September II Indeks side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September II 2007. Indeks side 7"

Transkript

1 Nyhedsbrev September II 2007 Indeks side 2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Glem ikke underskrifterne Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i Ny teknologi skal forbedre problemer med retshåndhævelse Indeks side 3 Nu får dambrugene tilsynsbesøg Forbundet klager over overgreb på naturressource Forbundet fortsætter kampen mod piratfiskeri eu s l andbrugsministre dropper brakordning Indeks side 4 Verdens fiskebestande har det skidt EU s kamp mod ulovligt fiskeri skærpes Rekordsæson for laks Nedbør og grødeskæring Dambrugsforhold flytter til Miljøstyrelsen Indeks side 5 Muslingeskraberi i Natura 200 områder revurderes Dioxin fisk i danske kølediske Elfiskeri og forsikring Indeks side 6 Weekend-kysttræf for unge lystfiskere Lystfisker for en dag et firmatilbud Lån PR-materiale hos Danmarks Sportsfiskerforbund Indeks side 7 Kongres 2008

2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Det ser nu ud til, at det tillæg til elprisen, som Tangeværket oppebærer som såkaldt grøn energi produktion, bliver drastisk beskåret. Energistyrelsen har udsendt i høring et forslag om at nedsætte pristillægget fra de nuværende ca. 2,5 millioner kroner årligt til omkring kroner årligt. Baggrunden herfor er bl.a., at styrelsen ikke anser det for bæredygtigt, at Gudenaacentralen via pristillægget kan udbetale store udbytter årligt til andelshaverne. Glem ikke underskrifterne Kampagnen Slip Gudenåen fri er ved at nå det punkt, hvor vi skal have samlet de sidste underskrifter, som eventuelt skulle ligge rundt omkring. Der er efterhånden kommer over underskrifter ind. Den sidste tre uger har været præget af private, der har indsendt udfyldte underskriftsblanketter, som de igennem længere tid har indsamlet på egen hånd. Og det er vi i Danmarks Sportsfiskerforbund meget glade for og vi er glade for at folk har ventet til sidste øjeblik med at skippe dem af med posten. Sidste frist er udløbet men her er en opfordring til dem som har underskriftsblanketter liggende. Sende dem ind hurtigst muligt, så de ikke går tabt. Adressen er: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i fiskeriloven På baggrund af en konkret sag fra Struer-området, hvor en fritidsfisker, der satte sine garn inden for 500 meter fredningszonen og slap med en advarsel fra politiet, har foranlediget Danmarks Sportsfiskerforbund til at opfordre Fiskeridirektoratet til at indskærpe over for politimyndigheden, at der rent faktisk er indført skærpede strafforanstaltninger for overtrædelse af fiskeriloven. Ud over overtrædelsen ved at placere redskaberne i fredningszonen, havde den pågældende fritidsfisker undladt at afmærke sin ruse med flag som krævet i lovgivningen. Hermed havde fiskeren begået to lovbrud, som i fiskeriloven betegnes som grove og ville have givet en bøde på mindst 5000 kr samt medført et fiskeriforbud for den pågældende i op til 1 år. Fiskeren slap imidlertid med en løftet pegefinger fra det lokale politi samt besked på at fjerne redskabet. Forbundet gør over for fiskeridirektoratet gældende, at det er glædeligt, at politimyndigheden reagerer på disse ulovligheder, men det er ikke befordrende for befolkningens retsbevidsthed, at så grove overtrædelser ikke straffes i henhold til lovens bestemmelser. Ny teknologi skal forbedre problemer med retshåndhævelse Forbundet har opfordret Fiskeridirektoratet til at investere i ny teknologi i kampen mod ulovligt fiskeri. Baggrunden for opfordringen er en stor og meget omtalt kontrolaktion i Nissum Fjord, hvor store mængder af ulovlige redskaber blev konfiskeret af fiskerikontrollen uden, at der efterfølgende kunne drages personer til ansvar for ulovligheder, selv om nogle af redskaberne rent faktisk var mærkede med navn, adresse mv. De pågældende gjorde nemlig gældende, at deres mærker var blevet stjålne, og derfor kunne fiskerikontrollen ikke retsforfølge lovovertræderne. Forbundet har påpeget over for direktoratet, at der bør fremstilles nye mærker, der teknologisk er up to date, så fiskerikontrollen hele tiden vil kunne registrere, hvor mærkerne befinder sig.

3 Nu får dambrugene tilsynsbesøg De fleste dambrugskommuner får et travlt efterår. På baggrund af forbundets henvendelse til kommunerne om deres tilsynspligt over for dambrugene i almindelighed og de nye vandindvindingstilladelser i særdeles, tyder kommunernes svar på, at der som udgangspunkt slet ikke er foretaget tilsyn i indeværende år, men at man først nu i løbet af efteråret og den tidlige vinter vil foretages disse lovpligtige tilsyn. Baggrunden for forbundets henvendelse til kommunerne om tilsyn med dambrug er, at der fra de lokale foreninger og andre lystfiskere er indmeldt en række eksempler på, at der tilsyneladende ved en lang række dambrug ikke er foretaget noget som helst i retning af at leve op til de nye skærpede vandindvindingstilladelser. Forbundet klager over overgreb på naturressource Forbundet har klaget til Miljøklagenævnet over, at Kolding Kommune har givet tilladelse til at oppumpe vand fra Kolding til brug for aircondition anlæg i et nyt stort erhvervsbyggeri på Kolding Havn. Ganske vist er vandindvindingens omfang forholdsvis begrænset, men forbundet opfatter klagen som principiel, dels fordi sagsbehandlingen er mangelfuld og uden relevant vurdering af oppumpningens konsekvenser for åens fiske- og smådyrsfauna, og dels fordi formålet med gratis indvinding af naturressourcer som vand fra Kolding Å til et stort airconditioneringsanlæg i et privat erhvervsforetagende, er et formål, som ligger helt uden for regionplanernes prioritering af vandindvindinger. Læs mere på Forbundet fortsætter kampen mod piratfiskeri Kampagnen mod det ulovlige garnfiskeri fortsætter. Ganske vist har kampagnen bl.a. medført, at bødestraffen for ulovligt garnfiskeri er blevet markant forhøjet, men samtidig er fiskerikontrollen blevet reduceret. Det giver lettere spil for piratfiskerne, og derfor vil Sportsfiskerne fortsat følge udviklingen nøje. Det skal bl.a. ske ved, at hjemmesiden relanceres med henblik på at dokumentere det ulovlige fiskeri, så målet om en øget kontrol kan nås. Det er netop nu højsæson for piratfiskeri, fordi havørred og laks trækker mod åerne for at gyde. eu s l andbrugsministre dropper brakordning Den obligatoriske braklægningsordning i EU er nu ophørt, dog foreløbig kune for høståret EU s landbrugsministre har besluttet at ophæve brakordningen, så de 3,8 mio. hektar brakjord i EU landene igen kan opdyrkes. Beslutningen blev dog ikke taget uden sværdslag, idet bl.a. Danmark og en række andre EU lande stillede krav om, at de negative konsekvenser for miljøet, der vil blive en konsekvens af en opdyrkning af brakjorde, skal imødegås med kompenserende tiltag, så ophævelsen af brakordningen bliver miljøneutral. Kommissionen vil allerede til november fremlægge forslag til, hvordan miljøet kan kompenseres på anden vis. For Danmarks vedkommende forventer Dansk Landbrugsrådgivning, at højst 25 % af de hektar brakjord i Danmark vil blive opdyrket, da langt det meste brakjord vil være for dyrt at opdyrke.

4 Verdens fiskebestande har det skidt Det anerkendte amerikanske miljøinstitut Worldwatch Institute har i en ny rapport slået fast, at 76 % af verdens fiskebestande bliver overfisket og er i fare for at forsvinde. Instituttet mener, at løsningen på problemerne er at etablere store såkaldte naturparker på havet som middel til at stoppe den voldsomme overfiskning. Ud over overfiskning på bestandene peger instituttet på klimaforandringer, forurening og omfattende fiskeri med trawl som hovedårsagerne til fiskebestandenes dårlige trivsel. EU s kamp mod ulovligt fiskeri skærpes I næste måned skal EU s fiskeriministre fastsætte næste års fiskerikvoter i Østersøen. Kommissionen foreslår igen drastiske nedskæringer i kvoterne på torsk, hvilket vil ramme danske erhvervsfiskere hårdt. Baggrunden for de drastiske nedskæringer skal bl.a. findes i det forhold, at det ulovlige torskefiskeri er så omfattende, at det skønnes at udgør omkring 23 % af samtlige torskefangster i Østersøen. De fleste Østersølande kræver derfor en endnu skarpere kurs over for ulovlighederne, idet de påpeger det urimelige i, at lovlige erhvervsfiskere får deres kvoter beskåret på grund af ulovligt fiskeri. Rekordsæson for laks Selv om de endelige tal endnu ikke foreligger, så ser det ud til, at laksefiskeriet i Skjern Å endnu engang sætter rekord også selv om der korrigeres for den ekstra fisketid på 15 dage i forhold til sidste år. De foreløbige opgørelser viser, at der i år er fanget omkring 385 laks i åen mod 310 sidste år. Desuden er gennemsnitsvægten på de fangede laks steget fra 4,4 kilo til 5,6 kilo i år. Det er fjerde år i træk, at fangstrekorden bliver slået. Tallene viser således også, at der stort set fanges lige så mange laks som havørred. Havørredfangsten er foreløbig opgjort til ca. 370 stk. i år, hvilket er langt under åens potentiale. Både laks og havørred er fanget pænt fordelt over hele åen inklusiv Vorgod Å. Nedbør og grødeskæring Sommerens heftige debat mellem myndigheder, landbrug og miljøfolk om vandløbsvedligeholdelse i relation til den megen nedbør og dermed mange store oversvømmelser på markerne til følge, har ikke fået alle myndigheder til at fare frem med grødeslåningsmaskinerne for at få mere vand ledt væk via vandløbene. Nogle kommuner har valgt at se bort fra de miljømæssige forhold og har fulgt landbrugets krav om voldsomme ekstra grødeskæringer, og andre kommuner har valgt miljøvinklen og sagt fra. Bl.a. har Nordfyns Kommune foretaget grundige målinger af kommunens vandløbs vandføringsevne i relation til vandløbsregulativerne bestemmelser og afvist at foretage sig yderligere der, hvor den konstaterede vandføringsevne er i overensstemmelse med regulativbestemmelserne. Dambrugsforhold flytter til Miljøstyrelsen I forbindelse med en større omstrukturering af miljøministeriet med oprettelse af en ny styrelse, By- og Landskabsstyrelsen, og overflytning af opgaver fra en styrelsen til en anden, er hele dambrugssektoren blevet flyttet fra Skov- og Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen. Samtidig har ministeriet udstedt en ny bekendtgørelse, der bl.a. medfører, at dambrugssektoren i højere grad frem over skal administreres i Miljøstyrelsen end i kommunerne. Eksempelvis skal kommunerne ikke længere kunne træffe afgørelser i konkrete sager af vidtrækkende betydning vedrørende indvinding af overfladevand til dambrug. Det skal Miljøstyrelsen overtage. Endvidere får Miljøstyrelsen bemyndigelse til at kræve kommunale vandindvindingsafgørelser op til nærmere undersøgelser og afgørelse.

5 Muslingeskraberi i Natura 200 områder revurderes På foranledning af en henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund om reguleringen af muslingeskraberiet i almindelighed og i habitatområderne i særdeleshed, har Fiskeridirektoratet oplyst, at Skov- og Naturstyrelsen og Fødevareministeriet har indledt forhandlinger om, hvordan de lovkrævede vurderinger af en aktivitets indvirkning på særligt beskyttede naturtyper og arter kan implementeres i udstedelsen af licenser til muslingeskraberi. Det fremgår af redegørelsen, at den nuværende godkendelsesprocedure for muslingefiskeri i habitatområder ikke lever fuldt op til de lovmæssige krav, og at muslingeskraberiets muligheder i fremtiden vil indgå i udarbejdelse af de kommende vand- og naturplaner i henhold til Vandrammedirektivet. Endvidere oplyses det, at der i dag er udstedt 51 tilladelser i Limfjorden, 6 tilladelser på Jyllands østkyst samt to tilladelser i Isefjorden. Forbundets ønske om at blive inddraget som høringspart i forbindelse med udstedelse af nye og forlængelse af gamle licenser er derimod ikke besvaret i direktoratets brev. Forbundet har derfor endnu engang skriftligt fremsat dette ønske. Læs mere på Dioxin fisk i danske kølediske Selv om Danmark har forbud mod at fange og sælge fisk med dioxin til konsum, risikerer giftige dioxinsild fra Østersøen at havne i danske kølediske. Fiskerene i Sverige og Polen må nemlig godt fange og sælge dioxinholdige fisk, og da Danmark importerer tons fisk fra Sverige hvert år, så risikerer forbrugerne at købe dioxin fisk i butikkerne. Fødevarestyrelsen har derfor besluttet at sætte fokus på området og få undersøgt, i hvilket omfang dioxin holdige sild afsættes via tredjelande til danske butikker og til konsum. Elfiskeri og forsikring Danmarks Sportsfiskerforbund er i fuld gang med forhandlinger med forbundets forsikringsselskab med henblik på at få skabt fuld klarhed over de forsikringsmæssige forhold i forbindelse med elektrofiskeri i foreningsregi. Disse forhandlinger er endnu ikke afsluttede og bliver det næppe lige med det samme. Derfor skal forbundet tilråde foreninger, der går i gang med elektrofiskeriet i efteråret, ikke at forlade sig på, at forbundets forsikring dækker personskade i forbindelse med elfiskeriet.. Foreningerne bør derfor sikre sig, at deltagerne på elfiskeri er klar over den situation. Forbundets arbejdsskadeforsikring vil muligvis - og kun muligvis - gå ind og dække en personskade som følge af elfiskeri, hvis der kan føres bevis for, at ansvaret kan placeres på én bestemt person, men det er en bevisbyrde som er meget svær at løfte. Elfiskeriet er altså på eget ansvar, og det bør der orienteres om. Medlemmer er dog dækket i forhold til tingskader opstået under elfiskeri via vores subsidiære forsikring - hvilket jo betyder, at såfremt de har deres egen inboforsikring (som 85 % har), så dækker den først. Kun i det tilfælde, at vedkommende ikke har egen forsikring træder forbundets i kraft. Personskade ved elfiskeri er kun dækket, såfremt folk selv personligt har tegnet et fritids/ulykkesforsikring. Det har omkring 50%. Forbundet forhandler derfor om at få ændret hele sammensætningen af vores forsikringer, således at vi fra næste kan tilbyde alle medlemmer en kollektiv fritids/ulykkesforsikring, som vil dække personskader også ved elfiskeri.

6 Weekend-kysttræf for unge lystfiskere Er du år, og har du lyst til at bruge en weekend sammen med andre unge og fiske på nogle af Danmarks bedste havørredpladser, så meld dig til et af de to ungdomstræf, som Fiskeskolen afholder ved Vejle Fjord den november og Røsnæs på Vestsjælland den november. Weekenderne indeholder naturligvis en masse fiskeri, men der bliver også tid til instruktion i kystfiskeriet, så du bliver endnu skrappere til at fange havørreder. Er du ny på kysten, skal vi nok hjælpe dig godt på vej. Om aftenen hygger vi os med røverhistorier og fluebinding. Tilmelding til Klaus Balleby på tlf , - for Vejle-træffet senest 15. oktober og på Røsnæs senest 01. november. Det koster 200 kr at deltage. Læs mere på Lystfisker for en dag et firmatilbud Sportsfiskerne tilbyder dig og dine kollegaer en oplevelsesrig fiskedag ude i naturen, hvor alt gear og grej er pakket og klar det hele professionelt serveret af vores uddannede fiskeguides. Både nybegynderen og den hardcore lystfisker vil kunne finde udfordringer og få noget med hjem fra dagen. Arrangementet starter med, at vores fiskeguides som alle lever og ånder for at fiske giver en kort introduktion og vejledning i at bruge fiskegrejet. Herefter fisker alle deltagere mand som kvinde i to timer. Vi medbringer kvalitetsfiskegrej og alt det nødvendige udstyr. Hver deltager får sin egen fiskestang i hånden. Der er tænkt på alt lige fra madding, fiskekort, rensning af fisk og poser til at hjemtage fangsten i. Ved fiskevandet er der ligeledes prøvesmagning af lækker ferskrøget ørred. Turen sluttes af med præmieoverrækkelse til dagens største fisk. Vi sørger for alt det praktiske. Så det eneste, I skal koncentrere jer om, er at få en rigtig god oplevelse og så selvfølgelig at fange fisk. Vi fisker i al slags vejr, og regnvejr er ofte det bedste fiskevejr! Husk derfor fornuftig beklædning. Hele arrangementet varer tre timer. Mindste deltagerantal er 15 personer. Yderligere information omkring pris og indhold for fiskedagen kan fås ved henvendelse til Sportsfiskernes aktivitetskoordinator Klaus Balleby på tlf Lån PR-materiale hos Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund råder over otte reklamesøjler såkaldte roll-up displays som alle forbundets foreninger frit kan benytte i forbindelse med diverse reklamefremstød, udstillinger, messer mv. De otte displays fylder hver især ikke mere end en tre-delt fiskestang og er lette at bruge. De tager fat i otte forskellige emner: Renere vand flere fisk Sportsfiskeren Ulovligt garnfiskeri ulovlige.net Vi hjælper fiskene bestandspleje Tag et kursus og bliv bedre til at fiske fiskekurser Det betaler sig at være medlem kontante fordele Slip åerne fri Fiskeskolen Derudover er det muligt at låne 5 beachflag påtrykt Danmarks Sportsfiskerforbunds navn og logo. Beachflagene er cirka 5 meter lange stænger, som kan trykkes ned i jorden, og hvor flaget sidder monteret på stangen fra top til bund. Ring til Klaus Balleby på eller send en mail til og hør nærmere.

7 Kongres 2008 Det ligger nu fast, at kongressen i 2008 afholdes på Vingsted Centret i dagene den 8.marts og 9. marts. HUSK! HUSK IGEN! Da sekretariatet har noteret sig, at der fortsat er foreninger og andre, der i skriftlige henvendelser med post til forbundet anvender den tidligere adresse i Vejle skal vi hermed præcisere, at sekretariatets nye adresse er Skyttevej 4, 7182 Bredsten.

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12 1216 København K September 2013

Læs mere