Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan Tlf.: Fax.: Teknisk Område Centerparken Brande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande"

Transkript

1 Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan Sylvester Hvid & Co. Nr Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande Tlf.: Fax.:

2 Indhold 1 Forord 1 Forord Indledning Rammerne for affaldsplanen Forholdet til EU Ikast-Brande Kommunes strategier Affaldsplanens opbygning Handlingsplaner og initiativer Handleplan i korte træk Husholdninger Dagrenovation Haveaffald Emballageaffald Storskrald Henkastet affald Information, dialog og kampagner Kunderne i fokus Erhverv Farligt affald Rådgivning og tilsyn Information, dialog og kampagner Tværgående initiativer Genbrugspladser Henkastet affald Information, dialog og kampagner Fokus på klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen Overordnet tidsplan...26 Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk, men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver udfordringen derfor at begrænse tabet af ressourcer mest muligt og at gøre det på en måde, som tager hensyn til både miljø og økonomi. Hensigten med affaldsplanen er blandt andet at mindske miljøbelastningen ved indsamling, behandling og bortskaffelse af affaldet. Ikast-Brande Kommunes nye affaldsplan for perioden er den første siden kommunesammenlægningen i Affaldsplanen tegner et billede af situationen på affaldsområdet lige nu og viser, i hvilken retning udviklingen peger i årene frem. Affaldsplanen skal revideres hvert 4. år og har derfor hovedvægt på perioden Affaldsplanen tager udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsen, den tidligere affaldsstrategi og de seneste udmeldinger fra Miljøministeren (Regeringens Affaldsstrategi i form af 1. og 2. delstrategi). Bl.a. skal der i de kommende år laves en kapacitetsplan for forbrændings- og deponeringsanlæg, der skal gøres en indsats for at begrænse mængden af henkastet affald og erhvervsaffald, og der skal gennemføres en ny organisering af affaldssektoren for virksomheder. I Ikast-Brande Kommunes affaldsplan afspejler det sig bl.a. i ekstra bevågenhed omkring kampagner og nye aktiviteter på genbrugspladserne og tiltag målrettet mod at begrænse mængden af affald. Derudover er der mange andre områder, hvor der gøres en ekstra indsats i de næste 3 år, fx omkring affaldsforebyggelse og formidling. Op til udarbejdelsen af affaldsplanen er der arbejdet med kortlægningen af de nuværende affaldsordninger. En detaljeret kortlægning giver et godt overblik over eksisterende ordninger og mængder og skaber dermed et godt udgangspunkt for det videre arbejde. De initiativer kommunen planlægger at igangsætte, vil få betydning for udviklingen i affaldsmængderne. I den forbindelse har kommune opstillet følgende konkrete målsætninger: Det forventes at, mængderne af dagrenovatrion til forbrænding vil falde med 10 %, som en konsekvens heraf forventes at genanvendelsen af dagrenovationen vil stige med 10 % grundet optimering af den eksisterende ordning vedrørende organisk affald mængden af haveaffald til central behandling vil blive reduceret med 10 % gennem planperioden på grund af initiativer for øget hjemmekompostering. genanvendelsen af papir øges med 5 % pga. udbygningen af miljøøerne og en stigning i genanvendelsen af dåser på 1 % sårfremt miljø-øerne udbygges med opsamling af dåser. Dette vil samtidig betyde et tilsvarende fald i mængden af dagrenovation. implementering af en storskraldsordning vil betyde en øget genanvendelse på 5 % og mængden til genanvendelse forventes at stige tilsvarende. øget fokus på asbestaffald fra bygge- og renoveringsprojekter vil betyde en stigning af asbestaffald til deponi på 5 %. øget rådgivning og tilsyn med virksomheder vil betyde at andelen af affald til deponi vil falde med 10 %, andelen af affald til forbrænding vil falde med 10 % og at genanvendelsen af affald fra virksomheder vil stige med 10 %. Desuden forventes deponimængden fra servicevirksomheder og bygge- og anlægsvirksomheder at blive nedbragt med 10 % pga. øget genanvendelse. information, dialog og kampagner vil betyde et fald i mængden til deponi med 10 %. Dette forventes at betyde at forbrænding stiger med 50 % af faldet og genanvendelsen stiger med de resterende 50 %. en række initiativer på genbrugspladserne vil betyde en reduktion af mængden af haveaffald med 5 %, en reduktion af mængden af affald til deponi med 10 % og en tilsvarende forøgelse af mængden til genanvendelse. Ensretning af håndtering af plastaffald forventes at minimere affaldsmængden til forbrænding med 1 % og en tilsvarende forøgelse af mængden til genanvendelsen. Affaldsplanen er endelig godkendt af Byrådet den 26. april

3 2 Indledning Affaldsbekendtgørelsens 5 fastsætter, at alle kommuner hvert 4. år skal udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen, med hovedvægten lagt på planens første 4 år. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele: en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Formålet med kortlægningsdelen er at udarbejde et godt baggrundsmateriale, der kan danne grundlag for det fremadrettede arbejde omkring målsætninger og heraf følgende planer for affaldshåndtering i kommunen. Målsætningsdelen beskriver de mål, Ikast-Brande Kommune har for affaldshåndteringen de næste 3 år. Planlægningsdelen indeholder planinitiativer og strategier for affaldshåndteringen i de kommende år samt en tids- og aktivitetsplan, der viser, hvornår de forskellige initiativer er planlagt til at blive iværksat. Denne affaldsplan dækker perioden med konkrete initiativer for de første 3 år og har til formål at: Planen er et redskab til at sikre, at de mål, der er opstillet, nås gennem en række konkrete initiativer. Planen detaljerer ikke, hvordan de enkelte initiativer skal føres ud i livet. Ligeledes har planen i sig selv ikke retslige konsekvenser, men ligger i princippet ved siden af gældende retsregler som en forudsætning for disse. En egentlig indførelse af ordninger, der forpligter borgere og virksomheder, skal ske via bestemmelserne i affaldsregulativerne. Affaldsplanen giver borgere, virksomheder og andre interesserede informationer om kommunens affaldsordninger nu og i fremtiden og dermed mulighed for at deltage i diskussionen om kommunens fremtidige affaldshåndtering. Interesserede vil kunne finde Affaldsplanen på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside, hvor der løbende vil blive informeret, efterhånden som planinitiativerne igangsættes og gennemføres. Evaluere tidligere affaldsplaner Få fastsat målsætninger på affaldsområdet Få anslået miljømæssige gevinster samt økonomiske omkostninger ved kommunens målsætninger på affaldsområdet Planlægge håndteringen af affald Fastlægge indhold og tidsplan for nye initiativer 4 5

4 2.1 Rammerne for affaldsplanen - fra holdning til handling Ikast-Brande Kommunes affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsen, den tidligere affaldsstrategi og de seneste udmeldinger fra Miljøministeren. Affaldspolitikken i Danmark bygger overordnet på affaldshierarkiet, som også er udgangspunktet for vores valg af behandlingsløsning: Genanvendelse har 1. prioritet Forbrænding har 2. prioritet Deponering har 3. prioritet Derudover er affaldsforebyggelse et væsentligt led i affaldspolitikken og Ikast-Brande Kommunes affaldsplan. Da der endnu ikke foreligger en samlet affaldsstrategi som oplæg til kommunernes arbejde med affaldsplanerne, har Miljøministeren bl.a. udmeldt følgende: Som udgangspunkt fastholdes de eksisterende nationale målsætninger for affaldshåndtering fra Affaldsstrategi for de samlede affaldsmængder, dog med et skærpet mål om højst 6 % deponering i 2012: 65 % genanvendelse 26 % forbrænding 6 % deponering Regeringens affaldsstrategi - Del 1 - En indsats for at begrænse mængden af henkastet affald - En kapacitetsplan for forbrændingsanlæg - Regelgrundlaget på affaldsområdet Regeringens affaldsstrategi - Del 2 - Den nye organisering af affaldssektoren til kommuner og virksomheder - En kapacitetsplan for deponeringsanlæg - En indsats for at forebygge og øge genanvendelsen af erhvervsaffald Regeringens affaldsstrategi - Del 3 (kommer, når Affaldsdirektivet er trådt i kraft og implementeret i dansk lovgivning) - Nye målsætninger for genanvendelse af visse fraktioner af husholdnings-, bygge- og anlægsaffald - Fokus på affaldsforebyggelse 1. del af affaldsstrategien er vedtaget og 2. del er i høring. Den sidste del forventes udsendt inden udgangen af 2009, Miljøstyrelsen forventer i den anledning at afholde dialogmøder med kommuner og virksomheder. 6 7

5 2.2 Forholdet til EU EU s miljøpolitik fastlægges i miljøhandlingsprogrammer - som udmøntes i en række tematiske strategier, hvor særligt to har betydning for affaldsområdet: Tematisk strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse Tematisk strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygge på livscyklusvurderinger (LCA), som har fokus på: I den forbindelse er revisionen af Affaldsdirektivet vedtaget i oktober 2008 og trådte i kraft ved offentliggørelsen i EUtidende i november: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald. Direktivet indeholder standarder for genanvendelse og en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer for affaldsforebyggelse. Danmark har 2 år til at implementere direktivet. Direktivet vil således få konsekvenser for kommunerne fra 2011, men det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudsige de præcise konsekvenser for kommunerne. At undgå dannelsen af affald Mest mulig genanvendelse Reducering af påvirkninger fra affaldshåndteringen 2.3 Ikast-Brande Kommunes strategier Ikast-Brande Kommunes affaldsplan vil være baseret på de overordnede rammer for affaldsplanlægningen, men vil også indarbejde kommunens egne visioner og strategier for miljø- og affaldsområdet. En af visionerne i Kommuneplanen er at Ikast-Brande Kommune er en bæredygtig Kommune, hvor vi i samarbejde med borgere og virksomheder arbejder for at skabe bedre livsvilkår og for at mindske miljøbelastningen og ressourceforbruget. Dette er konkretiseret i målsætningerne for 5 specifikke områder: Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale agenda 21-arbejde Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. På klimaområdet opstiller Kommuneplanen ligeledes en række målsætning hvor et af målene har indflydelse på affaldsområdet at klimaændringerne tænkes naturligt ind i den fysiske planlægning for at afbøde følgerne af ændringerne I forbindelse med udarbejdelsen af affaldsplanen er disse overordnede målsætninger anvendt som rammerne indenfor hvilke de nye initiativer iværksættes. Initiativerne giver således affaldsområdets birdrag til at opfylde de opstillede målsætninger. De overordnede stragier for planperioden på affaldsområdet er at arbejde med: Affaldsforebyggelse Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Øget kvalitet i affaldsbehandlingen 8 9

6 2.4 Affaldsplanens opbygning Affaldsplanen består af 3 dele: en hovedplan, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Del 1 Hovedplan I hovedplanen findes bl.a. målsætninger, handleplaner og en kort beskrivelse af alle initiativerne vedrørende affaldshåndteringen i Ikast-Brande Kommune for perioden Del 2 Planlægning (bilag 1) Planlægningsdelen beskriver planinitiativer og strategier for affaldshåndteringen i de kommende år i Ikast-Brande Kommune. Den er udarbejdet som et 2-sidet opslagsværk, og for hvert enkelt planinitiativ er der detaljerede beskrivelser af: Hvilke initiativer der er tale om Hvilke krav der skal opfyldes Hvor vi står i dag Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk) Hvor initiativerne fører os hen (målet), herunder udviklingen i affaldsmængderne Planlægningsdelen er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Del 3 Kortlægning (bilag 2) Kortlægningsdelen er en grundig redegørelse over mængder og affaldsordninger fra i Ikast-Brande Kommune. Den er et godt grundlag for det fremadrettede arbejde omkring målsætninger og dermed for affaldshåndteringen i kommunen. Kortlægningen indeholder: Udvikling i affaldsmængder Status for affaldsordninger Kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer Fremtidige affaldsmængder Planens økonomiske konsekvenser Behov for behandlingskapacitet Derudover er der udarbejdet en redegørelse for, hvilke af de planlagte initiativer for planperioden Ikast- Brande Kommune har gennemført, og hvilke initiativer der ikke er gennemført. Affaldsplanen kan findes på kommunens hjemmeside \Teknisk Område 10 11

7 2.5 Handlingsplaner og initiativer Ud fra affaldsplanens målsætninger er der beskrevet en række planinitiativer for, hvordan målene kan opnås. Plan initiativerne er beskrevet i resuméform i det følgende kapitel. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte handlingsplaner og initiativer findes i Planlægningsdelen (del 2 af Affaldsplanen). Kommunens handlingsplaner og initiativer tager udgangspunkt i - og viderefører - nogle af de initiativer, der blev igangsat i sidste planperiode. Derudover er der taget udgangspunkt i udmeldinger fra Miljøministeren bl.a. 1. og 2. del af affaldsstrategien. Endelig har nogle initiativer deres udspring i lokale ønsker og behov på affaldsområdet. Kommunens handlingsplaner/initiativer i affaldsplanen er opdelt i tre hovedgrupper: 1. Initiativer rettet mod husholdninger 2. Initiativer rettet mod erhverv 3. Tværgående initiativer For hver af de tre hovedgrupper er det kort beskrevet, hvilke initiativer der vil blive arbejdet med, og hvad tidsrammen og baggrunden er for det enkelte initiativ. Oversigt over affaldsmængder i Ikast-Brande Kommune Affald fordelt efter ordning og behandling i Ikast-Brande Kommune Ordning Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling i alt Ton Ton Ton Ton Ton Dagrenovationsordning Genbrugspladser Miljø-øer Spejderordning I alt kommunalt indsamlet Anvisningsordning I alt I affaldsplanens bilag 2 findes en samlet kortlægning af Ikast-Brande Kommunes affaldsmængder med bl.a. sammenligning til landsplan tal 12 13

8 3 Handleplan i korte træk 3.1 Husholdninger Dagrenovation Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Der gennemføres en analyse og undersøgelse af hele dagrenovationssystemet. Mulighederne for optimering af ordningen for vægtafregning og sortering i gråt og grønt affald skal undersøges. Regulering Der udarbejdes et nyt regulativ for husholdningsaffald. Kommunens eget initiativ og regeringens affaldspolitik. 3.1 Husholdninger Haveaffald Affaldsforebyggelse Der arbejdes for at øge hjemmekompostering af haveaffald, således at central behandling af haveaffald reduceres. Kommunens eget initiativ og Regeringens affaldspolitik. 3.1 Husholdninger Emballageaffald Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Det undersøges om der skal etableres en separat indsamlingsordning for papir. Der arbejdes med udbygning og udskiftning af miljø-øerne. Undersøgelse af mulighederne for udbygning af miljø-øerne til aflevering af dåser. Kommunens eget initiativ og Regeringens affaldspolitik

9 3 Handleplan i korte træk 3.1 Husholdninger Storskrald Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Det undersøges om der skal etableres en storskraldsordning med indsamling af pap/dåser/plast/tøj/møbler. Kommunens eget initiativ. 3.1 Husholdninger Henkastet affald Affaldsforebyggelse Der arbejdes med forbedret renholdelsen ved miljø-øerne. Der etableres en SMS tjeneste som kan anvendes ved behov for tømning eller oprydning ved miljø-øerne. Kommunens eget initiativ. 3.1 Husholdninger Information, dialog og kampagner Øge kvaliteten i affaldshåndteringen Der arrangeres dialogmøder med boligforeningerne. Der skal gennemføres en evaluering af miljøboks ordningen. Der skal gennemføres en opfølgning på dele af brugerundersøgelsen fra Kommunens eget initiativ

10 3 Handleplan i korte træk 3.1 Husholdninger Kunderne i fokus Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kvalitetssikring af datahåndtering i forbindelse med dagrenovationsindsamlingen styrkes. Kontraktstyring i forbindelse med indsamlingen af dagrenovation forbedres. Der etableres en sms service om affaldstømninger. Selvbetjeningsløsning på hjemmesiden skal udbygges og udvikles. Kommunens eget initiativ

11 3 Handleplan i korte træk 3.2 Erhverv Farligt affald Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Der etableres en indsamlingsordning for benzin og olieudskillere samt fedtudskillere. Der udarbejdes en vejledning om sortering og håndtering af asbestaffald. Kommunens eget initiativ. 3.2 Erhverv Rådgivning og tilsyn Affaldsforebyggelse Virksomhederne gives mulighed for at søge information på affaldstjek.dk/ Der etableres en fælles kampagner med virksomhedsafdelingen om affaldsminimering i forbindelse med tilsynsarbejdet. Der udarbejdes en skabelon til tilsynsmedarbejdere om affald til brug ved tilsyn. Fokus på affaldshåndtering ved landbrug øges. Der arbejdes for et øget samarbejde med erhvervsaffaldskonsulentordningen via Østdeponi. Kommunens eget initiativ og Regeringens affaldspolitik. Regulering Der udarbejdes et nyt erhvervsaffaldsregulativ. 3.2 Erhverv Information, dialog og kampagner Øget kvalitet i affaldshåndteringen Der arrangeres dialogmøder med kommunale institutioner. Kommunens eget initiativ

12 3 Handleplan i korte træk 3.3 Tværgående initiativer Genbrugspladser Affaldsforebyggelse Der skabes rammer på genbrugspladserne således at skoleklasser kan arbejde med affaldssortering. Der afholdes en årlig affaldsevent. Afsætningsmulighederne for afsætning af grenaffald som biobrændsel undersøges. Kommunens eget initiativ og Regeringens affaldspolitik. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Plastindsamling på genbrugspladserne harmoniseres. Der sættes fokus på minimering af deponiaffald på genbrugspladserne via opdeling i flere fraktioner. Øget kvalitet i affaldshåndteringen Der etableres elektroniske informationstavler på genbrugspladserne. Adgangsforhold til containerne på genbrugspladserne forbedres. Brugerundersøgelse Der gennemføres brugerundersøgelser på genbrugspladserne. 3.3 Tværgående initiativer Henkastet affald Affaldsforebyggelse Der udarbejdes en strategi for henkastet affald i samarbejde med Vejafdelingen. Kommunen støtter op om Ren dag som afholdes af Danmarks Naturfredningsforening. Kommunens eget initiativ og Regeringens affaldspolitik

13 3 Handleplan i korte træk 3.3 Tværgående initiativer Information, dialog og kampagner Øget kvalitet i affaldshåndteringen Der udarbejdes kalender med forskellige emner om affald. Der informeres løbende i ugeavisen om forskellige affaldsemner Ikast-Brande Kommunes hjemmeside om affald holdes opdateret Kommunens eget initiativ. 3.3 Tværgående initiativer Fokus på klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Det afdækkes hvorledes en eventuel storskraldsordning skal etableres for at mindske klimabelastningen mest muligt ruteindsamling/rute i by/ringe på landet/ringeordning. Der opstilles klimakrav til køretøj i forbindelse med udbud af indsamlingsog transportopgaver. Kommunens eget initiativ og Regeringens affaldspolitik. Der arbejdes for øget hjemmekompostering af haveaffald således at transporterne til genbrugspladserne minimeres

14 4 Tidsplan for affaldsplan Husholdninger Dagrenovation Undersøgelse af dagrenovationsordningen Nyt regulativ for husholdningsaffald Sms tjeneste ved dagrenovations Selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden udbygges Erhverv og institutioner Farligt affald Tømningsordning for olie og benzinudskillere Indsats for korrekt håndtering af asbest affald Rådgivning og tilsyn Vejledning og information, affaldstjek.dk Fælles kampagne med virksomheds- og landbruggruppen Nyt Haveaffald Øget hjemmekompostering af haveaffald Emballageaffald erhvervsaffaldsregulativ Information, mv Dialogmøder med kommunale institutioner Undersøgelse af separat indsamling af papir Storskrald Underøgelse af storskraldsordning Henkastet affald Strategi for henkastet affald Sms tjenenste ved miljøøer Information,mv Dialog møder med boligforeninger Evaluering af miljøboksordningen Opfølgning på brugerundersøegsle af 2008 Diverse Udbygning og udskiftning af miljøøer Klimakrav til køretøjer ved indsamling Tværgående Initiativer Genbrugspladser Affaldsforebyggelse med skoleklasser Årlig Affaldsevent Optimering af haveaffaldsordning Harmonisering af plastindsamling Minimering af deponi mængden Informationstavler på genbrugspladserne Adgangsforhold til containerne forbedres Brugerundersøgelse på genbrugspladsen Henkastet affald Strategi for henkastet affald med vejafdeling Ren Dag med Danmarks Naturfredningsforening Information Kalender med affaldsemner Opdatering a jourføring af hjemmeside Infokampagne Begrænsning af Klimapåvirkning Miljøbelastning fra affaldet skal nedsættes Øget hjemmekompostering, haveaffald mv

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Slagelse Kommunes affaldsplan

Slagelse Kommunes affaldsplan Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1 Side 1 af 22 Slagelse Kommune - forslag Slagelse Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan for Viborg Kommune

Affaldsplan for Viborg Kommune Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Assens Kommune Affaldsplan 2009-2012 Plan November 2009 Assens Kommune, Affaldsplan 2009-2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Fakta om Assens Kommune 3 1.2 Opbygning af

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

FO R S L A G TIL BUDGET

FO R S L A G TIL BUDGET FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2016... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune Affaldsplan 2009-2012 01.01.2010 Affaldsplan 2009-2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2 EU-AFFALDSDIREKTIV 6 2.1 Affaldshierarkiet 6 3 NATIONAL AFFALDSREFORM 8 4 KYOTO-AFTALE OG NATIONAL KLIMASTRATEGI

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport.

Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport. 2 Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport. Affaldsplan 2013-2024 restprodukter som ressource. Del 2, baggrundsrapport. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Affaldsplanen bliver brugt i hverdagen, som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til, at vi når vores mål.

Affaldsplanen bliver brugt i hverdagen, som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til, at vi når vores mål. Forord Affaldsplan 2010-2020 er en del af Sønderborg Kommunes samlede indsats på miljøområdet. Affaldsplanen beskriver, hvordan Sønderborg Kommune vil håndtere kommunens affald. Affaldsplanen bliver brugt

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Vedtagelse af Affaldsplan

Vedtagelse af Affaldsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. april 2015 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2015- efter offentlig høring. 1. Resume Byrådet vedtog på byrådsmøde den 3. december

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning Affaldsplan 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014 sammenfatning 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Status 5 2.1 Status i relation til tidligere planer 5 2.2 Kildegrundlag 6 2.3

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere