Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer"

Transkript

1 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger Forkortelser... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Tyngdepunkt Nødprocedurer Spærrer Sikkerhedsniveauer Oplysninger om genanvendelse... 3 Systembeskrivelse Sikkerhedssystem Oversigt over systemet XDR-kar I/O-kabinet X-Station Engangsposeenhed Elektrodehylsterenhed Omrører Løftesystem til rotormotor Vejeceller Varmeisolering til udblæsningsfilter Pumper Hejseværk Karåbninger og ilægningsdør Kondensatorenhed Temperaturreguleringsenhed Hjælpeinput Systemforbindelse... 4 Brugergrænsefladeoversigt Softwarearkitektur Wonderware-vinduer Startvisning Proceskontrol og -overvågning... 5 Installation Generelle sikkerhedsregler Krav til installationsstedet Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

3 Indholdsfortegnelse 5.3 Materialer til installationsstedets accepttest Installation af systemet... 6 Klargøring Generelle sikkerhedsregler Ind- og udkobl udrykkerskruer Brug af udrykkerskruer Udrykkerskruer til ikke-seismiske kar Udrykkerskruer til seismiske kar Udpak engangsposeenheden Monter engangsposeenheden Forholdsregler Montering af toppåfyldt pose Montering af frontpåfyldt pose Monter kondensatorposen Ind- og udkobl rotormotoren Brug G-lift Brug X-lift Fyld engangsposen med gas Kalibrering af ph-elektroden Autoklaver elektrodehylsterenheden Sæt elektroderne ind i engangsposen Montering af varmeisoleringen til udblæsningsfilter Sæt slangen i pumpen Kalibrer pumpen... 7 Betjening Generelle sikkerhedsregler Start systemet Start af systemet Log på / log ud Konfigurer styrekredse Kortlæg en styrekreds med opslagstabeller Kortlæg en styrekreds med et delt interval Fjern eller foretag ændringer af kortlægning Styr et delt interval Kontroller batchen Kontrolfunktioner Konfigurér referencepunktstabeller Start, stop og stands en batch Konfigurer tendenser Arbejd med alarmer Indstil og accepter alarmer Brug hændelses- og alarmlogger Reguler engangsposens indhold Fylder engangsposen med medie Kalibrer DO-elektroden Mål oxygenoptagelseshastigheden Mål flowvolumen Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 3

4 Indholdsfortegnelse Skift pumpeflowretning Skift gasflowbane Afslut en batchkørsel Afmonter engangsposen Nedlukning af systemet... 8 Vedligeholdelse Generelle sikkerhedsregler Tilføj, og fjern brugere Adgangskoder Systemvedligeholdelse Udskiftning af sikringer Softwarevedligeholdelse Rengøring Opbevaring, flytning og genmontering Lock-out / Tag-out (LOTO): slukkeprocedure Lock-Out / Tag-Out (LOTO): tændeprocedure... 9 Fejlfinding X-Station Bioreaktor Temperaturkontrol ph/do-kontrol Ventiler ph-afvigelse Pumper Posetryk Omrøring Massestrømningskontroller Referencedata Systemspecifikationer CV- og SP-enheder og intervaller Min. arbejdsvolumener Pumpeegenskaber Vandkvalitetsspecifikationer TCU-kølemidlets sammensætning Kalibrering af temperaturelektrode Kalibrering af varmeisolering til udblæsningsfilter Udskiftning af massestrømningskontroller Yderligere oplysninger... Appendiks A Information om tillæg... Appendix B User interface description... B.1 User interface: windows... B.1.1 Reactor Display Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

5 Indholdsfortegnelse B.1.2 Control... B.1.3 Setpoint Table... B.1.4 PID Face Plate... B.1.5 Alarm Configuration... B.1.6 Alarm Summary and Alarm History... B.1.7 Trending... B.1.8 Platform Status... B.2 User interface: dialog boxes... B.2.1 PID faceplate... B.2.2 Flow controlling dialog boxes... B.2.3 Setpoint managing dialog boxes... B.2.4 Vessel content control dialog boxes... B.3 User interface: control functions... B.3.1 Configure control loops... B.3.2 Examples of control loop set-up... Appendix C Export and save data... Indeks Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 5

6 Den side er bevidst efterladt blank

7 1 Indledning 1 Indledning Om dette kapitel Dette kapitel indeholder brugeroplysninger og forskriftsmæssige oplysninger om XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. I dette kapitel Afsnit 1.1 Om denne manual 1.2 Vigtig brugerinformation 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.4 Forkortelser Se side Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 7

8 1 Indledning 1.1 Om denne manual 1.1 Om denne manual Formålet med denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen giver operatøren, supervisoren og administratoren de nødvendige anvisninger for sikker installation, betjening og vedligeholdelse af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. Rammerne for denne manual Manualen gælder for alle varianter af standard XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. Systemet er enten CE-klassificeret eller UL-klassificeret. Systemkonfigurationen til systemet beskrives i General Specification og på systemmærkaten. Typografiske konventioner Ting, der har med softwaren at gøre, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed kursiv tekst. Der anvendes kolon til at adskille menuniveauer: File:Open refererer således til Open kommandoen i File-menuen. Ting, der relaterer til hardwaren, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed tekst (fx Power). 8 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

9 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation 1.2 Vigtig brugerinformation Indledning Dette afsnit indeholder vigtig information om XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer og denne betjeningsvejledning. Læs denne information, før du begynder at bruge XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Alle brugere skal læse hele Betjeningsvejledningen, før systemet installeres, tages i brug eller vedligeholdes XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. Sørg for altid at have betjeningsvejledningen ved hånden under betjening af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer bør kun betjenes i overensstemmelse med det i brugerdokumentationen foreskrevne. I modsat fald kan det medføre potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet brug af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er bioreaktorer med omrøring beregnet til cellekulturog mikrobefermenteringsprocesser anvendt til forskning, udvikling og fremstilling af bioteknologiske produkter eller lægemidler. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er ikke medicinsk udstyr og må ikke bruges i kliniske procedurer af nogen art eller til diagnostiske formål. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 9

10 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation Forudsætninger For at kunne betjene XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer på sikker vis og i henhold til det tilsigtede formål skal følgende forudsætninger være opfyldt: Du skal have kendskab til brugen af almindeligt laboratorieudstyr og til håndteringen af biologiske materialer. Brugeren skal læse og forstå kapitlet Sikkerhedsanvisninger i denne manual. Systemet skal installeres af en GE-repræsentant. Supervisorer og administratorer skal være bekendt med grundfunktionerne i Microsoft Windows -styresystemet. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder sikkerhedsanvisningerne (ADVARSEL, FORSIGTIG og NOTE), der alle vedrører sikker brug af produktet. Se nedenstående definitioner. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis ikke undgået, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. 10 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

11 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation Bemærkninger og tips Bemærk: Tip: Bemærkninger benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Tips indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 11

12 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Indledning Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer overholder. Produktionsoplysninger Tabellen herunder opsummerer de krævede produktionsoplysninger. Se EF-overensstemmelseserklæringen for yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences Corp. 14 Walkup Drive Westborough, MA USA Internationale standarder Standardkravene, som dette produkt opfylder, opsummeres i tabellen herunder. Standard EN :2006 EN ISO 12100:2010 EN :2006 Betegnelse Elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og laboratoriebrug - EMC-krav. Maskiners sikkerhed. Grundprincipper, generelle konstruktionsprincipper. 1. del: Grundterminologi, metodik. Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr til maskiner. 1. del: Generelle krav. Bemærkninger EN-standard, der er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF. EN ISO-standarden er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF. 12 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

13 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Overensstemmelse med EU-direktiver Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i oversigten herunder, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. Overensstemmelseserklæringen udleveres på anmodning. Direktiv 2004/108/EØF 2006/42/EØF 2002/96/EØF 1907/2006/EF Navn Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv (EMC) Maskindirektivet (MD) WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) CE-mærke CE-mærkningen og den tilsvarende overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Enhver form for udstyr, der tilsluttes dette produkt, skal opfylde sikkerhedskravene i EN :2006 eller relevante harmoniserede standarder. I den Europæiske Union skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 13

14 1 Indledning 1.4 Forkortelser 1.4 Forkortelser Der anvendes følgende termer og forkortelser i brugerdokumentationen til XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer: Fagudtryk/forkortelse ACD CV CVHL CVLL DB DO I/O-kabinet MFC OUR PID PLC PV RTD SAT SCADA SP SPHL SPLL TCU UPS XDR Definition aseptic connection device controlled variable controlled variable high limit controlled variable low limit deadband dissolved oxygen Input/Output Cabinet mass flow controller oxygen uptake rate proportional integral derivative programmable logic controller process variable resistance temperature detector Site Acceptance Testing supervisory control and data acquisition setpoint setpoint high limit setpoint low limit temperature control unit uninterruptible power supply Xcellerex Disposable Reactor Oversættelse aseptisk tilslutningsenhed kontrolleret variabel kontrolleret variabel, høj grænse kontrolleret variabel, lav grænse deadband opløst oxygen Indgang/udgang-kabinet massestrømningskontroller oxygenoptagelseshastighed negativ feedback kontrol (proportional-integral-derivative) programmerbar logikstyreenhed procesvariabel modstandstemperaturdetektor Installationsstedets accepttest overordnet kontrol og dataindsamling referencepunkt referencepunkt, høj grænse referencepunkt, lav grænse temperaturreguleringsenhed nødstrømsforsyning Xcellerex Disposable Reactor 14 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner Om dette kapitel Dette kapitel beskriver sikkerhedsforanstaltninger og nødnedlukningsprocedurer for XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. Mærkaterne på systemet, information om genanvendelse og sikkerhedsniveauer beskrives også. I dette kapitel Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Tyngdepunkt 2.4 Nødprocedurer 2.5 Spærrer 2.6 Sikkerhedsniveauer 2.7 Oplysninger om genanvendelse Se side Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Indledning Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er inddelt i følgende kategorier: Generelle forholdsregler Brandfarlige væsker og eksplosionsfarligt miljø Personlig beskyttelse Installation og flytning Strømforsyning Betjening af systemet Vedligeholdelse Generelle forholdsregler ADVARSEL Opmærksomhed omkring alle farer. Inden XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer installeres, betjenes eller vedligeholdes skal samtlige brugere læse og forstå alt indhold i dette kapitel, så de bliver opmærksomme på de faremomenter, der er forbundet med produktet. Læser man ikke kapitlet, kan det medføre legemsbeskadigelse eller dødsfald, eller beskadigelse af udstyret. ADVARSEL Betjen systemet som beskrevet. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer må ikke betjenes på nogen anden måde end beskrevet i Betjeningsvejledningen til instrumentet. 16 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Kvalifikation. Kunden skal sørge for, at al installation, vedligeholdelse, betjening og eftersyn udføres af kvalificeret personale med passende oplæring. Personalet skal forstå og overholde de lokale bestemmelser og Betjeningsvejledningerne og have et grundigt kendskab til XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer og hele processen. ADVARSEL Beskadiget system. Anvend ikke XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer, hvis den ikke fungerer rigtigt, eller hvis den er beskadiget, herunder hvis: strømkabel eller stik er beskadiget udstyret er beskadiget, som følge af at det har været tabt udstyret er beskadiget, som følge af at der har været spildt væske på det. ADVARSEL Højspænding. Kun personale, der er autoriseret af GE, må åbne lågerne til I/O-kabinettet. Der er højspænding i kabinettet, som kan forårsage personskade eller dødsfald. ADVARSEL Højspænding. Dørene til I/O-kabinettet må kun åbnes, når instrumentet er taget ud af drift og underlagt Lock-Out / Tag-Out (LOTO). FORSIGTIG Bevægelige dele. Vær forsigtig tæt på bevægelige dele, oplagret energi, trykforsyning og elektriske kilder. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Flytning og udpakning ADVARSEL Klemnings- eller knusningsskader. Udvis forsigtighed for at undgå risiko for at blive kvæstet og især for at blive klemt eller knust, når du flytter systemet. ADVARSEL Klemnings- eller knusningsskader. Da XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er meget tung, skal der udvises stor forsigtighed ved flytning, således at ingen personer kommer i klemme eller bliver mast under flytningen. ADVARSEL Løftesikkerhed. Da XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer vejer en hel del, skal der anvendes tilstrækkeligt mandskab og passende udstyr med den fornødne løftekapacitet, når instrumentet flyttes, eller der udføres vedligeholdelse. Sørg for, at gaffeltrucks, palletrucks eller lignende udstyr har kapacitet til at løfte kassens vægt sikkert og har fornøden bremseevne til at forhindre, at transportkasser og systemer ruller for hurtigt, når de flyttes hen over et hældende gulv. ADVARSEL Korrekt afbalanceret system. Vær opmærksom på, at transportkasserne muligvis ikke er mærket med et tyngdepunktssymbol. Sørg for, at transportkasserne er i ligevægt og centreret på løfteudstyrets gafler, så de ikke tipper ved et uheld under flytningen. 18 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Personalets sikkerhed. Transportkasser bør kun flyttes af personale med relevant oplæring og i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Selv når anvisningerne i Betjeningsvejledningen følges, er det kundens ansvar at sikre personalets sikkerhed, mens de arbejder med systemet. ADVARSEL Brug korrekt dimensioneret løftesystem. Løfteudstyr skal understøtte begge sider af stellet. Stellet og løfteudstyret skal være afbalanceret, således at ingen af dem vælter. ADVARSEL Risiko for at vælte. Vær ekstra forsigtig, når systemet flyttes, for at sikre at det ikke vælter. FORSIGTIG Hjælp med løftning af systemet. Der skal to personer til at fjerne I/O-kabinettet fra transportkassen. FORSIGTIG Korrekt genbrug af transportkasserne. Transportkasserne kan været blevet udsat for pesticider afhængigt af destinationslandets bestemmelser. Genbrug transportkasser i henhold til lokale anbefalinger for pesticidbehandlet træ. FORSIGTIG Hjælp med udpakning af systemet. Få to eller flere til at hjælpe med at pakke komponenterne ud af transportkasserne for at undgå at komme til skade eller beskadige systemets komponenter. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Hyr et firma til at hjælpe med udpakning. Hvis man ikke hyrer et professionelt firma til at hjælpe med løftning og udpakning af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer, kan det føre til forkert udpakning og forårsage skade på systemet og personskade. FORSIGTIG Udfør bevægelser langsomt. Placering af XDR-karret til opret stilling skal udføres meget langsomt for at undgå at beskadige XDR-karret. NOTE Arrangementer for udpakning af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer koordineres i forvejen med kundeserviceafdelingen hos GE. Hyr et professionelt firma til at hjælpe med åbning af transportkassen og udpakning af systemet. NOTE En transportkasses konstruktion er underlagt producentens ændringer. Brug kun udpakningsvejledningen som retningslinjer for udpakning af transportkasserne. NOTE XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er kun designet til indendørs brug. NOTE Udfør al montering og håndtering af materiale på rene, ikke-ferritiske overflader. 20 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Det anbefales stærkt, at der er en GE-servicetekniker til stede sammen med firmaet, du har hyret, til at besvare spørgsmål eller takle evt. problemer under udpakningen. Brandfarlige væsker og eksplosionsfarligt miljø ADVARSEL Brand og eksplosionsfare. Følg anvisningerne herunder for at undgå en brand eller eksplosion ved brug af oxygen. Kontrollér oxygenstrømningshastigheden vist på brugergrænsefladen. Kontrollér for utætheder, dårlige forbindelser eller skader på udstyret før brug. Brug hensigtsmæssig ventilation, når bioreaktoren betjenes med oxygen. Send IKKE oxygen ind i et lukket rum. ADVARSEL Brug de korrekte slanger. Der må kun anvendes den type gasslanger som GE specificerer. Hvis der anvendes andre gasslanger, kan det føre til gaslækager. ADVARSEL Gasspærreventiler. Der skal installeres gasspærreventiler, som kan afbrydes fysisk, så der kan foretages eftersyn. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Undlad at arbejde i en eksplosionsfarlig atmosfære. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er ikke konstrueret til at tage brændbare væsker. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er ikke godkendt til arbejde i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer i områder klassificeret som Zone 0 til Zone 2 iht. IEC Personlig beskyttelse ADVARSEL Skridfare. Fjern straks spildt materiale fra gulvet for at mindske risikoen for skridulykker. ADVARSEL Farlige substanser. Ved anvendelse af farlige kemikalier og biologiske reagenser, skal alle hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger træffes, herunder brug af beskyttelsesbriller og -handsker, som er modstandsdygtige over for de anvendte stoffer. Lokale og/eller nationale bestemmelser for sikker drift og vedligeholdelse af systemet skal overholdes. 22 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL STÆRKE magneter. Magneter kan indvirke på, hvordan pacemakere og implanterede hjertedefibrillatorer fungerer og have DØDEN eller SVÆRE LÆSIONER til følge. Magneterne sidder i bunden af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer og i posernes skovlhjulsaggregat. IAGTTAG og følg anvisningerne for installation, betjening og vedligeholdelse af XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. HOLD en sikker afstand på mindst 25 cm fra magneterne for at undgå udsættelse for magnetiske felter, der er større end 0,5 mt (5 G). Advar andre mennesker, der går med pacemakere eller implanterede hjertedefibrillatorer, mod at komme for tæt på magneterne. ADVARSEL Personlige værnemidler. Brug følgende personlige værnemidler under pakning, udpakning, transport eller flytning af systemet. ADVARSEL Personlige værnemidler. Af hensyn til den personlige sikkerhed skal du altid bruge beskyttelsesbriller og andre personlige værnemidler til den aktuelle anvendelse under transport, installation, betjening og vedligeholdelse af systemet. Følgende personlige værnemidler skal altid være til rådighed: Beskyttelsesbriller Arbejdshandsker til beskyttelse mod skarpe kanter Sikkerhedssko Engangshandsker Brug altid rene engangshandsker, når du håndterer dele manuelt. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 23

24 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Installation og flytning ADVARSEL Installation. Installation og flytning af instrumentet skal udføres af en GE-repræsentant. ADVARSEL Transportkasser. Sørg for, at gaffeltrucken har kapacitet til sikkert at løfte kassens vægt. Sørg for, at kassen er korrekt balanceret, så den ikke ved et uheld tipper, når den flyttes. ADVARSEL Adgang til tænd-/slukknap. Tænd/sluk-knappen skal altid være lettilgængelig. ADVARSEL Adgang til strømkabel. Det skal altid være nemt at frakoble strømkablet. ADVARSEL Adgang til fejlstrømsafbryder. Der skal altid være nem adgang til fejlstrømsafbryderen. FORSIGTIG Snublefare. Sørg for, at alle rør, slanger og kabler er placeret, så risikoen for snubleulykker minimeres. FORSIGTIG Kun til indendørs brug. Bioreaktoren er kun konstrueret til indendørs brug. 24 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

25 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Støvet og fugtig luft. Instrumentet må ikke anvendes i støvede omgivelser eller i nærheden af sprøjtende vand. FORSIGTIG Inspicér kabler. Kabler skal inspiceres for slid og skade. Udskift før opstart af systemet. Strømforsyning ADVARSEL Højspænding. Det er vigtigt af hensyn til personalets sikkerhed, når der arbejdes i eller omkring elektrisk udstyr, at følge en virksomhedspolitik og -procedure for Lock Out / Tag Out (LOTO). ADVARSEL Højspænding. XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer skal altid tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. ADVARSEL Kvalifikation. Sørg for, at udskiftning af sikringer udføres af kvalificeret personale, som er hensigtsmæssigt oplært deri, der forstår og overholder lokale bestemmelser og XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledningen, og som har et indgående kendskab til XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer. ADVARSEL Installation. Alle elektriske installationer skal udføres af autoriseret personale. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 25

26 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Betjening af systemet ADVARSEL Fare for gasudslip. Sørg for, at gastilslutningerne er stramme for at undgå gasudslip. ADVARSEL Fare for gasudslip. Luk altid for gasforsyningen, når systemet ikke benyttes, for at forhindre gasudslip. ADVARSEL Højspænding. Kablet til udblæsningsfiltrets varmeisolering tager 110/220 VAC. Udskift udblæsningsfiltrets varmeisolering og kablerne, hvis de er beskadiget. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Sørg for, at alt personalet står på afstand af posehejseværkets bevægelige dele, før posehejseværket betjenes. FORSIGTIG Gassernes kvalitet. Gassen, der tilføres systemet, skal være ren, filtreret og af farmaceutisk kvalitet. Undlades det at bruge filtrerede gasser af farmaceutisk kvalitet, kan det føre til funktionsfejl i mængdereguleringsventilerne og magnetventilerne i gastilførslen. FORSIGTIG Magnetiske komponenter. Udvis forsigtighed, når du håndterer magnetiske komponenter. Der er en stærk magnetisk tiltrækning mellem skovlhjulet og motordrevets kobling. 26 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

27 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Sikker brug af software. For at kunne betjene bioreaktoren på sikker vis, skal man vide, hvordan betjeningssoftwaren bruges. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Pumperne må ikke betjenes uden dækslerne på plads. FORSIGTIG Tuning af PID-styrekredse. Sørg for, at personale, der tuner PID-styrekredse, er kvalificeret til at udføre denne opgave. Forkert tunede PID-styrekredse kan forårsage personskade og beskadige instrumentet. FORSIGTIG Ændring af fordelingsområde. Kun dertil kvalificeret personale må ændre fordelingsområdets procentsats. Forkert konfigureret fordelingsområde kan forårsage personskade og beskadige instrumentet. FORSIGTIG Inspicér kabler. Kabler skal inspiceres for slid og skade. Udskift beskadigede kabler, før der sluttes strøm til systemet. FORSIGTIG Låsning af G-lift. Sørg for, at alt personale står på afstand af G- liften, før den hæves eller sænkes. Undlades det at låse G-liften korrekt på plads, kan det føre til personskade. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 27

28 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Låsning af X-lift. Sørg for, at alt personale står på afstand af X-liften, før den hæves eller sænkes. Undlades det at låse X-liften korrekt på plads, kan det føre til personskade. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Undlades det at låse lifthåndtaget i nedad position, kan det føre til personskade. Der kan opstå læsioner, hvis fingre kommer i klemme mellem skovlhjulets bund og ståldelene. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Undlades det at låse lifthåndtaget i opad position, kan det forårsage personskade og forhindre skovlhjulet i at dreje rundt. FORSIGTIG Fastgør lifthåndtaget. Lifthåndtaget må ikke udløses, før låsestangen er indkoblet. Undlades dette, kan det forårsage læsioner og/eller beskadigelse af udstyret. FORSIGTIG Klemningsrisiko. Sørg for, at låsetapperne er korrekt låst på plads foran og bag på G-liften. Undlades dette, kan det forårsage personskade og hindre skovlhjulet i at dreje rundt. FORSIGTIG Klart magnetisk drevområde. Med engangsposen på plads er den magnetiske drevaktuator klar til indkobling. Alt personalet skal stå på afstand af det magnetiske drevaktuatorområde under karret. Undlades dette, kan det forårsage læsioner. 28 Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA

29 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Vedligeholdelse ADVARSEL Oplært personale. Vedligeholdelse af instrumentet må kun udføres af deri oplært personale. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Alle former for reparationer bør udføres af serviceteknikere, der er autoriseret af GE. Undlad at åbne dæksler eller udskifte dele, medmindre det er specifikt angivet i brugerdokumentationen. ADVARSEL Sluk for udstyret. Sluk XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer og Lockout / Tag-out (LOTO) alt udstyr, før der udføres elektrisk vedligeholdelse. ADVARSEL Tung genstand. Da XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer er meget tung, skal der udvises stor forsigtighed ved flytning, således at ingen personer kommer i klemme eller bliver mast under flytningen. Det anbefales, at der er mindst to, dog helst tre eller flere personer om at flytte enheden. ADVARSEL Fastspænd udrykkerskruer. Instrumentet må ikke flyttes uden indkobling af udrykkerskruerne. Fastgør altid instrumentet med udrykkerskruer for at forebygge skade på vejecellerne, og derved undgå at udstyret beskadiges og operatører kvæstes. ADVARSEL Forkert brug af udrykkerskruer. Forkert brug af udrykkerskruer kan føre til, at instrumentet falder ned over operatøren. Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning AA 29

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation...

Læs mere

Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400

Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Om denne manual...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere