Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune"

Transkript

1

2

3

4

5 Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet om at øge kassebeholdningen. En aftale, som vi levede op til! Kassebeholdningen er stadig ved udgangen af 2013 mindre, end man kunne ønske, men er dog trods alt stabiliseret. Den lave kassebeholdning har, sammen med en skæv udligningsordning og lave skatteindtægter som følge af krisen, gjort det nødvendigt for byrådet at have fokus på effektiviseringer, strukturændringer og desværre også besparelser. Byrådet har i løbet af årene ændret på skolestruktur, biblioteksstruktur, organisering af materielgårde på vej- og parkområdet samt besluttet en ændret struktur for administrationsbygninger i kommunen. Der er arbejdet indgående med opgaveløsningen for udsatte børn og unge, skoleelever med behov for specialundervisning, kørslen af børn og ældre i kommunen samt servicen på ældreområdet. Projektet Syddjurs træner til en bedre hverdag har givet en del ældre med behov for hjælp bedre livskvalitet og har også givet en forbedret økonomi på området. På ældreområdet har man også konkurrenceudsat servicen på et plejecenter. Et højt anlægsniveau i budgettet for 2014 skaber også et godt grundlag for kommunens fremtidige udvikling. Blandt mange projekter i 2014 kan der nævnes dagcenter for ældre i forbindelse med Søhusparken, et varmtvandsbassin til rehabilitering i Tirstrup, daginstitutioner i Ebeltoft og Thorsager, strukturtilpasninger på skolerne i forbindelse med skolereformen, ombygning af administrationsbygninger i Hornslet og Ebeltoft, renovering af hotellet i Rønde, bibliotek og borgerhus i Kolind og cykelstier mellem Hornslet og Løgten og mellem Skrejrup og Thorsager. Der har været mange vanskelige forhandlinger og svære beslutninger. Jeg vil derfor rose mine byrådskollegaer for, at vi endnu engang kan stå samlet bag et forlig om budgettet for Med de trufne beslutninger er der skabt en fundament for at opnå balance i kommunens fremtidige økonomi, men af forudsætningerne for budgettet fremgår det, at der i 2015 også vil være behov for at finde cirka 50 mio. kr. for at opnå balance. Så der venter også det nye byråd en stor opgave. Kirstine Bille 5

6 Budget 2014 Hovedoversigt Syddjurs Kommune Hovedoversigt Udgifter i kr. Indtægter i kr. Netto i kr. Netto i kr. Netto i kr. Netto i kr. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 Budget 2014 Resultatopgørelse Syddjurs Kommune Resultatopgørelse Netto, kr Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift Afdrag Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlægsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Kirkeskat Optagelse af lån Resultat (- = forøgelse af kassebeholdningen) - 9 -

8 Budget 2014 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Bevillingsoversigt Udvalg / bevilling Syddjurs Kommune, balance Pris- og lønstigning Økonomiudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Lønpuljer Folkeskolen, IKT Redningsberedskab Renter af likvide aktiver Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Kirkeskat og mellemregningskonti Forskydninger i langfristet gæld Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særl.behov Kontante ydelser Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Affaldshåndtering Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger

9 Budget 2014 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Udvalg / bevilling Økonomiudvalget, anlæg Administrativ organisation Jordforsyning Ejendomme Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Dagtilbud til børn Udvalget for sundhed, ældre og social, anlæg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø, anlæg Vej og parkvæsen Jordforsyning Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur, anlæg Byudvikling Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed

10 Budget 2014 Investeringsoversigt 2014 Syddjurs Kommune Investeringsoversigt Bevilling Anlæg Oprindelig bevillingsdato Seneste bevillingsdato Bevilling ialt ultimo 2013 Bevilling i løbende priser op til 2014 prisniveau Forventet forbrug ultimo 2013 Anlægsbevilling mangler kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Administrativ organisation IT-løsning i Rønde X Administration Hornslet ombygning X Administration Ebeltoft ombygning X Jordforsyning Salg af grunde Salg af grunde X Ejendomme Salg af ejendomme Salg af administrationsbygning i Rønde X Salg af museumsbygning Ebeltoft X Køb af Lyngevej 5 A-P Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen * Strukturtilpasning skoler - reform X * IT-visionsplan på skoleområdet * Arbejdsmiljøprojekter og lign. skoler * Arbejdsmiljøprojekter og lign. skoler X * ABA - anlæg på skolerne Dagtilbud til børn og unge * Strukturtilpasning dagtilbud X * Fælles Børneliv i Thorsager Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Renovering kapel sundhedscenter Tilbud til ældre og handicappede Varmtvandsbassin i Tirstrup * Dagcenter Søhusparken * Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde X Renovering Bakkegården Ebeltoft Parkering Tirstrup Asfalt * Velfærdsteknologi Tilbud til voksne med særlige behov Servicearealer - Hovedgaden 79, Rosengården og Grandsvinget 67 Aktivitetscenter Marie Magdalene - ombygning bad og køkken Anlægsbevilling Rådighedsbeløb (2013 priser)

11 Budget 2014 Investeringsoversigt 2014 Syddjurs Kommune Bevilling Anlæg Oprindelig bevillingsdato Seneste bevillingsdato Anlægsbevilling Bevilling ialt ultimo 2013 Bevilling i løbende priser op til 2014 prisniveau Forventet forbrug ultimo 2013 Anlægsbevilling mangler Rådighedsbeløb (2013 priser) kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr Aktivitetscenter Marie Magdalene - udvidelse X Udvalget for natur, teknik og miljø Vej- og parkvæsen Cykelstier / trafiksikkerhed Cykelstier / trafiksikkerhed X Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag X Cykelsti Hornslet - Løgten Korupskovvej sikring Rosenholm Å kantsikring X Thorsager foreløbig klimasikring Pulje til trafikinvesteringer/priotering X Cykelsti Skrejrup - Thorsager Vejbelysning og udfasning af lyskilder Vejbelysning og udfasning af lyskilder X Jordforsyning Jordforsyning Jordforsyning X Ejendomme Energibesparende foranstaltninger Energibesparende bygningsrenovering Energibesparende bygningsrenovering X Ebeltoft Sundhedscenter - kloak Mærkning af kommunale ejendomme "God adgang" Ejendomspulje radon og rotter Ejendomspulje radon og rotter X Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Byfornyelse - Kolind Byfornyelse Mørke Landsbyfornyelse Midtbyplaner, Rønde og Hornslet Fritidsfaciliteter Kunstgræsbane Kunstgræsbane, Hornslet X Folkebiblioteker Bibliotek og borgerhus i Kolind X Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne X Ubemandede biblioteker Kulturel virksomhed Hotel Rønde - renovering Museumslokaler, Ebeltoft X * Kvalitetsfondsmidler i alt

12 Budget 2014 Artsoversigt Syddjurs Kommune Artsoversigt Art IM Pris- og lønstigning Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud

13 Budget 2014 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Budgetsammendrag Regnskab Opr.Budget Budget Budget Budget Budget priser 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Pris- og lønstigning i overslagsårene Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Kirkegårde Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter

14 Budget 2014 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr.Budget Budget Budget Budget Budget priser 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Tømningsordninger Affaldshåndtering Generel administration Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Havne Havne Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskoleloven Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning

15 Budget 2014 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr.Budget Budget Budget Budget Budget priser 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje

16 Budget 2014 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr.Budget Budget Budget Budget Budget priser 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv

17 Budget 2014 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr.Budget Budget Budget Budget Budget priser 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt før Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenge Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Servicejob Seniorjob til personer over 55 år

18 Budget 2014 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr.Budget Budget Budget Budget Budget priser 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser

19 Budget 2014 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr.Budget Budget Budget Budget Budget priser 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt før Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering

20 Budget 2014 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr.Budget Budget Budget Budget Budget priser 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenge Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejanlæg

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere