Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted"

Transkript

1 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle plan på botilbuddet Sct. Mikkel. Der vil selvfølgelig være rigtig mange andre måder, man kan organisere dette arbejde på. Derfor er denne vejledning kun tænkt som en inspiration, der giver mulighed for at anvende de elementer, man finder nyttige i arbejdet med dokumentation og individuelle planer på sit eget botilbud. Denne vejledning beskriver: 1. Selve arbejdsprocessen på botilbuddet Sct. Mikkel i forhold til borgerens individuelle plan 2. Hvordan Bosted er sat op for at understøtte disse arbejdsprocesser 3. Det daglige dokumentationsarbejde i Bosted i forhold til borgerens individuelle plan. Arbejdsprocessen på botilbuddet Sct. Mikkel i forhold til borgerens individuelle plan På botilbuddet Sct. Mikkel har man valgt at strukturere meget af arbejdet med borgerens individuelle plan ud fra SIP og dermed organisere en del af arbejdsprocesserne omkring de tre typer af SIP-skemaer: Baggrundsskemaet, Indsatsskemaet og Livskvalitetsskemaet. I det følgende gennemgås botilbuddet Sct. Mikkels arbejdsproces i forbindelse med Startudredning, Udredning, Anvendelse af viden, Individuel plan, Årlig evaluering. Startudredning Før indflytning på Sct. Mikkel holder botilbuddet et formøde med borgeren, hvor borgeren interviewes ud fra en fast spørgeguide, de har lavet på Sct. Mikkel. Her indsamles viden i forhold til en række områder af betydning for opholdet. Oplysninger fra dette møde dokumenteres i Bosted: Side 1 af 30

2 På side 3-6 kan I se, hvordan Bosted opsættes til dette formål. I forbindelse med indflytningen udfyldes også et SIP-Baggrundsskema. Her er samlet informationer om det lovmæssige grundlag for borgerens ophold, hvilket overordnet formål der er med opholdet, hvilke diagnoser og problemstillinger borgeren har etc. I forbindelse med at en borger flytter ind udfyldes også et SIP-Livskvalitetsskema. Dette skema betragtes som en bred screening af borgeren i forhold til borgerens aktuelle situation og hvad der betyder noget for borgeren. På Sct. Mikkel består startudredningen derudover også af Indflytningsinstruks, Netværksskema, AMPS, ACIS og Brainstorm over mestringsstrategier. Udredning Med udgangspunkt i blandt andet interviewet med borgeren, foretaget ud fra livskvalitetsskemaet, vurderes det, om der er afdækket områder i borgerens liv, hvor der kunne være behov for, at borgeren fik mulighed for yderligere at uddybe sine svar og om der eventuelt skal foretages en udredning i forhold til det pågældende område. På Sct. Mikkel har man en såkaldt udredningspakke : Her har man, for hvert spørgsmål i Livskvalitetsskemaet, opstillet underområder, der kan udredes, hvis borgerens svar indikerer, at der er behov for dette. Der er også forslag til, hvilke udredningsværktøjer, der kan anvendes i forhold til hvert underområde. Anvendelse af viden Når der i forbindelse med startudredning og udredningen er indsamlet viden om borgeren, der kan danne afsæt for en helhedsorienteret indsats, er det næste skridt at anvende denne viden fremadrettet i arbejdet med borgeren. På Sct. Mikkel skal borgeren give grønt lys til, at der arbejdes med et område, før man begynder med at opstille mål og delmål for området. I denne proces byder det tværfaglige team omkring borgeren ind med de kompetencer, de har i forhold til de mål og delmål, der bliver opstillet sammen med borgeren. Individuel plan Den individuelle plan er på Sct. Mikkel delt op i to. Den ene vedrører indsatser af udviklende karakter målarbejdet - den anden vedrører indsatser af mere kompenserende og vedligeholdende karakter. Arbejdet med mål er her delt op i forhold til mål og delmål. Målene skal fungere som skridt på vejen i borgerens egen proces mod realisering af sine håb og ønsker. På Sct. Mikkel er mål organiseret ud fra de syv livsområder i SIP: Psykisk velbefindende, Relationer, Fysisk velbefindende, Selvbestemmelse: Aktiviteter, Materielle forhold og Deltagelse i samfundet. De delmål der opstilles på Sct. Mikkel er smarte det vil sige specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbestemte. Delmålene er organiseret ud fra delmålene i SIP under de respektive livsområder. På side 3-16 kan I se, hvordan arbejdet med mål og delmål er sat op i Bosted og på side kan I se, hvordan den daglige dokumentation og evalueringen i forhold til mål og delmål foregår i Bosted. Side 2 af 30

3 De kompenserende og vedligeholdende indsatser dokumenteres i de såkaldte Plejeplaner. På side kan I se, hvordan disse plejeplaner er sat op i Bosted og på side kan I se, hvordan den daglige dokumentation og evalueringen foregår i Bosted. Årlig evaluering Ud over den løbende evaluering og justering af mål, delmål og indsatser foretages en samlet evaluering af den individuelle plan en gang årligt. Her har man på Sct. Mikkel valgt at lade SIP-indsatsskema og interviewet med borgeren ud fra livskvalitetsskemaet udgøre rammen for denne evaluering. Denne evaluering peger på, om der er nogle områder, der skal yderligere udredes, så der genereres mere viden som den individuelle plan kan tage afsæt i. Dokumentation af udredning, mål og delmål i Bosted I det følgende gennemgås, hvordan Sct. Mikkel har sat Bosted op, så det understøtter deres arbejdsgange 1 : Først vises, hvordan Sct. Mikkel har lavet en planskabelon i Bosted, hvordan de knytter denne skabelon til den enkelte borger og endelig, hvordan det daglige arbejde med mål og delmål dokumenteres og evalueres i Bosted. I det efterfølgende afsnit præsenteres arbejdet med Plejeplaner i Bosted. Oprettelse af skabelon for individuel plan i Bosted For at dokumentere arbejdet med mål og delmål samt startudredning i Bosted opstilles der i første omgang en planskabelon. På startsiden i Bosted går man ind under Genveje i øverste højre hjørne og vælger genvejen Konfiguration. 1 Denne vejledning er på ingen måde udtømmende i forhold til de funktioner og muligheder, der er i forbindelse med oprettelse af planer og arbejdet med planer i Bosted. Derfor kan det meget anbefales at læse Bosteds egen vejledning. Side 3 af 30

4 Hvis Konfiguration ikke er på listen over genveje, kan man indsætte Konfiguration, ved at gå ind under Genveje og gå ind under punktet Rediger genvej Her ser man en liste over mulige genveje og man kan sætte et flueben i feltet ved Konfiguration Under Konfiguration går man ind under mappen Plan Når man klikker på denne mappe, kommer der en liste frem med alle de skabeloner, der er oprettet i Bosted indtil videre. Her vælger man en skabelon. Når man har markeret en skabelon kommer der flere forskellige valgmuligheder frem på værktøjslinjen: Man kan her vælge Ny skabelon. Side 4 af 30

5 Følgende vindue åbnes i Bosted. Her navngiver man den nye skabelon. Det kan være en god ide at kalde den et navn, hvor ordet skabelon og den aktuelle dato indgår for overskuelighedens skyld. Status sættes i første omgang til inaktiv. På Sct. Mikkel har man udfyldt felterne 1-7 således: Felt 1: Overordnede mål fra HP 141, Felt 2: Dataindsamlingsmetode, Felt 3: Data, Felt 4: Mål, Felt 5: Delmål, Felt 6: Beboerens opgaver, Felt 7: Personalets opgaver. Efterfølgende klikker man på OK oppe i højre hjørne af vinduet. Nu har man oprettet en skabelon. For at kunne se og eventuelt redigere den nye skabelon igen, klikker man først på Plan og lukker dermed mappen. Når man klikker på mappen Plan igen, fremgår navnet på den nyoprettede skabelon af listen over skabeloner. Side 5 af 30

6 Når man markerer den nye skabelon, ser man de felter, man lige har udfyldt. Man kan efterfølgende redigere disse ved at gå ind under Redigér skabelon på værktøjslinjen. Derefter kan man oprette et nyt faneblad for startudredning. Dette gør man ved at klikke på Nyt faneblad på værktøjslinjen. I det vindue der derefter ses, skriver man navnet på fanebladet: Startudredning og trykker på OK i øverste højre hjørne på vinduet. For at oprette Feltnavne under fanebladet trykkes på + -ikonet Side 6 af 30

7 Når man har klikket på + -ikonet kommer der et vindue frem. Feltnavn angives. I dette eksempel er det: Støttebehov. Det er vigtigt at ændre Længde (px) til 600. Og der udfyldes en hjælpetekst, så man ved, hvilke oplysninger om borgeren, der skal angives her. Herefter klikker man på OK Det er her man på Sct. Mikkel dokumenterer oplysninger fra formødet: De har derfor oprettet feltnavne for de emner, de kommer ind på til dette møde: Støttebehov : Dagbeskæftigelse, Døgnrytme, Medicinhåndtering/pædagogik, Forbrug af rusmidler, Psykisk tilstand, Fysisk tilstand, Mestringsstrategier, Nære relationer og Økonomi Efterfølgende kan man oprette tilsvarende faneblade i skabelonen afhængigt af, hvad der er relevant for botilbuddets målgruppe og indsatsområde. Mål og delmål oprettes dog under den enkelte borger, så det skal der ikke oprettes faneblade for. Man kan kun oprette og redigere i faneblade og feltnavne m.m. for ikke-aktive skabeloner. De ikke-aktive skabeloner er markeret med rødt under mappen Plan på siden Konfiguration. Side 7 af 30

8 Nå man er færdig med at oprette faneblade og felter på sin skabelon kan man gå ind på Redigér skabelon. Der åbnes et vindue, hvor man kan vælge at gøre skabelonen Aktiv. Derefter klikker man på OK øverst i højre hjørne på vinduet. Side 8 af 30

9 Oprettelse af individuel plan for den enkelte borger Man kan nu gå til hovedsiden og vælge den borger, man vil oprette en individuel plan for. Når man har markeret borgeren og er kommet ind på borgerens side, går man ind under fanebladet Planer. Her klikker man på feltet Ny plan. Der åbnes et vindue, som det ses ovenfor. Her navngives planen. For eksempel Individuel plan SIP og dato. Der skrives hvem, der er ansvarlig for planen og anden ansvarlig. Det er Side 9 af 30

10 kun dem, der kan skrive i planen fremover. I feltet Skabelon vælges den skabelon, man netop har lavet. Der markeres i feltet under udarbejdelse. Afslutningsvis klikkes der på OK i øverste højre hjørne af vinduet Nu er den individuelle plan oprettet til den pågældende borger. Det en meget god ide at teste om man har de relevante faneblade m.m., før man lægger den nye plan ud under alle borgerne, da den efterfølgende ikke kan laves om 2. At skrive i borgerens individuelle plan Når man har fulgt ovenstående procedure, vil man fremover kunne se den nye plan, når man markerer den pågældende borger på startsiden i Bosted og går ind på borgerens side og her klikker på det første faneblad Planer. Når man skal skrive i planen for den pågældende borger, klikker man på den nye plans navn. 2 Når man har oprettet en plan for en borger ud fra en skabelon, er det efterfølgende ikke muligt at redigere faneblade, felter og hjælpetekst til den pågældende skabelon. I stedet bliver man nødt til under Konfiguration at vælge skabelonen og kopiere denne. Man skal herefter klikke på mappen Plan i venstre side to gange så den folder sig sammen og ud igen. Når man går ind på kopien, kan man omdøbe denne og redigere felter, indsætte nye faneblade m.m. Derefter skal den nye skabelon tilknyttes borgeren. Man så skal den udfyldes forfra. Side 10 af 30

11 Man kommer nu ind på en side med de Faneblade og Feltnavne man oprettede under skabeloner. For at udfylde de relevante områder for den aktuelle borger for eksempel i fanebladet Startudredning markerer man det pågældende faneblad og så går man ind under Redigér faneblad. Der kommer nu et vindue med mulighed for at skrive oplysninger om borgeren for hvert punkt. Ude i højre side ses den hjælpetekst, der blev skrevet dengang skabelonen blev oprettet. Da Længde (px) for hvert felt er sat til 600, er der rigelig plads at skrive på. Side 11 af 30

12 Når man udfylder de enkelte områder, kan det være en god idé at gemme undervejs. Man gemmer ved at klikke på Gem i øverste højre hjørne af vinduet. Først når man klikker på OK i øverste højre hjørne af vinduet, kommer det man har skrevet til at stå fremme under fanebladet. Når man har udfyldt felterne under fanebladet har man efterfølgende mulighed for at printe det, man har skrevet. Man får på denne måde et meget overskueligt print af det, man har skrevet her. Når man skal lægge mål ind for den enkelte borger, klikker man på Redigér plan i værktøjslinjen. Side 12 af 30

13 Der åbnes nu et vindue. Her tjekker man, at der står, at Status er Under udarbejdelse. Ellers er der ikke mulighed for at indskrive mål. Herefter klikker man på OK i øverste højre hjørne af vinduet. Man kan nu klikke på Nyt mål på værktøjslinjen. Herved åbnes et vindue. Man udfylder feltet Målnavn og de andre felter, der er relevante. Herefter klikker man på OK i øverste højre hjørne af vinduet. Side 13 af 30

14 På Sct. Mikkel har man valgt at oprette mål ud fra De syv livsområder i livskvalitetsværktøjet i SIP-voksen. Hvis man selv ønsker dette, kan man ligeledes oprette et mål for hvert af livsområderne som er: Psykisk velbefindende, Relationer, Fysisk velbefindende, Selvbestemmelse, Aktiviteter, Materielle forhold, Deltagelse i samfundet. Når man har oprettet de mål, man ønsker, skal den individuelle plan aktiveres, før det bliver muligt at tilknytte delmål. Dette gøres ved, under den pågældende plan, at klikke på Redigér plan på værktøjslinjen. Der åbnes nu et vindue og her kan man så sætte Status til Aktiv og så klikke på OK i øverste højre hjørne af vinduet. Hvis man efterfølgende ønsker at oprette endnu et mål, skal man klikke på Redigér plan på værktøjslinjen og så markere feltet Under udarbejdelse i vinduet. Så er der mulighed for at oprette endnu et mål. Side 14 af 30

15 Når planens status er sat til aktiv, bliver det muligt at vælge Nyt delmål på værktøjslinjen under den pågældende plan for borgeren Når man klikker på Nyt delmål på værktøjslinjen kommer følgende vindue frem som ses ovenfor og på næste side. Side 15 af 30

16 Som det ses af de to forrige billeder, kommer de felter frem, man indledningsvist oprettede, da man udarbejdede skabelonen. Her kan man indskrive, hvad der er relevant i forhold til den aktuelle borger. Man skal også skrive en dato for evaluering af delmål. På Sct. Mikkel har man valgt at oprette delmål ud fra listen af delmål under hvert livsområde i Indsatsskemaet i SIP. Alle disse delmål har man valgt at skrive ind under den enkelte borger. Dette sikrer en ensartethed og sparer tid i forhold til dokumentationsarbejdet. Daglig anvendelse I det daglige dokumentationsarbejde kan man nu, når alle mål og tilhørende delmål er oprettet for den enkelte borger, gå ind under den enkelte borger og lave en ny dagsrapport. Her kan man på botilbuddet evt. opstille anvisninger for, hvad og hvornår der skal dokumenteres i forhold til det enkelte delmål. For eksempel kan man aftale, at det kun er, når der sker afvigelser, at der skal skrives en dagsrapport på delmålet for dermed at minimere omfanget af dokumentationsarbejdet og -materialet. Side 16 af 30

17 For at skrive en dagsrapport til det enkelte delmål, kan man gå ind på den enkelte borgers side i Bosted, hvorved man i højre side kan se en oversigt over aktive delmål. Her klikker man på delmålets navn. Så kommer man ind på en side tilsvarende, den man ser ovenfor, med den tekst man tidligere har skrevet til de enkelte områder. Her er nu mulighed for at klikke på Ny dagsrapport på værktøjslinjen. Man kan også gå ind under fanebladet Delmål på borgerens side i Bosted og her klikke på de delmål, man vil skrive dagsrapport for. Når man har klikket på delmålet, kommer muligheden for at vælge Ny dagsrapport frem i værktøjslinjen. Side 17 af 30

18 Ovenstående vindue kommer frem, når man klikker på Ny dagsrapport. Her kan man på daglig basis dokumentere arbejdet med delmål. Evaluering af delmål Når dagen for evaluering af delmål kommer, bliver navnet på delmålet i delmålslisten rødt. Man kan klikke på den røde tekst for at skrive dagsrapport med evaluering. Side 18 af 30

19 Dette foregår ved, at man, når man opretter Ny dagsrapport under Type, klikker på Evaluering. Efterfølgende kan man skrive evalueringen af delmålet. Når delmålet er evalueret, skal det afsluttes. Dette gøres ved at klikke på den grønne blyant ude til venstre for delmålet på delmålslisten. Derved åbnes et vindue. Her kan man markere feltet Afsluttet med Ja. Og så er man klar til at opsætte nyt delmål Side 19 af 30

20 Dokumentation af kompenserende og vedligeholdende indsatser I det følgende gennemgås, hvordan Sct. Mikkel har sat Bosted op, så det er muligt at dokumentere indsatser af vedligeholdende og kompenserende karakter. Det illustreres således hvordan Sct. Mikkel har opsat en skabelon for plejeplaner i Bosted, hvordan plejeplanen tilknyttes den enkelte borger og endelig, hvordan den daglige indsats af kompenserende og vedligeholdende karakter dokumenteres i denne plejeplan. Oprettelse af plejeplanskatalog Som tidligere nævnt, skelner man på Sct. Mikkel mellem udviklende indsats og vedligeholdende og kompenserende indsats i dokumentationsarbejdet. Det betyder, at de mål og delmål, der opstilles i Bosted, udelukkende er af udviklende karakter. Vedligeholdende og kompenserende indsatser dokumenteres under Plejeplaner. For at oprette plejeplaner i Bosted, klikker man på Konfiguration under Genveje. Side 20 af 30

21 Under Konfiguration klikker man på mappen Plejeplanskatalog. Når mappen åbner sig, kan man klikke på et af de plejeplanskataloger, der ligger nedenunder. Herved får man mulighed for at klikke på Nyt katalog oppe i værktøjslinjen. Side 21 af 30

22 Når man har klikket på Opret nyt katalog kommer følgende vindue frem. Her giver man kataloget et navn og sætter status til Aktiv. Man klikker på OK i øverste højre hjørne af vinduet. Herefter klikker man på Ny plejeplan på værktøjslinjen, hvorved ovenstående vindue åbner sig. Her kan man skrive en indsats/aktivitet af kompenserende eller vedligeholdende Side 22 af 30

23 karakter som en generel tekst, der kan gælde for alle borgere. Hver gang man trykker OK i højre hjørne af vinduet føjes aktiviteten til listen i skabelonen. Oprettelse af plejeplan for den enkelte borger Når alle aktiviteter er skrevet ind, skal de tilknyttes borgerne. Dette gøres ved at klikke på Redigér katalog. Derved åbnes et vindue med to faneblade foroven. Man går ind under fanebladet Beboere. Her er en liste over alle beboere, hvor man har mulighed for at sætte flueben ved dem, der skal kunne tilknyttes det nyoprettede plejeplanskatalog. Nu skal de indsatser i plejeplanskataloget, der er relevante for den enkelte borger tilknyttes borgeren. Dette gøres ved at gå ind under den pågældende borger og klikke på Redigér beboer på værktøjslinjen. Side 23 af 30

24 Når man klikker på Redigér beboer åbnes følgende vindue. Her klikker man på fanebladet Plejeplaner. Man vælger hvilket plejeplanskatalog, man vil knytte til borgeren. Side 24 af 30

25 Og man vinger alle de aktiviteter af, som er relevante for borgeren. Og afslutter med at trykke OK i højre hjørne af vinduet. Nu er der valgt aktiviteter for den enkelte borger. Men de er endnu ikke tildelt borgeren personligt med angivelse af de nærmere rammer for opgaven. For at tildele opgaven klikker man på fanebladet Plejeplaner på borgerens side og her klikker man på den grønne blyant ud for det punkt, man vil tildele borgeren. Side 25 af 30

26 Når man har klikket på blyanten åbnes et vindue. Her er det muligt at vælge, hvor hyppigt aktiviteten skal udføres. Man skal angive start- og slutdato for aktiviteten. Man skal vælge en slutdato for aktiviteten også selvom man ikke nødvendigvis kender denne. Man kan i givet fald vælge en dato langt ude i fremtiden og være opmærksom, når man nærmer sig denne dato, så man kan nå at ændre den, da der ikke kommer nogen advarsel og aktiviteten efter den angivne slutdato holder op med at optræde på borgerens plejeplan. Der vælges også start- og sluttidspunkt for aktiviteten. Her skal man være opmærksom på, at sluttidspunkt ikke er sluttidspunkt i forhold til udførelse af aktiviteten men for dokumentation i forhold til aktiviteten. Altså det tidspunkt man senest skal have noteret i Bosted at man har udført aktiviteten. I feltet Beskrivelse kan man skrive de mere specifikke forhold, der knytter sig til aktiviteten i forhold til den pågældende borger. Afslutningsvis trykkes på OK oppe i højre hjørne af vinduet. Den samme procedure gentages for alle aktiviteter, der skal udføres i relation til den pågældende borger. Side 26 af 30

27 Ovenfor ses hvordan siden i Bosted ser ud, når man har redigeret en opgave, så den er i overensstemmelse med de forhold, der gør sig gældende i forhold til den enkelte borger. Man har efterfølgende altid mulighed for at redigere i beskrivelser af indsatser og slutdato for aktiviteten m.m. Dette gøres ved at klikke på den grønne blyant ude til venstre for aktiviteten. Det daglige dokumentationsarbejde Når man i det daglige arbejde skal dokumentere, at man har gennemført en aktivitet, så klikker man på den gule cirkel ude til højre. Side 27 af 30

28 Når man har gjort det, kommer der et vindue frem, som det ses af forrige side. Her kan man vælge om aktiviteten er gennemført eller ikke gennemført. Man kan tilføje kommentarer, hvis der har været nogle helt særlige forhold, der har gjort sig gældende i forbindelse med udførelsen af aktiviteten. Når man har dokumenteret udførelsen af aktiviteterne, ser skærmbilledet således ud, hvor der står: Der er ingen planlagt pleje i denne periode indtil det næste starttidspunkt for en aktivitet. Side 28 af 30

29 Oversigt over gennemførte plejeplaner For at få en oversigt til dokumentation for udførelse af aktiviteter for borgeren, skal man gå ind under Genveje fra hovedsiden. Her vælger man Plejeplaner. Hvis punktet Plejeplaner ikke er på genveje, kan man vælge Redigér genveje og så vinge af ved Plejeplaner. Så kommer man til denne side. Her vælger man team og borger og får efterfølgende en liste over hvilke aktiviteter, der er gennemført og kommentarer for de gange, hvor aktivite- Side 29 af 30

30 ten for eksempel ikke er gennemført. Denne side kan printes og derfor evt. bruges som bilag i forhold til at dokumentere indsatser af plejende og vedligeholdende karakter. Side 30 af 30

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører

Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører Indhold 1 Log på... 2 2 Opret/Find projekt... 2 3 Navngiv projekt... 2 4 Opret opgaven... 3 5 Definer opgaverammer... 3 6 Beskrivelse

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

It-manual til udfyldelse af selvevaluering

It-manual til udfyldelse af selvevaluering It-manual til udfyldelse af selvevaluering Denne manual har til formål at guide medarbejderen i udfyldelsen af selvevalueringen via Bosted. Der er derfor udelukkende fokus på, hvor og hvordan brugen af

Læs mere

Bostedet Blåkærgård 2013

Bostedet Blåkærgård 2013 Bostedet Blåkærgård 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014.

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Gårdhaven 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan læses figurerne

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side2. 2. Opret eller rediger en stillingsprofil Side Tildel stillingsprofil Side 7

1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side2. 2. Opret eller rediger en stillingsprofil Side Tildel stillingsprofil Side 7 6 trin i Kompetenceevaluering i HR-systemet (alle trin har en IT-vejledning, som er trykt i denne mappe og som også ligger på intranettet HTKAlle under ledelsesevaluering) 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN WORKCYCLUS BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN VERSIONSNR. 4 SEPTEMBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 Handlingsplan... 2 1.1 Overblik på indsatsområder på handlingsplan... 2 1.2 Opret et indsatsområde... 3 1.3 Indsatsområde

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version Generelle Læreplaner - Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Version 1.0 2016 Side 2 af 22 Indhold IST Læreplaner... 4 Om pædagogiske læreplaner... 4 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 5 Skabeloner...

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord)

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Videomodulet opkald Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Log ind på Remind.appinux.com med dit regionsid og din adgangskode. (Du kan lave en genvej til Remind i din bogmærkelinje

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER TIDSHÅNDTERING I SEKRETÆRENS OPGAVER 1 Indhold 1. Sekretærens opgaver i ProMark... 2 2. Sådan registrerer du egen projekttid og eget fravær... 2 3. Sådan kontrollerer du, om alle uger i en måned er lukket

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

SecureAware Risk Manual

SecureAware Risk Manual SecureAware Risk Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: april 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af Risk-modulet i SecureAware. Dokumentet

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Vejledning i Logbog for gylletanke

Vejledning i Logbog for gylletanke Vejledning i Logbog for gylletanke Sådan bruger du elektronisk logbog for gylletanke Oversigt 1. Logbog for gylletanke på Landmand.dk 2. Logbogen - Oversigt 3. Opret gylletanke 4. Notér udbringning(er)

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE

BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE Maja Maria Nielsen Arts Media Lab 1 S i d e Oversigt over oprettelse og basisfunktioner i Google Drive 1. TRIN: OPRETTELSE AF GOOGLE- KONTO 2. TRIN: LOGIN PÅ KONTO 3.

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM POS Manual BackOffice WALLMOB.COM S. 2 Velkommen til dit BackOffice For bedst muligt at opsætte og navigere rundt i dit Wallmob POS BackOffice, anbefaler vi en grundig gennemgang af nærværende manual,

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Denne vejledning beskriver indtastning af afværgefaser i JAR. Der vil desuden komme en kort beskrivelse af undersøgelsesfaser. Hele delen omkring projekt og faseoprettelse

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

INTRO TIL GOOGLE DREV

INTRO TIL GOOGLE DREV 1 UDOVER AT VÆRE ET PRAKTISK STED AT GEMME SINE TING I SKYEN, SÅ ER GOOGLE DREV OGSÅ INDGANGEN TIL GODE SAMARBEJDS- OG DELEVÆRTKØJER: DET ER MULIGT BÅDE AT GIVE SE, KOMMENTERINGS- OG REDIGERINGSADGANG

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Opsætning af TalentCentral

Opsætning af TalentCentral Opsætning af TalentCentral Indhold: Opsætning af TalentCentral Brugerroller Retningslinjer for organisering af din TalentCentral-platform Oprettelse og administration af brugere Oprettelse af brugergrupper

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere