Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld"

Transkript

1 o Arsra o I l.-_., a E m'}l -8 ti. * ifr lril lt ld q ffi Ī :r I r-' i;. :! _l

2 Dcn 1. ianuar 2; oprettecle d.n danske stat s.lsha bct Energinet dk, som i lrcrntjdcn skal stn 1or sysl.tn ansvar og hansmissionsnet lor bedc cl og naturgas i helc Danmarl<. Selskabct dannes vrcl.,n fusion al E]1.rA (Vcstdamnark), Elk]'att (Ostdanmark) oe C+astra Raggrunden for crablcdngen at Ln.rgiret.cur er. ct polilisk onske om ar lremme en clftil<liv konkun cncc!, ^!es..._\' ',?:ri I skjll.lsc al svsternansv:ir og transmission ha pr.oduktion o i handel. Som ct 1cd i et storrc polltisk forlig om losning pd en Irlkkc.ncrgipolitiskc sporgsmil nrdgik d. fleste at!olkctin tets paltjer d.n:9 mafts 2'l dcr'for. en jl.,, ' rao l,i 'o,'n ".<r skulle!arcla tes af en stal.slig virksomhcd. Senere blev det b.sluttet, at ogse gasaktiviteternc skulle indea i Encrginet.dk. NIed etablcringen al Ererginct.dh har polilihcrne sikrct, al. s)slcmansvar-el og dcn ovelordncd.r lrans missjon l.,r bnde el og gas i ircmticlen vil v:.rc I ofientligr {rjc hlaft adskill fra kommercjcllc inter esser l<nr11cl ril procluktion og handel lgenn.rnl Konti-Skan I l.,rbindelsen ndlctn \ordil'lland og Svedge vrklc Lnlcnati.rnal ol)sigt. cla.len blcv ibncl i feknihk.n (horsp.lndl j:.\nstrom)l'ar rcl n) og hidtjl uprolct i.len valglc stollelse. Der lulgl. cn opslidendc indko nespetio(lc. NIcn elter et paf Af mecl et ulal al udtald pa slal;oncn og flere odclarg gclser af sokablcr til Svelige faldi.lcr ro oyel.lril lcn. Stationen har siden halt en m.!ict vigtig r.ollr i d.n or#attendf.n.fgiudveksling nn'l]cm de nordj Ittcr',1 irs tielrcsrc cr anl.lgge1 du lchnisk 1or.!l.lct, og demerl klaf ril pension Og dog: sonl en llrgl r -1.,, (.,..I.nt u... r e Lrdg:rle (:18 XilW nod hidhl 2? ['IW). FoLolir':lfJorgen S( h\'lt. Kobenh.rvn, b.soete statlo nen ivl]ster. Hassing mi.lt i nlalts 25 og indfangede mori\'.r tl.a bide dcl gnn e oe de1. nr'c ad:es-.

3 denne ejermessige adskillelse bliver der skabt et fundament for en efrektiv konkunence i den danske energisektor, samtidig med at danskemes fon)'rlingss-kkerheo oliver srn-ret meo et selsdao r o"f-'lr" rcgi. Eneryinet.dk etablercs som en selvst ndig offentlig v.fksonfifd rsovr Eners.nFI dk drive og Ldbygge transmissionsnettene pe el- og gasomredet, "kal herunder varctage de systemansvarlige opgaver Derudover skal virksomheden sikre en sammenhen gfnde og hell edso.ien F.er p-a' lfgrrrg. son kar danne gnmdlag for en vurdering af miljo og mar kedsforhold, forc]'ningssikkerhed, eneryibesparelser samt lorskning og udvikling i forbindelse med et miljovenligt og sikkeft el- og gassystem. Endelig skal Eneryinet.dk opkobe og drive regionale eltrans missionsnet samt gasdistdbutionsnet, som i tilfeelde af salg skal afhendes til staten. Hovedsedet for Energinet.dk placeres i Tlekantomredet. Der vil som udgangspunkt fortsat veere opgaver i henholdsvis Skerbek og Ballerup, saiedes at der ogse efter en sammenl egning forvenlp a- vef_e akr \ ilprar j bpgga landsdala Energin"t dk lar ca 4D mfdarbfidf.e os Fn Srlie omsetning pe merc end 1 mia. kr. Enertinet.dk's hovedopgaver Som systemansvarlig fer Energinet.dk fue hovedopgaver:. Srl!"F s)srfnf s )sr"kfdri,pakod oglargsig. Ad1x, rsr,erf'narkfdsadgang og lil.e FlFge" markedets funktion. PlanlEgg, bygge og ddve det overordnede tmns missionsnet samt udlandsforbindelseme. Sikre at el- og gassystemet lever op til Danmarks ene ipolitik. En serlig udforddng Jor Energinet.dk bliver at indpasqp v-ndkraften effekli\1 i of Sam.eo. anfrgisj- El v.gligl "lfment. sikringen df FI FffFkr.\r energrmarkad er en rnerp hfnsrglsmf"s.g kobl.ng 1.1 del tyske marked og etabledngen af yderligere transmissionskapacitet imellem Danmark og vorc nabolande. For sa vidt angar gas, har DONGS dominans og t behovet for at fokuserc pa konkurenceforholdene Niets Fos, famand. lor pe det danske naturgasmarked, herunder at fa en markedsbestemt gasprissatning. Ultimo 23 tog Gastra initiativ til nedseettelsen al en arbejdsgruppe, GasPool 24, i samarbejde med Nord Pool AGA med henblik pa at vurdere mulighedeme for at etab ]erc en dansk gasborc. En sadan bols ville udgarc et v sentligt bidrag til videreudviklingen af et liberaliserct dansk naturgasmarked. Planlagningen, opforclsen og ddften af tmnsmissionsnet, herunder udlandsforbindelser, er en betydelig opgave. Dann]ark har, som det eneste land i Eurcpa, to fo$kellige synkrone elsystemer: Vestdanmark er en fysisk del af det kontinentale UCTEsystem, mens Ostdanmark er integreret i det nordiskp pl.).1pm Nordpl. Udo)gningFn al Iransm.ssronskapaciteten er en vigtig forudsetning for et effekti\.t t.1a.kpd sdml for en lortsat.nopasn.ng df nye ha\ - molleparker. Inden for Nordel planlegges en rekke anl egsprcjekter i milliardklassen. I Danmark er der iser Iokus pa etabledngen af en Storcbaeits{orbindelse og en folstarkning af Skagerrakforbindelseme- Endelig har Eneryinet.dk til opgave at sihe, at ener gisystemet lever op til Danmarks energipolitik- Dette indeb rer blandt andet implementedngen al sofistikerede systemer til systemdrift, overvagning og slltrng. der gor der -nuligl al he-d ere slo"e rerg der vindklaft. Energinet.dk skal iverksette og stotte rclevante forsknings og udviklingsprojekter vedrarpn.lp varlwrrprdp phardi L s merc pe An.Ireasen, admtnistrerende d.irektpr far

4 lndholdsforteqnelse Eltra'sidste dnfts6r 5 I o/elcen< hprotnino 7 Videnressourcer Selskabsoplysninger Lovgivning og afgorelser Samarbeldsorganer Driftsberetning Hoved og nogletal for det vestdanske elsystem 24 Aret, som gik Regnskaber 24 Regnskabsp6tegning Revisionsp6tegning Anvendt regnskabspraksis Pe<r lietnnoarcl<c Aktiver Passrver ll t6 1f t Udvikling i egenkapital Pengestromsanalyse Noter Ejerandel-^ i Eltr amba 55 65

5 Def ble! ilen 29 ma'1s 2,1 Ellfa s rcpflesenla.lskrl) indglel. e1 lor'lig frelled pl de ordin rc modef den regef ingen og b'.1ncreo'gr1 28 april og den 24 november Sel!e beslulning-an var nlsallonen Ellif on nelselsliabernes kapiiallo.hold. dog alene en sag mellem Sorn en.lel af lorliget blev cn rcgcl on bnndlagnine al sctsliabcr ogrcgcring.n ca. halrdclcn ai nctssclska Allc har..lc skrcvcl und.r pn Le,nes l{rplrrl opl \'e1. Soin n]odv'lelse.nskede rcgeringen k!il og Ii il rl li.vedfagel de lo s\slen ans!arlise selskah-ar Eltra og Elkralt, som ble!, ejet ai tlkonoini og crhvcnsmjni slefen l{on5lrlefcde,!t h!ns onsl{e rkke sk}ld1es ulil liedshed ned de ro selsk.r bers konpelen.et prcles sloralitel. ualh&hgighed eller se]!stendighed..1ll.nlen. dn l idsffislen udlol rfedag den l8 derefrbe'l P.r sil node Lnoveirbef Sodkerdle reprfsenlanlshabel budgel 2115 dfkakti!,iictcr i V.stdanmark. Dcn 6. januar 25 blc! lillfa s vcdiagtcf l.ilrci.tci ned.jl{.r..,ini og efh\ef!s ininislei en som eneejef ai Ellfa nnil).r S.1nrte dag b1-"! Enefginel dk s besl!- relse indsat mn besttrelse for Eltra, der irldtil videre vidcrcf orcr sinc hidiidigc opcr ai.loncllc opgavrr Ilel venles. ai rodvcndige illfidisl{c og okonomiske rof nalla!il komire pa plads sa betids. at Energinet.dk,n r,r,n.,j,rr\l.frorf I hrud dcr ludnc opsli al usil{kcrhed omkr Ing Lnfr',!lrkluren i fo.blndrlse ined elenl.uelle k.inmende ofkob og tusiodef i ejersioft flcrtal af lolkctingcts mcdlcmmcr mafts forlig.t lcd a1 gcnntmjorc dcn nod vcndrgc lolgr\'rung. son blandl andel onlal.le(le en rfkke Fndritrger i Lov om E]toNvniDg, Lov om maj med titbag.lirk.nde krafi fra dcn 1 januar 25. D.n 1.1. dcc.mbcr 24 vcd log ct massirt flcrtal i fol k.lrngcl l,ov om nn.rgincl Danmrrk Del skele bed Li)8 siemrner l.r inrod, mens in undl.d ai sternrn-a Loven bbnecle mutighed lor, at selskabet senef kunne rcclc dcn 6 januar 25. da dct nyc s.lskabs bcsiyrcls. godkendle ]]ncrginti dh. som del endelige na\n Overdmgelsen al Eltra amba til staten ble! tuoltet ai

6 'T" I

7 'ltl LeQelsens DeremtnQ Eltra s ersrapport bestar af selvstandige regnskaber for hver af Eltra s bevillinger som systemansvarlig virk somhed samt tlansmissions Rcgnskabet ror systeman svaret er et hv'le i sig selv regnskab. Det betyder at alle nodvendige omkosinin ger kan indregnes i tadtrer ne. Over- cllcr underd;ekninger bliver indrcgnet I iadtrerne de ef tcdoleende Regnskabet for systeman svaret cr delt i lir selv st ndigc rcgnskaber lrred egen over-/underdekninc lor hver af systemansvarels tadtre. PP-tarif (side 33). Pso-iaril (sid 36), nettadf (side 4) og systemtadf (side 43). PP-taritren for s\inds i 25, fordi forbngemcs pligt til at aftage rniljovenlig el af skatf es. Oved;ekningen f ra ridlige re ar i PP-tsritren indregnes i PSO-tariIJen for 25. ltansmission cr underlagt indtegts.ammcr, som lastspttes og udmeldcs af Enqgitilsynet og aneiver de maksimale indtegtef, Re$skab t viser over- eller underskud ved EIIIa s akti viteier som iransmissrons- Tariffer Eitra eddrede tadffer to gadge i 24- Alle.ede den r. apdl blev Pso-taritren nedsat fta 4, orelkwh til 2,9 orelkwh. Baggrunden lor neds ttelsen var, at okonomi- og erhvensmini stercn som led i oplolgning pe Kmltv rksaftalen atskafrede prjstillaeg til krafiverksej de vindmoller, som var blevet sluttei til nettet for den 1- januar 2. Efter krav lra En rgitilsrnet Jordeles systemansvarcts drlltsomkosininger fra 24 pa henholdsvis n nettarif og en systemtdif. Netta fien var fra startcd,4 orelkwh. Den blev for hojet l.il 1, srelkwh den 1. septembex Forhojelsen skyldtes ovencjende lavere ' ' flaskehal sindt4gier fra Nord Pool Spot. Syst mtadffen la ved ercis start pa 1,5 orelkwh. Den blev torhojct til 2,2 orcawh Baggrunden for deme forhojelse var stoee omkostninger til rcsenekapacitei D r var ved Areis udgang akkumul ret en unde.- dekning pe 95 mio. kr i systemansvarcts ta trer Hete uddeldelcdngen er indrcgnel i ta treme for 25. Transmissionsvirksomheden opnlede et odin;ert over skud far skat pa 36 mio. kr., hvoml 3 mio. kr. slamm x f ra dattc$elskabet Eltra 49. I forhold t eret for er der tat om et fald pa r9 mio. kr Fald t skyldtes primert, at Eltra s bestlrelse beslutiede at undlade at opkifv hele den indteeisrumme, som Energitilslaet havde udmeldi sami for meget opkrevet indlegts ramme for 23. I forhold til budget 24 er rcsultatet lor skat 1? mio. kx laverc pga. for hoi indrcg11et forrentningsprocent af netaktiverne i 23. For 25 r der budgetterct med ei ove$kud lor skat pe 12 mio. kr. Disponering af overskud Eli.la s overskud pe 25 mio. kr efter skat foreslas anvendt til konsolidering. Andelskapitalo pa 18,6 mio. Iq. er fo ntet mcd 6,2 pct. Elt'a fastholder sin hoje ratins I oktober bl v Ellm sat pa positive outlook al Standard & Poor s. D!s. ar d n grundl,:eggende.aiing pa AA ikke blev endret, men dct indikeredes, at en kommcnde endring vil vare posittv Standard & Poor's begnmder sin posiiii'e bedomm lse mccl, at Eltra operercr med en 2 adg bevilling i et monopolmarked, ai!egul dngslormen er gennemsigtig og stottendc, at Eltra cjer banshissionsnettet i Vestdanmark. samt at Eltl.a s Standard & Poor's anforer dog ogse enkelte svage sider Risiko for mindre indtegtsramme, og Iisiko tor tunge investednger som falge af poliiiske beslurninger samr dsilo for tab pa modparter i baladcerna r- Slandad & Poor's vurdcrcr, ai iusionen ind i Energinet.dk kan have en positiv efl el<l pe selskabeis ral.ing, og at ovedonl n af Eltra s rctiigheder og forpllgti gelser ti1 Energinet.dk vil oge kreditverdigheden. Finansieringsforhold Eltra optog ikke langfristede len i 24. Den samledc tanepofi ef olje i'ar ullimo 24 pa 2.?4 mlo. kr., allc omlagi til dansk kroner. 85 pci. er vadabelt fonentet, og 15 pct..r til Iast rente. Den effektive Unercnte i 24 var helt ned pa 2,36 pct I 22 oplog Eltra et lan hos den europaiske investeringsbank pe r5 mio. USD. Pa dette ltn r rcalf serct en kursgevinst pa 454 mio. kx som lolge ai den svage dolla4 hvilket modsvares ai et tilsvarende tab pa fi nansielle instrumenler, da lenet blevet valutakurcsikret ved optagelsen. I24 har Eltra anvendi sit svenske connercial Paper Prceram {cp) ganske mcget, blandt mdet som folge af er ts undsdekning. Eltra har i irets lob udstedl CP- re lor i alt 4,4 mia. SEK med en gennemsnitlie slykstsnelse pe 8 mio SEK og enlobetidpes-6ug r. Uliimo 24 havde Eltm udestaende cp-efe pa i alt 55 mio. SEK. Den gennemsnitlige lsnerente for disse korte papirer har veret imellem Stibor -,1 pct. til Stibor,13 pci. Ved udgangen af 24 var cler udnyttei 2,1 mia. kr af dcn sannede godkendte langfdstede leneramm pe 2,6 mia. kx Der vd il<ke tnrkket pa den korttuistede lederamme f or kassekredift er og backupf a- ciliteter (? mio. kr.). serlige risikoomred r Finansielle risici: Ettra s daglige cash-flow styrcs via iuldmagter mv, godkendt af Eltra s bestyrelse. optagerse af tan, kr dttaer og ffn,nsielle instrum nter er ud over serlige f uldmagtsregle! godkendl i en ff nansiednesstrategi, der b handles af bestyrelsen en Eltra s ffnansieringsstrategi skal vere forsigiig, dvs., at der er fastsat snevr rammer for abne positioner. De vasentligste elementer i strategien siger, at modpar-

8 Underdekning i systemansvarets tariffer Samlet underdaknins ultimo 2oo2 ilidedeknis O , , s Samlet lnderdak.ing ultimo 21 Samlet unded-knidg ultimo AaO E3-615 tot.443 r65,596 29_OA ,6f, J66 ier skal som udgangspunkl have en AA(-Fnting, ffnansielle instt:tndtd me kun anvendes til afdekning, nindst 25 pct. a{ leneportefoljen skal vrere variabelt {olleniet, minihum 6 pct. af Ellra s valutak!rsrisiko skal ver afdekket i danske kr ner der skal ske lobende rapportsing til Foiietningsmessige sici: Som systemansvarlig virksomhed har Eltra en r ekke kunder, hvorpa dei kan opste en koretisk mulighed Ior tab. Ettra hd kr vet gamntistillelse for de akteftt der er godkendt som balanceansvarlig. Alle akrorer skal stille en bankgaranti pa, hvad der svar r til 6n maneds udesuende med Eltra. carantien skal som minimum dog varc pa 2 mio. kr. Som transmissionss lskab betales son hovedregel forst ved levedng, og de. tilbageholdes nomalt et betob indtil endelig god- Dele af de varer der odres (f.eks. kabler) skal dos tr?isk ordrcproduceres, hvorfor teverandoren kr ever ca. 3 pct betaling pa forhand. I disse tiffalde med forudbetalingea kredihurd rer Eltra de nkelte Efter regnskabsirets afslutning Eltra erpf, 1. januar 2s over&aget til staten og skal i lsbet ai {olaret 25 fusionercs med Elkraft oe Gastra til Energinet-dk med tilbagevirk nde laajt p. l. jmuar 25. Indtil dette er sket, Iortsetter Eltm amba, Energinet.dk er underragt abreenskabsloven som klass D-virksomhed- Det Ionentes ikke at pevirke selskab ts okonomiske stil- Iing i 25. Nord PooI Spot AS, de. ejes i felesskab af Nord Pool ASA og de systemansvarlige serskaber i Norge, Svedge, Iinland og Danmark, neede i 24 en omsetning i elspoi pe 165,7 TWh, svarende til en stigdng pe 4r pct. i torhold til eet for Elspols mark dsadd l i forhold til det san ede elforbrug i det nodiske markedsorffad I ligeledes vokset beiydeligl fra 31 pct. til43 pct. Nord PooI Spot AS' overskud blev NOK 28,1 mio. (23: NOK 21,8 mio.)- 3? nye kunder siatede i 21 handel pa Nod Pool Spot AS. Det samiede anial kunder er 2?. Med et n''t afregningssystem, der bl v sat i drift i apdr 24, gennenfares d r nu daelig aftegning. Heded er der opeaet en betydelig reduktion i de lobende udesiaender, og det har verct muligt at reducere kravene til kundemes silrkerhedsstillelse. De betydelige udestaender har i henhold til norsk rovgiwing hidtit hindrt udbetaling af udbytte til eierne. For 24 er det forejaet at udbetale et udblt pa r pct. af ov $kuddet, svarende til kr. 2,9 nio. NOK til Eltla V d udgangen af 24 havde Nord PooI Spot AS 25 medarbejdere fodelt pa hovedkontoret i oslo og kontorer ne t Siockholm, Helsingfo$ og lredericia. Eltra s medlem i bestyrclsen er mdkedschef Peter ETSO Eltra er m dlem af det elm peiske samafbejde me em systemansvarl jge virksom h do i organisationen ETSO (European Transmission Syst m Opemtors). ETSO, der er de systemansvarliges koordinerinesorgan over f or EU, beskaliiger sig prim rt med udviklingen af det euopeiske eimarked og den ladgsigtede forsynings sikkefied i Europa. ETSO arbejder Iotsat intenst for ai forb drc den nuverende ordning for okonomisk komp nsation for omkostninger ved transit - de imenem. Et meget vigtigl arbejdsom rede er ti[ige udviklingen al effektive metoder til hendi Iine al flaskehalse i det komplicerede iransmis Forsyningssiklerhed har de seneste 5r laet oget opmerksonhed og udgor nu et af ETSOS sarlige arbejdsomrader Eltra medvi.ker aktivt i flere af ETSOS arbejdserupper E'tra og UCTE Eltra staftede i 24 en ansagningsprcces for at blive optagei, som luldgyldigi medlem af samarbejdsorganet UCTE, der tehisk sel omlatter hele det samm nhangende kontinentale vekselstromssystem inklusive Jylland og lyn. Eltra har i noele ar veret associercl rdedrem af oryanisation n, men hd derved i1{ke fuld adeang t arbejdet inden Ior UCIE. Del. ha! v.eret af minalr belydning, sa lene samarbejdet hovedsageligi var praget af uforyligtende rckommanda- I d n sener tid e. disse rekommandationer imidlertid blev t aflost af politikk r omkling det ddftsm;essige samarbejde, som igen omsettes til aftaleset lan- De or soger Elta nu om fuldt medlemskab. Medl mskabet vil betyd, ai Eltra skal oge sin arb jdsindsats inden for UCTE, men det vil fomentlig indvirke positivt pa de daglige relationer over den dansktyske granse- Drjf tssikkerhedsmassigt er Jyuand og l}al nemlig sterkt afhfngig at den vekselstromsm ssige sammenkobling til UCTE- Det ogede engagement inden for UCTE far ingen be-

9 l- Regnskab 24 fordelt pd bevillingsom rdder P5 466t TT Arbejde udlofto. egen reg.ng t3 91 6_53i )34 ) ,545,47 omkostn i8er vedrrreide kob af el at 1,8i6, BetaLli8 for 4 kv 8 ldk ndsfobinde sel Andr egterne omkoetnser Afsk vn iger af mateie Le og mmateie Le an esiktiver Resukat ai p.imar ddft I , ) )A r IndteSter af kapitaldndele Fnans ele omkostninser Ordina resultat for skai a5 8r )aT t I L2t I FoE a8 ti res!taldlsponerfs: Nettoopsk vn n8 efter den ndre v-dt metode Ove6kud led sldeordnede aktlvilelef O45 'Tlan5mi55onen5ljela e5neydelsel1ladqhedlol5ynenaijvagtmodbe anqtlanf$onef5a skuddat ved tansd $onens aklvteter er s5]edes ndarbeldel som en omkostning isynemansvarcts rcqnskab under ponen "Beta nq 1or 4lV oq udandslorb nde 5e, Denne nterne bera nq or eim noret del imede re5uldt lor Ellra.

10 Plan om inlrastrukturen It ]ed i den energipolitiske allale lra den 29. marts 24 var udarbejd lse af en nalionai handlingsplan f or den lremtidige danske infrastruktu frem mod 21 med sigte pa toroget f o$yningssikkerhed, ska belsen af veuungerende konkurrencemakedd og indpasning af energi. Handtingsplanen onlatter storre Dye transmissionstorbindelser i DaDDark, herunder en elcktrisk forbindelse mellem Vest- og ostiydning for Eltra s forhold til Nordel. sporssmsl til Nordel De nordiske en rgiministre satte i september oget fokn pa udviklingen af det f lles nordiske elmarked med Akuelri-erkleringen: "Et videre og fordybet samarbeid irnenfor det nordiske Erkl*ringen fastslar, at det nordiske elmarked r et konkret eks mpel pa ei velf ungercnd r gionali elmarked, som er unikl bede i et europeisk og ei globalt per Nodisk Ministerrad har dedor bedt de s$t mansvarlige i Norden inden marts 25 at udarbejd Feltes hendterine af systenansvaret i Norden, Udformning af systemansvaret og dsvabf odeling mellem s)stemansvarlige - Felles effektmodel - Udvitling al spoqsmal on systemdrifi i Noden - Felles neiinvesteringer i komite, og resultatet vil blive presenteret for Nordisk Minisicreds Elmarkedsgruppe i marts 25. Akurcjri-erkladngen er blsndt andet inspirerct af Nordels studie med netud bygning over fem pdorilercde snit fra forerci 2,1. Det vil vere et posiiivt skridt frcmad, hvis de nordiske lande kan enes om en f elles fnansieringsmodel mcd hcnblik pa udbygnine af transmissionsnettet. Dcr, er i den forbiddelse iser fokus p, de flaskehalsind t gte., som de systemad svadige modtagd, Dar der er kapacitetsfoblemer i Nordel satie straks gang i arbejdel, der er oryaniserel i nrc prcjekier Eltra dellacer j arre gruppeme. Arbejdet koordinercs via Nordels Plan-, Drilis og Markedsdanmark, evenluel forstserkning af hojspzendlnesn ttet som {olge aj eksem p Ivis netlilslutnlng af vindmolleparker sami f or st lkning/nyanlee af ud- Eltra har i samarbejde hed Elkraft System og Enelgistvrclsen veet inddraget i arbejdet med den nationale : handlingsplan, som ventes &oftet i Folketinget i lobet af fodrer 25- Teknisk Netudvalg v st Eltf a's ledelse g nnemforte i lsbet af fodret en rcgionsvis modelekke med de jysk-f ynsk netselskaber om etablering at Tekdsk Netudvalg Vest, der skai fungere som krumtap i t f ormaliseret samarbejde mellem systemansvaret, transmissionsselskabeme og netsclskaberne om den ope rationelle drift og udvikllng af dei komplicerede vestdanske elsysieer. Udvslget vent s at blive en rcalitet i forarct 25 Beredskabet (nye krav/opsiver) De systcmansvarlige elsel skabu har siden eftedret 21 halt en koordincrende roll m d hemyn tit det civile beredskab inden ror elsektorcn. Opgaven har blandt andet betydet, at Erknft og Eltra pe skift har varetagct f ormandskab t Ior Danske Elselskabers Bcredskabsudvalg, og sel skaberne har ogsa deliag t i det nationale beredskabsa.- bejde i samarb jd med Ene istyrelscn, herund r udarbejd ls n al den nationaie serbarhedsudredning, som udkom i januar 24. Endelig bar selskabeme bisteet Energjstlreis n i det nordiske beredskabssamarbejd. Opgaveme loses med hjemmel i elf onyningslovens S 85 b. Dennc paragraf er med ndringen af elloved i juni 24 udvidei med en bcsi mmelse om iilsln med beredskabsarbejdet hos de s lskabe!, som skal foretage en beredskabsplanlegning, herunder neiselskabel og produktionsselskaber med bevilling. Bestemmelsen giver blandt andet ministe ren hjemhel lil at fastsette regler for beredskabsopga veme og lilsynet, henrnder at tilsynet med virksomhedemes beredskabsarbetde skal udfor s af dc systemansvarlige virksomheder Tilslnet med systemadsvarets egen beredskabsplanlegning forctages ai Ene istyrclsen. Bek ndtgsrelse om bered skab lor elsekioren tredcr i kraft pr r. februar 25.

11 VrcENTESSOUTCET Et dr med fokus pii ledef 24 blev pa mange mader et ar, hvor lederskabet tuad te i karakter Den poliiiske udmelding i marls omkring en foresilende lusion ned Elkfatt slillede krav iil Eltra s lederc om at kunne handter-" en situation med usikkerhed om Jorestaende loranddnger i virksomheden, og samtidig hold {okus pa en kompcient og troverdig losning af de dagltge opgaver hed at d.ive det vestdanske elsv- Eltra s lnteme led rudvik rrfo ma,r ffrp fnrqr.arlro4 spor ble\. for alvor implc mcntcrct Uddannels n besilr af en f kke obligaio.iske, intene moduler supplerct med -Akstene moduler, der velges i ovcr ensstemmelse med dcn ent li lede$ behov og De firc spor er iolgehde: der gor d t muligi lor en gruppe al unge medar bejd re igenncm person lig alkladng ai vudere. om dc vil folge ei leder ll r specialislspor i Margrupp n er m darbej dere med under ir ers prf.nnd q.m l.rl.r 3. Den edame ledcr'. Uddann.lsen rctier sig mod lederc med n1erc end MelgDppen er ledere med straiegisk ansvar Humankapital al ;r ar 65 d AAa 2AA4 2Aa1 Nelto Brllto Net. 24a )57 BI )31 r56 8l t6 2B r t64 8l ) ll l 2e r r59 16 )) 3l 29 2e l 156 a5 T )62 t a 2A ll lij 3t 33 1A 7e 77 ae r 2 if tt t5 ll ll t9 t2 t 2) t ) 2a Jr 3l Bassrund (pct.) TL 9 1A l9 23 t 26 ta 23 ll 2A )t-) 2l t I I 26 )A l 23 2a t1 NODSTOP KS.--!t r 'Bruno viser det antalmedabeidere der tota t var ansar Eira 'Netto er t,rutlotalel ekskllsve s[aie og flek]ob, e ever 8 vkder

12 Selskobsoplysninger Selskabet ve ildtil ded 3r. 24 jet af 43 jyskfydske netselskaber. Ejermdela beregnes som edelshavemes kapitalindskud samt en fo$oldsmessig andel ai selskabets urige formue, opejort i henhold til andelshavemes forbrug i kwh. Se ejerliste og ej randel side 6b. Samtlige 43 nets lskaber har p. 1. januar 25 overdraget der s ejemndel til staten, og Elha c! saledes fra Snskiltet 1 pct. ejet af staten- Revision KPMG, C. Jesp ren, statsautodserede r visorer CVR nr ?. og sidste driftser 1. januai-31. december 24 Bestyrelse (indtil 6. januar 25) Hans Schiott, Lystrup (formand) Tage Thomsen, Holstebro (nesiformand) Jens-ove Simonsen, Jebjerg L o Mikkelsen, Hjorring Peder Kolby Pedersen, VEte Niels Rasmussen, Odense Krcsten Philipsen, Aabenraa Martin Glerup, Aars Helga Moos, ME Nordborg He(n/rClqtr ltra fa l,lnllar./l 1{ l1) Niets Fog, vodnxgbo (fomdd) Bjrgitte Kier A.bring, Ho$holn E.ik Da l, Kgs. Lyngby Niels Ame cadegaad, Odense?oul xdk Mortholst, Roskilde?eter Mollgaard, Vserlsse Birgitte Nielsen, Kobenhavn O Hans Schiott, Lystrup Medarbejdenepresentanter (indt odinert varg ffnder sted den 6. april 25): Ssren Juel Hansen, Birke.sd (Gastm) Thomas Goth Ha.tmahn, Kobernavn O (Elkraft) Lone Thomhar Fredericia (Eltra) urlekton Adm. diehor Geor Stlrbrc (indtil den r. mads 25) Adm. diekto. Peder O- AndEasen (Ira den r. marts 25) Ledergruppe Adm. direktor Ceorg Stlrbrc (indtil den r. marts 25) Adm. direktor Peder O. Andftasen (fra den r. marts 25) Underdneltor Paul-Fr ddi} Bach Transmissionschef Ca$ten Jensen Okonomichel Joryen Munk Hansen DriJtschef Per Sor ns n Markedschel Pet r Jsrgensen Inlornationschef Per AndeNen Personalechef Hanne Berg

13 i:1 '+, :! r'.'' t

14 Lovgivning og ofgorelser Lovgivning tov om Energinet.dk FormAl: at fr mne efrektiv konkurrence pa el- og gasmarked t gennem ejelmfssig adskillelse af svstemansvar og trarsnission fra prcduktion og hand I. Systemansvar og transmision skal Ircmover var tages som statslig virksomhed. Selvst ndig ofientlig virksonled (SOv): - Fusion af Gastra, Eikraft Tlansmission, Elkrali Svstem og Eltra med virkning lra den 1. januar Energinet.dk moderselskab med to ilatterselskaber som driftsserskaber for el oe gas. - Selskabers okonomr adskrlt fra slatens okonomi Selskabet kan ikke udlodde overskud ller egenkapiial - Eneryinet.dk kan indregne d nodvendige omkostnineer i prised. (Hvile i sig selv-princippet). - Rigsrwisionen er revisor.for Energinet.dk. - Bcslyel"F pa li medlemmen I udpeger.f elercn 2 al dem elter indstilling fm nlfor Desuden 3 medlemmer valgi af oc blandt medarbejderne. - Radgivende inter ssentforum som representerer et bredt udsnit al int$essenter andrinser af elloven Som folge af det politiske forlig i ma(s 24 blev der forctaget en rekke endrine r i elloven i iorarct 24. De vigtigste *ndringer for er lolgende: - Kapilalsagen lases ved, at begrebeme toi og bunden egenkapital ophaves, og der indlores en mere enkel prisrcgulering af net- og transmissionsselskab r Disse s lskabers l.ariffer skar ftemover reguleres i forhold til den almindelige pdsudvikling. - Netselskabehe overdrager der s ejennd le i Ellcaft oc Eltra til staten. - Staten, rcpresenteret ved Energinet.dk, far forkobsl t og -pligi til kv-neiiei. Hensigten er, at En rginet.dk - i takt med at ejem onsker det - skal ov ftage de regjonale transhissionsnet. Koberetlen uauoses blandt andet, hv's over 5 pct. af ejsandelene i et nets lskab, som ejer i.ransmissionsnet, skifter ejer Prisen Iastsrettes eventuelt al en taksationskomite efter rcgleme om ekspropriation. - Ukonomiske, beredskabs- og konlrurrencemessiee hens\rn kan som nogel n)'t indga ved vurdering n af b hovet for udbygning af transmissionsnel.tel. - Der skal udarbejdes en national handlingsplan lor den frcmtidige inlrastruktu - Forbrugere pa mindrc aer uden net{orbindelser til det s8mn4.la'ngend np Lrn la rilbl-dr c il samma pr.esom andre euorbrugere. skal i givet fard dekke ma?ds n. - Der skal opfs.es to nye havmollepark x p5 i alt 4 MW: - Et antal eldre vindmaller e$tattes med nye og store - Forbrugerens afiaeepligt lor vindkralt- og decentral produktion bliver afskatret, og lorbrugem kan lra den 1. januar 25 kobe hele forbruget pa mark det. - Afregningen al miljdenlig el bliver omlagt til m frnansiel stotte, som alhenger af markedsprisen. I udgangspunkt t er d n samlede afregningspris til producenteme uendret. VErkerne far mulighed for at deitaee pe reserve og regulerkraltmarkedet. BEK.t at 15/12/24 prist;:la8 til de.entral kraltvalme m.v. Aftageprig og b taling elter treledstaril ophfves fu den 1. januar 25 for anlag over 1 Mw AnlEggene skal frcmover selv alsatte eneryien pa markedet. I stedet sives findsiel ststte (grundbelob), som sitrer v rkeme sarnme stotteniveau som under treledstadffen- Den nye stotte foruds:etter, at anleggene holdes dri{tsklare og er fr dt iil radighed for elmarkedet. Anl g mellem 5 og 1 Mw kan snvende ircledstariff n io ar ndnu. Anleg und r 5 MW kan torbrive pe trcbdstariffen. Alte anleg kan dog frivilligt velge straks at overga til den nye ordning. AEK nt.1t65 al r5/12/24 om nettilslutnins al vindmoller og p.istillas Bekendtgorelsen vedrorer p m rt den nye skroininesordning, som omfatter gamle vindmoler under 45 kll Der kan skmttes op til 1?5 MW pa hndsplan inden den 15. december 29. Et sloltningsbevts giv r r t til et pristillag pe 12 are/&wh i ca. 5 Ar. Son en konsekvens heral oplorcs der nve moller pa iilsammen ca. 4 MW BEK nr. l164 af l5li2l2a om pristilleg til elproduktion og andr Vr-.nleg Eksisterende 1 pct. ve-anlag ger fra ireledstadfplus prisiill g pa 1 eller 2? ale/kwh til fast pris pa 6 orclkwh i 2 Ar lra neitilslutningstidspunkt, dog mindst 15!r fra den 1. januar 24. Nye biogasanleg far 6 ore^wh i l 6r, h r fter 4 orcaw}l i yderlieere r er. Eksisterende anleeg sonl 4Ter med w-brendsler oe andre brendsl f (pdmefl gas) lar ei pristill g pa 26 srelkwh i 2 ar fta nettilslulningstidspunkt, dog mindst 15 ar fta den 1. januar 24 Nye blandings$tede anlag ftu et pristilleg til ve-delen pd 26 orelkwh i 1 Ar herefter 6 orlkwh i yderligere 1 ar. Der er pa landsplan fastsat et loit pa 8 PJ for biogasanl 9, som kan fa staite ud over elpdsen (Loftet svarer lil en Iordobring af nuv4rende kapacitet). Svstemansvaret skal administrcre tildelingen ar pristillpg, dvs. silaer, at loftet bliver overholdt. BEK nr. ll6 af l8l1ol2a om betaling for myndighedsbehandling efter elloven Eneryistyrclsen rcducer! Eltra s betaling til Enereitilsynet og Energistlaelsm fra,11 ore^wh til,82 orelkwh i 24 Det giver en besparelse pe ca. 6 mio. kr. i systemiarlffen i 24.

Arsrapport 2003. ,-t--- \L;; :-l '\*":,,

Arsrapport 2003. ,-t--- \L;; :-l '\*:,, \t : i \L;; Arsrapport 23 :-l \>,-t--- '\*":,, Eltro's orgonisotion Adm. direktør Ringen sluttes Nodjylandsledningen mellem Århus og Aalbory tages i bme i løbet af 24. Den lyske 4 kv- nglorbindelse ra

Læs mere

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?-

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?- t{ 1 I ft Beretning og regnskab * L 21.4L'. t*'.\-?- I i EliIå s ledergruppe består åf fta v nstrc: Transmissionschel Carcten Jensen, infomåiionschef Per Andersen, ddftschef Carl Hilger, administrerende

Læs mere

Distributionsselskaber

Distributionsselskaber Brut! rid Ifolge Eltra s vedtegter skal bestyrels n opreite e1 brugerdd for ai sikre en lsbende dialog med relevante aktorer i elsystemet. Eltra's bestfelse godkendte ded 18- rerts Retningslinier for Eltra

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast:

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast: Nummer 07 / november 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening tema digitaltryk i hverdagen Annoncerne vandt valget danmark kan godt være med Fire brancheledere står fast: Service frem

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted

Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted 2 8//- 66 Karnapper eller e ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted Af Svend le Jensen AABYBRO: Skal en del af de ny ældreboliger ved Biersted Aktivitetscenter

Læs mere

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&.

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. FJERNVARME r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. /.,wy'tenler U67 aotfuyrilt/rum, - 1.,n/ttanlu"2007 Forord Da vi i bestyrelsen startede med at drøfte, hvorledes fernvarmeværkets 50-ars jubilæum skulle markeres, kom

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Fiskemelsindustri og landbrug skifter til naturgas Den 1. marts øges straffen for karteller Karteller koster samfund, virksomheder og forbrugere dyrt.

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere