Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger"

Transkript

1 Lisbeth Hansen og Karen Zobbe Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger 2006 Teori og Metodecentret

2 2

3 Forord Teori og Metodecentret gennemførte i perioden 2000 til 2002 et mindre pilotprojekt på Frederiksborg Amts sikrede institution, Sølager. Resultaterne fra dette projekt pegede på behov for iværksættelse af et mere dybdeborende og landsdækkende forsknings- og udviklingsarbejde, som nu er gennemført i perioden til Forskningschef Bo Ertmann har stået for ledelsen af projektet, der i starten var bemandet med stud.pæd. Vibeke Pedersen, socialrådgiver og cand.scient.soc. Majken Wiingaard og socialrådgiver og cand.scient.soc. Lisbeth Hansen. Vibeke Pedersen ophørte ultimo 2003 og blev erstattet af cand.psyk. Karen Zobbe. Med udgangen af 2004 ophørte Majken Wiingaard, hvorefter projektet er afsluttet af Lisbeth Hansen og Karen Zobbe. I forbindelse med gennemgang af oplysninger fra Kriminalregistret og sociale sagsakter har stud.soc. Lea Tempels været tilknyttet projektet i 1½ år. Konsulent Peter Løvgreen har bistået i forbindelse med databearbejdning og statistiske analyser. 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Resumé... 9 Del 1 1. Indledning Undersøgelsesdesign og metodevalg Datagrundlag Beskrivelse af dataindsamlingen i den kvantitative del af Projekt Fokus17 Undersøgelsespopulationen Kernegruppen og 4-årsgruppen...18 Supplementundersøgelsen pr. 15. december Beskrivelse af dataindsamlingen i den kvalitative del af Projekt Fokus..19 Om interviewundersøgelsen...20 Interview med forældre Spørgeskemaundersøgelse Interview med forstandere og afdelingsledere på de sikrede afdelinger Medarbejdergruppen Følgegruppen De sikrede afdelingers historiske baggrund Frihedsberøvelsens formål og indhold i forhold til voksne kriminelle...23 Frihedsberøvelsens formål og indhold i dag i forhold til børn og unge..24 De sikrede afdelingers historie...26 Sammenfattende om de sikrede afdelingers udvikling Dokumentation af hovedresultater Statistiske oplysninger om de unge...33 Hvor mange anbringelser af hvor mange unge?...33 Hvor mange...34 Hvor hvilke institutioner...34 Hvor kommer de fra...35 Hvor mange anbringelser pr. person...35 Antallet af nye unge i de sikrede afdelinger...36 Begrundelser/kriterier for de unges ophold...36 Kønsfordelinger...38 Anbringelseskriterierne og de unge med flere anbringelser...39 Hvor længe Forskelle i opgørelsesmetoder = forskelle i resultater...40 Behov for forbedret statistik Oplysninger om de unges og deres forældres etniske baggrund De anbragte unges psykiske problemstillinger Oplysninger om de unges misbrugsproblemer Oplysninger om Kernegruppens kriminalitet

6 Kernegruppens samlede kriminalitet Resultater vedrørende de unges forvaltningshistorie De sikrede afdelinger i dag Afdelingernes geografiske placering og fysiske indretning...57 De bygningsmæssige rammer og deres indretning...58 Sikringsgrad De sikrede afdelingers opgave og afdelingernes opfattelse heraf...61 Afdelingernes pædagogiske referencer og betydningen heraf Hverdagens struktur Medarbejdernes arbejdsfunktioner og kvalifikationer...65 De unges og forældrenes ønsker til medarbejdernes kvalifikationer De unges oplevelser og erfaringer med anbringelsen Anbringelsen på sikret afdeling...72 De unges forestilling om sikret afdeling før anbringelsen...74 Ankomsten til den sikrede afdeling De unges oplevelse af det pædagogiske arbejde Skolen på de sikrede afdelinger Værkstederne en del af det pædagogiske tilbud De unges relationer under opholdet De unges relationer til de andre unge...91 De unges strategier over for de andre unge De unges relationer til personalet...95 De unges strategier i forhold til personalet og anbringelsen generelt De unges øvrige relationer De unges forhold til deres forsvarer Psykologiske og psykiatriske problemstillinger Behovet for viden Dokumentationens art og omfang Generelle oplysninger om de unge i Psykiatriregistret De unges psykiske problemer ifølge de sociale sagsakter Øvrige oplysninger om de unge i Psykiatriregistret Diagnoser og psykiske problemer Generelt om Psykiatriregistrets diagnoser Fordeling på diagnosegrupper Forskellige psykiske lidelsers udbredelse Udvalgte undergrupper Psykiske problemer og belastninger ifølge de unge Psykiske belastninger under anbringelsen Psykiske problemer efter anbringelsen Konsekvenser i forhold til kammerater Samarbejdet om de unge med psykiske problemer Misbrug De unges kriminalitet og samfundets reaktioner på den Samlet om de unges afgørelser frem til april Kriminelt recidiv

7 10.2 Ungdomssanktionen De sanktionsdømte unges afgørelser og situation april De interviewede unges holdning til ungdomssanktionen Ungdomssanktionens indflydelse på de sikrede afdelinger Det kommunale system - indsats og samarbejde Generelt om den kommunale indsats Den kommunale indsats før anbringelsen i sikret afdeling Samarbejde med forvaltningen før anbringelsen Generelt om samarbejdet under anbringelsen i sikret afdeling Samarbejde med forvaltningen under anbringelsen Den kommunale indsats efter anbringelsen i sikret afdeling Samarbejde med forvaltningen efter anbringelsen Generelle problemstillinger i henhold til de supplerende sagsakter Retssikkerhed Det retlige grundlag for anbringelse i sikret regi Forlængelser af surrogatanbringelser Det retlige grundlag for ungdomssanktionsdømte Afdelingernes interne regler og husordener Indelåsning på værelset om natten De unges kontakt til omverdenen Adgang til tolkebistand Undervisning/undervisningspligt Retssikkerhed og den decentrale styring Udbytte af opholdet De interviewede unge om deres udbytte af anbringelsen Det samfundsmæssige udbytte Forslag til ændringer Forslag til administrative ændringer Behov for ændringer inden for de sikrede afdelingers område Forslag om centralisering af de sikrede afdelingers drift Afklaring af formål og indhold i anbringelserne Behov for afklaring Forslag til afklaring af formål og fastsættelse af indhold Dokumentation af de sikrede afdelingers anvendelse og indsats Behov for forbedret dokumentation Forslag til forbedret dokumentation Kvalificering af det pædagogiske arbejde Behov for kvalificering Forslag til kvalificering Faseinddeling af opholdet Uddannelse af medarbejdere Forslag til uddannelse af medarbejdere Den overordnede samfundsmæssige indsats Behov for ændringer Forslag til ændringer uden for de sikrede afdelingers regi Afsluttende om metodeudvikling på de sikrede afdelinger

8 Del 2 Om indholdet i del Beskrivelse af datakilder, bearbejdning og analyse Anvendte datakilder Uddybende om dataindsamling kvantitativ del årsgruppen Om adgang til og samkøring af registerdata Kernegrupppen Kernegruppens repræsentativitet Uddybende om dataindsamlingen kvalitativ del Udvælgelsen af de unge Den praktiske gennemførelse af første interviewrunde Repræsentativiteten i første interviewrunde Den praktiske gennemførelse af anden interviewrunde Repræsentativiteten i anden interviewrunde Faktuelle oplysninger om de interviewede unge Alder Etnicitet Anbringelseskriterier Anbringelsestid Bopæl og beskæftigelse før anbringelsen Kontakt med kommunen under opholdet Interview med nogle forældre Supplementundersøgelse pr Supplerende tabeller og datalister Supplerende tabeller til del 1, kapitel Supplement til del 1, kapitel 8 - psykiatri Tabeller vedrørende 4-årsgruppens forældre Supplement til del 1, kapitel 9 - misbrug Supplement til del 1, kapitel 10 kriminalitet Supplement til del 1, kapitel 11 - forvaltningshistorie 'Andre problemer' hos de unge 'Andre problemer' hos forældre Stikords-bemærkninger efter gennemgang af supplerende sagsakter Bilag til rapporten Deltagere i projektets følgegruppe Deltagere i projektets Medarbejdergruppe Skema anvendt ved supplementundersøgelsen Litteratur

9 Resumé Projekt Fokus har igennem tre år ( ) indsamlet et meget omfattende datamateriale om de unge, som anbringes i en af landets syv sikrede institutioner for børn og unge. Oplysninger fra myndighedsregistre er suppleret med viden fra sociale sagsakter og interview af unge og forældre. De unge er først interviewet under opholdet i sikret afdeling og derefter ½ til 1 år efter udskrivningen. Derudover er der indhentet oplysninger fra de enkelte institutioner, ligesom forskergruppen på forskellig vis har været i løbende dialog med praksis via kontakter til de sikrede afdelingers ledelser, menige medarbejdere med flere. Til sikring af resultaternes aktualitet er der indhentet oplysninger om alle de unge, som den var indskrevet i en sikret afdeling. Formålet med projektet er at tilvejebringe dokumentation om anvendelsen af de sikrede afdelinger og ud fra denne dokumentation at fremkomme med forslag til, hvordan den pædagogiske og socialfaglige indsats kan forbedres. Resultaterne foreligger nu i form af en afsluttende rapport i to dele. Del 1 er en afrapportering af projektet og dets resultater, mens del 2 indeholder beskrivelse af databearbejdning, supplerende tabeller og diverse bilag. Projektet dokumenterer blandt andet Generelt: - hvert år anbringes knapt 300 unge for første gang i en sikret afdeling. For 3 ud af 4 bliver der kun tale om en enkelt anbringelse, men op mod hver fjerde af de unge når at blive anbragt i sikret regi flere gange - længden af de unges ophold varierer stærkt, fra en enkelt dag til mere end to år - den gennemsnitlige anbringelsestid er steget markant efter indførelsen af dom til ungdomssanktion ( ), og hver fjerde af de unge opholder sig nu i sikret afdeling i mere end tre måneder - afdelingerne er indrettet til kortvarige anbringelser og har ingen eller få egentligt kompetencegivende tilbud til de unge - indholdet i dagligdagen er som udgangspunkt ens for alle de unge og differentieres ikke efter alder eller begrundelse for den enkeltes anbringelse - langt de fleste unge mere end 4 ud af 5 anbringes i varetægtssurrogat - de surrogatanbragte unge er hyppigt undergivet besøgs- og brevkontrol, hvilket får afsmittende effekt på frihedsgraderne for alle de anbragte Psykiatri: - de unge i sikrede afdelinger er voldsomt overrepræsenterede i det psykiatriske behandlingssystem. Hver fjerde er registreret inden det 23. år, mens det for befolkningen som helhed kun gælder for 1 ud af 12 - mange af de anbragte unge er opvokset hos psykisk syge forældre 1 ud af 6 forældre er registreret i det psykiatriske behandlingssystem 9

10 - mange unge har psykiske lidelser/diagnoser som relaterer sig til adfærdsproblemer under opvæksten eller misbrug i puberteten, men der er også en del med meget alvorlige psykiske lidelser - 5% af de unge har to år efter anbringelsen i sikret afdeling fået dom til psykiatrisk behandling - den unges kontakt til det psykiatriske behandlingssystem kommer ikke altid til de sociale myndigheders kendskab - socialforvaltningernes akter beskriver, at en del unge, som ikke er registrerede i det psykiatriske behandlingssystem, har alvorlige og behandlingskrævende psykiske problemstillinger 1 Misbrug: - flertallet af de unge har misbrugsproblemer, men der er en vis usikkerhed om misbrugets art og omfang - den unges misbrug er ofte kendt i socialforvaltningen, men indgår sjældent med vægt i overvejelserne om iværksættelse af foranstaltninger - relativt få af de unge kommer i misbrugsbehandling men der er flere, der behandles for misbrugsbetingede lidelser i det psykiatriske system end i de amtslige misbrugscentre - flere af de sikrede afdelingers driftsamter savner fortsat behandlingstilbud rettet mod unge misbrugere Kriminalitet: - næsten alle de unge 19 ud af 20 indgår i Det Centrale Kriminalregister, og to til tre år efter anbringelsen i sikret afdeling er de i gennemsnit hver registreret med 21 kriminelle forhold og 5 retlige afgørelser - anbringelse i varetægtssurrogat er oftest begrundet i røverisigtelser eller voldskriminalitet, men der er også en del anbringelser begrundet i ejendomskriminalitet - for hver fjerde af de unge er der tale om, at de surrogatfængsles i forbindelse med deres første (registrerede) kriminelle handling - af de surrogatfængslede unge får 2 ud af 3 ubetinget fængselsstraf eller dom til ungdomssanktion, hvorimod den sidste 1/3 får betingede domme, tiltalefrafald eller tiltaleundladelse eller frifindes - to år efter anbringelsen i sikret afdeling er 6 ud af 10 faldet tilbage til kriminalitet og har fået ny dom for kriminalitet begået efter anbringelsen - unge med dom til ungdomssanktion har et lidt højere tilbagefald end de øvrige Forvaltningshistorie: - flertallet af de unge beskrives i de sociale sagsakter med mange, komplekse og belastende opvækstfaktorer: forældres samlivsproblemer, psykisk og fysisk sygdom, vold i hjemmet, arbejdsløshed, dårlig økonomi med meget mere - for 4 ud af 5 unge har der været iværksat kommunale foranstaltninger før anbringelsen i sikret afdeling, halvdelen af de unge har blandt andet været anbragt uden for hjemmet, og flertallet af disse unge har været anbragt mere end én gang 1 Disse unge har i stedet konsulteret psykolog og/eller privatpraktiserende psykiater. 10

11 - for nogle unge medfører anbringelsen i sikret afdeling, at der efterfølgende for første gang iværksættes sociale foranstaltninger for andre unge medfører anbringelsen, at forvaltningen ophører med at tilbyde hjælp og støtte - under den unges ophold i sikret regi er den kommunale indsats meget ofte fokuseret på at 'skaffe en plads i døgnregi' i en del tilfælde uden at involvere den unge eller forældrene i planlægningen - for unge med dom til ungdomssanktion er den sociale indsats generelt præget af kommunal usikkerhed i administrationen af dommen, ikke mindst i afvejningen mellem dens straffende elementer og den unges behov for socialpædagogisk støtte Etnicitet: - 2 ud af 3 unge i sikret afdeling har anden etnisk baggrund end dansk 2-3 ud af 10 er ikke født i Danmark, og mere end halvdelen af disse unge er først kommet her til landet, efter at være fyldt 6 år - 2. generations indvandrere 3 klarer sig generelt bedre end både flygtninge og etnisk danske unge: de har haft færre problemer under opvæksten, har sjældent været anbragt uden for hjemmet før opholdet i sikret afdeling, kommer i højere grad fra 'intakte' familier og har et noget lavere kriminelt tilbagefald end de øvrige - af de unge med anden etnisk baggrund har 7 ud af 10 flygtningebaggrund - en meget stor del af de unge flygtninge beskrives med traumatiske opvækstforhold, mange har kun én forælder - ud over problemer i relation til deres flygtningestatus beskrives de fleste af disse unge og deres familier med de samme sociale problemer, som de etnisk danske unge - sprogproblemer og begrænset adgang til tolkebistand udgør i en del tilfælde en alvorlig barriere for de sikrede afdelingers indsats, både i forhold til den unge og i forhold til samarbejdet med familien Undersøgelsen viser, at de unge generelt er glade og taknemmelige for at være anbragt i en sikret afdeling frem for i et arresthus, og at de sætter stor pris på personalets omsorg, ikke mindst ved ankomsten, hvor de fleste er meget usikre og befinder sig i en kaotisk og psykisk belastende situation. Den positive grundindstilling betyder dog ikke, at de unge er ukritiske i forhold til personalet og indholdet i dagligdagen på de sikrede afdelinger. De unge opponerer mod kollektive sanktioner og ufleksible regelsæt, og i interviewene fremkommer en del udtalelser, som viser, at de unge reflekterer seriøst over den pædagogiske praksis og har mange bud på, hvordan den kunne gøres bedre, f.eks. i forhold til at mindske/undgå konflikter og i forhold til at skabe mere indhold i dagligdagen. 2 Der ses en tendens til en vis udligning, idet de etnisk danske unge i december 2005 udgjorde mere end 40% af de indskrevne i sikret regi. 3 Her defineret som børn eller børnebørn af arbejdskraftindvandrere i 60erne og 70erne. 11

12 Inden for de senere år er institutionernes tekniske sikkerhedsniveau øget, og der ses hos både unge og ansatte tendenser til at opfatte og omtale de sikrede afdelinger som en form for 'ungdomsfængsler'. Med dom til ungdomssanktion har de sikrede afdelinger fået en egentligt straffende funktion med dertil hørende magtbeføjelser. Men samtidig er ungdomssanktionen beskrevet som en socialpædagogisk foranstaltning, tilpasset den enkeltes individuelle behov for behandling. Sanktionens sammenblanding af straf og behandling er vanskelig at håndtere for såvel de sikrede afdelinger som de sociale myndigheder, og resultaterne peger på, at der på både centralt og decentralt niveau er behov for tydeligere at få defineret de straffende og behandlende elementer og at få dem afbalanceret. Undersøgelsen afslører, at de unges retssikkerhed på flere områder er usikker eller truet. Årsagerne hertil kan blandt andet findes i det øgede fysiske sikkerhedsniveau, tilføjelsen af nye målgrupper/opgaver, politiets hyppige anvendelse af besøgs- og brevkontrol over for de varetægtsfængslede unge og uensartet administration fra de amter, som driver institutionerne. Disse problemstillinger taler for en central styring eller en mere håndfast, central koordinering af de sikrede afdelingers drift. De sikrede afdelinger modtager primært årige i varetægtssurrogat, men skal også varetage socialpædagogiske udrednings- og behandlingsopgaver for unge ned til 12 år, samtidig med at antallet af (sanktionsdømte) 18 årige er steget. Undersøgelsen viser, at der er behov for en større differentiering i afdelingernes indsats over for de meget forskellige målgrupper. Samtidig peger undersøgelsen på behov for at tilføre afdelingerne kompetencer i forhold til at varetage opgaverne med de mange traumatiserede flygtninge, misbrugende eller psykisk afvigende unge. Undersøgelsens resultater vedrørende anbringelsernes længde, de unges belastede opvækstbetingelser, den etniske fordeling med overvægt af dårligt integrerede flygtningebørn m.m. peger på et stort behov for fremover at forbedre dokumentationen af anvendelsen af de sikrede afdelinger. Undersøgelsen viser også med megen vægt, at de sikrede afdelinger i mange tilfælde kommer til at stå alene med ansvaret for de anbragte unge. Kvaliteten i den kommunale indsats er svingende og ofte utilstrækkelig i forhold til at sikre den unge en fornuftig udslusning efter opholdet i sikret regi. Resultaterne fra projektet danner baggrund for en række forslag til ændringer i de sikrede afdelingers pædagogiske praksis og til forbedring af de offentlige systemers samarbejde omkring de anbragte unge. Disse forslag afslutter rapportens første del. 12

13 1. Indledning Projekt Fokus er et treårigt forskningsprojekt, finansieret af Socialministeriet og gennemført af Teori og Metodecentret, Frederiksborg Amt. Projektets formål er at fremskaffe dokumentation om anvendelsen af landets syv sikrede afdelinger for børn og unge. Resultaterne skal danne grundlag dels for en forbedret dokumentation af afdelingernes indsats i fremtiden, dels for kvalificering og metodeudvikling af institutionernes pædagogiske og socialfaglige praksis. Projektet er ikke en evaluering af de syv afdelingers individuelle praksis. Når der i rapporten refereres til socialpædagogisk praksis, vil det som hovedregel ske uden angivelse af, hvilke(n) institution(er) oplysningerne er hentet fra. Målet med rapporten er at levere materiale til brug for beslutningstageres og praktikeres refleksion over og revision af den aktuelle anvendelse af landets sikrede institutioner ikke at udpege enkelte afdelinger for en uhensigtsmæssig praksis på enkelte områder. Fra lovgivningens side er de sikrede afdelingers opgaver kun meget overordnet defineret, og der består en udstrakt metodefrihed for afdelingerne og deres driftsamter, hvilket har medført, at der på en række områder har udviklet sig en uensartet praksis. Den valgte, anonymiserede fremstillingsform betyder, at afdelingerne på forskellige områder kan opleve, at rapporten ikke er dækkende for deres institution. Det er i rapporten forsøgt at fastholde forskellighederne ved at skrive på nogle afdelinger eller på en enkelt afdeling eller lignende i de tilfælde, hvor der ikke er tale om en generel beskrivelse af praksis. Det skal pointeres, at forskergruppen ved projektets afslutning står med et meget nuanceret billede af de syv institutioner, og at de alle fremstår med både plusser og minusser i forhold til de gennemgåede problemstillinger, herunder rapportens forslag og anbefalinger. Det skal derudover pointeres, at alle afdelinger har været meget positive og samarbejdsvillige i forhold til projektet og forskergruppen. 13

14 14

15 2. Undersøgelsesdesign og metodevalg Anvendelsesområdet for landets sikrede afdelinger for børn og unge er de senere år blevet ændret, samtidig med at antallet af pladser er udvidet. I forbindelse med gennemførelse af et pilotprojekt på institutionen Sølager i Frederiksborg Amt 4 kunne det konstateres, at der generelt forelå meget lidt dokumentation om de sikrede afdelingers arbejde, de anbragte børn og unges baggrund og resultaterne af indsatsen. Anbringelse i sikret afdeling er et alvorligt indgreb i de unges liv. Det er derfor vigtigt at sikre sig mod utilsigtede, negative følgevirkninger af den frihedsberøvelse, som opholdet indebærer for den enkelte. Samtidig er der store udgifter forbundet med driften af afdelingerne, udgifter som man ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt ønsker/forventer at få et positivt udbytte af, f.eks. i form af færre kriminelle handlinger efter de unges udskrivning. Der er derfor mange gode grunde til at tilvejebringe den manglende viden om anvendelsen af de sikrede afdelinger og til at gøre dette på en sådan måde, at dokumentationen kan omsættes til metodeudvikling og kvalificering af afdelingernes pædagogiske og socialfaglige indsats. Projekt Fokus (Forskning Og KvalitetsUdvikling af Sikrede afdelinger) har i sit undersøgelsesdesign lagt vægt på at have en tæt kontakt til det praksisfelt, som i sidste ende gerne skulle profitere af projektets resultater. De sikrede afdelinger har været meget imødekommende, både i forhold til at give adgang til data og i forhold til at deltage i projektet, f.eks. ved at lade medarbejdere indgå i den Medarbejdergruppe, som for forskergruppen har været af stor betydning, fordi der her løbende har været mulighed for at drøfte undersøgelsesresultater med praktikere fra feltet. Ud over referater af disse møder har der til alle afdelinger ca. to gange årligt været udsendt et nyhedsbrev med orientering om, hvor langt projektet var kommet, og hvad planerne var for den kommende periode. Derudover er der lagt meget vægt på at inddrage erfaring fra de anbragte unge, som besidder en helt central viden om ophold i sikrede afdelinger. Forskergruppen har bestået af personer med mangeårige erfaringer fra det pædagogiske og socialfaglige praksisfelt. Det har været udfordrende og spændende at afprøve det praksisnære undersøgelsesdesign, men også på et enkelt punkt givet anledning til frustration. En idé om at udvide eller supplere projektet med iværksættelse af konkrete forsøg med metodeudvikling måtte opgives, fordi de sikrede afdelinger i forbindelse med diverse udvidelsesplaner og usikkerhed om den kommende strukturreform ikke kunne overskue at indgå i planlægning og gennemførelse af sådanne forsøg 5. Det forberedende arbejde har dog ikke været spildt, 4 Pilotprojektet er internt afrapporteret i maj Sygekassernes Helsefond og Det Kriminalpræventive Råd finansierede forprojektet, som blandt andet har ført til udfærdigelse af et idékatalog over pædagogiske nyskabelser og er indgået i arbejdet med at finde frem til et egnet dokumentations- og udredningsinstrument. 15

16 men indgår i et vist omfang i Projekt Fokus forslag til metodeudvikling og opkvalificering. Med et tre-årigt projekt kan der være risiko for, at den indledende dataindsamling inden afrapporteringen er blevet uaktuel og uanvendelig, fordi praksisfeltet har ændret sig undervejs i forløbet. For de sikrede afdelinger har der været tale om ændringer primært foranlediget af den dom til ungdomssanktion, som blev indført fra 1. juli Forskergruppen blev i eftersommeren 2005 af Socialministeriet bedt om at foretage en udredning af 25 afsluttede ungdomssanktionsforløb 6. Arbejdet med denne opgave har i forening med den løbende kontakt til afdelingerne givet en fornemmelse af den aktuelle udvikling en udvikling som blandt andet har betydet, at det i slutningen af 2005 skønnedes hensigtsmæssigt dels at foretage en ny rundrejse til alle landets syv sikrede institutioner, dels at indhente nogle faktuelle oplysninger om de unge, som var indskrevet på en bestemt dag i december Det har været et væsentligt element i projektet at generere viden om anvendelsen af de sikrede afdelinger. For at sikre både dybde og bredde i vidensgrundlaget er undersøgelsen gennemført med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Datagrundlag Den faktuelle viden er fremskaffet via en række registeroplysninger på 4-årsgruppen og via indhentning af sociale sagsakter og oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister på projektets Kernegruppe. Oplysningerne er uddybet og nuanceret via en række interview af unge og deres forældre. Oversigt over datakilder 7 : Oplysninger fra Amtsrådsforeningens registreringsdatabase (4-årsgruppen) Oplysninger fra Det Centrale Personregister (4-årsgruppen) Oplysninger fra Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister (4-årsgruppen) Oplysninger fra Register over stofmisbrugere i behandling (4-årsgruppen) Oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Kernegruppen) Oplysninger fra sociale sagsakter (Kernegruppen) Supplerende oplysninger om samtlige unge anbragt på en sikret afdeling d Interview med 21 anbragte unge Opfølgende interview med ni unge og seks forældre Interview af forstandere og afdelingsledere Spørgeskemaundersøgelse på de sikrede afdelinger Medarbejdergruppen - og følgegruppen i Projekt Fokus Diverse skriftlige kilder herunder Pilotprojektet på Sølager og Udredning af 25 ungdomssanktionsforløb 6 Udredningen er offentliggjort som bilag til Socialministeriets Rapport fra ekspertgruppen om ungdomssanktionen. Socialministeriet En mere udførlig oversigt er optrykt i del 2. 16

17 Derudover indgår viden, indhentet via møder i projektets følgegruppe og Medarbejdergruppe, skriftlige kilder om de sikrede afdelinger og en afsluttende interviewrunde med forstandere og afdelingsledere. Da de kvantitative data primært vedrører perioden 2000 til 2003, er der som supplement indhentet oplysninger om de unge, som den 15. december 2005 var indskrevet i sikret afdeling. Det samlede datamateriale er meget omfattende, og der kunne gennemføres en lang række supplerende analyser, før mulighederne for at få yderligere viden ud af materialet kan siges at være udtømte. Ud fra projektets tidsmæssige grænser er det valgt at fokusere på de områder, som ud fra en vurdering af de sikrede afdelingers opgaver skønnes at have størst betydning. Følgende figur viser sammenhængen mellem de forskellige datakilder: 4-årsgruppen 1074 personer Data: - Amtsrådsforeningens registreringsdatabase og CPRregisteret Kernegruppen 214 personer Data: - Kriminalregisteret Sociale sagsakter 172 personer Misbrugsregisteret 53 personer Psykiatriregisteret 275 personer 2.1 Beskrivelse af dataindsamlingen i den kvantitative del af Projekt Fokus Datagrundlaget for analyserne i den kvantitative del af projektet består af en række registerdata suppleret med oplysninger fra sociale sagsakter. 17

18 Oplysninger fra registerdata dokumenterer anvendelsen af de sikrede afdelinger på statistisk plan: hvor mange unge, hvor lange ophold, hvorfor anbringes de i sikret afdeling, hvor mange har begået kriminelle handlinger, hvor mange har psykiske problemer, hvor mange har misbrugsproblemer. De sociale sagsakter giver supplerende oplysninger om de unges forvaltningshistorie. Undersøgelsespopulationen Kernegruppen og 4-årsgruppen Datagrundlaget består af to undersøgelsespopulationer, hvoraf den ene (Kernegruppen) udgør en delmængde af den anden (4-årsgruppen). Kernegruppen Da Projekt Fokus blev planlagt, var Amtsrådsforeningens årlige statistik den eneste umiddelbart tilgængelige kilde til oplysninger om anvendelsen af de sikrede afdelinger for børn og unge. Ifølge disse tal var der tale om mere end anbringelser om året, og det blev besluttet at begrænse dataindsamlingen af sociale sagsakter og oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister til en Kernegruppe på ca. 200 unge. Til kontrol af Kernegruppens repræsentativitet skulle der indhentes oplysninger fra Amtsrådsforeningens database om samtlige anbringelser i sikret afdeling i Hvis det i projektets planlægningsfase havde været kendt, at antallet af indskrevne unge reelt var på under 350 om året, ville det formentlig være blevet besluttet at indhente sociale sagsakter og kriminalitetsoplysninger på hele årgang Uoverensstemmelser mellem de officielle tal fra Amtsrådsforeningen og de først modtagne oplysninger fra de sikrede afdelinger om Kernegruppen førte til, at det blev besluttet at udvide projektet med en 4-årsgruppe, som består af samtlige unge indskrevet i sikret afdeling i perioden til årsgruppens datagrundlag Oplysningerne om 4-årsgruppen kommer fra den fælles indskrivningsdatabase, som de sikrede afdelingers driftsamter har etableret i samarbejde med Amtsrådsforeningen 9. Materialet omfatter oplysninger om ind - og udskrivningsdatoer, årsager til anbringelserne, navn på den unges hjemkommune og navn på den sikrede afdeling på samtlige indskrivninger for 4-års perioden. Databasen indeholder 2094 registreringer vedrørende 1118 personer 10, heraf 1074 med gyldigt personnummer. 4-årsgruppen består herefter af de 1074 personer. For denne gruppe er der fra Det Centrale Personregister (CPR-registret) rekvireret data om de unges forældre, dato for deres eventuelle indrejse i Danmark, hvilket land de er indrejst fra, fødested og statsborgerskab. Derefter er der rekvireret oplysninger om de 1074 unge og deres forældre fra Sundhedsstyrelsens registre over 1) personer i misbrugsbehandling og 2) personer i 8 Iflg. Amtsrådsforeningens statistik: 509 anbringelser i 2001 og 750 anbringelser i Oplysningerne er rekvireret fra CSC (Computer Sciences Corporation), som står for den tekniske drift af databasen personer har ikke kunnet genfindes i Det Centrale Personregister, heraf 6 med fejlindtastede cprnumre og 38 udlændinge uden dansk cpr-nummer. Der er i bearbejdningen set bort fra registreringer på disse 44 personer, som i en del tilfælde ser ud til at være foreløbige og kortvarige registreringer på unge, som senere er registreret med gyldigt cpr-nummer. 18

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 385 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-1156

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Statistik for de sikrede institutioner i 2009

Statistik for de sikrede institutioner i 2009 Statistik for de sikrede institutioner i 2009 Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede institutioner for det foregående år. Det er institutionerne selv, der indberetter information om deres

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Den 7. marts 2014 modtog Region Midtjylland dispensation til at drive MultifunC Midtjylland som delvis lukket institution.

Den 7. marts 2014 modtog Region Midtjylland dispensation til at drive MultifunC Midtjylland som delvis lukket institution. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 23. april 2014 MultifunC - ændring til delvis 1. Resume MultifunC blev med henblik på at afprøve et nyt evidensbaseret

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

- = Oplysningen er ikke opgjort/ikke fundet sted

- = Oplysningen er ikke opgjort/ikke fundet sted Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede er for det foregående år. Det er erne selv, der indberetter information om deres brugere, og derved genereres informationerne om antallet af personer,

Læs mere

Afrapportering Ungesamråd 2014

Afrapportering Ungesamråd 2014 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Statistik for de sikrede institutioner i 2010

Statistik for de sikrede institutioner i 2010 Statistik for de sikrede er i 2010 Statistik for de sikrede er i 2010 Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede er for det foregående år. Det er erne selv, der indberetter information om deres

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Bakkegården Informationsmøder

Bakkegården Informationsmøder Bakkegården Informationsmøder Program Hvad er Bakkegården? De unge Personale Organisation Mål og visioner Hvordan arbejder vi? Udvidelse med to afdelinger Nye kollegaer Muligheder for nye tiltag Et skridt

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Dato Journal nr , np,ehp Side 1 af 5

Dato Journal nr , np,ehp Side 1 af 5 Dato 26.01.2017 Journal nr. 2017-2017, np,ehp Side 1 af 5 Til Sundheds- og Ældreministeriet Sendt pr. e-mail til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk Høringssvar vedr. Lovforslag om specialiserede

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 s beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 RESUMÉ OG FOKUSOMRÅDER Ungesamrådet blev på regeringens foranledning etableret i Københavns Politikreds i juni 2012. Ungesamrådet er et tværsektorielt samarbejde mellem

Læs mere

Antallet af pladser på de sikrede institutioner har været stabilt gennem de sidste år. Antallet af normerede pladser er i alt på 126 i 2015.

Antallet af pladser på de sikrede institutioner har været stabilt gennem de sidste år. Antallet af normerede pladser er i alt på 126 i 2015. Forord Danske Regioner publicerer hvert år en samlet statistik for de 8 sikrede institutioner for kriminelle børn og unge, der findes på landsplan. Statistikken er baseret på optællinger fra institutionerne

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1.2 Indflydelse på eget liv

1.2 Indflydelse på eget liv Retningsgivende dokument Godkendt af Forstander Peter Jørgensen Juni 2016 1.2 Indflydelse på eget liv Udarbejdet af: Peter Jørgensen Marianne K. Bülow Dokumentbrugere: Ansatte på Stevnsfortet Gældende

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere