Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:"

Transkript

1 nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:. Reol.ur.tloner. Bloa:r.fcr m v. k~1 lukke Kl Udskænknln~ f Spfrltus prr Reotluratfonerne er ndtli videt!! lorbudt. 3. UdleverlRiJ: t Spiritus fri DetUh_ndle' tit Porbru'le er ind videre kun tlidi i Tiden dlj/.111: ndtil Kl A 'ærd!el er hlldl tændl forbudt Td~n mellem Kl. :t oll. 5. PBesedleT lvnllua: Pærdlel T1uummet K mt til... JeTnbuereJer ud!tedc. pall Pul!tl.tatlonen. Overtrædelser 81raffea efter Loven. p.crøedler /henlea pall Polltløt.l!onen nden Kl. 16. POLJTMESTEREN ( THSTED K0BST AD M. V. den. September 1943 E. BRX. """d" b~rved Politibøkøndtgørølsø. \ Allete Den under den 29. AUiual 1943 udstedte Polltlbekend!litllrelsf! vedrohnde du blive for Beværtninger m. v. ae; om Porbud mod UdBkæ.nknlng.1 og med plritullle Drikke ophævel fra og med Dag. [ Ste Jet for træder i:le.lemmcl~e r : \ Utrl...t Porbudet maj færdlel pio Gøder og Vela fi[ælder lremtldl2" fri Kl h!!t Alle offenlllge Porlystetler Beværtnlncer og Kond10rier akal boldes luk kede Tiden K :r.n.. oj Med Hensyn til Lukkelldcn lor Butiker herunder Bal;:erloTretnlnger linder No... de fet ndførelsen al Undtagelsestilstanden "ældende Butemmelaer A.n vendelse. Poll!lml:steren i ~[nnlnr Ref. Herreder Hurup d 1. September e? _ Thorkil. J.c:obsen el.

2 ra de ader. unde ange seres et da andre n. lige endel det antog let r8vesle'~ aer Yd \ Q -Orur Bntreprenør Sv. Blach og lød paa O 245 Kr. at E Merkl_anlng Kl Pr. Aften.kal der være m.rkl.~ Tiden Kl i lane _del eitel la Ka det Er l/ Lil

3 er N opl) no. B.la~ Ani!Sde 4.._rkl_lln.. n "egylld.. J Aftlll Kl og vare!' tfl Kl. 600 ala.km 600 Fra Thisted Byraad. Tbisted Byraad boldt i Aftes dal rr... li.elalycterne t_nele ' ordinært Møde. Alle Medlemmer Kil var mødt. Grundet paa de ekstra- Te ordinære Porhold boldtes Mødet del allerede Klo Politimesteren meddelte al sd der var udfærdiget Bevilling til Reltauratør Hald til at drive Urimelige Hindringer for Byggeriet. Thisted Byrud protesterer.sommerlysl indlil April Kvorlal Sp: mod Ministeriets Afg.relst. - Pra ndenrigsministeriet fore- 181 Dispensation ra BY2ievedlæ2- ndenrigsministeriet har meddelt terne for Pru2thandler Madsen Thisled Byr d al el Andragende Vesler2ade. om Statslaan fra ArbeJdsm. Carl - Vognm. Johs. Krogh Her Thømsen der var bilagt med nye dum ansøgte om Pornyelse af Tegninger ikke kunde bevilges. Konc~Hs i onen paa Ruten Hørdum ~ no.. t. U Thisted o& dette anb~~a!..~~e~.. ~~

4 ~.det. elle al ~ ikke kkehl!e Nævn. et lu ar leue dt al med op lil le og Hanke rudet vende ikke rem Nævn klllde eder. er ra loien ævn. dede mr S dag Morgen blev KurBusel albrudt og de ugenbya DeU.ger!' log hjem Færdselsforbudet lempet færdsel forbudt i Tiden KJ Færdselllorbudel er nu lempel sa ledes al man i Thisted og Hurup Politikredse maa lærdes ude lil Kl. 23 men i Tiden Kl er al ikke livsvigtig Færdsel forbudt Bioi"tSler og Reslauralioner skal lukke K. 22. Thisted er Spritusudlkænkning paa Restaurationerne foreløbie forbudl oe de Hlndlende maa ikke sælge Spiritus elter Kl. 12 Middag. Hun Si'. OfS88 ed Cykle. mpe aller Den 25 aarige ~usbeslyrerinde l Oll ra Verslev der Foreur. blev ~re~ anholdt har tilsluel al hun ra l.8 lil ~n.porrelmnj i Villeralev har S ~'c"~~ K beholdnin!!: læggelltl/ko Kr. og Porn Gælden ane Bestyrel" Hoved:! udtalte bl. ~ Værket geng paa i og har del in Ydeev~ Produktion lille Turbin' ay.lem hl las en Po er vort indbyca;el Vinie r vil nne Oll brueerne. Delle R~ nu el gen! al Var"el. blevet ge Driftuar bygninge ring al P lal1dsk B

5 - -- ~- rldkøbsmærker udleveres mod Kvittering paa Landmandshotellet fredag d 3 Septbr. KJ : ~2M8~ ~K:o~r:n:n:S9~v~n:e~t~.~... eir and l - Sten~ din/! l for t sin Festl i aflyses. af 291 Thisted Amts Skytteforening Mødrehjælpen O. for Aalborg Hjørring og Thisted Amter Hovedkontor; Aagade 2" Aalborg Tlf Træffetid: Sygehuset Thisted ndgang Højtoftevej overfor Marienlyst. og 3. Torsdag i hver Msaned K N. Medlemmel ns1 Jernbane Kontortid Tl. :

6 0'_"... ". illjr(jt!{lslij~q'~.:----- ll:i;~ u "l af l'l!'\:jcn som \ l <.lnl\ blc-y V(l( "jt!l'llslc\' plla Sl.odag or utl- sal llusollhold!jdol. Hau O$(' g-æslfri PcJerralt 1-1 il Lel'er ( i Tjrllll Krken le\' lall(' \1 Troens 1.1\' iil Ved Grapall Fal'" Oi.>lla- {h'l' yur!)pc Chr. Ryet :f1'r nu.slor Blomster c Paslol' OrdellO l ri (.' 1 æn- Villar ] Telefoneringen. indskrænkes. Kun de nød:vf:hhijstc Samtaler 1 lllja føres melle.m K. '19 og K. 7. Tm (i km i n i si {'l'; el met! d ('[(' ': D1 F'orholderir! llwdfol'{>!' al del' ;l T{le!! frak JD lil J()? kun W.1.. "pre 1'1 '[ugo A\llal 'l'"'follislindcl' Lil filrdc! paa '1't>!efOllslatiolWrlH\ mart. TclcfflllC'11 i uclll;) 1'lfK'Ull kun bpnyttes ttl llbsolul lodnmdigc Su.m- ' laler. Th isted Jernbanestation. TU OverassJslcnl pflil. Thsled JeJ'lbnno~tali.oll edtcr Rapt. Uougailld) Cl' udnævnt Q\'c'assislol1.l B a k ko :-fæs!.\'cd Der skal morldæggos R 'fra i Arten. Skolefornoldene i Øsløs-Vesløs-Arup. Et orienterende ~J10d!l. der dog.(\(01' fra pol y(-'rl"!'. f:'j:lirlt \nllhl R l ipna P"li lul ]\('\ ra~. '... in;vi~li"" '2~~ sam \ 'rej"(}[ ; li \ gut('!; 0\)111 sl'(llcr Fknl liom'n ilh! For ~fnnå~kl\h C13.-lfam\. a\ann ktl re.o; 'l'll?n('~ 1'j(>ncs\c~l - Ow: maa mfln Se io\''!!: Lllucslrcn \ Høshtt1jrm FriL OgJ )i('leorolo Tlile.[ Ql\<('~ til Lli ndh for R("~n dingcl'lh' \5. JUlll. Togtr Forske l"""... _". n..._.. u_l... _~-'".;.:~

7 raad ved Sejers r\'r'llad;ralg\ r ed kol" var d"r Sf m h"j:!)ol!rl<~l on Lis~p l Valg! i.tkp aigh"'l og er dorfor })or(_ llnll!:"f' St"mrn<.lr ringen paa scrg '; paa Søndag el' u:'t- igen ~nkes. pntlig:;le Samtaler lcm Kl. 19 og KL 7. '1 m.~ld!'lr'r J: 1l..!fUf"(''. n.j"r i p Kt. 7 kun.a/l 101/11 T"/'f'l/li~lil]"r Tp["/"n la i"w/"/1" ]'!lp Tid-'lllll kuli u! lfhln'll.lige SaJl- ' sfrho n. leni ])Wl Thl!;{ 1 (dll!r 1\' 'V1l Onra ishml go. \fl n. Undtitgelse.stustanden lempes. UdllanOsforbull Jl nt1skrænllcs til Tiden fra 23 Ul 5. n"r h].':y. AClm h""'l'jt i Af~ lnw>\. )'-dd."1' om YQTbold"D" un<f!'r Und rtj:\'1 1lfl"Shlll\.r!.n-d"n vild~ kw1/!.. 1('JJp~ 'J~('r J' J...aml.. t o;t Pojihm~ir'n'n i Thillt... l bekpn<jtgur OJL~t. n Hk" RelDing-.;UnJcr d"r vii 'Wl:ld\.'r ) Pl.llilikr«!l>C1. Del fr1lm ;a.ar ~1('Tar at l~~;:alyl.~i<jrlll1'll't t;! i At'm "l: ind<kr... nh-t HL Tidpn m"j](;rn fcl 23 og 5. lh'2taurationl!"r Bio>r!'a1"r. m. v. "ka lukkt: KJ. 22. D('rimod lcfltnar SPlrlt.us{Qrbud"l 6tadr;: do~ mod a1'n l'nd{a~l'f. at.:lrrfra. pp-ail.!la.ndlt<rfl kun kan udi... v"r..~ Spinlu.'1 til ;]"'JmTugere i Ti~t'n indtil Kl. 12 ~!dda:;: Paa Politistation..n vil mln kun :n~' ralj- U!ll"\''n.t P;u<;"rsN"r til h"ivhttjg Fa rd~"l i Titlsrumwl t KJ. ':t'}' j'aml iii "\''''nllll"l'' J"fllbane. r"}"'r 1 ly \"J'!i;r AnlOOnj1l1l:. D<7 ;:;/rp.~ ol'm1f'tksoll Pll<l al Pa..<;.<;P"!iy!h'r.~kal aflh'll!'s paa. Pulili<:la lonpn ind.. ti KJ. 16. For C i v i hf'<k 1'1\""<:'1'1 i"n'''' "ns ~ll1n'hkah ('T tip' nl'lnnlll :\f""('])ll~. r:b.-~ l an'lk:h'l 'il 1rul.. r Luf\ ahrrn klon" j";ntull' r.'.~i!-! m!"d d." r".' TJ"1P"lpl"'\"i.~ Ul('f\"ej; til ')g fr::\ Tjroll "~ ~~ t'1 "\. _ O~a. i JTurup P 'ilikr<;"<l~ lona man lu ['l'r<j. u'\ K1 <)3. S" jlll'rigt nl'k'mdt~ur"h 'l fra 1'01; ti!llp~lr"n". t.. H9SlvaJrmCldingerne ophører. l"1'11 og!t1pj i 1lA.1Z O})"ot 'r d" af \i"""roloj!i li Tn'lill hl ml il:{' Tlr rnnt" l"lpr 11'1 nll<' 'l' nll:"r til 1nl1rlhrn"! om Srlnfl~\ 'g)' o('n {"t H. "11 i l \.! ml \" ni r"l- ~ 'C" m 1._ "V P<i H~""ha!anKe ~ t 'bar lllult ak..... "talj:" 5ig m<:d i. bv 1. Pr. l.a.r>en 1. Pr Eri> Thi :~ fl: h "n '[ 200 Kl'

8 .::":::1'::~:: OVERORDENTLlBE _.. lorlt'm "h Fort 11<'llftO... Bckcndtgorelse fra Politiet. r"~ t-r \'r 111"" n i... '''h'' d'8f;o! 'r ''''lfl-' r"rl i 'Ol'_ "h~rl'r n\.ru."" v '-.~' '"n tf' 111'"1{. "h"f" lul/l'-' "'u "l 111'._''n /Or nt "n/' ~'_ dl'll lun '1Hj~ " f M lllul'll. ng "ndl'l'l1- ' J:! /"'J " -j\l11' l Korn- "lir U ''''''! "lu] ltull flt \ h.'' f!)lllr~' huri j;k. to"l " 'n. Til' \'1 111 t.. 1"1'11111'" \'(1' KmnrU "'Jlllllll~1 ""'n- AnlrdnhlK lir d.. "nprd.. Forllohl unmr U nd'lg.-...'1.""d.."... d'i m<'<ld..... h.. n...' ttll'w"d~ for T hl.l... t 'ohtlk... ~t.:. n.-.'auratlonh holtrd' r n_ li. kal lukk" Kl Ud.k>."knlng af Spr;!u' ' n""'aurau'>n"rn... r.. dtll "d... tnrl...'t. 3. Udl..rr>nlf ar Sprlu. tra 1) ta[lhandkr 11\ Forl''1.t u nu -d'-.e klin tlll.. dt 1' hl~" dnglll: l"dtu Kl 12 4 Al F 'l'rr.~l er r"ld.""ujf ("rbudt l Th< l m~lh'm Kl. 2:i Ol{ ij l'... r..-dlrr 111 Jh."il{t;1' F...d ri 1'1<1o.umm«. Kl Mmt tl... t Jrrnhll'" rrj>t" ud trd('ll p." 1'0hti_l.t01l(. Ovrrlnr<l.. ~r ur"rr"".. flh l.ov." 1''''''' øk1 "rh.."lr. 111' " j'ollll.lllhmru h"~" Kl g"l'hr 1\ l'ou'rues1'enen TlS''1) W ls''ad M V. d. " Politibekend tgorelse E. Dr il(. l.. u undrr dru 29. Auguøt 1'1-1:1 udøl('\ltf' l' (tlthj l'k(1t~r11(' ".. dr. Lukk. tid rnr 1..'"rtulngf't. 11\. Ul( nl1\ ]-'urbud m"1 Uhk... nknlu\c! 0lt l l111n\'1 m~l al'{nt"".. lrkk.. 01lhll)\... (r. 0C m<'li nalr_ 1 Stt'dM r...tl'r følgo'nd.) B... tua m..!.er:. Farhudt't mod ~'wrcll.. l P"~ Glider ol' Veje Plri.. C"mlllhg Cn. Kl 23 H r.. 2 All.. off('nlhgr Forlyd('\~. l('vrrtninlll'r 0t Kondilorl"r ~k.1 hold"" luk' krl 'l'idl'l rr'l 1\ Kl G 3. M'(l lt'nn~'n tl.ukkt'lld for lullk('r. hl'rundrr lln!:('rf"rf'('tnln!cl'r ri"jo' r <... r"r 1"d(u.d~ 1 f Undtnll"'l~ lil~tllml"l \:"ldrnd... n..-t<mmd ~tr All"'lukl_r. l '(J.TA)1 ;~TE lten l ASSN{i- lu~rs ERU:m:n HU"'.. S. rum- lf'r H"3 Tholkild J;\l'oh:-.en. rchill 1"'1 "lli'r d'r ri 1.:h ' [to r h to.. " C" \- ~1o\tlh'r. ng l 'm l'!\ 1"1l\-r h l luhh' '1"11>11111> "ll.\"1' ~h'"""lll 1''' l'" n )t \lt".u 1111 til:"l "h 1l1J:"1 rm "'l' 1\ h'\\\" 'U l'l 'H' hult '\ll1lo:n1"''\' uf \U' 1:llh. 11" nlll linr 11.1 nul"" tll\\ll\ ~~ ~L l \.. ' lil\" Ml

9 Haaninden Ak-tie- Krali. oug Gustaf hav.de a.llirudtsit ~(\m Dl(fophold og i Dag ankomtr.<"r til!o('k'h-olm fra Oand fol' at være i Broderens Na~r.he ;l. BOOrlngen c>r forst mdtraadt efter al KJngcn havde truffet sin B('s~ulning. ikk" h kunne ret bil de gh None end s man digt lighed nitia mun. Os nav Ta\em KODlll gede os 1" stl'au ikke sind paa som V fel holdt liod.e i Gaa". Mødet var rykket to Timer frem af Hensyn til de særlige Forhold. Alle Medlernuler val' mødt. Desuden rar mødl Formanden fol" Thisled Elektl'lCiletS\-æl'k Direkter R. Hove for at aflægge Beretning og Regnskab for EJekt dei telsværket. Vi refererer denne Del af Mødet andel Sted i Bladet. Der forelaa en Del Sager til Efterretning bl a. Meddelelse om at Bevillingen for Restauratør Hald til al drive R estaurant.sommertyst" vat" givet til April Kvartals Udgang Anledning af Afslag paa el An- dragende om S!a!slaan ii Boligbyggeri ud spandt der sig en Forhandling det' J'esulterede i at Byraadet vedtog at hemsende en Besværing til Ministe"ial ove Afgørelsen. P. N ø r g a a ' \ frem hævede det nen til a V det l E. ind der g her l nd Br

10 Skar!Jskyd ning nfholdml 'r or"dng ll'n 2 OK 'r('dug n :1. S<p«'l1H'"!'H: KL 6 18 cl Omrllll!ll' uflonr Non S" med Skudr.-tniuv: U1Hlh' mod Nord ~!':onh"nlt udov"r 5-"'1. V.. rdllel og Ophold ltl!-n(or Omr kt som ijliwr nr~ r 'l'rr('t. 0r: forbudt. 'O.J'fJM~BTlmEN <'r fnrug THlSTF;U l<ønstajl M. V. d. :n Aug. l~ l:l. l';. Uri:-<.! Ministeriet for Lnndbrug og Fisl<cri meddeler vedrørende Tildelingskorn til det mindre Landbrug: 11('llhold li o Stk.:2 j h:"l'nlu\tu for 11!l~\;.lfl l 1\1 1:\ nø; dl'l Ov~ ' r (' 11 S\t' nln'] ~(' ' rl1l('11 r urk " Ol hu l 11 n R('' 111\'11 1)(0 ': m rl. \ mil.' d.ll' k(' Jlu ~n1ul ll\r (H('n in A('r \al ni ld n lil \l-d \"d~"yllillj.< n 11\\'jl'llt":\(' ]'ofll'rk\jll l"l' J /ol{~ ti ~;lulh nh ' UiLlJ.t\ rc' Hf LUllhl Lljo(n1.l'~!.l"1 drn C llillllr.' EJ!'ldlllllllH' H't! ('n (~ rllndy.'rcll :1[ :)00 ~l ~)'Hl hr_. Mll 'lhnhkr nlllllhl al. uf dl'n's ~llllll-k ll dt.l'~l uf :Jl'1!llllllll'l ul{ ~U1l 1\'\'1' ]11lll'\rrl'n!t- 11 "ll1l1r hllr ~" Ht dkr \-11 sdml' U1!!'l ';'urn l'1\1 ld Hr"dknrn. der ~\ lnr\-' '!'~ 1'; 11\'('r.tllullllnl1c1 tn ~ll'llnr nl Vil' l'!' JH'n '~ ' 1 ;.h f ~CHlunl nf 1~ ('~ll'nlnld(' W\Wf 1 ' k'111l11" i

11 luu ' " '~. ':' "".. ". t. " lla l ndrtl' oqcl. J ' Knur r luk te ho l nonf rljlge Tro ngt i s 'l'l' k('hg med r ode døde Oll lt tryg" u'r hl om d ~' n r ~ll:l blot grab n Dr l ind l! RUl" tllslmulen fol" 'rhllslcd l'ou 'eds. Dioglnrl'f og ''hc;ttt'i' milel' til 1\ F'rdb"l t111:tu iii Kl t'll l d Hd \ horet Som x-bulh t li Uudlag...1. C~ h lsl<mdl'n Lnmkt o\'er hlcve! lempet. <.'1\ Del og omat;ull' llde b!...' kclltltgor Pohllmj"litel Hrl" Lem- 1101" 4 hlev Aftcl halld 1)(;~nu.~ for Tlu~ll.'d Poht.kredl mor \e<lk.)mmcllde. Fm A ften mm dero{tor Re- 6taurnbonef Hiogro.fH H " ha. \e nnl.lent ul K 22 nll'<lcll8 Udskænklung af Sllinll.lll ma Restnul1\llOnOl1le ndtil videt'(!: er f orhudt. M. l. t. Udl('vcnll~n af Spirllus ra Detmlhandler til Forbrug~r er der sket den Lempel le fro det totnle }<'orbud b l at Udlevering er tilladt daglig indtil K 12. Al Færdsel er forbudt i Tidsr ummel fm j{j 23 hl K. (j Mor. gen wilkel 1ge1l \il lll~ bocme mali. r""l'tles to Tinter seliere om Aftenen men naturlig vis skal være inde laar m okken simr ll. Passersedier lil h"s ig. at :se.. tig Fn.. rd!!el indenfor dette Tids rum samt til eventuelle Jernbane. n>jsel' ud::;l edes 1:k1a Polllista tlonen og de skal afhentes luden KJ. 4 Eftm. Overtrædelser af Bestemmelserne bliver stmffct efter Loven i Hurup En 11. A/lr g. Datter nf Teg) 'a.' rk~jer S-tovl'lng };ll'bl'l 1u rul) Cl' i Ga;ll' bh:\ cl ilullagl pa ' Tlu~h'tl Epll!t-mi:;ygl'i1l18 ~om ; delltl~ af MelUllgltls. Olf el derb Kalk ko"" lmel' mrg tid. l'et hn knd delt udu &11' Mru d n gl\'. Vm nrr ma on h r d -- L val Xa: for Pm

12 Ove ror d en t/ 'ge Foransta/tningbh ~. om Ky"t\-.;>jl'n. "n Sknwls(' frr :mgatum./ }.\'!'H~J('n. hns ]k.. ti "/ (k Ret ti ndspunktet for Ar "/Crksætt<l E<'- loges eitel" Beskæfilgel- 1ns Onske lt forhandle l!~n~ter for denne \in k H'lmen'. etefar. P!!"k! Da A.u gl. H"."f 1"1.1\ UØ llp~nl.\ lal!." kn il føljn "id~t.. kjulllle ]let 1\:1.!in: af Bækken ~ Entn'>pNller S~-end Kr pr. Gs.ng. O'&ii9OP lrold Jd r4!""ard SteffellB n 'dgii'un til Deltagelt Kllrsus i Pasning jt' og Slanger. al BilletsalgE't g Ugitimation. ;torafet for Stats e/er On...~ag; de ejej.in"ficerede r kan der nu paa Jl('lbenha"n--Glo... Jaampenborg_ sælges BiJktte.r de uden særlig fi -. - Politibekendtgørclse. De-n 1n<re. 2!1. ÅllfUst 1943 ld~tedte Polit'bekendt.l!"rel!le vt'drtlrende Lu\;..k.. lidlo~ for.8!'..."rtronger m. v. og om Forbud mod Vd.skænlming af og" liah. del med ~pmtuel.'e Dnkke Op~-e6 fra og med j Dllg. Stedet tnedo!t fø;. gen<k Bestemmel!(>f' 1. F<'ll'bud moci Færdsel pas. Gader og VeJl' gælder frenltidigt fra Kl. 23 \'1 K1. ~. 2. Alle otiartlge For!yrielser Be~nger og 1\ondil.>rier ~kal "ollle luk. Ket l Tiden ra KJ. 22 tl \.l 6-8. :\1. H. t. Lukketden for Butlld:er. del'1lk"r BagerfoTTetninger fin.ier d for ndførelsen af l:ndtagd'lesl.ilsl.aj1den gll'ide;nde Be.~temmel~ C'T.ha ~ dejse.. ~ll' POLlTnfE~TEREN r HASSL"\'G-REFS HERREDER li u r u p den l. Sept<!mber Thorkild JaOll-b.oC'n. "C ldingerne A"jrup HowdKllllrd i Grinders - ~... "'lo-' J ~f Ril!cren. Proprie. ~ Jydsk 7 AM... 2 '....r dode i ( SjOfl D' BeJl ring H hl. 4 )[i l {.rh"' Thi 1'\a J R1 d.'\~ :-'dr. K

13 . Overorden foranstaltni. r... rd Nr. 8ok.odt.. Poll.' Dt't uj"ledte fl~rb ud mod Set" tllil: Udskll'Rktlln.f elærke Drikke n r. u)l h'!lr!cndl.' (r æljende ht\ Fred8R den J. September:. Sellt Ujol Udh.' 'etitltl iii FQrbtull~r ksn finde Sted. J. ng 0188 kun linde Sted ndtil K1. t9. O"erlrædcll(!r "'n&hc cfter Llven. POL! ni\\rs {'FREN t rhlsn~o r\... 'BSTAO M. \'. den 2. Sfortemb<tf 1tu.... E. BRtX Vi har Rugl11 l af ul landet Rug. iost 19 J disponibelt. dtl

14 de bæk der /brok. tale Købed Jensen edem. O up demt rstalnlng. fe JenseR a ne ans sled Be- lien 02 i elseo lnlslerel en K" b e n h a v n. Paa Bispebjerg ding Overkonala b el ve d S øværnet avle be- Kirkegaard begravedes i Pormid- Knud Baue Jenaby Menig Aage felsorler dags J danske Soldater O/licerer Edv. Hansen Menig Rob. Vilh. raves. 2 September Sørgehøjtidelighed ved den store Fællesgrav paa Bispebjerg. n pasiod og Menige 110m faldl d. 29. Aug. sboe Korporal Sv. Holier Michel Kr. som Pra Militærhospitalet førles 9 Kisler : sen Slagelse Mathelev ved S. ~ ya;erf:: KJ. 8 1/ t til Kirken paa 9 Rustlie ' værnet Ove KaJR8smulllen Odenarlollel- vogne. Alle Kiaterne var dækket Menii Hans Cnr. Jørgenlen ved de med Dannebrog.f1sJl Oll smykket Ry pr. Gerlev Menig Lar. Joh. erholdes med Blomlter og Krsnse i rød~ Døcker Larøen Emdrup og Menig hvide farver. Til hver enkelt Baare Poul Vilh. Olaen. ed \J:"!an R ellen er- var undt en Krans fra Kongen Poruden disse begravedes ogsaa flelbrok og rra Chefen fra Genera/kom- j Formiddags Premierløjtnant Poul al han mandaen samt ra Hærens forsker~ Hansen-Nord Oll Overolliciant Ove at den lige Afdelinger. KaTba. JeOddomt Hvor Vogntoget kom frem p'aa Alle de faldne begravedes i en flo romen. a. V Sin ej stod Folk lijle med blot~ slor Pællesgrav i Overværelse Skøns- lede Hoyeder. derel nærmeste Slæetninge. Ved Ulem- De laldne ra Militærhalpitalet Sørgehejlideligheden talte Garni~ O blev er: Kaptajnløjtnant Sigurd Schner~ CJOlpræst Pastor Erlin" SlenberØ'. o 175 & ~ ~-- - inger ed er lied. gens Omkostninger meden. de o Medhjælpere trifand/el Kun en Kyfnde. t nu at nedrive den erh'ler~ i Slorellade og ni n to Et'll<'. Slut

15 in Sagfører i ns Saafører i han Papirerne den 8. Juli gly.nlnglo. en Dispen for at Han føres. Havde eller Allalen tning kunde n21yst inden omst den 8. Dispensation estemmelser g.om Pølge ikke kunnet Oram ved. a. skulde e Vium. havde købt o kke ooer indsatte sin gesom han e Udgifter P. har ikke es Sagfører deleise om bne Tid var n; ""n.ucsvj meu Flerre tsl8nc " af K ~ og Madeleine Ozeray. kun ond t K. 20: Royalteatrel:.Kun en Kvinde hvortil ogs svenlk Skuespil med Karin Ekelund. Kun 34 arbejdsløse Mænd i Amtet. Det officielle Arbejdsløshedstal Thisted Amt pr. 27. August var 34 Mænd heraf 26 Arbejdsmænd og 86 Kvinder. Arbejdsløshedsprocenten for de enkelte Kommuner var følgende: Thisted 08 Nykøbing 41 Plade Sdr. Draaby 12 Ljørslev Ørding 16 Lødderup Elsø ls Skyum Hørdum 11 Thisted Landsogn 09 Vestervig. Agger 02. f de øvrige Kommuner var der ingen Arbejds løshed. Blomsterfarri Men ga81 drede tilba gade eller A hed - be Bneta2es anselige Kv den ellers ~ Ud mod S en lang kendt under eller den da husholder o Kil. Helt eientlig! at Navn eller havde den medens deri 'O a:ennem ma Da2es Helte lor Slarsmaal. den hvor h Bn ung Mand der ved et Par mandhandel Lejligheder bavde yppet Klammeri Ejendom pa og var kommet i Slagsmaal paa ved Aarhund Oaden i Tbisted blev i Dag ved Brandl. H Retten idømt 40 Dages Hæfte. i flere Aar Han skal betale Sagens Omkost nini.meosen ninier. an ment a SlCAUp---'1_ An _ --.A... _U

16 J ~"u.. e". u -' n -a-j -uuatlollll d. 25. September. ~~ til re Forholdene yed Thl.ted Havn. ke Vi har modt8a;cl el ndlæg ane;aaende ke Forhold ved Thisted Havn. ndlæi!et vil blive optaget. nur vedkomll1cnde over en for Redaktionen opgiver.t Navn. bo Anonyme ndlæg opt_iea ikke. P n nlernerede Mififærpersoner e- 0- r r deres Posl. Elter Anordning fra den tyske Ø'lerstbefalenGe er privat Post til internerede danske Mililærpersoner i lom indløb indtil Elterretningslje~ nesten i Søndags blev lukket nu rigivet og den kan gennem det danske Postvælen tilstilles Vagter. ne ved nternerln2sstederne til øjeblikkelig Videregive se. fra nu Sk ~~ pa sig l k o~ SOl P.1 af vil midlertidig kun aabne Post. P kort kunne lorsendes mellem de ke (. internerede og deres paarørende. rk l d t Nyk.biDr Stibsværft i privat 2 Bje. A/S Søren Larsens Skibsværft Nykøbing er ople.t idet don f eneste Aktionær uden lor P.milien Orosserer Juhl Kolding har al- hænde. til muw_ o o d ma pe do Kr

17 en m lidu/! ; l ur \-j bri"'~ o<~ -t [J"h fr.. >'fl" ""'r~pløi" i "ut( l"""" '1"" ((1""<1 i 1l d«lml «N~ r}"i. eglven e erne b. i nmar On. pec i r De- 'ed Be hnl negle og lord be An fllst ' dn. ids 2). nes den kke yr- ()JJ-.wt.' i h"j~ " d' \' il d 'k Undtagelsestilstandens Varighed. D ' r i l. On~dllJ( (ni]). Om!n >;if1.~11' 1J1'.;:i' <'!lll1~ln i lllllllll'dk d'r f"rl" Lil Prokll\lJl'rill![ f Uudtngel ;..~lill'll\l)!!en. t'r Y'r!iW'T' f.llgendo Er.hlth.'!kr bl"w\!j{'kl'ndt:.\nllllkl af Snholul/l'\i]f'lde \ Dlllnllr~ 'Uf j d' "j>l11:' l'gl. r for l 'r"kla 'ri rig l f l' lllngl'ls""ij_.l/lnll"" bl ~1l1 fllrtlg.'! linn beho;!!1_ ~1'lg " {wdl'_ DUllllkl' o).:" ljrlw;ku F t hl.. ka:rm.~ud.. pri lg"re 1 1\.1 bl ('"{!." L 111 DRllll(trk fol" al Yll!rQ bl! hjall'l']ij... wod Orw.mi.;rnlllWn af ~!U!oln :.['h n nd hngl'r111'. Saml id ig 1'11111' t... r fra En!!lnnd "'11 slærk l'rnpl!)rolldu.bøl.!'1l ind. l dl! <!'t(lrre Byrr i DlmDlark t<u.nso-rn Aalborg \!l1'ln.!l Odl'mm w: 1'(l0g KolJun ')U\<11 fandl dl'l ~trrjk"1" S\'ll E nd "kunl de r.'!ke 1"odntl'r~ O/)træu('n T!. alln Sider pndoll fm dall$k Siu'. nr bll'\ el ho..!l';' Jwt nom mun Slr rl'll'r1ijr. hin <ih. (' i ~tlll1! hyp lllr"r" Gr."l k)""pnrlil1 W'(('r('l af 1l!l.~nLrlig" ProWokll.lufOr Oll" sm lilli" "ti Ys.se L('J!ilrlll'4('f l1ud.~ng('l lil Srltt~ dig lil.\lndvll rgl' lwd \ ll1hl'!! h'l l r klarl pln-j~.'11 F.nglll'/ld_'rnl'.\!;]«r 01l.l1 dl'nnl' Sabo!agro " ()~ OplJid<'J.-1'1 f 11'11 dul"k{l H flllkniu1!.. ('n ~ 1 "fl<1l\]'.~" j 1ondnn_ Rullo lt'l 10. \.'1H bi'kra'f!r'll'~ \1<'1\" udtq-kkl')nfl nll'(! ful~"nd" (Jr/J' '))"1 kan l"!prl'. a! lien (lull" kl' Jl'\"olu!iPl pr <11'11 fllra!f' T""!)" ) i 'H (lmhy!l)!'lh~1 plnnllll!1 <.;' rjl' 1f Opnr i r!'1 hl'~att(> europa for )n;[kl' Oprør Tid u~ ~i'd f'r [;1\.ul af dpn :l1ll1'r!'' OwrkommaJllu.. Eu<l"l("ff' hll\"ll" dl'u bnlsk' l\ndillk"m1ll!'nlalur ':ltrick 1..1<")' l L;")f\llons nadia flln.<h HHlwnl ldiai!: s:tholag'"1 i ljnnmil/ k "" i {l"! Hid~!' hl"1111 f\11lij:r ;:"t. 011 dl'tll' 'J "k'1 \'~! lw lp af llili~k' F"n]]."kll'rm mlj)riu!!pr('. E rll! \'!ll. 'fl' li-;. ri \' 'r llllo!l' Bl"d1 :-;lt. \nklllijljl af o' u K'n<l~!"rllinjf H.\kli<ll"1l 1'1... trm)! : \1.111 '!. i Jl;llJ~" \r('j" i 1.01\<1"11 (f ]"\"nillll". 1rl 1"11 Ll1"ko< \r> \'tll.. Jl;1 kl' pr 1<111'"t rnr 11<ij!t. \1'111 k'lll ikk" l' huri fra. HL 1(\ oj'l! kl' H''' 'ring ml'11 \ml~'n' lhl- l lig l " hh l trjl1 "fnr 1"1 furfwuo tj"ulilll' flllr.l.ll \ irk.. h"r".. -'r '1111' pal 1"11.hll kl' 11 f"lk- 1 nllll!: 1'<1-o"';lr 111 ' l Lr. l") r fr:1 dllll"k ~iol" lll".. '" Trl' 'l i~k" rtfl'd L"' llrnsllfl"rn" - 'Hld"l r;ndl" ]ill 1h lll1in" ol ' '.]"f' fr'm ". ti" v ~ n l'l''r i JU'H;. ' rg 1"1 >lild lil af ig rl'u lul181t" 1\"i"'\" kr'\'" llnla~1l uf tulirurunul l"orhfjjli. Th'r 'nalt'l.nl Fnrhlld 11\011 Snm- 1lf'ltllimli:lJl"l'r Stl"(>jkn (!K Fornlun- 11~'r\fll'n'rUlg~;jlli$ll tur Skyd-- 1 ~"JH'l. JndflJrt'l"n af -Prf' '('1:'f1SUr X... il;'l{'1.~' af dam;ke! ll1rtilol-nqlu.~oh' n;.: ndforelsto af Død_raf or f'ah()la~:> ()~ Angreb mtk dl'n tyske V'l'rUllJllgL D''! (Jan kll nl'g'ring ('rklu'rl'll' wudlf'rlid nt. de" kke vur i Filalld til trilnt <1-<' paollkra... '"dø }>'m'hohl~r(>gjul'!l OJ)rcl'hnl~ dl'ls( ~lf Jlo og Ordln 1 Danmark laa al 11('11 plk(l OVl'rslhunmander('/l(l' i Danmark \"ar nod.~el l.i frn... il1 Sde al foranlt'!li!:' dn ntk \"('ndih' og den ::19. AUJ{U.~1 at H- 1>la'r(' Cndt(lJH.'l~B.'ti5and nr helq Dllmnrk OrdlrdelL ni d('n BekUlld l ~Or\'lse!herom.som d.m (j1''tstkmullanijer('n(\(l.for dc L)\~ k e TrOPl'l'r J Dunmark l\;\ dt(' ]11i;>V "nmno Dal;" Orr"n llighn!('n bek~ndt llrn domkc BejO('ring drunis ilou"r dt' derder_ thad anwu\r!('n fakh~k(' Slluo <>n j D:ulnnrk "ua ('r dl'll T'!$e :rpml!' dnrlfk{! Hær oj!h~~l Ol!: blt'\"\!l 11'1\"11'1)111'1 S[on;\e D'lon uf lh) dan ~k' f(ngsflll'lllj"r }('\-.~ikrel (sicfrwr ~f\.~t llt) " ullstand."om ; \81(' sig Jii.1 Og" 111>r bl!!\' hru!t 1('1 og moo miu.4' Tllb. K Qn~{>n (1)1 \ronpl'in~ "pn h'fill<ll'r sig PM\ df T'~ SltJlle. \111.'11111<11-'11 er Ar.l)!'jlh'l (l1"~a1t i llalllnark hll'l ct ~l'no)tar('t. l lide Laulh'l h('r~k(.'r.dl'r 1-1". Hiltil 'bar kun 1'11 "1l1~t' 8o.ndr(\1 ht'hovel i~l 1\')('(11 SaJTllll<;>U. "l'll n i1kl n Ht'l (lu 'l;(lll 011: ('l Pi~ pr hll'wt 1(Jomt Vu nt:'."slrnffe for 11.1 ha" nfrev! 'lakah'r_ D"l d(\n~l;\ Polili og d(l dan~kl' Emhl'!bnul'n1 arbejder 'JlU lit\lllllnl!" nf 01 kl'nd!" Olranb frn. rll'll blllkl' R'~'Mll~ loyalt l<!unnlt'n 1111'd <1' trskp 11l~!nn.'l'r 111'11 1l1\1"kl' nl'~(l'ill!-f 'ha dt' l $.ln.~id~11' Erlda'ri(1)"( 'lulllll W\"\'L 11!~ Tlk f"r lla"hl'l om nt l n\t\~... l~'$~ iii Llllt"n kun ildl' hli\<' flf knrl '1i lw1 '11.'d!']} )'11 lu rlil maa 11"1 k'ljlilll'r... 1\1 Jr'1.'lfha 1~'r af nan~k'rr1t' ~'h ll' 'rl'd'.~ ~ilun.liu- 111'11 \'idl'1"' "il \h'ijh.ilt. Amerikansk A~ eb laa 1\farkusoeu. Til k j n 11\11) 100kllll''r 11-ld"ll r: '"r "11i!!wr ()1~d11{ 1.~1 Fln ' 111 kitll'r 'i 11An""1 i hl\nl\ pll1 J'jl'ltlllll/p P'1 kt"j'rli.-:' ltl- 11' litlh(' fnrp'''!t fj\ \11 ri h nh"l (hl'rfllul"..lltjh:u lid llhjd Uc.u. \1 ~rkll~" 11_ - K" ~]"b\j \D~D). J " r ~ K UJl K alo r.. c V jn~ n \ 1\ 11"" ka m] J-h ~ \l 1'.-on rol1j! Tunk h U" fin ': \"t r~ lhn " F = Kril " 1'1 ri Om 'M Till 'od Oj). ro' ~~ Ri h "' " y L r. r 1

18 - Tb-isted. 2. September "".'.d5:lltersen i Bedsted Gf UfUP b '!. l '~ r L kaj eft r lt r)'~ Em- ]:J<. 1- Ajrr S; lag- n l'jw' r. rn U >1.~"D or<.. J~. :- D-.d~1 :. Kirl.~ K~. 10 og J rj.1t K 1-l (;;11:-"-. De ilabne Kirker. HuruP har man kun gode 'Erfaringer. Klrk t r. n af 1 li laa Klr-..~ T t al l l. G r r b' Herned og flere ~om... le bragte deres Tak Cor Samarbejdet gennem Tiden. Festen i Hørdwn Gæstjtiverga:trd der "kulde ha"e ''luet i Aftes.. w..aatte a!}y5<:-& Pa5lor Johs. Tousgaard hl"- ind al i.':il Ernbd<;> i Sla]1 i Sønda)!. af Pro..;! Aa.~trup. Husbf - p'lj 'ur Toll.ogaar:l talte i F ;:~ Rin-:-li )1... Dagbl i.-m Pra.Jjk bl. a. at Gud.; Frr.-d er dl'n."or - $J;;a m ~lul Oci" nu;;\ fkh kan f rla'l'('. ri lian uodl'ær" alt ande: l'aat \-j har Fr pl1 J~'Su~ "ragte. ri :':an ih M!wjj ~ Fr~d til. nv d l;: r nlr" T'n'l 1)' t\nfa>g (jti'h Xaa!~. \nfa g- <1 Jllla at 'all R la ltat'<lllen h:< pf<lr\ 511: hil r ~ <;; b!. v Hm '- d den j Dag af. ag\;' Uom frifund"l De kommunale Raad fortsætter Arbejdet. Den k"mmunale l-"on.'lltnin\t skal arhejd~ "d~r.. SOn! hldhl. nd.-.nrlgsminiit... ;!'t hllr opl'$er Politiken. "pa.1. Foranlcdnmg nf en Række "Kommuner omkring l~o\"cd.o;tadrn gennem KjliJ.<nh:wns Amts:ra..d faa~t H"'endels om d~!te Sporgs:tnaal og S\"are1: guar ud paa at de kommunale J'..a:u. nnturhg"\"is rnaa forl.sælte deres yrk.somhed i den Ud..><t=knlng der man [\lses for nodvendig Lille Dreng Cm Nykobing fors\'undet Størst Sandsynlillhed for at han er druknet. '" 1() 1 Fon l'clr kon! K~ k.< Y.-1;.('- ". " D fa>: lnl K m t i: ro En B-anng J)r~'n;: Knud D a rugo ri. a r d. :-on ae ~el -ri. t Enk lad. Ul!.xyknbin~ f"r~vandt i 5"n ;t man har ikk sldf'n - t nl)-

19 paa diært tiet i Liter rolle tats- So dattlr begravet.- Mar-... i"';.. " ganf og om -klro n r r b}' E"leve faldne danske De blev begravet i en stor Fællesgrav K ø b e n h a v n (RB). Paa Bispebjerg Kirkegaard begr.1 redes i Formiddag l. danske SoJdater~ Officerer og Menige som bidt den 29. August. Fra :'-lilitærhospitalct fortes 9 af dem i Formiddag Kl. 8';0 til Kirkegaarden pu 9 Rustvogne. Alle Kisterne var dækket med D.annebrogsflag og smykket med Blomster og Kranse i rød-hvide Faryer. Til hver mkelt Baare var sendt Kansc fra Kongen. fra Chefen for Generalkommandoen og fra alle Hærens fonkeljige Afdetin~cr. H"or Vogntoget kom frem pola sin Vej til Kirkegaardcn stod Folk Sti lc med blottede Hovedt:r og f ronl mod. K~tc;nc for at \"1S(' de faltinc danske Sold.ucr den sidste./err. Vc ni.ddnc fra Mllit..t:rho pjta~ let tro KJ.pu;nJoj. <1ot Sgurd S n c r~ d g Ocrkor ubcl paa Bispe&jerg. ed So;xrnct Knud rasse J e n s br. Menig Aage Edvard H a n s e Menig Robert Vilh. 1 s b o Korporal Svend Haldager M i~ c h e l s c n Slagelse Mathelev "ed Søværnet Ove Kaj Rasmussen Odense. Menig Hans Kristian J o r g e n s e n Ry pr. Gerlev.enig Lars Johs Bødker L a r s e n Endrup pr. Fredensborg. og ~lenig Poul ~Pilbem O s e n. Foruden disse begra"-el1es eledes i Formiddag Prem' er :n :. Poul H a n s ~ n - :\ o r cl og O l;rofficiant Ove Kaj K J. t b o R ~~ su=d. Alle de Faldne bt';"3\' dl l et' Qor fællc<:.gra\ i O en :r::re" d~ Paagældcndes nærme ~e S nloge "'cd Sorgehejtide:; G.um onspr;j;stcn der s l e e n b e r g. rettede Jordpuka~i:(: r ;:or ge'ed 1r\.'(' """ la.f

20 ~. Rl~ljeb.s -og JlPerfi.$rem~lf... fibenbe Anrg F'u.' S l>n tl"ke l"/llds:"'l:'mlsudspflngu_ t't"_ Em!vjucrf' skri"el' Londonlllltflet "SUU-" Anledning af den Kendsgernlllg. Ht AktOnen el' strundct:.'an er i mange Kret e 1 London af den Mening: at d... n da!l~k(' He\-o!le ffill<tske Cl' :;!m'iet fol' tidligt"_ :'lnn khn ikke ~ bort fj'. O< den dansk' negering met! Kon g{"ns llijligel8l: Jll!' bestneljt Sg' fol' \'l'd fufljllwjstjenlige Opmnb ul \rke ljt'-uligcndl' prut den dun. sk.' Hefolkniuj{ tcsujtatet af tll~. onsnen rn Jol. _\i z - "'r s J~llllng Sommertiden ophæves. Ji " o"" h ~""' T6'.dUH.'""t. "'"i.... m""'u!.'" O"~o /J' ""'0101]'. Ja'n' ""'f øf """ Nr ~w.. "r "'. l. ~"''''" r J~'~~ hun''j l~' "( kh. 1"""""t"li -~'ff.. H..n"1<'( "''' 1v""';/ n" j h;)k." Onr""1r ""' " " q.'.; " ~ ~.Ul'<'"o'O ~" -."'1 i" r""<p' '''r {~r j}""d~!.' U'"ld.. ' Af~lu.. j"" '~ km. \"tj"hm.d t7. "~"'M' D-n ' ".1< n' Hl <!-n '~j korl A'""ln;"1r " ~ '."" 1~' j 1 CU~H"1< """]j. 'n'.. i '\<lr" lill'l "1'"..."..\1"." 01- ~. Ukto!.><. l'n 1(1. J 11" ")C'" L-hl'd.llle" 1''''' tl<'t!~ Til"f'''''hl '" Tiln<' [illo"/" (/'1 KJ 2). 1)<-11 b r"j'"b~ Ti"' b<'l<-l!l'-ø j 1'1. ""~" ~". 80Ql hl 1l""le T""" Hm' kl h".-1.unj~i C" """." r~. ". J d~n " - li.. "-'d"'!<onl- De n tysk-svenske Episode_ ~ De sidste Dages Begivenheder i Danmark... " So'rlunl"' (HB) Om d " ~ldht" kp;ivcnb~... J n" '"1"'''. d.'r {"rtl' tji P""kll"... dnll' "rumlt"j{d;... tjbtnnd n ~r ydl' lig. " f.j.1< U. E"~"h..."'r bl" wt l>ekt ndt.-\"tll.[ :lf :=;"."g..tijf'l<k n""nmrk "'u" d~ s;d~t" L''O'T f~ J'mkl.ull'r<ng- ~t".. n ble t runs:-~t Jl'''' '''-'lu''' ( Umlt:lll'ds.tl- J kt'l'l( _\'do.'_ Danske "Jo! b.itl~k.. F"hk... '''~u<l-l't'lnl:<'f<' 'Ul bl~_ 'd.'nrlt lil Va"ma.k (". al" 'hJdpdii!'~ "ed Or~nl"iR'r" l'"n n' S:d.l<lall'eh"llillll'''' ''' ' S"'"ti<!'gt HHtll' d~1' ira E"l'JmHJK Sidl' 'l sl""'( >ropa/('dldlb.illl'~ md. r de ~t"rl c B.ve' D'l111"'k ~""M'm AnllJ"rg Anl'JH~ Ode"'" Oll' l'ndon j k"l.>cnha\11. fandt kr Strejker Stl<l Endskønt dl' ty~k.. Sold;.tl''H Ol'tra~J... n fra alle Sd" ~ndug fr" dal''';!; Sid_'. '''l' bl"ht b.t~'$tncl '''lil monslel'w.-.;lig bio" lli~" Ht:dig lyj"gel'e Cmd korpodlg ge!i(~rct ar unn_ lj~'hl'gc 'l'o\(jk"tll~~r og ~all!;$t "et! "'<s" Lejligheder nod""gei 111 ll ~dt{' ~g til "'lodv<l:l l(c mcll "mta']). "\'U'll<l.' 1;~ske(!ll'tlJjel'»lm"! af jyske 1'l1gliSkibc - Det 'J' kllll't P:lL\'lst 't Eng.. Om det Fodwl<l mellem SHmg(' Jll'ndeJ'nc star [}ag dcnne ~!loo' og T'Sklallrl ""'m h..!' gh'et An. t"\keblgc ug Ol'lud!!elllen ttf uen til lt de t\'~k' B/ude skri. drumke Befolkning_ en :\leddell'ls' 1 Londons U:ldio den 29. Au ver M'l'dl'/"lS skm11t motl den il\'l.'nskc Pl'es.~". ml'tldeles 111.Jyl. gust \.ekl-.d'te~ deue i1dtn'kk\'. l/uld;;pos!l l.. i.'t Telegram fra ]Jgt ml'd folgende OlU: "Det k Bl'rJm.' Vl're. ut dl'n dnnske R... volution el' Kflnfliktl'n hul' Slll Oprindelse den [urste te-olutlon l en om en Epbode hvol'.':\en~ke FlSkel' hyggt'ligi planlagt Serie af Opmr CU'!oJer \-ill' kommet ind i det tysj.e AdVlU~(![Smn"lde l Skage OP'Ul' '!'id o)!.' Stcd Cl' fas bat af l det besatle gul'opa for h']]c den nlhcred" Overkommando"_ Endvidcl'l' lun-dc dl'n britiske Ha. diokomnwntlllor. Pairlck L.. n;y. l rak. Her 01('' to svenske Fisker. l><.ade 's.... nkct af tyske Krigsski le. Dl't fll'dtll'll"s hel' lt Fisker_ ne pan ~'lgelhk nitiativ havd... llandle't motl tyske Uestemmel~r og!'awlt'ret {}'ske SlkkerhedsJor_ huldsl"{'gwl'. id"t de l"nten fjernedl' L}'~t.ujer ejler gjorde dem llrugeligl'. Det fl'cmh>cve~.1t dctll el' til direkte og indirekte Undl''~tntteblC uf '[y~kjaml~fjen del' "Dl'utsche diplomatlsche poji. tl~l'h(' Korn ~Jloll(ll nz" spørges 11m S\'~rjgi'. <;el\'um dets Regering t1~r~ (;ange h"r ~rklænlt sig for neutmlt. dug Cn'nldele! \irkch)l' f'r n-utralt _ Dl'll s\'cnske Pn.>s. a;.:; '["lt-... li'ml'g E'fter tysk Opfatt~Jsc l<l'ppt' halifjl'l'ret til at u/in' hd"klh S"1l neutral. ilian lindrr h'' lt UP 1\'('n~ke A\'SN' riet mindstc.. hulde tujie derel< Tanker 'ulvidt Lt dl' ikke t! Sta. Jigh " d dl d!' tid sv"'nsk(' Folks Londo])~ Radio gnnske anocnt ud wlt. "Saootagen Dannuc.l}; Cl' det Sdste Aan; Td stadigt ste )l'et. og dette Cl' skct 'ed J:dp af d. 1 1<"~trtur' 1"~l Lwdt. ølu>rl 1.n'<_"'''. fr''''. "< j" 1\ ~h J"'-""APr l u"""'''-~ ~'''' ulk "'''(~''!' t til ur t"" d"~ 1t"K"'ml!'.t k'"~" 1"lf"d" " C lil"''''''1<- -'''rhul'm''~g-le... F:l.;. t.s Forbud m'..-:\ S.J.mm. "liml;n. <H Slrejlr nv: Y"!"Wlnli"l<.. r. A{h v.'n">r~plijrt (nr ~o:... d""u._ 1.- ". lndfon:b' "f Pn"""c "~"r. ar dansk" Hortig-_ n"m~t"l" ng lndr"rc!' ;f n.><... ~tl Jlf for ~~al"'t.~w_" nu A"gn'h mod d"n trgkt V" ""-"gt. l"n d"".1<" 1:"Raj1l' erkl"rctic a;o_ J""\'d il d~" kke nl}' i Stm1 tj! "t )'"rr" de jjwlkl"e"e'!' r"r_ hohhrcj:('lcl' tl Olln th()ld~l~( uf l "' Onlc'l 1 Dllnnw_rk. laa Ht d'1 t.\ske O"crstk"mlJl;thd"-'ntl jl'''rnn'k Vil' lh><l>l<lgd tol fra.~lu Sule lit fvr.ml'cui)!" d"t ".><1_ H "'U.:'C ug den 29 AUgUst ;1 "" klwlc Umllagebestllstmld 10'- h(~ j" Danmark. OriTyd"n af dl!! Bc )<l'ndljl'on&o! hcrom. SOm ti"l! O""r"tk"mmauderem!e r"r de lyske Ttolll'cl' l D<Ellar! \ld~tedt~ Jlc~ samme D"g O)'f(~nlhl:'htdc" se llt-stn. h('~l'1' fra dansk Side V/l' dc.wll:1'1'{' ikkl' tilfn.dsstllll'ndl'm"-;~o"crede derefter lh'lw angaar den laktj~ke ~ltuatlon i Danmark. :;.an cr den Tef't1'rcnue dnru:;ke aor Op]OHt og bl!:(t ahæbnet. slol'st\!delen af de danske Krrg>._ fartojer bier sikret (sicherj:t'e steljtl_.'od~t.and ~om VlstC sig lll~t og hel' blev brudt le! og med mjnd~le Tao. Kongen Og' Kron ]lrlll~en befjlldet ~g ]Jall dere!' Slotk :'lellemtidell Cl' Al'b... j det overalt i Dunmal'k blevet g'cnoptaget l hcle Lndet hel~hcr dc!' no. Hidtil har kun en enesu' Standl'd Jeholet at b-a:-de summen led }n'ilken Ret en.'and oj:t' ('n Pige er ble\'et idomt Fæng_ ~ektroffe for at ha\-e afre\et Plakater Det danske Politi ost' de danske Embedsmænd arbejde!' PM Gl'undl:lg af det lendte Drmah fra dejl danske Regel'illg loyalt S\mmen med de t_\'ske n stansel'. Dl'n dnnske Hegering hm'd... " sidste Erklæring ~'ndnu gin't Udtryk for laabet om at l'ndt<l gl'sl'"tilstanden kun vilde huw f kort \ :lrighed ~ed ll'n~yn hertil mali dl"t kon:>l..'ttcrt's t\t.1.'1 Hlll:l'nger af D:mskl'fllt' ~-h' hvurlde" 3itunlionen ddl'l'l' "il Od\ikle sig to:\b) Rat/onerlngen ak.d. Krigens Telegra~mer.

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01716.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00 Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1951, 26-09-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere