Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger"

Transkript

1 Lisbeth Hansen og Karen Zobbe Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger 2006 Teori og Metodecentret

2 2

3 Forord Teori og Metodecentret gennemførte i perioden 2000 til 2002 et mindre pilotprojekt på Frederiksborg Amts sikrede institution, Sølager. Resultaterne fra dette projekt pegede på behov for iværksættelse af et mere dybdeborende og landsdækkende forsknings- og udviklingsarbejde, som nu er gennemført i perioden til Forskningschef Bo Ertmann har stået for ledelsen af projektet, der i starten var bemandet med stud.pæd. Vibeke Pedersen, socialrådgiver og cand.scient.soc. Majken Wiingaard og socialrådgiver og cand.scient.soc. Lisbeth Hansen. Vibeke Pedersen ophørte ultimo 2003 og blev erstattet af cand.psyk. Karen Zobbe. Med udgangen af 2004 ophørte Majken Wiingaard, hvorefter projektet er afsluttet af Lisbeth Hansen og Karen Zobbe. I forbindelse med gennemgang af oplysninger fra Kriminalregistret og sociale sagsakter har stud.soc. Lea Tempels været tilknyttet projektet i 1½ år. Konsulent Peter Løvgreen har bistået i forbindelse med databearbejdning og statistiske analyser. 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Resumé... 9 Del 1 1. Indledning Undersøgelsesdesign og metodevalg Datagrundlag Beskrivelse af dataindsamlingen i den kvantitative del af Projekt Fokus17 Undersøgelsespopulationen Kernegruppen og 4-årsgruppen...18 Supplementundersøgelsen pr. 15. december Beskrivelse af dataindsamlingen i den kvalitative del af Projekt Fokus..19 Om interviewundersøgelsen...20 Interview med forældre Spørgeskemaundersøgelse Interview med forstandere og afdelingsledere på de sikrede afdelinger Medarbejdergruppen Følgegruppen De sikrede afdelingers historiske baggrund Frihedsberøvelsens formål og indhold i forhold til voksne kriminelle...23 Frihedsberøvelsens formål og indhold i dag i forhold til børn og unge..24 De sikrede afdelingers historie...26 Sammenfattende om de sikrede afdelingers udvikling Dokumentation af hovedresultater Statistiske oplysninger om de unge...33 Hvor mange anbringelser af hvor mange unge?...33 Hvor mange...34 Hvor hvilke institutioner...34 Hvor kommer de fra...35 Hvor mange anbringelser pr. person...35 Antallet af nye unge i de sikrede afdelinger...36 Begrundelser/kriterier for de unges ophold...36 Kønsfordelinger...38 Anbringelseskriterierne og de unge med flere anbringelser...39 Hvor længe Forskelle i opgørelsesmetoder = forskelle i resultater...40 Behov for forbedret statistik Oplysninger om de unges og deres forældres etniske baggrund De anbragte unges psykiske problemstillinger Oplysninger om de unges misbrugsproblemer Oplysninger om Kernegruppens kriminalitet

6 Kernegruppens samlede kriminalitet Resultater vedrørende de unges forvaltningshistorie De sikrede afdelinger i dag Afdelingernes geografiske placering og fysiske indretning...57 De bygningsmæssige rammer og deres indretning...58 Sikringsgrad De sikrede afdelingers opgave og afdelingernes opfattelse heraf...61 Afdelingernes pædagogiske referencer og betydningen heraf Hverdagens struktur Medarbejdernes arbejdsfunktioner og kvalifikationer...65 De unges og forældrenes ønsker til medarbejdernes kvalifikationer De unges oplevelser og erfaringer med anbringelsen Anbringelsen på sikret afdeling...72 De unges forestilling om sikret afdeling før anbringelsen...74 Ankomsten til den sikrede afdeling De unges oplevelse af det pædagogiske arbejde Skolen på de sikrede afdelinger Værkstederne en del af det pædagogiske tilbud De unges relationer under opholdet De unges relationer til de andre unge...91 De unges strategier over for de andre unge De unges relationer til personalet...95 De unges strategier i forhold til personalet og anbringelsen generelt De unges øvrige relationer De unges forhold til deres forsvarer Psykologiske og psykiatriske problemstillinger Behovet for viden Dokumentationens art og omfang Generelle oplysninger om de unge i Psykiatriregistret De unges psykiske problemer ifølge de sociale sagsakter Øvrige oplysninger om de unge i Psykiatriregistret Diagnoser og psykiske problemer Generelt om Psykiatriregistrets diagnoser Fordeling på diagnosegrupper Forskellige psykiske lidelsers udbredelse Udvalgte undergrupper Psykiske problemer og belastninger ifølge de unge Psykiske belastninger under anbringelsen Psykiske problemer efter anbringelsen Konsekvenser i forhold til kammerater Samarbejdet om de unge med psykiske problemer Misbrug De unges kriminalitet og samfundets reaktioner på den Samlet om de unges afgørelser frem til april Kriminelt recidiv

7 10.2 Ungdomssanktionen De sanktionsdømte unges afgørelser og situation april De interviewede unges holdning til ungdomssanktionen Ungdomssanktionens indflydelse på de sikrede afdelinger Det kommunale system - indsats og samarbejde Generelt om den kommunale indsats Den kommunale indsats før anbringelsen i sikret afdeling Samarbejde med forvaltningen før anbringelsen Generelt om samarbejdet under anbringelsen i sikret afdeling Samarbejde med forvaltningen under anbringelsen Den kommunale indsats efter anbringelsen i sikret afdeling Samarbejde med forvaltningen efter anbringelsen Generelle problemstillinger i henhold til de supplerende sagsakter Retssikkerhed Det retlige grundlag for anbringelse i sikret regi Forlængelser af surrogatanbringelser Det retlige grundlag for ungdomssanktionsdømte Afdelingernes interne regler og husordener Indelåsning på værelset om natten De unges kontakt til omverdenen Adgang til tolkebistand Undervisning/undervisningspligt Retssikkerhed og den decentrale styring Udbytte af opholdet De interviewede unge om deres udbytte af anbringelsen Det samfundsmæssige udbytte Forslag til ændringer Forslag til administrative ændringer Behov for ændringer inden for de sikrede afdelingers område Forslag om centralisering af de sikrede afdelingers drift Afklaring af formål og indhold i anbringelserne Behov for afklaring Forslag til afklaring af formål og fastsættelse af indhold Dokumentation af de sikrede afdelingers anvendelse og indsats Behov for forbedret dokumentation Forslag til forbedret dokumentation Kvalificering af det pædagogiske arbejde Behov for kvalificering Forslag til kvalificering Faseinddeling af opholdet Uddannelse af medarbejdere Forslag til uddannelse af medarbejdere Den overordnede samfundsmæssige indsats Behov for ændringer Forslag til ændringer uden for de sikrede afdelingers regi Afsluttende om metodeudvikling på de sikrede afdelinger

8 Del 2 Om indholdet i del Beskrivelse af datakilder, bearbejdning og analyse Anvendte datakilder Uddybende om dataindsamling kvantitativ del årsgruppen Om adgang til og samkøring af registerdata Kernegrupppen Kernegruppens repræsentativitet Uddybende om dataindsamlingen kvalitativ del Udvælgelsen af de unge Den praktiske gennemførelse af første interviewrunde Repræsentativiteten i første interviewrunde Den praktiske gennemførelse af anden interviewrunde Repræsentativiteten i anden interviewrunde Faktuelle oplysninger om de interviewede unge Alder Etnicitet Anbringelseskriterier Anbringelsestid Bopæl og beskæftigelse før anbringelsen Kontakt med kommunen under opholdet Interview med nogle forældre Supplementundersøgelse pr Supplerende tabeller og datalister Supplerende tabeller til del 1, kapitel Supplement til del 1, kapitel 8 - psykiatri Tabeller vedrørende 4-årsgruppens forældre Supplement til del 1, kapitel 9 - misbrug Supplement til del 1, kapitel 10 kriminalitet Supplement til del 1, kapitel 11 - forvaltningshistorie 'Andre problemer' hos de unge 'Andre problemer' hos forældre Stikords-bemærkninger efter gennemgang af supplerende sagsakter Bilag til rapporten Deltagere i projektets følgegruppe Deltagere i projektets Medarbejdergruppe Skema anvendt ved supplementundersøgelsen Litteratur

9 Resumé Projekt Fokus har igennem tre år ( ) indsamlet et meget omfattende datamateriale om de unge, som anbringes i en af landets syv sikrede institutioner for børn og unge. Oplysninger fra myndighedsregistre er suppleret med viden fra sociale sagsakter og interview af unge og forældre. De unge er først interviewet under opholdet i sikret afdeling og derefter ½ til 1 år efter udskrivningen. Derudover er der indhentet oplysninger fra de enkelte institutioner, ligesom forskergruppen på forskellig vis har været i løbende dialog med praksis via kontakter til de sikrede afdelingers ledelser, menige medarbejdere med flere. Til sikring af resultaternes aktualitet er der indhentet oplysninger om alle de unge, som den var indskrevet i en sikret afdeling. Formålet med projektet er at tilvejebringe dokumentation om anvendelsen af de sikrede afdelinger og ud fra denne dokumentation at fremkomme med forslag til, hvordan den pædagogiske og socialfaglige indsats kan forbedres. Resultaterne foreligger nu i form af en afsluttende rapport i to dele. Del 1 er en afrapportering af projektet og dets resultater, mens del 2 indeholder beskrivelse af databearbejdning, supplerende tabeller og diverse bilag. Projektet dokumenterer blandt andet Generelt: - hvert år anbringes knapt 300 unge for første gang i en sikret afdeling. For 3 ud af 4 bliver der kun tale om en enkelt anbringelse, men op mod hver fjerde af de unge når at blive anbragt i sikret regi flere gange - længden af de unges ophold varierer stærkt, fra en enkelt dag til mere end to år - den gennemsnitlige anbringelsestid er steget markant efter indførelsen af dom til ungdomssanktion ( ), og hver fjerde af de unge opholder sig nu i sikret afdeling i mere end tre måneder - afdelingerne er indrettet til kortvarige anbringelser og har ingen eller få egentligt kompetencegivende tilbud til de unge - indholdet i dagligdagen er som udgangspunkt ens for alle de unge og differentieres ikke efter alder eller begrundelse for den enkeltes anbringelse - langt de fleste unge mere end 4 ud af 5 anbringes i varetægtssurrogat - de surrogatanbragte unge er hyppigt undergivet besøgs- og brevkontrol, hvilket får afsmittende effekt på frihedsgraderne for alle de anbragte Psykiatri: - de unge i sikrede afdelinger er voldsomt overrepræsenterede i det psykiatriske behandlingssystem. Hver fjerde er registreret inden det 23. år, mens det for befolkningen som helhed kun gælder for 1 ud af 12 - mange af de anbragte unge er opvokset hos psykisk syge forældre 1 ud af 6 forældre er registreret i det psykiatriske behandlingssystem 9

10 - mange unge har psykiske lidelser/diagnoser som relaterer sig til adfærdsproblemer under opvæksten eller misbrug i puberteten, men der er også en del med meget alvorlige psykiske lidelser - 5% af de unge har to år efter anbringelsen i sikret afdeling fået dom til psykiatrisk behandling - den unges kontakt til det psykiatriske behandlingssystem kommer ikke altid til de sociale myndigheders kendskab - socialforvaltningernes akter beskriver, at en del unge, som ikke er registrerede i det psykiatriske behandlingssystem, har alvorlige og behandlingskrævende psykiske problemstillinger 1 Misbrug: - flertallet af de unge har misbrugsproblemer, men der er en vis usikkerhed om misbrugets art og omfang - den unges misbrug er ofte kendt i socialforvaltningen, men indgår sjældent med vægt i overvejelserne om iværksættelse af foranstaltninger - relativt få af de unge kommer i misbrugsbehandling men der er flere, der behandles for misbrugsbetingede lidelser i det psykiatriske system end i de amtslige misbrugscentre - flere af de sikrede afdelingers driftsamter savner fortsat behandlingstilbud rettet mod unge misbrugere Kriminalitet: - næsten alle de unge 19 ud af 20 indgår i Det Centrale Kriminalregister, og to til tre år efter anbringelsen i sikret afdeling er de i gennemsnit hver registreret med 21 kriminelle forhold og 5 retlige afgørelser - anbringelse i varetægtssurrogat er oftest begrundet i røverisigtelser eller voldskriminalitet, men der er også en del anbringelser begrundet i ejendomskriminalitet - for hver fjerde af de unge er der tale om, at de surrogatfængsles i forbindelse med deres første (registrerede) kriminelle handling - af de surrogatfængslede unge får 2 ud af 3 ubetinget fængselsstraf eller dom til ungdomssanktion, hvorimod den sidste 1/3 får betingede domme, tiltalefrafald eller tiltaleundladelse eller frifindes - to år efter anbringelsen i sikret afdeling er 6 ud af 10 faldet tilbage til kriminalitet og har fået ny dom for kriminalitet begået efter anbringelsen - unge med dom til ungdomssanktion har et lidt højere tilbagefald end de øvrige Forvaltningshistorie: - flertallet af de unge beskrives i de sociale sagsakter med mange, komplekse og belastende opvækstfaktorer: forældres samlivsproblemer, psykisk og fysisk sygdom, vold i hjemmet, arbejdsløshed, dårlig økonomi med meget mere - for 4 ud af 5 unge har der været iværksat kommunale foranstaltninger før anbringelsen i sikret afdeling, halvdelen af de unge har blandt andet været anbragt uden for hjemmet, og flertallet af disse unge har været anbragt mere end én gang 1 Disse unge har i stedet konsulteret psykolog og/eller privatpraktiserende psykiater. 10

11 - for nogle unge medfører anbringelsen i sikret afdeling, at der efterfølgende for første gang iværksættes sociale foranstaltninger for andre unge medfører anbringelsen, at forvaltningen ophører med at tilbyde hjælp og støtte - under den unges ophold i sikret regi er den kommunale indsats meget ofte fokuseret på at 'skaffe en plads i døgnregi' i en del tilfælde uden at involvere den unge eller forældrene i planlægningen - for unge med dom til ungdomssanktion er den sociale indsats generelt præget af kommunal usikkerhed i administrationen af dommen, ikke mindst i afvejningen mellem dens straffende elementer og den unges behov for socialpædagogisk støtte Etnicitet: - 2 ud af 3 unge i sikret afdeling har anden etnisk baggrund end dansk 2-3 ud af 10 er ikke født i Danmark, og mere end halvdelen af disse unge er først kommet her til landet, efter at være fyldt 6 år - 2. generations indvandrere 3 klarer sig generelt bedre end både flygtninge og etnisk danske unge: de har haft færre problemer under opvæksten, har sjældent været anbragt uden for hjemmet før opholdet i sikret afdeling, kommer i højere grad fra 'intakte' familier og har et noget lavere kriminelt tilbagefald end de øvrige - af de unge med anden etnisk baggrund har 7 ud af 10 flygtningebaggrund - en meget stor del af de unge flygtninge beskrives med traumatiske opvækstforhold, mange har kun én forælder - ud over problemer i relation til deres flygtningestatus beskrives de fleste af disse unge og deres familier med de samme sociale problemer, som de etnisk danske unge - sprogproblemer og begrænset adgang til tolkebistand udgør i en del tilfælde en alvorlig barriere for de sikrede afdelingers indsats, både i forhold til den unge og i forhold til samarbejdet med familien Undersøgelsen viser, at de unge generelt er glade og taknemmelige for at være anbragt i en sikret afdeling frem for i et arresthus, og at de sætter stor pris på personalets omsorg, ikke mindst ved ankomsten, hvor de fleste er meget usikre og befinder sig i en kaotisk og psykisk belastende situation. Den positive grundindstilling betyder dog ikke, at de unge er ukritiske i forhold til personalet og indholdet i dagligdagen på de sikrede afdelinger. De unge opponerer mod kollektive sanktioner og ufleksible regelsæt, og i interviewene fremkommer en del udtalelser, som viser, at de unge reflekterer seriøst over den pædagogiske praksis og har mange bud på, hvordan den kunne gøres bedre, f.eks. i forhold til at mindske/undgå konflikter og i forhold til at skabe mere indhold i dagligdagen. 2 Der ses en tendens til en vis udligning, idet de etnisk danske unge i december 2005 udgjorde mere end 40% af de indskrevne i sikret regi. 3 Her defineret som børn eller børnebørn af arbejdskraftindvandrere i 60erne og 70erne. 11

12 Inden for de senere år er institutionernes tekniske sikkerhedsniveau øget, og der ses hos både unge og ansatte tendenser til at opfatte og omtale de sikrede afdelinger som en form for 'ungdomsfængsler'. Med dom til ungdomssanktion har de sikrede afdelinger fået en egentligt straffende funktion med dertil hørende magtbeføjelser. Men samtidig er ungdomssanktionen beskrevet som en socialpædagogisk foranstaltning, tilpasset den enkeltes individuelle behov for behandling. Sanktionens sammenblanding af straf og behandling er vanskelig at håndtere for såvel de sikrede afdelinger som de sociale myndigheder, og resultaterne peger på, at der på både centralt og decentralt niveau er behov for tydeligere at få defineret de straffende og behandlende elementer og at få dem afbalanceret. Undersøgelsen afslører, at de unges retssikkerhed på flere områder er usikker eller truet. Årsagerne hertil kan blandt andet findes i det øgede fysiske sikkerhedsniveau, tilføjelsen af nye målgrupper/opgaver, politiets hyppige anvendelse af besøgs- og brevkontrol over for de varetægtsfængslede unge og uensartet administration fra de amter, som driver institutionerne. Disse problemstillinger taler for en central styring eller en mere håndfast, central koordinering af de sikrede afdelingers drift. De sikrede afdelinger modtager primært årige i varetægtssurrogat, men skal også varetage socialpædagogiske udrednings- og behandlingsopgaver for unge ned til 12 år, samtidig med at antallet af (sanktionsdømte) 18 årige er steget. Undersøgelsen viser, at der er behov for en større differentiering i afdelingernes indsats over for de meget forskellige målgrupper. Samtidig peger undersøgelsen på behov for at tilføre afdelingerne kompetencer i forhold til at varetage opgaverne med de mange traumatiserede flygtninge, misbrugende eller psykisk afvigende unge. Undersøgelsens resultater vedrørende anbringelsernes længde, de unges belastede opvækstbetingelser, den etniske fordeling med overvægt af dårligt integrerede flygtningebørn m.m. peger på et stort behov for fremover at forbedre dokumentationen af anvendelsen af de sikrede afdelinger. Undersøgelsen viser også med megen vægt, at de sikrede afdelinger i mange tilfælde kommer til at stå alene med ansvaret for de anbragte unge. Kvaliteten i den kommunale indsats er svingende og ofte utilstrækkelig i forhold til at sikre den unge en fornuftig udslusning efter opholdet i sikret regi. Resultaterne fra projektet danner baggrund for en række forslag til ændringer i de sikrede afdelingers pædagogiske praksis og til forbedring af de offentlige systemers samarbejde omkring de anbragte unge. Disse forslag afslutter rapportens første del. 12

13 1. Indledning Projekt Fokus er et treårigt forskningsprojekt, finansieret af Socialministeriet og gennemført af Teori og Metodecentret, Frederiksborg Amt. Projektets formål er at fremskaffe dokumentation om anvendelsen af landets syv sikrede afdelinger for børn og unge. Resultaterne skal danne grundlag dels for en forbedret dokumentation af afdelingernes indsats i fremtiden, dels for kvalificering og metodeudvikling af institutionernes pædagogiske og socialfaglige praksis. Projektet er ikke en evaluering af de syv afdelingers individuelle praksis. Når der i rapporten refereres til socialpædagogisk praksis, vil det som hovedregel ske uden angivelse af, hvilke(n) institution(er) oplysningerne er hentet fra. Målet med rapporten er at levere materiale til brug for beslutningstageres og praktikeres refleksion over og revision af den aktuelle anvendelse af landets sikrede institutioner ikke at udpege enkelte afdelinger for en uhensigtsmæssig praksis på enkelte områder. Fra lovgivningens side er de sikrede afdelingers opgaver kun meget overordnet defineret, og der består en udstrakt metodefrihed for afdelingerne og deres driftsamter, hvilket har medført, at der på en række områder har udviklet sig en uensartet praksis. Den valgte, anonymiserede fremstillingsform betyder, at afdelingerne på forskellige områder kan opleve, at rapporten ikke er dækkende for deres institution. Det er i rapporten forsøgt at fastholde forskellighederne ved at skrive på nogle afdelinger eller på en enkelt afdeling eller lignende i de tilfælde, hvor der ikke er tale om en generel beskrivelse af praksis. Det skal pointeres, at forskergruppen ved projektets afslutning står med et meget nuanceret billede af de syv institutioner, og at de alle fremstår med både plusser og minusser i forhold til de gennemgåede problemstillinger, herunder rapportens forslag og anbefalinger. Det skal derudover pointeres, at alle afdelinger har været meget positive og samarbejdsvillige i forhold til projektet og forskergruppen. 13

14 14

15 2. Undersøgelsesdesign og metodevalg Anvendelsesområdet for landets sikrede afdelinger for børn og unge er de senere år blevet ændret, samtidig med at antallet af pladser er udvidet. I forbindelse med gennemførelse af et pilotprojekt på institutionen Sølager i Frederiksborg Amt 4 kunne det konstateres, at der generelt forelå meget lidt dokumentation om de sikrede afdelingers arbejde, de anbragte børn og unges baggrund og resultaterne af indsatsen. Anbringelse i sikret afdeling er et alvorligt indgreb i de unges liv. Det er derfor vigtigt at sikre sig mod utilsigtede, negative følgevirkninger af den frihedsberøvelse, som opholdet indebærer for den enkelte. Samtidig er der store udgifter forbundet med driften af afdelingerne, udgifter som man ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt ønsker/forventer at få et positivt udbytte af, f.eks. i form af færre kriminelle handlinger efter de unges udskrivning. Der er derfor mange gode grunde til at tilvejebringe den manglende viden om anvendelsen af de sikrede afdelinger og til at gøre dette på en sådan måde, at dokumentationen kan omsættes til metodeudvikling og kvalificering af afdelingernes pædagogiske og socialfaglige indsats. Projekt Fokus (Forskning Og KvalitetsUdvikling af Sikrede afdelinger) har i sit undersøgelsesdesign lagt vægt på at have en tæt kontakt til det praksisfelt, som i sidste ende gerne skulle profitere af projektets resultater. De sikrede afdelinger har været meget imødekommende, både i forhold til at give adgang til data og i forhold til at deltage i projektet, f.eks. ved at lade medarbejdere indgå i den Medarbejdergruppe, som for forskergruppen har været af stor betydning, fordi der her løbende har været mulighed for at drøfte undersøgelsesresultater med praktikere fra feltet. Ud over referater af disse møder har der til alle afdelinger ca. to gange årligt været udsendt et nyhedsbrev med orientering om, hvor langt projektet var kommet, og hvad planerne var for den kommende periode. Derudover er der lagt meget vægt på at inddrage erfaring fra de anbragte unge, som besidder en helt central viden om ophold i sikrede afdelinger. Forskergruppen har bestået af personer med mangeårige erfaringer fra det pædagogiske og socialfaglige praksisfelt. Det har været udfordrende og spændende at afprøve det praksisnære undersøgelsesdesign, men også på et enkelt punkt givet anledning til frustration. En idé om at udvide eller supplere projektet med iværksættelse af konkrete forsøg med metodeudvikling måtte opgives, fordi de sikrede afdelinger i forbindelse med diverse udvidelsesplaner og usikkerhed om den kommende strukturreform ikke kunne overskue at indgå i planlægning og gennemførelse af sådanne forsøg 5. Det forberedende arbejde har dog ikke været spildt, 4 Pilotprojektet er internt afrapporteret i maj Sygekassernes Helsefond og Det Kriminalpræventive Råd finansierede forprojektet, som blandt andet har ført til udfærdigelse af et idékatalog over pædagogiske nyskabelser og er indgået i arbejdet med at finde frem til et egnet dokumentations- og udredningsinstrument. 15

16 men indgår i et vist omfang i Projekt Fokus forslag til metodeudvikling og opkvalificering. Med et tre-årigt projekt kan der være risiko for, at den indledende dataindsamling inden afrapporteringen er blevet uaktuel og uanvendelig, fordi praksisfeltet har ændret sig undervejs i forløbet. For de sikrede afdelinger har der været tale om ændringer primært foranlediget af den dom til ungdomssanktion, som blev indført fra 1. juli Forskergruppen blev i eftersommeren 2005 af Socialministeriet bedt om at foretage en udredning af 25 afsluttede ungdomssanktionsforløb 6. Arbejdet med denne opgave har i forening med den løbende kontakt til afdelingerne givet en fornemmelse af den aktuelle udvikling en udvikling som blandt andet har betydet, at det i slutningen af 2005 skønnedes hensigtsmæssigt dels at foretage en ny rundrejse til alle landets syv sikrede institutioner, dels at indhente nogle faktuelle oplysninger om de unge, som var indskrevet på en bestemt dag i december Det har været et væsentligt element i projektet at generere viden om anvendelsen af de sikrede afdelinger. For at sikre både dybde og bredde i vidensgrundlaget er undersøgelsen gennemført med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Datagrundlag Den faktuelle viden er fremskaffet via en række registeroplysninger på 4-årsgruppen og via indhentning af sociale sagsakter og oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister på projektets Kernegruppe. Oplysningerne er uddybet og nuanceret via en række interview af unge og deres forældre. Oversigt over datakilder 7 : Oplysninger fra Amtsrådsforeningens registreringsdatabase (4-årsgruppen) Oplysninger fra Det Centrale Personregister (4-årsgruppen) Oplysninger fra Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister (4-årsgruppen) Oplysninger fra Register over stofmisbrugere i behandling (4-årsgruppen) Oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Kernegruppen) Oplysninger fra sociale sagsakter (Kernegruppen) Supplerende oplysninger om samtlige unge anbragt på en sikret afdeling d Interview med 21 anbragte unge Opfølgende interview med ni unge og seks forældre Interview af forstandere og afdelingsledere Spørgeskemaundersøgelse på de sikrede afdelinger Medarbejdergruppen - og følgegruppen i Projekt Fokus Diverse skriftlige kilder herunder Pilotprojektet på Sølager og Udredning af 25 ungdomssanktionsforløb 6 Udredningen er offentliggjort som bilag til Socialministeriets Rapport fra ekspertgruppen om ungdomssanktionen. Socialministeriet En mere udførlig oversigt er optrykt i del 2. 16

17 Derudover indgår viden, indhentet via møder i projektets følgegruppe og Medarbejdergruppe, skriftlige kilder om de sikrede afdelinger og en afsluttende interviewrunde med forstandere og afdelingsledere. Da de kvantitative data primært vedrører perioden 2000 til 2003, er der som supplement indhentet oplysninger om de unge, som den 15. december 2005 var indskrevet i sikret afdeling. Det samlede datamateriale er meget omfattende, og der kunne gennemføres en lang række supplerende analyser, før mulighederne for at få yderligere viden ud af materialet kan siges at være udtømte. Ud fra projektets tidsmæssige grænser er det valgt at fokusere på de områder, som ud fra en vurdering af de sikrede afdelingers opgaver skønnes at have størst betydning. Følgende figur viser sammenhængen mellem de forskellige datakilder: 4-årsgruppen 1074 personer Data: - Amtsrådsforeningens registreringsdatabase og CPRregisteret Kernegruppen 214 personer Data: - Kriminalregisteret Sociale sagsakter 172 personer Misbrugsregisteret 53 personer Psykiatriregisteret 275 personer 2.1 Beskrivelse af dataindsamlingen i den kvantitative del af Projekt Fokus Datagrundlaget for analyserne i den kvantitative del af projektet består af en række registerdata suppleret med oplysninger fra sociale sagsakter. 17

18 Oplysninger fra registerdata dokumenterer anvendelsen af de sikrede afdelinger på statistisk plan: hvor mange unge, hvor lange ophold, hvorfor anbringes de i sikret afdeling, hvor mange har begået kriminelle handlinger, hvor mange har psykiske problemer, hvor mange har misbrugsproblemer. De sociale sagsakter giver supplerende oplysninger om de unges forvaltningshistorie. Undersøgelsespopulationen Kernegruppen og 4-årsgruppen Datagrundlaget består af to undersøgelsespopulationer, hvoraf den ene (Kernegruppen) udgør en delmængde af den anden (4-årsgruppen). Kernegruppen Da Projekt Fokus blev planlagt, var Amtsrådsforeningens årlige statistik den eneste umiddelbart tilgængelige kilde til oplysninger om anvendelsen af de sikrede afdelinger for børn og unge. Ifølge disse tal var der tale om mere end anbringelser om året, og det blev besluttet at begrænse dataindsamlingen af sociale sagsakter og oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister til en Kernegruppe på ca. 200 unge. Til kontrol af Kernegruppens repræsentativitet skulle der indhentes oplysninger fra Amtsrådsforeningens database om samtlige anbringelser i sikret afdeling i Hvis det i projektets planlægningsfase havde været kendt, at antallet af indskrevne unge reelt var på under 350 om året, ville det formentlig være blevet besluttet at indhente sociale sagsakter og kriminalitetsoplysninger på hele årgang Uoverensstemmelser mellem de officielle tal fra Amtsrådsforeningen og de først modtagne oplysninger fra de sikrede afdelinger om Kernegruppen førte til, at det blev besluttet at udvide projektet med en 4-årsgruppe, som består af samtlige unge indskrevet i sikret afdeling i perioden til årsgruppens datagrundlag Oplysningerne om 4-årsgruppen kommer fra den fælles indskrivningsdatabase, som de sikrede afdelingers driftsamter har etableret i samarbejde med Amtsrådsforeningen 9. Materialet omfatter oplysninger om ind - og udskrivningsdatoer, årsager til anbringelserne, navn på den unges hjemkommune og navn på den sikrede afdeling på samtlige indskrivninger for 4-års perioden. Databasen indeholder 2094 registreringer vedrørende 1118 personer 10, heraf 1074 med gyldigt personnummer. 4-årsgruppen består herefter af de 1074 personer. For denne gruppe er der fra Det Centrale Personregister (CPR-registret) rekvireret data om de unges forældre, dato for deres eventuelle indrejse i Danmark, hvilket land de er indrejst fra, fødested og statsborgerskab. Derefter er der rekvireret oplysninger om de 1074 unge og deres forældre fra Sundhedsstyrelsens registre over 1) personer i misbrugsbehandling og 2) personer i 8 Iflg. Amtsrådsforeningens statistik: 509 anbringelser i 2001 og 750 anbringelser i Oplysningerne er rekvireret fra CSC (Computer Sciences Corporation), som står for den tekniske drift af databasen personer har ikke kunnet genfindes i Det Centrale Personregister, heraf 6 med fejlindtastede cprnumre og 38 udlændinge uden dansk cpr-nummer. Der er i bearbejdningen set bort fra registreringer på disse 44 personer, som i en del tilfælde ser ud til at være foreløbige og kortvarige registreringer på unge, som senere er registreret med gyldigt cpr-nummer. 18

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010 Projekt PS Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler Evaluering af perioden 2008-2010 Udgivet af Produktionsskolen k u b a Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

UNGES SOCIALE PROBLEMER

UNGES SOCIALE PROBLEMER 05:21 Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT 05:21 UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen KØBENHAVN

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere