Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)"

Transkript

1 C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører udnyttelse både af levende akvatiske ressourcer og akvakultur, herunder produktionsmidler og forarbejdning og afsætning af de resulterende produkter, men ikke fritids- og sportsfiskeri uden salg af fiskevarer for øje Ved anvendelsen af disse retningslinjer forstås ved»fiskevarer«både varer, der er fanget i havet eller indvande, og akvakulturprodukterne i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ( 1 ) I henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond ( 2 ) og artikel 32 i forordning (EF) nr. 104/2000 anvendes statsstøttereglerne i EF-traktatens artikel på produktion af og handel med fiskevarer og akvakulturprodukter. I traktatens artikel 87, stk. 1, er det fastsat, at statsstøtte er uforenelig med fællesmarkedet, idet der dog gælder undtagelser fra dette princip, jf. artikel 87, stk. 2 og 3. Kommissionen agter at forvalte undtagelserne i fiskerisektoren ud fra disse retningslinjer Disse retningslinjer vedrører alle foranstaltninger, der efter traktatens artikel 87, stk. 1, betragtes som støtte, herunder foranstaltninger, der giver en eller anden form for økonomisk fordel, uanset de finansieres direkte eller indirekte over offentlige myndigheders budgetter (nationale, regionale eller lokale myndigheders budgetter) eller ved hjælp af andre statsmidler. For eksempel betragtes følgende som støtte: kapitaloverførsler, lån til nedsat rente, rentegodtgørelser, visse statskapitalandele i virksomheders kapital, støtte, der finansieres via særlige afgifter eller skattelignende afgifter, støtte, der ydes i form af statskaution for banklån, afgifts- eller skattenedsættelse eller afgifts- eller skattefritagelse, herunder hurtig afskrivning og nedsættelse af sociale bidrag. 2. FORPLIGTELSE TIL AT ANMELDE STATSSTØTTE OG FRITAGELSE FOR DENNE FORPLIGTELSE Kommissionen minder medlemsstaterne om deres forpligtelse til i henhold til traktatens artikel 88, stk. 3, og artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 ( 3 ) at anmelde planer om at yde ny støtte til Kommissionen. Visse foranstaltninger er dog fritaget for anmeldelsespligt, jf. betingelserne i punkt 2.1, 2.2 og Ifølge artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1198/2006 gælder traktatens artikel 87, 88 og 89 ikke for tilskud fra medlemsstaterne til aktiviteter, der medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, og som indgår i et operationelt program. Medlemsstaterne behøver således ikke anmelde sådanne tilskud til Kommissionen. Sådanne tilskud er ikke omfattet af disse retningslinjer. Ifølge artikel 7, stk. 3 i forordning (EF) nr. 1198/2006 skal foranstaltninger af samme slags, hvortil medlemsstaterne yder offentlig finansiering ud over sidstnævnte forordnings bestemmelser, dog anmeldes til Kommissionen som statsstøtte. Sådanne foranstaltninger som helhed er omfattet af disse retningslinjer. ( 1 ) EFT L 17 af , s. 22. Forordning ændret ved tiltrædelsesakten af ( 2 ) EUT L 223 af , s. 1. ( 3 ) EFT L 83 af , s. 1. Forordning ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

2 C 84/11 For at formindske den administrative byrde, som anvendelsen af artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1198/2006 kan medføre, og for at lette udbetalingen af midler fra Den Europæiske Fiskerifond er det i medlemsstaternes interesse klart at skelne mellem de tilskud, som medlemsstaterne har til hensigt at yde til medfinansiering af EF-foranstaltninger under Den Europæiske Fiskerifond, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1198/2006, som ikke skal anmeldes, og statsstøtte, der kræver anmeldelse Man bør huske på, at medlemsstaterne er fritaget for at anmelde støtte i fiskerisektoren, som opfylder betingelserne i en af de forordninger, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte ( 1 ) gældende for fiskerisektoren. Sådan støtte omfatter: uddannelsesstøtte, som opfylder betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte ( 2 ) forsknings- og udviklingsstøtte, som opfylder betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ( 3 ) beskæftigelsesstøtte, som opfylder betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 12. december 2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse ( 4 ) støtte, der opfylder betingelserne i Kommissionens forordning om fritagelse for at anmelde visse kategorier statsstøtte, der ydes til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer støtte, der opfylder betingelserne i enhver forordning, der udstedes af Kommissionen i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 994/98, og som gælder for fiskerisektoren Kommissionen minder også om, at medlemsstaterne er fritaget for at anmelde de minimis-støtte, der opfylder betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om ændring af forordning (EF) nr. 1860/2004 ( 5 ), eller enhver fremtidig forordning, der udstedes i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 994/98, og som gælder for de minimis-støtte til fiskeriet. 3. PRINCIPPER 3.1. Sammenhæng med konkurrencepolitikken og den fælles fiskeripolitik I fiskerisektoren som i andre økonomiske sektorer i Fællesskabet går EF-politikken for statsstøtte ud på at forhindre konkurrenceforvridning på det indre marked. Statsstøtte til fiskerisektoren er kun berettiget, hvis støtten er i overensstemmelse med målene i konkurrencepolitikken og i den fælles fiskeripolitik. Statsstøtte må ikke virke beskyttende: den skal fremme en rationalisering og effektivisering af produktionen og afsætningen af fiskevarer. En sådan støtte skal give varige forbedringer, så erhvervet kan udvikle sig alene på grundlag af markedsindtægter. Der ydes ikke støtte i tilfælde, hvor EF-retten og navnlig den fælles fiskeripolitiks regler ikke overholdes. Der bør i forbindelse med støtteforanstaltningerne stilles krav om, at modtagerne i støtteperioden overholder den fælles fiskeripolitiks regler, og hvis det i nævnte periode konstateres, at støttemodtageren ikke overholder den fælles fiskeripolitiks regler, skal støtten tilbagebetales i forhold til, hvor alvorlig en overtrædelse der er tale om. ( 1 ) EFT L 142 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 10 af , s. 20. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1976/2006 (EUT L 368 af , s. 85). ( 3 ) EFT L 10 af , s. 33. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1976/2006. ( 4 ) EFT L 337 af , s. 3. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1976/2006. ( 5 ) EUT L 193 af , s. 6.

3 C 84/ Sammenhæng med EF-støtte fra Den Europæiske Fiskerifond Det er vigtigt at sikre sammenhæng mellem EF-politikkerne, hvad angår kontrol med statsstøtte og anvendelse af midler fra Den Europæiske Fiskerifond. Selv om foranstaltninger er støtteberettigede under Den Europæiske Fiskerifond kan det således godt forekomme, at de kun er statsstøtteberettigede, hvis de opfylder kriterierne i forordning (EF) nr. 1198/2006, især betingelserne for støtteberettigelse og omfanget af offentlige tilskud, og forudsat de anses for at være forenelige med punkt 4 i nærværende retningslinjer. Hvis en støtteordning eller individuel støtte ydes efter andre kriterier end ovennævnte, skal medlemsstaten godtgøre, at sådan støtte er berettiget og bydende nødvendig. Sådan støtte vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde Tilskyndelseseffekt En støtteforanstaltning skal for at kunne anses som forenelig med fællesmarkedet indeholde et vist incitament eller kræve en vis modydelse fra støttemodtageren. Derfor kan støtte til foranstaltninger, som støttemodtageren allerede er begyndt at gennemføre, og støtte til aktiviteter, som modtageren også ville gennemføre på normale markedsvilkår, ikke anses for at indeholde et sådant incitament og derfor ikke anses for at være forenelig med fællesmarkedet. Dette princip gælder ikke for støtte af kompenserende art såsom kompensation for skader forårsaget af naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder Driftsstøtte Driftsstøtte, der f.eks. øger likviditeten i støttemodtagerens virksomhed, eller som beregnes på grundlag af produceret eller afsat mængde, produktpriser, antal producerede enheder eller produktionsmidler, og som reducerer modtagerens produktionsomkostninger eller øger modtagerens indtjening, er i princippet uforenelig med fællesmarkedet. Driftsstøtte kan kun anses for at være forenelig med fællesmarkedet, hvis den klart og tydeligt medvirker til at nå den fælles fiskeripolitiks mål. Dette princip gælder ikke for støtte af kompenserende art såsom kompensation for skader forårsaget af naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder. Statsstøtte til eksport af eller handel med fiskevarer inden eller uden for Fællesskabet er uforenelig med fællesmarkedet Gennemsigtighed Af hensyn til gennemsigtigheden kan Kommissionen ikke erklære støtte for forenelig med fællesmarkedet, hvis den pågældende medlemsstat ikke har oplyst den samlede støtte pr. foranstaltning og støtteintensiteten. I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis bør lofterne normalt fastsættes som støtteintensitet i forhold til en række støtteberettigede omkostninger. Der kan dog tages hensyn til alle faktorer, som gør det muligt at vurdere den reelle fordel for modtageren. Når en statsstøtteordning eller individuel støtte skal vurderes, tages der hensyn til den samlede virkning for modtageren af alle statsstøtteelementer og andre former for støtte Støtteordningers varighed Støtteordningers varighed bør begrænses til højst 10 år. Hvis en støtteordning har en varighed på over 10 år, bør den pågældende medlemsstat begrunde dette og forny sin anmeldelse senest to måneder før tiårsdagen for støtteordningens ikrafttræden.

4 C 84/ Sammenhæng med retningslinjer for regional støtte Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for ( 1 ) gælder ikke for denne sektor. De dele af regionalstøtteordningerne, der berører fiskerisektoren, vil blive gennemgået efter nærværende retningslinjer. 4. STØTTE, SOM KAN ANSES FOR FORENELIG MED FÆLLESMARKEDET 4.1. Støtte til kategorier af foranstaltninger, der er omfattet af en gruppefritagelsesforordning Støtte til foranstaltninger af samme slags som dem, der er nævnt i en af forordningerne omhandlet i punkt 2.2, og som skal gavne SMV'er eller andre virksomheder end SMV'er, vil blive vurderet ud fra disse retningslinjer og de kriterier, der i de pågældende forordninger er fastsat for hver kategori af foranstaltninger. Hvis en støtteordning eller individuel støtte ydes efter andre kriterier end ovennævnte, skal medlemsstaten godtgøre, at sådan støtte er berettiget og bydende nødvendig. Sådan støtte vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde Støtte, der er omfattet af visse horisontale retningslinjer Støtte, der er omfattet af andre retningslinjer eller forordninger eller andre instrumenter vedtaget af Kommissionen, kan anses for forenelig med fællesmarkedet, hvis den opfylder kriterierne og betingelserne i sådanne instrumenter, principperne i punkt 3 og i givet fald kriterierne og betingelserne i punkt 4. Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder vil blive vurderet i overensstemmelse med Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder ( 2 ). Omstruktureringsstøtte kan kun godkendes, hvis der for virksomheden eller en gruppe af virksomheder er blevet opstillet en egnet plan for nedskæring af den pågældende flådekapacitet Støtte til investeringer om bord på fiskerfartøjer Støtte til udrustning og modernisering af fiskerfartøjer, der er mindst fem år gamle, kan anses for forenelig med fællesmarkedet, hvis den opfylder kravene i artikel 25, stk. 2 og 6, i forordning (EF) nr. 1198/2006, forudsat at statsstøttebeløbet udtrykt som subventionsækvivalent ikke overstiger grænserne for samlet støtte fra medlemsstaterne og Fællesskabet fastsat i samme forordnings bilag II. Medlemsstaterne skal over for Kommissionen begrunde, hvorfor sådan støtte ikke ydes via et operationelt program medfinansieret af Den Europæiske Fiskerifond Støtte som kompensation for skader forårsaget af naturkatastrofer, usædvanlige begivenheder eller specifikke ugunstige vejrforhold Ifølge traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), anses støtte som kompensation for skader forårsaget af naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder for forenelig med fællesmarkedet. Når det er påvist, at der er tale om en naturkatastrofe eller en anden usædvanlig begivenhed, kan der ydes en støtte på op til 100 % som kompensation for materielle skader. Om der er tale om en naturkatastrofe eller en usædvanlig begivenhed vurderes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til de kriterier, der er afledt af Kommissionens praksis, og EF-Domstolens retspraksis ( 3 ). ( 1 ) EUT C 54 af , s. 13. Se punkt 8. ( 2 ) EUT C 244 af , s. 2. ( 3 ) Se dom af 11. november 2004 i sag C-73/03, Spanien mod Kommissionen, afsnit 37, og dom af 23. februar 2006 i sag C-346/03 og C-529/03, Giuseppe Atzeni m.fl., afsnit 79.

5 C 84/14 Ikke alle ugunstige vejrforhold kan betragtes som en naturkatastrofe eller en usædvanlig begivenhed. Støtte, der kompenserer for op til 100 % af de skader, der er forårsaget af ugunstige vejrforhold, kan dog betragtes som forenelig med fællesmarkedet, jf. artikel 87, stk. 3, litra c), i traktaten, hvis omfanget af de skader, der er forårsaget af den pågældende begivenhed, udgør mindst 30 % af den pågældende virksomheds gennemsnitlige årsomsætning i de foregående tre år. Skadeomfanget skal beregnes på basis af den pågældende virksomheds omsætningsnedgang i forhold til dens gennemsnitlige omsætning i de foregående tre år. Støtte som kompensation for skader på bygninger, fartøjer eller udstyr må kun ydes, hvis skaderne skyldes ugunstige vejrforhold, som har resulteret i et produktionstab svarende til en omsætningsnedgang på mindst 30 %. Kompensationen bør beregnes for den enkelte støttemodtager, og overkompensation bør undgås. Beløb, som modtages under en forsikringsordning, og almindelige driftsomkostninger, som ikke påhviler modtageren, skal fratrækkes. Der ydes ikke støtte for skader, der kunne være dækket af en normal forsikringsaftale, eller som er en normal økonomisk risiko. For at undgå overkompensation bør kompensationen beregnes for hver enkelt støttemodtager. Hvis der i den anmeldte ordning ikke er forudset en sådan metode, skal medlemsstaten give en klar begrundelse herfor. Støtteforanstaltninger under dette punkt skal anmeldes til Kommissionen senest ét år efter den begivenhed, som de vedrører Skattelettelse og arbejdskraftrelaterede omkostninger i forbindelse med EF-fiskerfartøjer, der fisker uden for EF-farvande For at undgå, at ejere af EF-fiskerfartøjer lader deres fiskerfartøjer registrere i tredjelande, der ikke sikrer ordentlig kontrol med deres fiskerflåde, især med hensyn til ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri, kan selskabsskattelettelser for EF-fiskerfartøjer, der fisker uden for EF-farvande, og nedsættelse af sociale bidrag og indkomstskattelettelser for fiskere med hyre på sådanne fartøjer anses for forenelig med fællesmarkedet. Støtteberettiget i forbindelse med sådanne foranstaltninger er fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, er registreret i EF-fiskerflåderegistret, udelukkende fisker efter tun eller tunlignende arter uden for EF-farvande uden for en grænse på 200 sømil fra medlemsstaternes basislinjer. Medlemsstaten skal i sin anmeldelse give Kommissionen oplysninger, der godtgør den faktiske risiko for, at de fartøjer, der er omfattet af ordningen, afregistreres i medlemsstaterne. I forbindelse med støtte ydet i henhold til dette punkt gælder det, at når et fartøj, hvortil støtten er ydet, afregistreres i EF-fiskerflåderegistret, skal støttemodtageren refundere den støtte, der er ydet i henhold til dette punkt i de tre år, der går forud for afregistreringen Støtte finansieret ved hjælp af skattelignende afgifter Statsstøtteordninger, der finansieres ved hjælp af særlige afgifter, især skattelignende afgifter, som pålægges bestemte fiskevarer uden hensyn til deres oprindelse, kan anses for forenelige med fællesmarkedet, når støtteordningerne gælder for både indenlandske og importerede varer, og når støtten som sådan opfylder betingelserne i disse retningslinjer Støtte til afsætning af fiskevarer fra EF's fjernområder For de fiskevarer, der er støtteberettigede efter artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 af 21. maj 2007 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion ( 1 ), kan medlemsstaterne for perioden yde støtte for mængder ud over dem, for hvilke der er blevet udbetalt godtgørelse i henhold til den pågældende forordning. ( 1 ) EUT L 176 af , s. 1.

6 C 84/15 Sådan støtte kan udelukkende ydes på betingelserne i artikel 3, 4 og 5 i den pågældende forordning. Sådan yderligere støtte må årligt ikke overstige det årlige maksimum, der er fastsat for hver medlemsstat i ovennævnte forordning Støtte til fiskerflåden i EF's fjernområder For fuldt ud at nå målet i erklæring nr. 17 fra Kommissionen og Rådet vedtaget den 14. juni 2006 kan medlemsstaterne indtil den 31. december 2008 yde støtte til fartøjer bygget i overensstemmelse med betingelserne i artikel 2, punkt 4 og 5, i Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi ( 1 ) og de relevante betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet ( 2 ) Støtte til andre foranstaltninger Støtte til foranstaltninger, som der ikke findes nogen relevant bestemmelse for i punkt , er i princippet ikke forenelig med fællesmarkedet. Hvis en støtteordning eller en individuel støtteforanstaltning vedrører sådan støtte, skal medlemsstaten godtgøre, at den er i overensstemmelse med principperne i punkt 3 og især, at den klart tjener den fælles fiskeripolitiks mål. 5. PROCEDURER Kommissionen minder om, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 659/1999 og Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 ( 3 ) anvendes. Efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 794/2004 skal medlemsstaterne navnlig udfylde de formularer, der er fastsat i del I og del III, punkt 14, i bilag I til sidstnævnte forordning Årsrapport Medlemsstaterne skal sende en årsrapport til Kommissionen, jf. artikel 6 i og bilag III C til forordning (EF) nr. 794/ Forslag til passende foranstaltninger I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 1, foreslår Kommissionen, at medlemsstaterne ændrer deres nuværende ordninger for støtte til fiskeri og akvakultur, så de er i overensstemmelse med nærværende retningslinjer, senest den 1. september Medlemsstaterne opfordres til senest den 1. juni 2008 skriftligt at bekræfte, at de godkender disse forslag til passende foranstaltninger. Hvis en medlemsstat ikke inden dette tidspunkt skriftligt har bekræftet sin godkendelse, antager Kommissionen, at den pågældende medlemsstat har godkendt forslagene, medmindre den skriftligt giver direkte udtryk for det modsatte. Hvis en medlemsstat ikke har godkendt disse forslag helt eller delvist ved udløbet af denne frist, handler Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 659/ Ansøgningsdato Kommissionen anvender fra den 1. april 2008 disse retningslinjer på al statsstøtte, som anmeldes eller påtænkes anvendt fra sidstnævnte data. ( 1 ) EUT L 102 af , s. 9. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1646/2006 (EUT L 309 af , s. 1). ( 2 ) EFT L 337 af , s. 10. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 485/2005 (EUT L 81 af , s. 1). ( 3 ) EUT L 140 af , s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1935/2006 (EUT L 407 af , s. 1).

7 C 84/16 Ulovlig støtte i betydningen i artikel 1, litra f), i forordning (EF) nr. 659/1999, vurderes efter de retningslinjer, som var gældende på det tidspunkt, hvor den forvaltningsakt, hvorved støtten blev indført, trådte i kraft. Henvisninger i disse retningslinjer til EF-forordninger eller Kommissionens retningslinjer eller andre instrumenter vedtaget af Kommissionen skal også betragtes som henvisninger til eventuelle ændringer heraf, der foretages efter datoen for disse retningslinjers vedtagelse.

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 29.11.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9380 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.12.2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed

Læs mere

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 BILAG 1 J.nr. 173339 RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS STATSSTØTTERETLIG VURDERING 1. STATSSTØTTEREGLERNE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 9.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 214/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. oktober 2011 11/05089-5 /tlr-dep Kommissionens forslag til nye statsstøtteregler for tjenesteydelser

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2007 KOM(2007) 268 endelig 2007/0095 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om oplysningskampagner

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Af advokat, partner Gitte Holtsø Europa-Kommissionen har indenfor de seneste år foretaget en omfattende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Europa-Kommissionen har indenfor de seneste

Læs mere