Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling."

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S, til afholdelse mandag, den 12. oktober 2015 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside. Med venlig hilsen ØSTJYDSK BANK A/S Max Hovedskov Bankdirektør Hovedkontoret: Østergade Mariager Tlf Fax Reg.nr CVR , E.mail: banken@oeb.dk

2 BESTYRELSEN I ØSTJYDSK BANK INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægternes 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S til afholdelse mandag, den 12. oktober 2015, kl. 10:30 på bankens hovedkontor Østergade 6-8, 9550 Mariager med følgende dagsorden: 1. Endelig vedtagelse af det på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015 vedtagne forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr fra kr til kr til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes 2, stk. 1 og 2, 4 og 10, stk. 2 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr fra kr til kr til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes 2, stk. 1 og 2, 4 og 10, stk Endelig vedtagelse af det på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015 vedtagne forslag om ændring af bankens vedtægter Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager følgende ændringer af bankens vedtægter: 1) 1, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at "Mariagerfjord Bank A/S" tilføjes som binavn, og at bankens hovednavn i parentes fjernes. 2) 3, stk. 1, 2 og 3, 4 og 5, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at ordlyden i de pågældende bestemmelser opdateres, således "aktiebog" ændres til "ejerbog" og "Værdipapircentralen" ændres til "VP SECURITIES A/S". 3) 6, stk. 3 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets ret til at kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt ophæves. 4) 10 - Bestyrelsen foreslår, at stemmeretsbegrænsningen på 5 % af bankens til enhver tid værende nominelle aktiekapital samt bestemmelsen vedrørende aktier, der tilhører forskellige ejere, ophæves. 5) 14 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets beføjelser til at vælge bestyrelse, godkende bestyrelsens udnævnelse af direktionen, fastsætte vederlag til bestyrelsen, beslutte oprettelse af filialer og kontorsteder og vælge dirigent til generalforsamlingen ophæves. Bestemmelsen flyttes til 17.

3 Som en konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at vedtægternes 8 ændres således at dagsordenen for den ordinære generalforsamling tillige omfatter valg af medlemmer til bestyrelsen, 9, stk. 1 ændres til at dirigenten vælges af bestyrelsen, 15, stk. 2, 1. punktum ændres til at bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og 17, stk. 1 ændres således at direktionen ansættes uden repræsentantskabets godkendelse. 6) 15 - Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestemmelsen flyttes til 12. 7) 17 - Bestyrelsen foreslår, at aldersbegrænsningen på 67 år for direktionens medlemmer ophæves. Bestemmelsen flyttes til 14. 8) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 12 flyttes til 15, 13 flyttes til 16, og 16 flyttes til 13, samt at overskriften "Firmategning" ændres til "Tegningsregel". 3. Endelig vedtagelse af det på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015 vedtagne forslag om bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmose Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager at bemyndige advokat Henrik Møgelmose til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne. VEDTAGELSESKRAV Vedtagelse på generalforsamlingen af de fremsatte forslag kan i henhold til vedtægternes 11, stk. 3, endeligt vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. AKTIEKAPITAL OG STEMMERET Bankens nominelle aktiekapital udgør kr fordelt på aktier à kr. 10. Stemmeretten knyttet til aktierne udøves i overensstemmelse med vedtægternes 10, som angiver antallet af stemmer i forhold til antallet af aktier. Bankens vedtægter findes på følgende adresse: REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME Registreringsdato En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 5. oktober 2015 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen, samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Anmeldelsesfrist for deltagelse En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 8. oktober 2015 have anmeldt sin deltagelse over for banken, jf. vedtægternes 10. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller

4 dennes fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger samt på bankens hjemmeside, Anmeldelse kan endvidere ske via VP Securities' hjemmeside, senest den 8. oktober Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse i generalforsamlingen. Fuldmagt Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til bankens bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 8. oktober 2015 kl. 23:59 enten på faxnr eller via til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagtsblanketten kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via VP Securities' hjemmeside, senest den 8. oktober 2015 kl. 23:59. Fuldmagter afgivet til den første ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015 vil også være gyldige ved denne anden ekstraordinære generalforsamling, såfremt 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på den første ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015, men forslagene i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Brevstemme De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere brevstemmeformularen i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 11. oktober 2015 kl. 12:00. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside, eller VP Securities' hjemmeside, senest den 11. oktober 2015 kl. 12:00. DAGSORDEN MV. Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, fra den 17. september 2015 og frem til generalforsamlingen. Fra den 17. september 2015 og frem til generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, 1) Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændigt forslag. 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen 3) Årsrapporten for ) Bestyrelsens beretning, jf. selskabsloven 185, jf. 156, stk. 2 5) Revisors erklæring, jf. selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2 6) Formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme SPØRGSMÅL På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for de beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen. o0o

5 Denne ekstraordinære generalforsamling vil kun blive afholdt, såfremt 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på den første ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015, men forslagene på dagsordenen i øvrigt er vedtaget med 3/4 af såvel de afgivne stemmer, som af den på den første ekstraordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital. Såfremt forslagene på dagsordenen vedtages endeligt på den første ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015, vil denne ekstraordinære generalforsamling ikke blive afholdt. Bestyrelsen vil i givet fald sørge for, at denne ekstraordinære generalforsamling aflyses. Mariager, den 17. september 2015 På bestyrelsens vegne Poul Iver Damgaard Formand

6 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S, til afholdelse fredag, den 9. oktober 2015 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside. Med venlig hilsen ØSTJYDSK BANK A/S Max Hovedskov Bankdirektør Hovedkontoret: Østergade Mariager Tlf Fax Reg.nr CVR , E.mail: banken@oeb.dk

7 BESTYRELSEN I ØSTJYDSK BANK INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægternes 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S til afholdelse fredag, den 9. oktober 2015, kl. 10:30 på bankens hovedkontor Østergade 6-8, 9550 Mariager med følgende dagsorden: 1. Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr fra kr til kr til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes 2, stk. 1 og 2 4 og 10, stk. 2 Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr fra kr til kr til henlæggelse til en særlig reserve. Ved kapitalnedsættelsen foretages en reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie. 2. Forslag om ændring af bankens vedtægter Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af bankens vedtægter: Nedenfor følger det væsentligste indhold af de foreslåede ændringer: 1) 1, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at "Mariagerfjord Bank A/S" tilføjes som binavn, og at bankens hovednavn i parentes fjernes. 2) 3, stk. 1, 2 og 3, 4 og 5, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at ordlyden i de pågældende bestemmelser opdateres, således "aktiebog" ændres til "ejerbog" og "Værdipapircentralen" ændres til "VP SECURITIES A/S". 3) 6, stk. 3 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets ret til at kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt ophæves. 4) 10 - Bestyrelsen foreslår, at stemmeretsbegrænsningen på 5 % af bankens til enhver tid værende nominelle aktiekapital samt bestemmelsen vedrørende aktier, der tilhører forskellige ejere, ophæves. 5) 14 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets beføjelser til at vælge bestyrelse, godkende bestyrelsens udnævnelse af direktionen, fastsætte vederlag til bestyrelsen, beslutte oprettelse af filialer og kontorsteder og vælge dirigent til generalforsamlingen ophæves, samt at betegnelsen "tillidsmænd" ændres til "ambassadører". Bestemmelsen flyttes til 17. Som en konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at vedtægternes 8 ændres således at dagsordenen for den ordinære generalforsamling tillige omfatter valg af medlemmer til bestyrelsen, 9, stk. 1 ændres til at dirigenten vælges af bestyrelsen, 15, stk. 2, 1. punktum ændres til at bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og 17, stk. 1 ændres således at direktionen ansættes uden repræsentantskabets godkendelse.

8 6) 15 - Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestemmelsen flyttes til 12. 7) 17 - Bestyrelsen foreslår, at aldersbegrænsningen på 67 år for direktionens medlemmer ophæves. Bestemmelsen flyttes til 14. 8) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 12 flyttes til 15, 13 flyttes til 16, og 16 flyttes til 13, samt at overskriften "Firmategning" ændres til "Tegningsregel". 3. Forslag om bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmose Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Henrik Møgelmose til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne. VEDTAGELSESKRAV Vedtagelse på generalforsamlingen af de fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. For det tilfælde at 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen særskilt til en ny generalforsamling til afholdelse i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. AKTIEKAPITAL OG STEMMERET Bankens nominelle aktiekapital udgør kr fordelt på aktier à kr. 10. Stemmeretten knyttet til aktierne udøves i overensstemmelse med vedtægternes 10, som angiver antallet af stemmer i forhold til antallet af aktier. Bankens vedtægter findes på følgende adresse: REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME Registreringsdato En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 2. oktober 2015 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen, samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Anmeldelsesfrist for deltagelse En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 5. oktober 2015 have anmeldt sin deltagelse over for banken, jf. vedtægternes 10. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger samt på bankens hjemmeside, Anmeldelse kan endvidere ske via VP Securities' hjemmeside, senest den 5. oktober Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse i generalforsamlingen.

9 Fuldmagt Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til bankens bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 5. oktober 2015 kl. 23:59 enten på faxnr eller via til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagtsblanketten kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via VP Securities' hjemmeside, senest den 5. oktober 2015 kl. 23:59. Fuldmagten er også gyldig ved en senere i henhold til vedtægternes 11 indkaldt generalforsamling, såfremt 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015, men forslagene i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Brevstemme De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere brevstemmeformularen i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 8. oktober 2015 kl. 16:00. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside, eller VP Securities' hjemmeside, senest den 8. oktober 2015 kl. 16:00. DAGSORDEN MV. Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, fra den 16. september 2015 og frem til generalforsamlingen. Fra den 16. september 2015 og frem til generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, 1) Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændigt forslag. 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen 3) Årsrapporten for ) Bestyrelsens beretning, jf. selskabsloven 185, jf. 156, stk. 2 5) Revisors erklæring, jf. selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2 6) Formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme SPØRGSMÅL På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for de beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen. Mariager, den 16. september 2015 På bestyrelsens vegne Poul Iver Damgaard Formand

10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ØSTJYDSK BANK A/S DEN 9. OKTOBER 2015 Fuldstændige forslag 1. Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr fra kr til kr til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes 2, stk. 1 og 2, 4 og 10, stk. 2 Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr fra kr til kr til henlæggelse til en særlig reserve. Ved kapitalnedsættelsen foretages en reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie. Forslaget er begrundet i et ønske om at reducere bankens nominelle aktiekapital med henblik på i november/december 2015 at gennemføre en emission med fortegningsret for bankens aktionærer. Bankens aktiekapital udgør på nuværende tidspunkt kr fordelt på aktier à kr. 10, og forslaget indebærer således, at samtlige aktiers nominelle stykstørrelse nedskrives fra nominelt kr. 10 til kr. 0,50, således at bankens aktiekapital efter kapitalnedsættelsens gennemførelse udgør kr fordelt på aktier à kr. 0,50. Uanset aktiernes ændrede nominelle stykstørrelse vil antallet af aktier og den indbyrdes fordeling mellem aktionærerne være uændret efter kapitalnedsættelsen, og hver aktie vil således også efter kapitalnedsættelsen repræsentere en uændret del af bankens egenkapital. Banken vil efter kapitalnedsættelsen have en særlig reserve på kr , som vil udgøre en del af bankens egenkapital. Hvis forslaget vedtages, vil beslutningen om kapitalnedsættelse blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it - system med opfordring til bankens kreditorer til at anmelde deres krav til banken inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens 192. Ved gennemførelsen af kapitalnedsættelsen foretages en konsekvensændring af vedtægternes 2, stk. 1 og 2, der indeholder bestemmelse om bankens aktiekapital og bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen ved kontant kapitalforhøjelse, idet angivelsen af bankens nominelle aktiekapital og aktiernes nominelle stykstørrelse ændres i overensstemmelse med ovennævnte. Den nominelle størrelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes 2, stk. 2 til at udvide aktiekapitalen fastholdes, idet bestyrelsen herefter har bemyndigelse til at foretage en kapitaludvidelse som kontant kapitalforhøjelse med indtil nominelt kr svarende til nye aktier i banken.

11 Ligeledes foretages en konsekvensændring af vedtægternes 4 og 10, stk. 2, der angiver aktiernes nominelle størrelse. Vedtægternes 2, stk. 1 og 2, 4 og 10, stk. 2 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd: 2, stk. 1 og 2 "Bankens aktiekapital er kr fordelt i aktier på kr. 0,50. Bestyrelsen er i tiden indtil den 15. marts 2019 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen som kontant kapitalforhøjelse med indtil kr (svarende til nye aktier), opdelt på følgende måde: 1.) Kr (svarende til aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner. Bankens aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier, for hvilke bestyrelsen bestemmer tegningskursen - dog ikke under pari - og i øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår. 2.) Indtil kr (svarende til nye aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner, idet bankens aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i fri tegning til aktiernes markedskurs, idet bankens aktionærer har fortrinsret. 3.) Indtil kr (svarende til nye aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner idet bankens aktionærer ikke har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i fri tegning til aktiernes markedskurs, uden fortrinsret for bankens aktionærer. Summen af emissioner efter 2.) og 3.) ovenfor kan ikke overstige kr (svarende til aktier) i bemyndigelsens løbetid. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen." 4 "Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på kr. 0,50 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler." 10, stk. 2 "Stemmeretten udøves således: Hvert aktiebeløb på kr. 0,50 giver en stemme, dog kan ingen aktionær udøve stemmeret for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital." 2. Forslag om ændring af bankens vedtægter 1) 1, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at "Mariagerfjord Bank A/S" tilføjes som binavn og at bankens hovednavn i parentes fjernes. Vedtægternes 1, stk. 2 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd: "Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

12 BANK FOR MARIAGER OG OMEGN A/S, MARIAGER BANK A/S, og MARIAGERFJORD BANK A/S" 2) 3, stk. 1, 2 og 3, 4 og 5, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at ordlyden i de pågældende bestemmelser opdateres, således "aktiebog" ændres til "ejerbog" og "Værdipapircentralen" ændres til "VP SECURI- TIES A/S". Vedtægternes 3, stk. 1, 2 og 3, 4 og 5, stk. 2 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd: 3, stk. 1, 2 og 3 "Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Bankens ejerbog føres af VP SERVICES A/S, CVR nr Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. Rettighederne vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S, CVR nr i henhold til lovgivningens regler herom. Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens ejerbog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed." 4 "Aktierne udstedes gennem VP SECURITIES A/S i styk på kr. 0,50 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler." 5, stk. 2 "Aktier registreret i VP SECURITIES A/S mortificeres efter de for dette system gældende regler." 3) 6, stk. 3 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets ret til at kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt ophæves. Vedtægternes 6, stk. 3 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd: "Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, bestyrelsen, revisionen eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen, og indkaldes af bestyrelsen." 4) 10 - Bestyrelsen foreslår, at stemmeretsbegrænsningen på 5 % af bankens til enhver tid værende nominelle aktiekapital samt bestemmelsen vedrørende aktier, der tilhører forskellige ejere, ophæves. Vedtægternes 10 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd: "Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeretten udøves således:

13 Hvert aktiebeløb på kr. 0,50 giver en stemme. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt. En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer. Forslag fra aktionærer må være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, såfremt de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Fremsættes forslag senere end 6 uger for generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen." 5) 14 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets beføjelser til at vælge bestyrelse, godkende bestyrelsens udnævnelse af direktionen, fastsætte vederlag til bestyrelsen, beslutte oprettelse af filialer og kontorsteder og vælge dirigent til generalforsamlingen ophæves samt at betegnelsen "tillidsmænd" ændres til "ambassadører". Bestemmelsen flyttes til 17. Som en konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at vedtægternes 8 ændres således at dagsordenen for den ordinære generalforsamling tillige omfatter valg af medlemmer til bestyrelsen, 9, stk 1 ændres til at dirigenten vælges af bestyrelsen, 15, stk. 2, 1. punktum ændres til at bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og 17, stk. 1 ændres således at direktionen ansættes uden repræsentantskabets godkendelse. Vedtægternes 14 (fremtidig 17) vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd: "På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode. Repræsentantskabets opgave er at virke som bankens ambassadører i bankens virkeområde og at arbejde for bankens interesser i det hele taget, samt at være til hjælp for bankens ledelse med fremskaffelse af sådanne lokale oplysninger, som ledelsen måtte have interesse i. Repræsentantskabet fastsætter selv sin dagsorden. Hvert af medlemmerne modtager et fast vederlag på kr årligt, hvortil tillægges de til enhve r tid fastsatte mødediæter i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse og de i henhold til loven fastsatte regler. Formanden modtager dog et fast vederlag på kr årligt tillagt diæter." Vedtægternes 8, 9, stk. 1, 15, stk. 2, 1 punktum og 17, stk. 1 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd: 8 "Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

14 6. Valg af revision. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer." 9, stk. 1 "Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af bestyrelsen. Dirigenten leder forsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes resultater." 15, stk. 2, 1. punktum "Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen." 17, stk. 1 "Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion bestående af en eller flere direktører. Bestyrelsen fastsætter de nærmere ansættelsesvilkår." 6) 15 - Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestemmelsen flyttes til 12. Vedtægternes 15 (fremtidig 12) vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd: "Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand." 7) 17 - Bestyrelsen foreslår, at aldersbegrænsningen på 67 år for direktionens medlemmer ophæves. Bestemmelsen flyttes til 14. Vedtægternes 17 (fremtidig 14) vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd: "Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion bestående af en eller flere direktører. Bestyrelsen fastsætter de nærmere ansættelsesvilkår. Direktøren har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens og repræsentantskabets møder. I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, ansættes én af dem som administrerende direktør." 8) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 12 flyttes til 15, 13 flyttes til 16, og 16 flyttes til 13, samt at overskriften "Firmategning" ændres til "Tegningsregel". 3. Forslag om bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmose Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Henrik Møgelmose til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

15 VEDTAGELSESKRAV Vedtagelse på generalforsamlingen af de fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. For det tilfælde at 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen særskilt til en ny generalforsamling til afholdelse i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Mariager, den 16. september 2015 Bestyrelsen Østjydsk Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S, MARIAGER

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER 2011 KL.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 15.04.2009 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN

Læs mere

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr 1/6 VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 2/6 VEDTÆGTER Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Per Aarsleff Holding A/S 2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter af 16. marts 2016 for Kreditbanken A/S Aabenraa

Vedtægter af 16. marts 2016 for Kreditbanken A/S Aabenraa Vedtægter af 16. marts 2016 for Kreditbanken A/S Aabenraa Navn, hjemsted og formål l Bankens navn er Kreditbanken A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene Bankens hjemsted er Aabenraa Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Seluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr

Seluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr Seluxit A/S Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 38 82 37 Godkendt på den ordinære generalforsamling 22. oktober 2019 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 220 5. april 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2013 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vordingborg Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. november 2013 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter på

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

BRD. KLEE A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULDSTÆNDIGE FORSLAG

BRD. KLEE A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULDSTÆNDIGE FORSLAG BRD. KLEE A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULDSTÆNDIGE FORSLAG Bestyrelsen i selskabet Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46 87 44 12, har indkaldt ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes tirsdag den 11.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 26.02.2013 - Indkaldelse

Læs mere

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S I henhold til vedtægternes 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skælskør Bank A/S til afholdelse lørdag, den 20. marts 2010 kl. 13.00 i Skælskør Badminton

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S

VEDTÆGTER. for DSV A/S VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S 1 Vedtægter 2017 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN

Læs mere

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K VEDTÆGTER for Aktieselskabet M Ø N S B A N K Stege (CVR. nr. 65746018) Stiftet 30. maj 1967 Meddelelse 09/2010 Side 1 af 7 Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er A/S Møns Bank. Dens hjemsted

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

udbetales. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere

udbetales. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

VEDTÆGTER. Seluxit A/S, CVR nr

VEDTÆGTER. Seluxit A/S, CVR nr VEDTÆGTER Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 5. NOVEMBER 2018 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at drive IT virksomhed

Læs mere

Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S

Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S Navn og formål 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S og FLS Industries A/S. 2 Selskabets formål er at drive handel, ingeniør-,

Læs mere

INDKALDELSE. til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr

INDKALDELSE. til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr. 41 25 79 11 Onsdag, den 4. marts 2009, kl. 16.30 Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2, 7600 Struer Bestyrelsen for Bang & Olufsen

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S Tirsdag den 21. august 2018, kl. 10.00 i Harboes Auditorium, på selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Odico A/S

VEDTÆGTER. for. Odico A/S VEDTÆGTER for Odico A/S Sagsnr. 31304-0015 MMR Selskabets navn: Selskabets navn er Odico A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Formwork A/S, Formsworks.dk A/S, Iosis A/S, Robocon A/S

Læs mere

VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A.

VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. VEDTÆGTER for CEMAT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cemat A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets aktiekapital

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

MT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR

MT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR Vedtægter for MT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR. 16 88 84 19 DOC 3 3 2 4 0 4 9 1. Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er MT Højgaard Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Læs mere

De fuldstændige forslag til generalforsamlingen er vedlagt og udgør en del af denne indkaldelse.

De fuldstændige forslag til generalforsamlingen er vedlagt og udgør en del af denne indkaldelse. Nasdaq Copenhagen A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 1. marts 2019 Bestyrelsen i indkalder til ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdes mandag den 25. marts 2019, kl. 15.00, i

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR BØRSMEDDELELSE NR 115. INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR. 25362195 Bestyrelsen for Esoft System A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes pkt. 4.4 selskabets aktionærer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK A/S

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK A/S VEDTÆGTER for LOLLANDS BANK A/S (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn og formål 1. Bankens navn er Lollands Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 11. oktober 2019 SELSKABSMEDDELELSE NR. 14/2019 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer i Brøndbyernes

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr , ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr , (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden

Læs mere

Vedtægter Tlf.: CVR:

Vedtægter Tlf.: CVR: Vedtægter Tlf.: 59 48 93 00 www.nordfynsbank.dk CVR: 64 86 52 18 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL. 3 BANKENS KAPITAL OG AKTIER. 3 BANKENS LEDELSE. 4 GENERALFORSAMLING. 4 REPRÆSENTANTSKAB. 6 BESTYRELSEN.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S

Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 25. marts 2010 Meddelelse nr. 9 Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S Torsdag den 25. marts 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 14. juli 2016 SELSKABSMEDDELELSE nr. 27/16

Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 14. juli 2016 SELSKABSMEDDELELSE nr. 27/16 Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 14. juli 2016 nr. 27/16 REVIDERET INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Som annonceret i selskabsmeddelelse af 1. juli 2016

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr , ( Selskabet ), der afholdes:

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr , ( Selskabet ), der afholdes: GENERALFORSAMLING Selskabsmeddelelse nr. 11 2018 København, 8. oktober 2018 Til aktionærerne i GreenMobility A/S Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 15. marts 2018 SELSKABSMEDDELELSE NR. 02/2018 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere