Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Side Hovedoversigt.. 1"

Transkript

1 Årsrapport bilagssamling 2011

2 Årsrapport bilagssamling 2011

3

4 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 141 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. 189 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget 249 Miljøudvalget. 254 Børne- og Undervisningsudvalget. 256 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 263 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. 268 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 303 Oversigter Tværgående artsoversigt 313 Personaleoversigt. 315 Garanti- og eventualforpligtelser. 323

5

6 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

7 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

8 3 Drift

9 4

10 ØKONOMIUDVALGET Budgetområder: Politisk og administrativ organisation... side 11 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi, udarbejder forslag til kommunens årsbudget og aflægger kommunens årsregnskab til Byrådet. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for alle kommunens administrationsområder, for løn- og personaleforhold og for kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i kr. Politisk og administrativ organisation Økonomiudvalget I alt Vedtaget Budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Forskel (Vedtaget budget minus regnskab)

11 Økonomiudvalget Årets målsætninger og resultater Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Kommunens hjemmeside Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet. Blandt de 10 bedste Resultat i regnskab 2011 Status Gladsaxe Kommunes hjemmeside blev syvende bedste kommunale hjemmeside i Bedst på Nettet. I kommunernes Digitale Sundhedstest, som udarbejdes af KL er Gladsaxe 9. mest digitale kommune. Derudover blev Gladsaxe Kommune kåret som Danmarks Bedste Onlinekommune af KommuneNyt, for sin brugervenlige hjemmeside, sin kommunikationsstrategi og sin borgerdialog på Facebook. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 Borgerservice tager i mødet med borgeren primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op i Borgerservice skal have en målrettet og kvalificeret betjening. Brugertilfredshed i Borgerservice Brugernes tilfredshed med betjeningen i Borgerservice skal stige i perioden. Ved målingen i 2009 var der en brugertilfredshed på 82 %. 87 % 92% Undersøgelsen er gennemført i uge 48 og tilfredshedsprocenten ligger på 92%. Resultatkravet er således opfyldt. Ja Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Det er med til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem selskabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. Virksomhedernes tilfredshed Resultatet af virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed, og virksomhedernes tilfredshed med den kommunale indsats overfor erhvervslivet, skal placere Gladsaxe blandt de 10 bedste. Blandt de 10 bedste 30 Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima viser, at virksomhedernes vurdering af Gladsaxe Kommmunes overordnede erhvervsvenlighed placerer Gladsaxe som nummer 30 i 2011 mod nummer 2 i Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja 6

12 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Gladsaxe Kommune ønsker at være blandt de 10 bedste erhvervskommuner i landet. Kommunen skal tiltrække nye virk somheder. God erhvervskommune Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste erhvervskommuner. Blandt de 10 bedste Resultat i regnskab 2011 Status Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima viser, at virksomhedernes vurdering placerer Gladsaxe som nummer 29 i 2011 mod nummer 7 i Faldet skyldes et mindre fald i virksomhedernes vurdering af erhvervsvenligheden i Gladsaxe Kommune. På en skala fra 1 5 er scoren faldet fra 4,0 i 2010 til 3,5 i 2011.Resultatkravet er ikke opfyldt. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere, og at indvandrere er repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. Etnisk sammensætning Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande blandt de ansatte i Gladsaxe Kommune skal mindst svare til indvandrenes andel af arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i kommunen. Indvandrenes andel af arbejdsstyrken udgør i 2009 ni procent. Samtidig skal indvandrere være repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. 9 % 10,9% Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande af arbejdsstyrken i Gladsaxe Kommune var i 2010 på 9,1 %. Andelen blandt de ansatte var i 2010 på 10,9 %. Målsætningen er dermed opfyldt. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande fordelt på fagområder er følgende: Administrative område: 4,5 % Pædagogiske område: 6,3 % Teknisk område: 5,2 % Rengøringsassistenter: 50,8 % Undervisningsområdet: 3,3 % Ældreområdet: 15,7 % Der er ikke opstillet måltal for fagområderne i kommunen (besluttet af Hovedudvalget den 4. november 2010). Ja 7

13 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. El og varmeforbrug Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være MWh, og målet er dermed en samlet reduktion på MWh i løbet af perioden. Resultat i regnskab 2011 Status MWh MWH Prognosen for det samlede energiforbrug til opvarmning og elforbrug viser en stigning på 0 0,5 fra 2010 til 2011 svarende til et merforbrug på MWh. Set over hele perioden frem mod 2014 forventes dog at energiforbruget vil falde med i alt MWh, svarende til resultatkravet for hele perioden. Det endelige resultat for 2011 foreligger i forbindelse med energiregnskabet 2011, som udarbejdes i løbet af april måned. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 Resultatkravet forventes ikke opfyldt for Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. Vandforbrug Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være m3, og målet er dermed en samlet reduktion på m3 i perioden m m3 Pronosen for årets viser at vandforbruget forventes at være faldet med 2 %, svarende til m3, i 2011 sammenllignet med Det endelige resultat for 2011 foreligger i forbindelse med energiregnskabet 2011, som udarbejdes i april. Resultatkravet forventes opfyldt. Ja 8

14 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommu nens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktivog passivmasse. Soliditets graden skal være mindst 35 procent. Resultat i regnskab 2011 Status 2011 Kommunestrategi 35 % Opgøres ifm. ØU Ja Smiley R2011 Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtæg ter. Strukturel balance Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og indtægter ba lancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle over skud skal være mindst 100 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at oprethol de kommunens infrastruktur. 100 mio. kr. 235 mio. kr. Den strukturelle overskud kan opgøres til 235 mio. kr. i 2011 svarende til kr. pr. indbygger. Resultatkravet er opfyldt. Ja Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal i 2011 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. I 2012 vil beløbet være mindst På grund af store anlægsinvesteringer kombineret med de økonomiske vilkår skal likviditeten i 2013 og 2014 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 100 millioner kroner. 150 mio. kr. 414,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i 2011 kan opgøres til 414,4 mio. kr. svarende til kr. pr. indbygger. Resultatkravet er opfyldt. Ja 9

15 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes triv sel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Indsatsen for at motivere medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet fortsættes. Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for kommu nens ansatte skal i perioden re duceres i forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 arbejdsdage. 15,1 arbejdsdage Resultat i regnskab 2011 Status ,7 Sygefraværet er 5,7 procent i Det svarer til 14,7 arbejdsdage, hvilket er 0,4 arbejdsdage lavere end forudsat i Kommunestrategien. Resultatkravet er opfyldt. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. For at bevare og udvikle kvalitet og service i kommunens tilbud, er det væsentligt at Gladsaxe Kommune kan fastholde og tiltrække kvalificeret personale. Medarbejdertilfredshed Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stige. Opgøres først i 2012 (Tidligere 80 %) Ja 10

16 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede institutioner Politisk organisation og venskabsbysamarbejde DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: It Kommunikation Sådan gik året Under budgetområdet digital kommune findes aktiviteterne It og kommunikation. IT It-afdelingen rådgiver hele kommunen i valg af It-løsninger. It-afdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. It-afdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern it-service, omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører KMD, CSC, EG mv. Det oprindelige budget var på netto 50,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 7,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 57,5 mio. kr., forbruget 50,7 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 6,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der generelt blev udvist tilbageholdenhed for at sikre, at servicerammen blev overholdt, og at den årlige tilpasning af Microsoft licenser blev udskudt til primo I 2011 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er løbende udskiftet pc ere, skærme og printere for at sikre en god og stabil drift. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Det centrale servermiljø er opgraderet med mere disk- og backup kapacitet har bl.a. været præget af overgangen til et nyt lønsystem (Silkeborg Løn) samt forberedelse af overgang til et nyt debitorsystem fra EG. Kommunen har i 2011 fortsat udflytningen af driften for en række fagsystemer til de pågældende leverandører f.eks. er driften af alle skole- og miljøsystemer nu flyttet ud. KOMMUNIKATION Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde. 11

17 Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, Gladsaxedagen, kommunens papirindkøb m.m. Det oprindelige budget var på netto 8,3 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 9,1 mio. kr., forbruget er på 8,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på opgaverne tryksager og annoncer samt hjemmeside og intranet. For tryksager og annoncer gælder, at udgifterne generelt er faldende som følge af den øgede digitalisering. Årsagen til mindreforbruget til hjemmeside og intranet er, at der i 2011 ikke har været væsentlige udviklings- og driftsudgifter ud over de faste. I 2012 forventes derimod en række tekniske opgraderinger, og det forudses derfor, at udgifterne i 2012 bliver større end gennemsnitligt. ADMINISTRATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Vagt-, betjent- og bygningsdrift Administration Redningsberedskab Sådan gik året Budgetområdet administration består af vagt-, betjent- og bygningsdrift, der omfatter drift af rådhuset herunder bygningsdrift samt af den samlede administration dog excl. områderne IT, kommunikation og administration af takstfinansierede tilbud, der omtales særskilt andetsteds. Endvidere omfatter området redningsberedskabet. VAGT-, BETJENT OG BYGNINGSDRIFT Området er organisatorisk placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, men budgetmæssigt placeret i Center for Service. Området omfatter fællesfunktionen for betjent- og vagtopgaver ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Det oprindelige budget var på netto 20,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 20,7 mio., kr. forbruget 20,5 mio. kr. og mindreforbruget 0,2 mio. kr blev præget af renovering af rådhusets fløje 1,2 og 3. Driftsudgifter til almindelig vedligeholdelse i disse fløje blev derfor minimeret. Til gengæld blev der en række følgeudgifter som konsekvens af byggeriet. Det var bl.a. ikke muligt at styre varmereguleringen i byggepladsområdet, hvilket resulterede i et merforbrug til opvarmning på 0,2 mio. kr. Elforbruget var også belastet af byggepladsen, men da et stort ventilationsanlæg og mange pumper ikke kørte, balancerer budget og forbrug nogenlunde. Ekstra driftsomkostninger i forbindelse med genhusning i byggeperioden prægede også forbruget, f.eks. blev affaldshåndteringen i 2011 næsten 0,1 mio. kr. dyrere end budgetteret. Udgiften til porto og gebyrer blev 0,3 mio. kr. større end budgetteret, hvoraf de ca. 0,1 mio. kr. er egentlig porto fra frankeringsmaskinen og resten er gebyrer til E-boks og Doc2 mail. Porto- og gebyrudgifter er dog faldet med 0,1 mio. kr. i forhold til

18 Der blev i 2011 indgået flere leasingaftaler om biler. Når der primo 2012 er indgået endnu en aftale er der kun 2 biler under dette budgetområde, der ikke er leaset. Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. ADMINISTRATION Kommunens centrale organisation blev i 2011 ændret på 2 punkter. Center for Personale og Udvikling blev nedlagt som selvstændigt center og fusioneret med Center for Service pr , og indgår nu heri som en selvstændig afdeling, Personaleafdelingen. Endvidere blev Ledelsessekretariatet oprettet med virkning fra Kommunens centrale administration er herefter opdelt i Center for Service, Ledelsessekretariatet, Center for Økonomi, By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter bl.a. løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, kontorhold, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision m.m. Det oprindelige budget var på netto 355,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 358,6 mio. kr., forbruget 320,6 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 38,0 mio. kr. I Budget 2011 indgik en personalebesparelse i administrationen på Økonomiudvalgets område på 3,8 mio. kr. i Der blev herudover indarbejdet en effektiviseringsgevinst på IT-området på 1,8 mio. kr. I 2011 blev der også indarbejdet driftsbesparelser på forskellige aktiviteter på i alt 3 mio. kr. Alle personalebesparelser er successivt realiseret i forbindelse med stillingsledighed. De samlede driftsbesparelser har kunnet overholdes. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: ITafdelingen, Kommunikationsafdelingen, Borgerservice, Byrådssekretariatet og Personaleafdelingen. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, Internationalt Sekretariat og Den Koordinerende Økonomifunktion er også under vicekommunaldirektørens ledelse. Fællesfunktionen Vagt-, betjent- og bygningsdrift, der organisatorisk er placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, er budgetmæssigt placeret i Center for Service og refererer i den henseende også til vicekommunaldirektøren. Ledelsessekretariatet er også budgetmæssigt placeret i Center for Service, men refererer til kommunaldirektøren. Vicekommunaldirektørens eget budget Det oprindelige budget var på netto 1,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,5 mio. kr., forbruget 0,2 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,3 mio. kr. Årsag til mindreforbruget er, at direktørens forhandlingspulje ikke er blevet fuldt udmøntet. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. 13

19 Borgerservice betjener borgere digitalt, via gladsaxe.dk/betjendigselv, via , telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. Servicen blev i løbet af 2011 omlagt, så færre borgere fremover møder op på rådhuset. Det oprindelige budget var på netto 16,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 1,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 17,8 mio. kr., forbruget 16,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,7 mio. kr. Borgerservice har udvist stor tilbageholdenhed for at imødegå varige lønbesparelser, og det særlige forhold, at Borgerservice skal overføre 16 medarbejdere til Udbetaling Danmark - uden at have præcis viden om de løn- og personalerelaterede summer, der skal overføres. Sektorlovene forventes vedtaget 27. marts Områderne andre sundhedsudgifter og boligstøtte, der budgetmæssigt er placeret i Borgerservice er omtalt særskilt andetsteds. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, intern IT-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og i samarbejde med Ledelsessekretariatet varetages også sekretariatsbetjeningen af Byrådet. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Kursusejendommene Højgård og Søgård administreres af Byrådssekretariatet. Det oprindelige budget var på netto 24,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 24,2 mio. kr., forbruget 22,3 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,9 mio. kr. Budgettet til borgermøder dækker bl.a. Byrådets årlige møder med grundejerforeningerne og med de almene boligorganisationer. Udgiften til kommunens arrangement for førstegangsvælgere på Gladsaxe Kommunes fødselsdag afholdes også her. I 2011 blev arrangementet afholdt i Rådhushallen og omkring 100 førstegangsvælgere deltog. Budgettet til rådhusets kantiner dækker tilskud til forpagteren af kantinen på rådhuset, kantinen i By- og Miljøforvaltningen på Rosenkæret 39 samt kantinen i Jobcentret på Gladsaxevej 382. Regnskabsresultatet ligger noget under det budgetterede. Baggrunden er bl.a., at forpagtningsaftalen på rådhusets kantine er billigere end oprindeligt forudsat, og der blev derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet til risikostyring dækker udgifter til diverse tilskud til sikringstiltag m.v. på kommunens ejendomme. I 2011 blev der bl.a. afholdt udgifter til indkøb af mobilt videoovervågningsudstyr. Udgiften til embedsmænds rejser, deltagelse i årsmøder og lignende blev i 2011 lidt større end budgetteret. Fælleskontoen er nedlagt med udgangen af Udgifterne afholdes fremover decentralt. 14

20 Der var i 2011 væsentligt større udgifter end oprindeligt forudsat til konsulentbistand bl.a. til gennemførelse af en digitaliseringsanalyse og en rengøringsanalyse og til fremmed advokatbistand i forbindelse med diverse klagesager mod kommunen. Kommunen er ifølge arkivloven forpligtet til at indsamle og opbevare kommunens bevaringsværdige arkivalier. Der blev bl.a. afholdt udgifter til fotoarbejde, indbinding af lokalaviser samt trykning af diverse lokalhistoriske guides. I 2011 blev det besluttet, at gamle vejvisere skal indskannes og bevares digitalt for eftertiden. Budgettet til tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter dækker udgiften til tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede med baggrund i en vigende tilslutning til ordningen. Budgettet til støtte til opførelse af boliger omhandler rentebidrag og ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og byggeskader i alment byggeri og kollegier samt driftssikring og refusionsindtægter til Kagså Kollegiet. Kontoområdet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet aktiviteten i 2011 blev mindre end oprindeligt forudsat. Der afholdes udgifter til medlemskab af kommunale sammenslutninger. Medlemskabet af Kommunernes Landsforening er der største post på kontoen med en årlig udgift på 2,3 mio. kr. De samlede udgifter har ikke kunnet afholdes inden for det afsatte beløb. Kommunens andel af udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden blev i kr. Der blev i 2011 givet tilskud til julebelysning på kr. til Handelsforeningen Bagsværd By og kr. til Handelsforeningen for Søborg og Omegn. Der blev i 2011 opnået gebyrer for støttet byggeri på 0,4 mio. kr., hvoraf det væsentligste vedrører Hareskovbo. Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård bliver anvendt til intern og ekstern kursusvirksomhed. Højgård anvendes endvidere til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Budgettet var på netto 0,3 mio. kr., forbruget 0,5 mio. kr. og merforbruget 0,2 mio. kr. På Højgård er ansat en fuldtidsmedarbejder til rengøringsopgaver, servicering af kursister mv. På Søgård løser GKR opgaven. Aktivitetsniveauet i 2011 har ikke været tilfredsstillende. Nettodriftsresultatet blev et underskud på 0,2 mio. kr. En analyse af drift og indretning vil blive gennemført i Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. Ejendomme Kommunen har erhvervet to ejendomme i 2011: Grønnemosecentret, Høje Gladsaxe Torv 4. Ejendommen administreres af Børne- og Undervisningsudvalget. Bagsværd Fort, Møllemarken 27. Ejendommen administreres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. 15

21 Kommunen har solgt ejendommen Oktobervej 123. En selvbyggergrund, som hidtil har været administreret af Økonomiudvalget. Beboelsesejendomme FSBbolig administrerer Økonomiudvalgets beboelsesejendomme. Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2011 er der tale om 11 ejendomme med 64 beboelsesenheder. Regnskabsresultatet fremkommer som følge af de indsendte kvartalsopgørelser fra FSBbolig og regnskabsbemærkningerne er udfærdiget på grundlag af disse oplysninger. Budgettet var på netto -0,4 mio. kr. svarende til forbruget. FSBbolig har indgået aftale med et ejendomsservicefirma om at varetage viceværtfunktionen. Udover viceværtfunktionen varetager ejendomsservicefirmaet også mindre vedligeholdelsesopgaver på ejendommene. Udgifterne hertil konteres både på konti for bygningsvedligeholdelse og konti for andre udgifter. Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102, Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Bygningerne på ejendommene er nedrevet, men imidlertid endnu ikke endeligt solgt, og optræder derfor stadig i regnskabet med driftsudgifter. Erhvervsejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. kioskbygningen på Gladsaxe Trafikplads, grillbaren på Bagsværd Torv, arealer i forbindelse med Nybro Kro samt forpagtningsafgift for iskiosken og bådudlejningen på Nybrovej 384. Budgettet var på netto -0,1 mio. kr. svarende til forbruget. Andre faste ejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. udlejning af jordarealer til bl.a. Kagså Kollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, Kolonihaveforbundet, Mørkhøj Erhvervskvarter samt selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget og kommunens pensionisthaver Københavns kommunes andel af indtægterne i forbindelse med udlejning af arealer i Mørkhøj Erhvervskvarter afholdes også under dette kontoområde. Den kommunale forsyningsvirksomheds betaling for arealleje indtægtsføres også her. Det oprindelige budget var på netto -4,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter -4,0 mio. kr., forbruget -3,9 mio. kr. og det samlede mindreforbrug -0,1 mio. kr. Drift af bygninger m.v. i parker Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende Aldershvile Slotspavillon, indtægter fra bådpladserne ved Aldershvilepynten samt bygningsdrift af Gladsaxe Fort. Det oprindelige budget var på netto -0,13 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,07 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter -0,06 mio. kr., forbruget 0,28 mio. kr. og det samlede mindreforbrug -0,22 mio. kr. 16

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere