Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv"

Transkript

1 Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling

2 Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslowbevægelse, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for deres indbyggere. Byplanlægning, byliv og bykvalitet indgår som centrale temaer. 2

3 Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanområdet 6 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning og lovgivning 7 Kommuneplan 7 Landskabsområder i kommuneplan 7 Særlige værdifulde landbrugsområder 8 Visuelle påvirkning 9 Cittaslow i lokalplanen 10 Grundvand, regn og spildevand 10 Vejforhold 10 Landbrugsforhold 10 Zoneforhold 10 Landzonetilladelse med bonusvirkning 10 Teknisk forsyning 10 Miljøforhold VVM 11 Miljøvurdering/-screening 11 Støjforhold 11 Habitatbekendtgørelse 12 Jordforurening 13 Naturbeskyttede områder 13 Museumslov 13 Servitutter 13 Tilladelse/dispensationer fra anden lovgivning 14 Foreløbige retsvirkninger 14 Fotovisualisering 15 Lokalplanens bestemmelser 1 - Lokalplanens formål Område og status Anvendelse Udstykninger Vej, sti- og parkeringsforhold Anlægget placering og omfang Overf aders ydre fremtræden Ubebyggede arealer Skiltning Forudsætninger for ibrugtagning af anlæg Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 26 Kortbilag Kort 01 - Matrikelkort 28 Kort 02 - Lokalplankort 29 3

4 Hvad er en lokalplan? Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere k onkrete tiltag i sammenhæng med kommuneplanens øvrige mål. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. Lokalplaner er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej-, sti- og parkeringsforhold, - placering, udformning af bebyggelse og materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. En lokalplan omfatter to hoveddele, først en Redegørelse og dernæst Lokalplanbestemmelser. I Redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt en kort præsentation af lokalplanområdet og baggrunden og formålet med lokalplanen. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplanbestemmelserne understøttes af et kortbilag. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan v edtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Når byrådet har vurderet de indk omne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen v edtages endeligt. Lokalplanens bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. Hvad regulerer lokalplanen? Lokalplanen regulerer kun fremtidige handlinger som kræver en tilladelse, mens eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Kan der dispenseres? Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens v edtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan. 4

5 Lokalplanens redegørelse Lokalplanområdet vist på luftfoto fra Solcelleanlæggets placereg er angivet med blå farve. Lokalplanens baggrund og formål Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for etablering af et større solcelleanlæg på ejendommen Rødkilde Gods, Ulbølle. Svendborg Kommune ser etableringen af solcelleanlæg, som et positivt bidrag til reduktion af CO2 udledningen i lokalområdet. Forudgående planproces Der har været afholdt forudgående høring i henhold til planlovens bestemmelser med tilhørende borgermøde for placering af solcelleanlæg ved Ulbølle. Der er efterfølgende afholdt yderligere en forudgående høringsproces for en placering mellem Rødkilde Gods og Fjællebrovejen. Udvalget for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede d. 19. maj 2014, at der på baggrund af den afholdte planlægningsproces skal udarbejdes lokalplanforslag med tilhørende k ommuneplantillæg for placeringen syd for Rødkilde Gods. 5

6 , Ulbølle Lokalplanområdet Solcelleanlæggets placering i et åbent landskab mellem Fjællebrovejen og Rødkilde Gods er sk et på baggrund af en forudgående planlægningsproces med politisk stillingtagen blandt f ere placeringsmuligheder inden for godsets jorde. Evalueringen af de alternativ e placeringsmuligheder er sk et med udgangspunkt i Naturstyrelsens v ejledning om placering af solcelleanlæg i det åbne land, herunder at anlæg som udgangspunkt skal placeres i tilknytning til eksisterende byzoner. Efter afvejning af en placering ved Ulbølle by i forhold til en placering i det åbne land, er der udpeget et område syd for R ødkilde Gods for placering af de ønskede solcelleanlæg. Ved indpasning skal der tages særlige landskabelige hensyn. Lokalplanområdets terræn varierer fra kote 19 til kote 22 beliggende i et større åbent landskabsrum men med et markant eksisterende levende hegn, en mindre remise og nærliggende småsk ove, som er med til at bryde synligheden. Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser, der muliggør opførelsen af et solcelleanlæg på 3-4 enheder af 400 kw. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for placeringen og omfanget af solcelleanlægget, og der stilles krav til afskærmende beplantning i forhold til naboer og i for - hold til det omkringliggende landskabs karakter. Solcellerne Der er tale om fristående solcellepaneler på stativ er til nedramning i jorden. Af hensyn til solindfaldet placeres panelerne med en vis afstand, hvorfor der bliver relativt store arealer der hensigtsmæssigt kan tilsås med græs. Vedligeholdelse kan ske ved dyrehold inden for etableret hegning og med tilladelse til opførelse af mindre bygninger som læ for dyrene. Solcellerne får en højde på maksimalt 3 m. Trådhegn Af hensyn til tyv eri og afgrænsning med dyrehold er der beho v for et fast trådhegn rundt om solcelleanlægget. Hegnet planlægges i en højde af 2,2 m. Afskærmende beplantning Da både solcelleanlæg og trådhegn er fremmedelementer i det åbne landskab, stilles der krav om afskærmende beplantning omkring anlægget. Placeringen af anlægget sk er på en mark, der i store tr æk kan betragtes som svagt bølget med en lille bakk e som hæver sig 2-3 m i forhold til resten af terrænet. Der stilles krav til etablering af yderligere afskærmning i form af le- 6

7 vende hegn på strækninger, hvor der ikke i forvejen er levende hegn. For øvrige afskærmende beplantninger stilles krav om at der kun må anvendes egnskarakteristiske arter: Alm. Hvidtjørn, alm. Hyld, alm. Røn, Hæg, Dunet Gedeblad, Engrif et Hvidtjørn, Fuglekirsebær, Hassel, Navr, Kalkved, Seljepil, Slåen, Vildæble, Vrietorn, Æblerose og lign. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplanen Lokalplanens område ligger i det åbne land, hvor der i kommuneplanen ikke er angivet rammer for den fremtidige udnyttelse. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdes der derfor et tillæg til k ommuneplanen således, at lokalplanens bestemmelser bringes i overensstemmelse med gældende kommuneplan. Vedlagte kommuneplantillæg udlægges et n yt rammeområde T3.970 til teknisk anlæg med samme udstr ækning som lokalplanens område. For ud for udarbejdelsen af tillægget har der i henhold til Planloven været afholdt en forudgående høring. Landskabsområder i kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende inden for landskabsområdet V ester Skerninge Nord, delområde 2.M3 med angiv else af tilpas. Her skal der ved nyanlæg ske en tilpasning efter nedenstående retningslinjer: Området beskrives som værende kontrasterende og har god tilstand. Derfor skal følgende iagttages: Landskabsområde i Svendborg Kommuneplan Ny bebyggelse uden sammenhæng til de to store gårde skal så vidt muligt undgås. Evt. n y bebyggelse omkring R ødkilde Gods og Margrethes Minde skal ske i tæt sammenhæng med de eksisterende bygninger og i samme stil. Der skal tages særlig hensyn til den kar aktergivende træallé ved Margrethes Minde. Skovrejsning i området skal undgås. Nye elementer, der forstyrrer de åbne landskaber, herunder tekniske anlæg, skal undgås. Indpasning i landskab I forbindelse med placering af solcelleanlægget i landskabet mellem Rødkilde Gods og Fjællebrovejen er der ved placering og indpasningen af solcelleanlægget lagt v ægt på, at der holdes en tilstr ækkelig stor afstand til godsets ho ved- og driftsbygninger, så opfattelsen af 7

8 , Ulbølle Rødkilde Gods ikke sløres. Solcelleanlæggets størrelse på 4-5 ha med tilhørende afskærmende hegnsplantning betyder, at der kan opnås et landskabeligt skalafor - hold, så solcelleanlæg med omgivende hegn kan opfattes, som andre markparceller i landbrugsområdet ved Ulbølle. Solcelleanlægget vil i forhold til Ulbølle blive afskærmet af et eksisterende stort og tæt nord-sydgående levende hegn. I forhold til de øvrige verdenshjørner skal der ske en tilsvarende etablering af levende hegn bestående af egnskarakteristiske planter. Særlige værdifulde landbrugsområder Lokalplanområdet og de undersøgte mulige alternativer er alle beliggende inden for områder udpeget som i kommuneplan som særligt værdifulde landbrugsarealer. For disse områder er der følgende retningslinjer for planlægningen: De særligt værdifulde landbrugsområder er områder, der er v ærdifulde for såvel planteavl, husdyrbrug, økologi samt frugt- og grøntsagsproduktion. Arealer udpeget som særligt v ærdifulde landbrugsområder skal så vidt muligt friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger for områdets produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder. Overordnede vejanlæg er undtaget. Mindre arealforbrug i forbindelse med udbygning af ejendomme, ridebaner, vindmøller og lignende er undtaget Særlige værdifulde landbrugsområder udpeget i Svendborg Kommuneplan I planlægningsprocessen har lokaliseringen således ikk e været udslagsgivende, da alle de relevante muligheder er omfattet af udpegningen. I forhold til beskyttelsen af de værdifulde jordbrugsområder vurderes udpegningen ikke at være til hinder for etablering af solcelleanlæg, idet disse anlæg i landz onen betragtes som midlertidige anlæg. Lokalplanens bestemmelser sikrer fastholdelse af området i landz one lige som der er bestemmelser om, at alle anlæg senest 1 år efter at de er taget ud af drift, skal fjerne alle anlæg og arealerne skal tilbageføres til oprindelig anvendelse som landbrug. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet og de undersøgte mulige alternativer er alle beliggende inden for område udpeget som kystnærhedsz one. Kystnærhedszonen skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikk e er afhængige af kystnærhed. Der kan i kystnærhedszonen dog planlægges såfremt der er en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Udbredelsen af vedvarende energi anses for værende et anerkendelsesværdigt formål, som dog ikk e skal tilsidesætte de landskabelige interesser i kystnærhedszonen. 8

9 I forbindelse med planlægningen er der afsøgt arealer inden for godsets ca. 200 ha som for størstedelens v edkommende er beliggende i kystnærhedszonen eller inden for arealer, der i k ommuneplanens landskabsanalyse er udpegede som tilpas -områder. Kystnærhedszonen har derfor ikke været udslagsgivende for det valgte lokalplanområde for solcelleanlæg. Kystnærhedszonen i Svendborg Kommune. I vurderingen er indgået muligheden for tilstr ækkelig afskærmning i forhold til kystlandskabet v ed eksisterende beplantning eller v ed afskærmning gennem etablering af nye hegnsplantninger. Det er ligeledes vurderet at være af betydning at et solcelleanlæg jf. Naturstyrelsens vejledning betragtes som værende af midlertidig karakter, idet arealerne skal tilbageføres til jordbrugsformål efter ophør af formålet. Endvidere har det indgået i overvejelserne, at der er tale om en landbrugsvirksomhed som i forvejen har udviklet sig hen i mod selvforsyning i vedvarende energiproduktion, idet der er opsat solcelleanlæg på driftsbygninger samt opsat et 400 kw anlæg nær Ulbølle. Det vurderes således samlet, at den v algte placering er den bedst egnede under hensyntagen til kystnærhedszonen og øvrige planlægningsmæssige hensyn i forhold til landskabet. Visuelle påvirkning Lokalplanområdet ligger i kystnærhedsz onen er derfor omfattet af Planlovens 16, stk. 4. Efter denne bestemmelse skal lokalplanen indeholde en redegørelsen for ny bebyggelse og anlægs visuelle påvirkning af i de kystnære dele. Såfremt anlæg afviger v æsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Solcelleanlægget er placeret i en afstand af 1,66 km fra kysten i kote over havet. Solcellepanelerne må max. have en højde på 3 m over terræn. Anlæggets fremtræden fremgår af fotovisualiseringer side Solcelleanlægget kan, som det fremgår af foto visualiseringen ikke ses fra kysten. Indpasningen i det omgivende åbne landskab vurderes at kunne ske uden væsentlige fjernpåvirkninger, når der etableres den i lokalplanens bestemmelser krævede afskærmende beplantning med karakter af levende hegn. Hegnene etableres som min. 3 r ækkers vildthegn, som med en blanding af buske og mindre trævækster vurderes i løbet af 5-7 år at opnå en højde på 4-6meter. Samlet set vurderes solcelleprojektet ikk e i væsentlig grad at på- 9

10 , Ulbølle virke kystlandskabet, ligesom det vurderes, at anlægget respekterer kommuneplanens retningslinjer for landskabelig indpasning i forhold til Rødkilde Gods beliggende i landskabsområde 2.M3 Cittaslow Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslow-bevægelse, der bl.a. har til formål at udnytte teknologiske løsninger som bidrager til en bæredygtig udvikling Grundvand, regn- og spildevandsforhold Området er i kommuneplanen angivet som drikkevandsområde. Solcelleanlægget vurderes ikke at påvirke grundvandet. Solcellerne placeres på jordspyd som nedsættes i ca. 1,5 meters dybde under terræn. Der støbes ikk e fundamenter. Regnvandet fra solcellepanelserne nedsives på egen grund. Vej, sti og parkering Indenfor lokalplanens område ændres der ikk e på eksisterende of - fentlige veje- og stiforbindelser. Lokalplanen giver mulighed for at der sikres vejadgang fra Rødkildevej ad eksisterende markvej på godsets egne jorde. Landbrugsforhold Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Lokalplanen er ikk e i strid med landbrugspligten, idet det er indeholdt i planens bestemmelser, at fastholde jordbrugsformålet efter endt anvendelse til alternativ energiproduktion. Landzonetilladelse Området er beliggende i landz one og der kr æves landzonetilladelse for etablering af solcelleanlægget jf. lokalplanens bestemmelser. I henhold til planloven kan en lokalplan for et område, der skal forblive i landzone, erstatte de tilladelser efter 35, stik.1, som er nødv endige for planens virk eliggørelse og der kan kn yttes bestemmelser hertil. I bestemmelsesdelen for lokalplan 581 opstilles bestemmelser om, at solcelleanlægget tekniske anlæg fjernes for ejers regning, senest et år efter, at energiproduktionen fra solcelleanlægget er ophørt. Lokalplanen gennemføres med såkaldt bonusvirkning. Teknisk forsyning Elforsyning Solcelleanlægget forventes tilsluttet elnettet, som her v aretages af Sydfyns Elforsyning Net A/S. 10

11 Miljøforhold VVM screening (Vurdering af Virkning på Miljøet) Svendborg Kommune har jf. Bekendtgørelse af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet foretaget en screening af projektets VVM-pligt. Svendborg Kommune har truffet en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektets realisering vil ikk e medføre væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø. Svendborg Kommunes afgørelse kan påklages til Natur - og Miljøklagenævnet. Se herom på kommunens hjemmeside. Lokalplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Svendborg Kommune har i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, fordi lokalplanens indvirkninger på miljøet h verken hver for sig eller samlet vurderes som væsentlige. Der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen kan ses på kommunens hjemmeside under høringer og afgørelser. Miljøvurdering Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl. a. kommuneplantillæg og lokalplaner, der kan få v æsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som en første fase skal planerne screenes, d.v.s. at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planernes påvirkning af omgivelserne. Denne beslutning skal offentliggøres for den endelige v edtagelse ag lokalplanen. Beslutningen fremgår af k onklusionen og offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan. Det fremgår af loven, at der ved planer og programmer, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis det antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet Screening af planforslagene Svendborg Kommune har gennemført en screening af lokalplanforslaget for et ca. 4 ha stort solcelleanlæg på terræn. Solcelleanlægget er omfattet af lovens bilag 4, pkt.3, litra a, industrianlæg til fremstilling af elektricitet. Lokalplanområdet er ikke en del af et internationalt beskyttelsesområde og ligger 4-5 km fra nærmeste EF habitatområder. Lokalplanens ligger i et landskab, der i kommuneplanens landskabsanalyse og retningslinjer betegnes som Tilpas med særligt fokus på friholdelse af de nærmeste arealer omkring Rødkilde Gods. 11

12 , Ulbølle I lokalplanen stilles der kr av om at solcelleanlægget maksimalt må have en højde på 3,0 m og mast til brug for o vervågning maks 5 m. Der stilles endvidere krav om etablering af beplantningsbælter i form af 3 rækket levende hegn, som vil opnå kar akter som øvrige hegn i landskabet ved Rødkilde og Ulbølle, hvorfor det vurders at anlægget ikke vil påvirke landskabet negativt. Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedsz onen, men vil ikk e være synligt fra kysten, som det fremgår af foto visualiseringen. Lokalplanområdet er udlagt som særlig v ærdifuldt landbrugsområde, men grundet solcelleprojektets midlertidige karakter - forventet levetid 20 år- og krav om fjenelse efter endt anvendelse og tilbageførsel til jordbrugsformål, vurderes lokalplanen ikke at være i konf ikt med udpegningen. De positive konsekvenser af planens realisering knytter sig til bidraget af grøn energi. Konklusion: Det vurderes ikke, at lokalplanens virkeliggørelse medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Den berører ikk e eller påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder. Landskabet vurderes ikke at blive påvirket negativt i væsentlig grad, da det er muligt at afskærme området med levende hegn som supplement til øvrige beplantninger i området. Landskabpåvirkningen vurderes at være af lokal betydning og påvirker ikke kystlandskabet. Derfor har Svendborg Kommune truffet beslutning om, at der ikk e skal foretages en egentlig miljø vurdering af lokalplan og k ommuneplantillæg, jf. 3, stk.2 i Lov om miljøvurdering Evt. klager o ver kommunens afgørelse skal sendes til S vendborg Kommune, Ramshered 5, 5700 Svendborg som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. For klagevejledning henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Klager skal være kommunen i hænde senest 25. juni 2014 Støjforhold Lokalplanområdet udlægges til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg på terræn. Støjgrænser i forhold til naboområder skal o verholdes. Støj i og uden for lokalplanområdet reguleres af miljølo vgivningen. Se miljøstyrelsens støjvejledning for yderligere information Habitatbekendtgørelsen 6 Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller r asteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 12

13 Habitatbekendtgørelsen indeholder i 11 et kr av om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter. Det er Svendborg Kommunes vurdering at solcelleanlægget ikk e vil påvirke af arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter). Dette skyldes at der inden for projektområdet ikk e er aktuelle eller potentielle yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter. Det kan dog ikke udelukkes at de beskyttede diger, der tilstøder projektområdet kan være ledelinje for f agermus og/eller rastested for padder. Digernes funktionalitet som ledelinje og r astested forventes ikke at blive påvirket af solcelleanlægget. Naturbeskyttede områder Der er ikke registreret lokaliteter inden for lokalplanens område. Øst for lokalplanens områdef ndes et moseområde samt et beskyttet dige. Realiseringen af solcelleanlægget vurderes ikk e at påvirke de beskyttede lokaliteter. Natura 2000: Sollcelleanlægget etableres udenfor Natur a Solcelleanlægget vil derfor ikke påvirke Natura 2000 områder. Lokalplanområdet grænser mod øst op til moseområde med remise. I samme område findes beskyttet dige med tæt levende hegn (orange streg). Beskyttede naturområder og diger: - Inden for projektområdet er der ikke registreret beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens 3. - Inden for projektområdet er der ikke beskyttede diger, jf. Museumslovens 29a. Museumsloven Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde på området påtr æffes jordfaste fortidsminder eller kulturhistorisk e anlæg (jf. museumslovens 27, lov nr 473 af 7. juni) skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører fortidsminder og Øhavsmuseet adviseres. Museet skal herpå indenfor en frist på 4 uger k omme med en udtalelse om dette. Udgiften til arkiv alsk kontrol og en ev entuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for h vis regning jordarbejdet skal udføres, jf. Museumslovens 26, stk. 1-2 Jordforurening Området inden for lokalplanens afgrænsning er ikke områdeklassif ceret så jorden må bruges som de vil. Der må ikke tilføre forurenet jord. Planens realisering indebærer ikke jordf ytning. 13

14 , Ulbølle Servitutter En lokalplan kan ophæve tilstandsservitutter eller danne grundlag for ekspropriation af rådighedservitutter. Der er ved gennemgang af tinglyste servitutter for lokalplanens område ikke fundet tilstandsservitutter som lokalplanens gennemførelse er i strid med. Lokalplanens realisering er således ikke fundet i strid med gældende servitutter. Ejere og bygherrer skal selv sikre sig o verblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og ledninger er tinglyst. Derfor bør relev ante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der ikke registreret tinglyste servitutter, der kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Svendborg Kommune påtager sig ikke eventuelle fejl og mangler. Tilladelse/dispensationer i medfør af anden lovgivning Museumsloven Det vides ikke, om der er grundlag for en arkæologisk forundersøgelse, der skal afklare, om der er fortidsminder på grunden. I god tid forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, der medfører udgravning i lokalplanområdet, skal bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, i henhold til Museumslovens 25 anmode Øhavsmuseet om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Foreløbige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i o verensstemmelse med k ommuneplanen og ikk e er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt v edtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. 14

15 Fotovisualisering Der er foretaget fotovisualisering af det fremtidige solcelleanlæg ved Rødkilde Gods set fra 7 positioner, som repræsenterer emnerne kystnærhedszone, landskabelig fjernvirkning og de nære naboforhold. Afstanden til Nakkebølle Fjord er ca. 1,7 km. Lokalplanens område er angivet med rød stiplet linje. På de viste 7 lokaliteter er solcelleanlæggets fremtidige placering angivet med blå stregsignatur, hvor det max. 3 m høje solcelleanlæg vil være synlig og med stiblet signatur, hvor det kun er delvist synligt eller hvor anlægget er skjult i omgivelserne. 15

16 , Ulbølle Område for fremtidigt solcelleanlæg set fra Rødkildevej. Her vil anlægget være delvist synligt indtil nyplantet hegn har opnået en højde på 3-4 meter. 16

17 Fotovisualisering 2 Område for fremtidigt solcelleanlæg set fra Rødkildevej. Anlægget vil ikke være synligt grundet terrænforskellen. Der vil også her blive plantet hegn, som vil bidrage yderligere til afgrænsning af nyt landskabsrum med solcellerne. 17

18 , Ulbølle Fotovisualisering 3 Område for fremtidigt solcelleanlæg set fra Fjællebrovejen. Størstedeln af solcelleanlægget vil være synligt indtil nyplantet levende hegn er vokset op i 4-6 meters højde. 18

19 Fotovisualisering 4 Område for fremtidigt solcelleanlæg set fra Fjællebrovejen vil være delvist synligt gennem eksisterende levende hegn af poppel. Der vil blive etableret yderligere afskærmende beplantning som angivet i lokalplanens bestemmelser. 19

20 , Ulbølle Fotovisualisering 5 Visualisering foretaget på Strandvejen ved Skovgårdsvej mod Rødkilde Gods s jorde. Der vurderes ingen visuel påvirkning af kystlandskabet grundet mellemliggende beplantninger og småskove. Afstanden mellem kysten og solcelleanlæggget er ca. 1.6 km 20

21 Fotovisualisering 6 Område for fremtidigt solcelleanlæg set fra Skovgårdsvej i Fåborg-Midfyns Kommune. Anlægget vil ikke være synligt fra nærmeste naboejendom grundet terrænforskellen og eksisterende levende hegn. Stiblet linje angiver omtrentlig placering af anlægget. 21

22 , Ulbølle Fotovisualisering 7 Visualisering af solcelleområdet set fra byzonegrænsen i Vester Åby. Solcelleanlægget vil herfra være skjult i landskabet bag eksisterende skove omkring Rødkilde Gods. 22

23 F Lokalplan 581 for solcelleanlæg ved Rødkilde Gods 23

24 Lokalplan 581 for solcelleang ved Rødkilde Gods, Svendborg BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser I henhold til lo v om planlægning (lo vbekendtgørelse nr. 587 af ) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 - Lokalplanens formål 1.1. Lokalplanen har til formål: at at at at udlægge areal til placering af teknisk anlæg for vedvarende energi/solceller på terræn sikre at anlægget etableres og indpasses under fornødent hensyn til natur og landskab sikre vejadgang til området sikre der etableres afskærmende beplantningsbælte omkring solcelleanlægget 2 - Område og status 2.1. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr.: 1a, Rødkilde Hgd, Ulbølle 2.2. Lokalplanområdet er beliggende i landz one og forbliver i landzone 2.3. I henhold til planlo vens 15 stk. 4 har denne lokalplan bonusvirkning, dvs. at den erstatter de landz onetilladelser jf. planlovens 35 stk.1, som er nødv endige for projektets realisering.. Bonusvirk - ningen omfatter ændret anvendelse og anlægarbejder, som er angivet i nærværende lokalplan. 3 - Anvendelse 3.1. Inden for området må der kun opføres eller indrettes teknisk anlæg til vedvarende energiformål, indhegning, beplantning og vejadgang 3.2. Inden for området kan der placeres mindre transformerstationer og lignende energirelaterede anlæg, som er nødvendige for driften af solcelleanlægget Inden for området kan der placeres mindre læskure til husdyr 24

25 BESTEMMELSER 4 - Udstykninger 4.1 Lokalplanområdet kan ikke udstykkes yderligere Ved udstykning skal der redegøres for vejadgang 5 - Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1. Vejbetjening af lokalplanområdet skal ske fra Rødkildevej 6 - Anlæggets omfang og placering og omfang 6.1. Området må kun udn yttes til opførelse af solenergianlæg med tilhørende nødvendige installationer 6.2. Solcellerne skal opstilles i lige, paralelle rækker af samme bredde. Ved transformer og eltavler kan dette fr aviges, men princippet genoptages i det videre forløb 6.3. Solcelleanlægget må ikke overstige 3,0 m i højde over terræn og trådhegn omkring anlægget må ikke overstige 2,2 meter Teknikbygning må maksimalt ha ve et areal på 10 m2 og o verdækning til husdyr må kun gives en størrelse svarende til antallet af dyreenheder. 7 - Overf aders ydre fremtræden 7.1. Solcelleanlægget skal fremstå ens h vad angår type, højde og farve 7.2. Overf ader skal udføres i materialer, som ikke afgiver ref ekser 7.3. Teknikbygninger og læskure skal giv es en farv e i mørk grøn, mørk grå eller sort, hvor ved bygninger fremtræde så anonymt i landskabet som muligt. 8 Ubebyggede arealer 8.1. Der må ikk e foretages terr ænreguleringer større end +/- 0,5 meter i forhold til det oprindelige terræn uden Svendborg Kommunes tilladelse Ubebyggede arealer skal v ed tilsåning med gr æs eller beplantning gives et ordentligt udseende 8.3. Anlæg skal afskærmes, som angivet på kortbilag, med 3- rækket beplantning bestående af egnskarakteristiske arter ( Alm. Hvidtjørn, alm. Hyld, alm. Røn, Hæg, Dunet Gedeblad, Engrif et Hvidtjørn, Fuglekirsebær, Hassel, Navr, Kalkved, Seljepil, Slåen, Vildæble, Vrietorn, Æblerose og lign. Mindst 20% af planterne skal udgøres af ammetræer til fremme af hurtig opvækst. Ammetræer kan f.eks. være arter af rødel, fuglekirsebær, poppel Der må opsættes på teknikbygning belysning af ank omstareal. Belysningskilde skal være afskærmet, så det ikke generer naboer og ikke virker skæmmende i landskabet. Lyskilde skal være styret af bevægelsessensor eller lignende teknik til minimering af lyspåvirkning af landskabet. 25

26 Lokalplan 581 for solcelleang ved Rødkilde Gods, Svendborg BESTEMMELSER 9 - Skiltning 9.1. Der må kun opstættes et skilt med oplysninger om anlægget og skiltet må ikk e gives en størrelse, der o verstiger ½ m2. Skiltets fremtoning skal være neutral. Dog er det tilladt at skilte på teknisk e installationer såfremt det er nødvendigt Forudsætning for ibrugtagning af anlæg Solcelleanlægget mv. må ikke tages i brug før end - at der er etableret afskærmende beplantning, dog kan dette sk e i forbindelse med førstkommende normale plantesæson. - at der er sikret vejadgang - at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænserværdier kan overholdes Når solcelleanlægget ikke længere er i brug skal dette samt de øvrige installationer, teknikbygninger, skure og fundamenter fjernes senest et år efter anvendelsens ophør. 11 Servitutter 10.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortr ænges indenfor lokalplanens område af lokalplanen. Der er ikk e konstateret servitutter i strid med lokalplanens indhold Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende k ortbilag udgør planens juridiske grundlag. 26

27 FLokalplan 581 for solcelleanlæg ved Rødkilde Gods BESTEMMELSER 13 - Vedtagelsespåtegning Svendborg byråd har mulighed for at ekspropriere, h vis det er nødvendigt for at virkeliggøre planen. Forslag til Lokalplan 581 for solcelleanlæg ved Rødkilde Gods. Således vedtaget af Svendborg Byråd, den 7. oktober P.b.v E. B Jan Carlsson Planchef Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan, ifølge Planlovens 19 og 20, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 27

28 Del af matr.nr 1a Rødkilde Hgd. Ulbølle Kortbilag 1 - Matrikelkort 28

29 Kortbilag 2 - Lokalplankort 29

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere