Leica ST5020. Multistainer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica ST5020. Multistainer"

Transkript

1 Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 OBS! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica ST5020 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Formålsmæssig anvendelse Brugergruppe Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede apparatets dele Tekniske specifikationer Leveringens omfang pakliste Tekniske data Beholdersystem Ibrugtagning Placeringsforskrifter Opstilling af apparatet Tilslutning til vand Montering af ovn (ekstraudstyr) Montering af ventilatorslangen (ekstraudstyr) Isætning af aktivkulfilter Nivellering af apparatet Elektrisk tilslutning Alarmfunktioner Transport Betjening Tilkobling af apparatet Checkliste til første ibrugtagning Den berøringsfølsomme skærms funktioner Brugerflade oversigt Indtastningsmuligheder Brugerprofiler Hovedmenu Definere systemindstillinger Brugerindstillinger Alarm Bestemmelse af adgangskode Indstilling af dato/tid Betjeningsvejledning V /2009

5 Indholdsfortegnelse Bevægelse Visning og udskrift liste Stationsindstillinger Kalibreringsdi Backup Apparatets status Stationsknapper Stationstyper Valg af stationstype Ændring af stationstype Farvningsprogrammer Oprettelse af programmer Definition af programskridt Tildeling af clipsfarve Farvningsopgaver Farvningen Isætning af objektglasholdere Start af programmer Afbrydelse af farvningen Afslutning af programmer Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Checkliste til forebyggende vedligeholdelse Fejldetektering og -afhjælpning Generelt Fejlafhjælpning Fejl i energiforsyningen Udskiftning af sekundær sikringer Ansvar for mangler og service Tillæg Oversigt over fordeling af reagenser Ekstraudstyr EC Declaration of Conformity Leica ST5020 5

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Oplysninger, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Opløsningsmidler og reagenser, som er brandfarlige, er markeret med dette symbol. Dette advarselssymbol markerer overflader på apparatet, der er varme under brugen. Undgå direkte berøring, der er risiko for forbrænding. 1.2 Formålsmæssig anvendelse Farvningsapparatet Leica Multistainer ST5020 anvendes til den automatiserede fremstilling af histologiske og cytologiske rutinefarvninger. Den er beregnet til anvendelse i patologi-laboratoriet og må kun anvendes til følgende opgaver: Farvning af tynde vævssnit eller cytologiske prøver, der er anbragt på objektglas. Apparatet må kun anvendes i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! 1.3 Brugergruppe Leica ST5020 må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. (5) ENTER Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Funktionsknapper, som man skal trykke på i betjeningsskærmbilledet, er gengivet i fed skrift og med store bogstaver i teksten. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. 6 Betjeningsvejledning V /2009

7 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CEoverensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: Materialesikkerhedsdatablade til reagenser kan rekvireres ved producenten af det pågældende kemikalie. Alternativt kan de downloades fra følgende adresse på internettet: Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdsprocessen påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. Leica ST5020 7

8 2. Sikkerhed Advarsler sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifterne, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og eller skader på apparatet/tilbehøret. Bestemte flader på apparatet bliver varme ved formålsmæssig brug. De er forsynet med dette advarselstegn. Berøring af disse overflader kan medføre forbrændinger. Advarsler transport og installation Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret. Der skal 4 personer til at løfte og bære apparatet! Stil apparatet på et laboratoriebord, og sørg for, at det står vandret. Undgå direkte sollys på apparatet (vinduer). Apparatet må kun tilsluttes en jordet lysnetstikdåse. Jordforbindelsen må ikke ophæves ved anvendelse af en forlængerledning uden jordleder. Apparatet registrerer automatisk den aktuelle spænding/frekvens. Hvis en ovn eftermonteres, skal denne være indstillet til den aktuelle spænding/frekvens. Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændingskilder af nogen art. De kemikalier, der skal anvendes i Leica Multistainer ST5020, er letantændelige og sundhedsskadelige. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opstillings- og installationsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, må apparatet ikke slås til, før der er gået to timer. Advarsler håndtering af reagenser Vær forsigtig, når du arbejder med opløsningsmidler! Bær altid handsker og beskyttelsesbriller, når du arbejder med de kemikalier, der skal anvendes i dette apparat. De anvendte reagenser kan være toksiske og/eller brændbare. Sørg for at overholde gældende lokale og firma-/institutionsspecifikke bestemmelser ved bortskaffelse af brugte reagenser. 8 Betjeningsvejledning V /2009

9 Advarsler arbejdet med apparatet Apparatet må kun betjenes af faguddannet laboratoriepersonale, der har sat sig ind i brugen. Det må kun anvendes efter hensigten og efter anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Sluk i nødstilfælde for apparatet på lysnetkontakten, og træk stikket ud. Bær altid egnet beskyttelsesbeklædning, når du arbejder med reagenser (laboratoriekittel, handsker, beskyttelsesbriller). Brug altid apparatet sammen med et aktivkulfilter eller en ventilationsslange, da der også dannes opløsningsmiddelholdige dampe ved formålsmæssig anvendelse af apparatet, som både være sundhedsskadelige og brandfarlige! Der er fare for brand, hvis der arbejdes med åben ild (f. eks. bunsenbrænder) i umiddelbar nærhed af apparatet (opløsningsmiddeldampe). Overhold derfor en minimumssikkerhedsafstand på 2 meter! Advarsler vedligeholdelse og rengøring 2. Sikkerhed Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages vedligeholdelse af apparatet. Overhold ved omgangen med rengøringsmidler producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne. Vaske- og reagensstationerne kan rengøres i en opvaskemaskine ved en temperatur på maksimalt +65 C. Der kan anvendes et standardopvaskemiddel til laboratorieopvaskemaskiner. Stationerne må under ingen omstændigheder rengøres ved højere temperaturer, da de derved kan deformeres! Undgå at anvende alkohol, alkoholholdige rengøringsmidler (glasrengøringsmiddel!), skuremidler og acetone-, klor- eller xylol-holdige opløsningsmidler ved rengøring af apparatets udvendige flader! Rengør låg og hus med almindelige milde husholdningsrengøringsmidler. De lakerede flader er ikke bestandige over for opløsningsmidler! Lad aldrig væske trænge ind i apparatets eller transportarmens indre under arbejdet og under rengøring. Forsigtighed ved programmer, der starter med et ovntrin. I denne situation må den ladestation, som objektholderen tages ud af med transportarmen, IKKE være fyldt med et brændbart reagens (f.eks. Xylol). Ovntemperaturen bliver op til 80 C, hvilke betyder, at reagenset kan antændes og skade enheden og proben. Af den grund må programtrinene aldrig udføres I en ovn med en reagensstation med brændbare reagenser. Leica ST5020 9

10 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Overbliksbillede apparatets dele Ovnmodul Aktivkulfilter Traansportarm Griber (ekstraudstyr) Låg Vaskestationer stationer Berøringsfølsom skærm Hovedkontakt Overførsel til dækglasautomat Leica CV5030 (ekstraudstyr) Isætningsskuffe Udtagningsskuffe Port til PCMCIAkort Fig Betjeningsvejledning V /2009

11 3. Apparatkomponenter og specifikationer Apparatets bagside Ventilator elektronik Datatilslutningsstik Indgang Elektroniknetdel Netdelsudgang Netindgang Sekundære sikringer Indstillelig fod Afdækning Ovnmodul Tilslutning for destilleret vand Station 7 Overførsel til coverslipper (ekstraudstyr) Spildevandsslange Ventilationsluftsudgang Spildevandsudgang Vandværksvandtilslutning Stationer 8-12 Skematisk fremstilling af stationerne Ovnmoduler Fig Vaskestationer Vaske- Station Dest. vand er Stationer Skærm og betjening Udtagningsstationer Isætningsstationer Fig. 3 Leica ST

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske specifikationer Stor prøvekapacitet (maksimalt 12 objektglasholdere samtidig). Samtidig udførelse af flere forskellige farvningsprotokoller. Berøringsfølsom farveskærm. Grafisk og intelligent brugerflade. Kontekstsensitiv online-hjælp til alle menuskridt. Grafisk visning af programforløbet på farvedisplayet. -management-system (RMS), der kan anvendes som ekstraudstyr. (Viser anvendelsestid og -frekvens for de enkelte reagenser) Flersproget brugerflade. Isætningsskuffe med maksimalt 4 stationer. Udtagningsskuffe med maksimalt 4 stationer. Maksimalt 6 vaskestationer. Der kan anvendes to forskellige vandtilslutninger (separat tilførsel). CodeRack TM programmerbar objektglasholder til automatisk programstart. Overløbssikring (sensor) i apparatets kar af rustfrit stål. Integreret ventilationssystem med filter eller ekstern slange (ekstraudstyr). Ekstra tilbehør Ovnmoduler op til maks. 70 C (op til 4 stationer). Opvarmede reagensstationer (35 til 70 C), maksimalt 2. Tilbehørssæt til specialfarvninger. (Modificeret farvebeholder med en mindre volumen og passende objektglasholder.) Ekstraudstyr til direkte tilslutning af dækglasautomaten. (Automatisk farvning og dækning med dækglas uden indgreb fra brugerens side.) Ventilatorslange Objektglasholder (plast eller rustfrit stål). Adapter til objektglasholder fra andre producenter. 12 Betjeningsvejledning V /2009

13 3.3 Leveringens omfang pakliste 3. Apparatkomponenter og specifikationer Leica ST5020 s basisudstyr omfatter følgende dele: 1 Leica ST5020 basisapparat 31 reagenskuvetter kompl. (med bøjler og låg) vaskekuvetter, kompl aktivkulfilter sæt netkabler til kolde apparater: 1 lysnetkabel D lysnetkabel UK ST-BU F-5A lysnetkabel USA-C-J tilbehørssæt, der består af: forbindelseskabel net reagenskuvetter kompl. (med bøjler og låg) sæt clips, hvide, pakke med 5 stk sæt clips, gule, pakke med 5 stk sæt clips, røde, pakke med 5 stk sæt clips, lyseblå, pakke med 5 stk sæt objektglasholdere 30, plast, pakke med 5 stk spildevandsslange, 4 m lang slangespænde til spildevandsslange tilløbsslange til vand fra vandnettet, 2,50 m lang, kompl. med 3/4 -tilslutning gevindnippel V-filter 3/4-40/22 A6 (filtersi til tilløbsslange) reservetætninger til tilløbsslange vandvægt smøremiddel til ventiler og O-ringe, OHA, 25 ml værktøjssæt: 1 skruetrækker 5,5 x unbrakonøgle, str. 3,0, med greb unbrakonøgle, str. 4,0, med greb Unbrakonøgle, str. 6, ring-gaffelnøgle, str enkel gaffelnøgle, str sæt reservesikringer: 4 sikringer T 2,0 A sikringer T 2,5 A sikringer T 4,0 A betjeningsvejledning til Leica ST5020 Multistainer Leica ST

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.4 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: C-CSA-US, C-Tick Label Mærkespænding: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Mærkefrekvens: 50 til 60 Hz Optaget effekt: 1400 VA Klassificering i henhold til IEC 1010: Beskyttelsesklasse 1 Forureningsgrad 2 Overspændingskategori II: 800 V impuls (120 V-systemer) 1500 V impuls (240 V-systemer) Fjernalarm-relæ: Primære sikringer: Sekundære sikringer: Driftstemperaturområde: Relativ luftfugtighed: 24 V AC/DC, maksimalt 2 A Tilslutning: potentialefri omskifterkontakt (kan både bruges ved normal og lukket koblingskreds) Schurter: type FST, netindgang 2 x T 8 A Smeltesikringer, Ø 6,3 x 32mm Schurter: Type FST F1: T 2,0 A F2: T 2,0 A F3: T 2,5 A F4: T 4,0 A 15 C til 40 C 10% til 80%, ikke kondenserende 14 Betjeningsvejledning V /2009

15 3. Apparatets komponenter og specifikationer Mål og vægt Mål (B x D x H) i mm: 1060 x 750 x 540 Tomvægt, uden emballage: ca. 90 kg Apparat med tilbehør: ca. 110 kg Vægt med emballage: ca. 140 kg Ydelsesparametre Objektglaskapacitet: Ladekapacitet: Afhængig af programstruktur og isætning maks. 12 objektglasholdere med 12 forskellige programmer Kapacitet pr. objektglasholder: 30 objektglas Stationer: 36 plus maksimalt 4 ovne stationer: maks. 34 Antal vaskestationer: maks. 5 plus 1 destilleret vand (ekstraudstyr) beholdernes volumen: 450ml Ovn (ekstraudstyr): 2 eller 4 Ovntemperatur: 40 C til 70 C eller 104 F til 158 F Indstilling af opholdstid: 0 sek. til 23 timer, 59 minutter, 59 sekunder Isætnings-/udtagningsstationer: maks. 4 hver, mindst 1 hver Programhukommelsens kapacitet: Integration: maks. 50 programmer med op til 40 programskridt Tilslutning til Leica CV5030 dækglasautomat som ekstraudstyr Printer Leica ST

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.5 Beholdersystem beholdere beholderne kan tages ud enkeltvis for påfyldning. Hver beholder rummer ca. 450ml. Fyld på op til maksimumslinjen på indersiden. Sæt efter påfyldningen beholderen/-ne ned i apparatet i den/de position/-er, som er defineret i det program, du vil køre. Sørg for, at beholderne er sat korrekt i, og at alle bøjler (1) er klappet til den rigtige side, så transporten af objektglasholderne ikke generes. Lågene (6) sørger for, at der ikke fordamper så meget opløsningsmiddel, når reagensbeholderne ikke benyttes. De beholdere på isætnings- og udtagningsstationen (E25 og L36), der ikke kan anvendes som reagensstationer, kan ved behov også fyldes med reagens. Inkubationstiderne i disse to stationer overvåges dog ikke af apparatet. Vaskekuvetter Vaskesystemet består af fem (evt. seks) gennemstrømnings-vaskestationer. Hver vaskestation har plads til en objektglasholder. Vandtilførslen sker gennem en studs (2) i bunden af beholderen. Vandet løber ud igen via fremspringet (3) på den øverste venstre kant. I bunden af stationen er der en positioneringsstift (4). Stationen kan derfor kun sættes i én retning. Vær forsigtig ved udtagning eller isætning af vaskekuvetterne. En for hårdhændet behandling kan beskadige den O-ring (5), der anvendes som tætning. Smør O-ringen med fedt før indsætning af vaskestationen. Når vaskesystemet skal tages i brug, skal man langsomt dreje helt op for vandhanen i laboratoriet. Gennemstrømningsventilerne begrænser gennemstrømningskapaciteten i vaskestationerne til en optimal værdi (1,6 l i minuttet pr. station) Hvis gennemstrømningshastigheden ligger under denne værdi, skal vaskens varighed evt. forlænges i programmet. Fig Betjeningsvejledning V /2009

17 4. Ibrugtagning 4.1 Placeringsforskrifter Et stabilt, helt lodret og plant laboratoriebord skal være mindst 1,60 m bredt og 0,8 m dybt. Vandtilslutningen må maksimalt være 2,5 m og spildevandsafløbet maksimalt 2,0 m fra tilslutningerne på bagsiden af apparatet. Aftræk maksimalt 3,50 m fra apparatet, hvis apparatet skal køre med ventilatorslange. Alternativ: drift med aktivkulfilter. Et i størst muligt omfang svingningsfrit gulv. Tilstrækkeligt med frirum (ca. 90 cm) over laboratoriebordet, så låget kan åbnes uhindret. Rumtemperatur altid mellem +15 C og +40 C. Relativ luftfugtighed maksimalt 80%, ikke kondenserende. Ingen andre vibrationsfremkaldende apparater i nærheden. De kemikalier, der skal anvendes i Leica ST5020, er både letantændelige og sundhedsskadelige. Opstillingsstedet for ST5020 skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændingskilder af nogen art. Anvendelse af apparatet i lokaler, hvor der er eksplosionsfare, er ikke tilladt. 4.2 Opstilling af apparatet 2 1 Fig. 5 Der skal være 4 personer til at løfte og bære apparatet, da det cirka vejer 90 kg. Skru transporthåndtagene (1) af, og opbevar dem til senere brug. For at gøre dette skal du løsne skruerne (2) og skrue dem ud (unbrakonøgle str. 6). Træk plastbeskyttelseshylsteret af apparatet ved at trække det opad. Kontrollér, at alle de tilbehørsdele, der er bestilt, medfølger. Løft apparatet op ved transporthåndtagene (1, fig. 5). Stil apparatet på det dertil beregnede laboratoriebord. Når alle tilbehørsdele er monteret, SKAL apparatet stilles op lodret som beskrevet i kapitel 4.7. Leica ST

18 4. Ibrugtagning 4.3 Tilslutning til vand Vandfilter Leica anbefaler, at der ud over den medfølgende filtersi (pos. 3 i fig. 6) mellem vandforsyningen og ST5020 installeres et sedimentfilter, som garanterer, at apparatet kun anvendes med rent vand. Dette sedimentfilter bør have følgende egenskaber: Filterfinhed: 25 μm Gennemstrømningsmængde: ca. 10 l/min (ved 5 vaskestationer) Trykbestandighed: 10 bar Tilslutning ved filterudgangen: 1/2 udvendigt gevind Denne filterindsats skal kontrolleres og renses regelmæssigt. Ved kraftig tilsmudsning skal filterindsatsen udskiftes. Tilslutning af vandværksvand-tilløbsslangen. Tag vandværksvand-tilløbsslangen ud af emballagen, og vær i den forbindelse opmærksom på de to tætningsringe (4) Fig. 6 Sæt en tætningsring (4) ind i den skruesamling (6), der vender ind mod apparatet. Opbevar de resterende tætningsringe til evt. senere brug. Indsæt som beskrevet i fig. 6 filtersien (3) i den omløbermøtrik (5), der skal skrues på vandhanen. Det er ikke nødvendigt at bruge en yderligere tætningsring, da filtersien samtidig virker som tætning. 18 Betjeningsvejledning V /2009

19 4. Ibrugtagning Apparatets bagside Tilslutninger til vand Skru tilløbsslangen (7 i fig. 8) til vandstationerne 8-12 fast på vandhanen og apparatets tilslutning (8). Hvis station nr. 7 (fig. 3) også skal bruges som vandstation, skal der sættes endnu en tilløbsslange (ekstraudstyr) på tilslutningen (9) på samme måde som før. Fig. 7 Apparatets bagside Tilslutninger til vand Tilslutningen (9) forsyner kun station nr. 7 med vand eller et andet medium, som har en separat tilslutning. For at gøre dette skal der indsættes endnu en vaskekuvette, som i stationsindstillingerne skal være defineret som en vandværksvandstation eller en station til destilleret vand (se også kapitel 5.5.3). 11 Fig. 8 Leica ST

20 4. Ibrugtagning Montering af spildevandsslange Fig. 9 Vigtigt! Afløbsslangen skal monteres, så den har et fald! Udløbsretningen for afløbsstudsen (10) kan ændres, alt efter om vandafløbet sidder til højre eller venstre for apparatet. For at gøre dette skal skruen (11) på slangeklemmen (12) løsnes, indtil studsen (10) kan drejes. Ret studsen ud (vandudgangen skal pege nedad), og fastgør skruen (11) igen. Udvid slangespænden (14) ved at dreje skruen (15) mod venstre (skruetrækker), indtil den kan trækkes ned over afløbsslangen (13). Sæt afløbsslangen (13) med slangespænden (14) på afløbsstudsen (10) (fig. 9). Spænd slangespænden (14) ved at dreje den så meget (mod højre) med skruen (15), at slangen er sikkert fastgjort. Fastgør afløbsslangen (13) i afløbet. 20 Betjeningsvejledning V /2009

21 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af ovn (ekstraudstyr) Tag ovnsættet ud af emballagen, og kontrollér, at alle dele er der Følgende dele skal være til stede: 15 - Ovnmodul 16 - Bakke 17 - Lukkeplade 18 - Monteringsskruer 19 - Låseskiver 20 - Skruetrækker 21 - Unbrakonøgle str. 2, Unbrakonøgle str. 4,0 Sæt bakken ind i åbningen i ovnmodulet. Dette er kun muligt i den viste retning. Fig. 10 Indstilling af spænding V Bagside, ovn Kontrollér spændingsvælgerkontaktens stilling, og indstil den om nødvendigt. Indstilling af spænding V Fig. 11 Vigtigt! Spændingsvælgerkontakten skal være indstillet på den samme netspænding som apparatet. Kontakten indstilles ved at stikke skruetrækkeren (20) ind i noten (23) og dreje den forsigtigt, indtil det hvide punkt med den rigtige spænding for apparatet står under den hvide trekant. 115 betyder: spænding V. 230 betyder: spænding V. Leica ST

22 4. Ibrugtagning Vigtig ved montering i et apparat, der har været brugt før! 27 Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages ændringer på apparatet Fjern låget (26) på den indvendige højre side af apparatet, så transportarmen har adgang til ovnstationerne. For at kunne gøre dette skal du først dreje de seks skruer (27) ud (unbrakonøgle str. 2,5) og derefter fjerne låget (26). Opbevar skruer og låg til senere brug. Fig Fjern afskærmningspladen (28) på bagsiden af apparatet til højre for de elektriske tilslutninger Det er kun de fire skruer (29), der må skrues ud. De to skruer (30) må ikke løsnes! Efter montering af ovnen skal den medfølgende lukkeplade (17 på fig. 10) med de fire skruer (29) anbringes sådan, at det indstillede spændingsområde er synligt udefra. Fig Betjeningsvejledning V /2009

23 4. Ibrugtagning Montering af ovn (fortsat) Vigtigt! Hvis der kun monteres én ovn, skal den monteres i den højre side (set fra apparatets bagside). Anbring ovnen på skinnerne (32), og skub den ind. Tryk den fast, indtil stikforbindelsen på ovnen (fastspændingsbolt (24), stikliste (25), se fig. 11) går i indgreb i de tilhørende tilslutninger (31) på apparatet. Fig , 19 Fastgør derefter ovnen (15) med de to monteringsskruer (18) og låseskiver (19) i de dertil beregnede boringer. Ovnmodul nr. 2 skal, hvis aktuelt, monteres på samme måde. Anbring lukkepladen (pos. 17, fig. 10) sådan, at det indstillede spændingsområde for ovnen (15) stemmer overens med det indgraverede spændingsområde. Fig. 15 Visning før montering af ovnen APPARATETS STATUS Visning med ovn Slut apparatet til lysnettet igen, og tænd for det. Ovnmodulerne genkendes automatisk og vises i apparatets statusvisning. Indstil den ønskede ovntemperatur i stationsindstillingerne (Se kap , side 56). Fig. 16 Leica ST

24 4. Ibrugtagning 4.5 Montering af ventilatorslangen (ekstraudstyr) Fig. 17 Hvis apparatet skal anvendes uden aktivkulfilter, skal der monteres en ventilatorslange. Ventilatorhuset (68) bag på apparatet til venstre er forberedt til det. Tag de enkelte dele ud af emballagen, og kontrollér, at alle dele er der. Følgende dele skal være der: 60 - Skruetrækker 61 - Unbrakonøgle str. 2, Slangespænde 63 - Unbrakoskrue med spændeskive 64 - Ventilatorstuds med tætning 65 - Ventilatorslange Fig. 18 Fastgør derefter ventilatorstudsen (64) med de to skruer (63) i gevindhullerne (66) på ventilatorhuset (68). Udvid slangespænden (62) ved at dreje klemskruen (67) mod venstre (med en skruetrækker (62)), indtil den kan trækkes ned over ventilatorslangen. Sæt ventilatorslangen (65) med slangespænden (62) på ventilatorstudsen (64) (fig. 18, til højre). Spænd slangespænden (62) ved at dreje den så meget (mod højre) med skruen (67), at slangen er sikkert fastgjort. 24 Betjeningsvejledning V /2009

25 4. Ibrugtagning 4.6 Isætning af aktivkulfilter For at sikre en korrekt drift er det vigtigt, at man er opmærksom på følgende: Tætningsstrimlerne (33) skal ligge an mod bagsiden af filterhuset (34). Filter efter indsætning Fig Sørg for, at den rigtige side af filteret vender fremad, når det indsættes. Vær i denne forbindelse også opmærksom på etiketten (51) på filteret etiketten skal sidde til højre, de tre pile skal pege opad. Fig. 20 Armen (35) skal være klappet ned efter indsætningen, så aktivkulfilteret er ordentligt fastgjort i huset. 4.7 Nivellering af apparatet Når alle tilbehørsdele er monteret (bagside!), skal apparatet anbringes i sin endelige opstillingsposition. Kontrollér før nivelleringen, om laboratoriebordets arbejdsplade, som apparatet skal anbringes på, er plan og står lodret. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du finde det højeste punkt ved hjælp af en vandvægt (medfølger) og skrue apparatets fod, der befinder sig der efter opstilling, næsten helt ind (se fig. 21). Begynd nivelleringen ud fra dette punkt. Leica ST

26 4. Ibrugtagning Gå frem på følgende måde: Ved at skrue apparatets fødder ind og ud kan apparatet nivelleres, så det står vandret Indstillelige fødder Fig. 21 Tag først alle kuvetterne for stationerne 1-24 ud, så vandvægten kan lægges på kuvetteholderens rammer. Ved nivellering kan alle apparatets fire fødder (37) indstilles i højden. Med den enkelte gaffelnøgle, str. 13 (medfølger), kan der skrues på apparatets fødder på unbrako en (36), så fødderne dermed kan indstilles i højden. Ved nivellering skal alle apparatets fødder have kontakt med underlaget. C A D B 38 Fig. 22 Fig. 22 viser alle vandvægtens fire anlægsflader til kontrol af, at apparatet er nivelleret, så det står helt vandret. Det er kun kuvetteholderens ramme (39), der skal anvendes til nivellering. Ved nivellering skal vandvægten (38) skiftevist anbringes i de positioner (A og B) på kuvetteholderens ramme, der er vist i fig. 22. Ved at skrue apparatets fødder ind eller ud justeres apparatet til vandret stilling i begge retninger. Begynd med apparatets fod over for bordets højeste punkt. Kontrollér til sidst nivelleringen i positionerne (C og D). 26 Betjeningsvejledning V /2009

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere