Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:"

Transkript

1 nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:. Reol.ur.tloner. Bloa:r.fcr m v. k~1 lukke Kl Udskænknln~ f Spfrltus prr Reotluratfonerne er ndtli videt!! lorbudt. 3. UdleverlRiJ: t Spiritus fri DetUh_ndle' tit Porbru'le er ind videre kun tlidi i Tiden dlj/.111: ndtil Kl A 'ærd!el er hlldl tændl forbudt Td~n mellem Kl. :t oll. 5. PBesedleT lvnllua: Pærdlel T1uummet K mt til... JeTnbuereJer ud!tedc. pall Pul!tl.tatlonen. Overtrædelser 81raffea efter Loven. p.crøedler /henlea pall Polltløt.l!onen nden Kl. 16. POLJTMESTEREN ( THSTED K0BST AD M. V. den. September 1943 E. BRX. """d" b~rved Politibøkøndtgørølsø. \ Allete Den under den 29. AUiual 1943 udstedte Polltlbekend!litllrelsf! vedrohnde du blive for Beværtninger m. v. ae; om Porbud mod UdBkæ.nknlng.1 og med plritullle Drikke ophævel fra og med Dag. [ Ste Jet for træder i:le.lemmcl~e r : \ Utrl...t Porbudet maj færdlel pio Gøder og Vela fi[ælder lremtldl2" fri Kl h!!t Alle offenlllge Porlystetler Beværtnlncer og Kond10rier akal boldes luk kede Tiden K :r.n.. oj Med Hensyn til Lukkelldcn lor Butiker herunder Bal;:erloTretnlnger linder No... de fet ndførelsen al Undtagelsestilstanden "ældende Butemmelaer A.n vendelse. Poll!lml:steren i ~[nnlnr Ref. Herreder Hurup d 1. September e? _ Thorkil. J.c:obsen el.

2 ra de ader. unde ange seres et da andre n. lige endel det antog let r8vesle'~ aer Yd \ Q -Orur Bntreprenør Sv. Blach og lød paa O 245 Kr. at E Merkl_anlng Kl Pr. Aften.kal der være m.rkl.~ Tiden Kl i lane _del eitel la Ka det Er l/ Lil

3 er N opl) no. B.la~ Ani!Sde 4.._rkl_lln.. n "egylld.. J Aftlll Kl og vare!' tfl Kl. 600 ala.km 600 Fra Thisted Byraad. Tbisted Byraad boldt i Aftes dal rr... li.elalycterne t_nele ' ordinært Møde. Alle Medlemmer Kil var mødt. Grundet paa de ekstra- Te ordinære Porhold boldtes Mødet del allerede Klo Politimesteren meddelte al sd der var udfærdiget Bevilling til Reltauratør Hald til at drive Urimelige Hindringer for Byggeriet. Thisted Byrud protesterer.sommerlysl indlil April Kvorlal Sp: mod Ministeriets Afg.relst. - Pra ndenrigsministeriet fore- 181 Dispensation ra BY2ievedlæ2- ndenrigsministeriet har meddelt terne for Pru2thandler Madsen Thisled Byr d al el Andragende Vesler2ade. om Statslaan fra ArbeJdsm. Carl - Vognm. Johs. Krogh Her Thømsen der var bilagt med nye dum ansøgte om Pornyelse af Tegninger ikke kunde bevilges. Konc~Hs i onen paa Ruten Hørdum ~ no.. t. U Thisted o& dette anb~~a!..~~e~.. ~~

4 ~.det. elle al ~ ikke kkehl!e Nævn. et lu ar leue dt al med op lil le og Hanke rudet vende ikke rem Nævn klllde eder. er ra loien ævn. dede mr S dag Morgen blev KurBusel albrudt og de ugenbya DeU.ger!' log hjem Færdselsforbudet lempet færdsel forbudt i Tiden KJ Færdselllorbudel er nu lempel sa ledes al man i Thisted og Hurup Politikredse maa lærdes ude lil Kl. 23 men i Tiden Kl er al ikke livsvigtig Færdsel forbudt Bioi"tSler og Reslauralioner skal lukke K. 22. Thisted er Spritusudlkænkning paa Restaurationerne foreløbie forbudl oe de Hlndlende maa ikke sælge Spiritus elter Kl. 12 Middag. Hun Si'. OfS88 ed Cykle. mpe aller Den 25 aarige ~usbeslyrerinde l Oll ra Verslev der Foreur. blev ~re~ anholdt har tilsluel al hun ra l.8 lil ~n.porrelmnj i Villeralev har S ~'c"~~ K beholdnin!!: læggelltl/ko Kr. og Porn Gælden ane Bestyrel" Hoved:! udtalte bl. ~ Værket geng paa i og har del in Ydeev~ Produktion lille Turbin' ay.lem hl las en Po er vort indbyca;el Vinie r vil nne Oll brueerne. Delle R~ nu el gen! al Var"el. blevet ge Driftuar bygninge ring al P lal1dsk B

5 - -- ~- rldkøbsmærker udleveres mod Kvittering paa Landmandshotellet fredag d 3 Septbr. KJ : ~2M8~ ~K:o~r:n:n:S9~v~n:e~t~.~... eir and l - Sten~ din/! l for t sin Festl i aflyses. af 291 Thisted Amts Skytteforening Mødrehjælpen O. for Aalborg Hjørring og Thisted Amter Hovedkontor; Aagade 2" Aalborg Tlf Træffetid: Sygehuset Thisted ndgang Højtoftevej overfor Marienlyst. og 3. Torsdag i hver Msaned K N. Medlemmel ns1 Jernbane Kontortid Tl. :

6 0'_"... ". illjr(jt!{lslij~q'~.:----- ll:i;~ u "l af l'l!'\:jcn som \ l <.lnl\ blc-y V(l( "jt!l'llslc\' plla Sl.odag or utl- sal llusollhold!jdol. Hau O$(' g-æslfri PcJerralt 1-1 il Lel'er ( i Tjrllll Krken le\' lall(' \1 Troens 1.1\' iil Ved Grapall Fal'" Oi.>lla- {h'l' yur!)pc Chr. Ryet :f1'r nu.slor Blomster c Paslol' OrdellO l ri (.' 1 æn- Villar ] Telefoneringen. indskrænkes. Kun de nød:vf:hhijstc Samtaler 1 lllja føres melle.m K. '19 og K. 7. Tm (i km i n i si {'l'; el met! d ('[(' ': D1 F'orholderir! llwdfol'{>!' al del' ;l T{le!! frak JD lil J()? kun W.1.. "pre 1'1 '[ugo A\llal 'l'"'follislindcl' Lil filrdc! paa '1't>!efOllslatiolWrlH\ mart. TclcfflllC'11 i uclll;) 1'lfK'Ull kun bpnyttes ttl llbsolul lodnmdigc Su.m- ' laler. Th isted Jernbanestation. TU OverassJslcnl pflil. Thsled JeJ'lbnno~tali.oll edtcr Rapt. Uougailld) Cl' udnævnt Q\'c'assislol1.l B a k ko :-fæs!.\'cd Der skal morldæggos R 'fra i Arten. Skolefornoldene i Øsløs-Vesløs-Arup. Et orienterende ~J10d!l. der dog.(\(01' fra pol y(-'rl"!'. f:'j:lirlt \nllhl R l ipna P"li lul ]\('\ ra~. '... in;vi~li"" '2~~ sam \ 'rej"(}[ ; li \ gut('!; 0\)111 sl'(llcr Fknl liom'n ilh! For ~fnnå~kl\h C13.-lfam\. a\ann ktl re.o; 'l'll?n('~ 1'j(>ncs\c~l - Ow: maa mfln Se io\''!!: Lllucslrcn \ Høshtt1jrm FriL OgJ )i('leorolo Tlile.[ Ql\<('~ til Lli ndh for R("~n dingcl'lh' \5. JUlll. Togtr Forske l"""... _". n..._.. u_l... _~-'".;.:~

7 raad ved Sejers r\'r'llad;ralg\ r ed kol" var d"r Sf m h"j:!)ol!rl<~l on Lis~p l Valg! i.tkp aigh"'l og er dorfor })or(_ llnll!:"f' St"mrn<.lr ringen paa scrg '; paa Søndag el' u:'t- igen ~nkes. pntlig:;le Samtaler lcm Kl. 19 og KL 7. '1 m.~ld!'lr'r J: 1l..!fUf"(''. n.j"r i p Kt. 7 kun.a/l 101/11 T"/'f'l/li~lil]"r Tp["/"n la i"w/"/1" ]'!lp Tid-'lllll kuli u! lfhln'll.lige SaJl- ' sfrho n. leni ])Wl Thl!;{ 1 (dll!r 1\' 'V1l Onra ishml go. \fl n. Undtitgelse.stustanden lempes. UdllanOsforbull Jl nt1skrænllcs til Tiden fra 23 Ul 5. n"r h].':y. AClm h""'l'jt i Af~ lnw>\. )'-dd."1' om YQTbold"D" un<f!'r Und rtj:\'1 1lfl"Shlll\.r!.n-d"n vild~ kw1/!.. 1('JJp~ 'J~('r J' J...aml.. t o;t Pojihm~ir'n'n i Thillt... l bekpn<jtgur OJL~t. n Hk" RelDing-.;UnJcr d"r vii 'Wl:ld\.'r ) Pl.llilikr«!l>C1. Del fr1lm ;a.ar ~1('Tar at l~~;:alyl.~i<jrlll1'll't t;! i At'm "l: ind<kr... nh-t HL Tidpn m"j](;rn fcl 23 og 5. lh'2taurationl!"r Bio>r!'a1"r. m. v. "ka lukkt: KJ. 22. D('rimod lcfltnar SPlrlt.us{Qrbud"l 6tadr;: do~ mod a1'n l'nd{a~l'f. at.:lrrfra. pp-ail.!la.ndlt<rfl kun kan udi... v"r..~ Spinlu.'1 til ;]"'JmTugere i Ti~t'n indtil Kl. 12 ~!dda:;: Paa Politistation..n vil mln kun :n~' ralj- U!ll"\''n.t P;u<;"rsN"r til h"ivhttjg Fa rd~"l i Titlsrumwl t KJ. ':t'}' j'aml iii "\''''nllll"l'' J"fllbane. r"}"'r 1 ly \"J'!i;r AnlOOnj1l1l:. D<7 ;:;/rp.~ ol'm1f'tksoll Pll<l al Pa..<;.<;P"!iy!h'r.~kal aflh'll!'s paa. Pulili<:la lonpn ind.. ti KJ. 16. For C i v i hf'<k 1'1\""<:'1'1 i"n'''' "ns ~ll1n'hkah ('T tip' nl'lnnlll :\f""('])ll~. r:b.-~ l an'lk:h'l 'il 1rul.. r Luf\ ahrrn klon" j";ntull' r.'.~i!-! m!"d d." r".' TJ"1P"lpl"'\"i.~ Ul('f\"ej; til ')g fr::\ Tjroll "~ ~~ t'1 "\. _ O~a. i JTurup P 'ilikr<;"<l~ lona man lu ['l'r<j. u'\ K1 <)3. S" jlll'rigt nl'k'mdt~ur"h 'l fra 1'01; ti!llp~lr"n". t.. H9SlvaJrmCldingerne ophører. l"1'11 og!t1pj i 1lA.1Z O})"ot 'r d" af \i"""roloj!i li Tn'lill hl ml il:{' Tlr rnnt" l"lpr 11'1 nll<' 'l' nll:"r til 1nl1rlhrn"! om Srlnfl~\ 'g)' o('n {"t H. "11 i l \.! ml \" ni r"l- ~ 'C" m 1._ "V P<i H~""ha!anKe ~ t 'bar lllult ak..... "talj:" 5ig m<:d i. bv 1. Pr. l.a.r>en 1. Pr Eri> Thi :~ fl: h "n '[ 200 Kl'

8 .::":::1'::~:: OVERORDENTLlBE _.. lorlt'm "h Fort 11<'llftO... Bckcndtgorelse fra Politiet. r"~ t-r \'r 111"" n i... '''h'' d'8f;o! 'r ''''lfl-' r"rl i 'Ol'_ "h~rl'r n\.ru."" v '-.~' '"n tf' 111'"1{. "h"f" lul/l'-' "'u "l 111'._''n /Or nt "n/' ~'_ dl'll lun '1Hj~ " f M lllul'll. ng "ndl'l'l1- ' J:! /"'J " -j\l11' l Korn- "lir U ''''''! "lu] ltull flt \ h.'' f!)lllr~' huri j;k. to"l " 'n. Til' \'1 111 t.. 1"1'11111'" \'(1' KmnrU "'Jlllllll~1 ""'n- AnlrdnhlK lir d.. "nprd.. Forllohl unmr U nd'lg.-...'1.""d.."... d'i m<'<ld..... h.. n...' ttll'w"d~ for T hl.l... t 'ohtlk... ~t.:. n.-.'auratlonh holtrd' r n_ li. kal lukk" Kl Ud.k>."knlng af Spr;!u' ' n""'aurau'>n"rn... r.. dtll "d... tnrl...'t. 3. Udl..rr>nlf ar Sprlu. tra 1) ta[lhandkr 11\ Forl''1.t u nu -d'-.e klin tlll.. dt 1' hl~" dnglll: l"dtu Kl 12 4 Al F 'l'rr.~l er r"ld.""ujf ("rbudt l Th< l m~lh'm Kl. 2:i Ol{ ij l'... r..-dlrr 111 Jh."il{t;1' F...d ri 1'1<1o.umm«. Kl Mmt tl... t Jrrnhll'" rrj>t" ud trd('ll p." 1'0hti_l.t01l(. Ovrrlnr<l.. ~r ur"rr"".. flh l.ov." 1''''''' øk1 "rh.."lr. 111' " j'ollll.lllhmru h"~" Kl g"l'hr 1\ l'ou'rues1'enen TlS''1) W ls''ad M V. d. " Politibekend tgorelse E. Dr il(. l.. u undrr dru 29. Auguøt 1'1-1:1 udøl('\ltf' l' (tlthj l'k(1t~r11(' ".. dr. Lukk. tid rnr 1..'"rtulngf't. 11\. Ul( nl1\ ]-'urbud m"1 Uhk... nknlu\c! 0lt l l111n\'1 m~l al'{nt"".. lrkk.. 01lhll)\... (r. 0C m<'li nalr_ 1 Stt'dM r...tl'r følgo'nd.) B... tua m..!.er:. Farhudt't mod ~'wrcll.. l P"~ Glider ol' Veje Plri.. C"mlllhg Cn. Kl 23 H r.. 2 All.. off('nlhgr Forlyd('\~. l('vrrtninlll'r 0t Kondilorl"r ~k.1 hold"" luk' krl 'l'idl'l rr'l 1\ Kl G 3. M'(l lt'nn~'n tl.ukkt'lld for lullk('r. hl'rundrr lln!:('rf"rf'('tnln!cl'r ri"jo' r <... r"r 1"d(u.d~ 1 f Undtnll"'l~ lil~tllml"l \:"ldrnd... n..-t<mmd ~tr All"'lukl_r. l '(J.TA)1 ;~TE lten l ASSN{i- lu~rs ERU:m:n HU"'.. S. rum- lf'r H"3 Tholkild J;\l'oh:-.en. rchill 1"'1 "lli'r d'r ri 1.:h ' [to r h to.. " C" \- ~1o\tlh'r. ng l 'm l'!\ 1"1l\-r h l luhh' '1"11>11111> "ll.\"1' ~h'"""lll 1''' l'" n )t \lt".u 1111 til:"l "h 1l1J:"1 rm "'l' 1\ h'\\\" 'U l'l 'H' hult '\ll1lo:n1"''\' uf \U' 1:llh. 11" nlll linr 11.1 nul"" tll\\ll\ ~~ ~L l \.. ' lil\" Ml

9 Haaninden Ak-tie- Krali. oug Gustaf hav.de a.llirudtsit ~(\m Dl(fophold og i Dag ankomtr.<"r til!o('k'h-olm fra Oand fol' at være i Broderens Na~r.he ;l. BOOrlngen c>r forst mdtraadt efter al KJngcn havde truffet sin B('s~ulning. ikk" h kunne ret bil de gh None end s man digt lighed nitia mun. Os nav Ta\em KODlll gede os 1" stl'au ikke sind paa som V fel holdt liod.e i Gaa". Mødet var rykket to Timer frem af Hensyn til de særlige Forhold. Alle Medlernuler val' mødt. Desuden rar mødl Formanden fol" Thisled Elektl'lCiletS\-æl'k Direkter R. Hove for at aflægge Beretning og Regnskab for EJekt dei telsværket. Vi refererer denne Del af Mødet andel Sted i Bladet. Der forelaa en Del Sager til Efterretning bl a. Meddelelse om at Bevillingen for Restauratør Hald til al drive R estaurant.sommertyst" vat" givet til April Kvartals Udgang Anledning af Afslag paa el An- dragende om S!a!slaan ii Boligbyggeri ud spandt der sig en Forhandling det' J'esulterede i at Byraadet vedtog at hemsende en Besværing til Ministe"ial ove Afgørelsen. P. N ø r g a a ' \ frem hævede det nen til a V det l E. ind der g her l nd Br

10 Skar!Jskyd ning nfholdml 'r or"dng ll'n 2 OK 'r('dug n :1. S<p«'l1H'"!'H: KL 6 18 cl Omrllll!ll' uflonr Non S" med Skudr.-tniuv: U1Hlh' mod Nord ~!':onh"nlt udov"r 5-"'1. V.. rdllel og Ophold ltl!-n(or Omr kt som ijliwr nr~ r 'l'rr('t. 0r: forbudt. 'O.J'fJM~BTlmEN <'r fnrug THlSTF;U l<ønstajl M. V. d. :n Aug. l~ l:l. l';. Uri:-<.! Ministeriet for Lnndbrug og Fisl<cri meddeler vedrørende Tildelingskorn til det mindre Landbrug: 11('llhold li o Stk.:2 j h:"l'nlu\tu for 11!l~\;.lfl l 1\1 1:\ nø; dl'l Ov~ ' r (' 11 S\t' nln'] ~(' ' rl1l('11 r urk " Ol hu l 11 n R('' 111\'11 1)(0 ': m rl. \ mil.' d.ll' k(' Jlu ~n1ul ll\r (H('n in A('r \al ni ld n lil \l-d \"d~"yllillj.< n 11\\'jl'llt":\(' ]'ofll'rk\jll l"l' J /ol{~ ti ~;lulh nh ' UiLlJ.t\ rc' Hf LUllhl Lljo(n1.l'~!.l"1 drn C llillllr.' EJ!'ldlllllllH' H't! ('n (~ rllndy.'rcll :1[ :)00 ~l ~)'Hl hr_. Mll 'lhnhkr nlllllhl al. uf dl'n's ~llllll-k ll dt.l'~l uf :Jl'1!llllllll'l ul{ ~U1l 1\'\'1' ]11lll'\rrl'n!t- 11 "ll1l1r hllr ~" Ht dkr \-11 sdml' U1!!'l ';'urn l'1\1 ld Hr"dknrn. der ~\ lnr\-' '!'~ 1'; 11\'('r.tllullllnl1c1 tn ~ll'llnr nl Vil' l'!' JH'n '~ ' 1 ;.h f ~CHlunl nf 1~ ('~ll'nlnld(' W\Wf 1 ' k'111l11" i

11 luu ' " '~. ':' "".. ". t. " lla l ndrtl' oqcl. J ' Knur r luk te ho l nonf rljlge Tro ngt i s 'l'l' k('hg med r ode døde Oll lt tryg" u'r hl om d ~' n r ~ll:l blot grab n Dr l ind l! RUl" tllslmulen fol" 'rhllslcd l'ou 'eds. Dioglnrl'f og ''hc;ttt'i' milel' til 1\ F'rdb"l t111:tu iii Kl t'll l d Hd \ horet Som x-bulh t li Uudlag...1. C~ h lsl<mdl'n Lnmkt o\'er hlcve! lempet. <.'1\ Del og omat;ull' llde b!...' kclltltgor Pohllmj"litel Hrl" Lem- 1101" 4 hlev Aftcl halld 1)(;~nu.~ for Tlu~ll.'d Poht.kredl mor \e<lk.)mmcllde. Fm A ften mm dero{tor Re- 6taurnbonef Hiogro.fH H " ha. \e nnl.lent ul K 22 nll'<lcll8 Udskænklung af Sllinll.lll ma Restnul1\llOnOl1le ndtil videt'(!: er f orhudt. M. l. t. Udl('vcnll~n af Spirllus ra Detmlhandler til Forbrug~r er der sket den Lempel le fro det totnle }<'orbud b l at Udlevering er tilladt daglig indtil K 12. Al Færdsel er forbudt i Tidsr ummel fm j{j 23 hl K. (j Mor. gen wilkel 1ge1l \il lll~ bocme mali. r""l'tles to Tinter seliere om Aftenen men naturlig vis skal være inde laar m okken simr ll. Passersedier lil h"s ig. at :se.. tig Fn.. rd!!el indenfor dette Tids rum samt til eventuelle Jernbane. n>jsel' ud::;l edes 1:k1a Polllista tlonen og de skal afhentes luden KJ. 4 Eftm. Overtrædelser af Bestemmelserne bliver stmffct efter Loven i Hurup En 11. A/lr g. Datter nf Teg) 'a.' rk~jer S-tovl'lng };ll'bl'l 1u rul) Cl' i Ga;ll' bh:\ cl ilullagl pa ' Tlu~h'tl Epll!t-mi:;ygl'i1l18 ~om ; delltl~ af MelUllgltls. Olf el derb Kalk ko"" lmel' mrg tid. l'et hn knd delt udu &11' Mru d n gl\'. Vm nrr ma on h r d -- L val Xa: for Pm

12 Ove ror d en t/ 'ge Foransta/tningbh ~. om Ky"t\-.;>jl'n. "n Sknwls(' frr :mgatum./ }.\'!'H~J('n. hns ]k.. ti "/ (k Ret ti ndspunktet for Ar "/Crksætt<l E<'- loges eitel" Beskæfilgel- 1ns Onske lt forhandle l!~n~ter for denne \in k H'lmen'. etefar. P!!"k! Da A.u gl. H"."f 1"1.1\ UØ llp~nl.\ lal!." kn il føljn "id~t.. kjulllle ]let 1\:1.!in: af Bækken ~ Entn'>pNller S~-end Kr pr. Gs.ng. O'&ii9OP lrold Jd r4!""ard SteffellB n 'dgii'un til Deltagelt Kllrsus i Pasning jt' og Slanger. al BilletsalgE't g Ugitimation. ;torafet for Stats e/er On...~ag; de ejej.in"ficerede r kan der nu paa Jl('lbenha"n--Glo... Jaampenborg_ sælges BiJktte.r de uden særlig fi -. - Politibekendtgørclse. De-n 1n<re. 2!1. ÅllfUst 1943 ld~tedte Polit'bekendt.l!"rel!le vt'drtlrende Lu\;..k.. lidlo~ for.8!'..."rtronger m. v. og om Forbud mod Vd.skænlming af og" liah. del med ~pmtuel.'e Dnkke Op~-e6 fra og med j Dllg. Stedet tnedo!t fø;. gen<k Bestemmel!(>f' 1. F<'ll'bud moci Færdsel pas. Gader og VeJl' gælder frenltidigt fra Kl. 23 \'1 K1. ~. 2. Alle otiartlge For!yrielser Be~nger og 1\ondil.>rier ~kal "ollle luk. Ket l Tiden ra KJ. 22 tl \.l 6-8. :\1. H. t. Lukketden for Butlld:er. del'1lk"r BagerfoTTetninger fin.ier d for ndførelsen af l:ndtagd'lesl.ilsl.aj1den gll'ide;nde Be.~temmel~ C'T.ha ~ dejse.. ~ll' POLlTnfE~TEREN r HASSL"\'G-REFS HERREDER li u r u p den l. Sept<!mber Thorkild JaOll-b.oC'n. "C ldingerne A"jrup HowdKllllrd i Grinders - ~... "'lo-' J ~f Ril!cren. Proprie. ~ Jydsk 7 AM... 2 '....r dode i ( SjOfl D' BeJl ring H hl. 4 )[i l {.rh"' Thi 1'\a J R1 d.'\~ :-'dr. K

13 . Overorden foranstaltni. r... rd Nr. 8ok.odt.. Poll.' Dt't uj"ledte fl~rb ud mod Set" tllil: Udskll'Rktlln.f elærke Drikke n r. u)l h'!lr!cndl.' (r æljende ht\ Fred8R den J. September:. Sellt Ujol Udh.' 'etitltl iii FQrbtull~r ksn finde Sted. J. ng 0188 kun linde Sted ndtil K1. t9. O"erlrædcll(!r "'n&hc cfter Llven. POL! ni\\rs {'FREN t rhlsn~o r\... 'BSTAO M. \'. den 2. Sfortemb<tf 1tu.... E. BRtX Vi har Rugl11 l af ul landet Rug. iost 19 J disponibelt. dtl

14 de bæk der /brok. tale Købed Jensen edem. O up demt rstalnlng. fe JenseR a ne ans sled Be- lien 02 i elseo lnlslerel en K" b e n h a v n. Paa Bispebjerg ding Overkonala b el ve d S øværnet avle be- Kirkegaard begravedes i Pormid- Knud Baue Jenaby Menig Aage felsorler dags J danske Soldater O/licerer Edv. Hansen Menig Rob. Vilh. raves. 2 September Sørgehøjtidelighed ved den store Fællesgrav paa Bispebjerg. n pasiod og Menige 110m faldl d. 29. Aug. sboe Korporal Sv. Holier Michel Kr. som Pra Militærhospitalet førles 9 Kisler : sen Slagelse Mathelev ved S. ~ ya;erf:: KJ. 8 1/ t til Kirken paa 9 Rustlie ' værnet Ove KaJR8smulllen Odenarlollel- vogne. Alle Kiaterne var dækket Menii Hans Cnr. Jørgenlen ved de med Dannebrog.f1sJl Oll smykket Ry pr. Gerlev Menig Lar. Joh. erholdes med Blomlter og Krsnse i rød~ Døcker Larøen Emdrup og Menig hvide farver. Til hver enkelt Baare Poul Vilh. Olaen. ed \J:"!an R ellen er- var undt en Krans fra Kongen Poruden disse begravedes ogsaa flelbrok og rra Chefen fra Genera/kom- j Formiddags Premierløjtnant Poul al han mandaen samt ra Hærens forsker~ Hansen-Nord Oll Overolliciant Ove at den lige Afdelinger. KaTba. JeOddomt Hvor Vogntoget kom frem p'aa Alle de faldne begravedes i en flo romen. a. V Sin ej stod Folk lijle med blot~ slor Pællesgrav i Overværelse Skøns- lede Hoyeder. derel nærmeste Slæetninge. Ved Ulem- De laldne ra Militærhalpitalet Sørgehejlideligheden talte Garni~ O blev er: Kaptajnløjtnant Sigurd Schner~ CJOlpræst Pastor Erlin" SlenberØ'. o 175 & ~ ~-- - inger ed er lied. gens Omkostninger meden. de o Medhjælpere trifand/el Kun en Kyfnde. t nu at nedrive den erh'ler~ i Slorellade og ni n to Et'll<'. Slut

15 in Sagfører i ns Saafører i han Papirerne den 8. Juli gly.nlnglo. en Dispen for at Han føres. Havde eller Allalen tning kunde n21yst inden omst den 8. Dispensation estemmelser g.om Pølge ikke kunnet Oram ved. a. skulde e Vium. havde købt o kke ooer indsatte sin gesom han e Udgifter P. har ikke es Sagfører deleise om bne Tid var n; ""n.ucsvj meu Flerre tsl8nc " af K ~ og Madeleine Ozeray. kun ond t K. 20: Royalteatrel:.Kun en Kvinde hvortil ogs svenlk Skuespil med Karin Ekelund. Kun 34 arbejdsløse Mænd i Amtet. Det officielle Arbejdsløshedstal Thisted Amt pr. 27. August var 34 Mænd heraf 26 Arbejdsmænd og 86 Kvinder. Arbejdsløshedsprocenten for de enkelte Kommuner var følgende: Thisted 08 Nykøbing 41 Plade Sdr. Draaby 12 Ljørslev Ørding 16 Lødderup Elsø ls Skyum Hørdum 11 Thisted Landsogn 09 Vestervig. Agger 02. f de øvrige Kommuner var der ingen Arbejds løshed. Blomsterfarri Men ga81 drede tilba gade eller A hed - be Bneta2es anselige Kv den ellers ~ Ud mod S en lang kendt under eller den da husholder o Kil. Helt eientlig! at Navn eller havde den medens deri 'O a:ennem ma Da2es Helte lor Slarsmaal. den hvor h Bn ung Mand der ved et Par mandhandel Lejligheder bavde yppet Klammeri Ejendom pa og var kommet i Slagsmaal paa ved Aarhund Oaden i Tbisted blev i Dag ved Brandl. H Retten idømt 40 Dages Hæfte. i flere Aar Han skal betale Sagens Omkost nini.meosen ninier. an ment a SlCAUp---'1_ An _ --.A... _U

16 J ~"u.. e". u -' n -a-j -uuatlollll d. 25. September. ~~ til re Forholdene yed Thl.ted Havn. ke Vi har modt8a;cl el ndlæg ane;aaende ke Forhold ved Thisted Havn. ndlæi!et vil blive optaget. nur vedkomll1cnde over en for Redaktionen opgiver.t Navn. bo Anonyme ndlæg opt_iea ikke. P n nlernerede Mififærpersoner e- 0- r r deres Posl. Elter Anordning fra den tyske Ø'lerstbefalenGe er privat Post til internerede danske Mililærpersoner i lom indløb indtil Elterretningslje~ nesten i Søndags blev lukket nu rigivet og den kan gennem det danske Postvælen tilstilles Vagter. ne ved nternerln2sstederne til øjeblikkelig Videregive se. fra nu Sk ~~ pa sig l k o~ SOl P.1 af vil midlertidig kun aabne Post. P kort kunne lorsendes mellem de ke (. internerede og deres paarørende. rk l d t Nyk.biDr Stibsværft i privat 2 Bje. A/S Søren Larsens Skibsværft Nykøbing er ople.t idet don f eneste Aktionær uden lor P.milien Orosserer Juhl Kolding har al- hænde. til muw_ o o d ma pe do Kr

17 en m lidu/! ; l ur \-j bri"'~ o<~ -t [J"h fr.. >'fl" ""'r~pløi" i "ut( l"""" '1"" ((1""<1 i 1l d«lml «N~ r}"i. eglven e erne b. i nmar On. pec i r De- 'ed Be hnl negle og lord be An fllst ' dn. ids 2). nes den kke yr- ()JJ-.wt.' i h"j~ " d' \' il d 'k Undtagelsestilstandens Varighed. D ' r i l. On~dllJ( (ni]). Om!n >;if1.~11' 1J1'.;:i' <'!lll1~ln i lllllllll'dk d'r f"rl" Lil Prokll\lJl'rill![ f Uudtngel ;..~lill'll\l)!!en. t'r Y'r!iW'T' f.llgendo Er.hlth.'!kr bl"w\!j{'kl'ndt:.\nllllkl af Snholul/l'\i]f'lde \ Dlllnllr~ 'Uf j d' "j>l11:' l'gl. r for l 'r"kla 'ri rig l f l' lllngl'ls""ij_.l/lnll"" bl ~1l1 fllrtlg.'! linn beho;!!1_ ~1'lg " {wdl'_ DUllllkl' o).:" ljrlw;ku F t hl.. ka:rm.~ud.. pri lg"re 1 1\.1 bl ('"{!." L 111 DRllll(trk fol" al Yll!rQ bl! hjall'l']ij... wod Orw.mi.;rnlllWn af ~!U!oln :.['h n nd hngl'r111'. Saml id ig 1'11111' t... r fra En!!lnnd "'11 slærk l'rnpl!)rolldu.bøl.!'1l ind. l dl! <!'t(lrre Byrr i DlmDlark t<u.nso-rn Aalborg \!l1'ln.!l Odl'mm w: 1'(l0g KolJun ')U\<11 fandl dl'l ~trrjk"1" S\'ll E nd "kunl de r.'!ke 1"odntl'r~ O/)træu('n T!. alln Sider pndoll fm dall$k Siu'. nr bll'\ el ho..!l';' Jwt nom mun Slr rl'll'r1ijr. hin <ih. (' i ~tlll1! hyp lllr"r" Gr."l k)""pnrlil1 W'(('r('l af 1l!l.~nLrlig" ProWokll.lufOr Oll" sm lilli" "ti Ys.se L('J!ilrlll'4('f l1ud.~ng('l lil Srltt~ dig lil.\lndvll rgl' lwd \ ll1hl'!! h'l l r klarl pln-j~.'11 F.nglll'/ld_'rnl'.\!;]«r 01l.l1 dl'nnl' Sabo!agro " ()~ OplJid<'J.-1'1 f 11'11 dul"k{l H flllkniu1!.. ('n ~ 1 "fl<1l\]'.~" j 1ondnn_ Rullo lt'l 10. \.'1H bi'kra'f!r'll'~ \1<'1\" udtq-kkl')nfl nll'(! ful~"nd" (Jr/J' '))"1 kan l"!prl'. a! lien (lull" kl' Jl'\"olu!iPl pr <11'11 fllra!f' T""!)" ) i 'H (lmhy!l)!'lh~1 plnnllll!1 <.;' rjl' 1f Opnr i r!'1 hl'~att(> europa for )n;[kl' Oprør Tid u~ ~i'd f'r [;1\.ul af dpn :l1ll1'r!'' OwrkommaJllu.. Eu<l"l("ff' hll\"ll" dl'u bnlsk' l\ndillk"m1ll!'nlalur ':ltrick 1..1<")' l L;")f\llons nadia flln.<h HHlwnl ldiai!: s:tholag'"1 i ljnnmil/ k "" i {l"! Hid~!' hl"1111 f\11lij:r ;:"t. 011 dl'tll' 'J "k'1 \'~! lw lp af llili~k' F"n]]."kll'rm mlj)riu!!pr('. E rll! \'!ll. 'fl' li-;. ri \' 'r llllo!l' Bl"d1 :-;lt. \nklllijljl af o' u K'n<l~!"rllinjf H.\kli<ll"1l 1'1... trm)! : \1.111 '!. i Jl;llJ~" \r('j" i 1.01\<1"11 (f ]"\"nillll". 1rl 1"11 Ll1"ko< \r> \'tll.. Jl;1 kl' pr 1<111'"t rnr 11<ij!t. \1'111 k'lll ikk" l' huri fra. HL 1(\ oj'l! kl' H''' 'ring ml'11 \ml~'n' lhl- l lig l " hh l trjl1 "fnr 1"1 furfwuo tj"ulilll' flllr.l.ll \ irk.. h"r".. -'r '1111' pal 1"11.hll kl' 11 f"lk- 1 nllll!: 1'<1-o"';lr 111 ' l Lr. l") r fr:1 dllll"k ~iol" lll".. '" Trl' 'l i~k" rtfl'd L"' llrnsllfl"rn" - 'Hld"l r;ndl" ]ill 1h lll1in" ol ' '.]"f' fr'm ". ti" v ~ n l'l''r i JU'H;. ' rg 1"1 >lild lil af ig rl'u lul181t" 1\"i"'\" kr'\'" llnla~1l uf tulirurunul l"orhfjjli. Th'r 'nalt'l.nl Fnrhlld 11\011 Snm- 1lf'ltllimli:lJl"l'r Stl"(>jkn (!K Fornlun- 11~'r\fll'n'rUlg~;jlli$ll tur Skyd-- 1 ~"JH'l. JndflJrt'l"n af -Prf' '('1:'f1SUr X... il;'l{'1.~' af dam;ke! ll1rtilol-nqlu.~oh' n;.: ndforelsto af Død_raf or f'ah()la~:> ()~ Angreb mtk dl'n tyske V'l'rUllJllgL D''! (Jan kll nl'g'ring ('rklu'rl'll' wudlf'rlid nt. de" kke vur i Filalld til trilnt <1-<' paollkra... '"dø }>'m'hohl~r(>gjul'!l OJ)rcl'hnl~ dl'ls( ~lf Jlo og Ordln 1 Danmark laa al 11('11 plk(l OVl'rslhunmander('/l(l' i Danmark \"ar nod.~el l.i frn... il1 Sde al foranlt'!li!:' dn ntk \"('ndih' og den ::19. AUJ{U.~1 at H- 1>la'r(' Cndt(lJH.'l~B.'ti5and nr helq Dllmnrk OrdlrdelL ni d('n BekUlld l ~Or\'lse!herom.som d.m (j1''tstkmullanijer('n(\(l.for dc L)\~ k e TrOPl'l'r J Dunmark l\;\ dt(' ]11i;>V "nmno Dal;" Orr"n llighn!('n bek~ndt llrn domkc BejO('ring drunis ilou"r dt' derder_ thad anwu\r!('n fakh~k(' Slluo <>n j D:ulnnrk "ua ('r dl'll T'!$e :rpml!' dnrlfk{! Hær oj!h~~l Ol!: blt'\"\!l 11'1\"11'1)111'1 S[on;\e D'lon uf lh) dan ~k' f(ngsflll'lllj"r }('\-.~ikrel (sicfrwr ~f\.~t llt) " ullstand."om ; \81(' sig Jii.1 Og" 111>r bl!!\' hru!t 1('1 og moo miu.4' Tllb. K Qn~{>n (1)1 \ronpl'in~ "pn h'fill<ll'r sig PM\ df T'~ SltJlle. \111.'11111<11-'11 er Ar.l)!'jlh'l (l1"~a1t i llalllnark hll'l ct ~l'no)tar('t. l lide Laulh'l h('r~k(.'r.dl'r 1-1". Hiltil 'bar kun 1'11 "1l1~t' 8o.ndr(\1 ht'hovel i~l 1\')('(11 SaJTllll<;>U. "l'll n i1kl n Ht'l (lu 'l;(lll 011: ('l Pi~ pr hll'wt 1(Jomt Vu nt:'."slrnffe for 11.1 ha" nfrev! 'lakah'r_ D"l d(\n~l;\ Polili og d(l dan~kl' Emhl'!bnul'n1 arbejder 'JlU lit\lllllnl!" nf 01 kl'nd!" Olranb frn. rll'll blllkl' R'~'Mll~ loyalt l<!unnlt'n 1111'd <1' trskp 11l~!nn.'l'r 111'11 1l1\1"kl' nl'~(l'ill!-f 'ha dt' l $.ln.~id~11' Erlda'ri(1)"( 'lulllll W\"\'L 11!~ Tlk f"r lla"hl'l om nt l n\t\~... l~'$~ iii Llllt"n kun ildl' hli\<' flf knrl '1i lw1 '11.'d!']} )'11 lu rlil maa 11"1 k'ljlilll'r... 1\1 Jr'1.'lfha 1~'r af nan~k'rr1t' ~'h ll' 'rl'd'.~ ~ilun.liu- 111'11 \'idl'1"' "il \h'ijh.ilt. Amerikansk A~ eb laa 1\farkusoeu. Til k j n 11\11) 100kllll''r 11-ld"ll r: '"r "11i!!wr ()1~d11{ 1.~1 Fln ' 111 kitll'r 'i 11An""1 i hl\nl\ pll1 J'jl'ltlllll/p P'1 kt"j'rli.-:' ltl- 11' litlh(' fnrp'''!t fj\ \11 ri h nh"l (hl'rfllul"..lltjh:u lid llhjd Uc.u. \1 ~rkll~" 11_ - K" ~]"b\j \D~D). J " r ~ K UJl K alo r.. c V jn~ n \ 1\ 11"" ka m] J-h ~ \l 1'.-on rol1j! Tunk h U" fin ': \"t r~ lhn " F = Kril " 1'1 ri Om 'M Till 'od Oj). ro' ~~ Ri h "' " y L r. r 1

18 - Tb-isted. 2. September "".'.d5:lltersen i Bedsted Gf UfUP b '!. l '~ r L kaj eft r lt r)'~ Em- ]:J<. 1- Ajrr S; lag- n l'jw' r. rn U >1.~"D or<.. J~. :- D-.d~1 :. Kirl.~ K~. 10 og J rj.1t K 1-l (;;11:-"-. De ilabne Kirker. HuruP har man kun gode 'Erfaringer. Klrk t r. n af 1 li laa Klr-..~ T t al l l. G r r b' Herned og flere ~om... le bragte deres Tak Cor Samarbejdet gennem Tiden. Festen i Hørdwn Gæstjtiverga:trd der "kulde ha"e ''luet i Aftes.. w..aatte a!}y5<:-& Pa5lor Johs. Tousgaard hl"- ind al i.':il Ernbd<;> i Sla]1 i Sønda)!. af Pro..;! Aa.~trup. Husbf - p'lj 'ur Toll.ogaar:l talte i F ;:~ Rin-:-li )1... Dagbl i.-m Pra.Jjk bl. a. at Gud.; Frr.-d er dl'n."or - $J;;a m ~lul Oci" nu;;\ fkh kan f rla'l'('. ri lian uodl'ær" alt ande: l'aat \-j har Fr pl1 J~'Su~ "ragte. ri :':an ih M!wjj ~ Fr~d til. nv d l;: r nlr" T'n'l 1)' t\nfa>g (jti'h Xaa!~. \nfa g- <1 Jllla at 'all R la ltat'<lllen h:< pf<lr\ 511: hil r ~ <;; b!. v Hm '- d den j Dag af. ag\;' Uom frifund"l De kommunale Raad fortsætter Arbejdet. Den k"mmunale l-"on.'lltnin\t skal arhejd~ "d~r.. SOn! hldhl. nd.-.nrlgsminiit... ;!'t hllr opl'$er Politiken. "pa.1. Foranlcdnmg nf en Række "Kommuner omkring l~o\"cd.o;tadrn gennem KjliJ.<nh:wns Amts:ra..d faa~t H"'endels om d~!te Sporgs:tnaal og S\"are1: guar ud paa at de kommunale J'..a:u. nnturhg"\"is rnaa forl.sælte deres yrk.somhed i den Ud..><t=knlng der man [\lses for nodvendig Lille Dreng Cm Nykobing fors\'undet Størst Sandsynlillhed for at han er druknet. '" 1() 1 Fon l'clr kon! K~ k.< Y.-1;.('- ". " D fa>: lnl K m t i: ro En B-anng J)r~'n;: Knud D a rugo ri. a r d. :-on ae ~el -ri. t Enk lad. Ul!.xyknbin~ f"r~vandt i 5"n ;t man har ikk sldf'n - t nl)-

19 paa diært tiet i Liter rolle tats- So dattlr begravet.- Mar-... i"';.. " ganf og om -klro n r r b}' E"leve faldne danske De blev begravet i en stor Fællesgrav K ø b e n h a v n (RB). Paa Bispebjerg Kirkegaard begr.1 redes i Formiddag l. danske SoJdater~ Officerer og Menige som bidt den 29. August. Fra :'-lilitærhospitalct fortes 9 af dem i Formiddag Kl. 8';0 til Kirkegaarden pu 9 Rustvogne. Alle Kisterne var dækket med D.annebrogsflag og smykket med Blomster og Kranse i rød-hvide Faryer. Til hver mkelt Baare var sendt Kansc fra Kongen. fra Chefen for Generalkommandoen og fra alle Hærens fonkeljige Afdetin~cr. H"or Vogntoget kom frem pola sin Vej til Kirkegaardcn stod Folk Sti lc med blottede Hovedt:r og f ronl mod. K~tc;nc for at \"1S(' de faltinc danske Sold.ucr den sidste./err. Vc ni.ddnc fra Mllit..t:rho pjta~ let tro KJ.pu;nJoj. <1ot Sgurd S n c r~ d g Ocrkor ubcl paa Bispe&jerg. ed So;xrnct Knud rasse J e n s br. Menig Aage Edvard H a n s e Menig Robert Vilh. 1 s b o Korporal Svend Haldager M i~ c h e l s c n Slagelse Mathelev "ed Søværnet Ove Kaj Rasmussen Odense. Menig Hans Kristian J o r g e n s e n Ry pr. Gerlev.enig Lars Johs Bødker L a r s e n Endrup pr. Fredensborg. og ~lenig Poul ~Pilbem O s e n. Foruden disse begra"-el1es eledes i Formiddag Prem' er :n :. Poul H a n s ~ n - :\ o r cl og O l;rofficiant Ove Kaj K J. t b o R ~~ su=d. Alle de Faldne bt';"3\' dl l et' Qor fællc<:.gra\ i O en :r::re" d~ Paagældcndes nærme ~e S nloge "'cd Sorgehejtide:; G.um onspr;j;stcn der s l e e n b e r g. rettede Jordpuka~i:(: r ;:or ge'ed 1r\.'(' """ la.f

20 ~. Rl~ljeb.s -og JlPerfi.$rem~lf... fibenbe Anrg F'u.' S l>n tl"ke l"/llds:"'l:'mlsudspflngu_ t't"_ Em!vjucrf' skri"el' Londonlllltflet "SUU-" Anledning af den Kendsgernlllg. Ht AktOnen el' strundct:.'an er i mange Kret e 1 London af den Mening: at d... n da!l~k(' He\-o!le ffill<tske Cl' :;!m'iet fol' tidligt"_ :'lnn khn ikke ~ bort fj'. O< den dansk' negering met! Kon g{"ns llijligel8l: Jll!' bestneljt Sg' fol' \'l'd fufljllwjstjenlige Opmnb ul \rke ljt'-uligcndl' prut den dun. sk.' Hefolkniuj{ tcsujtatet af tll~. onsnen rn Jol. _\i z - "'r s J~llllng Sommertiden ophæves. Ji " o"" h ~""' T6'.dUH.'""t. "'"i.... m""'u!.'" O"~o /J' ""'0101]'. Ja'n' ""'f øf """ Nr ~w.. "r "'. l. ~"''''" r J~'~~ hun''j l~' "( kh. 1"""""t"li -~'ff.. H..n"1<'( "''' 1v""';/ n" j h;)k." Onr""1r ""' " " q.'.; " ~ ~.Ul'<'"o'O ~" -."'1 i" r""<p' '''r {~r j}""d~!.' U'"ld.. ' Af~lu.. j"" '~ km. \"tj"hm.d t7. "~"'M' D-n ' ".1< n' Hl <!-n '~j korl A'""ln;"1r " ~ '."" 1~' j 1 CU~H"1< """]j. 'n'.. i '\<lr" lill'l "1'"..."..\1"." 01- ~. Ukto!.><. l'n 1(1. J 11" ")C'" L-hl'd.llle" 1''''' tl<'t!~ Til"f'''''hl '" Tiln<' [illo"/" (/'1 KJ 2). 1)<-11 b r"j'"b~ Ti"' b<'l<-l!l'-ø j 1'1. ""~" ~". 80Ql hl 1l""le T""" Hm' kl h".-1.unj~i C" """." r~. ". J d~n " - li.. "-'d"'!<onl- De n tysk-svenske Episode_ ~ De sidste Dages Begivenheder i Danmark... " So'rlunl"' (HB) Om d " ~ldht" kp;ivcnb~... J n" '"1"'''. d.'r {"rtl' tji P""kll"... dnll' "rumlt"j{d;... tjbtnnd n ~r ydl' lig. " f.j.1< U. E"~"h..."'r bl" wt l>ekt ndt.-\"tll.[ :lf :=;"."g..tijf'l<k n""nmrk "'u" d~ s;d~t" L''O'T f~ J'mkl.ull'r<ng- ~t".. n ble t runs:-~t Jl'''' '''-'lu''' ( Umlt:lll'ds.tl- J kt'l'l( _\'do.'_ Danske "Jo! b.itl~k.. F"hk... '''~u<l-l't'lnl:<'f<' 'Ul bl~_ 'd.'nrlt lil Va"ma.k (". al" 'hJdpdii!'~ "ed Or~nl"iR'r" l'"n n' S:d.l<lall'eh"llillll'''' ''' ' S"'"ti<!'gt HHtll' d~1' ira E"l'JmHJK Sidl' 'l sl""'( >ropa/('dldlb.illl'~ md. r de ~t"rl c B.ve' D'l111"'k ~""M'm AnllJ"rg Anl'JH~ Ode"'" Oll' l'ndon j k"l.>cnha\11. fandt kr Strejker Stl<l Endskønt dl' ty~k.. Sold;.tl''H Ol'tra~J... n fra alle Sd" ~ndug fr" dal''';!; Sid_'. '''l' bl"ht b.t~'$tncl '''lil monslel'w.-.;lig bio" lli~" Ht:dig lyj"gel'e Cmd korpodlg ge!i(~rct ar unn_ lj~'hl'gc 'l'o\(jk"tll~~r og ~all!;$t "et! "'<s" Lejligheder nod""gei 111 ll ~dt{' ~g til "'lodv<l:l l(c mcll "mta']). "\'U'll<l.' 1;~ske(!ll'tlJjel'»lm"! af jyske 1'l1gliSkibc - Det 'J' kllll't P:lL\'lst 't Eng.. Om det Fodwl<l mellem SHmg(' Jll'ndeJ'nc star [}ag dcnne ~!loo' og T'Sklallrl ""'m h..!' gh'et An. t"\keblgc ug Ol'lud!!elllen ttf uen til lt de t\'~k' B/ude skri. drumke Befolkning_ en :\leddell'ls' 1 Londons U:ldio den 29. Au ver M'l'dl'/"lS skm11t motl den il\'l.'nskc Pl'es.~". ml'tldeles 111.Jyl. gust \.ekl-.d'te~ deue i1dtn'kk\'. l/uld;;pos!l l.. i.'t Telegram fra ]Jgt ml'd folgende OlU: "Det k Bl'rJm.' Vl're. ut dl'n dnnske R... volution el' Kflnfliktl'n hul' Slll Oprindelse den [urste te-olutlon l en om en Epbode hvol'.':\en~ke FlSkel' hyggt'ligi planlagt Serie af Opmr CU'!oJer \-ill' kommet ind i det tysj.e AdVlU~(![Smn"lde l Skage OP'Ul' '!'id o)!.' Stcd Cl' fas bat af l det besatle gul'opa for h']]c den nlhcred" Overkommando"_ Endvidcl'l' lun-dc dl'n britiske Ha. diokomnwntlllor. Pairlck L.. n;y. l rak. Her 01('' to svenske Fisker. l><.ade 's.... nkct af tyske Krigsski le. Dl't fll'dtll'll"s hel' lt Fisker_ ne pan ~'lgelhk nitiativ havd... llandle't motl tyske Uestemmel~r og!'awlt'ret {}'ske SlkkerhedsJor_ huldsl"{'gwl'. id"t de l"nten fjernedl' L}'~t.ujer ejler gjorde dem llrugeligl'. Det fl'cmh>cve~.1t dctll el' til direkte og indirekte Undl''~tntteblC uf '[y~kjaml~fjen del' "Dl'utsche diplomatlsche poji. tl~l'h(' Korn ~Jloll(ll nz" spørges 11m S\'~rjgi'. <;el\'um dets Regering t1~r~ (;ange h"r ~rklænlt sig for neutmlt. dug Cn'nldele! \irkch)l' f'r n-utralt _ Dl'll s\'cnske Pn.>s. a;.:; '["lt-... li'ml'g E'fter tysk Opfatt~Jsc l<l'ppt' halifjl'l'ret til at u/in' hd"klh S"1l neutral. ilian lindrr h'' lt UP 1\'('n~ke A\'SN' riet mindstc.. hulde tujie derel< Tanker 'ulvidt Lt dl' ikke t! Sta. Jigh " d dl d!' tid sv"'nsk(' Folks Londo])~ Radio gnnske anocnt ud wlt. "Saootagen Dannuc.l}; Cl' det Sdste Aan; Td stadigt ste )l'et. og dette Cl' skct 'ed J:dp af d. 1 1<"~trtur' 1"~l Lwdt. ølu>rl 1.n'<_"'''. fr''''. "< j" 1\ ~h J"'-""APr l u"""'''-~ ~'''' ulk "'''(~''!' t til ur t"" d"~ 1t"K"'ml!'.t k'"~" 1"lf"d" " C lil"''''''1<- -'''rhul'm''~g-le... F:l.;. t.s Forbud m'..-:\ S.J.mm. "liml;n. <H Slrejlr nv: Y"!"Wlnli"l<.. r. A{h v.'n">r~plijrt (nr ~o:... d""u._ 1.- ". lndfon:b' "f Pn"""c "~"r. ar dansk" Hortig-_ n"m~t"l" ng lndr"rc!' ;f n.><... ~tl Jlf for ~~al"'t.~w_" nu A"gn'h mod d"n trgkt V" ""-"gt. l"n d"".1<" 1:"Raj1l' erkl"rctic a;o_ J""\'d il d~" kke nl}' i Stm1 tj! "t )'"rr" de jjwlkl"e"e'!' r"r_ hohhrcj:('lcl' tl Olln th()ld~l~( uf l "' Onlc'l 1 Dllnnw_rk. laa Ht d'1 t.\ske O"crstk"mlJl;thd"-'ntl jl'''rnn'k Vil' lh><l>l<lgd tol fra.~lu Sule lit fvr.ml'cui)!" d"t ".><1_ H "'U.:'C ug den 29 AUgUst ;1 "" klwlc Umllagebestllstmld 10'- h(~ j" Danmark. OriTyd"n af dl!! Bc )<l'ndljl'on&o! hcrom. SOm ti"l! O""r"tk"mmauderem!e r"r de lyske Ttolll'cl' l D<Ellar! \ld~tedt~ Jlc~ samme D"g O)'f(~nlhl:'htdc" se llt-stn. h('~l'1' fra dansk Side V/l' dc.wll:1'1'{' ikkl' tilfn.dsstllll'ndl'm"-;~o"crede derefter lh'lw angaar den laktj~ke ~ltuatlon i Danmark. :;.an cr den Tef't1'rcnue dnru:;ke aor Op]OHt og bl!:(t ahæbnet. slol'st\!delen af de danske Krrg>._ fartojer bier sikret (sicherj:t'e steljtl_.'od~t.and ~om VlstC sig lll~t og hel' blev brudt le! og med mjnd~le Tao. Kongen Og' Kron ]lrlll~en befjlldet ~g ]Jall dere!' Slotk :'lellemtidell Cl' Al'b... j det overalt i Dunmal'k blevet g'cnoptaget l hcle Lndet hel~hcr dc!' no. Hidtil har kun en enesu' Standl'd Jeholet at b-a:-de summen led }n'ilken Ret en.'and oj:t' ('n Pige er ble\'et idomt Fæng_ ~ektroffe for at ha\-e afre\et Plakater Det danske Politi ost' de danske Embedsmænd arbejde!' PM Gl'undl:lg af det lendte Drmah fra dejl danske Regel'illg loyalt S\mmen med de t_\'ske n stansel'. Dl'n dnnske Hegering hm'd... " sidste Erklæring ~'ndnu gin't Udtryk for laabet om at l'ndt<l gl'sl'"tilstanden kun vilde huw f kort \ :lrighed ~ed ll'n~yn hertil mali dl"t kon:>l..'ttcrt's t\t.1.'1 Hlll:l'nger af D:mskl'fllt' ~-h' hvurlde" 3itunlionen ddl'l'l' "il Od\ikle sig to:\b) Rat/onerlngen ak.d. Krigens Telegra~mer.

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993 SEPTEM BER-OKTOBER 1993 3.ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

. Februu 2002.27.ar8ans

. Februu 2002.27.ar8ans . Februu 2002.27.ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

5^'# ^^:* ^. 'i' ^ BRIEF

5^'# ^^:* ^. 'i' ^ BRIEF 5^'# ^^:* I ^. 'i' ^ % J BRIEF ^^x --1, 3^^ OLMOEDISK FOEILÆEE TIL BRUG VED UNDERVISNING OG SELVSTUDIUM. AF LUDY. F. Å. WIMMER. n^ CliR. KØBENHAVN. STEEN & SONS FORLAG. I. COHENS BOGXEYKKEEI. 1870. brie

Læs mere