Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger"

Transkript

1 Lisbeth Hansen og Karen Zobbe Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger 2006 Teori og Metodecentret

2 2

3 Forord Teori og Metodecentret gennemførte i perioden 2000 til 2002 et mindre pilotprojekt på Frederiksborg Amts sikrede institution, Sølager. Resultaterne fra dette projekt pegede på behov for iværksættelse af et mere dybdeborende og landsdækkende forsknings- og udviklingsarbejde, som nu er gennemført i perioden til Forskningschef Bo Ertmann har stået for ledelsen af projektet, der i starten var bemandet med stud.pæd. Vibeke Pedersen, socialrådgiver og cand.scient.soc. Majken Wiingaard og socialrådgiver og cand.scient.soc. Lisbeth Hansen. Vibeke Pedersen ophørte ultimo 2003 og blev erstattet af cand.psyk. Karen Zobbe. Med udgangen af 2004 ophørte Majken Wiingaard, hvorefter projektet er afsluttet af Lisbeth Hansen og Karen Zobbe. I forbindelse med gennemgang af oplysninger fra Kriminalregistret og sociale sagsakter har stud.soc. Lea Tempels været tilknyttet projektet i 1½ år. Konsulent Peter Løvgreen har bistået i forbindelse med databearbejdning og statistiske analyser. 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Resumé... 9 Del 1 1. Indledning Undersøgelsesdesign og metodevalg Datagrundlag Beskrivelse af dataindsamlingen i den kvantitative del af Projekt Fokus17 Undersøgelsespopulationen Kernegruppen og 4-årsgruppen...18 Supplementundersøgelsen pr. 15. december Beskrivelse af dataindsamlingen i den kvalitative del af Projekt Fokus..19 Om interviewundersøgelsen...20 Interview med forældre Spørgeskemaundersøgelse Interview med forstandere og afdelingsledere på de sikrede afdelinger Medarbejdergruppen Følgegruppen De sikrede afdelingers historiske baggrund Frihedsberøvelsens formål og indhold i forhold til voksne kriminelle...23 Frihedsberøvelsens formål og indhold i dag i forhold til børn og unge..24 De sikrede afdelingers historie...26 Sammenfattende om de sikrede afdelingers udvikling Dokumentation af hovedresultater Statistiske oplysninger om de unge...33 Hvor mange anbringelser af hvor mange unge?...33 Hvor mange...34 Hvor hvilke institutioner...34 Hvor kommer de fra...35 Hvor mange anbringelser pr. person...35 Antallet af nye unge i de sikrede afdelinger...36 Begrundelser/kriterier for de unges ophold...36 Kønsfordelinger...38 Anbringelseskriterierne og de unge med flere anbringelser...39 Hvor længe Forskelle i opgørelsesmetoder = forskelle i resultater...40 Behov for forbedret statistik Oplysninger om de unges og deres forældres etniske baggrund De anbragte unges psykiske problemstillinger Oplysninger om de unges misbrugsproblemer Oplysninger om Kernegruppens kriminalitet

6 Kernegruppens samlede kriminalitet Resultater vedrørende de unges forvaltningshistorie De sikrede afdelinger i dag Afdelingernes geografiske placering og fysiske indretning...57 De bygningsmæssige rammer og deres indretning...58 Sikringsgrad De sikrede afdelingers opgave og afdelingernes opfattelse heraf...61 Afdelingernes pædagogiske referencer og betydningen heraf Hverdagens struktur Medarbejdernes arbejdsfunktioner og kvalifikationer...65 De unges og forældrenes ønsker til medarbejdernes kvalifikationer De unges oplevelser og erfaringer med anbringelsen Anbringelsen på sikret afdeling...72 De unges forestilling om sikret afdeling før anbringelsen...74 Ankomsten til den sikrede afdeling De unges oplevelse af det pædagogiske arbejde Skolen på de sikrede afdelinger Værkstederne en del af det pædagogiske tilbud De unges relationer under opholdet De unges relationer til de andre unge...91 De unges strategier over for de andre unge De unges relationer til personalet...95 De unges strategier i forhold til personalet og anbringelsen generelt De unges øvrige relationer De unges forhold til deres forsvarer Psykologiske og psykiatriske problemstillinger Behovet for viden Dokumentationens art og omfang Generelle oplysninger om de unge i Psykiatriregistret De unges psykiske problemer ifølge de sociale sagsakter Øvrige oplysninger om de unge i Psykiatriregistret Diagnoser og psykiske problemer Generelt om Psykiatriregistrets diagnoser Fordeling på diagnosegrupper Forskellige psykiske lidelsers udbredelse Udvalgte undergrupper Psykiske problemer og belastninger ifølge de unge Psykiske belastninger under anbringelsen Psykiske problemer efter anbringelsen Konsekvenser i forhold til kammerater Samarbejdet om de unge med psykiske problemer Misbrug De unges kriminalitet og samfundets reaktioner på den Samlet om de unges afgørelser frem til april Kriminelt recidiv

7 10.2 Ungdomssanktionen De sanktionsdømte unges afgørelser og situation april De interviewede unges holdning til ungdomssanktionen Ungdomssanktionens indflydelse på de sikrede afdelinger Det kommunale system - indsats og samarbejde Generelt om den kommunale indsats Den kommunale indsats før anbringelsen i sikret afdeling Samarbejde med forvaltningen før anbringelsen Generelt om samarbejdet under anbringelsen i sikret afdeling Samarbejde med forvaltningen under anbringelsen Den kommunale indsats efter anbringelsen i sikret afdeling Samarbejde med forvaltningen efter anbringelsen Generelle problemstillinger i henhold til de supplerende sagsakter Retssikkerhed Det retlige grundlag for anbringelse i sikret regi Forlængelser af surrogatanbringelser Det retlige grundlag for ungdomssanktionsdømte Afdelingernes interne regler og husordener Indelåsning på værelset om natten De unges kontakt til omverdenen Adgang til tolkebistand Undervisning/undervisningspligt Retssikkerhed og den decentrale styring Udbytte af opholdet De interviewede unge om deres udbytte af anbringelsen Det samfundsmæssige udbytte Forslag til ændringer Forslag til administrative ændringer Behov for ændringer inden for de sikrede afdelingers område Forslag om centralisering af de sikrede afdelingers drift Afklaring af formål og indhold i anbringelserne Behov for afklaring Forslag til afklaring af formål og fastsættelse af indhold Dokumentation af de sikrede afdelingers anvendelse og indsats Behov for forbedret dokumentation Forslag til forbedret dokumentation Kvalificering af det pædagogiske arbejde Behov for kvalificering Forslag til kvalificering Faseinddeling af opholdet Uddannelse af medarbejdere Forslag til uddannelse af medarbejdere Den overordnede samfundsmæssige indsats Behov for ændringer Forslag til ændringer uden for de sikrede afdelingers regi Afsluttende om metodeudvikling på de sikrede afdelinger

8 Del 2 Om indholdet i del Beskrivelse af datakilder, bearbejdning og analyse Anvendte datakilder Uddybende om dataindsamling kvantitativ del årsgruppen Om adgang til og samkøring af registerdata Kernegrupppen Kernegruppens repræsentativitet Uddybende om dataindsamlingen kvalitativ del Udvælgelsen af de unge Den praktiske gennemførelse af første interviewrunde Repræsentativiteten i første interviewrunde Den praktiske gennemførelse af anden interviewrunde Repræsentativiteten i anden interviewrunde Faktuelle oplysninger om de interviewede unge Alder Etnicitet Anbringelseskriterier Anbringelsestid Bopæl og beskæftigelse før anbringelsen Kontakt med kommunen under opholdet Interview med nogle forældre Supplementundersøgelse pr Supplerende tabeller og datalister Supplerende tabeller til del 1, kapitel Supplement til del 1, kapitel 8 - psykiatri Tabeller vedrørende 4-årsgruppens forældre Supplement til del 1, kapitel 9 - misbrug Supplement til del 1, kapitel 10 kriminalitet Supplement til del 1, kapitel 11 - forvaltningshistorie 'Andre problemer' hos de unge 'Andre problemer' hos forældre Stikords-bemærkninger efter gennemgang af supplerende sagsakter Bilag til rapporten Deltagere i projektets følgegruppe Deltagere i projektets Medarbejdergruppe Skema anvendt ved supplementundersøgelsen Litteratur

9 Resumé Projekt Fokus har igennem tre år ( ) indsamlet et meget omfattende datamateriale om de unge, som anbringes i en af landets syv sikrede institutioner for børn og unge. Oplysninger fra myndighedsregistre er suppleret med viden fra sociale sagsakter og interview af unge og forældre. De unge er først interviewet under opholdet i sikret afdeling og derefter ½ til 1 år efter udskrivningen. Derudover er der indhentet oplysninger fra de enkelte institutioner, ligesom forskergruppen på forskellig vis har været i løbende dialog med praksis via kontakter til de sikrede afdelingers ledelser, menige medarbejdere med flere. Til sikring af resultaternes aktualitet er der indhentet oplysninger om alle de unge, som den var indskrevet i en sikret afdeling. Formålet med projektet er at tilvejebringe dokumentation om anvendelsen af de sikrede afdelinger og ud fra denne dokumentation at fremkomme med forslag til, hvordan den pædagogiske og socialfaglige indsats kan forbedres. Resultaterne foreligger nu i form af en afsluttende rapport i to dele. Del 1 er en afrapportering af projektet og dets resultater, mens del 2 indeholder beskrivelse af databearbejdning, supplerende tabeller og diverse bilag. Projektet dokumenterer blandt andet Generelt: - hvert år anbringes knapt 300 unge for første gang i en sikret afdeling. For 3 ud af 4 bliver der kun tale om en enkelt anbringelse, men op mod hver fjerde af de unge når at blive anbragt i sikret regi flere gange - længden af de unges ophold varierer stærkt, fra en enkelt dag til mere end to år - den gennemsnitlige anbringelsestid er steget markant efter indførelsen af dom til ungdomssanktion ( ), og hver fjerde af de unge opholder sig nu i sikret afdeling i mere end tre måneder - afdelingerne er indrettet til kortvarige anbringelser og har ingen eller få egentligt kompetencegivende tilbud til de unge - indholdet i dagligdagen er som udgangspunkt ens for alle de unge og differentieres ikke efter alder eller begrundelse for den enkeltes anbringelse - langt de fleste unge mere end 4 ud af 5 anbringes i varetægtssurrogat - de surrogatanbragte unge er hyppigt undergivet besøgs- og brevkontrol, hvilket får afsmittende effekt på frihedsgraderne for alle de anbragte Psykiatri: - de unge i sikrede afdelinger er voldsomt overrepræsenterede i det psykiatriske behandlingssystem. Hver fjerde er registreret inden det 23. år, mens det for befolkningen som helhed kun gælder for 1 ud af 12 - mange af de anbragte unge er opvokset hos psykisk syge forældre 1 ud af 6 forældre er registreret i det psykiatriske behandlingssystem 9

10 - mange unge har psykiske lidelser/diagnoser som relaterer sig til adfærdsproblemer under opvæksten eller misbrug i puberteten, men der er også en del med meget alvorlige psykiske lidelser - 5% af de unge har to år efter anbringelsen i sikret afdeling fået dom til psykiatrisk behandling - den unges kontakt til det psykiatriske behandlingssystem kommer ikke altid til de sociale myndigheders kendskab - socialforvaltningernes akter beskriver, at en del unge, som ikke er registrerede i det psykiatriske behandlingssystem, har alvorlige og behandlingskrævende psykiske problemstillinger 1 Misbrug: - flertallet af de unge har misbrugsproblemer, men der er en vis usikkerhed om misbrugets art og omfang - den unges misbrug er ofte kendt i socialforvaltningen, men indgår sjældent med vægt i overvejelserne om iværksættelse af foranstaltninger - relativt få af de unge kommer i misbrugsbehandling men der er flere, der behandles for misbrugsbetingede lidelser i det psykiatriske system end i de amtslige misbrugscentre - flere af de sikrede afdelingers driftsamter savner fortsat behandlingstilbud rettet mod unge misbrugere Kriminalitet: - næsten alle de unge 19 ud af 20 indgår i Det Centrale Kriminalregister, og to til tre år efter anbringelsen i sikret afdeling er de i gennemsnit hver registreret med 21 kriminelle forhold og 5 retlige afgørelser - anbringelse i varetægtssurrogat er oftest begrundet i røverisigtelser eller voldskriminalitet, men der er også en del anbringelser begrundet i ejendomskriminalitet - for hver fjerde af de unge er der tale om, at de surrogatfængsles i forbindelse med deres første (registrerede) kriminelle handling - af de surrogatfængslede unge får 2 ud af 3 ubetinget fængselsstraf eller dom til ungdomssanktion, hvorimod den sidste 1/3 får betingede domme, tiltalefrafald eller tiltaleundladelse eller frifindes - to år efter anbringelsen i sikret afdeling er 6 ud af 10 faldet tilbage til kriminalitet og har fået ny dom for kriminalitet begået efter anbringelsen - unge med dom til ungdomssanktion har et lidt højere tilbagefald end de øvrige Forvaltningshistorie: - flertallet af de unge beskrives i de sociale sagsakter med mange, komplekse og belastende opvækstfaktorer: forældres samlivsproblemer, psykisk og fysisk sygdom, vold i hjemmet, arbejdsløshed, dårlig økonomi med meget mere - for 4 ud af 5 unge har der været iværksat kommunale foranstaltninger før anbringelsen i sikret afdeling, halvdelen af de unge har blandt andet været anbragt uden for hjemmet, og flertallet af disse unge har været anbragt mere end én gang 1 Disse unge har i stedet konsulteret psykolog og/eller privatpraktiserende psykiater. 10

11 - for nogle unge medfører anbringelsen i sikret afdeling, at der efterfølgende for første gang iværksættes sociale foranstaltninger for andre unge medfører anbringelsen, at forvaltningen ophører med at tilbyde hjælp og støtte - under den unges ophold i sikret regi er den kommunale indsats meget ofte fokuseret på at 'skaffe en plads i døgnregi' i en del tilfælde uden at involvere den unge eller forældrene i planlægningen - for unge med dom til ungdomssanktion er den sociale indsats generelt præget af kommunal usikkerhed i administrationen af dommen, ikke mindst i afvejningen mellem dens straffende elementer og den unges behov for socialpædagogisk støtte Etnicitet: - 2 ud af 3 unge i sikret afdeling har anden etnisk baggrund end dansk 2-3 ud af 10 er ikke født i Danmark, og mere end halvdelen af disse unge er først kommet her til landet, efter at være fyldt 6 år - 2. generations indvandrere 3 klarer sig generelt bedre end både flygtninge og etnisk danske unge: de har haft færre problemer under opvæksten, har sjældent været anbragt uden for hjemmet før opholdet i sikret afdeling, kommer i højere grad fra 'intakte' familier og har et noget lavere kriminelt tilbagefald end de øvrige - af de unge med anden etnisk baggrund har 7 ud af 10 flygtningebaggrund - en meget stor del af de unge flygtninge beskrives med traumatiske opvækstforhold, mange har kun én forælder - ud over problemer i relation til deres flygtningestatus beskrives de fleste af disse unge og deres familier med de samme sociale problemer, som de etnisk danske unge - sprogproblemer og begrænset adgang til tolkebistand udgør i en del tilfælde en alvorlig barriere for de sikrede afdelingers indsats, både i forhold til den unge og i forhold til samarbejdet med familien Undersøgelsen viser, at de unge generelt er glade og taknemmelige for at være anbragt i en sikret afdeling frem for i et arresthus, og at de sætter stor pris på personalets omsorg, ikke mindst ved ankomsten, hvor de fleste er meget usikre og befinder sig i en kaotisk og psykisk belastende situation. Den positive grundindstilling betyder dog ikke, at de unge er ukritiske i forhold til personalet og indholdet i dagligdagen på de sikrede afdelinger. De unge opponerer mod kollektive sanktioner og ufleksible regelsæt, og i interviewene fremkommer en del udtalelser, som viser, at de unge reflekterer seriøst over den pædagogiske praksis og har mange bud på, hvordan den kunne gøres bedre, f.eks. i forhold til at mindske/undgå konflikter og i forhold til at skabe mere indhold i dagligdagen. 2 Der ses en tendens til en vis udligning, idet de etnisk danske unge i december 2005 udgjorde mere end 40% af de indskrevne i sikret regi. 3 Her defineret som børn eller børnebørn af arbejdskraftindvandrere i 60erne og 70erne. 11

12 Inden for de senere år er institutionernes tekniske sikkerhedsniveau øget, og der ses hos både unge og ansatte tendenser til at opfatte og omtale de sikrede afdelinger som en form for 'ungdomsfængsler'. Med dom til ungdomssanktion har de sikrede afdelinger fået en egentligt straffende funktion med dertil hørende magtbeføjelser. Men samtidig er ungdomssanktionen beskrevet som en socialpædagogisk foranstaltning, tilpasset den enkeltes individuelle behov for behandling. Sanktionens sammenblanding af straf og behandling er vanskelig at håndtere for såvel de sikrede afdelinger som de sociale myndigheder, og resultaterne peger på, at der på både centralt og decentralt niveau er behov for tydeligere at få defineret de straffende og behandlende elementer og at få dem afbalanceret. Undersøgelsen afslører, at de unges retssikkerhed på flere områder er usikker eller truet. Årsagerne hertil kan blandt andet findes i det øgede fysiske sikkerhedsniveau, tilføjelsen af nye målgrupper/opgaver, politiets hyppige anvendelse af besøgs- og brevkontrol over for de varetægtsfængslede unge og uensartet administration fra de amter, som driver institutionerne. Disse problemstillinger taler for en central styring eller en mere håndfast, central koordinering af de sikrede afdelingers drift. De sikrede afdelinger modtager primært årige i varetægtssurrogat, men skal også varetage socialpædagogiske udrednings- og behandlingsopgaver for unge ned til 12 år, samtidig med at antallet af (sanktionsdømte) 18 årige er steget. Undersøgelsen viser, at der er behov for en større differentiering i afdelingernes indsats over for de meget forskellige målgrupper. Samtidig peger undersøgelsen på behov for at tilføre afdelingerne kompetencer i forhold til at varetage opgaverne med de mange traumatiserede flygtninge, misbrugende eller psykisk afvigende unge. Undersøgelsens resultater vedrørende anbringelsernes længde, de unges belastede opvækstbetingelser, den etniske fordeling med overvægt af dårligt integrerede flygtningebørn m.m. peger på et stort behov for fremover at forbedre dokumentationen af anvendelsen af de sikrede afdelinger. Undersøgelsen viser også med megen vægt, at de sikrede afdelinger i mange tilfælde kommer til at stå alene med ansvaret for de anbragte unge. Kvaliteten i den kommunale indsats er svingende og ofte utilstrækkelig i forhold til at sikre den unge en fornuftig udslusning efter opholdet i sikret regi. Resultaterne fra projektet danner baggrund for en række forslag til ændringer i de sikrede afdelingers pædagogiske praksis og til forbedring af de offentlige systemers samarbejde omkring de anbragte unge. Disse forslag afslutter rapportens første del. 12

13 1. Indledning Projekt Fokus er et treårigt forskningsprojekt, finansieret af Socialministeriet og gennemført af Teori og Metodecentret, Frederiksborg Amt. Projektets formål er at fremskaffe dokumentation om anvendelsen af landets syv sikrede afdelinger for børn og unge. Resultaterne skal danne grundlag dels for en forbedret dokumentation af afdelingernes indsats i fremtiden, dels for kvalificering og metodeudvikling af institutionernes pædagogiske og socialfaglige praksis. Projektet er ikke en evaluering af de syv afdelingers individuelle praksis. Når der i rapporten refereres til socialpædagogisk praksis, vil det som hovedregel ske uden angivelse af, hvilke(n) institution(er) oplysningerne er hentet fra. Målet med rapporten er at levere materiale til brug for beslutningstageres og praktikeres refleksion over og revision af den aktuelle anvendelse af landets sikrede institutioner ikke at udpege enkelte afdelinger for en uhensigtsmæssig praksis på enkelte områder. Fra lovgivningens side er de sikrede afdelingers opgaver kun meget overordnet defineret, og der består en udstrakt metodefrihed for afdelingerne og deres driftsamter, hvilket har medført, at der på en række områder har udviklet sig en uensartet praksis. Den valgte, anonymiserede fremstillingsform betyder, at afdelingerne på forskellige områder kan opleve, at rapporten ikke er dækkende for deres institution. Det er i rapporten forsøgt at fastholde forskellighederne ved at skrive på nogle afdelinger eller på en enkelt afdeling eller lignende i de tilfælde, hvor der ikke er tale om en generel beskrivelse af praksis. Det skal pointeres, at forskergruppen ved projektets afslutning står med et meget nuanceret billede af de syv institutioner, og at de alle fremstår med både plusser og minusser i forhold til de gennemgåede problemstillinger, herunder rapportens forslag og anbefalinger. Det skal derudover pointeres, at alle afdelinger har været meget positive og samarbejdsvillige i forhold til projektet og forskergruppen. 13

14 14

15 2. Undersøgelsesdesign og metodevalg Anvendelsesområdet for landets sikrede afdelinger for børn og unge er de senere år blevet ændret, samtidig med at antallet af pladser er udvidet. I forbindelse med gennemførelse af et pilotprojekt på institutionen Sølager i Frederiksborg Amt 4 kunne det konstateres, at der generelt forelå meget lidt dokumentation om de sikrede afdelingers arbejde, de anbragte børn og unges baggrund og resultaterne af indsatsen. Anbringelse i sikret afdeling er et alvorligt indgreb i de unges liv. Det er derfor vigtigt at sikre sig mod utilsigtede, negative følgevirkninger af den frihedsberøvelse, som opholdet indebærer for den enkelte. Samtidig er der store udgifter forbundet med driften af afdelingerne, udgifter som man ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt ønsker/forventer at få et positivt udbytte af, f.eks. i form af færre kriminelle handlinger efter de unges udskrivning. Der er derfor mange gode grunde til at tilvejebringe den manglende viden om anvendelsen af de sikrede afdelinger og til at gøre dette på en sådan måde, at dokumentationen kan omsættes til metodeudvikling og kvalificering af afdelingernes pædagogiske og socialfaglige indsats. Projekt Fokus (Forskning Og KvalitetsUdvikling af Sikrede afdelinger) har i sit undersøgelsesdesign lagt vægt på at have en tæt kontakt til det praksisfelt, som i sidste ende gerne skulle profitere af projektets resultater. De sikrede afdelinger har været meget imødekommende, både i forhold til at give adgang til data og i forhold til at deltage i projektet, f.eks. ved at lade medarbejdere indgå i den Medarbejdergruppe, som for forskergruppen har været af stor betydning, fordi der her løbende har været mulighed for at drøfte undersøgelsesresultater med praktikere fra feltet. Ud over referater af disse møder har der til alle afdelinger ca. to gange årligt været udsendt et nyhedsbrev med orientering om, hvor langt projektet var kommet, og hvad planerne var for den kommende periode. Derudover er der lagt meget vægt på at inddrage erfaring fra de anbragte unge, som besidder en helt central viden om ophold i sikrede afdelinger. Forskergruppen har bestået af personer med mangeårige erfaringer fra det pædagogiske og socialfaglige praksisfelt. Det har været udfordrende og spændende at afprøve det praksisnære undersøgelsesdesign, men også på et enkelt punkt givet anledning til frustration. En idé om at udvide eller supplere projektet med iværksættelse af konkrete forsøg med metodeudvikling måtte opgives, fordi de sikrede afdelinger i forbindelse med diverse udvidelsesplaner og usikkerhed om den kommende strukturreform ikke kunne overskue at indgå i planlægning og gennemførelse af sådanne forsøg 5. Det forberedende arbejde har dog ikke været spildt, 4 Pilotprojektet er internt afrapporteret i maj Sygekassernes Helsefond og Det Kriminalpræventive Råd finansierede forprojektet, som blandt andet har ført til udfærdigelse af et idékatalog over pædagogiske nyskabelser og er indgået i arbejdet med at finde frem til et egnet dokumentations- og udredningsinstrument. 15

16 men indgår i et vist omfang i Projekt Fokus forslag til metodeudvikling og opkvalificering. Med et tre-årigt projekt kan der være risiko for, at den indledende dataindsamling inden afrapporteringen er blevet uaktuel og uanvendelig, fordi praksisfeltet har ændret sig undervejs i forløbet. For de sikrede afdelinger har der været tale om ændringer primært foranlediget af den dom til ungdomssanktion, som blev indført fra 1. juli Forskergruppen blev i eftersommeren 2005 af Socialministeriet bedt om at foretage en udredning af 25 afsluttede ungdomssanktionsforløb 6. Arbejdet med denne opgave har i forening med den løbende kontakt til afdelingerne givet en fornemmelse af den aktuelle udvikling en udvikling som blandt andet har betydet, at det i slutningen af 2005 skønnedes hensigtsmæssigt dels at foretage en ny rundrejse til alle landets syv sikrede institutioner, dels at indhente nogle faktuelle oplysninger om de unge, som var indskrevet på en bestemt dag i december Det har været et væsentligt element i projektet at generere viden om anvendelsen af de sikrede afdelinger. For at sikre både dybde og bredde i vidensgrundlaget er undersøgelsen gennemført med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Datagrundlag Den faktuelle viden er fremskaffet via en række registeroplysninger på 4-årsgruppen og via indhentning af sociale sagsakter og oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister på projektets Kernegruppe. Oplysningerne er uddybet og nuanceret via en række interview af unge og deres forældre. Oversigt over datakilder 7 : Oplysninger fra Amtsrådsforeningens registreringsdatabase (4-årsgruppen) Oplysninger fra Det Centrale Personregister (4-årsgruppen) Oplysninger fra Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister (4-årsgruppen) Oplysninger fra Register over stofmisbrugere i behandling (4-årsgruppen) Oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Kernegruppen) Oplysninger fra sociale sagsakter (Kernegruppen) Supplerende oplysninger om samtlige unge anbragt på en sikret afdeling d Interview med 21 anbragte unge Opfølgende interview med ni unge og seks forældre Interview af forstandere og afdelingsledere Spørgeskemaundersøgelse på de sikrede afdelinger Medarbejdergruppen - og følgegruppen i Projekt Fokus Diverse skriftlige kilder herunder Pilotprojektet på Sølager og Udredning af 25 ungdomssanktionsforløb 6 Udredningen er offentliggjort som bilag til Socialministeriets Rapport fra ekspertgruppen om ungdomssanktionen. Socialministeriet En mere udførlig oversigt er optrykt i del 2. 16

17 Derudover indgår viden, indhentet via møder i projektets følgegruppe og Medarbejdergruppe, skriftlige kilder om de sikrede afdelinger og en afsluttende interviewrunde med forstandere og afdelingsledere. Da de kvantitative data primært vedrører perioden 2000 til 2003, er der som supplement indhentet oplysninger om de unge, som den 15. december 2005 var indskrevet i sikret afdeling. Det samlede datamateriale er meget omfattende, og der kunne gennemføres en lang række supplerende analyser, før mulighederne for at få yderligere viden ud af materialet kan siges at være udtømte. Ud fra projektets tidsmæssige grænser er det valgt at fokusere på de områder, som ud fra en vurdering af de sikrede afdelingers opgaver skønnes at have størst betydning. Følgende figur viser sammenhængen mellem de forskellige datakilder: 4-årsgruppen 1074 personer Data: - Amtsrådsforeningens registreringsdatabase og CPRregisteret Kernegruppen 214 personer Data: - Kriminalregisteret Sociale sagsakter 172 personer Misbrugsregisteret 53 personer Psykiatriregisteret 275 personer 2.1 Beskrivelse af dataindsamlingen i den kvantitative del af Projekt Fokus Datagrundlaget for analyserne i den kvantitative del af projektet består af en række registerdata suppleret med oplysninger fra sociale sagsakter. 17

18 Oplysninger fra registerdata dokumenterer anvendelsen af de sikrede afdelinger på statistisk plan: hvor mange unge, hvor lange ophold, hvorfor anbringes de i sikret afdeling, hvor mange har begået kriminelle handlinger, hvor mange har psykiske problemer, hvor mange har misbrugsproblemer. De sociale sagsakter giver supplerende oplysninger om de unges forvaltningshistorie. Undersøgelsespopulationen Kernegruppen og 4-årsgruppen Datagrundlaget består af to undersøgelsespopulationer, hvoraf den ene (Kernegruppen) udgør en delmængde af den anden (4-årsgruppen). Kernegruppen Da Projekt Fokus blev planlagt, var Amtsrådsforeningens årlige statistik den eneste umiddelbart tilgængelige kilde til oplysninger om anvendelsen af de sikrede afdelinger for børn og unge. Ifølge disse tal var der tale om mere end anbringelser om året, og det blev besluttet at begrænse dataindsamlingen af sociale sagsakter og oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister til en Kernegruppe på ca. 200 unge. Til kontrol af Kernegruppens repræsentativitet skulle der indhentes oplysninger fra Amtsrådsforeningens database om samtlige anbringelser i sikret afdeling i Hvis det i projektets planlægningsfase havde været kendt, at antallet af indskrevne unge reelt var på under 350 om året, ville det formentlig være blevet besluttet at indhente sociale sagsakter og kriminalitetsoplysninger på hele årgang Uoverensstemmelser mellem de officielle tal fra Amtsrådsforeningen og de først modtagne oplysninger fra de sikrede afdelinger om Kernegruppen førte til, at det blev besluttet at udvide projektet med en 4-årsgruppe, som består af samtlige unge indskrevet i sikret afdeling i perioden til årsgruppens datagrundlag Oplysningerne om 4-årsgruppen kommer fra den fælles indskrivningsdatabase, som de sikrede afdelingers driftsamter har etableret i samarbejde med Amtsrådsforeningen 9. Materialet omfatter oplysninger om ind - og udskrivningsdatoer, årsager til anbringelserne, navn på den unges hjemkommune og navn på den sikrede afdeling på samtlige indskrivninger for 4-års perioden. Databasen indeholder 2094 registreringer vedrørende 1118 personer 10, heraf 1074 med gyldigt personnummer. 4-årsgruppen består herefter af de 1074 personer. For denne gruppe er der fra Det Centrale Personregister (CPR-registret) rekvireret data om de unges forældre, dato for deres eventuelle indrejse i Danmark, hvilket land de er indrejst fra, fødested og statsborgerskab. Derefter er der rekvireret oplysninger om de 1074 unge og deres forældre fra Sundhedsstyrelsens registre over 1) personer i misbrugsbehandling og 2) personer i 8 Iflg. Amtsrådsforeningens statistik: 509 anbringelser i 2001 og 750 anbringelser i Oplysningerne er rekvireret fra CSC (Computer Sciences Corporation), som står for den tekniske drift af databasen personer har ikke kunnet genfindes i Det Centrale Personregister, heraf 6 med fejlindtastede cprnumre og 38 udlændinge uden dansk cpr-nummer. Der er i bearbejdningen set bort fra registreringer på disse 44 personer, som i en del tilfælde ser ud til at være foreløbige og kortvarige registreringer på unge, som senere er registreret med gyldigt cpr-nummer. 18

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Bakkegården Informationsmøder

Bakkegården Informationsmøder Bakkegården Informationsmøder Program Hvad er Bakkegården? De unge Personale Organisation Mål og visioner Hvordan arbejder vi? Udvidelse med to afdelinger Nye kollegaer Muligheder for nye tiltag Et skridt

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens 70 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 996 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 996 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 996 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Kriminalitet og psykosociale faktorer

Kriminalitet og psykosociale faktorer Kriminalitet og psykosociale faktorer - EN KORTLÆGNING AF PSYKOLOGUNDERSØGELSER BLANDT VARETÆGTSFÆNGSLEDE KØBENHAVNERUNGE MELLEM 14 OG 17 ÅR Udarbejdet af Dommervagtsprojektet marts 2012 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Sikrede døgninstitutioner og ungdomskriminalitet. Debatoplæg

Sikrede døgninstitutioner og ungdomskriminalitet. Debatoplæg Sikrede døgninstitutioner og ungdomskriminalitet Debatoplæg Debatoplæg Danske Regioner, juni 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 400 Indenfor de sidste 25 år er gruppen af lovlydige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere