Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Side Hovedoversigt.. 1"

Transkript

1 Årsrapport bilagssamling 2011

2 Årsrapport bilagssamling 2011

3

4 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 141 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. 189 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget 249 Miljøudvalget. 254 Børne- og Undervisningsudvalget. 256 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 263 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. 268 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 303 Oversigter Tværgående artsoversigt 313 Personaleoversigt. 315 Garanti- og eventualforpligtelser. 323

5

6 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

7 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

8 3 Drift

9 4

10 ØKONOMIUDVALGET Budgetområder: Politisk og administrativ organisation... side 11 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi, udarbejder forslag til kommunens årsbudget og aflægger kommunens årsregnskab til Byrådet. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for alle kommunens administrationsområder, for løn- og personaleforhold og for kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i kr. Politisk og administrativ organisation Økonomiudvalget I alt Vedtaget Budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Forskel (Vedtaget budget minus regnskab)

11 Økonomiudvalget Årets målsætninger og resultater Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Kommunens hjemmeside Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet. Blandt de 10 bedste Resultat i regnskab 2011 Status Gladsaxe Kommunes hjemmeside blev syvende bedste kommunale hjemmeside i Bedst på Nettet. I kommunernes Digitale Sundhedstest, som udarbejdes af KL er Gladsaxe 9. mest digitale kommune. Derudover blev Gladsaxe Kommune kåret som Danmarks Bedste Onlinekommune af KommuneNyt, for sin brugervenlige hjemmeside, sin kommunikationsstrategi og sin borgerdialog på Facebook. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 Borgerservice tager i mødet med borgeren primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op i Borgerservice skal have en målrettet og kvalificeret betjening. Brugertilfredshed i Borgerservice Brugernes tilfredshed med betjeningen i Borgerservice skal stige i perioden. Ved målingen i 2009 var der en brugertilfredshed på 82 %. 87 % 92% Undersøgelsen er gennemført i uge 48 og tilfredshedsprocenten ligger på 92%. Resultatkravet er således opfyldt. Ja Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Det er med til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem selskabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. Virksomhedernes tilfredshed Resultatet af virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed, og virksomhedernes tilfredshed med den kommunale indsats overfor erhvervslivet, skal placere Gladsaxe blandt de 10 bedste. Blandt de 10 bedste 30 Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima viser, at virksomhedernes vurdering af Gladsaxe Kommmunes overordnede erhvervsvenlighed placerer Gladsaxe som nummer 30 i 2011 mod nummer 2 i Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja 6

12 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Gladsaxe Kommune ønsker at være blandt de 10 bedste erhvervskommuner i landet. Kommunen skal tiltrække nye virk somheder. God erhvervskommune Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste erhvervskommuner. Blandt de 10 bedste Resultat i regnskab 2011 Status Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima viser, at virksomhedernes vurdering placerer Gladsaxe som nummer 29 i 2011 mod nummer 7 i Faldet skyldes et mindre fald i virksomhedernes vurdering af erhvervsvenligheden i Gladsaxe Kommune. På en skala fra 1 5 er scoren faldet fra 4,0 i 2010 til 3,5 i 2011.Resultatkravet er ikke opfyldt. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere, og at indvandrere er repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. Etnisk sammensætning Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande blandt de ansatte i Gladsaxe Kommune skal mindst svare til indvandrenes andel af arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i kommunen. Indvandrenes andel af arbejdsstyrken udgør i 2009 ni procent. Samtidig skal indvandrere være repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. 9 % 10,9% Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande af arbejdsstyrken i Gladsaxe Kommune var i 2010 på 9,1 %. Andelen blandt de ansatte var i 2010 på 10,9 %. Målsætningen er dermed opfyldt. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande fordelt på fagområder er følgende: Administrative område: 4,5 % Pædagogiske område: 6,3 % Teknisk område: 5,2 % Rengøringsassistenter: 50,8 % Undervisningsområdet: 3,3 % Ældreområdet: 15,7 % Der er ikke opstillet måltal for fagområderne i kommunen (besluttet af Hovedudvalget den 4. november 2010). Ja 7

13 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. El og varmeforbrug Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være MWh, og målet er dermed en samlet reduktion på MWh i løbet af perioden. Resultat i regnskab 2011 Status MWh MWH Prognosen for det samlede energiforbrug til opvarmning og elforbrug viser en stigning på 0 0,5 fra 2010 til 2011 svarende til et merforbrug på MWh. Set over hele perioden frem mod 2014 forventes dog at energiforbruget vil falde med i alt MWh, svarende til resultatkravet for hele perioden. Det endelige resultat for 2011 foreligger i forbindelse med energiregnskabet 2011, som udarbejdes i løbet af april måned. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 Resultatkravet forventes ikke opfyldt for Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. Vandforbrug Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være m3, og målet er dermed en samlet reduktion på m3 i perioden m m3 Pronosen for årets viser at vandforbruget forventes at være faldet med 2 %, svarende til m3, i 2011 sammenllignet med Det endelige resultat for 2011 foreligger i forbindelse med energiregnskabet 2011, som udarbejdes i april. Resultatkravet forventes opfyldt. Ja 8

14 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommu nens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktivog passivmasse. Soliditets graden skal være mindst 35 procent. Resultat i regnskab 2011 Status 2011 Kommunestrategi 35 % Opgøres ifm. ØU Ja Smiley R2011 Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtæg ter. Strukturel balance Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og indtægter ba lancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle over skud skal være mindst 100 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at oprethol de kommunens infrastruktur. 100 mio. kr. 235 mio. kr. Den strukturelle overskud kan opgøres til 235 mio. kr. i 2011 svarende til kr. pr. indbygger. Resultatkravet er opfyldt. Ja Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal i 2011 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. I 2012 vil beløbet være mindst På grund af store anlægsinvesteringer kombineret med de økonomiske vilkår skal likviditeten i 2013 og 2014 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 100 millioner kroner. 150 mio. kr. 414,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i 2011 kan opgøres til 414,4 mio. kr. svarende til kr. pr. indbygger. Resultatkravet er opfyldt. Ja 9

15 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes triv sel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Indsatsen for at motivere medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet fortsættes. Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for kommu nens ansatte skal i perioden re duceres i forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 arbejdsdage. 15,1 arbejdsdage Resultat i regnskab 2011 Status ,7 Sygefraværet er 5,7 procent i Det svarer til 14,7 arbejdsdage, hvilket er 0,4 arbejdsdage lavere end forudsat i Kommunestrategien. Resultatkravet er opfyldt. Kommunestrategi Ja Smiley R2011 Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. For at bevare og udvikle kvalitet og service i kommunens tilbud, er det væsentligt at Gladsaxe Kommune kan fastholde og tiltrække kvalificeret personale. Medarbejdertilfredshed Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stige. Opgøres først i 2012 (Tidligere 80 %) Ja 10

16 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede institutioner Politisk organisation og venskabsbysamarbejde DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: It Kommunikation Sådan gik året Under budgetområdet digital kommune findes aktiviteterne It og kommunikation. IT It-afdelingen rådgiver hele kommunen i valg af It-løsninger. It-afdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. It-afdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern it-service, omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører KMD, CSC, EG mv. Det oprindelige budget var på netto 50,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 7,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 57,5 mio. kr., forbruget 50,7 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 6,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der generelt blev udvist tilbageholdenhed for at sikre, at servicerammen blev overholdt, og at den årlige tilpasning af Microsoft licenser blev udskudt til primo I 2011 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er løbende udskiftet pc ere, skærme og printere for at sikre en god og stabil drift. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Det centrale servermiljø er opgraderet med mere disk- og backup kapacitet har bl.a. været præget af overgangen til et nyt lønsystem (Silkeborg Løn) samt forberedelse af overgang til et nyt debitorsystem fra EG. Kommunen har i 2011 fortsat udflytningen af driften for en række fagsystemer til de pågældende leverandører f.eks. er driften af alle skole- og miljøsystemer nu flyttet ud. KOMMUNIKATION Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde. 11

17 Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, Gladsaxedagen, kommunens papirindkøb m.m. Det oprindelige budget var på netto 8,3 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 9,1 mio. kr., forbruget er på 8,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på opgaverne tryksager og annoncer samt hjemmeside og intranet. For tryksager og annoncer gælder, at udgifterne generelt er faldende som følge af den øgede digitalisering. Årsagen til mindreforbruget til hjemmeside og intranet er, at der i 2011 ikke har været væsentlige udviklings- og driftsudgifter ud over de faste. I 2012 forventes derimod en række tekniske opgraderinger, og det forudses derfor, at udgifterne i 2012 bliver større end gennemsnitligt. ADMINISTRATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Vagt-, betjent- og bygningsdrift Administration Redningsberedskab Sådan gik året Budgetområdet administration består af vagt-, betjent- og bygningsdrift, der omfatter drift af rådhuset herunder bygningsdrift samt af den samlede administration dog excl. områderne IT, kommunikation og administration af takstfinansierede tilbud, der omtales særskilt andetsteds. Endvidere omfatter området redningsberedskabet. VAGT-, BETJENT OG BYGNINGSDRIFT Området er organisatorisk placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, men budgetmæssigt placeret i Center for Service. Området omfatter fællesfunktionen for betjent- og vagtopgaver ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Det oprindelige budget var på netto 20,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 20,7 mio., kr. forbruget 20,5 mio. kr. og mindreforbruget 0,2 mio. kr blev præget af renovering af rådhusets fløje 1,2 og 3. Driftsudgifter til almindelig vedligeholdelse i disse fløje blev derfor minimeret. Til gengæld blev der en række følgeudgifter som konsekvens af byggeriet. Det var bl.a. ikke muligt at styre varmereguleringen i byggepladsområdet, hvilket resulterede i et merforbrug til opvarmning på 0,2 mio. kr. Elforbruget var også belastet af byggepladsen, men da et stort ventilationsanlæg og mange pumper ikke kørte, balancerer budget og forbrug nogenlunde. Ekstra driftsomkostninger i forbindelse med genhusning i byggeperioden prægede også forbruget, f.eks. blev affaldshåndteringen i 2011 næsten 0,1 mio. kr. dyrere end budgetteret. Udgiften til porto og gebyrer blev 0,3 mio. kr. større end budgetteret, hvoraf de ca. 0,1 mio. kr. er egentlig porto fra frankeringsmaskinen og resten er gebyrer til E-boks og Doc2 mail. Porto- og gebyrudgifter er dog faldet med 0,1 mio. kr. i forhold til

18 Der blev i 2011 indgået flere leasingaftaler om biler. Når der primo 2012 er indgået endnu en aftale er der kun 2 biler under dette budgetområde, der ikke er leaset. Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. ADMINISTRATION Kommunens centrale organisation blev i 2011 ændret på 2 punkter. Center for Personale og Udvikling blev nedlagt som selvstændigt center og fusioneret med Center for Service pr , og indgår nu heri som en selvstændig afdeling, Personaleafdelingen. Endvidere blev Ledelsessekretariatet oprettet med virkning fra Kommunens centrale administration er herefter opdelt i Center for Service, Ledelsessekretariatet, Center for Økonomi, By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter bl.a. løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, kontorhold, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision m.m. Det oprindelige budget var på netto 355,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 358,6 mio. kr., forbruget 320,6 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 38,0 mio. kr. I Budget 2011 indgik en personalebesparelse i administrationen på Økonomiudvalgets område på 3,8 mio. kr. i Der blev herudover indarbejdet en effektiviseringsgevinst på IT-området på 1,8 mio. kr. I 2011 blev der også indarbejdet driftsbesparelser på forskellige aktiviteter på i alt 3 mio. kr. Alle personalebesparelser er successivt realiseret i forbindelse med stillingsledighed. De samlede driftsbesparelser har kunnet overholdes. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: ITafdelingen, Kommunikationsafdelingen, Borgerservice, Byrådssekretariatet og Personaleafdelingen. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, Internationalt Sekretariat og Den Koordinerende Økonomifunktion er også under vicekommunaldirektørens ledelse. Fællesfunktionen Vagt-, betjent- og bygningsdrift, der organisatorisk er placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, er budgetmæssigt placeret i Center for Service og refererer i den henseende også til vicekommunaldirektøren. Ledelsessekretariatet er også budgetmæssigt placeret i Center for Service, men refererer til kommunaldirektøren. Vicekommunaldirektørens eget budget Det oprindelige budget var på netto 1,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,5 mio. kr., forbruget 0,2 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,3 mio. kr. Årsag til mindreforbruget er, at direktørens forhandlingspulje ikke er blevet fuldt udmøntet. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. 13

19 Borgerservice betjener borgere digitalt, via gladsaxe.dk/betjendigselv, via , telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. Servicen blev i løbet af 2011 omlagt, så færre borgere fremover møder op på rådhuset. Det oprindelige budget var på netto 16,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 1,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 17,8 mio. kr., forbruget 16,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,7 mio. kr. Borgerservice har udvist stor tilbageholdenhed for at imødegå varige lønbesparelser, og det særlige forhold, at Borgerservice skal overføre 16 medarbejdere til Udbetaling Danmark - uden at have præcis viden om de løn- og personalerelaterede summer, der skal overføres. Sektorlovene forventes vedtaget 27. marts Områderne andre sundhedsudgifter og boligstøtte, der budgetmæssigt er placeret i Borgerservice er omtalt særskilt andetsteds. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, intern IT-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og i samarbejde med Ledelsessekretariatet varetages også sekretariatsbetjeningen af Byrådet. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Kursusejendommene Højgård og Søgård administreres af Byrådssekretariatet. Det oprindelige budget var på netto 24,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 24,2 mio. kr., forbruget 22,3 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,9 mio. kr. Budgettet til borgermøder dækker bl.a. Byrådets årlige møder med grundejerforeningerne og med de almene boligorganisationer. Udgiften til kommunens arrangement for førstegangsvælgere på Gladsaxe Kommunes fødselsdag afholdes også her. I 2011 blev arrangementet afholdt i Rådhushallen og omkring 100 førstegangsvælgere deltog. Budgettet til rådhusets kantiner dækker tilskud til forpagteren af kantinen på rådhuset, kantinen i By- og Miljøforvaltningen på Rosenkæret 39 samt kantinen i Jobcentret på Gladsaxevej 382. Regnskabsresultatet ligger noget under det budgetterede. Baggrunden er bl.a., at forpagtningsaftalen på rådhusets kantine er billigere end oprindeligt forudsat, og der blev derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet til risikostyring dækker udgifter til diverse tilskud til sikringstiltag m.v. på kommunens ejendomme. I 2011 blev der bl.a. afholdt udgifter til indkøb af mobilt videoovervågningsudstyr. Udgiften til embedsmænds rejser, deltagelse i årsmøder og lignende blev i 2011 lidt større end budgetteret. Fælleskontoen er nedlagt med udgangen af Udgifterne afholdes fremover decentralt. 14

20 Der var i 2011 væsentligt større udgifter end oprindeligt forudsat til konsulentbistand bl.a. til gennemførelse af en digitaliseringsanalyse og en rengøringsanalyse og til fremmed advokatbistand i forbindelse med diverse klagesager mod kommunen. Kommunen er ifølge arkivloven forpligtet til at indsamle og opbevare kommunens bevaringsværdige arkivalier. Der blev bl.a. afholdt udgifter til fotoarbejde, indbinding af lokalaviser samt trykning af diverse lokalhistoriske guides. I 2011 blev det besluttet, at gamle vejvisere skal indskannes og bevares digitalt for eftertiden. Budgettet til tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter dækker udgiften til tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede med baggrund i en vigende tilslutning til ordningen. Budgettet til støtte til opførelse af boliger omhandler rentebidrag og ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og byggeskader i alment byggeri og kollegier samt driftssikring og refusionsindtægter til Kagså Kollegiet. Kontoområdet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet aktiviteten i 2011 blev mindre end oprindeligt forudsat. Der afholdes udgifter til medlemskab af kommunale sammenslutninger. Medlemskabet af Kommunernes Landsforening er der største post på kontoen med en årlig udgift på 2,3 mio. kr. De samlede udgifter har ikke kunnet afholdes inden for det afsatte beløb. Kommunens andel af udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden blev i kr. Der blev i 2011 givet tilskud til julebelysning på kr. til Handelsforeningen Bagsværd By og kr. til Handelsforeningen for Søborg og Omegn. Der blev i 2011 opnået gebyrer for støttet byggeri på 0,4 mio. kr., hvoraf det væsentligste vedrører Hareskovbo. Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård bliver anvendt til intern og ekstern kursusvirksomhed. Højgård anvendes endvidere til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Budgettet var på netto 0,3 mio. kr., forbruget 0,5 mio. kr. og merforbruget 0,2 mio. kr. På Højgård er ansat en fuldtidsmedarbejder til rengøringsopgaver, servicering af kursister mv. På Søgård løser GKR opgaven. Aktivitetsniveauet i 2011 har ikke været tilfredsstillende. Nettodriftsresultatet blev et underskud på 0,2 mio. kr. En analyse af drift og indretning vil blive gennemført i Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. Ejendomme Kommunen har erhvervet to ejendomme i 2011: Grønnemosecentret, Høje Gladsaxe Torv 4. Ejendommen administreres af Børne- og Undervisningsudvalget. Bagsværd Fort, Møllemarken 27. Ejendommen administreres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. 15

21 Kommunen har solgt ejendommen Oktobervej 123. En selvbyggergrund, som hidtil har været administreret af Økonomiudvalget. Beboelsesejendomme FSBbolig administrerer Økonomiudvalgets beboelsesejendomme. Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2011 er der tale om 11 ejendomme med 64 beboelsesenheder. Regnskabsresultatet fremkommer som følge af de indsendte kvartalsopgørelser fra FSBbolig og regnskabsbemærkningerne er udfærdiget på grundlag af disse oplysninger. Budgettet var på netto -0,4 mio. kr. svarende til forbruget. FSBbolig har indgået aftale med et ejendomsservicefirma om at varetage viceværtfunktionen. Udover viceværtfunktionen varetager ejendomsservicefirmaet også mindre vedligeholdelsesopgaver på ejendommene. Udgifterne hertil konteres både på konti for bygningsvedligeholdelse og konti for andre udgifter. Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102, Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Bygningerne på ejendommene er nedrevet, men imidlertid endnu ikke endeligt solgt, og optræder derfor stadig i regnskabet med driftsudgifter. Erhvervsejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. kioskbygningen på Gladsaxe Trafikplads, grillbaren på Bagsværd Torv, arealer i forbindelse med Nybro Kro samt forpagtningsafgift for iskiosken og bådudlejningen på Nybrovej 384. Budgettet var på netto -0,1 mio. kr. svarende til forbruget. Andre faste ejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. udlejning af jordarealer til bl.a. Kagså Kollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, Kolonihaveforbundet, Mørkhøj Erhvervskvarter samt selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget og kommunens pensionisthaver Københavns kommunes andel af indtægterne i forbindelse med udlejning af arealer i Mørkhøj Erhvervskvarter afholdes også under dette kontoområde. Den kommunale forsyningsvirksomheds betaling for arealleje indtægtsføres også her. Det oprindelige budget var på netto -4,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter -4,0 mio. kr., forbruget -3,9 mio. kr. og det samlede mindreforbrug -0,1 mio. kr. Drift af bygninger m.v. i parker Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende Aldershvile Slotspavillon, indtægter fra bådpladserne ved Aldershvilepynten samt bygningsdrift af Gladsaxe Fort. Det oprindelige budget var på netto -0,13 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,07 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter -0,06 mio. kr., forbruget 0,28 mio. kr. og det samlede mindreforbrug -0,22 mio. kr. 16

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 31 Miljøudvalget. 41 Børne- og Undervisningsudvalget 52 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 110

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budget bilagssamling 2010

Budget bilagssamling 2010 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 150

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 150 Årsrapport bilagssamling 2010 Årsrapport bilagssamling 2010 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 150 Indhold Side Hovedoversigt 1 Drift Økonomiudvalget

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400 Årsrapport bilagssamling 2009 Årsrapport bilagssamling 2009 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget..

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Budget bilagssamling 2011 og budgetoverslag 2012-2014

Budget bilagssamling 2011 og budgetoverslag 2012-2014 H H H 12f H R B A 16p H H H H H H Indgang Indgang P-Pladser D Ny vej C H P-Pladser Gladsaxe Kommune BYGHERRE BYGHERRE ARKITEKT INGENIØR H H H GLADSAXE KOMMUNE EJENDOMSADF. GVL ENTREPRISE A/S RUBOW ARKITEKTER

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Center for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere