Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld"

Transkript

1 o Arsra o I l.-_., a E m'}l -8 ti. * ifr lril lt ld q ffi Ī :r I r-' i;. :! _l

2 Dcn 1. ianuar 2; oprettecle d.n danske stat s.lsha bct Energinet dk, som i lrcrntjdcn skal stn 1or sysl.tn ansvar og hansmissionsnet lor bedc cl og naturgas i helc Danmarl<. Selskabct dannes vrcl.,n fusion al E]1.rA (Vcstdamnark), Elk]'att (Ostdanmark) oe C+astra Raggrunden for crablcdngen at Ln.rgiret.cur er. ct polilisk onske om ar lremme en clftil<liv konkun cncc!, ^!es..._\' ',?:ri I skjll.lsc al svsternansv:ir og transmission ha pr.oduktion o i handel. Som ct 1cd i et storrc polltisk forlig om losning pd en Irlkkc.ncrgipolitiskc sporgsmil nrdgik d. fleste at!olkctin tets paltjer d.n:9 mafts 2'l dcr'for. en jl.,, ' rao l,i 'o,'n ".<r skulle!arcla tes af en stal.slig virksomhcd. Senere blev det b.sluttet, at ogse gasaktiviteternc skulle indea i Encrginet.dk. NIed etablcringen al Ererginct.dh har polilihcrne sikrct, al. s)slcmansvar-el og dcn ovelordncd.r lrans missjon l.,r bnde el og gas i ircmticlen vil v:.rc I ofientligr {rjc hlaft adskill fra kommercjcllc inter esser l<nr11cl ril procluktion og handel lgenn.rnl Konti-Skan I l.,rbindelsen ndlctn \ordil'lland og Svedge vrklc Lnlcnati.rnal ol)sigt. cla.len blcv ibncl i feknihk.n (horsp.lndl j:.\nstrom)l'ar rcl n) og hidtjl uprolct i.len valglc stollelse. Der lulgl. cn opslidendc indko nespetio(lc. NIcn elter et paf Af mecl et ulal al udtald pa slal;oncn og flere odclarg gclser af sokablcr til Svelige faldi.lcr ro oyel.lril lcn. Stationen har siden halt en m.!ict vigtig r.ollr i d.n or#attendf.n.fgiudveksling nn'l]cm de nordj Ittcr',1 irs tielrcsrc cr anl.lgge1 du lchnisk 1or.!l.lct, og demerl klaf ril pension Og dog: sonl en llrgl r -1.,, (.,..I.nt u... r e Lrdg:rle (:18 XilW nod hidhl 2? ['IW). FoLolir':lfJorgen S( h\'lt. Kobenh.rvn, b.soete statlo nen ivl]ster. Hassing mi.lt i nlalts 25 og indfangede mori\'.r tl.a bide dcl gnn e oe de1. nr'c ad:es-.

3 denne ejermessige adskillelse bliver der skabt et fundament for en efrektiv konkunence i den danske energisektor, samtidig med at danskemes fon)'rlingss-kkerheo oliver srn-ret meo et selsdao r o"f-'lr" rcgi. Eneryinet.dk etablercs som en selvst ndig offentlig v.fksonfifd rsovr Eners.nFI dk drive og Ldbygge transmissionsnettene pe el- og gasomredet, "kal herunder varctage de systemansvarlige opgaver Derudover skal virksomheden sikre en sammenhen gfnde og hell edso.ien F.er p-a' lfgrrrg. son kar danne gnmdlag for en vurdering af miljo og mar kedsforhold, forc]'ningssikkerhed, eneryibesparelser samt lorskning og udvikling i forbindelse med et miljovenligt og sikkeft el- og gassystem. Endelig skal Eneryinet.dk opkobe og drive regionale eltrans missionsnet samt gasdistdbutionsnet, som i tilfeelde af salg skal afhendes til staten. Hovedsedet for Energinet.dk placeres i Tlekantomredet. Der vil som udgangspunkt fortsat veere opgaver i henholdsvis Skerbek og Ballerup, saiedes at der ogse efter en sammenl egning forvenlp a- vef_e akr \ ilprar j bpgga landsdala Energin"t dk lar ca 4D mfdarbfidf.e os Fn Srlie omsetning pe merc end 1 mia. kr. Enertinet.dk's hovedopgaver Som systemansvarlig fer Energinet.dk fue hovedopgaver:. Srl!"F s)srfnf s )sr"kfdri,pakod oglargsig. Ad1x, rsr,erf'narkfdsadgang og lil.e FlFge" markedets funktion. PlanlEgg, bygge og ddve det overordnede tmns missionsnet samt udlandsforbindelseme. Sikre at el- og gassystemet lever op til Danmarks ene ipolitik. En serlig udforddng Jor Energinet.dk bliver at indpasqp v-ndkraften effekli\1 i of Sam.eo. anfrgisj- El v.gligl "lfment. sikringen df FI FffFkr.\r energrmarkad er en rnerp hfnsrglsmf"s.g kobl.ng 1.1 del tyske marked og etabledngen af yderligere transmissionskapacitet imellem Danmark og vorc nabolande. For sa vidt angar gas, har DONGS dominans og t behovet for at fokuserc pa konkurenceforholdene Niets Fos, famand. lor pe det danske naturgasmarked, herunder at fa en markedsbestemt gasprissatning. Ultimo 23 tog Gastra initiativ til nedseettelsen al en arbejdsgruppe, GasPool 24, i samarbejde med Nord Pool AGA med henblik pa at vurdere mulighedeme for at etab ]erc en dansk gasborc. En sadan bols ville udgarc et v sentligt bidrag til videreudviklingen af et liberaliserct dansk naturgasmarked. Planlagningen, opforclsen og ddften af tmnsmissionsnet, herunder udlandsforbindelser, er en betydelig opgave. Dann]ark har, som det eneste land i Eurcpa, to fo$kellige synkrone elsystemer: Vestdanmark er en fysisk del af det kontinentale UCTEsystem, mens Ostdanmark er integreret i det nordiskp pl.).1pm Nordpl. Udo)gningFn al Iransm.ssronskapaciteten er en vigtig forudsetning for et effekti\.t t.1a.kpd sdml for en lortsat.nopasn.ng df nye ha\ - molleparker. Inden for Nordel planlegges en rekke anl egsprcjekter i milliardklassen. I Danmark er der iser Iokus pa etabledngen af en Storcbaeits{orbindelse og en folstarkning af Skagerrakforbindelseme- Endelig har Eneryinet.dk til opgave at sihe, at ener gisystemet lever op til Danmarks energipolitik- Dette indeb rer blandt andet implementedngen al sofistikerede systemer til systemdrift, overvagning og slltrng. der gor der -nuligl al he-d ere slo"e rerg der vindklaft. Energinet.dk skal iverksette og stotte rclevante forsknings og udviklingsprojekter vedrarpn.lp varlwrrprdp phardi L s merc pe An.Ireasen, admtnistrerende d.irektpr far

4 lndholdsforteqnelse Eltra'sidste dnfts6r 5 I o/elcen< hprotnino 7 Videnressourcer Selskabsoplysninger Lovgivning og afgorelser Samarbeldsorganer Driftsberetning Hoved og nogletal for det vestdanske elsystem 24 Aret, som gik Regnskaber 24 Regnskabsp6tegning Revisionsp6tegning Anvendt regnskabspraksis Pe<r lietnnoarcl<c Aktiver Passrver ll t6 1f t Udvikling i egenkapital Pengestromsanalyse Noter Ejerandel-^ i Eltr amba 55 65

5 Def ble! ilen 29 ma'1s 2,1 Ellfa s rcpflesenla.lskrl) indglel. e1 lor'lig frelled pl de ordin rc modef den regef ingen og b'.1ncreo'gr1 28 april og den 24 november Sel!e beslulning-an var nlsallonen Ellif on nelselsliabernes kapiiallo.hold. dog alene en sag mellem Sorn en.lel af lorliget blev cn rcgcl on bnndlagnine al sctsliabcr ogrcgcring.n ca. halrdclcn ai nctssclska Allc har..lc skrcvcl und.r pn Le,nes l{rplrrl opl \'e1. Soin n]odv'lelse.nskede rcgeringen k!il og Ii il rl li.vedfagel de lo s\slen ans!arlise selskah-ar Eltra og Elkralt, som ble!, ejet ai tlkonoini og crhvcnsmjni slefen l{on5lrlefcde,!t h!ns onsl{e rkke sk}ld1es ulil liedshed ned de ro selsk.r bers konpelen.et prcles sloralitel. ualh&hgighed eller se]!stendighed..1ll.nlen. dn l idsffislen udlol rfedag den l8 derefrbe'l P.r sil node Lnoveirbef Sodkerdle reprfsenlanlshabel budgel 2115 dfkakti!,iictcr i V.stdanmark. Dcn 6. januar 25 blc! lillfa s vcdiagtcf l.ilrci.tci ned.jl{.r..,ini og efh\ef!s ininislei en som eneejef ai Ellfa nnil).r S.1nrte dag b1-"! Enefginel dk s besl!- relse indsat mn besttrelse for Eltra, der irldtil videre vidcrcf orcr sinc hidiidigc opcr ai.loncllc opgavrr Ilel venles. ai rodvcndige illfidisl{c og okonomiske rof nalla!il komire pa plads sa betids. at Energinet.dk,n r,r,n.,j,rr\l.frorf I hrud dcr ludnc opsli al usil{kcrhed omkr Ing Lnfr',!lrkluren i fo.blndrlse ined elenl.uelle k.inmende ofkob og tusiodef i ejersioft flcrtal af lolkctingcts mcdlcmmcr mafts forlig.t lcd a1 gcnntmjorc dcn nod vcndrgc lolgr\'rung. son blandl andel onlal.le(le en rfkke Fndritrger i Lov om E]toNvniDg, Lov om maj med titbag.lirk.nde krafi fra dcn 1 januar 25. D.n 1.1. dcc.mbcr 24 vcd log ct massirt flcrtal i fol k.lrngcl l,ov om nn.rgincl Danmrrk Del skele bed Li)8 siemrner l.r inrod, mens in undl.d ai sternrn-a Loven bbnecle mutighed lor, at selskabet senef kunne rcclc dcn 6 januar 25. da dct nyc s.lskabs bcsiyrcls. godkendle ]]ncrginti dh. som del endelige na\n Overdmgelsen al Eltra amba til staten ble! tuoltet ai

6 'T" I

7 'ltl LeQelsens DeremtnQ Eltra s ersrapport bestar af selvstandige regnskaber for hver af Eltra s bevillinger som systemansvarlig virk somhed samt tlansmissions Rcgnskabet ror systeman svaret er et hv'le i sig selv regnskab. Det betyder at alle nodvendige omkosinin ger kan indregnes i tadtrer ne. Over- cllcr underd;ekninger bliver indrcgnet I iadtrerne de ef tcdoleende Regnskabet for systeman svaret cr delt i lir selv st ndigc rcgnskaber lrred egen over-/underdekninc lor hver af systemansvarels tadtre. PP-tarif (side 33). Pso-iaril (sid 36), nettadf (side 4) og systemtadf (side 43). PP-taritren for s\inds i 25, fordi forbngemcs pligt til at aftage rniljovenlig el af skatf es. Oved;ekningen f ra ridlige re ar i PP-tsritren indregnes i PSO-tariIJen for 25. ltansmission cr underlagt indtegts.ammcr, som lastspttes og udmeldcs af Enqgitilsynet og aneiver de maksimale indtegtef, Re$skab t viser over- eller underskud ved EIIIa s akti viteier som iransmissrons- Tariffer Eitra eddrede tadffer to gadge i 24- Alle.ede den r. apdl blev Pso-taritren nedsat fta 4, orelkwh til 2,9 orelkwh. Baggrunden lor neds ttelsen var, at okonomi- og erhvensmini stercn som led i oplolgning pe Kmltv rksaftalen atskafrede prjstillaeg til krafiverksej de vindmoller, som var blevet sluttei til nettet for den 1- januar 2. Efter krav lra En rgitilsrnet Jordeles systemansvarcts drlltsomkosininger fra 24 pa henholdsvis n nettarif og en systemtdif. Netta fien var fra startcd,4 orelkwh. Den blev for hojet l.il 1, srelkwh den 1. septembex Forhojelsen skyldtes ovencjende lavere ' ' flaskehal sindt4gier fra Nord Pool Spot. Syst mtadffen la ved ercis start pa 1,5 orelkwh. Den blev torhojct til 2,2 orcawh Baggrunden for deme forhojelse var stoee omkostninger til rcsenekapacitei D r var ved Areis udgang akkumul ret en unde.- dekning pe 95 mio. kr i systemansvarcts ta trer Hete uddeldelcdngen er indrcgnel i ta treme for 25. Transmissionsvirksomheden opnlede et odin;ert over skud far skat pa 36 mio. kr., hvoml 3 mio. kr. slamm x f ra dattc$elskabet Eltra 49. I forhold t eret for er der tat om et fald pa r9 mio. kr Fald t skyldtes primert, at Eltra s bestlrelse beslutiede at undlade at opkifv hele den indteeisrumme, som Energitilslaet havde udmeldi sami for meget opkrevet indlegts ramme for 23. I forhold til budget 24 er rcsultatet lor skat 1? mio. kx laverc pga. for hoi indrcg11et forrentningsprocent af netaktiverne i 23. For 25 r der budgetterct med ei ove$kud lor skat pe 12 mio. kr. Disponering af overskud Eli.la s overskud pe 25 mio. kr efter skat foreslas anvendt til konsolidering. Andelskapitalo pa 18,6 mio. Iq. er fo ntet mcd 6,2 pct. Elt'a fastholder sin hoje ratins I oktober bl v Ellm sat pa positive outlook al Standard & Poor s. D!s. ar d n grundl,:eggende.aiing pa AA ikke blev endret, men dct indikeredes, at en kommcnde endring vil vare posittv Standard & Poor's begnmder sin posiiii'e bedomm lse mccl, at Eltra operercr med en 2 adg bevilling i et monopolmarked, ai!egul dngslormen er gennemsigtig og stottendc, at Eltra cjer banshissionsnettet i Vestdanmark. samt at Eltl.a s Standard & Poor's anforer dog ogse enkelte svage sider Risiko for mindre indtegtsramme, og Iisiko tor tunge investednger som falge af poliiiske beslurninger samr dsilo for tab pa modparter i baladcerna r- Slandad & Poor's vurdcrcr, ai iusionen ind i Energinet.dk kan have en positiv efl el<l pe selskabeis ral.ing, og at ovedonl n af Eltra s rctiigheder og forpllgti gelser ti1 Energinet.dk vil oge kreditverdigheden. Finansieringsforhold Eltra optog ikke langfristede len i 24. Den samledc tanepofi ef olje i'ar ullimo 24 pa 2.?4 mlo. kr., allc omlagi til dansk kroner. 85 pci. er vadabelt fonentet, og 15 pct..r til Iast rente. Den effektive Unercnte i 24 var helt ned pa 2,36 pct I 22 oplog Eltra et lan hos den europaiske investeringsbank pe r5 mio. USD. Pa dette ltn r rcalf serct en kursgevinst pa 454 mio. kx som lolge ai den svage dolla4 hvilket modsvares ai et tilsvarende tab pa fi nansielle instrumenler, da lenet blevet valutakurcsikret ved optagelsen. I24 har Eltra anvendi sit svenske connercial Paper Prceram {cp) ganske mcget, blandt mdet som folge af er ts undsdekning. Eltra har i irets lob udstedl CP- re lor i alt 4,4 mia. SEK med en gennemsnitlie slykstsnelse pe 8 mio SEK og enlobetidpes-6ug r. Uliimo 24 havde Eltm udestaende cp-efe pa i alt 55 mio. SEK. Den gennemsnitlige lsnerente for disse korte papirer har veret imellem Stibor -,1 pct. til Stibor,13 pci. Ved udgangen af 24 var cler udnyttei 2,1 mia. kr af dcn sannede godkendte langfdstede leneramm pe 2,6 mia. kx Der vd il<ke tnrkket pa den korttuistede lederamme f or kassekredift er og backupf a- ciliteter (? mio. kr.). serlige risikoomred r Finansielle risici: Ettra s daglige cash-flow styrcs via iuldmagter mv, godkendt af Eltra s bestyrelse. optagerse af tan, kr dttaer og ffn,nsielle instrum nter er ud over serlige f uldmagtsregle! godkendl i en ff nansiednesstrategi, der b handles af bestyrelsen en Eltra s ffnansieringsstrategi skal vere forsigiig, dvs., at der er fastsat snevr rammer for abne positioner. De vasentligste elementer i strategien siger, at modpar-

8 Underdekning i systemansvarets tariffer Samlet underdaknins ultimo 2oo2 ilidedeknis O , , s Samlet lnderdak.ing ultimo 21 Samlet unded-knidg ultimo AaO E3-615 tot.443 r65,596 29_OA ,6f, J66 ier skal som udgangspunkl have en AA(-Fnting, ffnansielle instt:tndtd me kun anvendes til afdekning, nindst 25 pct. a{ leneportefoljen skal vrere variabelt {olleniet, minihum 6 pct. af Ellra s valutak!rsrisiko skal ver afdekket i danske kr ner der skal ske lobende rapportsing til Foiietningsmessige sici: Som systemansvarlig virksomhed har Eltra en r ekke kunder, hvorpa dei kan opste en koretisk mulighed Ior tab. Ettra hd kr vet gamntistillelse for de akteftt der er godkendt som balanceansvarlig. Alle akrorer skal stille en bankgaranti pa, hvad der svar r til 6n maneds udesuende med Eltra. carantien skal som minimum dog varc pa 2 mio. kr. Som transmissionss lskab betales son hovedregel forst ved levedng, og de. tilbageholdes nomalt et betob indtil endelig god- Dele af de varer der odres (f.eks. kabler) skal dos tr?isk ordrcproduceres, hvorfor teverandoren kr ever ca. 3 pct betaling pa forhand. I disse tiffalde med forudbetalingea kredihurd rer Eltra de nkelte Efter regnskabsirets afslutning Eltra erpf, 1. januar 2s over&aget til staten og skal i lsbet ai {olaret 25 fusionercs med Elkraft oe Gastra til Energinet-dk med tilbagevirk nde laajt p. l. jmuar 25. Indtil dette er sket, Iortsetter Eltm amba, Energinet.dk er underragt abreenskabsloven som klass D-virksomhed- Det Ionentes ikke at pevirke selskab ts okonomiske stil- Iing i 25. Nord PooI Spot AS, de. ejes i felesskab af Nord Pool ASA og de systemansvarlige serskaber i Norge, Svedge, Iinland og Danmark, neede i 24 en omsetning i elspoi pe 165,7 TWh, svarende til en stigdng pe 4r pct. i torhold til eet for Elspols mark dsadd l i forhold til det san ede elforbrug i det nodiske markedsorffad I ligeledes vokset beiydeligl fra 31 pct. til43 pct. Nord PooI Spot AS' overskud blev NOK 28,1 mio. (23: NOK 21,8 mio.)- 3? nye kunder siatede i 21 handel pa Nod Pool Spot AS. Det samiede anial kunder er 2?. Med et n''t afregningssystem, der bl v sat i drift i apdr 24, gennenfares d r nu daelig aftegning. Heded er der opeaet en betydelig reduktion i de lobende udesiaender, og det har verct muligt at reducere kravene til kundemes silrkerhedsstillelse. De betydelige udestaender har i henhold til norsk rovgiwing hidtit hindrt udbetaling af udbytte til eierne. For 24 er det forejaet at udbetale et udblt pa r pct. af ov $kuddet, svarende til kr. 2,9 nio. NOK til Eltla V d udgangen af 24 havde Nord PooI Spot AS 25 medarbejdere fodelt pa hovedkontoret i oslo og kontorer ne t Siockholm, Helsingfo$ og lredericia. Eltra s medlem i bestyrclsen er mdkedschef Peter ETSO Eltra er m dlem af det elm peiske samafbejde me em systemansvarl jge virksom h do i organisationen ETSO (European Transmission Syst m Opemtors). ETSO, der er de systemansvarliges koordinerinesorgan over f or EU, beskaliiger sig prim rt med udviklingen af det euopeiske eimarked og den ladgsigtede forsynings sikkefied i Europa. ETSO arbejder Iotsat intenst for ai forb drc den nuverende ordning for okonomisk komp nsation for omkostninger ved transit - de imenem. Et meget vigtigl arbejdsom rede er ti[ige udviklingen al effektive metoder til hendi Iine al flaskehalse i det komplicerede iransmis Forsyningssiklerhed har de seneste 5r laet oget opmerksonhed og udgor nu et af ETSOS sarlige arbejdsomrader Eltra medvi.ker aktivt i flere af ETSOS arbejdserupper E'tra og UCTE Eltra staftede i 24 en ansagningsprcces for at blive optagei, som luldgyldigi medlem af samarbejdsorganet UCTE, der tehisk sel omlatter hele det samm nhangende kontinentale vekselstromssystem inklusive Jylland og lyn. Eltra har i noele ar veret associercl rdedrem af oryanisation n, men hd derved i1{ke fuld adeang t arbejdet inden Ior UCIE. Del. ha! v.eret af minalr belydning, sa lene samarbejdet hovedsageligi var praget af uforyligtende rckommanda- I d n sener tid e. disse rekommandationer imidlertid blev t aflost af politikk r omkling det ddftsm;essige samarbejde, som igen omsettes til aftaleset lan- De or soger Elta nu om fuldt medlemskab. Medl mskabet vil betyd, ai Eltra skal oge sin arb jdsindsats inden for UCTE, men det vil fomentlig indvirke positivt pa de daglige relationer over den dansktyske granse- Drjf tssikkerhedsmassigt er Jyuand og l}al nemlig sterkt afhfngig at den vekselstromsm ssige sammenkobling til UCTE- Det ogede engagement inden for UCTE far ingen be-

9 l- Regnskab 24 fordelt pd bevillingsom rdder P5 466t TT Arbejde udlofto. egen reg.ng t3 91 6_53i )34 ) ,545,47 omkostn i8er vedrrreide kob af el at 1,8i6, BetaLli8 for 4 kv 8 ldk ndsfobinde sel Andr egterne omkoetnser Afsk vn iger af mateie Le og mmateie Le an esiktiver Resukat ai p.imar ddft I , ) )A r IndteSter af kapitaldndele Fnans ele omkostninser Ordina resultat for skai a5 8r )aT t I L2t I FoE a8 ti res!taldlsponerfs: Nettoopsk vn n8 efter den ndre v-dt metode Ove6kud led sldeordnede aktlvilelef O45 'Tlan5mi55onen5ljela e5neydelsel1ladqhedlol5ynenaijvagtmodbe anqtlanf$onef5a skuddat ved tansd $onens aklvteter er s5]edes ndarbeldel som en omkostning isynemansvarcts rcqnskab under ponen "Beta nq 1or 4lV oq udandslorb nde 5e, Denne nterne bera nq or eim noret del imede re5uldt lor Ellra.

10 Plan om inlrastrukturen It ]ed i den energipolitiske allale lra den 29. marts 24 var udarbejd lse af en nalionai handlingsplan f or den lremtidige danske infrastruktu frem mod 21 med sigte pa toroget f o$yningssikkerhed, ska belsen af veuungerende konkurrencemakedd og indpasning af energi. Handtingsplanen onlatter storre Dye transmissionstorbindelser i DaDDark, herunder en elcktrisk forbindelse mellem Vest- og ostiydning for Eltra s forhold til Nordel. sporssmsl til Nordel De nordiske en rgiministre satte i september oget fokn pa udviklingen af det f lles nordiske elmarked med Akuelri-erkleringen: "Et videre og fordybet samarbeid irnenfor det nordiske Erkl*ringen fastslar, at det nordiske elmarked r et konkret eks mpel pa ei velf ungercnd r gionali elmarked, som er unikl bede i et europeisk og ei globalt per Nodisk Ministerrad har dedor bedt de s$t mansvarlige i Norden inden marts 25 at udarbejd Feltes hendterine af systenansvaret i Norden, Udformning af systemansvaret og dsvabf odeling mellem s)stemansvarlige - Felles effektmodel - Udvitling al spoqsmal on systemdrifi i Noden - Felles neiinvesteringer i komite, og resultatet vil blive presenteret for Nordisk Minisicreds Elmarkedsgruppe i marts 25. Akurcjri-erkladngen er blsndt andet inspirerct af Nordels studie med netud bygning over fem pdorilercde snit fra forerci 2,1. Det vil vere et posiiivt skridt frcmad, hvis de nordiske lande kan enes om en f elles fnansieringsmodel mcd hcnblik pa udbygnine af transmissionsnettet. Dcr, er i den forbiddelse iser fokus p, de flaskehalsind t gte., som de systemad svadige modtagd, Dar der er kapacitetsfoblemer i Nordel satie straks gang i arbejdel, der er oryaniserel i nrc prcjekier Eltra dellacer j arre gruppeme. Arbejdet koordinercs via Nordels Plan-, Drilis og Markedsdanmark, evenluel forstserkning af hojspzendlnesn ttet som {olge aj eksem p Ivis netlilslutnlng af vindmolleparker sami f or st lkning/nyanlee af ud- Eltra har i samarbejde hed Elkraft System og Enelgistvrclsen veet inddraget i arbejdet med den nationale : handlingsplan, som ventes &oftet i Folketinget i lobet af fodrer 25- Teknisk Netudvalg v st Eltf a's ledelse g nnemforte i lsbet af fodret en rcgionsvis modelekke med de jysk-f ynsk netselskaber om etablering at Tekdsk Netudvalg Vest, der skai fungere som krumtap i t f ormaliseret samarbejde mellem systemansvaret, transmissionsselskabeme og netsclskaberne om den ope rationelle drift og udvikllng af dei komplicerede vestdanske elsysieer. Udvslget vent s at blive en rcalitet i forarct 25 Beredskabet (nye krav/opsiver) De systcmansvarlige elsel skabu har siden eftedret 21 halt en koordincrende roll m d hemyn tit det civile beredskab inden ror elsektorcn. Opgaven har blandt andet betydet, at Erknft og Eltra pe skift har varetagct f ormandskab t Ior Danske Elselskabers Bcredskabsudvalg, og sel skaberne har ogsa deliag t i det nationale beredskabsa.- bejde i samarb jd med Ene istyrelscn, herund r udarbejd ls n al den nationaie serbarhedsudredning, som udkom i januar 24. Endelig bar selskabeme bisteet Energjstlreis n i det nordiske beredskabssamarbejd. Opgaveme loses med hjemmel i elf onyningslovens S 85 b. Dennc paragraf er med ndringen af elloved i juni 24 udvidei med en bcsi mmelse om iilsln med beredskabsarbejdet hos de s lskabe!, som skal foretage en beredskabsplanlegning, herunder neiselskabel og produktionsselskaber med bevilling. Bestemmelsen giver blandt andet ministe ren hjemhel lil at fastsette regler for beredskabsopga veme og lilsynet, henrnder at tilsynet med virksomhedemes beredskabsarbetde skal udfor s af dc systemansvarlige virksomheder Tilslnet med systemadsvarets egen beredskabsplanlegning forctages ai Ene istyrclsen. Bek ndtgsrelse om bered skab lor elsekioren tredcr i kraft pr r. februar 25.

11 VrcENTESSOUTCET Et dr med fokus pii ledef 24 blev pa mange mader et ar, hvor lederskabet tuad te i karakter Den poliiiske udmelding i marls omkring en foresilende lusion ned Elkfatt slillede krav iil Eltra s lederc om at kunne handter-" en situation med usikkerhed om Jorestaende loranddnger i virksomheden, og samtidig hold {okus pa en kompcient og troverdig losning af de dagltge opgaver hed at d.ive det vestdanske elsv- Eltra s lnteme led rudvik rrfo ma,r ffrp fnrqr.arlro4 spor ble\. for alvor implc mcntcrct Uddannels n besilr af en f kke obligaio.iske, intene moduler supplerct med -Akstene moduler, der velges i ovcr ensstemmelse med dcn ent li lede$ behov og De firc spor er iolgehde: der gor d t muligi lor en gruppe al unge medar bejd re igenncm person lig alkladng ai vudere. om dc vil folge ei leder ll r specialislspor i Margrupp n er m darbej dere med under ir ers prf.nnd q.m l.rl.r 3. Den edame ledcr'. Uddann.lsen rctier sig mod lederc med n1erc end MelgDppen er ledere med straiegisk ansvar Humankapital al ;r ar 65 d AAa 2AA4 2Aa1 Nelto Brllto Net. 24a )57 BI )31 r56 8l t6 2B r t64 8l ) ll l 2e r r59 16 )) 3l 29 2e l 156 a5 T )62 t a 2A ll lij 3t 33 1A 7e 77 ae r 2 if tt t5 ll ll t9 t2 t 2) t ) 2a Jr 3l Bassrund (pct.) TL 9 1A l9 23 t 26 ta 23 ll 2A )t-) 2l t I I 26 )A l 23 2a t1 NODSTOP KS.--!t r 'Bruno viser det antalmedabeidere der tota t var ansar Eira 'Netto er t,rutlotalel ekskllsve s[aie og flek]ob, e ever 8 vkder

12 Selskobsoplysninger Selskabet ve ildtil ded 3r. 24 jet af 43 jyskfydske netselskaber. Ejermdela beregnes som edelshavemes kapitalindskud samt en fo$oldsmessig andel ai selskabets urige formue, opejort i henhold til andelshavemes forbrug i kwh. Se ejerliste og ej randel side 6b. Samtlige 43 nets lskaber har p. 1. januar 25 overdraget der s ejemndel til staten, og Elha c! saledes fra Snskiltet 1 pct. ejet af staten- Revision KPMG, C. Jesp ren, statsautodserede r visorer CVR nr ?. og sidste driftser 1. januai-31. december 24 Bestyrelse (indtil 6. januar 25) Hans Schiott, Lystrup (formand) Tage Thomsen, Holstebro (nesiformand) Jens-ove Simonsen, Jebjerg L o Mikkelsen, Hjorring Peder Kolby Pedersen, VEte Niels Rasmussen, Odense Krcsten Philipsen, Aabenraa Martin Glerup, Aars Helga Moos, ME Nordborg He(n/rClqtr ltra fa l,lnllar./l 1{ l1) Niets Fog, vodnxgbo (fomdd) Bjrgitte Kier A.bring, Ho$holn E.ik Da l, Kgs. Lyngby Niels Ame cadegaad, Odense?oul xdk Mortholst, Roskilde?eter Mollgaard, Vserlsse Birgitte Nielsen, Kobenhavn O Hans Schiott, Lystrup Medarbejdenepresentanter (indt odinert varg ffnder sted den 6. april 25): Ssren Juel Hansen, Birke.sd (Gastm) Thomas Goth Ha.tmahn, Kobernavn O (Elkraft) Lone Thomhar Fredericia (Eltra) urlekton Adm. diehor Geor Stlrbrc (indtil den r. mads 25) Adm. diekto. Peder O- AndEasen (Ira den r. marts 25) Ledergruppe Adm. direktor Ceorg Stlrbrc (indtil den r. marts 25) Adm. direktor Peder O. Andftasen (fra den r. marts 25) Underdneltor Paul-Fr ddi} Bach Transmissionschef Ca$ten Jensen Okonomichel Joryen Munk Hansen DriJtschef Per Sor ns n Markedschel Pet r Jsrgensen Inlornationschef Per AndeNen Personalechef Hanne Berg

13 i:1 '+, :! r'.'' t

14 Lovgivning og ofgorelser Lovgivning tov om Energinet.dk FormAl: at fr mne efrektiv konkurrence pa el- og gasmarked t gennem ejelmfssig adskillelse af svstemansvar og trarsnission fra prcduktion og hand I. Systemansvar og transmision skal Ircmover var tages som statslig virksomhed. Selvst ndig ofientlig virksonled (SOv): - Fusion af Gastra, Eikraft Tlansmission, Elkrali Svstem og Eltra med virkning lra den 1. januar Energinet.dk moderselskab med to ilatterselskaber som driftsserskaber for el oe gas. - Selskabers okonomr adskrlt fra slatens okonomi Selskabet kan ikke udlodde overskud ller egenkapiial - Eneryinet.dk kan indregne d nodvendige omkostnineer i prised. (Hvile i sig selv-princippet). - Rigsrwisionen er revisor.for Energinet.dk. - Bcslyel"F pa li medlemmen I udpeger.f elercn 2 al dem elter indstilling fm nlfor Desuden 3 medlemmer valgi af oc blandt medarbejderne. - Radgivende inter ssentforum som representerer et bredt udsnit al int$essenter andrinser af elloven Som folge af det politiske forlig i ma(s 24 blev der forctaget en rekke endrine r i elloven i iorarct 24. De vigtigste *ndringer for er lolgende: - Kapilalsagen lases ved, at begrebeme toi og bunden egenkapital ophaves, og der indlores en mere enkel prisrcgulering af net- og transmissionsselskab r Disse s lskabers l.ariffer skar ftemover reguleres i forhold til den almindelige pdsudvikling. - Netselskabehe overdrager der s ejennd le i Ellcaft oc Eltra til staten. - Staten, rcpresenteret ved Energinet.dk, far forkobsl t og -pligi til kv-neiiei. Hensigten er, at En rginet.dk - i takt med at ejem onsker det - skal ov ftage de regjonale transhissionsnet. Koberetlen uauoses blandt andet, hv's over 5 pct. af ejsandelene i et nets lskab, som ejer i.ransmissionsnet, skifter ejer Prisen Iastsrettes eventuelt al en taksationskomite efter rcgleme om ekspropriation. - Ukonomiske, beredskabs- og konlrurrencemessiee hens\rn kan som nogel n)'t indga ved vurdering n af b hovet for udbygning af transmissionsnel.tel. - Der skal udarbejdes en national handlingsplan lor den frcmtidige inlrastruktu - Forbrugere pa mindrc aer uden net{orbindelser til det s8mn4.la'ngend np Lrn la rilbl-dr c il samma pr.esom andre euorbrugere. skal i givet fard dekke ma?ds n. - Der skal opfs.es to nye havmollepark x p5 i alt 4 MW: - Et antal eldre vindmaller e$tattes med nye og store - Forbrugerens afiaeepligt lor vindkralt- og decentral produktion bliver afskatret, og lorbrugem kan lra den 1. januar 25 kobe hele forbruget pa mark det. - Afregningen al miljdenlig el bliver omlagt til m frnansiel stotte, som alhenger af markedsprisen. I udgangspunkt t er d n samlede afregningspris til producenteme uendret. VErkerne far mulighed for at deitaee pe reserve og regulerkraltmarkedet. BEK.t at 15/12/24 prist;:la8 til de.entral kraltvalme m.v. Aftageprig og b taling elter treledstaril ophfves fu den 1. januar 25 for anlag over 1 Mw AnlEggene skal frcmover selv alsatte eneryien pa markedet. I stedet sives findsiel ststte (grundbelob), som sitrer v rkeme sarnme stotteniveau som under treledstadffen- Den nye stotte foruds:etter, at anleggene holdes dri{tsklare og er fr dt iil radighed for elmarkedet. Anl g mellem 5 og 1 Mw kan snvende ircledstariff n io ar ndnu. Anleg und r 5 MW kan torbrive pe trcbdstariffen. Alte anleg kan dog frivilligt velge straks at overga til den nye ordning. AEK nt.1t65 al r5/12/24 om nettilslutnins al vindmoller og p.istillas Bekendtgorelsen vedrorer p m rt den nye skroininesordning, som omfatter gamle vindmoler under 45 kll Der kan skmttes op til 1?5 MW pa hndsplan inden den 15. december 29. Et sloltningsbevts giv r r t til et pristillag pe 12 are/&wh i ca. 5 Ar. Son en konsekvens heral oplorcs der nve moller pa iilsammen ca. 4 MW BEK nr. l164 af l5li2l2a om pristilleg til elproduktion og andr Vr-.nleg Eksisterende 1 pct. ve-anlag ger fra ireledstadfplus prisiill g pa 1 eller 2? ale/kwh til fast pris pa 6 orclkwh i 2 Ar lra neitilslutningstidspunkt, dog mindst 15!r fra den 1. januar 24. Nye biogasanleg far 6 ore^wh i l 6r, h r fter 4 orcaw}l i yderlieere r er. Eksisterende anleeg sonl 4Ter med w-brendsler oe andre brendsl f (pdmefl gas) lar ei pristill g pa 26 srelkwh i 2 ar fta nettilslulningstidspunkt, dog mindst 15 ar fta den 1. januar 24 Nye blandings$tede anlag ftu et pristilleg til ve-delen pd 26 orelkwh i 1 Ar herefter 6 orlkwh i yderligere 1 ar. Der er pa landsplan fastsat et loit pa 8 PJ for biogasanl 9, som kan fa staite ud over elpdsen (Loftet svarer lil en Iordobring af nuv4rende kapacitet). Svstemansvaret skal administrcre tildelingen ar pristillpg, dvs. silaer, at loftet bliver overholdt. BEK nr. ll6 af l8l1ol2a om betaling for myndighedsbehandling efter elloven Eneryistyrclsen rcducer! Eltra s betaling til Enereitilsynet og Energistlaelsm fra,11 ore^wh til,82 orelkwh i 24 Det giver en besparelse pe ca. 6 mio. kr. i systemiarlffen i 24.

15 BEK,. I af b r '7(rr om op'if,delre\ba'anri fol i/e-elektricitet Bekendigu relsen palaggcr dc systcmansvarligc virksomhe der at udstede diss gamnticr Garantibcviseme, der skal vere skdjiliec, skal blandt andet indeholde oplysninger on c,lpr.,duktionsanl ggel, kalegoden at VE-elekldcitet og slorfelse al \re-elproduktionen i en given periode. De svstemansvartlge virksomhedo skal ogsa udarb jde en q a da J-^ r.,_ o.n1od in8 ol gara r.. og or. ste registrerlng al all udstedi garaniier overgangsbekendtgorelse fo! indtegi5rahme, ftun BaeldenJe i 24 Minisiefen har udsied! en overgangsbekendtgorelse 1or ihdl.:egisfahmer torhet- og transmlsslonsvirksomhederi lndtegtsrammen er i ar lastsat ud tra d tadiler, som selskabeme har budgetter t pr 1. tanuar 24 og an meldt tll Energitilslnet. For Elim s veclkommende ind. b4 ", Lt- ar in I,FB ral p ", 2r: a o. kr. Ene istfelsen arbeider nu pa indiegtsrammernc for 25 og frcm. Her vil indl.egtsrammen fra 2,1 som udgangspunki blile prislrcftskrevei, og der vil lo sl blive udsledi eitekljvisedngskrav lra 28. Fra 25 vil Ene inet.dk ikke vere omiattet aj indtegtsmmmebe klng fra DV-Inerg; Enelgiiils),nel haf algjod, al ElLra s administratlonsgebyr ior salg ai el lra vindholler pe markedsvjlkar ikke er ior Afiale rncd l]!et godkendi Energiklagenevnet har ajgjoft, ai Elin kan holde NV Net skadcslos i forbindelse med omkostninge! lil sahering at 15 kv ncttel ved etableingen.rl 4 kvlednjngen hellem Tdgc og Nodjyllandsv.erkel. Derhed ef iinergililsyneis tidligere afgorclse blelel underkendl. Af gorelser "edldrerde ixdi*gi5ramnier Energiiilsvnet tral i 24 to algorelser vedrorende Eltra s indtegtsramin De Jorhojede indtegisrammcn mccl 5 tnio. kr veddr ndc Homs Rc!. og de gav et individuelt elfekli visedngskm! pa 2 mio. k. Afgtrelseme blc! senerc overflodigc. idci Encrgistyrclscnlavede en overgangsbekendlgorclsc for indtrgisrammer der irrdle l kfail med iilbagevirkende krali lra I januar 2,1 E!edm fik r t Voldgiftssag n vedrorcnde afregningspdncippcr Jor rcgu terkraft er nu alsluttet VoldgiJicn afejordc, at Elsams pdssetning for rcgulcrkraft var i overensstcmmclse ned dcn indgacdc aftalc. Algorclscn var udcn regnskablmiessig bctydning, fordi nlsams pdssetning lar blcvei anlendl. mcns voldgiftsaeen blc! bchandlei. Sager vedenergitilsyn o8 Energiklagenevn Xlage over systemansvar ts net og systemtariffer Xnergitiislnet har af\.ist en klage fru Foreningen af Slutbrugerc af Eneryi (ISE) ove! ai Elira og Elkmli Srstems net og systemi.arifler ikke lordeles ligeligi pe lu L g og t,.od J t,or *_agrll )'4lL4 vr\'e l " t "a og Elkrali sanarbejder n1ed ovrjge nordiske syslehansvarlige otn al hafmoniserc indlodhjhgsiadfieme. ISE har ankel Enelgitilsvnets algorelse til Energlklagenevnet. Fik medhold men m; opgive krav Elim har fa t medhold i klagcn over Dnergigruppen Jyl lands serlige afrcgningspriscr for biogas og biomasseil rcdc kmftvameverker Afgorelsen har imidlertid lorsl virkning fra klageiidspunktet (februar 21). Eltra ankede denne del af afgorcls n iil Enelgiklagen.evnel N:evbel..\.m.Jl' n.d r l 'FLra. al-."arylop.rv"f.avpa 467. kr plus renter hos Ene igruppen Jylland. Pladsl ien pil Horns Rev Den 24. iuni 24 algjode Ene iklagenavn t, at Elsam ikke skal betale pladsl ie pa Eltra s iransformerplaijom pi Hons Relr I afgorelsen fastslar naln t, at Xltra er bundei af t eammelt loftc om graiis husleje. Detie lolie blcv Civet, da hele Homs Re\. projektei skulle finansleres over PSo ia ffen. Senere ;endring i elloven gar ihidlertid delle uhuhgl. Eltra ma nu ovedorc omkostnlngen til l.ransh jssionsrcgnskabet.

16 Somorbejdsorgo ner Brugen6det Brugenedet skal sikl n lob nde dialog mellem Eltra's besilrelse og elsysiemets akiare. BrugerrAdet har rct iil ai blive hori i vesentlige, eenerelle spor$mal vedrorendc markedsadgang og kan kr:eve at la sine slnspunkter fremsendt til Eltra s bestyrelse. Eltn s bestyrelse har i med Elba s vedteet r nedsat Brugerredet efter indstilling fra en rekl<e brancheorganisaiione. Medlemmer (tlltimo 24) Prolessor Jargen Grsnnegerd Christensen, Arhus Universif et (formand) Direktor Hars Christian Sorcnsen, Damarks Vindmollef orening DiEktu r Asbjorn Bjere, Damarks Vindmolelording Adm. dir ktor Michael Mikkelsen, Dansk Elhandel Cand.polit. Leif Nielscn, Dansk Elhandel Adm. direktsr Chr. Pede$en, DaNk Industri Energichef Niels O. Gram, D:Nk Industri Direhor EIik Norrcgaard Hacen, Ioreningen Danske Kraftvamev.Erker Danske Fjernvarmeverkers Forening Adm. dircktar Ebbe Seligmann, Ellor Dir ktor Hans Duus Jorgensen, Elfor Lelrtor Finn Lunde Nielsen, Elsam Diretror Erik Folkersen, Elsam Chefembedsdyrlege Niels ole Bjerregaafd, ForbrugerrAdet Fru Rut Jorgensen, Formand for Familieudvalg t, Forbrugerredet \rys-installator Per Stom Morlensen, HendvaerksrAdet Energipolitisk medarbejder Herik Lilja, HendverksrAdet Prcjektleder Steen Schiitt, Landbrugsrddel Ch lkonsulent Jens Astrup Madsen, LmdbrugsrAdet OkoDom Maftin Windelin, Arbejderbevagelsens Erhversrrd (ekstem deltager) Transmissionsudva I get Udvalget skabd ramm rne for det sama$ejde, der er nodvendigt, for at tansmissionsserskabem og Eltra kan lose deres opgave i overcnsslemnelse med 1ov n. I udvalget b handles blandi andei Eitra's arliee anlegsplan. Medlemmer (ultimo 24) Kim Nielsen,liIV Net Berge Terkelsen, Nl Poul E. Thomsen, Vestjyske Net Solen T. Niersen, FlnsNel Paul-Irededk Bach, Ellra (tormand) Per Sor nsen, nl1ra Carsten Jensen, Eltra Lars Hujbjery Nielsen, Eltla (sekrel r) t\etuovatgel Udvalget er et i knisk forum lor sanarbejdet mellem omradeis nets lskabea regionale transmissionsselskaber og E]ff". der er l^rud ar i Lo' ":d-n."m um ellorsy 'rb. Elfo. udpeger rem medler.mer fm de jyskjynske netsel skaber, de regionale transmissionsselskaber udpeger to oe Eltra tre. I udvatgets m6dq deltager desuden en represen tant for Elfors selsetariat. Medlemmer (ultimo 2oo4) Jacob Analreasen, Sydvesl- Energi Net Jan E. Ande6en, EnergiMidt Net Jens Hogsbelg, MES Net Kim Nielsen, NV Net Leif Juul Jcrgensen, HEF Net Niels Edk Knudsen, Energi Fyn Net SsrcD T Nielsen, FynsNet Robert Olsen, EUor Paul-Frededk Bach, Eltra (formand) Cafsten Jensen, Eltra Per Sorensen, Eltra John E1i Nielsen, Ehra (sekreter)

17 nriftchprpfninn Marked Hiindtering af fldskehal5e En arbei.lsgrupp-" under Nodels markedskomite har siclen stalten al 23 arbcj dct mcd flaskchalsh:ndle ng i Nodcn. Rapporlen 'Regler for hendlering al flaskehalse vudering al ljlg;engelig kapacitei og muligheder lor oget mo.thandel blev ofienuiggjort i august 2.1. I rapporten forcsles, ai modhandel i planlasen lndforcs i b grenset omjang. Dog skal man vrrc opmertrsom Pa dc markedsm ssige lorvridnihget som modhandel kah medtore. da spotprisen ikke lzengere nodvendigvis alspejler knaphed pa o!'er todngs- og produktionska Rapporlcn blev efter ollent liggorelse sendl ril horihg blandl kohmercielle aktorcr rcgulatorrr samt Nord Pool, i alt 1 akio,er Svarene kan deles i to kategoder Seks aktorer mener modhandel bar undgas, som Jole af de markedsfondd nineo modhandcl kan mcd forc, og samtidig bor TSO cmc ikke vrre invol vercl t pissikring. De reslercnde ftenef- hodhandel hor indlores i en grad, der sikrer ens omredepriser Arbetd,"t ble! endelig al sluitet med konl rencen 'Cong stion managemeni in ihe Nordic Elcciricil.y Mar kct i jan!a! 25 Se nze.- mere pl $'!vwnodel o. Marl(ed5kobling ned Lige siden auktioneme over handelskapacitei m.1l.m Jylland oe \*skland blev indforl i dcrcs nuv rende

18 fom i efteraret 2, har Eltra arbeid t lor i si det ai fa skabt en dtekte mar kedskobline mellem Nord Pool Spoi og EEX. Mar kedskobling vil j mods.etning lll auktionerne kunn sikre, at den mark dsmes sige udveksling aliid vil ske i overensstemmeise med aktuele pdssi$aler og der med give d n okonomisk optimal udnyitelse af kapaciieten. Den systemansvarlige virksomhed E.ON Netz acceptercde i eiterarei 23 ai undersoge muliehe dene lor indfzrelse af mar kedskobling, m n meddelte i juni 24, at inteme iyske rudednger iklie gav grundlag for en dansk-iysl< harkedskobling. De vesenuieste iyske argnmenter var. at markedskobling vil gorc det nodvendigt at hold EEX borsen eben alle ueens dage, mod de nuverend 5 hverdage, oe ai ftemskyn delse af en markedskobling med Danmark vil give en onskel udvikling at de regionale europaisk elmarkeder i forskellig hastighed. Elira deler ikke dlsse syns punkter og heber, at udvik Iingsprccess n vi1 bliv ircm m t, nar Tyskland i 25 fer en uafheneig reculator for ddgioroadei, og EU-Kommissionen via de rcgionale mini fora s:etter og 1 lokus pa handtedng af naskehalsene mellem rcgioneme. skilt a{ lleverandrr 3 pct. af kundeme har skif tet eleverandor sid n el markedet kom til at omfatie detailleddet for io er siden. MAlt i antal kunder er tallel beskedent, men gruppen dekker ca. 4 pct. af det samlede danske eriorbrug. Abning al detailmarkedet har i ovrigt budt pa omfai tende ii-prcblemex Der har veret v di'arende proble mer med at handi re mele data, ner forbrugere har skiliet leverandor Det har iser veret galt for skabelonafrcgnede kund r. Netvirksomhedeme har sammen med dercs it-leverandarer arbejdei intenst med at la bragt tingene i orden. V d siarten af 25 synes situationen at vere Regelsettet elmuked23 - der beskdver, hvordan aktorede skal agere pa dehilmarkedei, er lobende blevet justeret og udbygget. I eft r- Arei blev regelsettet Endret til at v;ere en egenuig Eorskdit ira de systemansvar Tim meling hos 2o.ooo flere Grensen ior obligatorisk timeaflesning blev i slut ningen af 24 sai ned fra 2. kwh til 1. kwh. Det vil sige, at 2. flere forbrugere har faet deres elmllere udslriliet med en moderne ljernaflest miler. Det er rcalistisk at Ior,/ente, at grensen for ljemafl estes timemalinger settes n d iil ca. 2. kwh ind n 28. Eltra s ISO cerlificerede kvaliteissiydngssystem har i tue ar holdi styr pa a]]e stamdata fra de vestdanske vindmoller. Siden lorerct 24 har kvalitetsstlaings systemet ogsa tagei pa stamdata for orige elpro ducercnde a.leg i Vestdan mark. Kvalitetssikringen onkring alr gning og stamdatar gistrene er se velfuneerende, at Dansk Standard i lremiiden kun vil komme pe audit-besag 6n gang oh aret - mod hidiil to. ve-certifikater Elira udstedt i lobei aj 24 mere end 23. el kironiske opdndelsesgaranti o svarende til23 GWh. De fleste blev eksporieret til lforbrugere i Holland. carantieme blev udst dt i he,nold til Bekendtgsrelse om oprindelsesgaranti lor VE-elektricitei, som iradi i kraft den 15. januar 24. Bekendtgorelsen er baseret pe et EU direkiiv, som er impl mentel t lorskelligt i EU landene. Derfor er markedet for handel med oprind ls scertifi kaier endnu rct b gr nset. En halmonise- Iing er nrdvendig lor ai Je skabt et egeniligt marked. Ogsa EUs Elmarkeds-direk tiv som fastseti r, at elfor brugeme skal hav oplys ninger om den bi ndselsmessige samens:etning al d n elektdcitei, de har bruct i en given pedode, implementercs Iorskelligt. De! skyldes ikke mlndsi, at hed for en lang rekke lor tolkningd af, hvodan merkningsordningen skal indfores oe hvilk oplys ninger, den skal baseres pa. nu dircktivet Lradte i kraft den 1. juli 24. Der er endnu ikke udsendi et dansk clrkdare om, hvordan dircktivei skai ualnonies i Sverig og Norge indgik i 24 aliale om at etablere ei felles VE certifikarharked, som Iorhenilig vll veere en realitet I begynd lsen al 2?. Hvis Damark tilslutter sig d t svensk no$ke proj kt, vil cedifi katmarkedet lra siarlen fe en se stor volumen, ai der vil vere tilsirekkelig likvi. ditei iil at Je skabt et velfungerende VE-marked. Hertil kommer. at vi i Danmark gennem deltagelse i de1 eumpaiske RECS-celtinkatprojekt, anerede har opbygget solid edadne i udsiedels af certifikaier og handtedng af samme. Priselasti5k lf orbrug Nord l har i projektei ''Ensuring Balance beiween Demand and Supplv in the Nodic Electdcity Market' beskrev t pdselasiisk lf or bng som ei vesenuigi ele ment i ei velfungerende marked. Det pdselastiske lorbrug kan blandt andet vere med til at sihe, at markedei kan handterc etrektknaphed og eloverlob samt skabe stabile incitahenter ti1 inv si dngd i ny Et lmarked, hvor efter spo.esien er uelastisk, kan fa problemer med at danne pdskryds i eksircme siiua tioner Det kan medfore, at Elira, alt elter siiuaiionen ma beordre forbrug eller produktion afbrudi 1. at holde balancen i svstemet. Som opfolgning pa Nord l prcjektet har Eltra i samar beide med Elkraft System udarbeidei en handlings plan for "freme al d t pds 41! srisl4 4l+nrhnro" Desuden har Eltra arbejdet med temaet i forbindelse med Energlstlaelsens lor syningssikkerhedsproiekt. Et bag$undsnotat om emnet kan. ligesom hand lingsplanen, ses pe Eltla s

19 Transmission Ellager demonstrations- Elira er ved at gorc klar til at bygge et 1 MW ellager som demonstratlonsprojekt i ipvnstrcmsstation Tjele. Fonalet med protektet er at demonsircre ellag rets anvendelse som systemkon poneni i.il hurtig efleklregulerjhg Projel<tet ble! sendt i Eu-udbud den 16. november 24, o 3 ansogerc er blevet prekvalificerede til at give tilbud. Det fon'enies, ai der kan indges kon iraki med den \.algte leve randor i lolarei 25 T knisk lorskrifter Eltra har udarbeidet nye tilslutningsrcgler lor vindmoller bade Jor vindmoller tilsluttei net pe mder 1 hv (plimart vindmu ller pe land) og for vindmoller til sluilel pa ove. 1 kv (plimefl. offshorc \,ihdmelleparker). De nye rcgler bli ver anvendt i forbindelse med Energistyrelsens udbud aj otrshore vindmolleparker v.d Horns Rev og Rodsand. Der er desuden ved ai blive udarbejdet lorskdjler f or iilsluining a{ termtske an Leg over og under 1,t MW EJter en horingsrunde vil de blive iort klar i lodret 25. AlIe lorskrilter 1or nettilslutning aj prcduktionsa.lee briver udarbej det i tet samarbcjdc med Elkrafi System. I 24 er yderligere blev udsendl lolgende folskrifter ior ddftsm ssige lorhold i Jvlland og pa Fvn: 1) Bestemmelser vedrorende drif tsledels og drif tsan svar lor imnsmissions 2) Besl.emmelser vedrorende diill. al og arbejder pa 3) SpFndings- og Mvarrcgurering. 4) MAleJorskrlft iil system- 5) Sysicmydelser oe sysien indstillinger m.h. Alle lo$kdlieme findes pa Eltra s hjehheside: Fornyelse a{ Konti-skan l Arb jdet med fomyelse af den snafi 4 er gamle jevn sirumsf orbindels, Konti Skan I, mellem Vesier Hassing ved Aalborg og Lin dome. svd ior Goteborg i Svedee, er godt pa vej. Ultimo november blev de 2 ny konverl r-transtomere, hver pa 25 ton, stillet pe deres lundamenio i Vester Hassing. Siden har lcvemn doreh, Arcva, v rc i gang med honiage-arbejdel. Parallelt hemed opbvgger Eltra s Statlonsaldeling og Telealdeling den tilhorende 4 kv station og tablerer d n nzdvendig kommunikation. Konii Skan 1 ventes klar iil at blive sat under splehdihg ca. den t. juni 25. Den endelige ovedragelse til komme.ciel d ft sk r formenuig den 1. oktober 25. Herclter vil ovedodngskapaciiet n ior Konti Skan 1 verc ogei fra 2? MW til 38 MW. Dermed vtl Konli Skan-Jorbindelsen have en samlei kapaciiel pe?4 MW mod Sverige. Nordiyllandsledning n iabnet 4 kv forbindelscn mellen Arhus og Allbo blev efter 1-l2 als sagsbehandling og 3 ars projektertng og bygged iagei i brug i 24 Dermed blev en vesentllg flaskehals bede i det danske og nordiske elsvstem iier- Den lo6te etap af forbin dclsen m llcm 4 kv sia iioneme, i Dige nod for Arhus og j Ferslev lyd ror Aalbory, blev sat i ddli den 5. marts. I den Jorblndelse blev de tile nye 4 kvkabelstationer i Tebbestrup og Hornbek ved Randen samt i Katbje oe Bram slev ved Maiager ljod Kabelsiationeh i Homb;ek er lorsynet med en lastindkoblet induktiv.eakto. pe 1 Mvar til kompensering af 4 kv-kabelanlaggene under Gud na n og Madager ljord. Den anden etape silrlk ningeh helleh s1a1.ion Fersle! og station Nordj)'llandsv rket inklusive kabelstationeme i Skudshale og Gisirup blev sat l drilt I Ferstev cr stationen blandi andet udvidet med lo kobbelbare induktive

20 reakiorer pd? Mvar og en fast indkoblet, induktiv reakbr pe 14 Mvar til kompensedng al 4 kv-kabelanleggene i lndkildcdalen. D n fast indkobl de rcaktor pe 14 Mvar stod oprindelig i Tjele. Her er den blcvet erstattet mcd to kobbelbare rcaktorer pl 7 Mvar magen til rcaktohne i lerslev Benchmarking til havs I samarbejde med SEAS oe Elkraft er der eendemfort en benchmarking af ilandlodngsanleggene tor Horns Rev A og Nysted A havmsl Begge anleggene har kostel omhing 3 mio. k., nen omkoslnlngerne er meger fogkellige pa de enkelte delanlag. Platf ormen pa Horns Rev cr siledes vasenuigt dyrcre end platfor men ved Nysted pa grund al vejrmessige krav Omvendt har omkoshringcme til nctf orsterkningd v:e.et vasenlligt hsjere for Nysted end for Homs Rev pt grund af det relativt svage 132 kv-net pe Svdsj?erland og Lolland/Falstc. Digitale f ejlrecordere De mekrniske fejlskrivere i 4 kv-stationme er ved at blive udskiftet med digi tale lejlrecordcre. Udskifi ningen f orbetuer mulighederne for indhentning af data oe analyse under forst)nelser i neltet. UdskiIF ningen lonenies afsluttel i beglndelsen af 26. Ny Landsaftale Efter harde f orhaddlinger n:rede Dansk Landbrug og Dansk Energi iil enighed on en ny Landsaftale den r. september 24- Aftalen gav en betydclig oprcgul ring af e$tatningeme iil lodsejere, som bor megct tet pe nye 4 kvlultledningsadleg. Samtidig indeholder aftalen nye afregninger f or kab lanleg i landbrugsjord. Den nye aftale blev godt modtaget ai lodsejerc langs Nodjyllandsledningen. Eltra huvde iidligcrc lovet, at e$tatningerne ville blive regulcret i overensstemmelse med den nye aftale. Soh en konsekvens hcraf blev en lang rekke voldgjltssager derlor aflysi. Nogle sager bliver dog berct igennem til Dansk Energi og Dansk man hve{ ar vil vurdere evcnluelle nye domslolsatgorelser med henblik pa lobende at juster erstat ningsaf ialen bedst muligi. ombygni.g af Kasso v jen MyndighedsbehandliDgen af 4 kv Kasso-Vcjen er i fuld gang. Der er iale on at enial.te en ksisterende etsystems luftledning med en ny mast, som kan bere to 4 kv-slstemer Da dcn eksisterende ledning er heget vigtig i den daclice drift, skal den nye l dning byggcs i et nra bac6, men mcget lat pa det eksislerende. Forprojekleringen ha! j svdgi vist, at der er god fornuft i al revidere traceer, nar muligheden byder sig. Fo$to rlenuighcdsf use blev gennemfort i perioden november 23 til janud 2{. Da mange angiveligt ikke havde bcm*rket horingen i Sonderjyllands og Ribe Amt, sendle Eit.a materialc ud til alle lods ejere pl strakningen. Hov dparten af dc direkie bcrofle af prcieklel blev saled s o entcrct direkte. Selskabeme Sydvesl Eneryi, TRE-FOR, ESS, Syd Net og Sydastjyske Nel bliver be rort af prcjektet. Elt.a har haft tdet kontakt med dem omkring sanenngsmuligbed mc i underliggende nei, som lolge af 4 kvluftledsdflis hj mmesid Ved udgangen at 24 ]a en WM-rappod klar til be handling i Ribe og Sonderjytlands amter Det ventes, at lolslaget til regionplantillae sendes i otrentlig horlng i mark/apdl 25. Det endehge regionplantilleg kad i givet fald se vedtages i september 25. Der ebnes en serlig projekt-hi mmeside, som gar i lult n, na. offentlighedsf asen s1.ar- Ringforbindelse til Elt.a ohsker at sette n top pa de ni lave Donaunaster menem Noldjyllandsvaerkct og Vesicr Hassine med henblik pa ai elablere et cksha 4 kv system pa strekningen. Dermed vil ded nordjyske 4 kv-ringlorbindetsr blive f6rt frem til j:evnstrohsstatloncn i Vester Hassine, som er udgangspunlrt Jor Konti-Skan-forbindetscn metlen Jylland og Sverige. I slutningen al 24 havcie Nordjyllands Amt forslag til. gionplantiu.eg klar. Planen sendes i offentlig ha ng i perioden 22. ianuar lebruar 25. opmaling af sokabler Eltra lor tog i 24 en fornyei koltt gnine af sin sokabler Nye opmahdgsmetoder kombinerct med stor erfa ng bet-vder, at E 1Ia i dag har ptecise data to! hvor sskableme liggc! i havbunden. Opmelingemc er bade et lcd i den forcbyggende indsats mod kabelfejl og et middel til al finde fejlen, hvis skaden lysledere I torbindelse med bygningen af Nodjyliandsledningen er der elableret en ]ysiededorbindelse med 48 6bre pa sreknineen Ttige- Perslev-Nordjylandsv rket (I14 km). Lvslederen er slojlei ind i all 6 kabelsia- Lyslederbekningen mellem Fe6lev og Tjele er lagt over pa cn ny OPGW strekning med 48 fibr via sta- Der cr el.ableret n mulighed for at hjemtagc online data (malinger og alarmer) Arbejdct med DILFIN pm jektet blev sat i berc i april pe grund af den forcstlende Iusion. P'rojektet var stadet for trc l. slden med henblik pa at udskifte fjemkonl.rclanlegget EDOS, som ikke v'] kunne sericer s efter 2?. Der er udarbejdet en deialjerct kravspecifi kaiion. som med enkelte modifikationer vil kunne hamoniseres mcd tilsvarende anl g i Zstdanmark, nar pmjekret genoplages inden for ramnerne af Eneryinet.dk. Elira?nsker at udvidc sit telekommunikationssysiem. Der har v ret holdt en del moder med netsclskaberne. Der er nu gang i kot.ttegningsarbejdet, der skal vise den kommunikations-inft a struktur der er til radighed. Pmjektc'me indeb6pr$ ud veksling af online d ftsda ta. etabl ring al sikrc telelonforbindelser til d n enkelte driftscentral og eventuel swopnine af lystedere. Nodstrsmsanl:egget, som tidligerc d;ekkede kontrcl rumssystemer og telckom munikationssystemer pa Xltra, ef blevei udvidet, sadan ai der nu er sikret stmmforslning til alle it systemer i driftscentralen-

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 is Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr, 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere

Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere Jørn Mikkelsen, Eltra, Projektgruppen Temadag: Nytteværdi af interaktiv måling Munkebjerg Hotel, Vejle Den 9. juni 2004 1 Detailmarkedet for el: Obligatorisk

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

SEF Net A/S Årsrapport 2010

SEF Net A/S Årsrapport 2010 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr. 25 11 91 50 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar - 31. december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner NordVindworkshoppen Gotland 7-8 juni 2007 Opsamling og konklusioner Nordiske styrkepositioner Norden er et af de bedste områder i Verden for en storskala udnyttelse af vindkraft Et stort vindkraft-potentiale

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

$\"\*=: pi selskabets ordinere generalforsamling 4. REGNSKABSAR. ARsRlPPonr. Arsrapportrirn er fremlagt og godkendt

$\\*=: pi selskabets ordinere generalforsamling 4. REGNSKABSAR. ARsRlPPonr. Arsrapportrirn er fremlagt og godkendt Ttf: 39 15 52 koebenhavn@bdo. dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnehotmen 29 DK-1561 Ksbenhavn V CVR-nr.222767 UDSHOLT VANDV,4RK A.M. B.A. ARsRlPPonr 213 4. REGNSKABSAR Arsrapportrirn

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

VEDTE,,GTER. RsnnsVand A/S. for. $ 1 Navn og hjemsted. Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S

VEDTE,,GTER. RsnnsVand A/S. for. $ 1 Navn og hjemsted. Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S RsnnsVand A/S,$andem;rndsr'ej 1A 'ii?0i) Rmntt.T1f. 569t {}404 'Tel*f:rx ir{i!}101 VEDTE,,GTER for Ronne Vand A/S $ 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S Stk. 2. Selskabets hjemsted

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN STATSAUTOzuSEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KOBENHA\AI V TLF: 33 13 29 12 FAX: 33 32 0212. E-MAIL: EC@B.EVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE : HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

pmcfwtfrhouse(wpers I

pmcfwtfrhouse(wpers I pmcfwtfrhouse(wpers I P ricew a terliousecoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østre Stations vej 33 Postboks 90 5100 Odense C E-mai!: odense(ipwc.dk Telefon 63 144200 Telefax 63 1442 OL Fjernvarme

Læs mere

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord 1 Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed og stwrelse Lokalplanen omfatter et område - T15 - ti1 spulefelt på ca. 33 ha. Området er beliggende mellem Randers

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki!

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki! d.i:,:\ Ki! FRIIS Helsingorsgade 21 Postbok: 183.J4 t{illerod Telefor, 48 25 i? S$ irlefax 48 26 94 l iriisrcvisronra rn,r i Lcii.: Fredensborg Roklub Sørupvej 6 348 Fredensborg Årsregnskab for 212 CVIt.nr.:

Læs mere

** r- t}'-1 :.. '/i f.4. - r,..; 3! l. i]tl.t

** r- t}'-1 :.. '/i f.4. - r,..; 3! l. i]tl.t 3! l. ** r- - r,..; t}'-1 :.. '/i f.4. i]tl.t t\ Eltra - systemansvarligt transmissionsselskab Eltra er systemansvarligl transmissionsselskab i Jylland og pa lln. Selskabets akiviteter er baseret pa bevillinger

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007 BØRN I AFRIKA side 1/5 Allerød den 15. juni 2008 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2007 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Støttekredsen i Danmark Dyssebakken 8 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Tlf. 3975 0111

Læs mere