Årsager til frivillig afmelding fra Revireg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsager til frivillig afmelding fra Revireg"

Transkript

1 RRV - studiet Institut for revision og regnskab Hovedopgave Registreret Revisor Årsager til frivillig afmelding fra Revireg efter udtagelse til lovpligtig kvalitetskontrol og de fremtidige arbejdsområder herefter Afleveret: torsdag 03. februar 2011 Morten Bothmann Cpr.nr. Antal anslag: tabeller og figurer af 800 tegn - i alt Antal normalsider 39,57 Vejleder: Thomas Riise Johansen Copenhagen Business School 2011

2 Executive summary The objective of this report was to analyze what influence the statutory quality control performed by Revisortilsynet" has had on the auditing business, focusing primarily on the smaller auditing firms. This subject is interesting since the annual reports from the governing entity "Revisortilsynet", seems to indicate that almost a quarter of the auditing firms selected for statutory quality control, voluntarily deregistered from Revireg. The report describes the legislation regarding statutory quality control and describes the difference in perceived burdens by smaller and larger auditing firms. The analysis of the firms, who had voluntarily deregistered from Revireg, found that the high number of deregistration was primarily influenced by structural causes, such as mergers and acquisitions, and possibly the high average age of auditors in smaller firms. The impact of statutory quality control was found to be much smaller than the initial indications could lead one to believe. The analysis did however find that the statutory quality control was a primary reason, for those that deregistered from Revireg for reason not related to structural issues. The smaller auditing firms found the quality control system to be cumbersome, expensive and with no real effect on the quality of the work provided. The report then addressed the regulatory conditions for those firms that no longer registered in Revireg. Here I found that the regulatory constraints were severe. The Revisorlov prohibited these firms from offering auditing of annual reports, to companies for whom auditing was mandatory. Even for those companies that had chosen not to have their annual report audited, there was found to be regulatory constraints. Here in the form of Årsregnskabsloven that states that only government approved auditors is allowed to make a statement in an annual report.

3 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Indledning...4 Kapitel 2: Problemformulering...6 Kapitel 3: Metode / dataindsamling Formålet med hovedopgaven Informationsindsamling Sekundære datakilder Primære datakilder Afgrænsning Hovedopgavens struktur...10 Kapitel 4: Årsager til afmelding fra Revireg Andelen af revisionsvirksomheder der lader sig afmelde fra Revireg Årsager til virksomhedernes frivillige afmelding fra Revireg Kvalitetsstyring og den lovpligtige kvalitetskontrol Den eksterne kvalitetskontrol i praksis Kvalitetsstyring Den øgede byrde Analyse af primærdata Andre faktorer Delkonklusion...31 Kapitel 5: Analyse af fremtidig beskæftigelse Behovet for revision Principal-agent teorien Interessenters behov for revision Kravet om revision Udviklingen i revisionspligten Regulering af ikke godkendte revisorer arbejdsområde Regulering Erklæringer Årsregnskabslovens 135a Delkonklusion...44 Kapitel 6 Hovedkonklusion...46 Kapitel 7 Perspektivering...48 Litteraturliste...50 Bilag 1: CVR nummer liste fra Revisortilsynet...52 Bilag 2: fra Erhvervs og selskabsstyrelsen, Christine Søjbjerg...53 Bilag 3: fra Samarbejdsgruppen Dania...56 Bilag 4: Model for brev...58 Bilag 5: Resumé af interview med Mette Mattson...59 Bilag 6: Resumé af interview med Evan Klarholt...60 Bilag 7: Resumé af interview med Revisor Uffe Simonsen...61

4 Kapitel 1: Indledning I slutningen af 2001 indgiver den amerikanske energi gigant Enron konkursbegæring efter afsløringen af omfattende svindel med virksomhedens regnskaber. Med sig i faldet tager Enron revisionsfirmaet Arthur Andersen, der af offentligheden blev anset som en slags medskyldig, eftersom de havde givet Enrons regnskaber blanke påtegninger helt frem til afsløringen. Efterfølgende dukker en række større og mindre erhvervsskandaler frem på den internationale scene som f.eks. Parmalat og Royal Ahold. Hver gang syntes offentligheden at se måbende til, imens virksomhedernes revisorer prøver at forklare hvordan det kan lade sig gøre, at disse virksomheder alle har fået blanke påtegninger indtil afsløringerne. Offentligheden sidder med en forventning om, at revision er et middel til at identificere den type svindel og ingen i branchen magter at løfte forklaringsopgaven overfor ikke branchekendte. Derfor dannes stemningen af, at revisionsvirksomhederne dels ikke gør deres arbejde grundigt nok og dels i udpræget grad er i ledtog med svindlerne, alt sammen for at bibeholde honorarindtægter på andre forretningsområder end revisionen. Denne stemning opfanges af diverse politikere både i USA og Europa. Politikkernes respons til revisionens manglende evner til at opdage besvigelser, er at kræve mere revision. Denne gang revision af revisorerne. I Danmark slår politikkernes respons igennem ved ændringen af Revisorloven i september Efter udenlandsk pres, henstilling fra EU samt anbefaling fra Revisorkommissionen indføres der lovpligtig kvalitetskontrol for alle godkendte revisorer. Der sker således et skifte fra den frivillige foreningsbaserede kvalitetskontrol til en lovpligtig statslig håndhævet kvalitetskontrol. Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S) opretter Revisortilsynet, der får til opgave at forestå den praktiske udførelse af kvalitetskontrollen. Den lovpligtige kvalitetskontrol synes at have en stor effekt på revisorerhvervet. Med den lovpligtige kvalitetskontrol følger ikke kun en ekstern gennemgang af revisorernes arbejde og den objektive kvalitet heraf, men også krav om kvalitetsstyring i en form der kan kontrolleres af en ekstern kontrollant. Disse skærpede krav ramte tilsyneladende hårdest hos de små revisionsvirksomheder. Side 4 af 61

5 Disse var i alle tilfælde overrepræsenteret blandt de virksomheder, der ikke godkendes i de første år af kvalitetskontrollen. Der var reelt ingen mulighed for at forsætte som godkendt revisionsvirksomhed, uden at lade sig underkaste kvalitetskontrollen og de ændring i arbejdsprocesserne denne medførte. Det eneste alternativ synes at være, at lade sig afmelde fra Revireg og dermed ikke længere arbejde som godkendt revisionsvirksomhed. Dette alternativ valgte overraskende mange. Set samlet over perioden 2003 til 2007 vælger hele 23 % af de der udtages til kvalitetskontrol at lade sig afmelde fra Revireg 1. Tallet er efter Revisortilsynets opfattelse, overraskende højt og det er vel sjældent set at det kvarte af en branche pludselig ophører med at eksistere. Men hvorfor vælger de at lade sig afmelde? Og hvad beskæftiger de sig med efter afmelding fra Revireg? Man kunne forestille sig at de efterfølgende beskæftiger sig med udarbejdelse af regnskaber der ikke kræver revision eller review. Men i maj måned 2010 offentliggøres af FRR, at E&S ved stikprøver har fundet ganske mange overtrædelser af ÅRL 164 / ÅRL 135a og en del af disse overtrædelser er blevet anmeldt til politiet. Overskriften i Erhvervsbladet lyder efterfølgende Firmaer fupper med falske revisorer. E&S skriver i den forbindelse Styrelsen skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at hvis en årsrapport indeholder en erklæring om revision, review, assistance med regnskabsopstilling eller lignende, så skal denne være afgivet af en godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor), jf. årsregnskabslovens 135a, stk. 1. Hvilke reguleringsmæssige begrænsninger ligger der på det arbejde ikke-godkendte revisorer kan udføre for virksomheder? 1 Revisortilsynets redegørelse 2007, s. 3. Side 5 af 61

6 Kapitel 2: Problemformulering Til belysning af problemstillingen beskrevet ovenstående i indledningen, har jeg valgt at formulere nedenstående hovedspørgsmål og underspørgsmål: Hvordan påvirker revisortilsynets kontrol udbydere af erklæringsydelser, med særlig fokus på mindre revisionsvirksomheder? a) Hvilke årsager ligger der typisk til grund for revisionsvirksomhedernes afmelding fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol? - hvilken regulering gælder på området - hvordan fungerer kvalitetskontrollen i praksis - hvordan påvirker kvalitetskontrollen revisionsvirksomhederne - hvilke årsager ligger typisk til grund for afmelding b) Hvad beskæftiger virksomheden sig med efterfølgende? - Hvilke faktorer er bestemmende for efterspørgslen efter revisionsydelser - Hvilken regulering er gældende på området - Hvad kan ikke-godkendte revisorer beskæftige sig med. Side 6 af 61

7 Kapitel 3: Metode / dataindsamling. Metodeafsnittet vil søge at beskrive, hvilken metode der ligger til grund for hovedopgavens tilblivelse. Der vil blive redegjort for formålet med hovedopgaven, samt hvilke overvejelser der ligger til grund for informationsindsamlingen. Desuden vil metodeafsnittet indeholde en afgrænsning af hovedopgaven, samt beskrive strukturen igennem hovedopgaven for at målrette denne til besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål. 3.1 Formålet med hovedopgaven Formålet med hovedopgaven er at belyse, hvilke årsager der ligger til grund for at ca. en fjerdedel af landets revisionsvirksomheder lader sig frivilligt afmelde Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol. Dette er interessant, fordi det syntes usandsynligt at så stor en del af en hel branche skulle kunne forsvinde på relativt kort tid. Ydermere burde andelen der frivilligt lader sig afmelde være faldet efter de indledende år med lovpligtigt kvalitetskontrol, eftersom alle revisionsvirksomheder nu har været igennem mindst en kvalitetskontrol. Yderligere er hovedopgavens formål at belyse hvilke lovmæssige vilkår og begrænsninger, der eksisterer for disse revisionsvirksomheder der ikke længere er godkendte. 3.2 Informationsindsamling I hovedopgaven anvendes to typer data, der er benævnt primærdata og sekundærdata Sekundære datakilder Der anvendes forskellige typer af sekundærdata. De sekundærdata, der benyttes, omfatter faglitteratur, artikler, tidsskrifter, love og redegørelser etc. Data i form af bøger, artikler mv. stammer primært fra biblioteket på CBS og den tilhørende artikeldatabase. Redegørelser og love med tilhørende kommentarer er hentet fra 2 Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, s Side 7 af 61

8 tilgængelige databaser eller offentlige hjemmesider. Yderligere detaljer herom findes i hovedopgavens kildehenvisninger. De sekundære datakilder anvendes gennem hele hovedopgaven, og kritik af datakilder foretages løbende Primære datakilder Primære datakilder opdeles traditionelt i to hovedgrupper: - Kvantitative metoder - Kvalitative metoder Kvantitative metoder er typisk statistiske undersøgelser og metoder, hvor man netop undersøger et større antal af populationen for at opnå en forklaring på, hvordan det forholder sig. 3 Kvalitative metoder kan derimod være interviews, som er målrettet mod et mindre udsnit af populationen; denne metode giver en dybere indsigt i det, der undersøges, og søger at forklarer hvorfor det forholder sig, som det gør. 4 Særligt omkring den kvantitative dataindsamling, har jeg været ramt af naturlige begrænsninger. Det ville umiddelbart have været metodemæssigt optimalt, at have haft mulighed for at kontakte alle de revisionsvirksomheder, der siden indførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol havde ladet sig frivilligt afmelde fra Revireg og i f.eks. en spørgeskemaundersøgelse adspurgt dem, om deres begrundelser for at lade sig afmelde. Det ligger dog i sagens natur, at dette ikke er en mulighed, eftersom man må forvente at langt de fleste af disse virksomheder ikke længere eksisterer under samme forhold som tidligere, f.eks. ophørt, opkøbt eller fusioneret. Dertil kommer at en kvantitativ undersøgelse af en sådan størrelse ligger udenfor præmisserne for denne hovedopgave. Jeg har derfor valgt at begrænse min gennemgang, til de revisionsvirksomheder, der har afmeldt sig i forbindelse med udtagelsen i Sandsynligheden for at oplysningerne omkring disse virksomheder fortsat er tilgængelige er større. 3 Kruuse, 2003, s Kruuse, 2003, s Side 8 af 61

9 Gennemgangen af de virksomheder der har ladet sig afmelde i 2010 tager udgangspunkt i en liste fra Revisortilsynet, hvor i CVR numrene er oplyst på de virksomheder der i 2010 frivilligt har ladet sig afmelde Revireg. Hver enkelt virksomhed er derefter identificeret og informationer omkring deres forhold er søgt gennem forskellige databaser som f.eks. NN Markedsdata, men også gennem søgninger på internettet, hvor f.eks. offentliggjorte oplysningerne samarbejder og fusioner mv. har kunne findes. Jeg har derefter valgt at anvende den kvalitative metode, på de virksomheder hvor der ikke umiddelbart kunne identificeres årsager til afmeldingen, i form af et interview. Jeg har anvendt det åbne interview. Dette sikrer en bred indgangsvinkel til interviewet. Desuden er der mulighed for at udvide det undervejs, hvis dette findes relevant. 5 Da interviewet er baseret på bagudrettede og til dels historiske oplysninger, er der risiko for, at der opstår erindringsfejl. Dette kan skyldes, at den interviewede beskriver et hændelsesforløb på en anden og måske mere rationel måde, end det egentlig var tilfældet. 6 Jeg vurderer ikke denne risiko som stor, da hændelsen der beskrives, ikke ligger særligt langt bagud tidsmæssigt. 3.3 Afgrænsning For at besvare hovedopgavens problemformulering mest præcist, med udgangspunkt i de opstillede krav for hovedopgavens omfang, har jeg fundet det nødvendigt at afgrænse mig fra nedenstående område. Når der i hovedopgavens anvendes betegnelsen årsager, skal dette alene forstås som ene årsagen eller absolut vigtigste årsag. Der kan tænkes at virksomhederne har flere underordnede årsager eller medvirkende årsager, til at lade sig afmelde. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at denne hovedopgave ikke kan udvides til at omfatte eksempelvis tilfælde hvor utilfredshed med den lovpligtige kvalitetskontrol, er en medvirkende faktor til f.eks. at flere virksomheder vælger at fusionerer. 5 Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, s Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, s. 111 Side 9 af 61

10 3.4 Hovedopgavens struktur Hovedopgaven vil have følgende struktur: Figur 3.1: Opgavestruktur: Framelding Revireg Årsager til framelding Fremtidig beskæftigelse Lovpligtig kvalitetskontrol Behov for revision Kvalitetskontrol i praksis Krav om revision Kvalitetsstyring Regulering Den øgede byrde Øvrige faktorer Datamateriale Side 10 af 61

11 Kapitel 4: Årsager til afmelding fra Revireg. Dette kapitel vil søge at belyse hvilke årsager, der typisk ligger til grund for at en virksomhed vælger, at lade sig afmelde fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol. Jeg vil dog indledningsvis starte med at fastslå hvor mange virksomheder, der lader sig afmelde fra Revireg i forbindelse med udtagelsen til kvalitetskontrol Andelen af revisionsvirksomheder der lader sig afmelde fra Revireg. I forbindelse med gennemførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol udarbejder Revisortilsynet, på baggrund af bestemmelsen i Revisorloven 35, en årlig redegørelse for gennemførelse af kontrollen. 7 Denne årlige redegørelse indeholder bl.a. oplysninger om hvor mange virksomheder, der hvert år udtages til kvalitetskontrol samt oplysninger om hvor mange virksomheder, der selv afmelder sig fra Revireg i forbindelse med udtagelse til kvalitetskontrol. Nedenstående skema opsummerer de seneste års oplysninger fra Revisortilsynets årlige redegørelse. 7 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven), 35, stk. 7. Side 11 af 61

12 Tabel 4.1: Total Ny udtaget i året Fornyet kontrol ? Ekstraord. udtaget ? Holdingselskab u/erklæring ? Slettet af virksh. selv Oversendt til sletning ? -111 Udgået forskellige årsager ? Sager Slettet af virksh. selv Oversendt til sletning Holdingsselskab/tidl kontrol Antal kontroller Kilde: Revisortilsynets årlige redegørelser tallene for 2010 er oplyst af Revisortilsynet pr. , da den årlige redegørelse for 2010 endnu ikke er offentliggjort. Det fremgår af ovenstående sammenfattende skema, at ca. 21 % af de revisionsvirksomheder der udtages til kvalitetskontrol frivilligt vælger at lade sig afmelde Revireg. Medregner man de virksomheder der bliver oversendt til Erhvervs- og selskabsstyrelsen til sletning, som følge af manglende gennemførelse af kvalitetskontrol eller manglende aftale om kvalitetskontrol, så ender procentandelen på 25 %. Denne andel vedrører kun virksomheder der er udtaget til kvalitetskontrol i året. Blandt de virksomheder der er udtaget til kontrol som følge af, at de ved foregående kontrol har fået en påtale og påbud om ny kontrol, er andelen 33 % i Man må således konstatere at ca. ¼ af revisionsbranchen, målt på virksomheder, lader sig afmelde fra Revireg når de udtages til kvalitetskontrol. Det syntes overraskende at en så stor del af branchen, vælger at ophøre med at udføre Side 12 af 61

13 erklæringsopgaver med sikkerhed. Specielt når man tager udgangspunkt i at revisionsbranchen, i de flestes øjne, netop er kendetegnet som offentlighedens tillidsrepræsentant, der udøver sit virke på baggrund af en offentlig godkendelse. Hvad der også kan undre, når man ser på andelen af virksomheder der lader sig afmelde fra Revireg, er det manglende fald i andelen af virksomheder der lader sig afmelde. Man kunne med rette forvente at andelen af virksomheder der lod sig afmelde, ville falde efterhånden som flere og flere har haft fornøden tid til at etablere et kvalitetsstyringssystem, der lever op til kvalitetskontrollens krav og dermed stod rustet til at lade sig kvalitetskontrollere. Denne tendens er ikke til stede i talmaterialet. Andelen af virksomheder der har lade sig afmelde er tværtimod steget i perioden 2004 til En forklaring på hvorfor andelen af virksomheder ikke er faldet over perioden kunne være, at mange af de virksomheder der ikke har etableret et kvalitetsstyringssystem eller ikke mener at deres nuværende system kan godkendes af kvalitetskontrollen, blot fortsætter deres virke uden et ordentligt kvalitetsstyringssystem indtil de bliver udtaget til kvalitetskontrol, hvorefter de lader sig afmelde. Såfremt dette scenarie er sandt vil man formodentlig kunne se en faldende andel af virksomheder der lader sig afmelde, efterhånden som alle virksomheder har været igennem mindst en gang kvalitetskontrol. Dette punkt nåede Revisortilsynet i Med kvalitetskontrollen i 2007 havde alle virksomheder været kvalitetskontrolleret mindst en gang. Der er dermed sket en udrensning blandt de, der ikke forventede at kunne klare en kvalitetskontrol. Siden 2007 er tendens da også klart faldende og andelen af virksomheder der frivillig har afmeldt sig i 2010 er det laveste siden 2004 og hele 6 %- point lavere end gennemsnittet. Dette leder naturligvis til, at man spørger sig selv, hvorfor så mange virksomheder vælger at lade sig afmelde fra Revireg. Side 13 af 61

14 4.2. Årsager til virksomhedernes frivillige afmelding fra Revireg. Nu man har konstateret at næsten hver fjerde revisionsvirksomhed, vælger at lade sig afmelde fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol, kunne man nemt fristes til hurtigt at konkludere, at årsagen alene skal findes i virksomhedernes manglende opfyldelse af kravene, omfattet af kvalitetskontrollen. Eller måske nærmere virksomhedernes egne forventninger til ikke, at kunne blive godkendt af kvalitetskontrollen. Jeg vil derfor starte med kort at gennemgå hvilke krav der stilles til en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem for at kunne blive godkendt af den lovpligtige kvalitetskontrol Kvalitetsstyring og den lovpligtige kvalitetskontrol. Den lovpligtige eksterne kvalitetskontrol kom til Danmark med ændringen af Revisorloven i september Loven indeholdte som den første, egentlige krav til kvalitetskontrol og medførte dermed væsentlige ændringer i reguleringen af revisionsbranchen. Indførslen af denne lov førte samtidig til oprettelsen af Revisortilsynet som skulle referere direkte til E&S og har siden haft ansvaret for gennemførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol. Denne lov var den første danske revisorlov der havde sine rødder i international regulering og blev baseret på EU's henstillinger om kvalitetskontrol og uafhængighed. Ekstern kvalitetskontrol havde dog eksisteret udenfor Danmark i en lang årrække. Indførelsen af eksterne kvalitetssikringsaktiviteter stammer tilbage fra 60 ernes USA hvor man indførte de første Peer and Quality reviews 8 og samtidig krav til regulering af området fra det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission. I dag er kravet om ekstern kvalitetskontrol anført i Revisorlovens 29. Den eksterne kvalitetskontrol udføres efter retningslinjerne i revisorlovens af Revisortilsynet. Revisortilsynet er underlagt E&S og består af 9 medlemmer, hvoraf 4 skal være godkendte revisorer og 4 skal repræsentere regnskabsbrugerne. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om Revisortilsynets virksomhed 9 har Revisortilsynet udstedt retningslinjer for kvalitetskontrollens udøvelse. 8 McCabe; R.K.; 1993; The Accountants Guide to Peer and Quality Review, s Bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2009 Side 14 af 61

15 Hyppigheden hvormed en revisionsvirksomhed skal kvalitetskontrolleres bestemmes i revisorlovens 29, stk.3, hvoraf det fremgår at der højst kan være 6 års mellemrum mellem kvalitetskontrollerne, dog kun 3 års mellemrum for revisionsvirksomheder der reviderer virksomheder af offentlig interesse Den eksterne kvalitetskontrol i praksis Den lovpligtige kvalitetskontrol følger en, i bekendtgørelsen 11 fastlagt tidsplan, som skitseres i figur Virksomhederne der er omfattet af revisorlovens 21, stk.3 11 Bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2009: 2, stk.2, 5-7 og 22, stk.1 Side 15 af 61

16 Figur 4.2: Kilde: Revisortilsynet (2009) Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, kapitel 3. Side 16 af 61

17 Når alle formalia omkring kvalitetskontrollen er på plads modtager virksomheden besøg af den udpegede kvalitetskontrollant. Kvalitetskontrollanten starter typisk med en gennemgang af virksomhedens forhold og kvalitetsstyring ud fra retningslinjernes checkliste nr Gennemgangen stiler mod; - at fastslå om virksomheden overholder revisorlovens 13 om f.eks. en stemmeandel på min. 50 % til godkendte revisorer og en ledelse med et flertal af godkendte revisorer (eller revisionsvirksomheder). - at fastslå om virksomhedens registreringer i Revireg stemmer overens med de faktiske forhold i virksomheden, bl.a. mht. antallet af godkendte revisorer. - at fastslå om virksomhedens omsætningssammensætning overholder revisorlovens 26, stk.1, om max. 20 % af omsætningen på samme kunde. - at gennemgå virksomhedens kvalitetsstyringssystem, særligt med henblik på at konstatere - om et system er etableret og implementeret - om systemet anvendes konsekvent - om virksomheden foretager opfølgning på hvorvidt systemet konsekvent anvendes og opdateres. Kontrollanten skal ved gennemgangen af systemet vurdere om virksomhedens politikker og procedurer er tilstrækkelige, hensigtsmæssige og i overensstemmelse med revisorloven og relevante revisionsstandarder. Kontrollanten skal desuden sikre sig at medarbejdere har et fornødent kendskab til systemet og anvender dette konsekvent. Slutteligt skal kontrollanten sikre sig at systemet giver den ansvarlige revisor tilstrækkelig indsigt i arbejdspapirer og fordrer det fornødne tilsyn med medarbejdernes arbejde. Kvalitetskontrollanten vil herefter vurdere virksomhedens egne efterfølgende kvalitetskontrol med hensyn til eksistensen af de nødvendige skriftlige procedurer og den foreskrevne årlige vurdering. Kontrollanten gør sig bekendt med den seneste 12 Revisortilsynet (2009) Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, bilag nr. 2. Side 17 af 61

18 interne kontrol, kommunikationen af dennes resultater til ledelsen samt dennes reaktioner på de fundne resultater. Dernæst skal kontrollanten gennemgå en række sager hvor der er afgivet erklæringer med sikkerhed. Antallet af sager der skal udvælges styres primært af antallet af kontorsteder og godkendte revisorer. Tabel 4.2 VIRKSOMHEDEN ANTAL SAGER DER SKAL UDTAGES SAMLET 1 godkendt revisor Min. 4 sager godkendte revisorer Min. 6 sager ligeligt fordelt på revisorerne godkendte revisorer Min. 2 sager pr. revisor, dog minimum sager godkendte revisorer Min. 1 sag for min. 15 revisorer, dog min sager over 30 godkendte revisorer Min. 1 sag for min. 20 revisorer, dog min væsentligt >30 godkendte revisorer sager Min. 1 sag for min. 25 revisorer, dog min 40 sager 40 Kontrollantens gennemgang af enkeltsager tager udgangspunkt i de i retningslinjerne anførte checklister hhv. 4a for revision og 4b for reviewopgaver. Omhandler sagen en virksomheder omfattet af revisorlovens 21, stk.3. anvendes checkliste 4c. Der kontrolleres indenfor tre hovedområder 1. anvendes virksomhedens kvalitetsstyringssystem af såvel medarbejdere som godkendte revisorer på erklæringsopgaver med sikkerhed. 2. opfylder planlægning og udførelse kravene fra lovgivning og relevante standarder 3. er der sammenhæng mellem konklusionen i erklæringen og de arbejdspapirer der foreligger. Kontrollanten skal ikke foretage en egentlig selvstændig vurdering af f.eks. risiko og væsentlighed såfremt der ikke eksisterer en åbenlys modstrid mellem dokumentationen og de beskrevne forhold. Side 18 af 61

19 Det er kontrollantens opgave at afgive en samlet vurdering af planlægningen, væsentlighedsvurderingen, arbejdshandlingerne og dokumentationen herfor samt den konklusion revisor drager heraf. Kontrollanten afslutter sin kontrol med en rapport der indeholder en erklæring med begrænset sikkerhed. Erklæringen kan være blank hvorved der forstås at kontrollanten har fundet at både de generelle forhold omkring kvalitetsstyringssystemet og enkeltsagerne er i overensstemmelse med lovgivningen og relevante standarder. Såfremt kontrollanten finder afvigelser, afgiver denne en erklæring enten med supplerende oplysninger eller med forbehold. Supplerende oplysninger gives f.eks. såfremt der findes overtrædelser af revisorlovens 13 om stemmerettigheder eller 26 om kundesammensætning. En erklæring med forbehold gives såfremt der enten ikke findes et kvalitetsstyringssystem eller dette ikke anvendes/er implementeret eller det ikke lever op til revisionsstandarderne samt god revisorskik. Der kan også afgives erklæring med forbehold såfremt der ikke udføres intern kvalitetskontrol, der er uoverensstemmelser imellem arbejdspapirer og konklusion, at erklæringen ikke overholder lovgivningen eller der ikke bliver inddraget forbehold og supplerende oplysninger, hvor dette kræves. Rapporten afleveres til Revisortilsynet, der herefter enten lukker sagen eller sanktionerer sagen. Revisortilsynets sanktionsmuligheder omfatter påtale, fornyet kontrol samt overdragelse af sagen til revisornævnet. Revisornævnet kan idømme bøder og inddrage revisors autorisation Kvalitetsstyring Revisionsvirksomheder skal have et kvailtetsstyringssystem og kunne dokumentere anvendelsen heraf hvilket er lovfæstet i Revisorlovens 28. Revisorloven indeholder ingen nærmere beskrivelse af hvad kvalitetsstyring defineres som eller hvad et kvalitetsstyrings-system skal indeholde, hvorfor området udfyldes af revisionsstandarderne. Nærmere betegnes RS1 der omhandler kvalitetsstyring overordnet i virksomheden og RS 220 der omhandler kvalitetsstyring forbindelse med den enkelte revisionsopgave. Side 19 af 61

20 RS1: Overordnet består standarden af følgende punkter Indledning: Firmaet skal etablere et kvalitetsstyringssystem, der er udformet til at give høj grad af sikkerhed for, at firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt lovgivningen og anden regulering, og at erklæringer afgivet af firmaet eller dets partnere er passende efter omstændighederne. Dette betyder at virksomheden skal udarbejde et system for virksomheden og dens ansatte som tager udgangspunkt i overholdelse af nuværende lovgivning og praksis. For revisionsvirksomheden: Elementer i et kvalitetsstyringssystem Firmaets kvalitetsstyringssystem skal indeholde politikker og procedurer, der behandler hvert af de følgende elementer: a) Ledelsesansvar for firmaets kvalitet. Ledelsen i virksomheden har det ultimative og endelige ansvar for de etablerede politikker og procedurer b) Etiske krav. Der skal udformes politikker og procedurer for virksomheden og dens ansatte, som sikrer at de relevante etiske retningslinjer bliver overholdt. c) Klientaccept og fortsættelse af klientforholdet samt af specifikke opgaver. Revisorvirksomheden skal vurdere og beslutte om, hvorvidt det er acceptabelt at forsætte eller påbegynde en revisionsopgave for den pågældende virksomhed (vha. indhentning af oplysninger). Bl.a. om virksomheden har tilstrækkelig eller utilstrækkelig integritet. d) Menneskelige ressourcer. Revisorvirksomheden skal etablere politikker og procedurer der giver sikkerhed for at personalet besidder de nødvendige færdigheder, kompetencer og etiske forpligtelser, der er nødvendige for at udføre opgaven i tråd med gældende lovgivning og praksis. Derudover skal en opgaveansvarlig partner tildeles den enkelte opgave. e) Udførelse af opgaven. Der skal etableres politikker og procedurer som giver sikkerhed for at de opgaver som revisionsvirksomheder udfører, bliver gjort i overensstemmelse med den gældende lovgivning og praksis, herunder bl.a. inddragne konsulenter. Side 20 af 61

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i 1994-2007 4

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Offentliggjort den 24. Oktober 2011 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor E og sag nr. 74/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 29.

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013

Gennemsigtighedsrapport 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015)

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på regnskaber

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere