fuldstændig ødelagt, eller når de på grunden tilbageværende dele af bygningen overvejende er afen sådan beskaffenhed, at de ikke kan bibeholdes, når bygningen skal bringes i samme stand, som før skaden indtraf. I andre tilfælde betragtes skaden som partiel. Købstædernes Forsikring er berettiget til at istandsætte en beskadiget bygning, til at istandsætte eller ombytte beskadigede genstande og til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens forsikringsværdi før skaden. Ved erstatningsfastsættelse kan i intet tilfælde benyttes priser for dyrere materialer og genstande end i den skadede bygning og højst priser for standardmaterialer, der ikke er specialfremstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet (dvs. at en ældre, tungt konstrueret bygning erstattes med en bygning af samme størrelse opført med nutidige byggematerialer og byggemetoder). 610 BEGRÆNSNING AF SKADE I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til at begrænse skaden, ligesom Købstædernes Forsikring er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstalt- 636 nmger ANMELDELSE AF SKADE I skadetilfælde skal forsikringstageren snarest sende anmeldelse til Købstædernes Forsikring indeholdende så fyldestgørende oplysninger som muligt. Indbrudstyveri og hærværksskader i forbindelse hermed skal endvidere straks anmeldes til politiet. Beskadigelse af kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende, erstattes ikke. Hvis de beskadigede bygninger eller dele derafforud for skaden var bestemt til nedbrydning eller udskiftning, fastsættes erstatningen til værdien af bygningsmaterialerne med fradrag af nedbrydningsomkostningerne Var nedbrydningen ikke umiddelbart forestående, ydes desuden en passende erstatning for afsavn Den samledeerstatning kan dog i intet tilfælde overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, såfremt skaden var blevet udbedret.

11 9 637 For bygninger, der henligger forladte, og hvor Købstædernes Forsikring har accepteret denne risiko, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 638 Værdien af brugbare rester fratrækkes erstatningen Værdien af brugbare rester beregnes efter samme regler, som den egentlige skadeserstatning Såfremt resterne ikke kan anvendes til genopførelse, eller såfremt gældende forskrifter er til hinder herfor, og dispensation fra forskrifterne ikke kan opnås, ansættes de brugbare rester til den værdi, som de har ti I andet formål Forsikringstageren er forpligtet til at overtage anvendelige rester. 640 ERSTATNINGSOPGØRELSE VED FORSKELLIGE FORSIKRINGSFORMER 641 Fuld- og nyværdiforsikring I skadetilfælde fastsættes erstatningen for fuld- og nyværdiforsikrede bygninger til det beløb, som det uden unødigt ophold vil koste at istandsætte bygningen eller ved totalskade på samme sted og med gængs byggemåde at opføre en bygning svarende til den nedbrændte, jf. i øvrigt punkt Fradrag for forringelse på grund af alder og brug skal dog ske, hvis forringelsen af det beskadigede samlet overstiger 30 pet. af nyværdien for dette, eller hvis erstatningen udbetales kontant, se også punkt Dagsværdiforsikring For bygninger indtegnet til indeksreguleret dagsværdiforsikring opgøres skaden på samme måde som for fuld- og nyværdiforsikring, men her foretages fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. 643 Sumforsikring Ved totalskade på en sumforsikret bygning fastsættes erstatningen til bygningens forsikringssum, dog højst til bygningens dagsværdi (forsikringsværdi) Ved partiel skade fastsættes erstatningen til det beløb, som vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. Hvis der foreligger underforsikring, nedsættes erstatningen i forholdet mellem forsikringssum og forsikringsværdi. 644 Første-risikoforsikring For bygninger indtegnet til indeksreguleret førsterisikoforsikring opgøres skaden på samme måde som for fuld- og nyværdiforsikring, Erstatningen kan dog ikke overstige forsikringssummen med ændring i medfør af punkt ERSTATNINGENS UDBETALING 651 Før en erstatning kan komme til udbetaling, må forsikringstageren godtgøre over for Købstædernes Forsikring, at de ødelagte bygninger m.v. er genopført eller istandsat Hvis der er fastsat et erstatningsbeløb må forsikringstageren desuden godtgøre, at udgifterne til genopførelse eller istandsættelse andrager eller overstiger det fastsatte erstatningsbeløb. Er dette ikke tilfældet nedsættes erstatningen tilsvarende. 652 Mindre erstatningsbeløb kan efter Købstædernes Forsikrings direktions bestemmelser udbetales uden dokumentation for anvendelsen. 653 Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. 660 PANTHAVERS INTERESSER En erstatning kan udbetales til nybygning uden for skadestedet, til opførelse af bygninger væsentligt forskellige fra de ødelagte eller til fri rådighed (se punkt 653), såfremt panthavere og andre i ejendommen berettigede samtykker heri. 670 VOLDGIFT 671 Såvel forsikringstageren som Købstædernes Forsikring er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske voldgiftsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, og Købstædernes Forsikring vælger den anden. 672 Voldgiftsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem voldgiftsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed.

12 Skade som følge af mangelfuld eller utilstrækkelig afstivning eller afdækning. 753 Selvrisiko Af enhver skade bærer sikrede IO pet., dog mindst kr. og højst kr. Beløbene indeksreguleres i medfør af punkt Anmeldelsespligt 754. JO Forsikringstageren har pligt til at underrette Købstædernes Forsikring, når bygningerne er færdige til at tage i brug. 760 HUSLEJETABSFORSIKRING 761 Hvilke tab dækkes? I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en efter denne police erstatningsberettiget skade dækkes: Dokumenterede tab af lejeindtægter J l Dokumenterede udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse og kontor. 762 Skadeopgørelse Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr., indeksreguleret i medfør af punkt 1022, for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug Erstatning ydes dog ikke for en længere periode end 12 måneder efter skadens indtræden J2 Forsikringsstedet betragtes senest som taget i brug en måned efter skadens udbedring Genopføres en beskadiget bygning ikke eller genopføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Forsinkes udbedringen afforhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring Såfremt en dækningsberettiget skadebegivenhed ud- løser restværdierstatning ydes, uanset bestemmelserne i punkt og punkt , erstatning for det tidsrum, der vil medgå til at opføre en ny bygning J Erstatning ydes dog ikke for en længere periode end 12 måneder efter skadens indtræden. 765 HUSEJERANSVARSFORSIKRING 765,10 Hvilke ansvar dækkes? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede som ejer eller bruger af ejendommen men ikke erstatningsansvar, der pådrages ved udøvelse afen i eller på ejendommen drevet virksomhed Sikrede kan under visse omstændigheder blive erstatningsansvarlig, når der på grund af sikredes fejl eller forsømmelse kan pålægges et juridisk ansvar Hændeligt forvoldte skader medfører ikke et juridisk ansvar Så snart der er rejst et erstatningskrav, eller hvis der er formodning om, at et sådant krav vil blive rejst, skal der ske anmeldelse herom til Købstædernes Forsikring. 766 Forsikringen omfatter ansvar for skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, som anmeldes mere end to år efter, at forsikringen er ophørt. 767 Hvilke ansvar dækkes ikke? 767. JO Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold Formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting Skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer - ejer,

13 13 - har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, - har sat sig i besiddelse af, - har i varetægt af anden grund Skade forvoldt af sikrede med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Skade på ting forårsaget ved sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge, pæle eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer Skade forårsaget ved arbejder på den forsikrede ejendom, i form af: - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m. v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m. v., som nævnte i punkt udført af andre end sikrede Forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Skade forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 20 kw, og denne dækning ydes efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer Skade forvoldt af hunde. 768 Skadeopgørelse Forsikringen dækker med indtil kr. for personskade og med indtil kr. for tingskade Policens dækningssum er den højeste grænse for Købstædernes Forsikrings forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår. For motordrevne redskaber se dog punkt Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med Købstædernes Forsikrings billigelse, dækkes, selvom dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen De til de forsikrede bygninger hørende: - udvendige vinduesruder, - ovenlysruder, - forsatsruder, - fællesruder, - dørruder, - ruder i faste skabe og skillerum, - fastmonterede spejle samt - keramiske kogeplader, i ejendomme, der anvendes til beboelse, kontor eller klinik Endvidere omfattes tilsvarende ruder i håndværks-, produktions- og lagerlokaler i de i punkt nævnte ejendomme, men ikke GLASFORSIKRING Hvilke genstande dækkes? i andre erhvervslokaler, herunder ruder eller andet glas i lokaler, der anvendes til butik, udstilling, institution, restaurant, cafeteria, grillbar, cafe, kaffebar, bodega, bar eller lignende Forsikringen omfatter ikke ruder eller andet glas, der er større end 5 m' ruder eller andet glas i drivhuse Forsikringen omfatter tillige alarmstrimler og alarmtråde m. v., der er monteret på eller i ruderne og har forbindelse med tyverisikringsanlæg, samt solfilm/ filtre, der er limet på de forsikrede ruder Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele. 772 Hvilke skader erstattes? Brud på det forsikrede. 773 Hvilke skader erstattes ikke? Ridser, afspringning af splinter eller fliser Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder Beskadigelser af kosmetisk art herunder farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende.

14 Skade, som er dækket under en bygningsbrandforsikring eller under en anden forsikring Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse Skade i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende. 774 Skadeopgørelse Glasskader erstattes med genstande af samme værdi Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, Købstædernes Forsikring ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen. 775 UDVIDET GLASFORSIKRING FOR ERHVERVSLOKALER Hvilke genstande dækkes? De til de forsikrede bygninger hørende: - udvendige og indvendige ruder, herunder glasdøre, af enhver art, - ruder afenhver art i udhængs- og udstillingsskabe, - glas, hørende til diske og montrer, - keramiske kogeplader, - indmurede spejle, samt spejle der ved pålimning eller påskruning er monteret permanent i virksomhedens lokaler, - skilte af glas (eller erstatningsmaterialer herfor) ink!. eventuelle lysinstallationer samt - dekoration, bogstaver, solfilm, -filtre samt alarmstrimler og -tråde m. v., der har forbindelse med tyverisikringsanlæg. Det er en forudsætning, at genstandene er pålimet det forsikrede glas eller på anden lignende måde varigt er fastgjort til dette Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er monteret på deres blivende plads Det er en forudsætning, at den af forsikringstageren selvangivne forsikringssum, som er anført på policen, er tilstrækkelig til at indeholde værdien af samtlige de forsikrede genstande ine!. monteringsudgifter, jf. punkt Hvilke skader erstattes? Brud på det forsikrede glas Omkostninger i forbindelse med brud på det forsikrede glas til retablering af dekoration, påmaling af bogstaver, genopsætning af solfilm, -filtre samt alarmstrimler og -tråde m.v Omkostninger til midlertidig afdækning af rudearealer efter en erstatningsberettiget skade Den samlede erstatning for en enkelt genstand kan ikke overstige kr., indeksreguleret i medfør af punkt Hvilke skader erstattes ikke? Ridser, afspringning af splinter eller fliser Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder Beskadigelse af kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende Skade, som er dækket under en bygningsbrandforsikring eller under en anden glasforsikring Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse Skade i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende. 778 Skadeopgørelse Glasskader erstattes med genstande af samme værdi Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, Købstædernes Forsikring ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen Underforsikring Hvis værdien af de forsikrede genstande (ink!. monteringsudgifter) overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. SANITETSFORSIKRING 781 Hvilke genstande dækkes? De til de forsikrede bygninger hørende: - wc-kummer, - cisterner, - håndvaske, - brusekabiner,

15 15 - badekar, - bidets samt - urinaler, i ejendomme, der anvendes til beboelse, kontor eller klinik Endvidere omfattes kummer m.v. i håndværks-, produktions- og lagerlokaler i de i punkt nævnte ejendomme men ikke i andre erhvervslokaler, herunder kummer m. v. i lokaler, der anvendes til butik, udstilling, institution, restaurant, cafeteria, grillbar, cafe, kaffebar, bodega, bar eller lignende 785 UDVIDET SANITETSFORSIKRING FOR ERHVERVSLOKALER 785,10 Hvilke genstande dækkes? De til de forsikrede bygninger hørende: - wc-kummer, - cisterner, - håndvaske, - brusekabiner, - badekar - bidets samt - urinaler Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres blivende plads Forsikringen omfatter ikke vandhaner, blandingsbatterier, wc-sæder, wc-låg, rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele. 782 Hvilke skader erstattes? Brud på det forsikrede sanitet. 783 Hvilke skader erstattes ikke? Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje Beskadigelser af kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende Det er en forudsætning, at den af forsikringstageren selvangivne forsikringssum, som er anført på policen, er tilstrækkelig til at indeholde værdien af de forsikrede genstande ink!. monteringsudgifter, jf. punkt Hvilke skader erstattes? Brud på det forsikrede sanitet. 787 Hvilke skader erstattes ikke? Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje Beskadigelse af kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende Skade, som er dækket under en bygningsbrandforsikring eller under en anden forsikring Skade, som følge af frostsprængning Skade, som følge af frostsprængning Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse Skade, som er dækket under en bygningsbrandforsikring eller under en anden forsikring. 788 Skadeopgørelse Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse. 784 Skadeopgørelse Sanitetsskader erstattes med genstande af samme værdi Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, Købstædernes Forsikring ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen Alle skader erstattes med genstande af samme værdi Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, Købstædernes Forsikring ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen Underforsikring Hvis værdien af det forsikrede sanitet (ink!. monteringsudgifter) overstiger forsikringssummen, fore-

16 16 ligger der underforsikring, og skaden erstattes kun 794 Skadeopgørelse forholdsmæssigt Erstatningen for de forsikrede rør og kabler opgøres 790 R0RSKADEFORSIKRING FOR på grundlag af nyværdiprincippet i overensstem- SKJULTER0R melse med bestemmelserne i punkt Hvilke genstande dækkes? Enhver skade på rør eller kabler, hvis alder ikke overstiger IO år, erstattes fuldt ud Forsikringen omfatter skjulte vand-, varme-, gas-, nedløbs- og afløbsrør, olieledninger og skjulte el For rør eller kabler, der er 10 år eller derover, udgør kabler til brug for opvarmning, som findes i og un- afskrivningen på grund af alder følgende procentder de forsikrede grundmurede bygninger. sats af den totale skadeserstatning: Ved skjulte rør forstås rør, der er indstøbt i eller skjult Genstandens alder Afskrivning under gulve, i kanaler eller krybekældre, i vægge, O- IO år 0% skunkrum og lignende permanent lukkede rum. IO-Ilår 10% 11-l2år 12% Forsikringen omfatter ikke l2-13år 14% 13-14år 16% Rør og kabler i beholdere, kedler, tanke, varme år 18% pumper samt i anlæg, der udnytter vedvarende ener år 20% gikilder år 22% 17-18år 24% Rør og kabler, der hører til en i den forsikrede ejen år 26% dom drevet erhvervsvirksomhed år 28% år 35% Rør og kabler i installationer til svømmebassiner og år 40% springvand år 50% Drænrør eller andre rør og kabler end de i punkt For rør eller kabler, der er 40 år eller derover, ydes nævnte. ingen erstatning. 792 Hvilke skader erstattes? 795 FORSIKRING MOD R0RSKADE PÅ STIKLEDNINGER Udgifter til reparation af utætheder i de forsikrede rør og ledninger samt fejl på de forsikrede kabler. 796 Hvilke genstande dækkes? Udgifter til sporing af utætheder, dog kun efter for Udvendige rør og ledninger i jord, som forsikringsudgående aftale med Købstædernes Forsikring. tageren har vedligeholdelsespligten for, til vand-, varme-, gas-, fyringsolie-, el- og afløbsinstallatio Udgifter til reparation og retablering af ubeskadige- ner fra og imellem de forsikrede bygninger, regnet de bygningsdele, som har direkte sammenhæng fra hovedledning i vej og til indføringssted i de formed en dækningsberettiget rør!kabelskade. sikrede grundmurede bygninger samt mellem bygniger og olietank, septiktank eller renseanlæg. 793 Hvilke skader erstattes ikke? Forsikringen omfatter ikke Skade, som er sket, inden punkt 790 er trådt i kraft Rør og ledninger, der hører til en i den forsikrede Skade, som følge af frostsprængning. bygning drevet erhvervsvirksomhed Skade. der er omfattet af en garanti fra for eksempel Rør og ledninger i anlæg, der udnytter vedvarende leverandør eller installatør. energikilder Skade, der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl Rør og ledninger i installationer til svømmebassiner eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan og springvand. henføres hertil.

17 Drænrør eller andre rør og ledninger end de i punkt nævnte. 797 Hvilke skader erstattes? år år år år 28% 35% 40% 50% Udgiften til reparation af utætheder i de forsikrede rør og ledninger, samt fejl på de forsikrede el-ledninger Udgifter til sporing af utætheder, dog kun efter forudgående aftale med Købstædernes Forsikring Udgifter til reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele og terrænanlæg som har direkte sammenhæng med en dækningsberettiget rør/ledningsskade Den samlede erstatning kan højst udgøre kr. pr. skade. Beløbet indeksreguleres ikke. 798 Hvilke skader erstattes ikke? Skade, som er sket, inden punkt 795 er trådt i kraft Skade, som skyldes frostsprængning Skade, der er omfattet af en garanti fra for eksempel leverandør eller installatør Skade, der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan henføres hertil. 799 Skadeopgørelse Erstatningen for de forsikrede rør og ledninger opgøres på grundlag af nyværdiprincippet i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt Enhver skade på rør eller ledninger, hvis alder ikke overstiger IO år, erstattes fuldt ud For rør eller ledninger, der er IO år eller derover, udgør afskrivningen på grund af alder følgende procentsats af den totale skadeserstatning: For rør eller ledninger, der er 40 år eller derover, ydes ingen erstatning. 800 SÆRLIGE UDVIDELSER FOR BEBOELSESEJENDOMME 810 NØGLEFORSIKRING FOR BEBOELSESEJENDOMME Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, når nøgler går tabt som følge af et i henhold til almindelige forsikringsbetingeiser dækningsberettiget indbrudstyveri på forsikringsstedet Det er en betingelse, at masternøgler opbevares i aflåst nøgleskab eller pengeskablboks mindst svarende til Skafor klasse blå, og at disse opbevaringsenheder befinder sig i aflåst lokale (boligselskabskontor eller viceværtlokale) Forsikringen dækker ikke ved indbrud i skabet eller boxen forøvet ved benyttelse af koden eller nøglen, såfremt disse har været efterladt på forsikringsstedet Forsikringen omfatter kun låse i eller nøgler til forsikringsstedets bygninger eller lokaler. 811 Forsikringssum O Forsikringssummen pr. lejemål og antallet af lejemål fremgår af policen Forsikringssummen pr. lejemål indeksreguleres overensstemmelse med punkt Skadeopgørelse Genstandens alder 0-lOår lo-llår 11-12år l2-l3år 13-14år 14-15år 15-16år 16-l7år år 18-19år Afskrivning 0% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% Skadeopgørelse foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt Underforsikring gøres gældende, såfremt det samlede faktiske antal lejemål overstiger det i policen anførte Ved enhver skade, der omfatter masternøgler, beregnes en selvrisiko på kr., indeksreguleret i medfør af punkt 1022.

18 VASKETØjSFORSIKRING FOR BEBOELSESEJENDOMME Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker skader på beboeres vasketøj, der opstår, mens tøjet er under behandling i forsikringstagerens vaskemaskiner, ruller og tumblere beroende i fællesvaskeri, og som skyldes fejl ved maskinerne Det er en betingelse, at der ved enhver skade indsendes reparationsfaktura for den skadevoldende maskine Forsikringen gælder kun i det omfang, eventuel skade ikke er dækket ved anden forsikring. 821 Skadeopgørelse Enhver skade opgøres på grundlag af vasketøjets dagsværdi, det vil sige som genanskaffelsesprisen med fradrag for alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, eksempelvis mode Forsikringen er tegnet som første-risikoforsikring, med en maksimal erstatning på kr. pr. skade, indeksreguleret i medfør af punkt Beskadiget tøj skal opbevares, indtil erstatning er udbetalt, eller endeligt afslag om erstatning er givet 822 Selvrisiko Ved enhver skade, der er omfattet af forsikringen, fratrækkes en selvrisiko på 815 kr., indeksreguleret i medfør af punkt SÆRLIGE UDVIDELSER FOR ANDELS BOLIG-IEJERLEJLIGHEDSFORENINGER 910 UDVIDET HUSLEJETAB Forsikringen dækker i supplement til punkt 760 endvidere nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af privat indbo efter en dækningsberettiget skade. Skadeopgørelse foretaget i overenstemmelse med reglerne under punkt 762, herunder således, at den samlede erstatning under punkt 760 og punkt 910 maksimalt kan udgøre kr., indeksreguleret i medfør af punkt LØSØREFORSIKRING 921 Forsikrede genstande Forsikringen omfatter genstande som nævnt i punkt tilhørende forsikringstageren og som udelukkende anvendes til ejendommens normale drift og vedligeholdelse med indtil kr. pr. forsikringsår, indeksreguleret i medfør af punkt Kontorinventar, kontormaskiner samt kontorartikler mv. hørende til inspektør- eller viceværtkontor. Herunder pc'ere, software o.lign. edb udstyr, når dette udelukkende anvendes til ejendommens drift, samt inventar i fælleshuse/-lokaler Værktøj, redskaber og materialer Arbejdsmaskiner, f.eks. fejemaskiner og græsslåmaskiner som ikke er kaskoforsikret Rengøringsmaskiner samt rengøringsmaterialer Lejede affaldscontainere for hvilke andelsbolig /ejerlejlighedsforeningen ifølge kontrakt har forsikringspligt. Lejede affaldscontainere er kun dækket mod brandskade (punkt ), og erstatningen kan maksimalt udgøre kr. pr. skadebegivenhed, indeksreguleret i medfør af punkt Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som tilhører foreningen og opbevares i foreningens kontor og/eller er i bestyrelsens varetægt Købstædernes Forsikrings erstatningspligt for de under punkt nævnte genstande er begrænset til: kr. i almindeligt gemme kr. i aflåset egentligt pengeskab eller pengeboks, der skal være godkendt af»forsikring & Pension«eller af kvalitet som minimum svarer hertil De anførte beløb indeksreguleres ikke Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab/ pengeboks, forøvet ved benyttelse af koden og/eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt i de lokaler, som benyttes til kontor og/eller benyttes til opbevaring af pengeskab/pengeboks Udgifter til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger' edb-programmer og data samt igangværende skriftelige arbejder TV- og videoudstyr samt musikanlæg med tilhørende højtalere. 922 Skader og udgifter som erstattes

19 Brand m.v., jf. punkt 410 og punkt Vand m. V., jf. punkt 431 og punkt Indbrudstyveri Forsikringen omfatter kun genstande, som beror i bygninger (dog ikke åbne skure, halvtage og konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende) Forsikringen omfatter ikke kasette- og videobånd, grammofonplader og CD'ere Indbrudstyveri foreligger, når tyven ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skatfet sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- og kælderrum, er steget ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, stjæler genstande gennem åbninger, som tyven umiddelbart forinden har frembragt Købstædernes Forsikrings erstatningspligt er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåsede, og at vinduer er lukkede og tilhaspede Købstædernes Forsikrings erstatningspligt for indbrudstyveri forvoldt ved brug af dirke, falske eller tillistede nøgler er betinget af, at det kan sandsynliggøres, at tyven har skaffet sig adgang til forsikringsstedet på denne måde. 923 Forsikringsform Forsikringen dækker efter første risiko-princippet. 924 Forsikringssum Forsikringssummen for punkt 920 fremgår af policen. 925 Selvrisiko Sikrede betaler selv de første kr. af enhver tyveriskade. indeksreguleret i medfør af punkt Skadeopgørelse Skaden opgøres til anskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, uden fradrag for alder og brug, men med fradrag for nedsat anvendelighed eiler andre omstændigheder Købstædernes Forsikring er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden Hvis Købstædernes Forsikring forlanger det, skal forsikringstageren levere behørig dokumentation for det skadesramte løsøre Købstædernes Forsikring er berettiget til at overtage erstattede genstande. 930 BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING 931 Forsikrede Forsikringen omfatter bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter for bestyrelsesmedlemmer i den sikrede andelsbolig-/ejerlejlighedsforening. 932 Forsikringen dækker Forsikringen dækker forsikrede for det erstatningsansvar, som denne måtte ifalde for formuetab tilføjet andelsbolig-/ejerlejlighedsforeningen, dens medlemmer, kreditorer eller trediemand forvoldt ved fejl. forsømmelse eller udeladelse af at opfylde pligter, begået under virksomhed i egenskab af bestyrelsesmedlem eller suppleant for bestyrelsesmedlem i forsikringstiden eller højest 12 måneder forud for forsikringens ikrafttræden, såfremt krav rejses mod forsikringstageren i forsikringstiden eller senest 6 måneder efter forsikringens ophør og/eller et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen Forsikringen dækker ikke i det omfang, samme interesse er dækket af en anden forsikring. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet sted, gælder det samme forbehold for denne forsikring. Præmien for nærværende forsikring er beregnet på grundlag af selskabets subsidiære ansvar i forhold til andre selskaber. 933 Købstædernes Forsikrings maksimale hæftelse Policens dækningssum kr.- efter fradrag af selvrisiko danner grænse for Købstædernes Forsikrings forpligtelse for forvoldte skader ved et eller flere ansvarpådragende forhold indenfor en forsikringsperiode af 12 måneder. Beløbet indeksreguleres i medfør af punkt Forsikringen dækker hver sikret person med maksimalt kr. pr. skadesbegivenhed. Beløbet indeksreguleres i medfør af punkt 1022.

20 Såfremt der bliver rejst krav mod en forsikret person, og ansvaret kan henføres til forsikringens dækningsområde, betaler Købstædernes Forsikring de omkostninger - maksimalt kr., som sikrede måtte pådrage sig til afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang, selvom forsikringssummen derved overskrides. Beløbet indeksreguleres i medfør af punkt som arrangør af gård- og vej fester, som arbejdsgiver for ansat personale, der udelukkende anvendes til ejendommens drift og vedligeholdelse, for særlig indretning af eventuelt fællesareal, herunder legepladser og lignende. 934 Selvrisiko 940 Anmeldelse af skade Sikrede betaler selv de første 10% - minimum kr. af enhver erstatningsberettiget skade inel. omkostninger, idet sikredes andel dog aldrig kan overstige kr. Beløbene indeksreguleres i medfør af punkt Det påhviler forsikringstageren skriftligt at underrette Købstædernes Forsikring umiddelbart efter at være kommet til kundskab om, at kraver eller vil blive rejst, eller at handlinger, som kan medføre erstatningskrav har været begået eller udeladt. 935 Forsikringen dækker ikke ansvar for 941 Afværgelse af skade opfyldelse af sådanne aftaler eller kontrakter, hvorved sikrede har påtaget sig videregående ansvar for skader eller tab end efter almindelige retsregler, forsætlige, groft uagtsomme eller svigagtige forhold, Det påhviler sikrede at foretage, hvad der er nødvendigt for: at forebygge skade og begrænse tabet. at sikre bevis for skadens årsag og omfang straffebøder og bøder for overskridelse af tidsfrister samt bøder i øvrigt, besvigelser og underslæb uden hensyn til hvem der har foretaget dem, mistet fortjeneste, rentetab eller revisoromkostninger, tab, som forvoldes ved regnefejl, ved ind- og udbetaling af kontanter, checks eller lignende, beregninger af speciel teknisk karakter, så som konstruktionsberegninger, eller ting- og personskade, se dog punkt 936 og 937. Forsikringen dækker ansvar for skade på ting, der uagtsomt forvoldes af en af de sikrede under afholdelse afet bestyrelsesmøde. Erstatning er begrænset til kr. pr. skade og kr. pr. forsikringsår For dækningen gælder en selvrisiko på kr. af enhver skade. Beløbet indeksreguleres i medfør af punkt Forsikringen dækker med indtil kr. for personskade og med indtil kr. for tingskade sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede 942 Forhandling med skadelidte Sikrede må ikke uden Købstædernes Forsikrings samtykke afgøre nogen skade, og Købstædernes Forsikring er berettiget til i sikredes navn at føre forsvaret imod rejste krav. 943 Afvikling af erstatningskrav Såfremt Købstædernes Forsikring betaler det beløb, hvormed et fremsat krav kan afgøres med fradrag af selvrisikobeløb, hæfter selskabet ikke for yderligere omkostningsbeløb, forvoldt ved at sikrede undlader at betale se!vrisikobeløbet. 944 Retslig bedømmelse Uenighed mellem sikrede og Købstædernes Forsikring om en skade er dækket af forsikringen, vil være at bedømme efter danske retsregler og i tilfælde af retssag, vil en sådan være at pådømme ved retten i København. 950 RETSHJÆLPSFORSIKRING 951 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker omkostninger afholdt med rimelig grund ved tvister, herunder rets- og voldgiftssager, hvor andelsbolig-/ejerlejlighedsforeningen (forsikringstageren) er part i sin egenskab af

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9 Ejendomsforsikring Forsikringsvilkår 201.9 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN... 3 1.2 HVEM ER SIKRET?... 3 1.3 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?... 3 2 FORSIKRINGSFORMER... 4

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikrings betingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse Police A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse Forsikringstager: Forsikringssted: Policen gælder fra: Policen gælder til: Præmie: Præmien forfalder: Aftale: A/B Vanløsegaard Jyllingevej 39-57, 2720

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS Police Dette certifikat udstedes som bekræftelse på, at der er tegnet kombineret bygninsforsikring i Chartis Europe SA Der henvises til de i certifikatet nævnte forsikringsvilkår

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere