Leica ST5020. Multistainer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica ST5020. Multistainer"

Transkript

1 Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 OBS! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica ST5020 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Formålsmæssig anvendelse Brugergruppe Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede apparatets dele Tekniske specifikationer Leveringens omfang pakliste Tekniske data Beholdersystem Ibrugtagning Placeringsforskrifter Opstilling af apparatet Tilslutning til vand Montering af ovn (ekstraudstyr) Montering af ventilatorslangen (ekstraudstyr) Isætning af aktivkulfilter Nivellering af apparatet Elektrisk tilslutning Alarmfunktioner Transport Betjening Tilkobling af apparatet Checkliste til første ibrugtagning Den berøringsfølsomme skærms funktioner Brugerflade oversigt Indtastningsmuligheder Brugerprofiler Hovedmenu Definere systemindstillinger Brugerindstillinger Alarm Bestemmelse af adgangskode Indstilling af dato/tid Betjeningsvejledning V /2009

5 Indholdsfortegnelse Bevægelse Visning og udskrift liste Stationsindstillinger Kalibreringsdi Backup Apparatets status Stationsknapper Stationstyper Valg af stationstype Ændring af stationstype Farvningsprogrammer Oprettelse af programmer Definition af programskridt Tildeling af clipsfarve Farvningsopgaver Farvningen Isætning af objektglasholdere Start af programmer Afbrydelse af farvningen Afslutning af programmer Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Checkliste til forebyggende vedligeholdelse Fejldetektering og -afhjælpning Generelt Fejlafhjælpning Fejl i energiforsyningen Udskiftning af sekundær sikringer Ansvar for mangler og service Tillæg Oversigt over fordeling af reagenser Ekstraudstyr EC Declaration of Conformity Leica ST5020 5

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Oplysninger, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Opløsningsmidler og reagenser, som er brandfarlige, er markeret med dette symbol. Dette advarselssymbol markerer overflader på apparatet, der er varme under brugen. Undgå direkte berøring, der er risiko for forbrænding. 1.2 Formålsmæssig anvendelse Farvningsapparatet Leica Multistainer ST5020 anvendes til den automatiserede fremstilling af histologiske og cytologiske rutinefarvninger. Den er beregnet til anvendelse i patologi-laboratoriet og må kun anvendes til følgende opgaver: Farvning af tynde vævssnit eller cytologiske prøver, der er anbragt på objektglas. Apparatet må kun anvendes i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! 1.3 Brugergruppe Leica ST5020 må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. (5) ENTER Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Funktionsknapper, som man skal trykke på i betjeningsskærmbilledet, er gengivet i fed skrift og med store bogstaver i teksten. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. 6 Betjeningsvejledning V /2009

7 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CEoverensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: Materialesikkerhedsdatablade til reagenser kan rekvireres ved producenten af det pågældende kemikalie. Alternativt kan de downloades fra følgende adresse på internettet: Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdsprocessen påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. Leica ST5020 7

8 2. Sikkerhed Advarsler sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifterne, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og eller skader på apparatet/tilbehøret. Bestemte flader på apparatet bliver varme ved formålsmæssig brug. De er forsynet med dette advarselstegn. Berøring af disse overflader kan medføre forbrændinger. Advarsler transport og installation Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret. Der skal 4 personer til at løfte og bære apparatet! Stil apparatet på et laboratoriebord, og sørg for, at det står vandret. Undgå direkte sollys på apparatet (vinduer). Apparatet må kun tilsluttes en jordet lysnetstikdåse. Jordforbindelsen må ikke ophæves ved anvendelse af en forlængerledning uden jordleder. Apparatet registrerer automatisk den aktuelle spænding/frekvens. Hvis en ovn eftermonteres, skal denne være indstillet til den aktuelle spænding/frekvens. Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændingskilder af nogen art. De kemikalier, der skal anvendes i Leica Multistainer ST5020, er letantændelige og sundhedsskadelige. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opstillings- og installationsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, må apparatet ikke slås til, før der er gået to timer. Advarsler håndtering af reagenser Vær forsigtig, når du arbejder med opløsningsmidler! Bær altid handsker og beskyttelsesbriller, når du arbejder med de kemikalier, der skal anvendes i dette apparat. De anvendte reagenser kan være toksiske og/eller brændbare. Sørg for at overholde gældende lokale og firma-/institutionsspecifikke bestemmelser ved bortskaffelse af brugte reagenser. 8 Betjeningsvejledning V /2009

9 Advarsler arbejdet med apparatet Apparatet må kun betjenes af faguddannet laboratoriepersonale, der har sat sig ind i brugen. Det må kun anvendes efter hensigten og efter anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Sluk i nødstilfælde for apparatet på lysnetkontakten, og træk stikket ud. Bær altid egnet beskyttelsesbeklædning, når du arbejder med reagenser (laboratoriekittel, handsker, beskyttelsesbriller). Brug altid apparatet sammen med et aktivkulfilter eller en ventilationsslange, da der også dannes opløsningsmiddelholdige dampe ved formålsmæssig anvendelse af apparatet, som både være sundhedsskadelige og brandfarlige! Der er fare for brand, hvis der arbejdes med åben ild (f. eks. bunsenbrænder) i umiddelbar nærhed af apparatet (opløsningsmiddeldampe). Overhold derfor en minimumssikkerhedsafstand på 2 meter! Advarsler vedligeholdelse og rengøring 2. Sikkerhed Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages vedligeholdelse af apparatet. Overhold ved omgangen med rengøringsmidler producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne. Vaske- og reagensstationerne kan rengøres i en opvaskemaskine ved en temperatur på maksimalt +65 C. Der kan anvendes et standardopvaskemiddel til laboratorieopvaskemaskiner. Stationerne må under ingen omstændigheder rengøres ved højere temperaturer, da de derved kan deformeres! Undgå at anvende alkohol, alkoholholdige rengøringsmidler (glasrengøringsmiddel!), skuremidler og acetone-, klor- eller xylol-holdige opløsningsmidler ved rengøring af apparatets udvendige flader! Rengør låg og hus med almindelige milde husholdningsrengøringsmidler. De lakerede flader er ikke bestandige over for opløsningsmidler! Lad aldrig væske trænge ind i apparatets eller transportarmens indre under arbejdet og under rengøring. Forsigtighed ved programmer, der starter med et ovntrin. I denne situation må den ladestation, som objektholderen tages ud af med transportarmen, IKKE være fyldt med et brændbart reagens (f.eks. Xylol). Ovntemperaturen bliver op til 80 C, hvilke betyder, at reagenset kan antændes og skade enheden og proben. Af den grund må programtrinene aldrig udføres I en ovn med en reagensstation med brændbare reagenser. Leica ST5020 9

10 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Overbliksbillede apparatets dele Ovnmodul Aktivkulfilter Traansportarm Griber (ekstraudstyr) Låg Vaskestationer stationer Berøringsfølsom skærm Hovedkontakt Overførsel til dækglasautomat Leica CV5030 (ekstraudstyr) Isætningsskuffe Udtagningsskuffe Port til PCMCIAkort Fig Betjeningsvejledning V /2009

11 3. Apparatkomponenter og specifikationer Apparatets bagside Ventilator elektronik Datatilslutningsstik Indgang Elektroniknetdel Netdelsudgang Netindgang Sekundære sikringer Indstillelig fod Afdækning Ovnmodul Tilslutning for destilleret vand Station 7 Overførsel til coverslipper (ekstraudstyr) Spildevandsslange Ventilationsluftsudgang Spildevandsudgang Vandværksvandtilslutning Stationer 8-12 Skematisk fremstilling af stationerne Ovnmoduler Fig Vaskestationer Vaske- Station Dest. vand er Stationer Skærm og betjening Udtagningsstationer Isætningsstationer Fig. 3 Leica ST

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske specifikationer Stor prøvekapacitet (maksimalt 12 objektglasholdere samtidig). Samtidig udførelse af flere forskellige farvningsprotokoller. Berøringsfølsom farveskærm. Grafisk og intelligent brugerflade. Kontekstsensitiv online-hjælp til alle menuskridt. Grafisk visning af programforløbet på farvedisplayet. -management-system (RMS), der kan anvendes som ekstraudstyr. (Viser anvendelsestid og -frekvens for de enkelte reagenser) Flersproget brugerflade. Isætningsskuffe med maksimalt 4 stationer. Udtagningsskuffe med maksimalt 4 stationer. Maksimalt 6 vaskestationer. Der kan anvendes to forskellige vandtilslutninger (separat tilførsel). CodeRack TM programmerbar objektglasholder til automatisk programstart. Overløbssikring (sensor) i apparatets kar af rustfrit stål. Integreret ventilationssystem med filter eller ekstern slange (ekstraudstyr). Ekstra tilbehør Ovnmoduler op til maks. 70 C (op til 4 stationer). Opvarmede reagensstationer (35 til 70 C), maksimalt 2. Tilbehørssæt til specialfarvninger. (Modificeret farvebeholder med en mindre volumen og passende objektglasholder.) Ekstraudstyr til direkte tilslutning af dækglasautomaten. (Automatisk farvning og dækning med dækglas uden indgreb fra brugerens side.) Ventilatorslange Objektglasholder (plast eller rustfrit stål). Adapter til objektglasholder fra andre producenter. 12 Betjeningsvejledning V /2009

13 3.3 Leveringens omfang pakliste 3. Apparatkomponenter og specifikationer Leica ST5020 s basisudstyr omfatter følgende dele: 1 Leica ST5020 basisapparat 31 reagenskuvetter kompl. (med bøjler og låg) vaskekuvetter, kompl aktivkulfilter sæt netkabler til kolde apparater: 1 lysnetkabel D lysnetkabel UK ST-BU F-5A lysnetkabel USA-C-J tilbehørssæt, der består af: forbindelseskabel net reagenskuvetter kompl. (med bøjler og låg) sæt clips, hvide, pakke med 5 stk sæt clips, gule, pakke med 5 stk sæt clips, røde, pakke med 5 stk sæt clips, lyseblå, pakke med 5 stk sæt objektglasholdere 30, plast, pakke med 5 stk spildevandsslange, 4 m lang slangespænde til spildevandsslange tilløbsslange til vand fra vandnettet, 2,50 m lang, kompl. med 3/4 -tilslutning gevindnippel V-filter 3/4-40/22 A6 (filtersi til tilløbsslange) reservetætninger til tilløbsslange vandvægt smøremiddel til ventiler og O-ringe, OHA, 25 ml værktøjssæt: 1 skruetrækker 5,5 x unbrakonøgle, str. 3,0, med greb unbrakonøgle, str. 4,0, med greb Unbrakonøgle, str. 6, ring-gaffelnøgle, str enkel gaffelnøgle, str sæt reservesikringer: 4 sikringer T 2,0 A sikringer T 2,5 A sikringer T 4,0 A betjeningsvejledning til Leica ST5020 Multistainer Leica ST

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.4 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: C-CSA-US, C-Tick Label Mærkespænding: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Mærkefrekvens: 50 til 60 Hz Optaget effekt: 1400 VA Klassificering i henhold til IEC 1010: Beskyttelsesklasse 1 Forureningsgrad 2 Overspændingskategori II: 800 V impuls (120 V-systemer) 1500 V impuls (240 V-systemer) Fjernalarm-relæ: Primære sikringer: Sekundære sikringer: Driftstemperaturområde: Relativ luftfugtighed: 24 V AC/DC, maksimalt 2 A Tilslutning: potentialefri omskifterkontakt (kan både bruges ved normal og lukket koblingskreds) Schurter: type FST, netindgang 2 x T 8 A Smeltesikringer, Ø 6,3 x 32mm Schurter: Type FST F1: T 2,0 A F2: T 2,0 A F3: T 2,5 A F4: T 4,0 A 15 C til 40 C 10% til 80%, ikke kondenserende 14 Betjeningsvejledning V /2009

15 3. Apparatets komponenter og specifikationer Mål og vægt Mål (B x D x H) i mm: 1060 x 750 x 540 Tomvægt, uden emballage: ca. 90 kg Apparat med tilbehør: ca. 110 kg Vægt med emballage: ca. 140 kg Ydelsesparametre Objektglaskapacitet: Ladekapacitet: Afhængig af programstruktur og isætning maks. 12 objektglasholdere med 12 forskellige programmer Kapacitet pr. objektglasholder: 30 objektglas Stationer: 36 plus maksimalt 4 ovne stationer: maks. 34 Antal vaskestationer: maks. 5 plus 1 destilleret vand (ekstraudstyr) beholdernes volumen: 450ml Ovn (ekstraudstyr): 2 eller 4 Ovntemperatur: 40 C til 70 C eller 104 F til 158 F Indstilling af opholdstid: 0 sek. til 23 timer, 59 minutter, 59 sekunder Isætnings-/udtagningsstationer: maks. 4 hver, mindst 1 hver Programhukommelsens kapacitet: Integration: maks. 50 programmer med op til 40 programskridt Tilslutning til Leica CV5030 dækglasautomat som ekstraudstyr Printer Leica ST

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.5 Beholdersystem beholdere beholderne kan tages ud enkeltvis for påfyldning. Hver beholder rummer ca. 450ml. Fyld på op til maksimumslinjen på indersiden. Sæt efter påfyldningen beholderen/-ne ned i apparatet i den/de position/-er, som er defineret i det program, du vil køre. Sørg for, at beholderne er sat korrekt i, og at alle bøjler (1) er klappet til den rigtige side, så transporten af objektglasholderne ikke generes. Lågene (6) sørger for, at der ikke fordamper så meget opløsningsmiddel, når reagensbeholderne ikke benyttes. De beholdere på isætnings- og udtagningsstationen (E25 og L36), der ikke kan anvendes som reagensstationer, kan ved behov også fyldes med reagens. Inkubationstiderne i disse to stationer overvåges dog ikke af apparatet. Vaskekuvetter Vaskesystemet består af fem (evt. seks) gennemstrømnings-vaskestationer. Hver vaskestation har plads til en objektglasholder. Vandtilførslen sker gennem en studs (2) i bunden af beholderen. Vandet løber ud igen via fremspringet (3) på den øverste venstre kant. I bunden af stationen er der en positioneringsstift (4). Stationen kan derfor kun sættes i én retning. Vær forsigtig ved udtagning eller isætning af vaskekuvetterne. En for hårdhændet behandling kan beskadige den O-ring (5), der anvendes som tætning. Smør O-ringen med fedt før indsætning af vaskestationen. Når vaskesystemet skal tages i brug, skal man langsomt dreje helt op for vandhanen i laboratoriet. Gennemstrømningsventilerne begrænser gennemstrømningskapaciteten i vaskestationerne til en optimal værdi (1,6 l i minuttet pr. station) Hvis gennemstrømningshastigheden ligger under denne værdi, skal vaskens varighed evt. forlænges i programmet. Fig Betjeningsvejledning V /2009

17 4. Ibrugtagning 4.1 Placeringsforskrifter Et stabilt, helt lodret og plant laboratoriebord skal være mindst 1,60 m bredt og 0,8 m dybt. Vandtilslutningen må maksimalt være 2,5 m og spildevandsafløbet maksimalt 2,0 m fra tilslutningerne på bagsiden af apparatet. Aftræk maksimalt 3,50 m fra apparatet, hvis apparatet skal køre med ventilatorslange. Alternativ: drift med aktivkulfilter. Et i størst muligt omfang svingningsfrit gulv. Tilstrækkeligt med frirum (ca. 90 cm) over laboratoriebordet, så låget kan åbnes uhindret. Rumtemperatur altid mellem +15 C og +40 C. Relativ luftfugtighed maksimalt 80%, ikke kondenserende. Ingen andre vibrationsfremkaldende apparater i nærheden. De kemikalier, der skal anvendes i Leica ST5020, er både letantændelige og sundhedsskadelige. Opstillingsstedet for ST5020 skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændingskilder af nogen art. Anvendelse af apparatet i lokaler, hvor der er eksplosionsfare, er ikke tilladt. 4.2 Opstilling af apparatet 2 1 Fig. 5 Der skal være 4 personer til at løfte og bære apparatet, da det cirka vejer 90 kg. Skru transporthåndtagene (1) af, og opbevar dem til senere brug. For at gøre dette skal du løsne skruerne (2) og skrue dem ud (unbrakonøgle str. 6). Træk plastbeskyttelseshylsteret af apparatet ved at trække det opad. Kontrollér, at alle de tilbehørsdele, der er bestilt, medfølger. Løft apparatet op ved transporthåndtagene (1, fig. 5). Stil apparatet på det dertil beregnede laboratoriebord. Når alle tilbehørsdele er monteret, SKAL apparatet stilles op lodret som beskrevet i kapitel 4.7. Leica ST

18 4. Ibrugtagning 4.3 Tilslutning til vand Vandfilter Leica anbefaler, at der ud over den medfølgende filtersi (pos. 3 i fig. 6) mellem vandforsyningen og ST5020 installeres et sedimentfilter, som garanterer, at apparatet kun anvendes med rent vand. Dette sedimentfilter bør have følgende egenskaber: Filterfinhed: 25 μm Gennemstrømningsmængde: ca. 10 l/min (ved 5 vaskestationer) Trykbestandighed: 10 bar Tilslutning ved filterudgangen: 1/2 udvendigt gevind Denne filterindsats skal kontrolleres og renses regelmæssigt. Ved kraftig tilsmudsning skal filterindsatsen udskiftes. Tilslutning af vandværksvand-tilløbsslangen. Tag vandværksvand-tilløbsslangen ud af emballagen, og vær i den forbindelse opmærksom på de to tætningsringe (4) Fig. 6 Sæt en tætningsring (4) ind i den skruesamling (6), der vender ind mod apparatet. Opbevar de resterende tætningsringe til evt. senere brug. Indsæt som beskrevet i fig. 6 filtersien (3) i den omløbermøtrik (5), der skal skrues på vandhanen. Det er ikke nødvendigt at bruge en yderligere tætningsring, da filtersien samtidig virker som tætning. 18 Betjeningsvejledning V /2009

19 4. Ibrugtagning Apparatets bagside Tilslutninger til vand Skru tilløbsslangen (7 i fig. 8) til vandstationerne 8-12 fast på vandhanen og apparatets tilslutning (8). Hvis station nr. 7 (fig. 3) også skal bruges som vandstation, skal der sættes endnu en tilløbsslange (ekstraudstyr) på tilslutningen (9) på samme måde som før. Fig. 7 Apparatets bagside Tilslutninger til vand Tilslutningen (9) forsyner kun station nr. 7 med vand eller et andet medium, som har en separat tilslutning. For at gøre dette skal der indsættes endnu en vaskekuvette, som i stationsindstillingerne skal være defineret som en vandværksvandstation eller en station til destilleret vand (se også kapitel 5.5.3). 11 Fig. 8 Leica ST

20 4. Ibrugtagning Montering af spildevandsslange Fig. 9 Vigtigt! Afløbsslangen skal monteres, så den har et fald! Udløbsretningen for afløbsstudsen (10) kan ændres, alt efter om vandafløbet sidder til højre eller venstre for apparatet. For at gøre dette skal skruen (11) på slangeklemmen (12) løsnes, indtil studsen (10) kan drejes. Ret studsen ud (vandudgangen skal pege nedad), og fastgør skruen (11) igen. Udvid slangespænden (14) ved at dreje skruen (15) mod venstre (skruetrækker), indtil den kan trækkes ned over afløbsslangen (13). Sæt afløbsslangen (13) med slangespænden (14) på afløbsstudsen (10) (fig. 9). Spænd slangespænden (14) ved at dreje den så meget (mod højre) med skruen (15), at slangen er sikkert fastgjort. Fastgør afløbsslangen (13) i afløbet. 20 Betjeningsvejledning V /2009

21 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af ovn (ekstraudstyr) Tag ovnsættet ud af emballagen, og kontrollér, at alle dele er der Følgende dele skal være til stede: 15 - Ovnmodul 16 - Bakke 17 - Lukkeplade 18 - Monteringsskruer 19 - Låseskiver 20 - Skruetrækker 21 - Unbrakonøgle str. 2, Unbrakonøgle str. 4,0 Sæt bakken ind i åbningen i ovnmodulet. Dette er kun muligt i den viste retning. Fig. 10 Indstilling af spænding V Bagside, ovn Kontrollér spændingsvælgerkontaktens stilling, og indstil den om nødvendigt. Indstilling af spænding V Fig. 11 Vigtigt! Spændingsvælgerkontakten skal være indstillet på den samme netspænding som apparatet. Kontakten indstilles ved at stikke skruetrækkeren (20) ind i noten (23) og dreje den forsigtigt, indtil det hvide punkt med den rigtige spænding for apparatet står under den hvide trekant. 115 betyder: spænding V. 230 betyder: spænding V. Leica ST

22 4. Ibrugtagning Vigtig ved montering i et apparat, der har været brugt før! 27 Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages ændringer på apparatet Fjern låget (26) på den indvendige højre side af apparatet, så transportarmen har adgang til ovnstationerne. For at kunne gøre dette skal du først dreje de seks skruer (27) ud (unbrakonøgle str. 2,5) og derefter fjerne låget (26). Opbevar skruer og låg til senere brug. Fig Fjern afskærmningspladen (28) på bagsiden af apparatet til højre for de elektriske tilslutninger Det er kun de fire skruer (29), der må skrues ud. De to skruer (30) må ikke løsnes! Efter montering af ovnen skal den medfølgende lukkeplade (17 på fig. 10) med de fire skruer (29) anbringes sådan, at det indstillede spændingsområde er synligt udefra. Fig Betjeningsvejledning V /2009

23 4. Ibrugtagning Montering af ovn (fortsat) Vigtigt! Hvis der kun monteres én ovn, skal den monteres i den højre side (set fra apparatets bagside). Anbring ovnen på skinnerne (32), og skub den ind. Tryk den fast, indtil stikforbindelsen på ovnen (fastspændingsbolt (24), stikliste (25), se fig. 11) går i indgreb i de tilhørende tilslutninger (31) på apparatet. Fig , 19 Fastgør derefter ovnen (15) med de to monteringsskruer (18) og låseskiver (19) i de dertil beregnede boringer. Ovnmodul nr. 2 skal, hvis aktuelt, monteres på samme måde. Anbring lukkepladen (pos. 17, fig. 10) sådan, at det indstillede spændingsområde for ovnen (15) stemmer overens med det indgraverede spændingsområde. Fig. 15 Visning før montering af ovnen APPARATETS STATUS Visning med ovn Slut apparatet til lysnettet igen, og tænd for det. Ovnmodulerne genkendes automatisk og vises i apparatets statusvisning. Indstil den ønskede ovntemperatur i stationsindstillingerne (Se kap , side 56). Fig. 16 Leica ST

24 4. Ibrugtagning 4.5 Montering af ventilatorslangen (ekstraudstyr) Fig. 17 Hvis apparatet skal anvendes uden aktivkulfilter, skal der monteres en ventilatorslange. Ventilatorhuset (68) bag på apparatet til venstre er forberedt til det. Tag de enkelte dele ud af emballagen, og kontrollér, at alle dele er der. Følgende dele skal være der: 60 - Skruetrækker 61 - Unbrakonøgle str. 2, Slangespænde 63 - Unbrakoskrue med spændeskive 64 - Ventilatorstuds med tætning 65 - Ventilatorslange Fig. 18 Fastgør derefter ventilatorstudsen (64) med de to skruer (63) i gevindhullerne (66) på ventilatorhuset (68). Udvid slangespænden (62) ved at dreje klemskruen (67) mod venstre (med en skruetrækker (62)), indtil den kan trækkes ned over ventilatorslangen. Sæt ventilatorslangen (65) med slangespænden (62) på ventilatorstudsen (64) (fig. 18, til højre). Spænd slangespænden (62) ved at dreje den så meget (mod højre) med skruen (67), at slangen er sikkert fastgjort. 24 Betjeningsvejledning V /2009

25 4. Ibrugtagning 4.6 Isætning af aktivkulfilter For at sikre en korrekt drift er det vigtigt, at man er opmærksom på følgende: Tætningsstrimlerne (33) skal ligge an mod bagsiden af filterhuset (34). Filter efter indsætning Fig Sørg for, at den rigtige side af filteret vender fremad, når det indsættes. Vær i denne forbindelse også opmærksom på etiketten (51) på filteret etiketten skal sidde til højre, de tre pile skal pege opad. Fig. 20 Armen (35) skal være klappet ned efter indsætningen, så aktivkulfilteret er ordentligt fastgjort i huset. 4.7 Nivellering af apparatet Når alle tilbehørsdele er monteret (bagside!), skal apparatet anbringes i sin endelige opstillingsposition. Kontrollér før nivelleringen, om laboratoriebordets arbejdsplade, som apparatet skal anbringes på, er plan og står lodret. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du finde det højeste punkt ved hjælp af en vandvægt (medfølger) og skrue apparatets fod, der befinder sig der efter opstilling, næsten helt ind (se fig. 21). Begynd nivelleringen ud fra dette punkt. Leica ST

26 4. Ibrugtagning Gå frem på følgende måde: Ved at skrue apparatets fødder ind og ud kan apparatet nivelleres, så det står vandret Indstillelige fødder Fig. 21 Tag først alle kuvetterne for stationerne 1-24 ud, så vandvægten kan lægges på kuvetteholderens rammer. Ved nivellering kan alle apparatets fire fødder (37) indstilles i højden. Med den enkelte gaffelnøgle, str. 13 (medfølger), kan der skrues på apparatets fødder på unbrako en (36), så fødderne dermed kan indstilles i højden. Ved nivellering skal alle apparatets fødder have kontakt med underlaget. C A D B 38 Fig. 22 Fig. 22 viser alle vandvægtens fire anlægsflader til kontrol af, at apparatet er nivelleret, så det står helt vandret. Det er kun kuvetteholderens ramme (39), der skal anvendes til nivellering. Ved nivellering skal vandvægten (38) skiftevist anbringes i de positioner (A og B) på kuvetteholderens ramme, der er vist i fig. 22. Ved at skrue apparatets fødder ind eller ud justeres apparatet til vandret stilling i begge retninger. Begynd med apparatets fod over for bordets højeste punkt. Kontrollér til sidst nivelleringen i positionerne (C og D). 26 Betjeningsvejledning V /2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer. Betjeningsvejledning

Leica ST5020. Multistainer. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Leica ST5020 Multistainer Leica ST5020, V 2.0 RevH, dansk 07/2017 Bestillingsnummer: 14 0475 80103 RevH Opbevar altid betjeningsvejledningen i nærheden af apparatet! Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.9 Dansk 12/2012 Bestil.nr. 14 0475 80103 RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat Betjeningsvejledning Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Dansk 06/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere