Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer"

Transkript

1 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger Forkortelser... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Tyngdepunkt Nødprocedurer Spærrer Sikkerhedsniveauer Oplysninger om genanvendelse... 3 Systembeskrivelse Sikkerhedssystem Oversigt over systemet XDR-kar I/O-kabinet X-Station Engangsposeenhed Elektrodehylsterenhed Omrører Løftesystem til rotormotor Vejeceller Varmeisolering til udblæsningsfilter Pumper Hejseværk Karåbninger og ilægningsdør Kondensatorenhed Temperaturreguleringsenhed Hjælpeinput Systemforbindelse... 4 Brugergrænsefladeoversigt Softwarearkitektur Wonderware-vinduer Startvisning Proceskontrol og -overvågning... 5 Installation Generelle sikkerhedsregler Krav til installationsstedet Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

3 Indholdsfortegnelse 5.3 Materialer til installationsstedets accepttest Installation af systemet... 6 Klargøring Generelle sikkerhedsregler Ind- og udkobl udrykkerskruer Brug af udrykkerskruer Udrykkerskruer til ikke-seismiske kar Udrykkerskruer til seismiske kar Udpak engangsposeenheden Monter engangsposeenheden Forholdsregler Montering af toppåfyldt pose Montering af frontpåfyldt pose Monter kondensatorposen Ind- og udkobl rotormotoren Brug G-lift Brug X-lift Fyld engangsposen med gas Kalibrering af ph-elektroden Autoklaver elektrodehylsterenheden Sæt elektroderne ind i engangsposen Montering af varmeisoleringen til udblæsningsfilter Sæt slangen i pumpen Kalibrer pumpen... 7 Betjening Generelle sikkerhedsregler Start systemet Start af systemet Log på / log ud Konfigurer styrekredse Kortlæg en styrekreds med opslagstabeller Kortlæg en styrekreds med et delt interval Fjern eller foretag ændringer af kortlægning Styr et delt interval Kontroller batchen Kontrolfunktioner Konfigurér referencepunktstabeller Start, stop og stands en batch Konfigurer tendenser Arbejd med alarmer Indstil og accepter alarmer Brug hændelses- og alarmlogger Reguler engangsposens indhold Fylder engangsposen med medie Kalibrer DO-elektroden Mål oxygenoptagelseshastigheden Mål flowvolumen Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 3

4 Indholdsfortegnelse Skift pumpeflowretning Skift gasflowbane Afslut en batchkørsel Afmonter engangsposen Nedlukning af systemet... 8 Vedligeholdelse Generelle sikkerhedsregler Tilføj, og fjern brugere Adgangskoder Systemvedligeholdelse Udskiftning af sikringer Softwarevedligeholdelse Rengøring Opbevaring, flytning og genmontering Lock-out / Tag-out (LOTO): slukkeprocedure Lock-Out / Tag-Out (LOTO): tændeprocedure... 9 Fejlfinding X-Station Bioreaktor Temperaturkontrol ph/do-kontrol Ventiler ph-afvigelse Pumper Posetryk Omrøring Massestrømningskontroller Referencedata Systemspecifikationer CV- og SP-enheder og intervaller Min. arbejdsvolumener Pumpeegenskaber Vandkvalitetsspecifikationer TCU-kølemidlets sammensætning Kalibrering af temperaturelektrode Kalibrering af varmeisolering til udblæsningsfilter Udskiftning af massestrømningskontroller Yderligere oplysninger... Appendiks A Information om tillæg... Appendix B User interface description... B.1 User interface: windows... B.1.1 Reactor Display Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

5 Indholdsfortegnelse B.1.2 Control... B.1.3 Setpoint Table... B.1.4 PID Face Plate... B.1.5 Alarm Configuration... B.1.6 Alarm Summary and Alarm History... B.1.7 Trending... B.1.8 Platform Status... B.2 User interface: dialog boxes... B.2.1 PID faceplate... B.2.2 Flow controlling dialog boxes... B.2.3 Setpoint managing dialog boxes... B.2.4 Vessel content control dialog boxes... B.3 User interface: control functions... B.3.1 Configure control loops... B.3.2 Examples of control loop set-up... Appendix C Export and save data... Indeks Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 5

6 Den side er bevidst efterladt blank

7 1 Indledning 1 Indledning Om dette kapitel Dette kapitel indeholder brugeroplysninger og forskriftsmæssige oplysninger om XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. I dette kapitel Afsnit 1.1 Om denne manual 1.2 Vigtig brugerinformation 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.4 Forkortelser Se side Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 7

8 1 Indledning 1.1 Om denne manual 1.1 Om denne manual Formålet med denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen giver operatøren, supervisoren og administratoren de nødvendige anvisninger for sikker installation, betjening og vedligeholdelse af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. Rammerne for denne manual Manualen gælder for alle varianter af standard XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. Systemet er enten CE-klassificeret eller UL-klassificeret. Systemkonfigurationen til systemet beskrives i General Specification og på systemmærkaten. Typografiske konventioner Ting, der har med softwaren at gøre, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed kursiv tekst. Der anvendes kolon til at adskille menuniveauer: File:Open refererer således til Open kommandoen i File-menuen. Ting, der relaterer til hardwaren, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed tekst (fx Power). 8 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

9 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation 1.2 Vigtig brugerinformation Indledning Dette afsnit indeholder vigtig information om XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer og denne betjeningsvejledning. Læs denne information, før du begynder at bruge XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Alle brugere skal læse hele Betjeningsvejledningen, før systemet installeres, tages i brug eller vedligeholdes XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. Sørg for altid at have betjeningsvejledningen ved hånden under betjening af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer bør kun betjenes i overensstemmelse med det i brugerdokumentationen foreskrevne. I modsat fald kan det medføre potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet brug af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er bioreaktorer med omrøring beregnet til cellekulturog mikrobefermenteringsprocesser anvendt til forskning, udvikling og fremstilling af bioteknologiske produkter eller lægemidler. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er ikke medicinsk udstyr og må ikke bruges i kliniske procedurer af nogen art eller til diagnostiske formål. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 9

10 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation Forudsætninger For at kunne betjene XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer på sikker vis og i henhold til det tilsigtede formål skal følgende forudsætninger være opfyldt: Du skal have kendskab til brugen af almindeligt laboratorieudstyr og til håndteringen af biologiske materialer. Brugeren skal læse og forstå kapitlet Sikkerhedsanvisninger i denne manual. Systemet skal installeres af en GE-repræsentant. Supervisorer og administratorer skal være bekendt med grundfunktionerne i Microsoft Windows -styresystemet. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder sikkerhedsanvisningerne (ADVARSEL, FORSIGTIG og NOTE), der alle vedrører sikker brug af produktet. Se nedenstående definitioner. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis ikke undgået, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. 10 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

11 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation Bemærkninger og tips Bemærk: Tip: Bemærkninger benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Tips indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 11

12 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Indledning Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer overholder. Produktionsoplysninger Tabellen herunder opsummerer de krævede produktionsoplysninger. Se EF-overensstemmelseserklæringen for yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences Corp. 14 Walkup Drive Westborough, MA USA Internationale standarder Standardkravene, som dette produkt opfylder, opsummeres i tabellen herunder. Standard EN :2006 EN ISO 12100:2010 EN :2006 Betegnelse Elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og laboratoriebrug - EMC-krav. Maskiners sikkerhed. Grundprincipper, generelle konstruktionsprincipper. 1. del: Grundterminologi, metodik. Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr til maskiner. 1. del: Generelle krav. Bemærkninger EN-standard, der er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF. EN ISO-standarden er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF. 12 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

13 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Overensstemmelse med EU-direktiver Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i oversigten herunder, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. Overensstemmelseserklæringen udleveres på anmodning. Direktiv 2004/108/EØF 2006/42/EØF 2002/96/EØF 1907/2006/EF Navn Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv (EMC) Maskindirektivet (MD) WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) CE-mærke CE-mærkningen og den tilsvarende overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Enhver form for udstyr, der tilsluttes dette produkt, skal opfylde sikkerhedskravene i EN :2006 eller relevante harmoniserede standarder. I den Europæiske Union skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 13

14 1 Indledning 1.4 Forkortelser 1.4 Forkortelser Der anvendes følgende termer og forkortelser i brugerdokumentationen til XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer: Fagudtryk/forkortelse ACD CV CVHL CVLL DB DO I/O-kabinet MFC OUR PID PLC PV RTD SAT SCADA SP SPHL SPLL TCU UPS XDR Definition aseptic connection device controlled variable controlled variable high limit controlled variable low limit deadband dissolved oxygen Input/Output Cabinet mass flow controller oxygen uptake rate proportional integral derivative programmable logic controller process variable resistance temperature detector Site Acceptance Testing supervisory control and data acquisition setpoint setpoint high limit setpoint low limit temperature control unit uninterruptible power supply Xcellerex Disposable Reactor Oversættelse aseptisk tilslutningsenhed kontrolleret variabel kontrolleret variabel, høj grænse kontrolleret variabel, lav grænse deadband opløst oxygen Indgang/udgang-kabinet massestrømningskontroller oxygenoptagelseshastighed negativ feedback kontrol (proportional-integral-derivative) programmerbar logikstyreenhed procesvariabel modstandstemperaturdetektor Installationsstedets accepttest overordnet kontrol og dataindsamling referencepunkt referencepunkt, høj grænse referencepunkt, lav grænse temperaturreguleringsenhed nødstrømsforsyning Xcellerex Disposable Reactor 14 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner Om dette kapitel Dette kapitel beskriver sikkerhedsforanstaltninger og nødnedlukningsprocedurer for XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. Mærkaterne på systemet, information om genanvendelse og sikkerhedsniveauer beskrives også. I dette kapitel Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Tyngdepunkt 2.4 Nødprocedurer 2.5 Spærrer 2.6 Sikkerhedsniveauer 2.7 Oplysninger om genanvendelse Se side Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Indledning Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er inddelt i følgende kategorier: Generelle forholdsregler Brandfarlige væsker og eksplosionsfarligt miljø Personlig beskyttelse Installation og flytning Strømforsyning Betjening af systemet Vedligeholdelse Generelle forholdsregler ADVARSEL Opmærksomhed omkring alle farer. Inden XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer installeres, betjenes eller vedligeholdes skal samtlige brugere læse og forstå alt indhold i dette kapitel, så de bliver opmærksomme på de faremomenter, der er forbundet med produktet. Læser man ikke kapitlet, kan det medføre legemsbeskadigelse eller dødsfald, eller beskadigelse af udstyret. ADVARSEL Betjen systemet som beskrevet. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer må ikke betjenes på nogen anden måde end beskrevet i Betjeningsvejledningen til instrumentet. 16 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Kvalifikation. Kunden skal sørge for, at al installation, vedligeholdelse, betjening og eftersyn udføres af kvalificeret personale med passende oplæring. Personalet skal forstå og overholde de lokale bestemmelser og Betjeningsvejledningerne og have et grundigt kendskab til XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer og hele processen. ADVARSEL Beskadiget system. Anvend ikke XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer, hvis den ikke fungerer rigtigt, eller hvis den er beskadiget, herunder hvis: strømkabel eller stik er beskadiget udstyret er beskadiget, som følge af at det har været tabt udstyret er beskadiget, som følge af at der har været spildt væske på det. ADVARSEL Højspænding. Kun personale, der er autoriseret af GE, må åbne lågerne til I/O-kabinettet. Der er højspænding i kabinettet, som kan forårsage personskade eller dødsfald. ADVARSEL Højspænding. Dørene til I/O-kabinettet må kun åbnes, når instrumentet er taget ud af drift og underlagt Lock-Out / Tag-Out (LOTO). FORSIGTIG Bevægelige dele. Vær forsigtig tæt på bevægelige dele, oplagret energi, trykforsyning og elektriske kilder. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Flytning og udpakning ADVARSEL Klemnings- eller knusningsskader. Udvis forsigtighed for at undgå risiko for at blive kvæstet og især for at blive klemt eller knust, når du flytter systemet. ADVARSEL Klemnings- eller knusningsskader. Da XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er meget tung, skal der udvises stor forsigtighed ved flytning, således at ingen personer kommer i klemme eller bliver mast under flytningen. ADVARSEL Løftesikkerhed. Da XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer vejer en hel del, skal der anvendes tilstrækkeligt mandskab og passende udstyr med den fornødne løftekapacitet, når instrumentet flyttes, eller der udføres vedligeholdelse. Sørg for, at gaffeltrucks, palletrucks eller lignende udstyr har kapacitet til at løfte kassens vægt sikkert og har fornøden bremseevne til at forhindre, at transportkasser og systemer ruller for hurtigt, når de flyttes hen over et hældende gulv. ADVARSEL Korrekt afbalanceret system. Vær opmærksom på, at transportkasserne muligvis ikke er mærket med et tyngdepunktssymbol. Sørg for, at transportkasserne er i ligevægt og centreret på løfteudstyrets gafler, så de ikke tipper ved et uheld under flytningen. 18 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Personalets sikkerhed. Transportkasser bør kun flyttes af personale med relevant oplæring og i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Selv når anvisningerne i Betjeningsvejledningen følges, er det kundens ansvar at sikre personalets sikkerhed, mens de arbejder med systemet. ADVARSEL Brug korrekt dimensioneret løftesystem. Løfteudstyr skal understøtte begge sider af stellet. Stellet og løfteudstyret skal være afbalanceret, således at ingen af dem vælter. ADVARSEL Risiko for at vælte. Vær ekstra forsigtig, når systemet flyttes, for at sikre at det ikke vælter. FORSIGTIG Hjælp med løftning af systemet. Der skal to personer til at fjerne I/O-kabinettet fra transportkassen. FORSIGTIG Korrekt genbrug af transportkasserne. Transportkasserne kan været blevet udsat for pesticider afhængigt af destinationslandets bestemmelser. Genbrug transportkasser i henhold til lokale anbefalinger for pesticidbehandlet træ. FORSIGTIG Hjælp med udpakning af systemet. Få to eller flere til at hjælpe med at pakke komponenterne ud af transportkasserne for at undgå at komme til skade eller beskadige systemets komponenter. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Hyr et firma til at hjælpe med udpakning. Hvis man ikke hyrer et professionelt firma til at hjælpe med løftning og udpakning af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer, kan det føre til forkert udpakning og forårsage skade på systemet og personskade. FORSIGTIG Udfør bevægelser langsomt. Placering af XDR-karret til opret stilling skal udføres meget langsomt for at undgå at beskadige XDR-karret. NOTE Arrangementer for udpakning af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer koordineres i forvejen med kundeserviceafdelingen hos GE. Hyr et professionelt firma til at hjælpe med åbning af transportkassen og udpakning af systemet. NOTE En transportkasses konstruktion er underlagt producentens ændringer. Brug kun udpakningsvejledningen som retningslinjer for udpakning af transportkasserne. NOTE XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er kun designet til indendørs brug. NOTE Udfør al montering og håndtering af materiale på rene, ikke-ferritiske overflader. 20 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Det anbefales stærkt, at der er en GE-servicetekniker til stede sammen med firmaet, du har hyret, til at besvare spørgsmål eller takle evt. problemer under udpakningen. Brandfarlige væsker og eksplosionsfarligt miljø ADVARSEL Brand og eksplosionsfare. Følg anvisningerne herunder for at undgå en brand eller eksplosion ved brug af oxygen. Kontrollér oxygenstrømningshastigheden vist på brugergrænsefladen. Kontrollér for utætheder, dårlige forbindelser eller skader på udstyret før brug. Brug hensigtsmæssig ventilation, når bioreaktoren betjenes med oxygen. Send IKKE oxygen ind i et lukket rum. ADVARSEL Brug de korrekte slanger. Der må kun anvendes den type gasslanger som GE specificerer. Hvis der anvendes andre gasslanger, kan det føre til gaslækager. ADVARSEL Gasspærreventiler. Der skal installeres gasspærreventiler, som kan afbrydes fysisk, så der kan foretages eftersyn. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Undlad at arbejde i en eksplosionsfarlig atmosfære. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er ikke konstrueret til at tage brændbare væsker. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er ikke godkendt til arbejde i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer i områder klassificeret som Zone 0 til Zone 2 iht. IEC Personlig beskyttelse ADVARSEL Skridfare. Fjern straks spildt materiale fra gulvet for at mindske risikoen for skridulykker. ADVARSEL Farlige substanser. Ved anvendelse af farlige kemikalier og biologiske reagenser, skal alle hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger træffes, herunder brug af beskyttelsesbriller og -handsker, som er modstandsdygtige over for de anvendte stoffer. Lokale og/eller nationale bestemmelser for sikker drift og vedligeholdelse af systemet skal overholdes. 22 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL STÆRKE magneter. Magneter kan indvirke på, hvordan pacemakere og implanterede hjertedefibrillatorer fungerer og have DØDEN eller SVÆRE LÆSIONER til følge. Magneterne sidder i bunden af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer og i posernes skovlhjulsaggregat. IAGTTAG og følg anvisningerne for installation, betjening og vedligeholdelse af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. HOLD en sikker afstand på mindst 25 cm fra magneterne for at undgå udsættelse for magnetiske felter, der er større end 0,5 mt (5 G). Advar andre mennesker, der går med pacemakere eller implanterede hjertedefibrillatorer, mod at komme for tæt på magneterne. ADVARSEL Personlige værnemidler. Brug følgende personlige værnemidler under pakning, udpakning, transport eller flytning af systemet. ADVARSEL Personlige værnemidler. Af hensyn til den personlige sikkerhed skal du altid bruge beskyttelsesbriller og andre personlige værnemidler til den aktuelle anvendelse under transport, installation, betjening og vedligeholdelse af systemet. Følgende personlige værnemidler skal altid være til rådighed: Beskyttelsesbriller Arbejdshandsker til beskyttelse mod skarpe kanter Sikkerhedssko Engangshandsker Brug altid rene engangshandsker, når du håndterer dele manuelt. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 23

24 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Installation og flytning ADVARSEL Installation. Installation og flytning af instrumentet skal udføres af en GE-repræsentant. ADVARSEL Transportkasser. Sørg for, at gaffeltrucken har kapacitet til sikkert at løfte kassens vægt. Sørg for, at kassen er korrekt balanceret, så den ikke ved et uheld tipper, når den flyttes. ADVARSEL Adgang til tænd-/slukknap. Tænd/sluk-knappen skal altid være lettilgængelig. ADVARSEL Adgang til strømkabel. Det skal altid være nemt at frakoble strømkablet. ADVARSEL Adgang til fejlstrømsafbryder. Der skal altid være nem adgang til fejlstrømsafbryderen. FORSIGTIG Snublefare. Sørg for, at alle rør, slanger og kabler er placeret, så risikoen for snubleulykker minimeres. FORSIGTIG Kun til indendørs brug. Bioreaktoren er kun konstrueret til indendørs brug. 24 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

25 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Støvet og fugtig luft. Instrumentet må ikke anvendes i støvede omgivelser eller i nærheden af sprøjtende vand. FORSIGTIG Inspicér kabler. Kabler skal inspiceres for slid og skade. Udskift før opstart af systemet. Strømforsyning ADVARSEL Højspænding. Det er vigtigt af hensyn til personalets sikkerhed, når der arbejdes i eller omkring elektrisk udstyr, at følge en virksomhedspolitik og -procedure for Lock Out / Tag Out (LOTO). ADVARSEL Højspænding. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer skal altid tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. ADVARSEL Kvalifikation. Sørg for, at udskiftning af sikringer udføres af kvalificeret personale, som er hensigtsmæssigt oplært deri, der forstår og overholder lokale bestemmelser og XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledningen, og som har et indgående kendskab til XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. ADVARSEL Installation. Alle elektriske installationer skal udføres af autoriseret personale. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 25

26 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Betjening af systemet ADVARSEL Fare for gasudslip. Sørg for, at gastilslutningerne er stramme for at undgå gasudslip. ADVARSEL Fare for gasudslip. Luk altid for gasforsyningen, når systemet ikke benyttes, for at forhindre gasudslip. ADVARSEL Højspænding. Kablet til udblæsningsfiltrets varmeisolering tager 110/220 VAC. Udskift udblæsningsfiltrets varmeisolering og kablerne, hvis de er beskadiget. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Sørg for, at alt personalet står på afstand af posehejseværkets bevægelige dele, før posehejseværket betjenes. FORSIGTIG Gassernes kvalitet. Gassen, der tilføres systemet, skal være ren, filtreret og af farmaceutisk kvalitet. Undlades det at bruge filtrerede gasser af farmaceutisk kvalitet, kan det føre til funktionsfejl i mængdereguleringsventilerne og magnetventilerne i gastilførslen. FORSIGTIG Magnetiske komponenter. Udvis forsigtighed, når du håndterer magnetiske komponenter. Der er en stærk magnetisk tiltrækning mellem skovlhjulet og motordrevets kobling. 26 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

27 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Sikker brug af software. For at kunne betjene bioreaktoren på sikker vis, skal man vide, hvordan betjeningssoftwaren bruges. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Pumperne må ikke betjenes uden dækslerne på plads. FORSIGTIG Tuning af PID-styrekredse. Sørg for, at personale, der tuner PID-styrekredse, er kvalificeret til at udføre denne opgave. Forkert tunede PID-styrekredse kan forårsage personskade og beskadige instrumentet. FORSIGTIG Ændring af fordelingsområde. Kun dertil kvalificeret personale må ændre fordelingsområdets procentsats. Forkert konfigureret fordelingsområde kan forårsage personskade og beskadige instrumentet. FORSIGTIG Inspicér kabler. Kabler skal inspiceres for slid og skade. Udskift beskadigede kabler, før der sluttes strøm til systemet. FORSIGTIG Låsning af G-lift. Sørg for, at alt personale står på afstand af G- liften, før den hæves eller sænkes. Undlades det at låse G-liften korrekt på plads, kan det føre til personskade. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 27

28 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Låsning af X-lift. Sørg for, at alt personale står på afstand af X-liften, før den hæves eller sænkes. Undlades det at låse X-liften korrekt på plads, kan det føre til personskade. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Undlades det at låse lifthåndtaget i nedad position, kan det føre til personskade. Der kan opstå læsioner, hvis fingre kommer i klemme mellem skovlhjulets bund og ståldelene. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Undlades det at låse lifthåndtaget i opad position, kan det forårsage personskade og forhindre skovlhjulet i at dreje rundt. FORSIGTIG Fastgør lifthåndtaget. Lifthåndtaget må ikke udløses, før låsestangen er indkoblet. Undlades dette, kan det forårsage læsioner og/eller beskadigelse af udstyret. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Sørg for, at låsetapperne er korrekt låst på plads foran og bag på G-liften. Undlades dette, kan det forårsage personskade og hindre skovlhjulet i at dreje rundt. FORSIGTIG Klart magnetisk drevområde. Med engangsposen på plads er den magnetiske drevaktuator klar til indkobling. Alt personalet skal stå på afstand af det magnetiske drevaktuatorområde under karret. Undlades dette, kan det forårsage læsioner. 28 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

29 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Vedligeholdelse ADVARSEL Oplært personale. Vedligeholdelse af instrumentet må kun udføres af deri oplært personale. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Alle former for reparationer bør udføres af serviceteknikere, der er autoriseret af GE. Undlad at åbne dæksler eller udskifte dele, medmindre det er specifikt angivet i brugerdokumentationen. ADVARSEL Sluk for udstyret. Sluk XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer og Lockout / Tag-out (LOTO) alt udstyr, før der udføres elektrisk vedligeholdelse. ADVARSEL Tung genstand. Da XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er meget tung, skal der udvises stor forsigtighed ved flytning, således at ingen personer kommer i klemme eller bliver mast under flytningen. Det anbefales, at der er mindst to, dog helst tre eller flere personer om at flytte enheden. ADVARSEL Fastspænd udrykkerskruer. Instrumentet må ikke flyttes uden indkobling af udrykkerskruerne. Fastgør altid instrumentet med udrykkerskruer for at forebygge skade på vejecellerne, og derved undgå at udstyret beskadiges og operatører kvæstes. ADVARSEL Forkert brug af udrykkerskruer. Forkert brug af udrykkerskruer kan føre til, at instrumentet falder ned over operatøren. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 29

Xcellerex XDR-10 Benchtop Bioreactor System

Xcellerex XDR-10 Benchtop Bioreactor System Xcellerex XDR-10 Benchtop Bioreactor System Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -blander

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -blander Xcellerex XDUO Quad Single-Use -blander Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Xcellerex XDM Quad Single-Use -blander

Xcellerex XDM Quad Single-Use -blander Xcellerex XDM Quad Single-Use -blander Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk FLA Image Eraser Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere