Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:"

Transkript

1 nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:. Reol.ur.tloner. Bloa:r.fcr m v. k~1 lukke Kl Udskænknln~ f Spfrltus prr Reotluratfonerne er ndtli videt!! lorbudt. 3. UdleverlRiJ: t Spiritus fri DetUh_ndle' tit Porbru'le er ind videre kun tlidi i Tiden dlj/.111: ndtil Kl A 'ærd!el er hlldl tændl forbudt Td~n mellem Kl. :t oll. 5. PBesedleT lvnllua: Pærdlel T1uummet K mt til... JeTnbuereJer ud!tedc. pall Pul!tl.tatlonen. Overtrædelser 81raffea efter Loven. p.crøedler /henlea pall Polltløt.l!onen nden Kl. 16. POLJTMESTEREN ( THSTED K0BST AD M. V. den. September 1943 E. BRX. """d" b~rved Politibøkøndtgørølsø. \ Allete Den under den 29. AUiual 1943 udstedte Polltlbekend!litllrelsf! vedrohnde du blive for Beværtninger m. v. ae; om Porbud mod UdBkæ.nknlng.1 og med plritullle Drikke ophævel fra og med Dag. [ Ste Jet for træder i:le.lemmcl~e r : \ Utrl...t Porbudet maj færdlel pio Gøder og Vela fi[ælder lremtldl2" fri Kl h!!t Alle offenlllge Porlystetler Beværtnlncer og Kond10rier akal boldes luk kede Tiden K :r.n.. oj Med Hensyn til Lukkelldcn lor Butiker herunder Bal;:erloTretnlnger linder No... de fet ndførelsen al Undtagelsestilstanden "ældende Butemmelaer A.n vendelse. Poll!lml:steren i ~[nnlnr Ref. Herreder Hurup d 1. September e? _ Thorkil. J.c:obsen el.

2 ra de ader. unde ange seres et da andre n. lige endel det antog let r8vesle'~ aer Yd \ Q -Orur Bntreprenør Sv. Blach og lød paa O 245 Kr. at E Merkl_anlng Kl Pr. Aften.kal der være m.rkl.~ Tiden Kl i lane _del eitel la Ka det Er l/ Lil

3 er N opl) no. B.la~ Ani!Sde 4.._rkl_lln.. n "egylld.. J Aftlll Kl og vare!' tfl Kl. 600 ala.km 600 Fra Thisted Byraad. Tbisted Byraad boldt i Aftes dal rr... li.elalycterne t_nele ' ordinært Møde. Alle Medlemmer Kil var mødt. Grundet paa de ekstra- Te ordinære Porhold boldtes Mødet del allerede Klo Politimesteren meddelte al sd der var udfærdiget Bevilling til Reltauratør Hald til at drive Urimelige Hindringer for Byggeriet. Thisted Byrud protesterer.sommerlysl indlil April Kvorlal Sp: mod Ministeriets Afg.relst. - Pra ndenrigsministeriet fore- 181 Dispensation ra BY2ievedlæ2- ndenrigsministeriet har meddelt terne for Pru2thandler Madsen Thisled Byr d al el Andragende Vesler2ade. om Statslaan fra ArbeJdsm. Carl - Vognm. Johs. Krogh Her Thømsen der var bilagt med nye dum ansøgte om Pornyelse af Tegninger ikke kunde bevilges. Konc~Hs i onen paa Ruten Hørdum ~ no.. t. U Thisted o& dette anb~~a!..~~e~.. ~~

4 ~.det. elle al ~ ikke kkehl!e Nævn. et lu ar leue dt al med op lil le og Hanke rudet vende ikke rem Nævn klllde eder. er ra loien ævn. dede mr S dag Morgen blev KurBusel albrudt og de ugenbya DeU.ger!' log hjem Færdselsforbudet lempet færdsel forbudt i Tiden KJ Færdselllorbudel er nu lempel sa ledes al man i Thisted og Hurup Politikredse maa lærdes ude lil Kl. 23 men i Tiden Kl er al ikke livsvigtig Færdsel forbudt Bioi"tSler og Reslauralioner skal lukke K. 22. Thisted er Spritusudlkænkning paa Restaurationerne foreløbie forbudl oe de Hlndlende maa ikke sælge Spiritus elter Kl. 12 Middag. Hun Si'. OfS88 ed Cykle. mpe aller Den 25 aarige ~usbeslyrerinde l Oll ra Verslev der Foreur. blev ~re~ anholdt har tilsluel al hun ra l.8 lil ~n.porrelmnj i Villeralev har S ~'c"~~ K beholdnin!!: læggelltl/ko Kr. og Porn Gælden ane Bestyrel" Hoved:! udtalte bl. ~ Værket geng paa i og har del in Ydeev~ Produktion lille Turbin' ay.lem hl las en Po er vort indbyca;el Vinie r vil nne Oll brueerne. Delle R~ nu el gen! al Var"el. blevet ge Driftuar bygninge ring al P lal1dsk B

5 - -- ~- rldkøbsmærker udleveres mod Kvittering paa Landmandshotellet fredag d 3 Septbr. KJ : ~2M8~ ~K:o~r:n:n:S9~v~n:e~t~.~... eir and l - Sten~ din/! l for t sin Festl i aflyses. af 291 Thisted Amts Skytteforening Mødrehjælpen O. for Aalborg Hjørring og Thisted Amter Hovedkontor; Aagade 2" Aalborg Tlf Træffetid: Sygehuset Thisted ndgang Højtoftevej overfor Marienlyst. og 3. Torsdag i hver Msaned K N. Medlemmel ns1 Jernbane Kontortid Tl. :

6 0'_"... ". illjr(jt!{lslij~q'~.:----- ll:i;~ u "l af l'l!'\:jcn som \ l <.lnl\ blc-y V(l( "jt!l'llslc\' plla Sl.odag or utl- sal llusollhold!jdol. Hau O$(' g-æslfri PcJerralt 1-1 il Lel'er ( i Tjrllll Krken le\' lall(' \1 Troens 1.1\' iil Ved Grapall Fal'" Oi.>lla- {h'l' yur!)pc Chr. Ryet :f1'r nu.slor Blomster c Paslol' OrdellO l ri (.' 1 æn- Villar ] Telefoneringen. indskrænkes. Kun de nød:vf:hhijstc Samtaler 1 lllja føres melle.m K. '19 og K. 7. Tm (i km i n i si {'l'; el met! d ('[(' ': D1 F'orholderir! llwdfol'{>!' al del' ;l T{le!! frak JD lil J()? kun W.1.. "pre 1'1 '[ugo A\llal 'l'"'follislindcl' Lil filrdc! paa '1't>!efOllslatiolWrlH\ mart. TclcfflllC'11 i uclll;) 1'lfK'Ull kun bpnyttes ttl llbsolul lodnmdigc Su.m- ' laler. Th isted Jernbanestation. TU OverassJslcnl pflil. Thsled JeJ'lbnno~tali.oll edtcr Rapt. Uougailld) Cl' udnævnt Q\'c'assislol1.l B a k ko :-fæs!.\'cd Der skal morldæggos R 'fra i Arten. Skolefornoldene i Øsløs-Vesløs-Arup. Et orienterende ~J10d!l. der dog.(\(01' fra pol y(-'rl"!'. f:'j:lirlt \nllhl R l ipna P"li lul ]\('\ ra~. '... in;vi~li"" '2~~ sam \ 'rej"(}[ ; li \ gut('!; 0\)111 sl'(llcr Fknl liom'n ilh! For ~fnnå~kl\h C13.-lfam\. a\ann ktl re.o; 'l'll?n('~ 1'j(>ncs\c~l - Ow: maa mfln Se io\''!!: Lllucslrcn \ Høshtt1jrm FriL OgJ )i('leorolo Tlile.[ Ql\<('~ til Lli ndh for R("~n dingcl'lh' \5. JUlll. Togtr Forske l"""... _". n..._.. u_l... _~-'".;.:~

7 raad ved Sejers r\'r'llad;ralg\ r ed kol" var d"r Sf m h"j:!)ol!rl<~l on Lis~p l Valg! i.tkp aigh"'l og er dorfor })or(_ llnll!:"f' St"mrn<.lr ringen paa scrg '; paa Søndag el' u:'t- igen ~nkes. pntlig:;le Samtaler lcm Kl. 19 og KL 7. '1 m.~ld!'lr'r J: 1l..!fUf"(''. n.j"r i p Kt. 7 kun.a/l 101/11 T"/'f'l/li~lil]"r Tp["/"n la i"w/"/1" ]'!lp Tid-'lllll kuli u! lfhln'll.lige SaJl- ' sfrho n. leni ])Wl Thl!;{ 1 (dll!r 1\' 'V1l Onra ishml go. \fl n. Undtitgelse.stustanden lempes. UdllanOsforbull Jl nt1skrænllcs til Tiden fra 23 Ul 5. n"r h].':y. AClm h""'l'jt i Af~ lnw>\. )'-dd."1' om YQTbold"D" un<f!'r Und rtj:\'1 1lfl"Shlll\.r!.n-d"n vild~ kw1/!.. 1('JJp~ 'J~('r J' J...aml.. t o;t Pojihm~ir'n'n i Thillt... l bekpn<jtgur OJL~t. n Hk" RelDing-.;UnJcr d"r vii 'Wl:ld\.'r ) Pl.llilikr«!l>C1. Del fr1lm ;a.ar ~1('Tar at l~~;:alyl.~i<jrlll1'll't t;! i At'm "l: ind<kr... nh-t HL Tidpn m"j](;rn fcl 23 og 5. lh'2taurationl!"r Bio>r!'a1"r. m. v. "ka lukkt: KJ. 22. D('rimod lcfltnar SPlrlt.us{Qrbud"l 6tadr;: do~ mod a1'n l'nd{a~l'f. at.:lrrfra. pp-ail.!la.ndlt<rfl kun kan udi... v"r..~ Spinlu.'1 til ;]"'JmTugere i Ti~t'n indtil Kl. 12 ~!dda:;: Paa Politistation..n vil mln kun :n~' ralj- U!ll"\''n.t P;u<;"rsN"r til h"ivhttjg Fa rd~"l i Titlsrumwl t KJ. ':t'}' j'aml iii "\''''nllll"l'' J"fllbane. r"}"'r 1 ly \"J'!i;r AnlOOnj1l1l:. D<7 ;:;/rp.~ ol'm1f'tksoll Pll<l al Pa..<;.<;P"!iy!h'r.~kal aflh'll!'s paa. Pulili<:la lonpn ind.. ti KJ. 16. For C i v i hf'<k 1'1\""<:'1'1 i"n'''' "ns ~ll1n'hkah ('T tip' nl'lnnlll :\f""('])ll~. r:b.-~ l an'lk:h'l 'il 1rul.. r Luf\ ahrrn klon" j";ntull' r.'.~i!-! m!"d d." r".' TJ"1P"lpl"'\"i.~ Ul('f\"ej; til ')g fr::\ Tjroll "~ ~~ t'1 "\. _ O~a. i JTurup P 'ilikr<;"<l~ lona man lu ['l'r<j. u'\ K1 <)3. S" jlll'rigt nl'k'mdt~ur"h 'l fra 1'01; ti!llp~lr"n". t.. H9SlvaJrmCldingerne ophører. l"1'11 og!t1pj i 1lA.1Z O})"ot 'r d" af \i"""roloj!i li Tn'lill hl ml il:{' Tlr rnnt" l"lpr 11'1 nll<' 'l' nll:"r til 1nl1rlhrn"! om Srlnfl~\ 'g)' o('n {"t H. "11 i l \.! ml \" ni r"l- ~ 'C" m 1._ "V P<i H~""ha!anKe ~ t 'bar lllult ak..... "talj:" 5ig m<:d i. bv 1. Pr. l.a.r>en 1. Pr Eri> Thi :~ fl: h "n '[ 200 Kl'

8 .::":::1'::~:: OVERORDENTLlBE _.. lorlt'm "h Fort 11<'llftO... Bckcndtgorelse fra Politiet. r"~ t-r \'r 111"" n i... '''h'' d'8f;o! 'r ''''lfl-' r"rl i 'Ol'_ "h~rl'r n\.ru."" v '-.~' '"n tf' 111'"1{. "h"f" lul/l'-' "'u "l 111'._''n /Or nt "n/' ~'_ dl'll lun '1Hj~ " f M lllul'll. ng "ndl'l'l1- ' J:! /"'J " -j\l11' l Korn- "lir U ''''''! "lu] ltull flt \ h.'' f!)lllr~' huri j;k. to"l " 'n. Til' \'1 111 t.. 1"1'11111'" \'(1' KmnrU "'Jlllllll~1 ""'n- AnlrdnhlK lir d.. "nprd.. Forllohl unmr U nd'lg.-...'1.""d.."... d'i m<'<ld..... h.. n...' ttll'w"d~ for T hl.l... t 'ohtlk... ~t.:. n.-.'auratlonh holtrd' r n_ li. kal lukk" Kl Ud.k>."knlng af Spr;!u' ' n""'aurau'>n"rn... r.. dtll "d... tnrl...'t. 3. Udl..rr>nlf ar Sprlu. tra 1) ta[lhandkr 11\ Forl''1.t u nu -d'-.e klin tlll.. dt 1' hl~" dnglll: l"dtu Kl 12 4 Al F 'l'rr.~l er r"ld.""ujf ("rbudt l Th< l m~lh'm Kl. 2:i Ol{ ij l'... r..-dlrr 111 Jh."il{t;1' F...d ri 1'1<1o.umm«. Kl Mmt tl... t Jrrnhll'" rrj>t" ud trd('ll p." 1'0hti_l.t01l(. Ovrrlnr<l.. ~r ur"rr"".. flh l.ov." 1''''''' øk1 "rh.."lr. 111' " j'ollll.lllhmru h"~" Kl g"l'hr 1\ l'ou'rues1'enen TlS''1) W ls''ad M V. d. " Politibekend tgorelse E. Dr il(. l.. u undrr dru 29. Auguøt 1'1-1:1 udøl('\ltf' l' (tlthj l'k(1t~r11(' ".. dr. Lukk. tid rnr 1..'"rtulngf't. 11\. Ul( nl1\ ]-'urbud m"1 Uhk... nknlu\c! 0lt l l111n\'1 m~l al'{nt"".. lrkk.. 01lhll)\... (r. 0C m<'li nalr_ 1 Stt'dM r...tl'r følgo'nd.) B... tua m..!.er:. Farhudt't mod ~'wrcll.. l P"~ Glider ol' Veje Plri.. C"mlllhg Cn. Kl 23 H r.. 2 All.. off('nlhgr Forlyd('\~. l('vrrtninlll'r 0t Kondilorl"r ~k.1 hold"" luk' krl 'l'idl'l rr'l 1\ Kl G 3. M'(l lt'nn~'n tl.ukkt'lld for lullk('r. hl'rundrr lln!:('rf"rf'('tnln!cl'r ri"jo' r <... r"r 1"d(u.d~ 1 f Undtnll"'l~ lil~tllml"l \:"ldrnd... n..-t<mmd ~tr All"'lukl_r. l '(J.TA)1 ;~TE lten l ASSN{i- lu~rs ERU:m:n HU"'.. S. rum- lf'r H"3 Tholkild J;\l'oh:-.en. rchill 1"'1 "lli'r d'r ri 1.:h ' [to r h to.. " C" \- ~1o\tlh'r. ng l 'm l'!\ 1"1l\-r h l luhh' '1"11>11111> "ll.\"1' ~h'"""lll 1''' l'" n )t \lt".u 1111 til:"l "h 1l1J:"1 rm "'l' 1\ h'\\\" 'U l'l 'H' hult '\ll1lo:n1"''\' uf \U' 1:llh. 11" nlll linr 11.1 nul"" tll\\ll\ ~~ ~L l \.. ' lil\" Ml

9 Haaninden Ak-tie- Krali. oug Gustaf hav.de a.llirudtsit ~(\m Dl(fophold og i Dag ankomtr.<"r til!o('k'h-olm fra Oand fol' at være i Broderens Na~r.he ;l. BOOrlngen c>r forst mdtraadt efter al KJngcn havde truffet sin B('s~ulning. ikk" h kunne ret bil de gh None end s man digt lighed nitia mun. Os nav Ta\em KODlll gede os 1" stl'au ikke sind paa som V fel holdt liod.e i Gaa". Mødet var rykket to Timer frem af Hensyn til de særlige Forhold. Alle Medlernuler val' mødt. Desuden rar mødl Formanden fol" Thisled Elektl'lCiletS\-æl'k Direkter R. Hove for at aflægge Beretning og Regnskab for EJekt dei telsværket. Vi refererer denne Del af Mødet andel Sted i Bladet. Der forelaa en Del Sager til Efterretning bl a. Meddelelse om at Bevillingen for Restauratør Hald til al drive R estaurant.sommertyst" vat" givet til April Kvartals Udgang Anledning af Afslag paa el An- dragende om S!a!slaan ii Boligbyggeri ud spandt der sig en Forhandling det' J'esulterede i at Byraadet vedtog at hemsende en Besværing til Ministe"ial ove Afgørelsen. P. N ø r g a a ' \ frem hævede det nen til a V det l E. ind der g her l nd Br

10 Skar!Jskyd ning nfholdml 'r or"dng ll'n 2 OK 'r('dug n :1. S<p«'l1H'"!'H: KL 6 18 cl Omrllll!ll' uflonr Non S" med Skudr.-tniuv: U1Hlh' mod Nord ~!':onh"nlt udov"r 5-"'1. V.. rdllel og Ophold ltl!-n(or Omr kt som ijliwr nr~ r 'l'rr('t. 0r: forbudt. 'O.J'fJM~BTlmEN <'r fnrug THlSTF;U l<ønstajl M. V. d. :n Aug. l~ l:l. l';. Uri:-<.! Ministeriet for Lnndbrug og Fisl<cri meddeler vedrørende Tildelingskorn til det mindre Landbrug: 11('llhold li o Stk.:2 j h:"l'nlu\tu for 11!l~\;.lfl l 1\1 1:\ nø; dl'l Ov~ ' r (' 11 S\t' nln'] ~(' ' rl1l('11 r urk " Ol hu l 11 n R('' 111\'11 1)(0 ': m rl. \ mil.' d.ll' k(' Jlu ~n1ul ll\r (H('n in A('r \al ni ld n lil \l-d \"d~"yllillj.< n 11\\'jl'llt":\(' ]'ofll'rk\jll l"l' J /ol{~ ti ~;lulh nh ' UiLlJ.t\ rc' Hf LUllhl Lljo(n1.l'~!.l"1 drn C llillllr.' EJ!'ldlllllllH' H't! ('n (~ rllndy.'rcll :1[ :)00 ~l ~)'Hl hr_. Mll 'lhnhkr nlllllhl al. uf dl'n's ~llllll-k ll dt.l'~l uf :Jl'1!llllllll'l ul{ ~U1l 1\'\'1' ]11lll'\rrl'n!t- 11 "ll1l1r hllr ~" Ht dkr \-11 sdml' U1!!'l ';'urn l'1\1 ld Hr"dknrn. der ~\ lnr\-' '!'~ 1'; 11\'('r.tllullllnl1c1 tn ~ll'llnr nl Vil' l'!' JH'n '~ ' 1 ;.h f ~CHlunl nf 1~ ('~ll'nlnld(' W\Wf 1 ' k'111l11" i

11 luu ' " '~. ':' "".. ". t. " lla l ndrtl' oqcl. J ' Knur r luk te ho l nonf rljlge Tro ngt i s 'l'l' k('hg med r ode døde Oll lt tryg" u'r hl om d ~' n r ~ll:l blot grab n Dr l ind l! RUl" tllslmulen fol" 'rhllslcd l'ou 'eds. Dioglnrl'f og ''hc;ttt'i' milel' til 1\ F'rdb"l t111:tu iii Kl t'll l d Hd \ horet Som x-bulh t li Uudlag...1. C~ h lsl<mdl'n Lnmkt o\'er hlcve! lempet. <.'1\ Del og omat;ull' llde b!...' kclltltgor Pohllmj"litel Hrl" Lem- 1101" 4 hlev Aftcl halld 1)(;~nu.~ for Tlu~ll.'d Poht.kredl mor \e<lk.)mmcllde. Fm A ften mm dero{tor Re- 6taurnbonef Hiogro.fH H " ha. \e nnl.lent ul K 22 nll'<lcll8 Udskænklung af Sllinll.lll ma Restnul1\llOnOl1le ndtil videt'(!: er f orhudt. M. l. t. Udl('vcnll~n af Spirllus ra Detmlhandler til Forbrug~r er der sket den Lempel le fro det totnle }<'orbud b l at Udlevering er tilladt daglig indtil K 12. Al Færdsel er forbudt i Tidsr ummel fm j{j 23 hl K. (j Mor. gen wilkel 1ge1l \il lll~ bocme mali. r""l'tles to Tinter seliere om Aftenen men naturlig vis skal være inde laar m okken simr ll. Passersedier lil h"s ig. at :se.. tig Fn.. rd!!el indenfor dette Tids rum samt til eventuelle Jernbane. n>jsel' ud::;l edes 1:k1a Polllista tlonen og de skal afhentes luden KJ. 4 Eftm. Overtrædelser af Bestemmelserne bliver stmffct efter Loven i Hurup En 11. A/lr g. Datter nf Teg) 'a.' rk~jer S-tovl'lng };ll'bl'l 1u rul) Cl' i Ga;ll' bh:\ cl ilullagl pa ' Tlu~h'tl Epll!t-mi:;ygl'i1l18 ~om ; delltl~ af MelUllgltls. Olf el derb Kalk ko"" lmel' mrg tid. l'et hn knd delt udu &11' Mru d n gl\'. Vm nrr ma on h r d -- L val Xa: for Pm

12 Ove ror d en t/ 'ge Foransta/tningbh ~. om Ky"t\-.;>jl'n. "n Sknwls(' frr :mgatum./ }.\'!'H~J('n. hns ]k.. ti "/ (k Ret ti ndspunktet for Ar "/Crksætt<l E<'- loges eitel" Beskæfilgel- 1ns Onske lt forhandle l!~n~ter for denne \in k H'lmen'. etefar. P!!"k! Da A.u gl. H"."f 1"1.1\ UØ llp~nl.\ lal!." kn il føljn "id~t.. kjulllle ]let 1\:1.!in: af Bækken ~ Entn'>pNller S~-end Kr pr. Gs.ng. O'&ii9OP lrold Jd r4!""ard SteffellB n 'dgii'un til Deltagelt Kllrsus i Pasning jt' og Slanger. al BilletsalgE't g Ugitimation. ;torafet for Stats e/er On...~ag; de ejej.in"ficerede r kan der nu paa Jl('lbenha"n--Glo... Jaampenborg_ sælges BiJktte.r de uden særlig fi -. - Politibekendtgørclse. De-n 1n<re. 2!1. ÅllfUst 1943 ld~tedte Polit'bekendt.l!"rel!le vt'drtlrende Lu\;..k.. lidlo~ for.8!'..."rtronger m. v. og om Forbud mod Vd.skænlming af og" liah. del med ~pmtuel.'e Dnkke Op~-e6 fra og med j Dllg. Stedet tnedo!t fø;. gen<k Bestemmel!(>f' 1. F<'ll'bud moci Færdsel pas. Gader og VeJl' gælder frenltidigt fra Kl. 23 \'1 K1. ~. 2. Alle otiartlge For!yrielser Be~nger og 1\ondil.>rier ~kal "ollle luk. Ket l Tiden ra KJ. 22 tl \.l 6-8. :\1. H. t. Lukketden for Butlld:er. del'1lk"r BagerfoTTetninger fin.ier d for ndførelsen af l:ndtagd'lesl.ilsl.aj1den gll'ide;nde Be.~temmel~ C'T.ha ~ dejse.. ~ll' POLlTnfE~TEREN r HASSL"\'G-REFS HERREDER li u r u p den l. Sept<!mber Thorkild JaOll-b.oC'n. "C ldingerne A"jrup HowdKllllrd i Grinders - ~... "'lo-' J ~f Ril!cren. Proprie. ~ Jydsk 7 AM... 2 '....r dode i ( SjOfl D' BeJl ring H hl. 4 )[i l {.rh"' Thi 1'\a J R1 d.'\~ :-'dr. K

13 . Overorden foranstaltni. r... rd Nr. 8ok.odt.. Poll.' Dt't uj"ledte fl~rb ud mod Set" tllil: Udskll'Rktlln.f elærke Drikke n r. u)l h'!lr!cndl.' (r æljende ht\ Fred8R den J. September:. Sellt Ujol Udh.' 'etitltl iii FQrbtull~r ksn finde Sted. J. ng 0188 kun linde Sted ndtil K1. t9. O"erlrædcll(!r "'n&hc cfter Llven. POL! ni\\rs {'FREN t rhlsn~o r\... 'BSTAO M. \'. den 2. Sfortemb<tf 1tu.... E. BRtX Vi har Rugl11 l af ul landet Rug. iost 19 J disponibelt. dtl

14 de bæk der /brok. tale Købed Jensen edem. O up demt rstalnlng. fe JenseR a ne ans sled Be- lien 02 i elseo lnlslerel en K" b e n h a v n. Paa Bispebjerg ding Overkonala b el ve d S øværnet avle be- Kirkegaard begravedes i Pormid- Knud Baue Jenaby Menig Aage felsorler dags J danske Soldater O/licerer Edv. Hansen Menig Rob. Vilh. raves. 2 September Sørgehøjtidelighed ved den store Fællesgrav paa Bispebjerg. n pasiod og Menige 110m faldl d. 29. Aug. sboe Korporal Sv. Holier Michel Kr. som Pra Militærhospitalet førles 9 Kisler : sen Slagelse Mathelev ved S. ~ ya;erf:: KJ. 8 1/ t til Kirken paa 9 Rustlie ' værnet Ove KaJR8smulllen Odenarlollel- vogne. Alle Kiaterne var dækket Menii Hans Cnr. Jørgenlen ved de med Dannebrog.f1sJl Oll smykket Ry pr. Gerlev Menig Lar. Joh. erholdes med Blomlter og Krsnse i rød~ Døcker Larøen Emdrup og Menig hvide farver. Til hver enkelt Baare Poul Vilh. Olaen. ed \J:"!an R ellen er- var undt en Krans fra Kongen Poruden disse begravedes ogsaa flelbrok og rra Chefen fra Genera/kom- j Formiddags Premierløjtnant Poul al han mandaen samt ra Hærens forsker~ Hansen-Nord Oll Overolliciant Ove at den lige Afdelinger. KaTba. JeOddomt Hvor Vogntoget kom frem p'aa Alle de faldne begravedes i en flo romen. a. V Sin ej stod Folk lijle med blot~ slor Pællesgrav i Overværelse Skøns- lede Hoyeder. derel nærmeste Slæetninge. Ved Ulem- De laldne ra Militærhalpitalet Sørgehejlideligheden talte Garni~ O blev er: Kaptajnløjtnant Sigurd Schner~ CJOlpræst Pastor Erlin" SlenberØ'. o 175 & ~ ~-- - inger ed er lied. gens Omkostninger meden. de o Medhjælpere trifand/el Kun en Kyfnde. t nu at nedrive den erh'ler~ i Slorellade og ni n to Et'll<'. Slut

15 in Sagfører i ns Saafører i han Papirerne den 8. Juli gly.nlnglo. en Dispen for at Han føres. Havde eller Allalen tning kunde n21yst inden omst den 8. Dispensation estemmelser g.om Pølge ikke kunnet Oram ved. a. skulde e Vium. havde købt o kke ooer indsatte sin gesom han e Udgifter P. har ikke es Sagfører deleise om bne Tid var n; ""n.ucsvj meu Flerre tsl8nc " af K ~ og Madeleine Ozeray. kun ond t K. 20: Royalteatrel:.Kun en Kvinde hvortil ogs svenlk Skuespil med Karin Ekelund. Kun 34 arbejdsløse Mænd i Amtet. Det officielle Arbejdsløshedstal Thisted Amt pr. 27. August var 34 Mænd heraf 26 Arbejdsmænd og 86 Kvinder. Arbejdsløshedsprocenten for de enkelte Kommuner var følgende: Thisted 08 Nykøbing 41 Plade Sdr. Draaby 12 Ljørslev Ørding 16 Lødderup Elsø ls Skyum Hørdum 11 Thisted Landsogn 09 Vestervig. Agger 02. f de øvrige Kommuner var der ingen Arbejds løshed. Blomsterfarri Men ga81 drede tilba gade eller A hed - be Bneta2es anselige Kv den ellers ~ Ud mod S en lang kendt under eller den da husholder o Kil. Helt eientlig! at Navn eller havde den medens deri 'O a:ennem ma Da2es Helte lor Slarsmaal. den hvor h Bn ung Mand der ved et Par mandhandel Lejligheder bavde yppet Klammeri Ejendom pa og var kommet i Slagsmaal paa ved Aarhund Oaden i Tbisted blev i Dag ved Brandl. H Retten idømt 40 Dages Hæfte. i flere Aar Han skal betale Sagens Omkost nini.meosen ninier. an ment a SlCAUp---'1_ An _ --.A... _U

16 J ~"u.. e". u -' n -a-j -uuatlollll d. 25. September. ~~ til re Forholdene yed Thl.ted Havn. ke Vi har modt8a;cl el ndlæg ane;aaende ke Forhold ved Thisted Havn. ndlæi!et vil blive optaget. nur vedkomll1cnde over en for Redaktionen opgiver.t Navn. bo Anonyme ndlæg opt_iea ikke. P n nlernerede Mififærpersoner e- 0- r r deres Posl. Elter Anordning fra den tyske Ø'lerstbefalenGe er privat Post til internerede danske Mililærpersoner i lom indløb indtil Elterretningslje~ nesten i Søndags blev lukket nu rigivet og den kan gennem det danske Postvælen tilstilles Vagter. ne ved nternerln2sstederne til øjeblikkelig Videregive se. fra nu Sk ~~ pa sig l k o~ SOl P.1 af vil midlertidig kun aabne Post. P kort kunne lorsendes mellem de ke (. internerede og deres paarørende. rk l d t Nyk.biDr Stibsværft i privat 2 Bje. A/S Søren Larsens Skibsværft Nykøbing er ople.t idet don f eneste Aktionær uden lor P.milien Orosserer Juhl Kolding har al- hænde. til muw_ o o d ma pe do Kr

17 en m lidu/! ; l ur \-j bri"'~ o<~ -t [J"h fr.. >'fl" ""'r~pløi" i "ut( l"""" '1"" ((1""<1 i 1l d«lml «N~ r}"i. eglven e erne b. i nmar On. pec i r De- 'ed Be hnl negle og lord be An fllst ' dn. ids 2). nes den kke yr- ()JJ-.wt.' i h"j~ " d' \' il d 'k Undtagelsestilstandens Varighed. D ' r i l. On~dllJ( (ni]). Om!n >;if1.~11' 1J1'.;:i' <'!lll1~ln i lllllllll'dk d'r f"rl" Lil Prokll\lJl'rill![ f Uudtngel ;..~lill'll\l)!!en. t'r Y'r!iW'T' f.llgendo Er.hlth.'!kr bl"w\!j{'kl'ndt:.\nllllkl af Snholul/l'\i]f'lde \ Dlllnllr~ 'Uf j d' "j>l11:' l'gl. r for l 'r"kla 'ri rig l f l' lllngl'ls""ij_.l/lnll"" bl ~1l1 fllrtlg.'! linn beho;!!1_ ~1'lg " {wdl'_ DUllllkl' o).:" ljrlw;ku F t hl.. ka:rm.~ud.. pri lg"re 1 1\.1 bl ('"{!." L 111 DRllll(trk fol" al Yll!rQ bl! hjall'l']ij... wod Orw.mi.;rnlllWn af ~!U!oln :.['h n nd hngl'r111'. Saml id ig 1'11111' t... r fra En!!lnnd "'11 slærk l'rnpl!)rolldu.bøl.!'1l ind. l dl! <!'t(lrre Byrr i DlmDlark t<u.nso-rn Aalborg \!l1'ln.!l Odl'mm w: 1'(l0g KolJun ')U\<11 fandl dl'l ~trrjk"1" S\'ll E nd "kunl de r.'!ke 1"odntl'r~ O/)træu('n T!. alln Sider pndoll fm dall$k Siu'. nr bll'\ el ho..!l';' Jwt nom mun Slr rl'll'r1ijr. hin <ih. (' i ~tlll1! hyp lllr"r" Gr."l k)""pnrlil1 W'(('r('l af 1l!l.~nLrlig" ProWokll.lufOr Oll" sm lilli" "ti Ys.se L('J!ilrlll'4('f l1ud.~ng('l lil Srltt~ dig lil.\lndvll rgl' lwd \ ll1hl'!! h'l l r klarl pln-j~.'11 F.nglll'/ld_'rnl'.\!;]«r 01l.l1 dl'nnl' Sabo!agro " ()~ OplJid<'J.-1'1 f 11'11 dul"k{l H flllkniu1!.. ('n ~ 1 "fl<1l\]'.~" j 1ondnn_ Rullo lt'l 10. \.'1H bi'kra'f!r'll'~ \1<'1\" udtq-kkl')nfl nll'(! ful~"nd" (Jr/J' '))"1 kan l"!prl'. a! lien (lull" kl' Jl'\"olu!iPl pr <11'11 fllra!f' T""!)" ) i 'H (lmhy!l)!'lh~1 plnnllll!1 <.;' rjl' 1f Opnr i r!'1 hl'~att(> europa for )n;[kl' Oprør Tid u~ ~i'd f'r [;1\.ul af dpn :l1ll1'r!'' OwrkommaJllu.. Eu<l"l("ff' hll\"ll" dl'u bnlsk' l\ndillk"m1ll!'nlalur ':ltrick 1..1<")' l L;")f\llons nadia flln.<h HHlwnl ldiai!: s:tholag'"1 i ljnnmil/ k "" i {l"! Hid~!' hl"1111 f\11lij:r ;:"t. 011 dl'tll' 'J "k'1 \'~! lw lp af llili~k' F"n]]."kll'rm mlj)riu!!pr('. E rll! \'!ll. 'fl' li-;. ri \' 'r llllo!l' Bl"d1 :-;lt. \nklllijljl af o' u K'n<l~!"rllinjf H.\kli<ll"1l 1'1... trm)! : \1.111 '!. i Jl;llJ~" \r('j" i 1.01\<1"11 (f ]"\"nillll". 1rl 1"11 Ll1"ko< \r> \'tll.. Jl;1 kl' pr 1<111'"t rnr 11<ij!t. \1'111 k'lll ikk" l' huri fra. HL 1(\ oj'l! kl' H''' 'ring ml'11 \ml~'n' lhl- l lig l " hh l trjl1 "fnr 1"1 furfwuo tj"ulilll' flllr.l.ll \ irk.. h"r".. -'r '1111' pal 1"11.hll kl' 11 f"lk- 1 nllll!: 1'<1-o"';lr 111 ' l Lr. l") r fr:1 dllll"k ~iol" lll".. '" Trl' 'l i~k" rtfl'd L"' llrnsllfl"rn" - 'Hld"l r;ndl" ]ill 1h lll1in" ol ' '.]"f' fr'm ". ti" v ~ n l'l''r i JU'H;. ' rg 1"1 >lild lil af ig rl'u lul181t" 1\"i"'\" kr'\'" llnla~1l uf tulirurunul l"orhfjjli. Th'r 'nalt'l.nl Fnrhlld 11\011 Snm- 1lf'ltllimli:lJl"l'r Stl"(>jkn (!K Fornlun- 11~'r\fll'n'rUlg~;jlli$ll tur Skyd-- 1 ~"JH'l. JndflJrt'l"n af -Prf' '('1:'f1SUr X... il;'l{'1.~' af dam;ke! ll1rtilol-nqlu.~oh' n;.: ndforelsto af Død_raf or f'ah()la~:> ()~ Angreb mtk dl'n tyske V'l'rUllJllgL D''! (Jan kll nl'g'ring ('rklu'rl'll' wudlf'rlid nt. de" kke vur i Filalld til trilnt <1-<' paollkra... '"dø }>'m'hohl~r(>gjul'!l OJ)rcl'hnl~ dl'ls( ~lf Jlo og Ordln 1 Danmark laa al 11('11 plk(l OVl'rslhunmander('/l(l' i Danmark \"ar nod.~el l.i frn... il1 Sde al foranlt'!li!:' dn ntk \"('ndih' og den ::19. AUJ{U.~1 at H- 1>la'r(' Cndt(lJH.'l~B.'ti5and nr helq Dllmnrk OrdlrdelL ni d('n BekUlld l ~Or\'lse!herom.som d.m (j1''tstkmullanijer('n(\(l.for dc L)\~ k e TrOPl'l'r J Dunmark l\;\ dt(' ]11i;>V "nmno Dal;" Orr"n llighn!('n bek~ndt llrn domkc BejO('ring drunis ilou"r dt' derder_ thad anwu\r!('n fakh~k(' Slluo <>n j D:ulnnrk "ua ('r dl'll T'!$e :rpml!' dnrlfk{! Hær oj!h~~l Ol!: blt'\"\!l 11'1\"11'1)111'1 S[on;\e D'lon uf lh) dan ~k' f(ngsflll'lllj"r }('\-.~ikrel (sicfrwr ~f\.~t llt) " ullstand."om ; \81(' sig Jii.1 Og" 111>r bl!!\' hru!t 1('1 og moo miu.4' Tllb. K Qn~{>n (1)1 \ronpl'in~ "pn h'fill<ll'r sig PM\ df T'~ SltJlle. \111.'11111<11-'11 er Ar.l)!'jlh'l (l1"~a1t i llalllnark hll'l ct ~l'no)tar('t. l lide Laulh'l h('r~k(.'r.dl'r 1-1". Hiltil 'bar kun 1'11 "1l1~t' 8o.ndr(\1 ht'hovel i~l 1\')('(11 SaJTllll<;>U. "l'll n i1kl n Ht'l (lu 'l;(lll 011: ('l Pi~ pr hll'wt 1(Jomt Vu nt:'."slrnffe for 11.1 ha" nfrev! 'lakah'r_ D"l d(\n~l;\ Polili og d(l dan~kl' Emhl'!bnul'n1 arbejder 'JlU lit\lllllnl!" nf 01 kl'nd!" Olranb frn. rll'll blllkl' R'~'Mll~ loyalt l<!unnlt'n 1111'd <1' trskp 11l~!nn.'l'r 111'11 1l1\1"kl' nl'~(l'ill!-f 'ha dt' l $.ln.~id~11' Erlda'ri(1)"( 'lulllll W\"\'L 11!~ Tlk f"r lla"hl'l om nt l n\t\~... l~'$~ iii Llllt"n kun ildl' hli\<' flf knrl '1i lw1 '11.'d!']} )'11 lu rlil maa 11"1 k'ljlilll'r... 1\1 Jr'1.'lfha 1~'r af nan~k'rr1t' ~'h ll' 'rl'd'.~ ~ilun.liu- 111'11 \'idl'1"' "il \h'ijh.ilt. Amerikansk A~ eb laa 1\farkusoeu. Til k j n 11\11) 100kllll''r 11-ld"ll r: '"r "11i!!wr ()1~d11{ 1.~1 Fln ' 111 kitll'r 'i 11An""1 i hl\nl\ pll1 J'jl'ltlllll/p P'1 kt"j'rli.-:' ltl- 11' litlh(' fnrp'''!t fj\ \11 ri h nh"l (hl'rfllul"..lltjh:u lid llhjd Uc.u. \1 ~rkll~" 11_ - K" ~]"b\j \D~D). J " r ~ K UJl K alo r.. c V jn~ n \ 1\ 11"" ka m] J-h ~ \l 1'.-on rol1j! Tunk h U" fin ': \"t r~ lhn " F = Kril " 1'1 ri Om 'M Till 'od Oj). ro' ~~ Ri h "' " y L r. r 1

18 - Tb-isted. 2. September "".'.d5:lltersen i Bedsted Gf UfUP b '!. l '~ r L kaj eft r lt r)'~ Em- ]:J<. 1- Ajrr S; lag- n l'jw' r. rn U >1.~"D or<.. J~. :- D-.d~1 :. Kirl.~ K~. 10 og J rj.1t K 1-l (;;11:-"-. De ilabne Kirker. HuruP har man kun gode 'Erfaringer. Klrk t r. n af 1 li laa Klr-..~ T t al l l. G r r b' Herned og flere ~om... le bragte deres Tak Cor Samarbejdet gennem Tiden. Festen i Hørdwn Gæstjtiverga:trd der "kulde ha"e ''luet i Aftes.. w..aatte a!}y5<:-& Pa5lor Johs. Tousgaard hl"- ind al i.':il Ernbd<;> i Sla]1 i Sønda)!. af Pro..;! Aa.~trup. Husbf - p'lj 'ur Toll.ogaar:l talte i F ;:~ Rin-:-li )1... Dagbl i.-m Pra.Jjk bl. a. at Gud.; Frr.-d er dl'n."or - $J;;a m ~lul Oci" nu;;\ fkh kan f rla'l'('. ri lian uodl'ær" alt ande: l'aat \-j har Fr pl1 J~'Su~ "ragte. ri :':an ih M!wjj ~ Fr~d til. nv d l;: r nlr" T'n'l 1)' t\nfa>g (jti'h Xaa!~. \nfa g- <1 Jllla at 'all R la ltat'<lllen h:< pf<lr\ 511: hil r ~ <;; b!. v Hm '- d den j Dag af. ag\;' Uom frifund"l De kommunale Raad fortsætter Arbejdet. Den k"mmunale l-"on.'lltnin\t skal arhejd~ "d~r.. SOn! hldhl. nd.-.nrlgsminiit... ;!'t hllr opl'$er Politiken. "pa.1. Foranlcdnmg nf en Række "Kommuner omkring l~o\"cd.o;tadrn gennem KjliJ.<nh:wns Amts:ra..d faa~t H"'endels om d~!te Sporgs:tnaal og S\"are1: guar ud paa at de kommunale J'..a:u. nnturhg"\"is rnaa forl.sælte deres yrk.somhed i den Ud..><t=knlng der man [\lses for nodvendig Lille Dreng Cm Nykobing fors\'undet Størst Sandsynlillhed for at han er druknet. '" 1() 1 Fon l'clr kon! K~ k.< Y.-1;.('- ". " D fa>: lnl K m t i: ro En B-anng J)r~'n;: Knud D a rugo ri. a r d. :-on ae ~el -ri. t Enk lad. Ul!.xyknbin~ f"r~vandt i 5"n ;t man har ikk sldf'n - t nl)-

19 paa diært tiet i Liter rolle tats- So dattlr begravet.- Mar-... i"';.. " ganf og om -klro n r r b}' E"leve faldne danske De blev begravet i en stor Fællesgrav K ø b e n h a v n (RB). Paa Bispebjerg Kirkegaard begr.1 redes i Formiddag l. danske SoJdater~ Officerer og Menige som bidt den 29. August. Fra :'-lilitærhospitalct fortes 9 af dem i Formiddag Kl. 8';0 til Kirkegaarden pu 9 Rustvogne. Alle Kisterne var dækket med D.annebrogsflag og smykket med Blomster og Kranse i rød-hvide Faryer. Til hver mkelt Baare var sendt Kansc fra Kongen. fra Chefen for Generalkommandoen og fra alle Hærens fonkeljige Afdetin~cr. H"or Vogntoget kom frem pola sin Vej til Kirkegaardcn stod Folk Sti lc med blottede Hovedt:r og f ronl mod. K~tc;nc for at \"1S(' de faltinc danske Sold.ucr den sidste./err. Vc ni.ddnc fra Mllit..t:rho pjta~ let tro KJ.pu;nJoj. <1ot Sgurd S n c r~ d g Ocrkor ubcl paa Bispe&jerg. ed So;xrnct Knud rasse J e n s br. Menig Aage Edvard H a n s e Menig Robert Vilh. 1 s b o Korporal Svend Haldager M i~ c h e l s c n Slagelse Mathelev "ed Søværnet Ove Kaj Rasmussen Odense. Menig Hans Kristian J o r g e n s e n Ry pr. Gerlev.enig Lars Johs Bødker L a r s e n Endrup pr. Fredensborg. og ~lenig Poul ~Pilbem O s e n. Foruden disse begra"-el1es eledes i Formiddag Prem' er :n :. Poul H a n s ~ n - :\ o r cl og O l;rofficiant Ove Kaj K J. t b o R ~~ su=d. Alle de Faldne bt';"3\' dl l et' Qor fællc<:.gra\ i O en :r::re" d~ Paagældcndes nærme ~e S nloge "'cd Sorgehejtide:; G.um onspr;j;stcn der s l e e n b e r g. rettede Jordpuka~i:(: r ;:or ge'ed 1r\.'(' """ la.f

20 ~. Rl~ljeb.s -og JlPerfi.$rem~lf... fibenbe Anrg F'u.' S l>n tl"ke l"/llds:"'l:'mlsudspflngu_ t't"_ Em!vjucrf' skri"el' Londonlllltflet "SUU-" Anledning af den Kendsgernlllg. Ht AktOnen el' strundct:.'an er i mange Kret e 1 London af den Mening: at d... n da!l~k(' He\-o!le ffill<tske Cl' :;!m'iet fol' tidligt"_ :'lnn khn ikke ~ bort fj'. O< den dansk' negering met! Kon g{"ns llijligel8l: Jll!' bestneljt Sg' fol' \'l'd fufljllwjstjenlige Opmnb ul \rke ljt'-uligcndl' prut den dun. sk.' Hefolkniuj{ tcsujtatet af tll~. onsnen rn Jol. _\i z - "'r s J~llllng Sommertiden ophæves. Ji " o"" h ~""' T6'.dUH.'""t. "'"i.... m""'u!.'" O"~o /J' ""'0101]'. Ja'n' ""'f øf """ Nr ~w.. "r "'. l. ~"''''" r J~'~~ hun''j l~' "( kh. 1"""""t"li -~'ff.. H..n"1<'( "''' 1v""';/ n" j h;)k." Onr""1r ""' " " q.'.; " ~ ~.Ul'<'"o'O ~" -."'1 i" r""<p' '''r {~r j}""d~!.' U'"ld.. ' Af~lu.. j"" '~ km. \"tj"hm.d t7. "~"'M' D-n ' ".1< n' Hl <!-n '~j korl A'""ln;"1r " ~ '."" 1~' j 1 CU~H"1< """]j. 'n'.. i '\<lr" lill'l "1'"..."..\1"." 01- ~. Ukto!.><. l'n 1(1. J 11" ")C'" L-hl'd.llle" 1''''' tl<'t!~ Til"f'''''hl '" Tiln<' [illo"/" (/'1 KJ 2). 1)<-11 b r"j'"b~ Ti"' b<'l<-l!l'-ø j 1'1. ""~" ~". 80Ql hl 1l""le T""" Hm' kl h".-1.unj~i C" """." r~. ". J d~n " - li.. "-'d"'!<onl- De n tysk-svenske Episode_ ~ De sidste Dages Begivenheder i Danmark... " So'rlunl"' (HB) Om d " ~ldht" kp;ivcnb~... J n" '"1"'''. d.'r {"rtl' tji P""kll"... dnll' "rumlt"j{d;... tjbtnnd n ~r ydl' lig. " f.j.1< U. E"~"h..."'r bl" wt l>ekt ndt.-\"tll.[ :lf :=;"."g..tijf'l<k n""nmrk "'u" d~ s;d~t" L''O'T f~ J'mkl.ull'r<ng- ~t".. n ble t runs:-~t Jl'''' '''-'lu''' ( Umlt:lll'ds.tl- J kt'l'l( _\'do.'_ Danske "Jo! b.itl~k.. F"hk... '''~u<l-l't'lnl:<'f<' 'Ul bl~_ 'd.'nrlt lil Va"ma.k (". al" 'hJdpdii!'~ "ed Or~nl"iR'r" l'"n n' S:d.l<lall'eh"llillll'''' ''' ' S"'"ti<!'gt HHtll' d~1' ira E"l'JmHJK Sidl' 'l sl""'( >ropa/('dldlb.illl'~ md. r de ~t"rl c B.ve' D'l111"'k ~""M'm AnllJ"rg Anl'JH~ Ode"'" Oll' l'ndon j k"l.>cnha\11. fandt kr Strejker Stl<l Endskønt dl' ty~k.. Sold;.tl''H Ol'tra~J... n fra alle Sd" ~ndug fr" dal''';!; Sid_'. '''l' bl"ht b.t~'$tncl '''lil monslel'w.-.;lig bio" lli~" Ht:dig lyj"gel'e Cmd korpodlg ge!i(~rct ar unn_ lj~'hl'gc 'l'o\(jk"tll~~r og ~all!;$t "et! "'<s" Lejligheder nod""gei 111 ll ~dt{' ~g til "'lodv<l:l l(c mcll "mta']). "\'U'll<l.' 1;~ske(!ll'tlJjel'»lm"! af jyske 1'l1gliSkibc - Det 'J' kllll't P:lL\'lst 't Eng.. Om det Fodwl<l mellem SHmg(' Jll'ndeJ'nc star [}ag dcnne ~!loo' og T'Sklallrl ""'m h..!' gh'et An. t"\keblgc ug Ol'lud!!elllen ttf uen til lt de t\'~k' B/ude skri. drumke Befolkning_ en :\leddell'ls' 1 Londons U:ldio den 29. Au ver M'l'dl'/"lS skm11t motl den il\'l.'nskc Pl'es.~". ml'tldeles 111.Jyl. gust \.ekl-.d'te~ deue i1dtn'kk\'. l/uld;;pos!l l.. i.'t Telegram fra ]Jgt ml'd folgende OlU: "Det k Bl'rJm.' Vl're. ut dl'n dnnske R... volution el' Kflnfliktl'n hul' Slll Oprindelse den [urste te-olutlon l en om en Epbode hvol'.':\en~ke FlSkel' hyggt'ligi planlagt Serie af Opmr CU'!oJer \-ill' kommet ind i det tysj.e AdVlU~(![Smn"lde l Skage OP'Ul' '!'id o)!.' Stcd Cl' fas bat af l det besatle gul'opa for h']]c den nlhcred" Overkommando"_ Endvidcl'l' lun-dc dl'n britiske Ha. diokomnwntlllor. Pairlck L.. n;y. l rak. Her 01('' to svenske Fisker. l><.ade 's.... nkct af tyske Krigsski le. Dl't fll'dtll'll"s hel' lt Fisker_ ne pan ~'lgelhk nitiativ havd... llandle't motl tyske Uestemmel~r og!'awlt'ret {}'ske SlkkerhedsJor_ huldsl"{'gwl'. id"t de l"nten fjernedl' L}'~t.ujer ejler gjorde dem llrugeligl'. Det fl'cmh>cve~.1t dctll el' til direkte og indirekte Undl''~tntteblC uf '[y~kjaml~fjen del' "Dl'utsche diplomatlsche poji. tl~l'h(' Korn ~Jloll(ll nz" spørges 11m S\'~rjgi'. <;el\'um dets Regering t1~r~ (;ange h"r ~rklænlt sig for neutmlt. dug Cn'nldele! \irkch)l' f'r n-utralt _ Dl'll s\'cnske Pn.>s. a;.:; '["lt-... li'ml'g E'fter tysk Opfatt~Jsc l<l'ppt' halifjl'l'ret til at u/in' hd"klh S"1l neutral. ilian lindrr h'' lt UP 1\'('n~ke A\'SN' riet mindstc.. hulde tujie derel< Tanker 'ulvidt Lt dl' ikke t! Sta. Jigh " d dl d!' tid sv"'nsk(' Folks Londo])~ Radio gnnske anocnt ud wlt. "Saootagen Dannuc.l}; Cl' det Sdste Aan; Td stadigt ste )l'et. og dette Cl' skct 'ed J:dp af d. 1 1<"~trtur' 1"~l Lwdt. ølu>rl 1.n'<_"'''. fr''''. "< j" 1\ ~h J"'-""APr l u"""'''-~ ~'''' ulk "'''(~''!' t til ur t"" d"~ 1t"K"'ml!'.t k'"~" 1"lf"d" " C lil"''''''1<- -'''rhul'm''~g-le... F:l.;. t.s Forbud m'..-:\ S.J.mm. "liml;n. <H Slrejlr nv: Y"!"Wlnli"l<.. r. A{h v.'n">r~plijrt (nr ~o:... d""u._ 1.- ". lndfon:b' "f Pn"""c "~"r. ar dansk" Hortig-_ n"m~t"l" ng lndr"rc!' ;f n.><... ~tl Jlf for ~~al"'t.~w_" nu A"gn'h mod d"n trgkt V" ""-"gt. l"n d"".1<" 1:"Raj1l' erkl"rctic a;o_ J""\'d il d~" kke nl}' i Stm1 tj! "t )'"rr" de jjwlkl"e"e'!' r"r_ hohhrcj:('lcl' tl Olln th()ld~l~( uf l "' Onlc'l 1 Dllnnw_rk. laa Ht d'1 t.\ske O"crstk"mlJl;thd"-'ntl jl'''rnn'k Vil' lh><l>l<lgd tol fra.~lu Sule lit fvr.ml'cui)!" d"t ".><1_ H "'U.:'C ug den 29 AUgUst ;1 "" klwlc Umllagebestllstmld 10'- h(~ j" Danmark. OriTyd"n af dl!! Bc )<l'ndljl'on&o! hcrom. SOm ti"l! O""r"tk"mmauderem!e r"r de lyske Ttolll'cl' l D<Ellar! \ld~tedt~ Jlc~ samme D"g O)'f(~nlhl:'htdc" se llt-stn. h('~l'1' fra dansk Side V/l' dc.wll:1'1'{' ikkl' tilfn.dsstllll'ndl'm"-;~o"crede derefter lh'lw angaar den laktj~ke ~ltuatlon i Danmark. :;.an cr den Tef't1'rcnue dnru:;ke aor Op]OHt og bl!:(t ahæbnet. slol'st\!delen af de danske Krrg>._ fartojer bier sikret (sicherj:t'e steljtl_.'od~t.and ~om VlstC sig lll~t og hel' blev brudt le! og med mjnd~le Tao. Kongen Og' Kron ]lrlll~en befjlldet ~g ]Jall dere!' Slotk :'lellemtidell Cl' Al'b... j det overalt i Dunmal'k blevet g'cnoptaget l hcle Lndet hel~hcr dc!' no. Hidtil har kun en enesu' Standl'd Jeholet at b-a:-de summen led }n'ilken Ret en.'and oj:t' ('n Pige er ble\'et idomt Fæng_ ~ektroffe for at ha\-e afre\et Plakater Det danske Politi ost' de danske Embedsmænd arbejde!' PM Gl'undl:lg af det lendte Drmah fra dejl danske Regel'illg loyalt S\mmen med de t_\'ske n stansel'. Dl'n dnnske Hegering hm'd... " sidste Erklæring ~'ndnu gin't Udtryk for laabet om at l'ndt<l gl'sl'"tilstanden kun vilde huw f kort \ :lrighed ~ed ll'n~yn hertil mali dl"t kon:>l..'ttcrt's t\t.1.'1 Hlll:l'nger af D:mskl'fllt' ~-h' hvurlde" 3itunlionen ddl'l'l' "il Od\ikle sig to:\b) Rat/onerlngen ak.d. Krigens Telegra~mer.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere