Introduktion til egenskabsdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til egenskabsdata"

Transkript

1 Introduktion til egenskabsdata maj 2012

2 Indhold < Forrige side Næste side > 1. Indhold Indhold 2. Indledning Projektet om Egenskabsdata Begrebs afklaring Scenarie 1: IKT krav specifikation Scenarie 2: Rumprogram Scenarie 3: Arkitekten opretter vindue i model Scenarie 4: Energi beregning Scenarie 5: Materiale producent Scenarie 6: Digitalt udbud Scenarie 7: Data til drift Det videre arbejde... 20

3 Indledning 2. Indledning cuneco center for produktivitet i byggeriet udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer i hele byggeprocessen. Introduktionen er en overordnet introduktion, der handler meget om, hvordan egenskabsdata vil blive håndteret i byggeriets processer, og mindre om, hvordan projektet vedr. egenskabsdata teknisk er blevet løst. En del af cunecos udviklingsarbejde går ud på at skabe grundlaget for bedre udveksling af informationer om egenskaber for bygningsdele, rum, ressourcer og processer. Det kan fx være et vindue, som har nogle særlige egenskaber i forhold til type, funktion, materiale, farve, brandklasse mv. Uanset hvem du er i byggeprocessen vil informationer om et byggeris egenskaber på forskellig vis være relevante for dig. Fx hvis du skal lave en energiberegning, vedligeholde 100 vinduer i et byggeri, give tilbud på udskiftning af vinduerne i et byggeri, eller når du skal lave rengøringsudbud i driften mv. Branchen selv har udtrykt behov for en entydig måde at håndtere egenskabsdata på. Det viser resultater af den behovsanalyse, som cuneco har gennemført blandt branchens aktører. Hvis du er interesseret i den mere tekniske beskrivelse, vil vi henvise til den tekniske rapport for projektet, som du vil kunne finde på cunecos hjemmeside. Seks scenarier for brug af egenskabsdata Introduktionen giver dig et kortfattet indblik i cunecos projekt om egenskabsdata. Du finder seks forskellige scenarier, der illustrerer, hvordan forskellige aktører i byggeprocessen kan få gavn af cuneco til at håndtere egenskabsdata. Fx når bygherren skal specificere egenskaber for vinduer, døre mv. i programmeringsfasen. Når arkitekten skal søge og finde de bygningsdele fx vinduer som lever op til de krav, der er beskrevet i programmet. Når ingeniøren skal lave energiberegninger ud fra egenskabsinformationer om arealer og U værdier mv. På den baggrund har cuneco gennemført et projekt, der definerer og strukturerer rammerne for, hvordan egenskabsdata håndteres på en effektiv, ensartet måde gennem hele byggeriets livscyklus. Hvem henvender denne introduktion sig til? Denne introduktion henvender sig til de aktører på tværs af branchen, der til dagligt har behov for informationer om bygningsdeles og objekters egenskaber, og som ønsker viden om, hvordan cunecos projekt om egenskaber er relevant for dem.

4 Projektet om egenskabsdata 3. Projektet om egenskabsdata Projektets formål Formålet med cunecos projekt om egenskabsdata er at skabe rammerne og en klar struktur for, hvordan egenskabsdata håndteres, så både mennesker og it systemer kan aflæse og tolke egenskaber entydigt. Det handler blandt andet om at lave en struktur for: Projektgruppen Projektet om egenskabsdata er gennemført i efteråret 2011 og foråret 2012 af en gruppe sammensat af repræsentanter fra branchen, som har praktisk erfaring med håndtering af egenskabsdata. Herunder også en repræsentant fra branchens softwareleverandører hvordan egenskabsdata oprettes hvordan egenskaber navngives entydigt hvordan egenskabsdata vedligeholdes hvordan egenskabsdata udveksles digitalt Der eksisterer et uendeligt antal egenskab for alle objekter i byggeriet, og derfor er det ikke cunecos mål at definere alle tænkelige egenskaber. Samtidig vil objekternes egenskaber ændre og udvikle sig, og der tilføjes og fjernes egenskaber over tid. Formålet med cunecos projekt er derfor ikke at identificere og beskrive alle tænkelige egenskaber, men at skabe rammerne for håndteringen af dem. Projektgruppen består af: Bent Dalgaard Larsen, Dalux Gunnar Friborg, bips Michael Blom Søefeldt, ALECTIA A/S Niels Treldal, Rambøll Danmark Søren Spile, cuneco Projektet baserer sig bl.a. på de hidtidige erfaringer med egenskabsdata, og der er undervejs i projektet blevet inddraget en række udenlandske eksperter på området. Online adgang til egenskabsdata De efterfølgende cuneco projekter om egenskabsdata vil fokusere på at identificere og beskrive relevante egenskabsdata og strukturere informationerne og gøre dem tilgængelige på en fælles server. Her kan byggeriets aktører tilgå og hente opdaterede egenskabsdata direkte fra de it programmer, de arbejder i. Tilmeldte brugere til egenskabsdatabasen får mulighed for at komme med nye forslag til egenskabsdata. cuneco nedsætter en redaktionsgruppe, der kvalitetssikrer og redigerer de foreslåede egenskabsdata inden offentliggørelse.

5 Begrebs afklaring 4. Begrebsafklaring På trods af, at denne introduktion er forsøgt holdt på et ikketeknisk niveau, anvendes der en række begreber, som skal beskrives nærmere, for at indholdet af introduktionen vil fremtræde helt tydeligt. Der er tale om begreberne egenskabsdata og egenskabsdatasæt samt cuneco serveren, der vil blive refereret flittigt til i det følgende. Hvad er egenskabsdata? Ordet egenskab er et velkendt ord i det danske sprog, og de fleste mennesker vil være enige i, at farve, vægt, højde og bredde er eksempler på egenskaber for objekter. Når det drejer sig om objekter i byggeriet kommer der en lang række yderligere egenskaber til som fx isoleringsevne, miljøklasse, leveringstidspunkt etc. Både fysiske og tænkte objekter har egenskaber. Et vindue, der er indbygget i en bygning, har eksempelvis egenskaberne højde, bredde, U værdi og materiale som konkrete egenskaber. Et vindue, der er beskrevet i et projektmateriale kan have de samme egenskaber, men her er det krav i stedet for reelle værdier. I egenskabsdataprojektet skelner vi mellem egenskaber, som alle objekter har uendelig mange af, og egenskabsdata, der er en delmængde af de samme egenskaber men i en form, hvor vi har givet dem navn, enhed og værdi. alle de egenskabsdata, som det vil være relevant at opgive for et vindue i en given sammenhæng. Egenskabsdatasæt vil også kunne være defineret i forhold til specifikke formål. For vinduet kunne der være tale om de egenskabsdata for vinduet, som ville skulle være til rådighed for at vinduet fx kan indgå i en energiberegning. cunecos projekt vedrørende informationsniveauer vil bl.a. handle om at lave et system til entydigt at kunne definere de egenskabsdata, der skal være specificeret i en bygningsinformationsmodel på et givet tidspunkt. Hvad er cuneco serveren? Da de værktøjer, som cuneco udvikler, skal kunne understøtte det digitale samarbejde i byggeriet, er det vigtigt, at værktøjerne kan tilgås på en digital platform. En sådan platform er cuneco serveren, der er beskrevet i de enkelte scenarier i denne introduktion. cuneco serveren vil dels kunne anvendes af slutbrugere, som vil kunne slå op i fx en database med cunecos egenskabsdata og itsystemer, der vil kunne hente data og formater på cunecoserveren, så de vil kunne anvendes af brugerne af de enkelte itsystemer. Egenskabsdatasæt og informationsniveauer I cunecos arbejde anvendes begrebet egenskabsdatasæt om sæt af egenskabsdata, der er defineret i forhold til de enkelte objekter. Det kan fx være egenskabsdatasæt for vinduer, der er

6 Scenarie 1: Specifikation Introduktion til for egenskabsdata udveksling af data i et projekt 5. Scenarie 1: Specifikation for udveksling af data i et projekt I forbindelse med udarbejdelsen af et byggeprogram vælger bygherren og dennes rådgivere udbudsform samt hvordan det forventes, at rådgivere og entreprenører anvender bygningsmodeller i projektforløbet. Detaljeringen af bygningsmodellerne i de enkelte faser defineres ud fra veldefinerede informationsniveauer, der både beskriver den geometriske detaljering, og hvilke egenskaber bygningsmodellen indeholder i de enkelte faser. Kravene i forbindelse med digital aflevering er en kombination af standard krav og driftsorganisations særlige krav til supplerende egenskaber, der skal være indeholdt i bygningsmodellen med henblik på aflevering af data til D&V. Flow: 1. Bygherre udarbejder sammen med driftsorganisationen data krav til et specifikt projekt. 2. Der tjekkes, om alle ønskede egenskaber er defineret på cuneco serveren. Eventuelt supplerende egenskaber tilføjes på cuneco serveren. 3. Dataudvekslingsaftalen versioneres og gøres tilgængelig for rådgivere og entreprenører. 4. I forbindelse med afleveringer anvendes en modeltjekker for at sikre, at modtagne bygningsmodeller indeholder relevant information. 5. Data fra bygningsmodeller indlæses i driftssystemet. Til udarbejdelsen af IKT kravene til det specifikke projekt anvendes bips IKT konfigurations værktøj, hvor standardinformationsniveauer og egenskaber samt bygherrens egne definerede egenskaber er tilgængelige via link til cunecoserveren. Bygherren udarbejder en aftale for udveksling af data, der versioneres, og giver efterfølgende webadgang til rådgivere og entreprenører. Gennem hele projektforløbet er det muligt for alle parter via en modeltjekker at tjekke indhold af bygningsmodellerne ift. de projektspecifikke datakrav, som er stillet til de enkelte leverancer på det til pågældende projekt.

7 Scenarie 1: Specifikation Introduktion til for egenskabsdata udveksling af data i et projekt

8 Scenarie 2: Rumprogram 6. Scenarie 2: Rumprogram En bygherrerådgiver skal udarbejde et rumprogram og har i den forbindelse en dialog med bygherren om bygherrens behov i forhold til byggeriet. I forbindelse med denne dialog beskrives krav til funktioner og arealer og informationerne inddateres i bygherrerådgiverens byggeprogram software. På denne baggrund genereres et rumprogram m.h.t. funktioner, rumantal og indbyrdes sammenhæng mellem rummene. Dette rumprogram uploades nu i digital format til cunecoserveren for at tjekke dels rumprogrammets format, og dels om de anvendte klassifikationskoder er valide. cuneco serveren vil give besked tilbage til bygherrerådgiverens byggeprogramsoftware, så eventuelle justeringer i byggeprogrammet kan gennemføres. Flow: 1. Bygherrerådgiver interviewer bygherre om krav til projektet. 2. Overordnede arealkrav mht. funktioner, m2 og sammenhæng specificeres i bygherrerådgiverens byggeprogramsoftware. 3. Verifikation af programmets areal og rumdefinitioner og struktur foretages via cuneco databasen 4. Areal og rumprogram og/eller kravmodel genereres af byggeherrerådgiverens byggeprogram software. Når byggeprogrammet er ok m.h.t. format og indhold, vil det være klar til eksport med henblik på verifikation af indhold af konkurrenceprojekter.

9 Scenarie 2: Rumprogram

10 Scenarie 3: Arkitekten opretter vindue i model 7. Scenarie 3: Arkitekten opretter vindue i model Arkitekten designer bygningen i en bygningsmodel i overensstemmelse med programkrav og indsætter simple vinduesobjekter. Arkitekten søger derefter efter specifikke vinduer blandt flere producenter og produkter, som kan opfylde hendes krav. Hun indsætter de valgte vinduer som 3D objekter i bygningsmodellen. Hvis producenten leverer 3D objekter med egenskabsdata, supplerer arkitekten med data, hvis det er nødvendigt, hvis ikke udfylder arkitekten egenskabsdata ud fra vinduernes produktblade. Arkitektens CAD system trækker direkte på cuneco serveren, så strukturen af egenskabsdata er korrekt. Flow: 1. Arkitekten designer vindue i bygningsmodel i overensstemmelse med programkrav. 2. Der søges på mulige produkter, og hvilke krav der kan opfyldes på markedet for vinduesprodukter. 3. De fundne resultater sammenlignes, og vinduets egenskaber fastlægges. 4. Arkitekten sammenligner med cunecos egenskabsdatabase, for at sikre at alle egenskabsværdier er korrekt angivet at alle egenskaber på vinduesobjektet er med og supplerer evt. med de, der mangler. 1

11 Scenarie 3: Arkitekten opretter vindue i model 1

12 Scenarie 4: Energi beregning 1 8. Scenarie 4: Energiberegning En arkitekt udarbejder en bygningsmodel og angiver forventninger til U værdier for anvendte bygningsdele i klimaskærmen. Arkitektens CAD værktøj trækker på cunecos egenskabsdatabase og henter informationer om, hvordan U værdier skal defineres i det konkrete projekt pr. bygningsdel på informationsniveauet "myndighedsprojekt". Ingeniøren modtager arkitektens bygningsmodel inkl. egenskaber og kan automatisk trække arealer og U værdier mv. ud til energiberegning. I dialog med arkitekten tilpasses bygningen, så projektet overholder stillede energikrav. Undervejs udveksler arkitekten og ingeniøren løbende bygningsmodellen, og fordi alle nødvendige egenskaber om klimaskærmen er defineret entydigt, kan ingeniørens beregning automatisk opdateres. Flow: 1. Arkitekten laver et IFC udtræk fra modellen med de egenskabsdata, der skal anvendes i energi beregning. 2. Ingeniøren modtager modellen og udfører en beregning på baggrund af modellen. 3. Fra leverandørens objektbibliotek opdateres modellen med præcise vinduesdata og energiberegning kan opdateres. 4. Når projektet er klart sendes det til myndighedernes godkendelses server. 5. Når modellen er kontrolleret fås myndighedsgodkendelsen. Arkitekten beslutter, hvilke typer vinduer der skal bruges, og går ind på producentens hjemmeside, hvor hun henter vinduerne som 3D objekter. Materialeproducenten har oprettet et objekt bibliotek med sine vinduer og tilknyttet alle nødvendige egenskaber ud fra cunecos standard informationsniveau for "hovedprojekt". Energiberegningen kan igen automatisk opdateres ud fra de konkrete valg af vinduer. Ved myndighedsbehandling af byggeprojektet uploades bygningsmodellen inkl. egenskaber jf. cunecos standard informationsniveau for "myndighedsprojekt" til en server, som analyserer bygningsmodellen og tjekker om denne overholder gældende lovgivning.

13 Scenarie 4: Energi beregning 1

14 Scenarie 5: Vindues producent 1 9. Scenarie 5: Vinduesproducent En vinduesproducent har fået forskellige henvendelser om, at kunderne godt kunne tænke sig digitale modeller med egenskaber af vinduesproducentens produkter. Vinduesproducenten vil derfor undersøge, hvilke egenskaber der skal lægges på de digitale modeller. Producenten får adgang til cunecos egenskabsdatabase og finder frem til de produkttyper, som producenten leverer. Der er en lang række egenskaber, som bruges i forskellige sammenhænge (energiberegning, FM, mængdeudtræk mv.). Vinduesproducenten kan se, at det er muligt at levere samtlige af de egenskaber, der står i cunecos egenskabsdatabase. Han tilføjer derfor alle egenskaberne til sine 3D objekter og gør dem tilgængelige for deres kunder. Flow: 1. Vinduesproducenten henter egenskabsdatasæt for vinduer og for alle informationsniveauer fra cuneco serveren. 2. Egenskabsdatasættet tildeles alle producentens vinduesprodukter. 3. Producenten udfylder specifikke egenskabsdata på de enkelte produkter. 4. Producenten gør 3D objekterne med egenskabsdata tilgængelige for sine kunder.

15 Scenarie 5: Vindues producent 1

16 Scenarie 6: Digitalt Introduktion udbud til egenskabsdata Scenarie 6: Digitalt udbud Entreprenøren skal give priser på levering og isætning af vinduer i et kontorbyggeri. Det er på forhånd i et cuneco projekt blevet defineret, hvilke egenskabsdata tilbudslisten skal grupperes efter, samt hvilke egenskabsdata der skal angives, fordi de i væsentlig grad er udslagsgivende for prisen. Disse egenskabsdata omfatter materiale, montering, støjdæmpning og isoleringsevne for den pågældende type bygningsdel. Disse egenskabsdata er angivet i den digitale tilbudsliste og kan umiddelbart fortolkes af entreprenørens kalkulationssystem, når tilbudslisten indlæses. Derved er det muligt at udpege de poster i entreprenørens kalkulationsdatabase, der matcher de opgivne egenskaber. Flow: 1. Digital tilbudsliste, der er grupperet efter vægkonstruktion, og etage modtages. 2. Tilbudslisten indlæses i kalkulationssystem. 3. Relevante bygningsdele fremfindes i bygningsdelskatalog på baggrund af egenskabsdata. 4. Ønsket bygningsdel udvælges. 5. Prissætning fastlægges på baggrund af materiale, montering, støj og lydisolering. 6. Udfyldt tilbudsliste afleveres til udbyder. Entreprenøren skal nu udvælge det af de mulige vinduer, som han ønsker at anvende samt vurdere prissætningen af de enkelte poster i forhold til de opgivne egenskabsdata vedr. vægkonstruktion og etage. Derefter vil han være klar til at afgive sit tilbud.

17 Scenarie 6: Digitalt Introduktion udbud til egenskabsdata 17

18 Scenarie 7: Data Introduktion til drift til egenskabsdata Scenarie 7: Data til drift Ved aflevering af et byggeri til driftsherreorganisationen, både gennem udførelse og ved den formelle aflevering, modtager driftsherre driftsdata fra entreprenøren. De modtagne driftsdata tjekkes i driftsherrens modeltjekker ud fra en standard på cuneco serveren for at kontrollere, at den overholder de krav og specifikationer som driftsherren som udgangspunkt har stillet op ved projektets start. Flow: 1. Driftsherre modtager driftsdata i digitalt format fra entreprenøren. 2. De modtagne driftsdata tjekkes i en model tjekker. 3. Hvis data ikke lever op til kravene, gives der besked til entreprenøren om manglerne. I forhold til egenskabsdata er det en kontrol af om eksempelvis objektet vindue har de egenskabsdata, der skal til for at planlægge vedligehold og forvalte bygningen. 4. Når de modtagne data er ok, indlæses de i driftssystemet. Egenskabsdata på objektet vindue kan f.eks. være vinduets varmetab, vinduets forventede levetid, vinduets brandklasse, osv. Driftsherres erfaringer med egenskabsdata opsamles og bruges som grundlag for de krav, der stilles i forbindelse med programmering af nye projekter. Har man f.eks. gennem vedligeholdelsen af en række bygninger fundet ud af, at man typisk mangler egenskabsdata om vinduers hjørnesamlinger, bringes krav om disse egenskabsdata med til programmeringen af næste byggesag.

19 Scenarie 7: Data Introduktion til drift til egenskabsdata

20 Det videre arbejde Det videre arbejde I andet kvartal af 2012 gennemføres et høringsforløb af den del af egenskabsprojektet, der skal danne grundlag for det videre arbejde med strukturering af egenskaber i byggebranchen. cuneco vil i de følgende projekter bl.a. identificere relevante egenskaber, som udveksles til konkrete formål Der etableres en database på cuneco serveren, som løbende vil blive ajourført med egenskaber. I hele cunecos projektperiode frem til medio 2014 vil der for alle byggeriets parter være gratis adgang til databasen. Internationalt er der flere initiativer omkring standardisering af egenskaber, og i forbindelse med etableringen af egenskabsdatabasen vil der løbende blive koordineret med internationale initiativer og standarder, så det også vil være muligt at udveksle digitale informationer internationalt.

21 Kolofon < Forrige side << Indhold 2 cuneco en del af bips cuneco.dk Denne publikation er udarbejdet i regi af cuneco center for produktivitet i byggeriet. Udgivelsesdato Maj 2012 bips Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Telefon Fax bips.dk cuneco står for fællesskab. Vi udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer. cuneco er et udviklingsprojekt, der frem til 2014 udvikler, afprøver og implementerer fælles standarder for bedre udveksling af data gennem alle byggeriets processer fra idéfase og projektering over udførelse til drift og vedligehold. Standarderne skal være brugervenlige, it egnede og tilstræbes at være kompatible med både nationale og internationale standarder. cuneco drives under ledelse af foreningen bips i et partnersamarbejde med DTU/Aarhus universitet, Rudersdal kommune, Dansk Standard og FRI, DANSKE ARK, Dansk Byggeri, TEKNIQ, BAT kartellet og Bygherreforeningen. cuneco finansieres med midler fra EU s Regionalfond, Staten, Realdania og byggebranchens egenfinansiering. Sekretariat for cuneco Torben Klitgaard Søren Spile Maja Skovgaard Jonas Lindhardt Mette Øbro Anne Gram

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips CCS i praksis Fremtidens cunecoservices bips konference 2012 bips forretningsmodel Forretningen bips Foreningen bips Business model Business case Produkter Fora / medlemsaktiviteter Forskelligt sprog og

Læs mere

CCS strukturelle aspekter

CCS strukturelle aspekter Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Typeaspekt 5 Produktaspekt 6 Sammensat produktaspekt 7 Placeringsaspekt 8 Funktionsaspekt 9 Supplerende strukturelle aspekter 10 Eksempler på kodning af bygningsdele

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen?

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Seminar Aarhus 8. marts Dagens formål Orientering om behovsanalysen og cunecos projektplaner Jeres feedback Program 13.00: Velkomst 13.10: Præsentation af

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen redegør for formålet med og organiseringen af

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informa?oner Objektet og dets informa?oner Tilsammen kan CCS Klassifika/on, Iden/fika/on og Egenskaber bidrage /l at holde konsistens

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informationer

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informationer WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informationer Objektet og dets informationer Tilsammen kan CCS Klassifikation, Identifikation og Egenskaber bidrage til at holde

Læs mere

CCS Formål Arealudnyttelse

CCS Formål Arealudnyttelse CCS Formål Arealudnyttelse Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

CCS Identifikation R5, juni 2015

CCS Identifikation R5, juni 2015 CCS Identifikation R5, juni 2015 Kolofon 2015-06-10 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Type-ID 5 Produkt-ID 6 Sammensat produkt-id 7 Placerings-ID 8 Funktions-ID 9 Supplerende ID er 10 Eksempler på kodning af bygningsdele 11 Eksempler på kodning

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen indeholder dels en redegørelse for

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer. Bygherre IKT-teknisk kommunikations-,cad-, udbuds-

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

høringseksemplar CCS Informationsniveauer

høringseksemplar CCS Informationsniveauer høringseksemplar CCS Informationsniveauer januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet CCS-egenskaber for hele værdikæden fra idé til producent Mandag den 16. september 2012 bips konference 2013 Agenda Intro til CCS egenskaber Anvendelse i praksis Klassificerende

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

CCS Informationsniveauer

CCS Informationsniveauer CCS Informationsniveauer R0, december 2014 Kolofon 2014-12- 11 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

WORKSHOP: DE RÅDGIVENDE INGENIØRERS DIGITALE BEHOV SET I F.T. CUNECOS ARBEJDSFELT

WORKSHOP: DE RÅDGIVENDE INGENIØRERS DIGITALE BEHOV SET I F.T. CUNECOS ARBEJDSFELT WORKSHOP: DE RÅDGIVENDE INGENIØRERS DIGITALE BEHOV SET I F.T. CUNECOS ARBEJDSFELT Dato 30. august 2011 Rev. dato 23. september 2011 Projekt nr. 10011 Sign. MET/SSP 1 Baggrund Cuneco vil i en behovsanalyse

Læs mere

CCS Identifikation R4, januar 2015

CCS Identifikation R4, januar 2015 CCS Identifikation R4, januar 2015 Kolofon 2015-01- 09 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

behovsanalyse bilag 29. februar 2012

behovsanalyse bilag 29. februar 2012 behovsanalyse bilag 29. februar 2012 Oversigt over bilag: Bilag 1: Behovsområder og input til løsninger s. 1 Bilag 2: Procesmodeller s. 17 Bilag 3: Brugerscenarier s. 19 BILAG 1: BEHOVSOMRÅDER OG INPUT

Læs mere

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 1 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation til bygherrekrav vedrørende 3D Modeller er udarbejdet af B3D-konsortiet bestående

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

B E H O V S A N A L Y S E N S P E R S P E K T I V E R I F O R H O L D T I L C U N E C O

B E H O V S A N A L Y S E N S P E R S P E K T I V E R I F O R H O L D T I L C U N E C O B E H O V S A N A L Y S E N S P E R S P E K T I V E R I F O R H O L D T I L C U N E C O cuneco en del af bips Dato: 2. marts 2012 Projektnr. 10 011 Sign. MET/SSP Indhold 1 Resumé... 1 2 Indledning... 2

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E mail: Dokument Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Bygherreforeningen, Kontaktperson HLB@bygherreforeningen.dk Navn på er Opmålings

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning og det digitale byggeri Præsentation: Niels Christian Toppenberg, afdelingsleder bygherrerådgivning Bascon A/S Særlig interesse for aftaleforhold og rådgiverydelser

Læs mere

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G en del af bips Dato 1. marts 2012 Projektnr. Sign. TK Evaluering og opfølgning Som led gennemførelsen af

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter TID OG STED Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d.

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Leverancespecifikationer med informationsniveauer Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. bips konference, 16. september 2013 cuneco en del af bips 2 Hvad er et hovedprojekt? 13

Læs mere

bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV TEKST KØBENHAVNS EJENDOMME Dansk Industri Byggevare KØBENHAVNS EJENDOMME Forvalter Københavns Kommunes ejendomsportefølje 3000 bygninger

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning

CCS en helhedsbetragtning CCS en helhedsbetragtning Keynote bips konference, 16. september 2013 Bent Feddersen, Rambøll, og formand for cunecos styregruppe cuneco en del af bips CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 2 Før CCS CCS/BF/bips

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 10. oktober 2016-12. oktober 2016-3. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 10. oktober 2016 Tid: Emne: Underviser: 08.30-09.00

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter.

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter. WORKSHOP: DE UDFØRENDES DIGITALE BEHOV SET I F.T. CUNECOS ARBEJDSFELT Dato 20. september 2011 Rev. dato 30. september 2011 Projekt nr. 10011 Sign. MET/SSP 1 Baggrund Cuneco vil i en behovsanalyse afdække

Læs mere

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter.

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter. WORKSHOP: ARKITEKTERNES DIGITALE BEHOV SET I F.T. CUNECOS ARBEJDSFELT Dato 26. august 2011 Rev. dato 24.oktober 2011 Projekt nr. 11011 Sign. MET/SSP 1 Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens

Læs mere

Afklaring af kodning og struktur af bygningsdele

Afklaring af kodning og struktur af bygningsdele Afklaring af kodning og struktur af bygningsdele Høringsworkshop den 15. marts 2012 VELKOMMEN Hvad præsenterer vi i dag? Et færdigt out of the box klassifikationssystem Implementeret i alle IT programmer

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere