Årsager til frivillig afmelding fra Revireg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsager til frivillig afmelding fra Revireg"

Transkript

1 RRV - studiet Institut for revision og regnskab Hovedopgave Registreret Revisor Årsager til frivillig afmelding fra Revireg efter udtagelse til lovpligtig kvalitetskontrol og de fremtidige arbejdsområder herefter Afleveret: torsdag 03. februar 2011 Morten Bothmann Cpr.nr. Antal anslag: tabeller og figurer af 800 tegn - i alt Antal normalsider 39,57 Vejleder: Thomas Riise Johansen Copenhagen Business School 2011

2 Executive summary The objective of this report was to analyze what influence the statutory quality control performed by Revisortilsynet" has had on the auditing business, focusing primarily on the smaller auditing firms. This subject is interesting since the annual reports from the governing entity "Revisortilsynet", seems to indicate that almost a quarter of the auditing firms selected for statutory quality control, voluntarily deregistered from Revireg. The report describes the legislation regarding statutory quality control and describes the difference in perceived burdens by smaller and larger auditing firms. The analysis of the firms, who had voluntarily deregistered from Revireg, found that the high number of deregistration was primarily influenced by structural causes, such as mergers and acquisitions, and possibly the high average age of auditors in smaller firms. The impact of statutory quality control was found to be much smaller than the initial indications could lead one to believe. The analysis did however find that the statutory quality control was a primary reason, for those that deregistered from Revireg for reason not related to structural issues. The smaller auditing firms found the quality control system to be cumbersome, expensive and with no real effect on the quality of the work provided. The report then addressed the regulatory conditions for those firms that no longer registered in Revireg. Here I found that the regulatory constraints were severe. The Revisorlov prohibited these firms from offering auditing of annual reports, to companies for whom auditing was mandatory. Even for those companies that had chosen not to have their annual report audited, there was found to be regulatory constraints. Here in the form of Årsregnskabsloven that states that only government approved auditors is allowed to make a statement in an annual report.

3 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Indledning...4 Kapitel 2: Problemformulering...6 Kapitel 3: Metode / dataindsamling Formålet med hovedopgaven Informationsindsamling Sekundære datakilder Primære datakilder Afgrænsning Hovedopgavens struktur...10 Kapitel 4: Årsager til afmelding fra Revireg Andelen af revisionsvirksomheder der lader sig afmelde fra Revireg Årsager til virksomhedernes frivillige afmelding fra Revireg Kvalitetsstyring og den lovpligtige kvalitetskontrol Den eksterne kvalitetskontrol i praksis Kvalitetsstyring Den øgede byrde Analyse af primærdata Andre faktorer Delkonklusion...31 Kapitel 5: Analyse af fremtidig beskæftigelse Behovet for revision Principal-agent teorien Interessenters behov for revision Kravet om revision Udviklingen i revisionspligten Regulering af ikke godkendte revisorer arbejdsområde Regulering Erklæringer Årsregnskabslovens 135a Delkonklusion...44 Kapitel 6 Hovedkonklusion...46 Kapitel 7 Perspektivering...48 Litteraturliste...50 Bilag 1: CVR nummer liste fra Revisortilsynet...52 Bilag 2: fra Erhvervs og selskabsstyrelsen, Christine Søjbjerg...53 Bilag 3: fra Samarbejdsgruppen Dania...56 Bilag 4: Model for brev...58 Bilag 5: Resumé af interview med Mette Mattson...59 Bilag 6: Resumé af interview med Evan Klarholt...60 Bilag 7: Resumé af interview med Revisor Uffe Simonsen...61

4 Kapitel 1: Indledning I slutningen af 2001 indgiver den amerikanske energi gigant Enron konkursbegæring efter afsløringen af omfattende svindel med virksomhedens regnskaber. Med sig i faldet tager Enron revisionsfirmaet Arthur Andersen, der af offentligheden blev anset som en slags medskyldig, eftersom de havde givet Enrons regnskaber blanke påtegninger helt frem til afsløringen. Efterfølgende dukker en række større og mindre erhvervsskandaler frem på den internationale scene som f.eks. Parmalat og Royal Ahold. Hver gang syntes offentligheden at se måbende til, imens virksomhedernes revisorer prøver at forklare hvordan det kan lade sig gøre, at disse virksomheder alle har fået blanke påtegninger indtil afsløringerne. Offentligheden sidder med en forventning om, at revision er et middel til at identificere den type svindel og ingen i branchen magter at løfte forklaringsopgaven overfor ikke branchekendte. Derfor dannes stemningen af, at revisionsvirksomhederne dels ikke gør deres arbejde grundigt nok og dels i udpræget grad er i ledtog med svindlerne, alt sammen for at bibeholde honorarindtægter på andre forretningsområder end revisionen. Denne stemning opfanges af diverse politikere både i USA og Europa. Politikkernes respons til revisionens manglende evner til at opdage besvigelser, er at kræve mere revision. Denne gang revision af revisorerne. I Danmark slår politikkernes respons igennem ved ændringen af Revisorloven i september Efter udenlandsk pres, henstilling fra EU samt anbefaling fra Revisorkommissionen indføres der lovpligtig kvalitetskontrol for alle godkendte revisorer. Der sker således et skifte fra den frivillige foreningsbaserede kvalitetskontrol til en lovpligtig statslig håndhævet kvalitetskontrol. Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S) opretter Revisortilsynet, der får til opgave at forestå den praktiske udførelse af kvalitetskontrollen. Den lovpligtige kvalitetskontrol synes at have en stor effekt på revisorerhvervet. Med den lovpligtige kvalitetskontrol følger ikke kun en ekstern gennemgang af revisorernes arbejde og den objektive kvalitet heraf, men også krav om kvalitetsstyring i en form der kan kontrolleres af en ekstern kontrollant. Disse skærpede krav ramte tilsyneladende hårdest hos de små revisionsvirksomheder. Side 4 af 61

5 Disse var i alle tilfælde overrepræsenteret blandt de virksomheder, der ikke godkendes i de første år af kvalitetskontrollen. Der var reelt ingen mulighed for at forsætte som godkendt revisionsvirksomhed, uden at lade sig underkaste kvalitetskontrollen og de ændring i arbejdsprocesserne denne medførte. Det eneste alternativ synes at være, at lade sig afmelde fra Revireg og dermed ikke længere arbejde som godkendt revisionsvirksomhed. Dette alternativ valgte overraskende mange. Set samlet over perioden 2003 til 2007 vælger hele 23 % af de der udtages til kvalitetskontrol at lade sig afmelde fra Revireg 1. Tallet er efter Revisortilsynets opfattelse, overraskende højt og det er vel sjældent set at det kvarte af en branche pludselig ophører med at eksistere. Men hvorfor vælger de at lade sig afmelde? Og hvad beskæftiger de sig med efter afmelding fra Revireg? Man kunne forestille sig at de efterfølgende beskæftiger sig med udarbejdelse af regnskaber der ikke kræver revision eller review. Men i maj måned 2010 offentliggøres af FRR, at E&S ved stikprøver har fundet ganske mange overtrædelser af ÅRL 164 / ÅRL 135a og en del af disse overtrædelser er blevet anmeldt til politiet. Overskriften i Erhvervsbladet lyder efterfølgende Firmaer fupper med falske revisorer. E&S skriver i den forbindelse Styrelsen skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at hvis en årsrapport indeholder en erklæring om revision, review, assistance med regnskabsopstilling eller lignende, så skal denne være afgivet af en godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor), jf. årsregnskabslovens 135a, stk. 1. Hvilke reguleringsmæssige begrænsninger ligger der på det arbejde ikke-godkendte revisorer kan udføre for virksomheder? 1 Revisortilsynets redegørelse 2007, s. 3. Side 5 af 61

6 Kapitel 2: Problemformulering Til belysning af problemstillingen beskrevet ovenstående i indledningen, har jeg valgt at formulere nedenstående hovedspørgsmål og underspørgsmål: Hvordan påvirker revisortilsynets kontrol udbydere af erklæringsydelser, med særlig fokus på mindre revisionsvirksomheder? a) Hvilke årsager ligger der typisk til grund for revisionsvirksomhedernes afmelding fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol? - hvilken regulering gælder på området - hvordan fungerer kvalitetskontrollen i praksis - hvordan påvirker kvalitetskontrollen revisionsvirksomhederne - hvilke årsager ligger typisk til grund for afmelding b) Hvad beskæftiger virksomheden sig med efterfølgende? - Hvilke faktorer er bestemmende for efterspørgslen efter revisionsydelser - Hvilken regulering er gældende på området - Hvad kan ikke-godkendte revisorer beskæftige sig med. Side 6 af 61

7 Kapitel 3: Metode / dataindsamling. Metodeafsnittet vil søge at beskrive, hvilken metode der ligger til grund for hovedopgavens tilblivelse. Der vil blive redegjort for formålet med hovedopgaven, samt hvilke overvejelser der ligger til grund for informationsindsamlingen. Desuden vil metodeafsnittet indeholde en afgrænsning af hovedopgaven, samt beskrive strukturen igennem hovedopgaven for at målrette denne til besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål. 3.1 Formålet med hovedopgaven Formålet med hovedopgaven er at belyse, hvilke årsager der ligger til grund for at ca. en fjerdedel af landets revisionsvirksomheder lader sig frivilligt afmelde Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol. Dette er interessant, fordi det syntes usandsynligt at så stor en del af en hel branche skulle kunne forsvinde på relativt kort tid. Ydermere burde andelen der frivilligt lader sig afmelde være faldet efter de indledende år med lovpligtigt kvalitetskontrol, eftersom alle revisionsvirksomheder nu har været igennem mindst en kvalitetskontrol. Yderligere er hovedopgavens formål at belyse hvilke lovmæssige vilkår og begrænsninger, der eksisterer for disse revisionsvirksomheder der ikke længere er godkendte. 3.2 Informationsindsamling I hovedopgaven anvendes to typer data, der er benævnt primærdata og sekundærdata Sekundære datakilder Der anvendes forskellige typer af sekundærdata. De sekundærdata, der benyttes, omfatter faglitteratur, artikler, tidsskrifter, love og redegørelser etc. Data i form af bøger, artikler mv. stammer primært fra biblioteket på CBS og den tilhørende artikeldatabase. Redegørelser og love med tilhørende kommentarer er hentet fra 2 Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, s Side 7 af 61

8 tilgængelige databaser eller offentlige hjemmesider. Yderligere detaljer herom findes i hovedopgavens kildehenvisninger. De sekundære datakilder anvendes gennem hele hovedopgaven, og kritik af datakilder foretages løbende Primære datakilder Primære datakilder opdeles traditionelt i to hovedgrupper: - Kvantitative metoder - Kvalitative metoder Kvantitative metoder er typisk statistiske undersøgelser og metoder, hvor man netop undersøger et større antal af populationen for at opnå en forklaring på, hvordan det forholder sig. 3 Kvalitative metoder kan derimod være interviews, som er målrettet mod et mindre udsnit af populationen; denne metode giver en dybere indsigt i det, der undersøges, og søger at forklarer hvorfor det forholder sig, som det gør. 4 Særligt omkring den kvantitative dataindsamling, har jeg været ramt af naturlige begrænsninger. Det ville umiddelbart have været metodemæssigt optimalt, at have haft mulighed for at kontakte alle de revisionsvirksomheder, der siden indførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol havde ladet sig frivilligt afmelde fra Revireg og i f.eks. en spørgeskemaundersøgelse adspurgt dem, om deres begrundelser for at lade sig afmelde. Det ligger dog i sagens natur, at dette ikke er en mulighed, eftersom man må forvente at langt de fleste af disse virksomheder ikke længere eksisterer under samme forhold som tidligere, f.eks. ophørt, opkøbt eller fusioneret. Dertil kommer at en kvantitativ undersøgelse af en sådan størrelse ligger udenfor præmisserne for denne hovedopgave. Jeg har derfor valgt at begrænse min gennemgang, til de revisionsvirksomheder, der har afmeldt sig i forbindelse med udtagelsen i Sandsynligheden for at oplysningerne omkring disse virksomheder fortsat er tilgængelige er større. 3 Kruuse, 2003, s Kruuse, 2003, s Side 8 af 61

9 Gennemgangen af de virksomheder der har ladet sig afmelde i 2010 tager udgangspunkt i en liste fra Revisortilsynet, hvor i CVR numrene er oplyst på de virksomheder der i 2010 frivilligt har ladet sig afmelde Revireg. Hver enkelt virksomhed er derefter identificeret og informationer omkring deres forhold er søgt gennem forskellige databaser som f.eks. NN Markedsdata, men også gennem søgninger på internettet, hvor f.eks. offentliggjorte oplysningerne samarbejder og fusioner mv. har kunne findes. Jeg har derefter valgt at anvende den kvalitative metode, på de virksomheder hvor der ikke umiddelbart kunne identificeres årsager til afmeldingen, i form af et interview. Jeg har anvendt det åbne interview. Dette sikrer en bred indgangsvinkel til interviewet. Desuden er der mulighed for at udvide det undervejs, hvis dette findes relevant. 5 Da interviewet er baseret på bagudrettede og til dels historiske oplysninger, er der risiko for, at der opstår erindringsfejl. Dette kan skyldes, at den interviewede beskriver et hændelsesforløb på en anden og måske mere rationel måde, end det egentlig var tilfældet. 6 Jeg vurderer ikke denne risiko som stor, da hændelsen der beskrives, ikke ligger særligt langt bagud tidsmæssigt. 3.3 Afgrænsning For at besvare hovedopgavens problemformulering mest præcist, med udgangspunkt i de opstillede krav for hovedopgavens omfang, har jeg fundet det nødvendigt at afgrænse mig fra nedenstående område. Når der i hovedopgavens anvendes betegnelsen årsager, skal dette alene forstås som ene årsagen eller absolut vigtigste årsag. Der kan tænkes at virksomhederne har flere underordnede årsager eller medvirkende årsager, til at lade sig afmelde. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at denne hovedopgave ikke kan udvides til at omfatte eksempelvis tilfælde hvor utilfredshed med den lovpligtige kvalitetskontrol, er en medvirkende faktor til f.eks. at flere virksomheder vælger at fusionerer. 5 Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, s Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, s. 111 Side 9 af 61

10 3.4 Hovedopgavens struktur Hovedopgaven vil have følgende struktur: Figur 3.1: Opgavestruktur: Framelding Revireg Årsager til framelding Fremtidig beskæftigelse Lovpligtig kvalitetskontrol Behov for revision Kvalitetskontrol i praksis Krav om revision Kvalitetsstyring Regulering Den øgede byrde Øvrige faktorer Datamateriale Side 10 af 61

11 Kapitel 4: Årsager til afmelding fra Revireg. Dette kapitel vil søge at belyse hvilke årsager, der typisk ligger til grund for at en virksomhed vælger, at lade sig afmelde fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol. Jeg vil dog indledningsvis starte med at fastslå hvor mange virksomheder, der lader sig afmelde fra Revireg i forbindelse med udtagelsen til kvalitetskontrol Andelen af revisionsvirksomheder der lader sig afmelde fra Revireg. I forbindelse med gennemførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol udarbejder Revisortilsynet, på baggrund af bestemmelsen i Revisorloven 35, en årlig redegørelse for gennemførelse af kontrollen. 7 Denne årlige redegørelse indeholder bl.a. oplysninger om hvor mange virksomheder, der hvert år udtages til kvalitetskontrol samt oplysninger om hvor mange virksomheder, der selv afmelder sig fra Revireg i forbindelse med udtagelse til kvalitetskontrol. Nedenstående skema opsummerer de seneste års oplysninger fra Revisortilsynets årlige redegørelse. 7 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven), 35, stk. 7. Side 11 af 61

12 Tabel 4.1: Total Ny udtaget i året Fornyet kontrol ? Ekstraord. udtaget ? Holdingselskab u/erklæring ? Slettet af virksh. selv Oversendt til sletning ? -111 Udgået forskellige årsager ? Sager Slettet af virksh. selv Oversendt til sletning Holdingsselskab/tidl kontrol Antal kontroller Kilde: Revisortilsynets årlige redegørelser tallene for 2010 er oplyst af Revisortilsynet pr. , da den årlige redegørelse for 2010 endnu ikke er offentliggjort. Det fremgår af ovenstående sammenfattende skema, at ca. 21 % af de revisionsvirksomheder der udtages til kvalitetskontrol frivilligt vælger at lade sig afmelde Revireg. Medregner man de virksomheder der bliver oversendt til Erhvervs- og selskabsstyrelsen til sletning, som følge af manglende gennemførelse af kvalitetskontrol eller manglende aftale om kvalitetskontrol, så ender procentandelen på 25 %. Denne andel vedrører kun virksomheder der er udtaget til kvalitetskontrol i året. Blandt de virksomheder der er udtaget til kontrol som følge af, at de ved foregående kontrol har fået en påtale og påbud om ny kontrol, er andelen 33 % i Man må således konstatere at ca. ¼ af revisionsbranchen, målt på virksomheder, lader sig afmelde fra Revireg når de udtages til kvalitetskontrol. Det syntes overraskende at en så stor del af branchen, vælger at ophøre med at udføre Side 12 af 61

13 erklæringsopgaver med sikkerhed. Specielt når man tager udgangspunkt i at revisionsbranchen, i de flestes øjne, netop er kendetegnet som offentlighedens tillidsrepræsentant, der udøver sit virke på baggrund af en offentlig godkendelse. Hvad der også kan undre, når man ser på andelen af virksomheder der lader sig afmelde fra Revireg, er det manglende fald i andelen af virksomheder der lader sig afmelde. Man kunne med rette forvente at andelen af virksomheder der lod sig afmelde, ville falde efterhånden som flere og flere har haft fornøden tid til at etablere et kvalitetsstyringssystem, der lever op til kvalitetskontrollens krav og dermed stod rustet til at lade sig kvalitetskontrollere. Denne tendens er ikke til stede i talmaterialet. Andelen af virksomheder der har lade sig afmelde er tværtimod steget i perioden 2004 til En forklaring på hvorfor andelen af virksomheder ikke er faldet over perioden kunne være, at mange af de virksomheder der ikke har etableret et kvalitetsstyringssystem eller ikke mener at deres nuværende system kan godkendes af kvalitetskontrollen, blot fortsætter deres virke uden et ordentligt kvalitetsstyringssystem indtil de bliver udtaget til kvalitetskontrol, hvorefter de lader sig afmelde. Såfremt dette scenarie er sandt vil man formodentlig kunne se en faldende andel af virksomheder der lader sig afmelde, efterhånden som alle virksomheder har været igennem mindst en gang kvalitetskontrol. Dette punkt nåede Revisortilsynet i Med kvalitetskontrollen i 2007 havde alle virksomheder været kvalitetskontrolleret mindst en gang. Der er dermed sket en udrensning blandt de, der ikke forventede at kunne klare en kvalitetskontrol. Siden 2007 er tendens da også klart faldende og andelen af virksomheder der frivillig har afmeldt sig i 2010 er det laveste siden 2004 og hele 6 %- point lavere end gennemsnittet. Dette leder naturligvis til, at man spørger sig selv, hvorfor så mange virksomheder vælger at lade sig afmelde fra Revireg. Side 13 af 61

14 4.2. Årsager til virksomhedernes frivillige afmelding fra Revireg. Nu man har konstateret at næsten hver fjerde revisionsvirksomhed, vælger at lade sig afmelde fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol, kunne man nemt fristes til hurtigt at konkludere, at årsagen alene skal findes i virksomhedernes manglende opfyldelse af kravene, omfattet af kvalitetskontrollen. Eller måske nærmere virksomhedernes egne forventninger til ikke, at kunne blive godkendt af kvalitetskontrollen. Jeg vil derfor starte med kort at gennemgå hvilke krav der stilles til en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem for at kunne blive godkendt af den lovpligtige kvalitetskontrol Kvalitetsstyring og den lovpligtige kvalitetskontrol. Den lovpligtige eksterne kvalitetskontrol kom til Danmark med ændringen af Revisorloven i september Loven indeholdte som den første, egentlige krav til kvalitetskontrol og medførte dermed væsentlige ændringer i reguleringen af revisionsbranchen. Indførslen af denne lov førte samtidig til oprettelsen af Revisortilsynet som skulle referere direkte til E&S og har siden haft ansvaret for gennemførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol. Denne lov var den første danske revisorlov der havde sine rødder i international regulering og blev baseret på EU's henstillinger om kvalitetskontrol og uafhængighed. Ekstern kvalitetskontrol havde dog eksisteret udenfor Danmark i en lang årrække. Indførelsen af eksterne kvalitetssikringsaktiviteter stammer tilbage fra 60 ernes USA hvor man indførte de første Peer and Quality reviews 8 og samtidig krav til regulering af området fra det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission. I dag er kravet om ekstern kvalitetskontrol anført i Revisorlovens 29. Den eksterne kvalitetskontrol udføres efter retningslinjerne i revisorlovens af Revisortilsynet. Revisortilsynet er underlagt E&S og består af 9 medlemmer, hvoraf 4 skal være godkendte revisorer og 4 skal repræsentere regnskabsbrugerne. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om Revisortilsynets virksomhed 9 har Revisortilsynet udstedt retningslinjer for kvalitetskontrollens udøvelse. 8 McCabe; R.K.; 1993; The Accountants Guide to Peer and Quality Review, s Bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2009 Side 14 af 61

15 Hyppigheden hvormed en revisionsvirksomhed skal kvalitetskontrolleres bestemmes i revisorlovens 29, stk.3, hvoraf det fremgår at der højst kan være 6 års mellemrum mellem kvalitetskontrollerne, dog kun 3 års mellemrum for revisionsvirksomheder der reviderer virksomheder af offentlig interesse Den eksterne kvalitetskontrol i praksis Den lovpligtige kvalitetskontrol følger en, i bekendtgørelsen 11 fastlagt tidsplan, som skitseres i figur Virksomhederne der er omfattet af revisorlovens 21, stk.3 11 Bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2009: 2, stk.2, 5-7 og 22, stk.1 Side 15 af 61

16 Figur 4.2: Kilde: Revisortilsynet (2009) Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, kapitel 3. Side 16 af 61

17 Når alle formalia omkring kvalitetskontrollen er på plads modtager virksomheden besøg af den udpegede kvalitetskontrollant. Kvalitetskontrollanten starter typisk med en gennemgang af virksomhedens forhold og kvalitetsstyring ud fra retningslinjernes checkliste nr Gennemgangen stiler mod; - at fastslå om virksomheden overholder revisorlovens 13 om f.eks. en stemmeandel på min. 50 % til godkendte revisorer og en ledelse med et flertal af godkendte revisorer (eller revisionsvirksomheder). - at fastslå om virksomhedens registreringer i Revireg stemmer overens med de faktiske forhold i virksomheden, bl.a. mht. antallet af godkendte revisorer. - at fastslå om virksomhedens omsætningssammensætning overholder revisorlovens 26, stk.1, om max. 20 % af omsætningen på samme kunde. - at gennemgå virksomhedens kvalitetsstyringssystem, særligt med henblik på at konstatere - om et system er etableret og implementeret - om systemet anvendes konsekvent - om virksomheden foretager opfølgning på hvorvidt systemet konsekvent anvendes og opdateres. Kontrollanten skal ved gennemgangen af systemet vurdere om virksomhedens politikker og procedurer er tilstrækkelige, hensigtsmæssige og i overensstemmelse med revisorloven og relevante revisionsstandarder. Kontrollanten skal desuden sikre sig at medarbejdere har et fornødent kendskab til systemet og anvender dette konsekvent. Slutteligt skal kontrollanten sikre sig at systemet giver den ansvarlige revisor tilstrækkelig indsigt i arbejdspapirer og fordrer det fornødne tilsyn med medarbejdernes arbejde. Kvalitetskontrollanten vil herefter vurdere virksomhedens egne efterfølgende kvalitetskontrol med hensyn til eksistensen af de nødvendige skriftlige procedurer og den foreskrevne årlige vurdering. Kontrollanten gør sig bekendt med den seneste 12 Revisortilsynet (2009) Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, bilag nr. 2. Side 17 af 61

18 interne kontrol, kommunikationen af dennes resultater til ledelsen samt dennes reaktioner på de fundne resultater. Dernæst skal kontrollanten gennemgå en række sager hvor der er afgivet erklæringer med sikkerhed. Antallet af sager der skal udvælges styres primært af antallet af kontorsteder og godkendte revisorer. Tabel 4.2 VIRKSOMHEDEN ANTAL SAGER DER SKAL UDTAGES SAMLET 1 godkendt revisor Min. 4 sager godkendte revisorer Min. 6 sager ligeligt fordelt på revisorerne godkendte revisorer Min. 2 sager pr. revisor, dog minimum sager godkendte revisorer Min. 1 sag for min. 15 revisorer, dog min sager over 30 godkendte revisorer Min. 1 sag for min. 20 revisorer, dog min væsentligt >30 godkendte revisorer sager Min. 1 sag for min. 25 revisorer, dog min 40 sager 40 Kontrollantens gennemgang af enkeltsager tager udgangspunkt i de i retningslinjerne anførte checklister hhv. 4a for revision og 4b for reviewopgaver. Omhandler sagen en virksomheder omfattet af revisorlovens 21, stk.3. anvendes checkliste 4c. Der kontrolleres indenfor tre hovedområder 1. anvendes virksomhedens kvalitetsstyringssystem af såvel medarbejdere som godkendte revisorer på erklæringsopgaver med sikkerhed. 2. opfylder planlægning og udførelse kravene fra lovgivning og relevante standarder 3. er der sammenhæng mellem konklusionen i erklæringen og de arbejdspapirer der foreligger. Kontrollanten skal ikke foretage en egentlig selvstændig vurdering af f.eks. risiko og væsentlighed såfremt der ikke eksisterer en åbenlys modstrid mellem dokumentationen og de beskrevne forhold. Side 18 af 61

19 Det er kontrollantens opgave at afgive en samlet vurdering af planlægningen, væsentlighedsvurderingen, arbejdshandlingerne og dokumentationen herfor samt den konklusion revisor drager heraf. Kontrollanten afslutter sin kontrol med en rapport der indeholder en erklæring med begrænset sikkerhed. Erklæringen kan være blank hvorved der forstås at kontrollanten har fundet at både de generelle forhold omkring kvalitetsstyringssystemet og enkeltsagerne er i overensstemmelse med lovgivningen og relevante standarder. Såfremt kontrollanten finder afvigelser, afgiver denne en erklæring enten med supplerende oplysninger eller med forbehold. Supplerende oplysninger gives f.eks. såfremt der findes overtrædelser af revisorlovens 13 om stemmerettigheder eller 26 om kundesammensætning. En erklæring med forbehold gives såfremt der enten ikke findes et kvalitetsstyringssystem eller dette ikke anvendes/er implementeret eller det ikke lever op til revisionsstandarderne samt god revisorskik. Der kan også afgives erklæring med forbehold såfremt der ikke udføres intern kvalitetskontrol, der er uoverensstemmelser imellem arbejdspapirer og konklusion, at erklæringen ikke overholder lovgivningen eller der ikke bliver inddraget forbehold og supplerende oplysninger, hvor dette kræves. Rapporten afleveres til Revisortilsynet, der herefter enten lukker sagen eller sanktionerer sagen. Revisortilsynets sanktionsmuligheder omfatter påtale, fornyet kontrol samt overdragelse af sagen til revisornævnet. Revisornævnet kan idømme bøder og inddrage revisors autorisation Kvalitetsstyring Revisionsvirksomheder skal have et kvailtetsstyringssystem og kunne dokumentere anvendelsen heraf hvilket er lovfæstet i Revisorlovens 28. Revisorloven indeholder ingen nærmere beskrivelse af hvad kvalitetsstyring defineres som eller hvad et kvalitetsstyrings-system skal indeholde, hvorfor området udfyldes af revisionsstandarderne. Nærmere betegnes RS1 der omhandler kvalitetsstyring overordnet i virksomheden og RS 220 der omhandler kvalitetsstyring forbindelse med den enkelte revisionsopgave. Side 19 af 61

20 RS1: Overordnet består standarden af følgende punkter Indledning: Firmaet skal etablere et kvalitetsstyringssystem, der er udformet til at give høj grad af sikkerhed for, at firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt lovgivningen og anden regulering, og at erklæringer afgivet af firmaet eller dets partnere er passende efter omstændighederne. Dette betyder at virksomheden skal udarbejde et system for virksomheden og dens ansatte som tager udgangspunkt i overholdelse af nuværende lovgivning og praksis. For revisionsvirksomheden: Elementer i et kvalitetsstyringssystem Firmaets kvalitetsstyringssystem skal indeholde politikker og procedurer, der behandler hvert af de følgende elementer: a) Ledelsesansvar for firmaets kvalitet. Ledelsen i virksomheden har det ultimative og endelige ansvar for de etablerede politikker og procedurer b) Etiske krav. Der skal udformes politikker og procedurer for virksomheden og dens ansatte, som sikrer at de relevante etiske retningslinjer bliver overholdt. c) Klientaccept og fortsættelse af klientforholdet samt af specifikke opgaver. Revisorvirksomheden skal vurdere og beslutte om, hvorvidt det er acceptabelt at forsætte eller påbegynde en revisionsopgave for den pågældende virksomhed (vha. indhentning af oplysninger). Bl.a. om virksomheden har tilstrækkelig eller utilstrækkelig integritet. d) Menneskelige ressourcer. Revisorvirksomheden skal etablere politikker og procedurer der giver sikkerhed for at personalet besidder de nødvendige færdigheder, kompetencer og etiske forpligtelser, der er nødvendige for at udføre opgaven i tråd med gældende lovgivning og praksis. Derudover skal en opgaveansvarlig partner tildeles den enkelte opgave. e) Udførelse af opgaven. Der skal etableres politikker og procedurer som giver sikkerhed for at de opgaver som revisionsvirksomheder udfører, bliver gjort i overensstemmelse med den gældende lovgivning og praksis, herunder bl.a. inddragne konsulenter. Side 20 af 61

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor Sommer 12 Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor - I forbindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol Louise Kildelund Hänsch Karina Thougaard Thomsen Vejleder: Karsten Andersen Cand.merc.aud.

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Kvalitetskontrol af danske revisorer og revisionsvirksomheder

Kvalitetskontrol af danske revisorer og revisionsvirksomheder Erhvervsøkonomisk Institut Cand.merc.aud. Nielsen Kandidatafhandling Forfatter: Karina Drejer Vejleder: Torben Rasmussen Kvalitetskontrol af danske revisorer og revisionsvirksomheder - særligt med fokus

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Cand.merc.aud Institut for Økonomi Revisors uafhængighed Forbud mod udførelse af ikke- revisionsydelser og krav om rotation af revisionsvirksomheden Forfatter: Mia Kahr Vejleder: Bent

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere