Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Side Hovedoversigt.. 1"

Transkript

1 Årsrapport bilagssamling 2011

2 Årsrapport bilagssamling 2011

3

4 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 141 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. 189 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget 249 Miljøudvalget. 254 Børne- og Undervisningsudvalget. 256 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 263 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. 268 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 303 Oversigter Tværgående artsoversigt 313 Personaleoversigt. 315 Garanti- og eventualforpligtelser. 323

5

6 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

7 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

8 3 Drift

9 4

10 ØKONOMIUDVALGET Budgetområder: Politisk og administrativ organisation... side 11 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi, udarbejder forslag til kommunens årsbudget og aflægger kommunens årsregnskab til Byrådet. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for alle kommunens administrationsområder, for løn- og personaleforhold og for kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i kr. Politisk og administrativ organisation Økonomiudvalget I alt Vedtaget Budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Forskel (Vedtaget budget minus regnskab)

11 Økonomiudvalget Årets målsætninger og resultater Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Kommunens hjemmeside Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet. Blandt de 10 bedste Resultat i regnskab 2011 Status Gladsaxe Kommunes hjemmeside blev syvende bedste kommunale hjemmeside i Bedst på Nettet. I kommunernes Digitale Sundhedstest, som udarbejdes af KL er Gladsaxe 9. mest digitale kommune. Derudover blev Gladsaxe Kommune kåret som Danmarks Bedste Onlinekommune af KommuneNyt, for sin brugervenlige hjemmeside, sin kommunikationsstrategi og sin borgerdialog på Facebook. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 Borgerservice tager i mødet med borgeren primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op i Borgerservice skal have en målrettet og kvalificeret betjening. Brugertilfredshed i Borgerservice Brugernes tilfredshed med betjeningen i Borgerservice skal stige i perioden. Ved målingen i 2009 var der en brugertilfredshed på 82 %. 87 % 92% Undersøgelsen er gennemført i uge 48 og tilfredshedsprocenten ligger på 92%. Resultatkravet er således opfyldt. Ja Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Det er med til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem selskabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. Virksomhedernes tilfredshed Resultatet af virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed, og virksomhedernes tilfredshed med den kommunale indsats overfor erhvervslivet, skal placere Gladsaxe blandt de 10 bedste. Blandt de 10 bedste 30 Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima viser, at virksomhedernes vurdering af Gladsaxe Kommmunes overordnede erhvervsvenlighed placerer Gladsaxe som nummer 30 i 2011 mod nummer 2 i Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja 6

12 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Gladsaxe Kommune ønsker at være blandt de 10 bedste erhvervskommuner i landet. Kommunen skal tiltrække nye virk somheder. God erhvervskommune Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste erhvervskommuner. Blandt de 10 bedste Resultat i regnskab 2011 Status Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima viser, at virksomhedernes vurdering placerer Gladsaxe som nummer 29 i 2011 mod nummer 7 i Faldet skyldes et mindre fald i virksomhedernes vurdering af erhvervsvenligheden i Gladsaxe Kommune. På en skala fra 1 5 er scoren faldet fra 4,0 i 2010 til 3,5 i 2011.Resultatkravet er ikke opfyldt. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere, og at indvandrere er repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. Etnisk sammensætning Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande blandt de ansatte i Gladsaxe Kommune skal mindst svare til indvandrenes andel af arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i kommunen. Indvandrenes andel af arbejdsstyrken udgør i 2009 ni procent. Samtidig skal indvandrere være repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. 9 % 10,9% Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande af arbejdsstyrken i Gladsaxe Kommune var i 2010 på 9,1 %. Andelen blandt de ansatte var i 2010 på 10,9 %. Målsætningen er dermed opfyldt. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande fordelt på fagområder er følgende: Administrative område: 4,5 % Pædagogiske område: 6,3 % Teknisk område: 5,2 % Rengøringsassistenter: 50,8 % Undervisningsområdet: 3,3 % Ældreområdet: 15,7 % Der er ikke opstillet måltal for fagområderne i kommunen (besluttet af Hovedudvalget den 4. november 2010). Ja 7

13 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. El og varmeforbrug Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være MWh, og målet er dermed en samlet reduktion på MWh i løbet af perioden. Resultat i regnskab 2011 Status MWh MWH Prognosen for det samlede energiforbrug til opvarmning og elforbrug viser en stigning på 0 0,5 fra 2010 til 2011 svarende til et merforbrug på MWh. Set over hele perioden frem mod 2014 forventes dog at energiforbruget vil falde med i alt MWh, svarende til resultatkravet for hele perioden. Det endelige resultat for 2011 foreligger i forbindelse med energiregnskabet 2011, som udarbejdes i løbet af april måned. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 Resultatkravet forventes ikke opfyldt for Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. Vandforbrug Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være m3, og målet er dermed en samlet reduktion på m3 i perioden m m3 Pronosen for årets viser at vandforbruget forventes at være faldet med 2 %, svarende til m3, i 2011 sammenllignet med Det endelige resultat for 2011 foreligger i forbindelse med energiregnskabet 2011, som udarbejdes i april. Resultatkravet forventes opfyldt. Ja 8

14 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommu nens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktivog passivmasse. Soliditets graden skal være mindst 35 procent. Resultat i regnskab 2011 Status 2011 Kommunestrategi 35 % Opgøres ifm. ØU Ja Smiley R2011 Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtæg ter. Strukturel balance Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og indtægter ba lancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle over skud skal være mindst 100 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at oprethol de kommunens infrastruktur. 100 mio. kr. 235 mio. kr. Den strukturelle overskud kan opgøres til 235 mio. kr. i 2011 svarende til kr. pr. indbygger. Resultatkravet er opfyldt. Ja Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal i 2011 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. I 2012 vil beløbet være mindst På grund af store anlægsinvesteringer kombineret med de økonomiske vilkår skal likviditeten i 2013 og 2014 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 100 millioner kroner. 150 mio. kr. 414,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i 2011 kan opgøres til 414,4 mio. kr. svarende til kr. pr. indbygger. Resultatkravet er opfyldt. Ja 9

15 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes triv sel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Indsatsen for at motivere medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet fortsættes. Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for kommu nens ansatte skal i perioden re duceres i forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 arbejdsdage. 15,1 arbejdsdage Resultat i regnskab 2011 Status ,7 Sygefraværet er 5,7 procent i Det svarer til 14,7 arbejdsdage, hvilket er 0,4 arbejdsdage lavere end forudsat i Kommunestrategien. Resultatkravet er opfyldt. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. For at bevare og udvikle kvalitet og service i kommunens tilbud, er det væsentligt at Gladsaxe Kommune kan fastholde og tiltrække kvalificeret personale. Medarbejdertilfredshed Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stige. Opgøres først i 2012 (Tidligere 80 %) Ja 10

16 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede institutioner Politisk organisation og venskabsbysamarbejde DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: It Kommunikation Sådan gik året Under budgetområdet digital kommune findes aktiviteterne It og kommunikation. IT It-afdelingen rådgiver hele kommunen i valg af It-løsninger. It-afdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. It-afdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern it-service, omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører KMD, CSC, EG mv. Det oprindelige budget var på netto 50,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 7,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 57,5 mio. kr., forbruget 50,7 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 6,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der generelt blev udvist tilbageholdenhed for at sikre, at servicerammen blev overholdt, og at den årlige tilpasning af Microsoft licenser blev udskudt til primo I 2011 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er løbende udskiftet pc ere, skærme og printere for at sikre en god og stabil drift. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Det centrale servermiljø er opgraderet med mere disk- og backup kapacitet har bl.a. været præget af overgangen til et nyt lønsystem (Silkeborg Løn) samt forberedelse af overgang til et nyt debitorsystem fra EG. Kommunen har i 2011 fortsat udflytningen af driften for en række fagsystemer til de pågældende leverandører f.eks. er driften af alle skole- og miljøsystemer nu flyttet ud. KOMMUNIKATION Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde. 11

17 Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, Gladsaxedagen, kommunens papirindkøb m.m. Det oprindelige budget var på netto 8,3 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 9,1 mio. kr., forbruget er på 8,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på opgaverne tryksager og annoncer samt hjemmeside og intranet. For tryksager og annoncer gælder, at udgifterne generelt er faldende som følge af den øgede digitalisering. Årsagen til mindreforbruget til hjemmeside og intranet er, at der i 2011 ikke har været væsentlige udviklings- og driftsudgifter ud over de faste. I 2012 forventes derimod en række tekniske opgraderinger, og det forudses derfor, at udgifterne i 2012 bliver større end gennemsnitligt. ADMINISTRATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Vagt-, betjent- og bygningsdrift Administration Redningsberedskab Sådan gik året Budgetområdet administration består af vagt-, betjent- og bygningsdrift, der omfatter drift af rådhuset herunder bygningsdrift samt af den samlede administration dog excl. områderne IT, kommunikation og administration af takstfinansierede tilbud, der omtales særskilt andetsteds. Endvidere omfatter området redningsberedskabet. VAGT-, BETJENT OG BYGNINGSDRIFT Området er organisatorisk placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, men budgetmæssigt placeret i Center for Service. Området omfatter fællesfunktionen for betjent- og vagtopgaver ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Det oprindelige budget var på netto 20,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 20,7 mio., kr. forbruget 20,5 mio. kr. og mindreforbruget 0,2 mio. kr blev præget af renovering af rådhusets fløje 1,2 og 3. Driftsudgifter til almindelig vedligeholdelse i disse fløje blev derfor minimeret. Til gengæld blev der en række følgeudgifter som konsekvens af byggeriet. Det var bl.a. ikke muligt at styre varmereguleringen i byggepladsområdet, hvilket resulterede i et merforbrug til opvarmning på 0,2 mio. kr. Elforbruget var også belastet af byggepladsen, men da et stort ventilationsanlæg og mange pumper ikke kørte, balancerer budget og forbrug nogenlunde. Ekstra driftsomkostninger i forbindelse med genhusning i byggeperioden prægede også forbruget, f.eks. blev affaldshåndteringen i 2011 næsten 0,1 mio. kr. dyrere end budgetteret. Udgiften til porto og gebyrer blev 0,3 mio. kr. større end budgetteret, hvoraf de ca. 0,1 mio. kr. er egentlig porto fra frankeringsmaskinen og resten er gebyrer til E-boks og Doc2 mail. Porto- og gebyrudgifter er dog faldet med 0,1 mio. kr. i forhold til

18 Der blev i 2011 indgået flere leasingaftaler om biler. Når der primo 2012 er indgået endnu en aftale er der kun 2 biler under dette budgetområde, der ikke er leaset. Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. ADMINISTRATION Kommunens centrale organisation blev i 2011 ændret på 2 punkter. Center for Personale og Udvikling blev nedlagt som selvstændigt center og fusioneret med Center for Service pr , og indgår nu heri som en selvstændig afdeling, Personaleafdelingen. Endvidere blev Ledelsessekretariatet oprettet med virkning fra Kommunens centrale administration er herefter opdelt i Center for Service, Ledelsessekretariatet, Center for Økonomi, By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter bl.a. løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, kontorhold, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision m.m. Det oprindelige budget var på netto 355,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 358,6 mio. kr., forbruget 320,6 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 38,0 mio. kr. I Budget 2011 indgik en personalebesparelse i administrationen på Økonomiudvalgets område på 3,8 mio. kr. i Der blev herudover indarbejdet en effektiviseringsgevinst på IT-området på 1,8 mio. kr. I 2011 blev der også indarbejdet driftsbesparelser på forskellige aktiviteter på i alt 3 mio. kr. Alle personalebesparelser er successivt realiseret i forbindelse med stillingsledighed. De samlede driftsbesparelser har kunnet overholdes. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: ITafdelingen, Kommunikationsafdelingen, Borgerservice, Byrådssekretariatet og Personaleafdelingen. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, Internationalt Sekretariat og Den Koordinerende Økonomifunktion er også under vicekommunaldirektørens ledelse. Fællesfunktionen Vagt-, betjent- og bygningsdrift, der organisatorisk er placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, er budgetmæssigt placeret i Center for Service og refererer i den henseende også til vicekommunaldirektøren. Ledelsessekretariatet er også budgetmæssigt placeret i Center for Service, men refererer til kommunaldirektøren. Vicekommunaldirektørens eget budget Det oprindelige budget var på netto 1,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,5 mio. kr., forbruget 0,2 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,3 mio. kr. Årsag til mindreforbruget er, at direktørens forhandlingspulje ikke er blevet fuldt udmøntet. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. 13

19 Borgerservice betjener borgere digitalt, via gladsaxe.dk/betjendigselv, via , telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. Servicen blev i løbet af 2011 omlagt, så færre borgere fremover møder op på rådhuset. Det oprindelige budget var på netto 16,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 1,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 17,8 mio. kr., forbruget 16,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,7 mio. kr. Borgerservice har udvist stor tilbageholdenhed for at imødegå varige lønbesparelser, og det særlige forhold, at Borgerservice skal overføre 16 medarbejdere til Udbetaling Danmark - uden at have præcis viden om de løn- og personalerelaterede summer, der skal overføres. Sektorlovene forventes vedtaget 27. marts Områderne andre sundhedsudgifter og boligstøtte, der budgetmæssigt er placeret i Borgerservice er omtalt særskilt andetsteds. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, intern IT-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og i samarbejde med Ledelsessekretariatet varetages også sekretariatsbetjeningen af Byrådet. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Kursusejendommene Højgård og Søgård administreres af Byrådssekretariatet. Det oprindelige budget var på netto 24,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 24,2 mio. kr., forbruget 22,3 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,9 mio. kr. Budgettet til borgermøder dækker bl.a. Byrådets årlige møder med grundejerforeningerne og med de almene boligorganisationer. Udgiften til kommunens arrangement for førstegangsvælgere på Gladsaxe Kommunes fødselsdag afholdes også her. I 2011 blev arrangementet afholdt i Rådhushallen og omkring 100 førstegangsvælgere deltog. Budgettet til rådhusets kantiner dækker tilskud til forpagteren af kantinen på rådhuset, kantinen i By- og Miljøforvaltningen på Rosenkæret 39 samt kantinen i Jobcentret på Gladsaxevej 382. Regnskabsresultatet ligger noget under det budgetterede. Baggrunden er bl.a., at forpagtningsaftalen på rådhusets kantine er billigere end oprindeligt forudsat, og der blev derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet til risikostyring dækker udgifter til diverse tilskud til sikringstiltag m.v. på kommunens ejendomme. I 2011 blev der bl.a. afholdt udgifter til indkøb af mobilt videoovervågningsudstyr. Udgiften til embedsmænds rejser, deltagelse i årsmøder og lignende blev i 2011 lidt større end budgetteret. Fælleskontoen er nedlagt med udgangen af Udgifterne afholdes fremover decentralt. 14

20 Der var i 2011 væsentligt større udgifter end oprindeligt forudsat til konsulentbistand bl.a. til gennemførelse af en digitaliseringsanalyse og en rengøringsanalyse og til fremmed advokatbistand i forbindelse med diverse klagesager mod kommunen. Kommunen er ifølge arkivloven forpligtet til at indsamle og opbevare kommunens bevaringsværdige arkivalier. Der blev bl.a. afholdt udgifter til fotoarbejde, indbinding af lokalaviser samt trykning af diverse lokalhistoriske guides. I 2011 blev det besluttet, at gamle vejvisere skal indskannes og bevares digitalt for eftertiden. Budgettet til tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter dækker udgiften til tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede med baggrund i en vigende tilslutning til ordningen. Budgettet til støtte til opførelse af boliger omhandler rentebidrag og ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og byggeskader i alment byggeri og kollegier samt driftssikring og refusionsindtægter til Kagså Kollegiet. Kontoområdet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet aktiviteten i 2011 blev mindre end oprindeligt forudsat. Der afholdes udgifter til medlemskab af kommunale sammenslutninger. Medlemskabet af Kommunernes Landsforening er der største post på kontoen med en årlig udgift på 2,3 mio. kr. De samlede udgifter har ikke kunnet afholdes inden for det afsatte beløb. Kommunens andel af udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden blev i kr. Der blev i 2011 givet tilskud til julebelysning på kr. til Handelsforeningen Bagsværd By og kr. til Handelsforeningen for Søborg og Omegn. Der blev i 2011 opnået gebyrer for støttet byggeri på 0,4 mio. kr., hvoraf det væsentligste vedrører Hareskovbo. Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård bliver anvendt til intern og ekstern kursusvirksomhed. Højgård anvendes endvidere til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Budgettet var på netto 0,3 mio. kr., forbruget 0,5 mio. kr. og merforbruget 0,2 mio. kr. På Højgård er ansat en fuldtidsmedarbejder til rengøringsopgaver, servicering af kursister mv. På Søgård løser GKR opgaven. Aktivitetsniveauet i 2011 har ikke været tilfredsstillende. Nettodriftsresultatet blev et underskud på 0,2 mio. kr. En analyse af drift og indretning vil blive gennemført i Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. Ejendomme Kommunen har erhvervet to ejendomme i 2011: Grønnemosecentret, Høje Gladsaxe Torv 4. Ejendommen administreres af Børne- og Undervisningsudvalget. Bagsværd Fort, Møllemarken 27. Ejendommen administreres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. 15

21 Kommunen har solgt ejendommen Oktobervej 123. En selvbyggergrund, som hidtil har været administreret af Økonomiudvalget. Beboelsesejendomme FSBbolig administrerer Økonomiudvalgets beboelsesejendomme. Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2011 er der tale om 11 ejendomme med 64 beboelsesenheder. Regnskabsresultatet fremkommer som følge af de indsendte kvartalsopgørelser fra FSBbolig og regnskabsbemærkningerne er udfærdiget på grundlag af disse oplysninger. Budgettet var på netto -0,4 mio. kr. svarende til forbruget. FSBbolig har indgået aftale med et ejendomsservicefirma om at varetage viceværtfunktionen. Udover viceværtfunktionen varetager ejendomsservicefirmaet også mindre vedligeholdelsesopgaver på ejendommene. Udgifterne hertil konteres både på konti for bygningsvedligeholdelse og konti for andre udgifter. Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102, Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Bygningerne på ejendommene er nedrevet, men imidlertid endnu ikke endeligt solgt, og optræder derfor stadig i regnskabet med driftsudgifter. Erhvervsejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. kioskbygningen på Gladsaxe Trafikplads, grillbaren på Bagsværd Torv, arealer i forbindelse med Nybro Kro samt forpagtningsafgift for iskiosken og bådudlejningen på Nybrovej 384. Budgettet var på netto -0,1 mio. kr. svarende til forbruget. Andre faste ejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. udlejning af jordarealer til bl.a. Kagså Kollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, Kolonihaveforbundet, Mørkhøj Erhvervskvarter samt selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget og kommunens pensionisthaver Københavns kommunes andel af indtægterne i forbindelse med udlejning af arealer i Mørkhøj Erhvervskvarter afholdes også under dette kontoområde. Den kommunale forsyningsvirksomheds betaling for arealleje indtægtsføres også her. Det oprindelige budget var på netto -4,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter -4,0 mio. kr., forbruget -3,9 mio. kr. og det samlede mindreforbrug -0,1 mio. kr. Drift af bygninger m.v. i parker Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende Aldershvile Slotspavillon, indtægter fra bådpladserne ved Aldershvilepynten samt bygningsdrift af Gladsaxe Fort. Det oprindelige budget var på netto -0,13 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,07 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter -0,06 mio. kr., forbruget 0,28 mio. kr. og det samlede mindreforbrug -0,22 mio. kr. 16

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune:

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune: 25 Økonomiudvalget Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere