Undersøgelse af Lean i danske kommuner 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af Lean i danske kommuner 2006"

Transkript

1 Undersøgelse af Lean i danske kommuner 2006 Thomas Bøhm Christiansen, Implement A/S Michael Møller, Perspektivgruppen Søren Sønderby, KL s konsulentvirksomhed Sammendrag Kommunerne ser ud til at tage Lean til sig. Mange er gået i gang, endnu flere har meget konkrete overvejelser herom. Lean ses som et offensivt tiltag, der dog vil blive målt på evnen til at reducere ressourceforbruget på opgaverne og på at der skabes en højere kvalitet. Tre Lean værktøjer står ud som de absolut væsentligste, nemlig løbende forbedringer, fjernelse af spild og værdistrømsanalysen. Generelt ser det ud som om, at der er et godt kendskab til Lean i kommunerne, de ser ud til at have tænkt mange gode tanker om, hvorfor man går i gang med Lean, og mål, midler og måling ser ud til at hænge fornuftigt sammen. Den primære bekymring går på, om der er en tilstrækkelig sammenhæng mellem forventninger til effekten og den ressourceallokering man har i tankerne. Kommunerne er dog rigtig godt på vej tegner til at blive et rigtig spændende kommunalt Lean år. Hovedkonklusioner Næsten halvdelen af de 31 respondentkommuner overvejer konkret at gå i gang med Lean. Kommunerne har tænkt sig at anvende Lean offensivt, idet udvikling af organisationen og frigørelse af ressourcer til andre aktiviteter er de vigtigste motiver. Lean ses således som et middel til at imødegå fremtidens udfordringer frem for at være et middel til at effektivisere. Løbende forbedringer, Fjernelse af spild og værdistrømsanalyse anses som de tre vigtigste værktøjer i Lean-værktøjskassen efterfulgt af standardiserede processer. For kommunerne handler det derfor i meget høj grad om at forstå og forbedre deres vigtigste processer. De tre absolut vigtigste succeskriterier for kommunernes Lean indsats er mindre ressourceforbrug pr. opgave, højere kvalitet og højere kundetilfredshed. Disse succeskriterier stemmer godt overens med motiverne, og bekræfter at kommunerne vil anvende Lean offensivt. Indledning I forbindelse med afholdelsen af konferencen LEAN i kommunerne, som Væksthus for Ledelse var arrangør af, blev der udført en kortfattet spørgeskemaundersøgelse (vedlagt som bilag), som havde til formål at få et overblik over status på Lean i danske kommuner. Konferencen var et led i et Væksthus for Ledelse projekt Effektivisering i fællesskab, hvor fire kommuner skal gennemføre indførelse af Lean i et pilotområde. Konferencen havde til formål at give en introduktion til Lean, til Væksthus for Ledelse projektet og til allerede indvundne erfaringer i offentlige organisationer. Kommunernes aktuelle overvejelser omkring Lean er angivet i figur 1. Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 31 kommuner. Yderligere beskrivelse af respondentgruppen er anført sidst i undersøgelsen.

2 19 26 Er i gang 10 Har truffet beslutning om at gå i gang Overvejer pt. at gå i gang Har ingen konkrete planer om at gå i gang 45 Figur 1: Status på Lean Konkret overvejer 45 % af respondenterne pt. at gå i gang med Lean; mens yderligere 10 % har truffet beslutning om at gå i gang. Det vil sige at mere end halvdelen af danske kommuner i den nære fremtid kan forventes at igangsætte konkrete Lean aktiviteter. Yderligere er ca. hver femte kommune allerede i gang i dag. En fjerdedel af kommunerne har ingen konkrete planer om at gå i gang. Motiver for at arbejde med Lean Der er højest sandsynligt lige så mange motiver for at arbejde med Lean, som der er kommuner. I nærværende undersøgelse er der spurgt ind til 10 forskellige motiver, der har haft til hensigt at dække langt de fleste motiver. Respondenterne blev bedt om at besvare spørgsmålet Hvad er de primære motiver til at arbejde med Lean/overveje at gå i gang med Lean ved at afkrydse to af de 10 forskellige mulige svar ,9 35,5 25,8 25,8 22,6 16,1 9,7 3,2 0 0 Udvikling af organisationen Frigørelse af ressourcer til andre aktiviteter Skabe bedre samarbejde Øget medarbejdertilfredshed Rationalisering Øget kundetilfredshed Kortere sagsbehandlingstid Del af fastlagt strategi Skære stillinger fra Skaffe kvalificeret arbejdskraft Figur 2: Motiver til at arbejde med Lean Det ses af figur 2, at når respondenterne blev bedt om at være meget selektive omkring motiver har rigtig mange udpeget udvikling af organisationen og frigørelse af ressourcer til andre aktiviteter som de vigtigste. Det kan tolkes som en ret offensiv tilgang til Lean, idet det er meget udviklingsorienteret. Et motiv, der ofte forbindes med Lean, Rationalisering er faktisk kun det femte mest vigtige motiv. Ind imellem kommer ønsker om at Skabe bedre samarbejde og øget medarbejdertilfredshed, altså to meget medarbejderorienterede motiver. Man kan derved konkludere, at det udviklingsorienterede er vægtet højest, dernæst kommer det medarbejderorienterede og endelig kommer rationaliseringen. Det er dog værd at bemærke, at de to mest kundeorienterede motiver Øget kundetilfredshed og Kortere sagsbehandlingstider

3 generelt ikke af respondenterne vurderes at være blandt de to mest vigtige motiver for at indføre Lean. Succeskriterier Én ting er motiverne for at arbejde med Lean. Men hvad bestemmer om indførelse af Lean er en succes eller fiasko? Respondenterne blev stillet spørgsmålet: Hvad er de primære og målbare succeskriterier? Her kunne afkrydses to af en række mulige succeskriterier. Resultaterne er vist i figur ,8 51,6 41,9 16,1 6,5 3,2 3,2 Mindre ressourceforb... Højere kvalitet Højere kundetilfredshed Kortere sagsbehandl... Mindre jobomsætning Besparelser i årlige... Mindre sygefravær Figur 3: Succeskriterier Mindre ressourceforbrug pr. opgave og højere kvalitet er de to væsentligste succesparametre, som man vil følge op på i kommunerne. Som det tredje vigtigste succeskriterium kommer kundetilfredshed, selvom kundeorienteringen blandt motiverne stod svagt. Det er bemærkelsesværdigt at kortere sagsbehandlingstider ikke vurderes som et særligt væsentligt succeskriterium. Endelig er de medarbejderorienterede såsom mindre jobomsætning og mindre sygefravær generelt set ikke blandt de to væsentligste succeskriterier. Her er ressourceforbrug og kvalitet højere på dagsordenen i kommunerne. Lean værktøjer hvilke anvendes? Helt tilbage fra 1980 erne har Lean værktøjskassen været kendt og anvendt i produktionsvirksomheder. I kommunerne er et par af værktøjerne skiftet ud, og i spørgeskemaet er der angivet en liste med 15 værktøjer og principper, der i dag næsten har udviklet sig til værktøjer. Respondenterne blev stillet spørgsmålet: Hvilke konkrete værktøjer anvendes / tænkes anvendt og op til 5 værktøjer kunne afkrydses. Denne liste må vurderes at være dækkende, idet ingen respondenter har fundet behov for at tilføje yderligere værktøjer ved at krydse af i Andet.

4 ,7 64,5 61,3 48,4 45,2 38,7 25,8 19,4 12,9 9,7 9,7 6,5 6,5 3,2 3,2 Løbende forbedringe... Fjernelse af spild Værdistrømsanalyse Standardiserede pro... Teamorganisering Målstyring (visual co... Planlægningstavle Reduktion af bunker Flow - nyt layout/mind.. 5 x hvorfor Lean styring Gemba walk Poka Yoke Taktstyring PDCA Figur 4: Lean værktøjer Det ses, at værktøjerne deler sig i flere grupper. Tre værktøjer anvendes i mere end 60% af kommunerne, mens tre andre anvendes i omkring 40% af kommunerne. Disse må vurderes at være de vigtigste værktøjer i de danske kommuner. De udgør faktisk 77% af det samlede antal krydser på dette spørgsmål. Mest anvendt er Løbende forbedringer (Kaizen), Fjernelse af spild og Værdistrømsanalyse, hvor næsten 2 af 3 virksomheder anvender hvert af disse værktøjer, og endelig anvender ca. 40% af virksomhederne Standardiserede processer, Teamorganisering og Målstyring (visual control). Disse seks værktøjer kan næsten betegnes generiske for de fleste Lean indførelser i kommuner, mens de øvrige værktøjer i højere grad må forventes indført situationsbestemt. Tallene i figur 4 skal tages med et vist forbehold, idet en målsætning om at få dækket de mest almindelige værktøjer kan føre til, at nogle af værktøjerne ikke er kendte af respondenterne, således at svarene klumper sig sammen omkring de mest kendte af værktøjerne. Det vurderes dog, at de oftest anvendte værktøjer i høj grad stemmer overens med de værktøjer, som høres fra kommunale Lean cases i dag, og herunder på konferencen. Der kan ikke udelukkes, at respondenterne kan være blevet inspireret en smule af konferencens indlægsholdere. To vigtige Lean practices Afslutningsvis er der i spørgeskemaundersøgelsen spurgt ind til to væsentlige practices, som normalt bliver resultater af at indføre lean, nemlig et intensiveret arbejde med mål og opfølgning herpå og et mere intensiveret arbejde med løbende forbedringer. Respondentkommunernes nuværende forhold på dette område er indikeret i figur 5 og 6. Mål og målopfølgning Respondenterne blev bedt om at forholde sig til spørgsmålet: Hvordan arbejder I med mål i dag? En korrelationsanalyse viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem organisatorisk niveau og besvarelsen af dette spørgsmål. Figur 5 viser besvarelsen.

5 10% 21% Vi har ingen officielle mål 17% 21% 31% Vi har mål, men følger sjældent op Vi har mål og følger løbende op Vi har alt for mange mål Vi har ingen mål Figur 5: Arbejdet med mål og målopfølgning Det ses, at godt 20% har mål og følger løbende op. De resterende små 80% af respondentkommunerne har forskellige typer af udfordringer i forhold til mål og målopfølgning. Næsten yderligere 50% af respondenterne har mål; men nogle får ikke fulgt op, og andre har alt for mange mål at følge op på. Målstyring var et af de vigtige Lean værktøjer, jf. figur 4. Set i sammenhæng med figur 5, må det konstateres, at det vil være hensigtsmæssigt at arbejde med dette Lean værktøj. I figur 6 vises svarene på spørgsmålet: Hvordan arbejder I med Løbende forbedringer i dag? 24% 0% 0% Vi har ingen formel politik eller systemer til dette Vi har en forslagskasse 0% 76% Vi afholder afdelingsmøder hvor forbedringer er et punkt Vi har en forbedringstavle og holder tavlemøder herom Vi anvender PDCA og problemløsning struktureret Figur 6: Arbejdet med Løbende forbedringer Mere end 2 ud af 3 respondenter angav i figur 4, at man arbejdede med eller påtænkte at arbejde med Løbende forbedringer i en Lean implementering. Hvis ellers løbende forbedringer vægtes højt i kommunen, ser det jf. figur 6 ud til at være en rigtig god idé, idet mere end 3 ud af 4 kommuner tilsyneladende ikke har en formel politik for eller systemer til støtte af løbende forbedringer. Men som nævnt, vil der blive gjort noget ved det i de kommende Lean indførelser i kommunerne.

6 Implementeringsforhold Afslutningsvis blev respondenterne spurgt til et par forhold omkring implementeringen af Lean. Først blev der spurgt til, hvornår man forventede effekt af Lean med følgende spørgsmål: Hvor lang tid forventes det at tage for Lean er indført på et stabilt niveau, der giver mærkbar effekt? 0% 36% 29% Under ½ år ½ - 1 år 1-3 år Mere end 3 år 35% Figur 7: Forventet tid til mærkbar effekt Det ses, at der er meget forskellig opfattelse af dette spørgsmål, jf. figur 7. En korrelationsanalyse viser endvidere, at der ikke er nogen sammenhæng mellem dette spørgsmål, og så respondentkommunens status med Lean (figur 1). Ønsker man at skabe mærkbare resultater, der kan fastholdes, på under ½ år, må det alt andet lige formodes, at det kræver en øget ressourceindsats. En korrelationsanalyse mellem data bag figur 7 og data bag figur 8, der viser forventningerne til den interne ressourceallokering viser ingen statistisk signifikant sammenhæng. Det må derfor være en anbefaling, at kommuner, der ønsker mærkbar effekt på den korte bane er meget omhyggelige med ressourcesituationen og tillige vælger de rette Lean værktøjer, der kan understøtte dette ønske. Figur 8 illustrerer svarene på spørgsmålet: Hvor mange fuldtidsressourcer anvender i pt. / har I planer om at anvende på Lean? 8% 20% 12% 36% Under Over 5 24% Figur 8: Fuldtidsressourcer, der sættes/forventes sat ind på Lean indførelsen

7 Omkring 3 ud af 5 kommuner regner med at allokere maksimalt 1 fuldtidsressource på at indføre Lean. Det må formodes, at der i besvarelsen tænkes på et pilotområde, for såfremt én person skal supportere Lean indførelsen i en kommune til personer, bliver det en meget stor udfordring. Uanset hvor stor ressourceindsats, der lægges fra lokalt hold i driftsorganisationen. 20% af kommunerne angiver at de vil investere 3 eller flere fuldtidsstillinger i at indføre Lean. Det giver nogle rigtig gode muligheder for at støtte op om en lang række Lean aktiviteter ude omkring i kommunen. Drages en parallel til private virksomheder, så allokeres her typisk personer til en virksomhed med ansatte. Det er derfor vigtigt at afstemme ressourceallokering med forventninger til effekten. Respondentgruppe Da spørgeskemaet blev udfyldt på en konference, hvis primære formål var at gøre kommuner interesserede i at deltage i en indførelse af Lean i et pilotområde, kan det ikke udelukkes, at der er en vis bias i form af, at respondenterne kan udvise en højere interesse for Lean end populationen af danske kommuner generelt kan tillægges. På konferencen deltog typisk flere deltagere fra samme kommune. For at undgå multiple besvarelser fra samme kommune indgår alene et spørgeskema fra hver kommune. Sorteringskriterierne har været: 1. Korrekt udfyldt spørgeskema 2. Respondenten med den højeste titel i kommunen 3. Lodtrækning Med hensyn til korrekt udfyldt spørgeskema hentydes til, at ved f.eks. spørgsmålet om motiver for at indføre Lean, blev respondenterne bedt om at afkrydse de to vigtigste motiver. Spørgeskemaer, der indeholder afkrydsning ved flere end 2 motiver anses ikke for korrekt udfyldte. Respondenterne fordeler sig stillingskategorimæssigt som vist i figur 9. Der er ingen statistisk signifikant korrelation mellem stillingskategorien for respondenten og hvilken status Lean har i kommunen. Dvs. kommunens hensigter med Lean kan ikke læses ud af, hvem der deltager i konferencen fra de forskellige kommuner. Det er ikke således, at man sender en direktør, hvis man f.eks. konkret har besluttet at gå i gang. 10 Direktør Afdelings- /funktionsleder Udviklingskonsulent Figur 9: Respondentprofil I forhold til en eventuel indførelse af Lean er det værd at bemærke, at mere end halvdelen af respondenterne sidder i en linielederstilling. Al erfaring siger, at såfremt man skal have succes med Lean, skal linieledelsen involveres des tidligere des bedre. Lean må ikke blive et projekt for udviklingskonsulenter alene.

8 BILAG: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE KONFERENCE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB Respondent: Kommune: Stilling: O Direktør O Afdelings-/funktionsleder O Udviklingskonsulent Status på Lean: O Er i gang O Har truffet beslutning om at gå i gang O Overvejer pt. at gå i gang O Har ingen konkrete planer om at gå i gang O Har overvejet og besluttet ikke at gå i gang Hvad er de primære motiver til at arbejde med Lean/overveje at gå i gang med Lean: (vælg de 2 svarmuligheder, der passer bedst) O Skabe bedre samarbejde om processen O Rationalisering (mere optimal ressourceudnyttelse) O Kortere sagsbehandlings-/svartider (eller lignende) O Frigørelse af ressourcer til andre konkrete aktiviteter, der skal løses O Som en vej til at skære stillinger fra O Som en vej til at imødekomme udfordringen ved at skaffe kvalificeret O Øget medarbejdertilfredshed/-trivsel/-glæde O Øget kundetilfredshed O Udvikling af organisationen O Del af fastlagt strategi arbejdskraft O Andet (skriv selv)

9 Hvor sættes ind: O Administrative processer fra starten O Serviceområder alene fra starten O Begge områder fra starten I hvilket område forløb pilotprojektet / skal det forløbe: Hvilke konkrete værktøjer anvendes / tænkes anvendt: (Vælg de 5 vigtigste) O Standardiserede arbejdsprocesser O Løbende forbedringer (Kaizen) O Målstyring (Visual control) O Planlægningstavle O Taktstyring O Værdistrømsanalyse (Value Stream Mapping) O Fjernelse af Spild O 5 x hvorfor O PDCA O Teamorganisering O Flow nyt layout og/eller mindre seriestørrelser O Reduktion af bunker O Lean styring (pull) O Gemba walk O Poka Yoke (fejlsikringsmekanismer) O Andet (skriv selv) Hvad er de primære og målbare succeskriterier (vælg de 2 svarmuligheder, der passer bedst) O Besparelser i det årlige budget O Kortere sagsbehandlingstider O Mindre ressourceforbrug pr. opgave O Mindre sygefravær O Mindre jobomsætning

10 O Højere kundetilfredshed O Højere kvalitet Hvordan arbejder I med mål i dag (uanset om I er gået i gang med Lean eller ej): O Vi har ingen officielle mål for afdelingen, men arbejder efter nogle uofficielle mål O Vi har mål, men følger sjældent op O Vi har mål og følger løbende op O Vi har alt for mange mål, og det forhindrer os i at fastholde fokus O Vi har ingen mål Hvordan arbejder I med Løbende forbedringer i dag (uanset om I er gået i gang med Lean eller ej): O Vi har ingen formel politik eller systemer til dette O Vi har en forslagskasse O Vi afholder afdelingsmøder hvor forbedringer er et punkt på dagsordenen O Vi har en forbedringstavle og afholder tavlemøder herom O Vi anvender PDCA og problemløsning struktureret Hvor lang tid forventes det at tage for Lean er indført på et stabilt niveau, der giver mærkbar effekt: O Under ½ år O ½ - 1 år O 1 3 år O Mere end 3 år Hvor mange fuldtidsressourcer anvender i pt. / har I planer om at anvende på Lean? O Under 1 O 1 O 2 O 3-5 O Over 5

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen"

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien Innovationsprocessen Figurer på nettet www.di.dk/innovation Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen" Figur side 17 Har din virksomhed behov for at styrke sin udviklingsevne? Udfyld skemaet med situationen i jeres virksomhed.

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster Rapport nr. 1 Behovsanalyse Som første fase i et nyt forskningsprojekt vedr. Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster ved Institut

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Arbejdsgange i ambulatorier og operationsgange. Netværksdage om sygehusbyggeri, 28. august 2012 Lars Dyrby Johansen, Region Sjælland

Arbejdsgange i ambulatorier og operationsgange. Netværksdage om sygehusbyggeri, 28. august 2012 Lars Dyrby Johansen, Region Sjælland Arbejdsgange i ambulatorier og operationsgange Netværksdage om sygehusbyggeri, 28. august 2012 Lars Dyrby Johansen, Region Sjælland Om projektet Formål Det overordnede formål med projektet er at synliggøre

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Nyhedsbrev om Lean. 3. Udgave November 2015. Skanderborg Kommunes Lean rejse. Skanderborg Kommunes formål med Lean rejsen

Nyhedsbrev om Lean. 3. Udgave November 2015. Skanderborg Kommunes Lean rejse. Skanderborg Kommunes formål med Lean rejsen howbiz.dk Tlf. 31 10 9000 info@howbiz.dk Nyhedsbrev om Lean 3. Udgave November 2015 Skanderborg Kommunes Lean rejse Den 8. oktober var Center for Lean igen inviteret ud til virksomhedsbesøg, denne gang

Læs mere

Troværdighedsundersøgelsen 2011

Troværdighedsundersøgelsen 2011 Troværdighedsundersøgelsen 2011 Politikere Radius Kommunikation // Oktober 2011 Troværdighedsundersøgelsen 2011 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings tiltro til partilederne af de danske

Læs mere

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Agenda Virksomhedspræsentation Lidt historie om arbejdet med produktivitetsforbedringer Organisationen som et system Udfordringerne Gruppediskussioner Tilbagemelding

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum.

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Trim din virksomhed...2 Forbedringer...2 De fem principper i lean...2 Husmetaforen...3 De ni trin i leanhuset...3 Trin 1: Organiser opgaverne...3

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Den første implementering af Lean i det pædagogiske miljø i en dansk folkeskole er nu gennemført.

Den første implementering af Lean i det pædagogiske miljø i en dansk folkeskole er nu gennemført. Forbedrede teamresultater med Lean i folkeskolen Lean med stor succes blandt det pædagogiske personale i Folkeskolen. Den første implementering af Lean i det pædagogiske miljø i en dansk folkeskole er

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Lean og arbejdsmiljø Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef Dorthe Petersen Mail: dp@sky-light.dk / dope12@esenet.dk Virksomheder, der igangsætter en Lean-kur

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Haabendal Management Løbende forbedringer i øjenhøjde

Haabendal Management Løbende forbedringer i øjenhøjde Eksempler på typiske forløb fra den seneste periode. Haabendal management har bred erfaring indenfor optimerings- og udviklingsforløb. Nedenfor kan ses typiske forløb fra den seneste periode. På baggrund

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere