GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4, FEBRUAR 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4, FEBRUAR 2015)"

Transkript

1 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 1 af 11 GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4, FEBRUAR 2015) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde Accept af Generelle Betingelser... 2 I) VILKÅR FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL NemHandel Adgang til NemHandel Ændringer og opdateringer Servicemål for drift og support Sikkerhed og lovkrav Ansvarsfraskrivelse Rettigheder til NemHandel... 5 II) VILKÅR FOR DATAUDVEKSLING MELLEM BRUGERNE Anvendelsesområde Dataudveksling Opdateringer og Nye Versioner Sikkerhed og fortrolighed Personoplysninger Ansvar Opbevaring af Forretningsdokumenter... 8 III) AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Opsigelse Virkninger af ophør kommunikation og skriftlighed Ændringer Ugyldighed Tvistigheder Definitioner... 10

2 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 2 af Anvendelsesområde 1.1. Nedenstående Generelle Betingelser regulerer anvendelsen af NemHandel til udveksling af Forretningsdokumenter over ét eller flere netværk, herunder Internettet Afsnit I) indeholder de vilkår, hvorunder Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) stiller NemHandel til rådighed for Brugerne. Afsnit II) regulerer Brugernes dataudveksling ved hjælp af NemHandel-Infrastrukturen. Afsnit III) indeholder fælles afsluttende bestemmelser Definerede termer, jf. punkt 23, er skrevet med store begyndelsesbogstaver. 2. Accept af Generelle Betingelser 2.1. NemHandel-Infrastrukturen er etableret af DIGST og kan i henhold til disse Generelle Betingelser anvendes af offentlige myndigheder, virksomheder og andre til udveksling af Forretningsdokumenter Brugerne opnår adgang til NemHandel-Infrastrukturen ved tiltrædelse af disse Generelle Betingelser, som en del af adgangskriteriet med disses digitale signatur i NemHandelsRegistret. Ved Individuelle Brugeres registrering i NemHandelsRegistret skal den Individuelle Bruger bekræfte at have opnået bemyndigelse til registreringen fra en tegningsberettiget i dennes organisation De Generelle Betingelser anses ved registreringen for accepterede af Brugerne såvel som de Individuelle Brugere i forhold til DIGST og øvrige Brugere Indtil der måtte foreligge en særskilt lovhjemmel, skal offentlige myndigheder registreres i NemHandelsRegistret og i den forbindelse tiltræde disse Generelle Betingelser. Organisationer kan enten selv foretage registreringen eller lade en betroet befuldmægtiget gøre dette på organisationens vegne Den enkelte myndighed forpligtes af disse Generelle Betingelser i forhold til øvrige Brugere og DIGST på det tidligste af følgende tidspunkter: (i) Den dato, hvor den i punkt 2.4 omtalte hjemmel træder i kraft, eller (ii) den dato, hvor myndigheden opretter sig i NemHandelsRegistret og i forbindelse hermed tiltræder disse Generelle Betingelser. I) VILKÅR FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL 3. NemHandel 3.1. NemHandel har til formål at gøre det muligt at udveksle Forretningsdokumenter over ét eller flere netværk, herunder Internettet NemHandel-Infrastrukturen består overordnet af følgende, jf. i gruppen Serviceorienteret infrastruktur : (i) et NemHandelsRegister bestående af en adresseringsmekanisme, som kan benyttes af Serviceaftagere til at lokalisere Serviceudbyderens endepunkter (snitflader). (ii) Interoperabilitetsprofiler, der indeholder beskrivelser af hvilke

3 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 3 af 11 web-service standarder, som skal benyttes i udvekslingen af forskellige Forretningsdokumenter mellem Serviceudbyder og Serviceaftager. (iii) (iv) En PKI-infrastruktur baseret på OCES (Offentligt Certifikat til Elektronisk Service), som muliggør sikker udveksling af Forretningsdokumenter. Et software toolkit og en referenceimplementering, som kan anvendes af softwareleverandører og systemintegratorer m.fl. til at udvikle Web-services til udveksling af Forretningsdokumenter via NemHandel-Infrastrukturen Opdateringer og ændringer af NemHandelsRegistret, Interoperabilitetsprofilerne eller tool- kit/referenceimplementeringen varsles af DIGST i henhold til bestemmelserne nedenfor i punkt Adgang til NemHandel 4.1. Offentlige myndigheder og andre organisationer opnår adgang til at benytte NemHandel- Infrastrukturen til, som Serviceudbydere eller Serviceaftagere, at udveksle Forretningsdokumenter via Web- services, når de er registreret i NemHandelsRegistret DIGST kan midlertidigt eller permanent lukke for en Brugers adgang til at benytte NemHandel-Infrastrukturen, hvis DIGST skønner, at Brugeren ikke lever op til disse Generelle Betingelser, andre fastsatte retningslinjer for anvendelsen af NemHandel-Infrastrukturen eller gældende lovgivning og myndighedsforskrifter Det er Brugernes eget ansvar at sikre, at deres it-systemer er konfigureret og eventuelt tilrettet i nødvendigt omfang til at kunne anvende NemHandel-Infrastrukturen. 5. Ændringer og opdateringer 5.1. DIGST vil løbende opdatere og videreudvikle NemHandel-Infrastrukturen. Oplysninger herom vil blive offentliggjort på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside og i relevante fora på Enhver version af NemHandel-Infrastrukturen vil som minimum være gyldig og anvendelig i 2 år fra datoen for DIGSTs tilgængeliggørelse af versionen. Dette gælder dog ikke, hvis det f.eks. på grund af lov- eller myndighedskrav er nødvendigt at tilgængeligøre og anvende en Ny Version af NemHandel-Infrastrukturen. Nye Versioner vil blive varslet mindst 3 måneder i forvejen i relevante fora på Ændringer i NemHandel-Infrastrukturen, som af DIGST skønnes at kunne have betydning for Brugernes udveksling af Forretningsdokumenter, vil blive varslet mindst 3 måneder i forvejen i relevante fora på Dette gælder dog ikke, hvis det f.eks. på grund af lov- eller myndighedskrav ikke er muligt at overholde dette varsel.

4 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 4 af Servicemål for drift og support 6.1. Som et element i NemHandel indgår, at Serviceaftagere anvender Replikerede NemHandel-Registre, som stilles til rådighed af Private Udbydere. Den enkelte Private Udbyder har ansvaret for de Replikerede NemHandel-Registre, de udbyder. Alle henvendelser vedrørende adgang, nedbrud, forstyrrelser eller fejl m.v. i Replikerede NemHandel-Registre, der ikke drives af DIGST, skal dermed rettes til den pågældende Private Udbyder. DIGST er således udelukkende ansvarlig for driften af NemHandel- Registret og har intet ansvar for Replikerede NemHandel-Registre, der drives af Private Udbydere NemHandelsRegistret vil som udgangspunkt være tilgængeligt for registrering, opslag og replikering 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, alle årets dage. DIGST giver dog ingen garanti for opretholdelse af bestemte driftsmål. Sådanne garantier kan for så vidt angår Replikerede NemHandel-Registre eventuelt opnås ved aftale med Private Udbydere DIGST kan når som helst lukke for adgangen til NemHandelsRegistret, hvis det skønnes nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. Ligeledes kan adgangen være midlertidigt afskåret på grund af videreudvikling eller fejlrettelser. Nedlukning i tidsrummet Arbejdsdage mellem 8.00 og varsles mindst 7 dage i forvejen i relevante fora på hvor dette er muligt Spørgsmål og indrapportering af fejl kan ske på følgende adresse Alternativt kan der ringes til support-telefonen på alle hverdage mellem 10 og Sikkerhed og lovkrav 7.1. Brugerne skal sikre, at der er knyttet forsvarlige sikkerhedsforanstaltninger til de applikationer og systemer disse benytter for at kunne anvende NemHandel- Infrastrukturen. Offentlige myndigheder skal ved brugen af NemHandel- Infrastrukturen opfylde DS Ligeledes påhviler det Brugerne at sikre, at behandling og opbevaring af Forretningsdokumenter, der udveksles via NemHandel-Infrastrukturen, sker under overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter. Navnlig skal Brugerne sikre, at eventuel udveksling og anden behandling af Forretningsmeddelelser, sker i henhold til lov om personoplysninger og bogføringsloven. 8. Ansvarsfraskrivelse 8.1. NemHandel-Infrastrukturen kan benyttes til udveksling af Forretningsdokumenter, jf. Afsnit II nedenfor. Bortset fra tilfælde, hvor DIGST selv er Serviceudbyder eller Serviceaftager, er DIGST ikke part i sådanne dataudvekslingsaftaler. Aftaleforholdet mellem Brugerne er derfor DIGST uvedkommende DIGST sikrer så vidt muligt, at NemHandel-Infrastrukturen er fri for fejl og tilgængelig, men påtager sig dog ikke noget ansvar herfor overfor Brugerne. DIGST påtager sig ej heller noget ansvar for Brugernes anvendelse af NemHandel-Infrastrukturen, herunder for fejl eller forsinkelse i data, der måtte være opstået i forbindelse med brugen af NemHandel-Infrastrukturen, herunder for fejl eller forsinkelser i datatransmissionen

5 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 5 af 11 eller den datakonvertering, der sker i forbindelse hermed DIGST har intet erstatnings- eller produktansvar overfor Brugerne for hverken direkte eller indirekte tab udover, hvad der følger af ufravigelig lovgivning. 9. Rettigheder til NemHandel 9.1. Rettighederne til ophavsretligt beskyttede dele af NemHandel-Infrastrukturen tilhører DIGST. NemHandel-Infrastrukturen stilles delvist til rådighed på en Open Source licens, som Brugeren herved forpligter sig til at respektere. For ophavsretligt beskyttede dele af NemHandel-Infrastrukturen, der ikke omfattes af en open source licens, opnår Brugeren en brugsret i henhold til disse Generelle Betingelser og eventuelle særskilte licensvilkår for sådanne dele. Information om open source licensvilkår, eventuelle øvrige licensvilkår og hvilken del af NemHandel-Infrastrukturen, de omfatter, kan læses på i gruppen Serviceorienteret infrastruktur Brugerne må ikke forsøge at foretage uautoriserede ændringer eller indgreb i ophavsretligt beskyttede elementer i NemHandel-Infrastrukturen, men gerne udvikle nye, selvstændige services og applikationer baseret herpå. For så vidt angår den del at NemHandel-Infrastrukturen, der er baseret på Open Source licens, jf. pkt. 9.1, skal udviklingen ske på Open Source licensens vilkår. II) VILKÅR FOR DATAUDVEKSLING MELLEM BRUGERNE 10. Anvendelsesområde Nedenstående afsnit II af de Generelle Betingelser regulerer Serviceudbyder og Serviceaftagers udveksling af Forretningsdokumenter ved hjælp af NemHandel- Infrastrukturen. Brugeroprettelse sker som angivet i punkt Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Brugerne, eller følger af lovgivningen, er det ikke obligatorisk at benytte NemHandel-Infrastrukturen til at udveksle Forretningsdokumenter mellem Parterne. Offentlige myndigheder kan dog ved skriftligt varsel på mindst 20 Arbejdsdage til udgangen af en måned meddele Serviceaftagere, at en eller flere angivne Forretningsmeddelelser fremover alene må udveksles via NemHandel-Infrastrukturen.

6 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 6 af Når/hvis et varsel som nævnt i pkt er afgivet og fristen er udløbet, og/eller det følger af lovgivningen, at Forretningsmeddelelser alene kan udveksles med offentlige myndigheder via NemHandel-Infrastrukturen, er en myndighed ikke forpligtet til at modtage Forretningsmeddelelser på anden måde end via NemHandel-Infrastrukturen og myndigheden er således i enhver henseende berettiget til at se bort fra sådanne Forretningsmeddelelser De Generelle Betingelser regulerer ikke underliggende kontraktlige forpligtelser relateret til de Forretningsdokumenter, der udveksles, men alene selve dataudvekslingen Supplerende vilkår for dataudvekslingen kan være individuelt aftalt mellem Parterne. 11. Dataudveksling Parterne forpligter sig til ved dataudveksling med offentlige myndigheder at anvende og overholde de til enhver tid gældende og af DIGST offentliggjorte offentlige standarder, protokoller, regelsamlinger og tekniske specifikationer for de Web-services, der anvendes i NemHandel-Infrastrukturen, hvis dette er nødvendigt for dataudvekslingen. Opdatering og ændringer af sådanne standarder m.v. varsles af DIGST i henhold til punkt Ved dataudveksling uden for den offentlige sektor, skal sådanne standarder m.v. overholdes, medmindre Parterne har aftalt andre standarder og/eller dette er nødvendigt for dataudvekslingen Meddelelser, anmodning eller opslag via NemHandel-Infrastrukturen (under ét datainput) anses for at være afsendt, når datainputtet er sendt fra det it-system, som den pågældende Web-service knytter sig til. Datainput anses for at være kommet frem, når datainputtet er modtaget af det it-system, som den pågældende Web-service knytter sig til. I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende modtagelse eller afsendelse, skal indholdet af relevante logfiler anses for afgørende Det fremgår af Interoperabilitetsprofilen for de enkelte Web-services, om der gives en kvittering ved Forretningsdokumentets modtagelse hos Serviceudbyderen Det fremgår af Interoperabilitetsprofilen for de enkelte Web-services, hvad der sker hvis en meddelelse er blevet kompromitteret, eller signering er sket med invalidt certifikat. 12. Opdateringer og Nye Versioner Ændringer af Serviceudbyderens snitflader og Web-services sker i form af en ændring i NemHandelsRegistret, hvorefter DIGST sørger for den fornødne opdatering af NemHandel- Registret. Efter opdateringen af NemHandelsRegistret, vil Serviceaftageren ved opslag automatisk blive ledt til den Nye Version af Serviceudbyderens Web-service. De oprindelige snitflader og Web-services skal opretholdes i minimum 2 dage, efter ændringen er foretaget Serviceudbyder skal opdatere de Web-services, som anvendes til dataudveksling med Serviceaftageren i det omfang, ændringer i lovgivning eller administrativ praksis nødvendiggør dette. Tilsvarende gælder ved ændringer af offentlige standarder, skemaer, og protokoller, jf. punkt 5 ovenfor.

7 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 7 af Opdateringspligten omfatter opdatering af alt tilhørende dokumentationsmateriale, herunder XML-skemaer og anden dokumentation Opdateringer som følge af ovenstående opdateringsforpligtelser eller i øvrigt, skal ske ved Serviceudbyderens Tilgængeliggørelse af en Ny Version af den pågældende Webservice med tilhørende dokumentationsmateriale for Serviceaftageren uden ugrundet ophold Ved Tilgængeliggørelse af Nye Versioner, jf. ovenfor, kan Serviceudbyderen ophøre med Tilgængeliggørelsen af tidligere versioner med et skriftligt varsel på 60 Arbejdsdage til udgangen af en kalendermåned regnet fra Tilgængeliggørelsen af den seneste version. Varslet kan dog være kortere, hvis det på grund af lov- eller myndighedskrav ikke er muligt at overholde varslingsfristen. 13. Sikkerhed og fortrolighed Parterne skal etablere og opretholde fornødne sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af, at Forretningsdokumenter, der udveksles via NemHandel-Infrastrukturen ved hjælp af Web- services, ikke kommer til uvedkommendes kendskab, forvanskes eller går til grunde Forretningsdokumenter og personhenførbare oplysninger, som udveksles mellem Brugerne via NemHandel-Infrastrukturen anses for fortrolige oplysninger. Det gælder dog ikke, hvis der alene er tale om alment tilgængelige oplysninger Fortrolige oplysninger må alene udveksles i krypteret form, jf. Datatilsynets krav og anbefalinger i forbindelse med overførsel af personoplysninger via internettet i den private sektor, og må ikke udleveres til tredjepart, medmindre dette følger af særskilt aftale eller ufravigelig lovgivning. Opbevaring af fortrolige oplysninger skal ske under iagttagelse af betryggende sikkerhedsforanstaltninger, jf. punkt Over for de Parter, med hvem en Bruger udveksler Forretningsdokumenter, indestår Brugeren for, at de pågældende Forretningsdokumenter, som udveksles via NemHandel-Infrastrukturen, er forsvarligt beskyttet mod EDB-virus m.v. ved anvendelse af gængse og opdaterede anti-virusprogrammer og lignende foranstaltninger Herudover skal Parterne til stadighed overholde god it-sikkerhedsskik, som fastlagt ved sædvane eller gældende standarder, herunder vejledninger og anbefalinger udarbejdet af DIGST eller et af DIGST og/eller anden myndighed nedsat organ. 14. Personoplysninger Brugerne er gensidigt ansvarlige for at eventuelle personoplysninger, som indgår i udvekslede Web-services, lovligt kan udveksles med den anden Part i henhold til lov om behandling af personoplysninger og anden relevant lovgivning Serviceaftageren indestår for og skal på Serviceudbyderens forlangende dokumentere at være berettiget til at behandle de personoplysninger, der indgår i de omhandlede Web- services i henhold til lov om behandling af personoplysninger eller anden relevant lovgivning Personhenførbare oplysninger må som udgangspunkt ikke udveksles til eller opbevares i

8 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 8 af 11 lande uden for EU uden særskilt tilladelse fra Datatilsynet, jf. lov om behandling af personoplysninger. 15. Ansvar Ved misligholdelse af disse Generelle Betingelser er Brugerne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Ingen af Parterne er dog ansvarlige overfor en anden Part for indirekte tab eller følgeskader ved en sådan misligholdelse. Udgifter til reproduktion eller genskabelse af data anses for direkte tab Hvis Brugerne gør brug af en databehandler, driftsleverandør eller anden mellemmand i forbindelse med dataudveksling, er den pågældende Part ansvarlig for mellemmandens forhold på samme måde som for egne forhold En evt. databehandler, driftleverandør eller anden mellemmand skal sikre sig tilladelse til at agere på kundens vegne i forbindelse med udveksling af forretningsdokumenter via NemHandel-infrastrukturen. 16. Opbevaring af Forretningsdokumenter Logfiler og udskrifter af Forretningsdokumenter udvekslet via NemHandel-Infrastrukturen kan anvendes som dokumentation i tvister mellem Parterne og udgør bevis for de kendsgerninger, de vedrører, medmindre der fremføres bevis for det modsatte Brugerne skal hver især føre en komplet logfil over alle Forretningsdokumenter, der er udvekslet mellem Parterne via NemHandel-Infrastrukturen. Logfilen skal opbevares uændret og sikkert i det tidsrum, der måtte kræves i henhold til bogføringsloven og anden relevant lovgivning, dog mindst 5 år efter transaktionens afslutning. Forretningsdokumenterne skal opbevares i det format, hvori de er henholdsvis afsendt og modtaget Brugerne skal hver især sikre, at Forretningsdokumenterne er umiddelbart tilgængelige i logfilerne, at de er reproducerbare i læsbar form og kan udskrives, jf. herved pkt. 7.2 ovenfor. III) AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 17. Opsigelse DIGST kan overfor en, flere eller alle Brugere opsige retten til brug af NemHandel- Infrastrukturen med et skriftligt varsel på 2 år regnet fra datoen, hvor varslet gives. En opsigelse vil blive varslet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ( og/eller i relevante fora på idet opsigelsen skal anses for bindende for Brugeren og dennes Individuelle Brugere, såfremt den er kommet frem til blot én Individuel Bruger Varslet i pkt kan i særlige tilfælde fraviges, herunder hvis dette er påkrævet som følge af f.eks. af lov- eller myndighedskrav. En opsigelse vil i sådanne tilfælde blive varslet mindst 20 Arbejdsdage i forvejen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ( og/eller i relevante fora på Brugerne kan indbyrdes opsige deres dataudveksling via NemHandel-Infrastrukturen helt eller delvist med et skriftligt varsel på 20 Arbejdsdage til udgangen af en måned, medmindre Parterne har aftalt et andet varsel. Opsigelse kan dog ikke foretages, hvor dette er i strid med forpligtelser efter aftale, herunder disse Generelle Betingelser, eventuel lovgivning eller andre offentlige forskrifter, der foreskriver obligatorisk

9 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 9 af 11 anvendelse af NemHandel-Infrastrukturen DIGST og enhver Part i en dataudveksling kan helt eller delvist med et skriftligt varsel på 5 Arbejdsdage til udgangen af en måned opsige en konkret brug af NemHandel- Infrastrukturen, hvor det viser sig, at hele eller dele af de pågældende Webservices strider mod ufravigelig lovgivning Ovenstående opsigelsesbestemmelser gælder ikke i det omfang, en sådan opsigelsesadgang strider mod eventuel ufravigelig lovgivning, bekendtgørelser eller myndighedskrav vedrørende obligatorisk anvendelse af NemHandel-Infrastrukturen til Udveksling af Forretningsdokumenter. 18. Virkninger af ophør Ved ophør af dataudveksling via NemHandel-Infrastrukturen skal Serviceudbyder og Serviceaftager samarbejde loyalt om en hurtig og effektiv afvikling, så afbrydelser eller forstyrrelser i Parternes it-drift så vidt muligt undgås Såfremt en Part, som led i brug af NemHandel-Infrastrukturen fra en anden Part har fået udleveret manualer, specifikationer, programmel eller andet materiale, skal sådant materiale omgående tilbageleveres eller tilintetgøres på anmodning fra den udleverende Part. Det gælder tilsvarende specifikationer for brugerautorisationer, kopi af systemdokumentation og data. Endvidere kan Serviceudbyderen i 12 måneder efter ophør af aftalen om dataudveksling kræve at få udleveret kopier fra Serviceaftagerens logfil af Forretningsdokumenter udvekslet i aftalens løbetid, dog højst 5 år før aftalens ophør kommunikation og skriftlighed Ethvert krav om skriftlighed skal anses for opfyldt i relation til kommunikation og dataudveksling via Web-services, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning eller ufravigelige forskrifter s anses for at være afsendt, når meddelelsen er afsendt fra det IT-system, hvortil afsenderens -adresse er knyttet. s anses for at være kommet frem, når meddelelsen er modtaget i det IT-system, hvortil modtagerens -adresse er knyttet. 20. Ændringer DIGST kan ændre de Generelle Betingelser over for alle øvrige Parter med 20 Arbejdsdages varsel til udgangen af en måned ved offentliggørelse af en ny version heraf på Ugyldighed Hvis nogen del af disse Generelle Betingelser eller Parternes aftaler i medfør heraf skulle blive anset for retsstridig og ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af de Generelle Betingelser. 22. Tvistigheder

10 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 10 af Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med NemHandel-Infrastrukturen, skal de pågældende Parter med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højere plan i de pågældende Parters organisationer. Såfremt der ej heller herved opnås nogen løsning, skal Parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til tvistens løsning Når det i ovenstående punkt beskrevne forgæves har været forsøgt, er hver af konfliktens Parter berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort med Københavns Byret som værneting i første instans, idet tvisten dog kan løses ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut og i henhold til dette instituts regelsæt, hvis konfliktens Parter er enige herom. 23. Definitioner Nedenstående definitioner finder anvendelse i det omfang de pågældende ord og begreber anvendes i de Generelle Betingelser eller tilhørende tekniske specifikationer og bilag Ved Arbejdsdage forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag Ved Brugere forstås Serviceudbydere og/eller Serviceaftagere, som har tiltrådt de Generelle Betingelser både i forhold til DIGST og øvrige Brugere, og som benytter NemHandel-Infrastrukturen til at udveksle Forretningsdokumenter samt, efter sammenhængen, Individuelle Brugere Ved Dage forstås kalenderdage Ved Forretningsdokumenter forstås fakturaer, ordrer, kataloger og andre dokumenter, som udveksles i den offentlige og den private sektor Ved Individuelle Brugere forstås ansatte eller andre repræsentanter for en Bruger, der på Brugerens vegne registrerer sig i NemHandel-Infrastrukturen Ved Interoperabilitetsprofil forstås en beskrivelse af, hvilke web-service standarder, som skal benyttes i udvekslingen af forskellige Forretningsdokumenter mellem Serviceudbyder og Serviceaftager Ved DIGST forstås Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet og/eller en af DIGST udpeget administrator og driftsoperatør af NemHandelsRegistret, efter sammenhængen Ved NemHandel eller blot NemHandel-Infrastrukturen forstås det, som fremgår af punkt Ved Part eller Parterne forstås Serviceudbyder og/eller Serviceaftager og/eller DIGST, alt efter sammenhængen.

11 Generelle Betingelser for anvendelse af NemHandel Side 11 af Ved Privat Udbyder forstås en Part, som udbyder en tjeneste, der indgår i NemHandel, herunder Replikerede NemHandel-Registre Ved Replikerede NemHandel-Registre forstås en kopi af NemHandelsRegistret, som stilles til rådighed af Private Udbydere eller DIGST Ved Serviceaftager forstås en Bruger, som i medfør af denne Aftale anvender Webservices Tilgængeliggjort af Serviceudbyder som led i datakommunikation med Serviceudbyder Ved Serviceudbyder forstås en Bruger, som i medfør af denne Aftale Tilgængeliggør Web-services som led i datakommunikation med Serviceaftager Ved Tilgængeliggørelse eller Tilgængelig forstås det tidspunkt, hvor en Serviceudbyder stiller en Web-service til rådighed for Serviceaftagerne, der lever op til specifikationerne for den pågældende Web-service Ved NemHandelsRegistret forstås en adresseringsmekanisme baseret på et register, som stilles til rådighed af Digitaliseringsstyrelsen. NemHandelsRegistret udstiller en række snitflader ved hjælp af Web-services, som tillader, at udbydere af services (f.eks. modtagelse af en elektronisk faktura) kan informere serviceaftager om, hvor og hvordan disse services kan tilgås Ved Ny Version forstås en version af den pågældende Web-service, der gøres Tilgængelig for Aftageren, og som indeholder væsentlige ændringer eller væsentlige opdateringer i forhold hertil Ved W3C XML-Schema forstås et W3C XML Schema, der overholder W3Cs XML scemas anbefaling Ved XML forstås en standard for datakommunikation via Internettet, som er udviklet af The World Wide Web Consortium (W3C). (XML står for extensible Markup Language.) Ved Web-services forstås en Tilgængeliggørelse af et it-systems applikationer med data og/eller Funktionalitet ved brug af internetteknologier.

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER EKSTERN (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES VERSION 1.0 AF 31.

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER EKSTERN (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES VERSION 1.0 AF 31. BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER EKSTERN VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005 (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 4 2. Definitioner...

Læs mere

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Version 22. maj 2014 Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices mellem Undervisningsministeriet og 1. Aftaleparter

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE ARBEJDSMARKEDSPORTALENS WEBSERVICES

TILSLUTNINGSAFTALE ARBEJDSMARKEDSPORTALENS WEBSERVICES Juli 2005 Tilslutningsaftale med kommune, der ikke benytter ekstern databehandler TILSLUTNINGSAFTALE ARBEJDSMARKEDSPORTALENS WEBSERVICES MELLEM ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OG [NAVN PÅ KOMMUNE] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Dataudvekslingsaftale

Dataudvekslingsaftale Dataudvekslingsaftale Mellem undertegnede parter Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C CVR-nr.: 26144698 (herefter benævnt Styrelsen ) og [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [cvr-nr.] (herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Bilag A til Aftale om modtagelse af elektroniske fakturaer og samtalespecifikationer

Bilag A til Aftale om modtagelse af elektroniske fakturaer og samtalespecifikationer 14. maj 2008 Bilag A til Aftale om modtagelse af elektroniske fakturaer og samtalespecifikationer STANDARDVILKÅR for EDI EDIFACT D 96A Disse vilkår om elektronisk dataudveksling (EDI) finder anvendelse

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Vilkår for professionelle producenters, inkl. kulturinstitutioners registrering af læringsressourcer på Materialeplatformen

Vilkår for professionelle producenters, inkl. kulturinstitutioners registrering af læringsressourcer på Materialeplatformen Vilkår for professionelle producenters, inkl. kulturinstitutioners registrering af læringsressourcer på Materialeplatformen Version 22. maj 2014 Definitioner Indholdsleverandøren - ved indholdsleverandøren

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse.

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse. Forretningsbetingelser for brug af Penneo 1. ANVENDELSE OG OMFANG 1.1. Disse forretningsbetingelser gælder for salg af tjenester fra PENNEO ApS ( PENNEO ) til sine kunder ( Kunder ), medmindre de udtrykkeligt

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

VEJLEDNING OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) VEDRØRENDE

VEJLEDNING OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) VEDRØRENDE VEJLEDNING VEDRØRENDE OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 4 2. GENERELLE KOMMENTARER... 4 2.1. Omfang og opbygning... 4 2.2. Begreber,

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Ved Disponenter forstås de medarbejdere hos Kunden, som af Kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e.

Ved Disponenter forstås de medarbejdere hos Kunden, som af Kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e. Forretningsbetingelser: Generelle forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser dækker alle leverancer af Byg-e s danske services uanset brugervirksomhedens hjemland. For Byg-e s leverancer af kommunikations-

Læs mere

(DET MED "RØDT" MARKEREDE TEKST I DETTE AFTALEUDKAST ER UDTRYK FOR FORHOLD SOM ORDREGIVER FINDER MEGET RELEVANTE) HOSTINGAFTALE MELLEM

(DET MED RØDT MARKEREDE TEKST I DETTE AFTALEUDKAST ER UDTRYK FOR FORHOLD SOM ORDREGIVER FINDER MEGET RELEVANTE) HOSTINGAFTALE MELLEM EKSEMPEL PÅ HOSTINGAFTALE (DET MED "RØDT" MARKEREDE TEKST I DETTE AFTALEUDKAST ER UDTRYK FOR FORHOLD SOM ORDREGIVER FINDER MEGET RELEVANTE) HOSTINGAFTALE MELLEM Aalborg Universitet Frederik Bajers Vej

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere