Præsentation af modeller for ny styrelse, herunder nye udvalgs- og forvaltningsstrukturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af modeller for ny styrelse, herunder nye udvalgs- og forvaltningsstrukturer"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget August 2012 Præsentation af modeller for ny styrelse, herunder nye udvalgs- og forvaltningsstrukturer Vibeke Iversen Målet med ny styrelse, herunder ny udvalgs- og forvaltningsstruktur. Borgerrepræsentationen har besluttet, at udvalget skal komme med forslag til en ny udvalgs- og forvaltningsstruktur gældende fra 1. januar 2014 med henblik på at opnå en mere effektiv forvaltning og en mere demokratisk og gennemsigtig styreform. Endvidere er det besluttet, at udvalgets arbejde skal tage udgangspunkt i den gældende kommunale styrelseslov, men at udvalget ikke er begrænset heraf i forhold til at komme med forslag til mindre lovændringer eller en dispensation. Målet er: 1) At borgere og erhvervsliv oplever en sammenhængende indsats fra kommunen én indgang og nærhed 2) At der sker en mere effektiv tilrettelæggelse af de administrative støttefunktioner på tværs af forvaltninger 3) At der er mere åbenhed og gennemsigtighed i de administrative processer og i de politiske beslutningsprocesser det skal være klart hvem, der har det politiske ansvar 4) At der er en mere effektiv politisk koordinering på tværs af udvalg 5) At der er gode rammer for at inddrage københavnerne i Borgerrepræsentationens arbejde 6) At der er gode arbejdsforhold for de menige medlemmer af Borgerrepræsentationen 7) At der er en tilfredsstillende beskyttelse af mindretallet Til brug for udvalgets videre drøftelser af forslag til en ændret styrelse, herunder udvalgs- og forvaltningsstruktur beskrives i det følgende 5 alternative modeller for styrelse indenfor rammerne af den gældende

2 kommunale styrelseslov (KSL), som alle bygger på det almindelige kommunale udvalgsstyre. Side 2 af 2 Endvidere beskrives rammerne for økonomi- og indenrigsministerens dispensationsadgang i KSL 65c. Endelig vises i vedlagte plancher eksempler på gældende udvalgs- og forvaltningsstrukturer indenfor rammerne af 4 af de 5 styrelsesmodeller. (Der findes ikke i dag eksempler på kommuner, som har valgt alm. udvalgsstyre med delt adm. ledelse.) Den kommunale styrelseslovs styreformer KSL indeholder i dag følgende styreformer, som Københavns Kommune i dag har mulighed for at vælge uden lovændringer: 1. det almindelige udvalgsstyre, KSL kap. 3, som stort set alle kommuner, bortset fra de store byer (Københavns, Århus, Odense og Aalborg) har valgt. 2. magistratsstyre, KSL 64, som Århus Kommune har i dag 3. mellemformstyre, KSL 65, som Esbjerg Kommune har i dag 4. udvalgsstyre med delt administrativ ledelse, KSL 64 a, stk. 1 og 2, som ingen kommuner i dag har valgt 5. mellemformstyre med delt administrativ ledelse, KSL 64 a, stk. 3, som København, Odense og Aalborg Kommuner har i dag 6. udvalgsløst styre, KSL 65a, som ingen i dag har valgt 7. Skanderborgmodellen, KSL 64b, som Skanderborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner har i dag. Bestemmelse om, at en kommune skal styres efter reglerne i 64, 64a, 64b, 65 og 65a skal træffes forud for eller i løbet af kommunalbestyrelsens valgperiode. Har kommunalbestyrelsen i løbet af valgperioden truffet bestemmelse om en ændret styreform, er den bindende for den resterende del af valgperioden, jf. KSL 65 b, stk. 1.

3 Side 3 af 3 Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om styrelsen af kommuner, der styres efter reglerne i 64a, 64b, 65 og 65a, herunder regler om vederlag mv., der fraviger reglerne i KSL 16, jf. KSL 65b, stk. 2. Økonomi - og indenrigsministerens dispensationsadgang i KSL 65c. Med hjemmel i 65 c, vil økonomi- og indenrigsministeren bl.a. kunne godkende afvigelser fra styrelseslovens gældende styreformer, jf. ovenfor. Godkendelsen vil kun kunne gives for én valgperiode og skal således i givet fald fornyes forud for eller i løbet af hver valgperiode. Bestemmelsen har flg. ordlyd: 65 c. Med indenrigs- og sundhedsministerens (nu økonomi- og indenrigsministerens) godkendelse kan kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten fastsætte regler gældende for en valgperiode, der fraviger reglerne i denne lovs 16, 16 a, 17, 18, 19, 20, stk. 4 og 5, 21, 22, 27, 28, 37, 38 og 45, stk. 1 og 2. Stk. 2. En kommunalbestyrelse kan med indenrigs- og sundhedsministerens (nu økonomi- og indenrigsministerens) godkendelse træffe bestemmelse i styrelsesvedtægten om en anden styreform end udvalgsstyre i henhold til kapitel III og de styreformer, der er nævnt i 64, 64a, 64b, 65 og 65a. Bestemmelse herom træffes forud for eller i løbet af kommunalbestyrelsens valgperiode og kan højst gælde for valgperioden eller den resterende del af valgperioden. Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren (nu økonomi- og indenrigsministeren) kan fastsætte nærmere regler om en styreform, der godkendes efter stk. 2, herunder om fravigelser af denne lovs indhold, som styreformen nødvendiggør eller gør ønskelig. Baggrunden for indsættelsen af 65 c i KSL var frikommuneordningens ophør den 31. december Godkendelseskravet er begrundet i, dels at der er tale om fravigelse af lovens regler, dels at det må sikres, at der tages de nødvendige hensyn til mindretallene og til en klar opgave- og kompetenceafgrænsning. Økonomi og indenrigsministeren skal således ved behandlingen af de enkelte dispensationsansøgninger

4 Side 4 af 4 dels vurdere rækkevidden af en given dispensation i forhold til gældende lovgivning (kan den rummes indenfor intentionerne i den gældende lovgivning eller er den så vidtgående, at det det må antages at kræve lovændring?), dels vurdere konsekvenserne af en given dispensation, herunder hensynet til mindretallet og til en klar opgave og kompetenceafgrænsning. De regler, der fraviges med godkendelse efter 65 c, stk. 1, er især reglerne om udvalgene. Der er eksempelvis givet dispensation til oprettelse af et såkaldt temaudvalg i enkelte kommuner. Der er herved tale om et stående udvalg, der ikke har del i den umiddelbare forvaltning, men som varetager opgaver efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Det er ved dispensationerne forudsat, at udvalgets arbejdsområde fastsættes af kommunalbestyrelsen, og at de ikke indebærer en begrænsning af de øvrige stående udvalgs kompetence. Lyngby- Taarbæk Kommune har eksempelvis nedsat et udviklings- og strategiudvalg med ansvar for udarbejdelse af kommuneplanlægningen samt langsigtede udviklingsstrategier på tværs af forvaltningsområderne efter kommunalbestyrelsens beslutning, jf. 18 i Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune. Københavns Kommune har dispensation efter KSL 65 c, stk. 2, til at overborgmesteren varetager den administrative ledelse vedr. de opgaver, som løses i Københavns Borgerservice, uanset hvilket udvalg, opgaven henhører under, at oprette Intern Revision direkte under Borgerrepræsentationen, uafhængig af ØU og de stående udvalg og forvaltningen. Etableringen af Borgerrådgiveren direkte under Borgerrepræsentationen, uafhængig af ØU og de stående udvalg og forvaltningen var oprindeligt også med dispensation efter 65c, stk. 2. Denne funktion er nu lovfæstet i KSL 65 e, der giver hjemmel til at oprette en borgerrådgiverfunktion direkte under kommunalbestyrelsen.

5 Fem alternative modeller for styrelse Side 5 af 5 1. Mellemformstyre med delt adm. ledelse, jf. KSL 64 a, stk. 3 Styreformen er den styreform Københavns Kommune har valgt i Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune af 12. juni 1997 med senere ændringer (KKSTV). Styreformen indebærer, at ØU og de stående udvalg har ansvaret for den umiddelbare forvaltning at udvalgsformændene (borgmestrene) er valgt af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg med virkning for hele den kommunale valgperiode at udvalgsformændene er fødte medlemmer af Økonomiudvalget at overborgmesteren og udvalgsformændene deler ansvaret for den administrative ledelse af forvaltningen, således at de indenfor hver deres udvalgsområde har ansvaret for den administrative ledelse at der på grund af den delte administrative ledelse er tvungen parallelitet mellem udvalgs- og forvaltningsstrukturen at forvaltningen på grund af den delte administrative ledelse ikke kan indrettes uafhængig af udvalgsstrukturen med én indgang for borgerne og erhvervslivet til hele forvaltningen at mindretallet har del i ansvaret for både den umiddelbare forvaltning og ledelsen af den kommunale administration I vedlagte plancher er vist modellen for KK s gældende udvalgs- og forvaltningsstruktur. Mulighed for udvidet dispensation til koncerncenterløsninger indenfor KK s gældende styreform? Københavns Kommune har i dag følgende tre koncernenheder, som løser opgaver, der berører flere udvalgsområder, og Københavns Erhvervscenter: 1. Københavns Kommunes Koncernservice (KS), som er etableret under ØU

6 KS løser opgaver, som hører under ØU, men som hver af de 7 borgmestre har det administrative ansvar for indenfor hver deres udvalgsområde. Opgaverne løses derfor efter en bestiller- udfører model, som forudsætter, at der i hver borgmesterforvaltning er ansatte, der i det daglige kan varetage borgmesterens ansvar overfor ØU og som bestiller af opgaven i KS. Side 6 af 6 I administrationsplanprojektet er der fokus på i det omfang, det er muligt indenfor den gældende styreform, at samle og etablere ensartede løsninger på tværs af forvaltningerne for de administrative støttefunktioner, som relaterer sig til de administrative opgaver, som borgmetrene hver især har ansvar for overfor ØU. 2. Købehavns Borgerservice (KBS), som er etableret under ØU KBS løser opgaver, som hører under ØU og de stående udvalg. Der er med hjemmel i KSL 65c, stk. 2, givet dispensation til, at overborgmesteren varetager den administrative ledelse af de opgaver, som løses i KBS, jf. KKSTV 25. KK har således i dag på dette afgrænsede område enhedsforvaltning, idet den administrative ledelse er samlet hos overborgmesteren, uanset hvilket udvalg opgaven henhører under. Endvidere er flere opgaver (eksempelvis boligstøtte og familieydelser m.v. og anden hjælp i særlige tilfælde) med det formål at styrke én indgang til forvaltningen flyttet fra Socialudvalget til Økonomiudvalget /KBS ved en ændring af KKSTV. 3. Københavns Ejendomme (KEjd), som er etableret under KFU KEjd varetager opgaven vedr. administrationen af alle kommunens ejendomme. Alle 7 borgmestre / forvaltninger indgår lejekontrakter med KEjd om de ejendomme og lokaler, som de hver især råder over i forbindelse med varetagelsen af opgaverne indenfor hver deres udvalgsområde. Det forudsætter, at der i hver forvaltning er ansatte, der i det daglige kan varetage borgmesterens ansvar for indgåelse og administration af lejekontrakter med KEjd. 4. Københavns Erhvervscenter, som er etableret under TMU

7 Københavns Erhvervscenter skal være hovedindgangen for erhvervslivet til Københavns Kommune. Centret kan dog i dag kun løse de myndighedsopgaver, som hører under TMU. For så vidt angår myndighedsopgaver, som vedr. erhvervslivet, men som hører under de andre udvalg, herunder bl.a. BIU, er centret begrænset til at yde råd og vejledning til erhvervslivet om, hvor i kommunen de kan få hjælp til at få dem løst. Side 7 af 7 Udvidelse af mulighederne - som i bestemmelsen i KKSTV 25 - for at samle dele af borgmestrenes ansvar for den administrative ledelse på tværs af udvalgsområderne for dermed at skabe en mere effektiv forvaltning og én indgang for borgerne til forvaltningen, vil forudsætte økonomi- og indenrigsministerens godkendelse efter KSL 65 c, stk. 2. Godkendelsen vil i givet fald skulle ske på grundlag af ministerens vurdering af dels rækkevidden af en given dispensation (godkendelse) i forhold til gældende lovgivning (kan den rummes indenfor intentionerne i den gældende lovgivning eller er den så vidtgående, at det det må antages at kræve lovændring?), dels af konsekvenserne af en given dispensation (godkendelse), herunder hensynet til mindretallet og til en klar i opgave og kompetenceafgrænsning, jf ovenfor. Godkendelsen af den midlertidige bestemmelse i KKSTV 25 til KBS er givet med henblik på opfyldelse af intentionerne i lov om kommunale borgerservicecentre, som var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen i Efter kommunalreformen er det hensigten, at kommunerne skal være borgernes indgang til hele den offentlige forvaltning. Borgerservicecenterloven har i den forbindelse til formål at fjerne uhensigtsmæssige juridiske barrierer, der efter lovgivningen var for, at kommunale borgerservicecentre kunne varetage administrative borgerbetjeningsopgaver ikke kun for kommunen selv, men også for andre kommuner, for regionerne og for staten, jf. bemærkningerne til lovforslaget (LSF 72/2004). I loven er det forudsat, at henlæggelse af myndighedskompetence vedr. konkrete opgaver (eksempelvis udstedelse af pas og kø-

8 rekort) fra staten til et borgerservicecenter kræver særskilt lovhjemmel. Side 8 af 8 2. Det almindelige udvalgsstyre med flertalsstyre og enhedsforvaltning, jf. KSL kap. III Styrformen er den model, som stort set alle landets kommuner har valgt. Styreformen indebærer, at ØU og de stående udvalg har ansvaret for den umiddelbare forvaltning at borgmesteren er valgt af kommunalbestyrelsen for hele den kommunale valgperiode at udvalgsformændene vælges af udvalgene ved flertalsvalg, som ikke er bindende for hele den kommunale valgperiode at borgmesteren har ansvaret for den administrative ledelse af forvaltningen (enhedsforvaltning) at forvaltningen kan indrettes uafhængig af udvalgsstrukturen med én indgang for borgerne og erhvervslivet til hele forvaltningen at mindretallet har del i ansvaret for den umiddelbare forvaltning som medlemmer af ØU og de stående udvalg Modellen vil for Københavns Kommune på grund af kommunens størrelse og den dermed øgede arbejdsbyrde for udvalgsformændene, uanset at de ikke har del i den administrative ledelse - forudsætte, at der gives dispensation til fuldtidsvederlæggelse af udvalgsformændene. Det må antages, at økonomi- og indenrigsministeren næppe vil kunne meddele hjemmel hertil ved en ændring af vederlagsbekendtgørelsen, da mindretallet i givet fald ikke er kompenseret for tildelingen af fuldtidslønnede udvalgsposter til flertallet. I vedlagte plancher er vist forskellig valgte udvalgs- og forvaltningsstrukturer i henholdsvis Gladsaxe, Rudersdal, Guldborgsund, Lyngby- Taarbæk og Odder Kommuner, hvis styreformer alle bygger på det almindelige udvalgsstyre med flertalsvalgte udvalgsformænd og enhedsforvaltning.

9 3. Mellemformstyre med forholdstalsvalgte udvalgsformænd og enhedsforvaltning, jf. KSL 65 Side 9 af 9 Styrformen er den model, som Esbjerg Kommune har valgt. Styreformen indebærer, at ØU og de stående udvalg har ansvaret for den umiddelbare forvaltning at borgmesteren er valgt af kommunalbestyrelsen for hele den kommunale valgperiode at udvalgsformændene vælges af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg, som er bindende for hele den kommunale valgperiode at udvalgsformændene er fødte medlemmer af Økonomiudvalget at borgmesteren har ansvaret for den administrative ledelse af forvaltningen (enhedsforvaltning) at forvaltningen kan indrettes uafhængig af udvalgsstrukturen med én indgang for borgerne og erhvervslivet til hele forvaltningen at mindretallet har del i ansvaret for den umiddelbare forvaltning som medlemmer af ØU og de stående udvalg Modellen vil for Københavns Kommune på grund af kommunens størrelse og den dermed øgede arbejdsbyrde for udvalgsformændene, uanset at de ikke har del i den administrative ledelse - forudsætte, at der gives dispensation til fuldtidsvederlæggelse af udvalgsformændene. Det må antages, at økonomi- og indenrigsministeren vil kunne meddele hjemmel hertil ved en ændring af vederlagsbekendtgørelsen, da mindretallet i givet fald er kompenseret ved tildelingen af fuldtidslønnede udvalgsposter. 4. Det almindelige udvalgsstyre med flertalsstyre og delt adm. ledelse, jf. KSL 64 a, stk. 1 og 2 Efter bestemmelsen i KSL 64a, stk. 1 og 2, har Københavns Kommune mulighed for at vælge en model med almindeligt udvalgsstyre med delt administrativt ledelse. Modellen er en flertalsstyremodel uden enhedsforvaltning og med fuldtidslønnede udvalgsformænd (borgmestre).

10 Til forskel fra det almindelige udvalgsstyre varetages den øverste daglige administrative ledelse ikke af borgmesteren alene, men deles mellem borgmesteren og udvalgsformændene, der alle er fuldtidspolitikere, og til forskel fra Københavns Kommunes gældende mellemformstyre vælges borgmestrene (udvalgsformændene) af de stående udvalg ved flertalsvalg. Et udvalg kan til enhver tid vælge ny borgmester (udvalgsformand). Borgmesteren vil derfor normalt være i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens flertal eller i hvert fald ikke i modstrid med flertallet. Side 10 af 10 Styreformen indebærer således, at ØU og de stående udvalg har ansvaret for den umiddelbare forvaltning at udvalgsformændene (borgmestrene) vælges af udvalgene ved flertalsvalg, som ikke er bindende for hele den kommunale valgperiode at overborgmesteren og udvalgsformændene deler ansvaret for den administrative ledelse af forvaltningen, således at de indenfor hver deres udvalgsområde har ansvaret for den administrative ledelse at der på grund af den delte administrative ledelse er tvungen parallelitet mellem udvalgs- og forvaltningsstrukturen at forvaltningen på grund af den delte administrative ledelse ikke kan indrettes uafhængig af udvalgsstrukturen med én indgang for borgerne og erhvervslivet til hele forvaltningen at mindretallet har del i ansvaret for den umiddelbare forvaltning som medlemmer af ØU og de stående udvalg Modellen indebærer en betydelig usikkerhed vedr. varetagelsen af den administrative ledelse i og med, at udvalgsformændene (borgmestrene) ikke er valgt for hele den kommunale valgperiode. Det er usikkert, om økonomi- og indenrigsministeren i givet fald vil kunne godkende (give dispensation til) en bestemmelse i KKSTV om, at borgmestrene i givet fald vælges for hele den kommunale valgperiode, jf. KSL 65 b, stk. 2, da der ikke er kompensation til mindretallet for de fuldtidslønnede udvalgsformandsposter.

11 5. Skanderborgmodellen, jf. KSL 65 b Side 11 af 11 Med hjemmel i KSL 64 b kan kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten bestemme, at de stående udvalg og økonomiudvalget ikke eller kun indenfor visse områder skal varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Økonomiudvalget skal dog varetage de opgaver, som udvalget er tillagt i KSL 18, stk. 2-4 (de økonomiske og administrative anliggender, kommunens kasse- og regnskabsvæsen samt løn - og personaleforhold), 37 (kommunens budget) og 45, stk. 1 og 2 (kommunens årsregnskab). Det indebærer, at udgangspunktet om, at kommunalbestyrelsens beslutninger skal forberedes af ØU og de stående udvalg ikke gælder. Styreformen indebærer: at ØU som minimum varetager de opgaver, som udvalget er tillagt i KSL 18, stk. 2-4 (de økonomiske og administrative anliggender, kommunens kasse- og regnskabsvæsen samt løn - og personaleforhold), 37 (kommunens budget) og 45, stk. 1 og 2 (kommunens årsregnskab). at de stående udvalg ikke eller kun indenfor visse områder har ansvaret for den umiddelbare forvaltning at de stående udvalg fastlægger mål og serviceniveau indenfor udvalgets område at kommunalbestyrelsen har ansvaret for den umiddelbare forvaltning i det omfang, ansvaret herfor ikke ligger i ØU eller de stående udvalg at borgmesteren er valgt af kommunalbestyrelsen for hele den kommunale valgperiode at udvalgsformændene vælges af udvalgene ved flertalsvalg, som ikke er bindende for hele den kommunale valgperiode at borgmesteren har ansvaret for den administrative ledelse af forvaltningen (enhedsforvaltning) at forvaltningen kan indrettes uafhængig af udvalgsstrukturen med én indgang for borgerne til hele forvaltningen at mindretallet har del i ansvaret for den umiddelbare forvaltning som medlemmer af ØU og de stående udvalg for visse områder. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (L19/2007) vedr. 64b har nogle kommuner set modellen som en god basis for at indføre en øget

12 grad af mål - og rammestyring internt i kommunen og dermed synliggøre det politiske ledelsesansvar for serviceniveauet og den enkelte institutionsleders ansvar for driften af institutionen. Side 12 af 12 Modellen omhandler alene fordelingen af det umiddelbare ansvar for kommunens opgaver mellem udvalgene og kommunalbestyrelsen, som fastlægges i styrelsesvedtægten. Når kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter 64b om, at økonomiudvalget og de stående udvalg ikke varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender inden for visse af eller alle udvalgenes områder, henhører den umiddelbare forvaltning af de områder, som beslutningen omfatter, under kommunalbestyrelsen. Udvalgene vil herefter ikke være den kommunale myndighed, der som udgangspunkt afgør alle sædvanlige sager inden for udvalgets sagsområder. Denne myndighed vil være kommunalbestyrelsen. Opgaverne vil være omfattet af den frie ret til delegation, der som udgangspunkt gælder indenfor kommunestyret. Kommunalbestyrelsen vil således med mindre noget andet følger af lovgivningen eller af en sags beskaffenhed kunne overlade opgaverne bl.a. til forvaltningen. Sådan en beslutning om delegation kan kommunalbestyrelsen til enhver tid tilbagekalde og beslutningen vil derfor ikke kunne fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt. Modellen giver umiddelbart ved udnyttelse af delegationsadgangen fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen - mulighed for organisering af den samlede kommunale opgaveløsning i en struktur, der minder om opgave- og ansvarsfordelingen mellem departementet i et ministerium og ministeriets styrelser. Modellen kan således danne grundlag for indførelse af en kontraktstyringsmodel i kommunen, men er ingen forudsætning herfor. Modellen kan kombineres med styreformer med delt adm. ledelse. Det vil indebære, at udvalgsformændene har den øverste daglige ledelse af den del af administrationen, der varetager de områder, som efter styrelsesvedtægten henhører under udvalget, selv om udvalget ikke varetager den umiddelbare forvaltning af (alle) disse områder.

13 Modellen er i dag lagt til grund for styrelsen af Skanderborg og Fåborg Midtfyn Kommuner. Side 13 af 13 I vedlagte plancher er vist udvalgs- og forvaltningsstrukturen i Skanderborg Kommune, hvis styreform i øvrigt bygger på det almindelige udvalgsstyre med flertalsvalgte udvalgsformænd.

Modeller for ny styrelse. Chefjurist Vibeke Iversen

Modeller for ny styrelse. Chefjurist Vibeke Iversen Modeller for ny styrelse Chefjurist Vibeke Iversen Side 2 28. marts 2011 Det danske kommunestyre Det danske kommunestyre er udvalgsbaseret og som sådan en sjældenhed (97 kommuner har udvalgsbaserede styreformer,

Læs mere

Bilag 1 beskriver de enkelte styreformer. Plancherne blev præsenteret for udvalget på mødet den 17. august 2012.

Bilag 1 beskriver de enkelte styreformer. Plancherne blev præsenteret for udvalget på mødet den 17. august 2012. Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Notat vedr. modeller for ny styrelse (styreform) Baggrund I kommissoriet for Strukturudvalget fremgår det, at udvalgets arbejde tager udgangspunkt i den

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

2007/2 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 28. november 2007 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2007/2 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 28. november 2007 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2007/2 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin. Fremsat den 28. november 2007 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 166 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,

Læs mere

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget.

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget. Notat Emne: Til: Kopi: til: København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 04/10 2012 Københavns Kommune Dette

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Notat vedr. kommunernes administrative og politiske organisering

Notat vedr. kommunernes administrative og politiske organisering Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet Notat vedr. rnes administrative og politiske organisering Som supplement til præsentationen for Strukturudvalget d. 17. august 2012 gives i

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Politisk organisering. Styreformer og organisationsmodeller

Politisk organisering. Styreformer og organisationsmodeller Politisk organisering Styreformer og organisationsmodeller 1 1. Indledning Evaluering af den politiske struktur kickstartede med et seminar den 3. marts 2016, hvor mulige juridiske strukturformer, organisationsmodeller

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

- Almindeligt udvalgsstyre med flertalsstyre og enhedsforvaltning. Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget. Børne- og Undervisningsudvalget.

- Almindeligt udvalgsstyre med flertalsstyre og enhedsforvaltning. Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget. Børne- og Undervisningsudvalget. Gladsaxe Kommune - Almindeligt udvalgsstyre med flertalsstyre og enhedsforvaltning Eksempel på forvaltningsmodel Trafik- og Teknikudvalget Seniorudvalget Miljøudvalget Undervisningsudvalget Beskæftigelsesog

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Delrapport 1 - Forbedret politisk betjening

Delrapport 1 - Forbedret politisk betjening DELRAPPORT Delrapport 1 - Forbedret politisk betjening Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Forbedret politisk betjening... 1 2. Afholdelse af BR seminarer... 3 3. Styrkelse af udvalgsarbejdet... 5 Indledning

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

Tak for dine henvendelser vedrørende evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning.

Tak for dine henvendelser vedrørende evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning. Eva Kjørtsholtsen Fra: Lisa Lindberg på vegne af Claus Juhl Sendt: 8. oktober 2013 09:47 Til: Mogens Lønborg Emne: Besvarelse af spørgsmål om evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Vedhæftede

Læs mere

Planunderudvalget 7. november 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 1 på Furesøbad

Planunderudvalget 7. november 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 1 på Furesøbad FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 7. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 1 på Furesøbad Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Samtlige kommuner og KL Slotsholmsgade København K Telefon

Samtlige kommuner og KL Slotsholmsgade København K Telefon Samtlige kommuner og KL Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24:

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24: Borgerrådgiveren NOTAT Dato 18-02-2011 Journalnr. 2011-4842 Notat om Borgerrådgiverens uafhængighed Generelt - formål og hensyn Borgerrådgiverens uafhængighed er en grundsten i Borgerrådgiverens virke

Læs mere

To forslag til ny politisk organisering

To forslag til ny politisk organisering To forslag til ny politisk organisering 1. Fremtidens kommune to forslag til ny politisk organisering Processen med evaluering af den politiske organisering har givet en række eksterne input og på baggrund

Læs mere

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION Egedal Byråds seminar fredag den 15. april 2016 Eftermiddagens emner Arbejdsdelingen i den politiske organisation Borgmesterens og udvalgsformændenes roller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre 2008/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9738 Fremsat den 25. februar 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kommunale styrelsesformer. kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v.

Kommunale styrelsesformer. kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v. Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v. Betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. august 1978 nedsatte udvalg om kommunalt udvalgsstyre og magistratsstyre m.v. Betænkning

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

Kommunalret i praksis udvalgte emner

Kommunalret i praksis udvalgte emner Dario Silic med bidrag fra Vibeke Vinten Kommunalret i praksis udvalgte emner Indhold Forord 5 Indhold 7 Kapitel 1. Det kommunale selvstyre 11 1.1 Generelt 11 1.2 Grundloven 12 1.3 Den europæiske konvention

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

1. Reformens forhistorie

1. Reformens forhistorie 1. Reformens forhistorie 1.1. Styreformer: Et kompromis mellem tre hensyn 1 København, Odense og Ålborg Kommuner ændrede pr. 1. januar 1998 styreform fra magistratsstyre til mellemformstyre. Styreform

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. juni 2005 Kontor: 1.k.kt. J.nr.: 2004-2000-8 Sagsbeh.: jro Fil-navn: Lovforslag.indd./Ændringsforslag/

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Københavns Kommunes styrelse. Betænkning fra det af indenrigsministeren den 19. juli 1985 nedsatte udvalg om Københavns Kommunes styrelse

Københavns Kommunes styrelse. Betænkning fra det af indenrigsministeren den 19. juli 1985 nedsatte udvalg om Københavns Kommunes styrelse Københavns Kommunes styrelse Betænkning fra det af indenrigsministeren den 19. juli 1985 nedsatte udvalg om Københavns Kommunes styrelse Betænkning nr. 1114 1987 ISBN 87-503-6826-5 In 00-72-bet. Notex-Grafisk

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Offentligt S 523 endeligt svar

Offentligt S 523 endeligt svar .i w u. no==ä=mma xo33::m_:a

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

HOVEDSTADENS BEREDSKAB BM02 bilag 2 pkt. 04 HBR Høringssvar ændring af beredskabsloven HOVEDSTADENS Forsvarsministeriet [fmn@fmn.dk] Høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Selskabernes opgaver. Opgaverne i forhold til selskaberne har på nogle punkter forskellig karakter,

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere