Leica ST5020. Multistainer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica ST5020. Multistainer"

Transkript

1 Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 OBS! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica ST5020 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Formålsmæssig anvendelse Brugergruppe Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede apparatets dele Tekniske specifikationer Leveringens omfang pakliste Tekniske data Beholdersystem Ibrugtagning Placeringsforskrifter Opstilling af apparatet Tilslutning til vand Montering af ovn (ekstraudstyr) Montering af ventilatorslangen (ekstraudstyr) Isætning af aktivkulfilter Nivellering af apparatet Elektrisk tilslutning Alarmfunktioner Transport Betjening Tilkobling af apparatet Checkliste til første ibrugtagning Den berøringsfølsomme skærms funktioner Brugerflade oversigt Indtastningsmuligheder Brugerprofiler Hovedmenu Definere systemindstillinger Brugerindstillinger Alarm Bestemmelse af adgangskode Indstilling af dato/tid Betjeningsvejledning V /2009

5 Indholdsfortegnelse Bevægelse Visning og udskrift liste Stationsindstillinger Kalibreringsdi Backup Apparatets status Stationsknapper Stationstyper Valg af stationstype Ændring af stationstype Farvningsprogrammer Oprettelse af programmer Definition af programskridt Tildeling af clipsfarve Farvningsopgaver Farvningen Isætning af objektglasholdere Start af programmer Afbrydelse af farvningen Afslutning af programmer Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Checkliste til forebyggende vedligeholdelse Fejldetektering og -afhjælpning Generelt Fejlafhjælpning Fejl i energiforsyningen Udskiftning af sekundær sikringer Ansvar for mangler og service Tillæg Oversigt over fordeling af reagenser Ekstraudstyr EC Declaration of Conformity Leica ST5020 5

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Oplysninger, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Opløsningsmidler og reagenser, som er brandfarlige, er markeret med dette symbol. Dette advarselssymbol markerer overflader på apparatet, der er varme under brugen. Undgå direkte berøring, der er risiko for forbrænding. 1.2 Formålsmæssig anvendelse Farvningsapparatet Leica Multistainer ST5020 anvendes til den automatiserede fremstilling af histologiske og cytologiske rutinefarvninger. Den er beregnet til anvendelse i patologi-laboratoriet og må kun anvendes til følgende opgaver: Farvning af tynde vævssnit eller cytologiske prøver, der er anbragt på objektglas. Apparatet må kun anvendes i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! 1.3 Brugergruppe Leica ST5020 må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. (5) ENTER Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Funktionsknapper, som man skal trykke på i betjeningsskærmbilledet, er gengivet i fed skrift og med store bogstaver i teksten. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. 6 Betjeningsvejledning V /2009

7 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CEoverensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: Materialesikkerhedsdatablade til reagenser kan rekvireres ved producenten af det pågældende kemikalie. Alternativt kan de downloades fra følgende adresse på internettet: Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdsprocessen påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. Leica ST5020 7

8 2. Sikkerhed Advarsler sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifterne, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og eller skader på apparatet/tilbehøret. Bestemte flader på apparatet bliver varme ved formålsmæssig brug. De er forsynet med dette advarselstegn. Berøring af disse overflader kan medføre forbrændinger. Advarsler transport og installation Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret. Der skal 4 personer til at løfte og bære apparatet! Stil apparatet på et laboratoriebord, og sørg for, at det står vandret. Undgå direkte sollys på apparatet (vinduer). Apparatet må kun tilsluttes en jordet lysnetstikdåse. Jordforbindelsen må ikke ophæves ved anvendelse af en forlængerledning uden jordleder. Apparatet registrerer automatisk den aktuelle spænding/frekvens. Hvis en ovn eftermonteres, skal denne være indstillet til den aktuelle spænding/frekvens. Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændingskilder af nogen art. De kemikalier, der skal anvendes i Leica Multistainer ST5020, er letantændelige og sundhedsskadelige. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opstillings- og installationsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, må apparatet ikke slås til, før der er gået to timer. Advarsler håndtering af reagenser Vær forsigtig, når du arbejder med opløsningsmidler! Bær altid handsker og beskyttelsesbriller, når du arbejder med de kemikalier, der skal anvendes i dette apparat. De anvendte reagenser kan være toksiske og/eller brændbare. Sørg for at overholde gældende lokale og firma-/institutionsspecifikke bestemmelser ved bortskaffelse af brugte reagenser. 8 Betjeningsvejledning V /2009

9 Advarsler arbejdet med apparatet Apparatet må kun betjenes af faguddannet laboratoriepersonale, der har sat sig ind i brugen. Det må kun anvendes efter hensigten og efter anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Sluk i nødstilfælde for apparatet på lysnetkontakten, og træk stikket ud. Bær altid egnet beskyttelsesbeklædning, når du arbejder med reagenser (laboratoriekittel, handsker, beskyttelsesbriller). Brug altid apparatet sammen med et aktivkulfilter eller en ventilationsslange, da der også dannes opløsningsmiddelholdige dampe ved formålsmæssig anvendelse af apparatet, som både være sundhedsskadelige og brandfarlige! Der er fare for brand, hvis der arbejdes med åben ild (f. eks. bunsenbrænder) i umiddelbar nærhed af apparatet (opløsningsmiddeldampe). Overhold derfor en minimumssikkerhedsafstand på 2 meter! Advarsler vedligeholdelse og rengøring 2. Sikkerhed Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages vedligeholdelse af apparatet. Overhold ved omgangen med rengøringsmidler producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne. Vaske- og reagensstationerne kan rengøres i en opvaskemaskine ved en temperatur på maksimalt +65 C. Der kan anvendes et standardopvaskemiddel til laboratorieopvaskemaskiner. Stationerne må under ingen omstændigheder rengøres ved højere temperaturer, da de derved kan deformeres! Undgå at anvende alkohol, alkoholholdige rengøringsmidler (glasrengøringsmiddel!), skuremidler og acetone-, klor- eller xylol-holdige opløsningsmidler ved rengøring af apparatets udvendige flader! Rengør låg og hus med almindelige milde husholdningsrengøringsmidler. De lakerede flader er ikke bestandige over for opløsningsmidler! Lad aldrig væske trænge ind i apparatets eller transportarmens indre under arbejdet og under rengøring. Forsigtighed ved programmer, der starter med et ovntrin. I denne situation må den ladestation, som objektholderen tages ud af med transportarmen, IKKE være fyldt med et brændbart reagens (f.eks. Xylol). Ovntemperaturen bliver op til 80 C, hvilke betyder, at reagenset kan antændes og skade enheden og proben. Af den grund må programtrinene aldrig udføres I en ovn med en reagensstation med brændbare reagenser. Leica ST5020 9

10 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Overbliksbillede apparatets dele Ovnmodul Aktivkulfilter Traansportarm Griber (ekstraudstyr) Låg Vaskestationer stationer Berøringsfølsom skærm Hovedkontakt Overførsel til dækglasautomat Leica CV5030 (ekstraudstyr) Isætningsskuffe Udtagningsskuffe Port til PCMCIAkort Fig Betjeningsvejledning V /2009

11 3. Apparatkomponenter og specifikationer Apparatets bagside Ventilator elektronik Datatilslutningsstik Indgang Elektroniknetdel Netdelsudgang Netindgang Sekundære sikringer Indstillelig fod Afdækning Ovnmodul Tilslutning for destilleret vand Station 7 Overførsel til coverslipper (ekstraudstyr) Spildevandsslange Ventilationsluftsudgang Spildevandsudgang Vandværksvandtilslutning Stationer 8-12 Skematisk fremstilling af stationerne Ovnmoduler Fig Vaskestationer Vaske- Station Dest. vand er Stationer Skærm og betjening Udtagningsstationer Isætningsstationer Fig. 3 Leica ST

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske specifikationer Stor prøvekapacitet (maksimalt 12 objektglasholdere samtidig). Samtidig udførelse af flere forskellige farvningsprotokoller. Berøringsfølsom farveskærm. Grafisk og intelligent brugerflade. Kontekstsensitiv online-hjælp til alle menuskridt. Grafisk visning af programforløbet på farvedisplayet. -management-system (RMS), der kan anvendes som ekstraudstyr. (Viser anvendelsestid og -frekvens for de enkelte reagenser) Flersproget brugerflade. Isætningsskuffe med maksimalt 4 stationer. Udtagningsskuffe med maksimalt 4 stationer. Maksimalt 6 vaskestationer. Der kan anvendes to forskellige vandtilslutninger (separat tilførsel). CodeRack TM programmerbar objektglasholder til automatisk programstart. Overløbssikring (sensor) i apparatets kar af rustfrit stål. Integreret ventilationssystem med filter eller ekstern slange (ekstraudstyr). Ekstra tilbehør Ovnmoduler op til maks. 70 C (op til 4 stationer). Opvarmede reagensstationer (35 til 70 C), maksimalt 2. Tilbehørssæt til specialfarvninger. (Modificeret farvebeholder med en mindre volumen og passende objektglasholder.) Ekstraudstyr til direkte tilslutning af dækglasautomaten. (Automatisk farvning og dækning med dækglas uden indgreb fra brugerens side.) Ventilatorslange Objektglasholder (plast eller rustfrit stål). Adapter til objektglasholder fra andre producenter. 12 Betjeningsvejledning V /2009

13 3.3 Leveringens omfang pakliste 3. Apparatkomponenter og specifikationer Leica ST5020 s basisudstyr omfatter følgende dele: 1 Leica ST5020 basisapparat 31 reagenskuvetter kompl. (med bøjler og låg) vaskekuvetter, kompl aktivkulfilter sæt netkabler til kolde apparater: 1 lysnetkabel D lysnetkabel UK ST-BU F-5A lysnetkabel USA-C-J tilbehørssæt, der består af: forbindelseskabel net reagenskuvetter kompl. (med bøjler og låg) sæt clips, hvide, pakke med 5 stk sæt clips, gule, pakke med 5 stk sæt clips, røde, pakke med 5 stk sæt clips, lyseblå, pakke med 5 stk sæt objektglasholdere 30, plast, pakke med 5 stk spildevandsslange, 4 m lang slangespænde til spildevandsslange tilløbsslange til vand fra vandnettet, 2,50 m lang, kompl. med 3/4 -tilslutning gevindnippel V-filter 3/4-40/22 A6 (filtersi til tilløbsslange) reservetætninger til tilløbsslange vandvægt smøremiddel til ventiler og O-ringe, OHA, 25 ml værktøjssæt: 1 skruetrækker 5,5 x unbrakonøgle, str. 3,0, med greb unbrakonøgle, str. 4,0, med greb Unbrakonøgle, str. 6, ring-gaffelnøgle, str enkel gaffelnøgle, str sæt reservesikringer: 4 sikringer T 2,0 A sikringer T 2,5 A sikringer T 4,0 A betjeningsvejledning til Leica ST5020 Multistainer Leica ST

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.4 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: C-CSA-US, C-Tick Label Mærkespænding: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Mærkefrekvens: 50 til 60 Hz Optaget effekt: 1400 VA Klassificering i henhold til IEC 1010: Beskyttelsesklasse 1 Forureningsgrad 2 Overspændingskategori II: 800 V impuls (120 V-systemer) 1500 V impuls (240 V-systemer) Fjernalarm-relæ: Primære sikringer: Sekundære sikringer: Driftstemperaturområde: Relativ luftfugtighed: 24 V AC/DC, maksimalt 2 A Tilslutning: potentialefri omskifterkontakt (kan både bruges ved normal og lukket koblingskreds) Schurter: type FST, netindgang 2 x T 8 A Smeltesikringer, Ø 6,3 x 32mm Schurter: Type FST F1: T 2,0 A F2: T 2,0 A F3: T 2,5 A F4: T 4,0 A 15 C til 40 C 10% til 80%, ikke kondenserende 14 Betjeningsvejledning V /2009

15 3. Apparatets komponenter og specifikationer Mål og vægt Mål (B x D x H) i mm: 1060 x 750 x 540 Tomvægt, uden emballage: ca. 90 kg Apparat med tilbehør: ca. 110 kg Vægt med emballage: ca. 140 kg Ydelsesparametre Objektglaskapacitet: Ladekapacitet: Afhængig af programstruktur og isætning maks. 12 objektglasholdere med 12 forskellige programmer Kapacitet pr. objektglasholder: 30 objektglas Stationer: 36 plus maksimalt 4 ovne stationer: maks. 34 Antal vaskestationer: maks. 5 plus 1 destilleret vand (ekstraudstyr) beholdernes volumen: 450ml Ovn (ekstraudstyr): 2 eller 4 Ovntemperatur: 40 C til 70 C eller 104 F til 158 F Indstilling af opholdstid: 0 sek. til 23 timer, 59 minutter, 59 sekunder Isætnings-/udtagningsstationer: maks. 4 hver, mindst 1 hver Programhukommelsens kapacitet: Integration: maks. 50 programmer med op til 40 programskridt Tilslutning til Leica CV5030 dækglasautomat som ekstraudstyr Printer Leica ST

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.5 Beholdersystem beholdere beholderne kan tages ud enkeltvis for påfyldning. Hver beholder rummer ca. 450ml. Fyld på op til maksimumslinjen på indersiden. Sæt efter påfyldningen beholderen/-ne ned i apparatet i den/de position/-er, som er defineret i det program, du vil køre. Sørg for, at beholderne er sat korrekt i, og at alle bøjler (1) er klappet til den rigtige side, så transporten af objektglasholderne ikke generes. Lågene (6) sørger for, at der ikke fordamper så meget opløsningsmiddel, når reagensbeholderne ikke benyttes. De beholdere på isætnings- og udtagningsstationen (E25 og L36), der ikke kan anvendes som reagensstationer, kan ved behov også fyldes med reagens. Inkubationstiderne i disse to stationer overvåges dog ikke af apparatet. Vaskekuvetter Vaskesystemet består af fem (evt. seks) gennemstrømnings-vaskestationer. Hver vaskestation har plads til en objektglasholder. Vandtilførslen sker gennem en studs (2) i bunden af beholderen. Vandet løber ud igen via fremspringet (3) på den øverste venstre kant. I bunden af stationen er der en positioneringsstift (4). Stationen kan derfor kun sættes i én retning. Vær forsigtig ved udtagning eller isætning af vaskekuvetterne. En for hårdhændet behandling kan beskadige den O-ring (5), der anvendes som tætning. Smør O-ringen med fedt før indsætning af vaskestationen. Når vaskesystemet skal tages i brug, skal man langsomt dreje helt op for vandhanen i laboratoriet. Gennemstrømningsventilerne begrænser gennemstrømningskapaciteten i vaskestationerne til en optimal værdi (1,6 l i minuttet pr. station) Hvis gennemstrømningshastigheden ligger under denne værdi, skal vaskens varighed evt. forlænges i programmet. Fig Betjeningsvejledning V /2009

17 4. Ibrugtagning 4.1 Placeringsforskrifter Et stabilt, helt lodret og plant laboratoriebord skal være mindst 1,60 m bredt og 0,8 m dybt. Vandtilslutningen må maksimalt være 2,5 m og spildevandsafløbet maksimalt 2,0 m fra tilslutningerne på bagsiden af apparatet. Aftræk maksimalt 3,50 m fra apparatet, hvis apparatet skal køre med ventilatorslange. Alternativ: drift med aktivkulfilter. Et i størst muligt omfang svingningsfrit gulv. Tilstrækkeligt med frirum (ca. 90 cm) over laboratoriebordet, så låget kan åbnes uhindret. Rumtemperatur altid mellem +15 C og +40 C. Relativ luftfugtighed maksimalt 80%, ikke kondenserende. Ingen andre vibrationsfremkaldende apparater i nærheden. De kemikalier, der skal anvendes i Leica ST5020, er både letantændelige og sundhedsskadelige. Opstillingsstedet for ST5020 skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændingskilder af nogen art. Anvendelse af apparatet i lokaler, hvor der er eksplosionsfare, er ikke tilladt. 4.2 Opstilling af apparatet 2 1 Fig. 5 Der skal være 4 personer til at løfte og bære apparatet, da det cirka vejer 90 kg. Skru transporthåndtagene (1) af, og opbevar dem til senere brug. For at gøre dette skal du løsne skruerne (2) og skrue dem ud (unbrakonøgle str. 6). Træk plastbeskyttelseshylsteret af apparatet ved at trække det opad. Kontrollér, at alle de tilbehørsdele, der er bestilt, medfølger. Løft apparatet op ved transporthåndtagene (1, fig. 5). Stil apparatet på det dertil beregnede laboratoriebord. Når alle tilbehørsdele er monteret, SKAL apparatet stilles op lodret som beskrevet i kapitel 4.7. Leica ST

18 4. Ibrugtagning 4.3 Tilslutning til vand Vandfilter Leica anbefaler, at der ud over den medfølgende filtersi (pos. 3 i fig. 6) mellem vandforsyningen og ST5020 installeres et sedimentfilter, som garanterer, at apparatet kun anvendes med rent vand. Dette sedimentfilter bør have følgende egenskaber: Filterfinhed: 25 μm Gennemstrømningsmængde: ca. 10 l/min (ved 5 vaskestationer) Trykbestandighed: 10 bar Tilslutning ved filterudgangen: 1/2 udvendigt gevind Denne filterindsats skal kontrolleres og renses regelmæssigt. Ved kraftig tilsmudsning skal filterindsatsen udskiftes. Tilslutning af vandværksvand-tilløbsslangen. Tag vandværksvand-tilløbsslangen ud af emballagen, og vær i den forbindelse opmærksom på de to tætningsringe (4) Fig. 6 Sæt en tætningsring (4) ind i den skruesamling (6), der vender ind mod apparatet. Opbevar de resterende tætningsringe til evt. senere brug. Indsæt som beskrevet i fig. 6 filtersien (3) i den omløbermøtrik (5), der skal skrues på vandhanen. Det er ikke nødvendigt at bruge en yderligere tætningsring, da filtersien samtidig virker som tætning. 18 Betjeningsvejledning V /2009

19 4. Ibrugtagning Apparatets bagside Tilslutninger til vand Skru tilløbsslangen (7 i fig. 8) til vandstationerne 8-12 fast på vandhanen og apparatets tilslutning (8). Hvis station nr. 7 (fig. 3) også skal bruges som vandstation, skal der sættes endnu en tilløbsslange (ekstraudstyr) på tilslutningen (9) på samme måde som før. Fig. 7 Apparatets bagside Tilslutninger til vand Tilslutningen (9) forsyner kun station nr. 7 med vand eller et andet medium, som har en separat tilslutning. For at gøre dette skal der indsættes endnu en vaskekuvette, som i stationsindstillingerne skal være defineret som en vandværksvandstation eller en station til destilleret vand (se også kapitel 5.5.3). 11 Fig. 8 Leica ST

20 4. Ibrugtagning Montering af spildevandsslange Fig. 9 Vigtigt! Afløbsslangen skal monteres, så den har et fald! Udløbsretningen for afløbsstudsen (10) kan ændres, alt efter om vandafløbet sidder til højre eller venstre for apparatet. For at gøre dette skal skruen (11) på slangeklemmen (12) løsnes, indtil studsen (10) kan drejes. Ret studsen ud (vandudgangen skal pege nedad), og fastgør skruen (11) igen. Udvid slangespænden (14) ved at dreje skruen (15) mod venstre (skruetrækker), indtil den kan trækkes ned over afløbsslangen (13). Sæt afløbsslangen (13) med slangespænden (14) på afløbsstudsen (10) (fig. 9). Spænd slangespænden (14) ved at dreje den så meget (mod højre) med skruen (15), at slangen er sikkert fastgjort. Fastgør afløbsslangen (13) i afløbet. 20 Betjeningsvejledning V /2009

21 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af ovn (ekstraudstyr) Tag ovnsættet ud af emballagen, og kontrollér, at alle dele er der Følgende dele skal være til stede: 15 - Ovnmodul 16 - Bakke 17 - Lukkeplade 18 - Monteringsskruer 19 - Låseskiver 20 - Skruetrækker 21 - Unbrakonøgle str. 2, Unbrakonøgle str. 4,0 Sæt bakken ind i åbningen i ovnmodulet. Dette er kun muligt i den viste retning. Fig. 10 Indstilling af spænding V Bagside, ovn Kontrollér spændingsvælgerkontaktens stilling, og indstil den om nødvendigt. Indstilling af spænding V Fig. 11 Vigtigt! Spændingsvælgerkontakten skal være indstillet på den samme netspænding som apparatet. Kontakten indstilles ved at stikke skruetrækkeren (20) ind i noten (23) og dreje den forsigtigt, indtil det hvide punkt med den rigtige spænding for apparatet står under den hvide trekant. 115 betyder: spænding V. 230 betyder: spænding V. Leica ST

22 4. Ibrugtagning Vigtig ved montering i et apparat, der har været brugt før! 27 Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages ændringer på apparatet Fjern låget (26) på den indvendige højre side af apparatet, så transportarmen har adgang til ovnstationerne. For at kunne gøre dette skal du først dreje de seks skruer (27) ud (unbrakonøgle str. 2,5) og derefter fjerne låget (26). Opbevar skruer og låg til senere brug. Fig Fjern afskærmningspladen (28) på bagsiden af apparatet til højre for de elektriske tilslutninger Det er kun de fire skruer (29), der må skrues ud. De to skruer (30) må ikke løsnes! Efter montering af ovnen skal den medfølgende lukkeplade (17 på fig. 10) med de fire skruer (29) anbringes sådan, at det indstillede spændingsområde er synligt udefra. Fig Betjeningsvejledning V /2009

23 4. Ibrugtagning Montering af ovn (fortsat) Vigtigt! Hvis der kun monteres én ovn, skal den monteres i den højre side (set fra apparatets bagside). Anbring ovnen på skinnerne (32), og skub den ind. Tryk den fast, indtil stikforbindelsen på ovnen (fastspændingsbolt (24), stikliste (25), se fig. 11) går i indgreb i de tilhørende tilslutninger (31) på apparatet. Fig , 19 Fastgør derefter ovnen (15) med de to monteringsskruer (18) og låseskiver (19) i de dertil beregnede boringer. Ovnmodul nr. 2 skal, hvis aktuelt, monteres på samme måde. Anbring lukkepladen (pos. 17, fig. 10) sådan, at det indstillede spændingsområde for ovnen (15) stemmer overens med det indgraverede spændingsområde. Fig. 15 Visning før montering af ovnen APPARATETS STATUS Visning med ovn Slut apparatet til lysnettet igen, og tænd for det. Ovnmodulerne genkendes automatisk og vises i apparatets statusvisning. Indstil den ønskede ovntemperatur i stationsindstillingerne (Se kap , side 56). Fig. 16 Leica ST

24 4. Ibrugtagning 4.5 Montering af ventilatorslangen (ekstraudstyr) Fig. 17 Hvis apparatet skal anvendes uden aktivkulfilter, skal der monteres en ventilatorslange. Ventilatorhuset (68) bag på apparatet til venstre er forberedt til det. Tag de enkelte dele ud af emballagen, og kontrollér, at alle dele er der. Følgende dele skal være der: 60 - Skruetrækker 61 - Unbrakonøgle str. 2, Slangespænde 63 - Unbrakoskrue med spændeskive 64 - Ventilatorstuds med tætning 65 - Ventilatorslange Fig. 18 Fastgør derefter ventilatorstudsen (64) med de to skruer (63) i gevindhullerne (66) på ventilatorhuset (68). Udvid slangespænden (62) ved at dreje klemskruen (67) mod venstre (med en skruetrækker (62)), indtil den kan trækkes ned over ventilatorslangen. Sæt ventilatorslangen (65) med slangespænden (62) på ventilatorstudsen (64) (fig. 18, til højre). Spænd slangespænden (62) ved at dreje den så meget (mod højre) med skruen (67), at slangen er sikkert fastgjort. 24 Betjeningsvejledning V /2009

25 4. Ibrugtagning 4.6 Isætning af aktivkulfilter For at sikre en korrekt drift er det vigtigt, at man er opmærksom på følgende: Tætningsstrimlerne (33) skal ligge an mod bagsiden af filterhuset (34). Filter efter indsætning Fig Sørg for, at den rigtige side af filteret vender fremad, når det indsættes. Vær i denne forbindelse også opmærksom på etiketten (51) på filteret etiketten skal sidde til højre, de tre pile skal pege opad. Fig. 20 Armen (35) skal være klappet ned efter indsætningen, så aktivkulfilteret er ordentligt fastgjort i huset. 4.7 Nivellering af apparatet Når alle tilbehørsdele er monteret (bagside!), skal apparatet anbringes i sin endelige opstillingsposition. Kontrollér før nivelleringen, om laboratoriebordets arbejdsplade, som apparatet skal anbringes på, er plan og står lodret. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du finde det højeste punkt ved hjælp af en vandvægt (medfølger) og skrue apparatets fod, der befinder sig der efter opstilling, næsten helt ind (se fig. 21). Begynd nivelleringen ud fra dette punkt. Leica ST

26 4. Ibrugtagning Gå frem på følgende måde: Ved at skrue apparatets fødder ind og ud kan apparatet nivelleres, så det står vandret Indstillelige fødder Fig. 21 Tag først alle kuvetterne for stationerne 1-24 ud, så vandvægten kan lægges på kuvetteholderens rammer. Ved nivellering kan alle apparatets fire fødder (37) indstilles i højden. Med den enkelte gaffelnøgle, str. 13 (medfølger), kan der skrues på apparatets fødder på unbrako en (36), så fødderne dermed kan indstilles i højden. Ved nivellering skal alle apparatets fødder have kontakt med underlaget. C A D B 38 Fig. 22 Fig. 22 viser alle vandvægtens fire anlægsflader til kontrol af, at apparatet er nivelleret, så det står helt vandret. Det er kun kuvetteholderens ramme (39), der skal anvendes til nivellering. Ved nivellering skal vandvægten (38) skiftevist anbringes i de positioner (A og B) på kuvetteholderens ramme, der er vist i fig. 22. Ved at skrue apparatets fødder ind eller ud justeres apparatet til vandret stilling i begge retninger. Begynd med apparatets fod over for bordets højeste punkt. Kontrollér til sidst nivelleringen i positionerne (C og D). 26 Betjeningsvejledning V /2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat Betjeningsvejledning Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Dansk 06/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Leica AutoStainer XL. Farvningsautomat

Leica AutoStainer XL. Farvningsautomat Leica AutoStainer XL Farvningsautomat Betjeningsvejledning Leica AutoStainer XL, V2.3, Dansk 10/2012 Best.-nr. 14 0456 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere