Roth Regnvandsanlæg. Systemløsninger for professionelle.... living full of energy!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth Regnvandsanlæg. Systemløsninger for professionelle.... living full of energy!"

Transkript

1 Roth Regnvandsanlæg Systemløsninger for professionelle... living full of energy! 224 Roth Håndbogen

2 Skån miljøet - spar vand og penge...gode grunde for regnvand Hvorfor samle regnvand? Der er jo næsten vandledninger i alle huse! Kan det overhovedet betale sig med regnvandsanlæg? Ja, der er gode grunde til at udnytte regnvandet: Tiltagende overfladeforsegling med bygninger og veje forhindrer nedsivning, regnvandet afledes, og gendannelsen af grundvandet forringes. Hvor der udvindes grundvand, er dalende vandspejl alarmtegn for rovdrift på naturen. Områder, hvor der forbruges mere vand, end der kan indvindes, må forsynes via dyre fjernledninger. Udgifterne til rensning af drikkevandet er stadigt stigende, og derved stiger også afgifterne. Men kun en del af vandet behøver at være af denne høje kvalitet. Afledt regnvand behøver ganske store kanaler, hvorved rensningsanlæg belastes unødvendigt, og oversvømmelser kan forårsages. Udnyttelse af regnvand er altså en fornuftig forholdsregel af såvel økologiske som økonomiske grunde, hvis vi på langt sigt både for mennesket og naturen vil bevare harmonien i vandressourcerne. En voksende offentlig interesse har medført, at opbygning af regnvandsanlæg mange steder fremmes. For tiden ligger det daglige forbrug af drikkevand på ca. 140 l pr. person. Ved at omgås vandet med bevidst sparsommelighed kan vi komme ned på 100 l uden at give afkald på komfort. På nogle områder kan vi imidlertid helt undgå at anvende det kostbare drikkevand, således kan regnvand uden problemer anvendes til: Toiletskyl Tøjvask På denne måde kan opmås helt op til 42% besparelse på drikkevandet uden problemer. Fagligt korrekt udførte regnvandsanlæg sikrer på disse områder en fuldkommen tilstrækkelig vandkvalitet. Undersøgelser viser for regnvand en betydeligt højere kvalitet, end den der kræves til badevandet ved vore strande, og der kan heller ikke for vasketøj vasket i regnvand konstateres højere kimbelastning end ved vasketøj vasket i drikkevand. Lad os derfor frem for alt anvende drikkevandet der, hvor det er nødvendigt, idet naturen i form af regn overalt forsyner os med rigelige mængder af brugsvand. I dag er udnyttelse af regnvand en anerkendt mulighed, som man med moderne installationsteknik og set i lyset af økologisk tankegang ikke bør se bort fra. Roth specialist i beholdere og med årelang erfaring (kompetence) indenfor varme- og brugsvandsinstallationer, især indenfor området beholdere (polyethylen-olietanke). Roth beholdere til regnvand er fremstillet i lysbeskyttende farve og er fuldkomment tætte, idet de er fremstillet sømløst og i et stykke. Beholderne er fremstillet af 100% genbrugeligt polyethylen (PE) af meget høj kvalitet. De forskellige beholderstørrelser monteres hurtigt og let og på en måde, som gør det muligt tilpasse oplagringen af regnvand efter individuelle ønsker. Med valg af et Roth regnvandsanlæg opnås alle fordelene ved en totalløsning for alle anvendelsesområder, og samtidig sikres hurtig montage og funksionssikkerhed, og alle komponenter er fremstillet på basis af den nyeste teknik. Roth Regnvandsanlæg Gennemsnitligt vandforbrug i husholdningen 32% Bad 8% Kropspleje 2% Madlavning/drikkevand 8% Opvask 4% Rengøring 4% Havepleje 12% Tøjvask 30% Toilet Kan erstattes med regnvand Roth Håndbogen

3 Generelle krav til regnvandsanlæg Givne lokale forhold samt ønsker til brug og komfort er bestemmende for regnvandsanlæggets størrelse og udformning. Generelt bør kun anvendes produkter af høj kvalitet, som passer sammen, ligesom det også kan anbefales at overlade planlægning og udførelse af installationen til fagfolk for i det lange løb at få en installation, der fungerer og ikke kræver store udgifter til vedligehold. Følgende kriterier er minimumkrav til den tekniske standard, et regnvandsanlæg i dag bør opfylde. 1: Afledningsflader Hustage er særdeles velegnede som afledningsflader for regnvand, specielt tagskonstruktioner med tegl, beton, skiffer og glas. Andre konstruktioner især stråtage bør på grund af urenheder ikke anvendes. 2: Ledningsføring Tilførselsledningen til beholderen bør være så kort og så lige som mulig. Det har i praksis vist sig, at man ikke behøver at prioritere frostfri dybde højere end beholderstørrelse, idet der ved stærk frost ikke tilføres regnvand fra taget. 3: Filtrering Regnvandet skal, inden det når beholderen, ledes gennem et finmasket filter (maskestørrelse <0,2mm). Selvrensende filtre, der ikke forringer rørtværsnittet, og har en høj virkningsgrad, bør foretrækkes, idet de ikke kræver så meget vedligeholdelse og ikke danner forhindringer for vandgennemstrømningen. 4: Beholder Regnvandsbeholdere bør fra fabrikkens side være fremstillet sådan, at de er fuldstændig tætte og udstyret med alle nødvendige tilslutninger. Det er vigtigt, at tilførslen af vand sker på en rolig måde, samt at beholderen er udstyret med en overløbssikring. Det skal være muligt at kunne komme ind i en jordbeholder, og en beholder til indendørs brug skal sikre lysbeskyttet lagring af vandet. Beholderdimensionering Som et skøn ved dimensionering kan 6% af den årlige regnvandsmængde T (nedbørsmængde) sættes ind som beholdervolumenen V. V = T 6% Regnvandsmængden T beregnes efter følgende ligning: T = A N R1 R2 = L. pr. år A = tilsluttet, tagdækket grundflade (f.eks. bygningens længde x bredde i m²). N = stedlig, årlig nedbørsmængde i Danmark mest mellem 600 og 700 liter pr. m². R1 = afløbskoefficient (tager hensyn til tab f.eks. sprøjt og fordampning samt filtertab, mest 0,7 0,8) R2 = 0,9 - andre reduktioner på grund af filtre, overløb mv. 5: Tilløbsbrønd Selv de fineste snavspartikler afsættes på bunden af beholderen og danner et sedimentlag, som påvirker vandet positivt. For ikke at hvirvle sedimentet op, skal beholdertilløbet føres helt ned til bunden, således at vandet kan stige op. 6: Beholderoverløb Hvis dimensioneringen er rigtig, vil beholderen løbe over flere gange om året. Bukket vandlås med dybt afløb frembringer et sug, renser vandoverfladen for svømmelag og virker som lugtlås. Der bør indsættes en beskyttelsesanordning, som forhindrer, at dyr kan trænge ind i beholderen. Overløbet bør fortrinsvis tilsluttes en sivebrønd eller kloakanlægget. 7: Det er vigtigt, at anlægsdele, der installeres under tilbageløbsniveau, udstyres med beskyttelse mod tilbageløb. Risici for følgeskader på bygninger og husinstallationer bør udelukkes. 8: Vandudtag For at få så rent vand som muligt fra beholderen, bør man undgå at suge såvel bundsediment som svømmelag. Derfor bør vandudtag ske enten ca. 10 cm over bunden eller ca. 10 cm under vandoverfladen (svømmende udtag). Ved anlæg med jordbeholder skal udtagsledningen ligge i frostfri dybde. 9: Væggennemføring Rør, der i jordlaget føres gennem ydervæggen på beholderen, bør være både solidt og elastisk tætnet. 10: Husvandværk Husvandværket bør opstilles på en sådan måde, at sugehøjden er så lav som muligt, dvs. at vandet løber til af sig selv. Den bedst egnede løsning er flertrins gyropumper med omstillingsautomat og integreret tørløbsbeskyttelse. Disse udmærker sig ved let og slidstærk drift samt ringe strømforbrug. 12: Efterfyldning med drikkevand I længere tørkeperioder kan regnvandet være brugt op, og det vil så være nødvendigt at tilføre anlægget drikkevand for at kunne forsyne de tilsluttede forbrugssteder. Efterfyldning bør kun ske gennem en fri tilslutningsstuds. Automatisk styring 12 vil være at foretrække, da anlægget derved konstant vil være forsyningsklart. 13: Husinstallation for regnvandsanlæg Ved brug af regnvandsanlæg skal der forefindes et ledningssystem, som er fuldstændig adskilt fra drikkevandsforsyningen (eventuelt markeret ved en anden farve). På grund af sine kemiske egenskaber kan regnvand reagere (korrosion) med rørledninger af metal, derfor er kunststof det foretrukne materiale til regnvandsanlæg. 14: Mærkning For at undgå forvekslinger ved ledningssystemerne f.eks. ved reparationer skal installationen mærkes. Regnvandsledninger skal mærkes med markeringsbånd eller klæbemærkater. Skilt med henvisning til regnvandsanlægget anbringes ved vandmåleren. Tapsteder forsynes med mærkning ikke drikkevand og børnesikres med aftageligt greb. 15: Lovgivning Alle regnvandsanlæg skal udføres af en autoriseret VVS-installatør og udføres efter Rørcenter-anvisning Roth Håndbogen

4 Regnvandsanlæg Rettigheder og pligter Anmeldelse og godkendelse Regnvandsanlæg kan ikke forbydes, men der er visse regler med hensyn til anmeldelse og godkendelse. Disse regler kan være forskellige fra sted til sted. 1. Bygningsmyndighederne (Ved jordtanke) Ved nybygning: Oplysninger om afvandingsplan Ved installation i eksisterende bygning Anmeldelsespligt 2. Den kommunale vandforsyning Ansøgning om delvis fritagelse fra tilslutning og brugskrav til drikkevandsforsyningen (lovmæssigt krav) Anmeldelsespligt inden anlægget installeres 3. Kommunal spildevandsafledning Ansøgning om delvis fritagelse fra tilslutnings og brugskrav til spildevandsbortledning (lovmæssigt krav) 4. Vandmyndigheder - afledning Tilladelse fra vandmyndighederne til afledning af beholderoverløbet Roth Regnvandsanlæg 5. Støtte Nogle steder gives der støtte til udnyttelse af regnvand kontakt de stedlige myndigheder Roth Håndbogen

5 Roth beholdere til boliginstallationer og industrielle anlæg. fleksible systemer Roth beholdere til boliginstallationer kan leveres i størrelserne 750, 1100, 1500 og 2000 l. Beholderne er fremstillet i grøn farve for at undgå skadelige lyspåvirkninger. Basisbeholderen og udvidelsesmoduler kan tilsluttes hinanden. Basisbeholderen er forsynet med tilløbsbrønd og vandlås på overløbet. I vandlåsen er indbygget en spærre, så smådyr ikke kan trænge ind. Overløbet tilsluttes i venstre side (som specialudgave kan det tilsluttes i højre side). der er endvidere en flange for tilslutning af udtags- eller tilslutningsledning. Roth boligbeholdere 750, 2000, 1500 og 1100 liter Roth boligbeholdere - anlæg 4 x 750 liter Roth industribeholdere er især egnede til opstilling i det fri. Med to flangetilslutninger i bunden og dertil beregnet tilbehør kan beholderne forbindes med hinanden, for på denne måde at opnå det ønskede beholdervolumenen. Beholderanlæg for industri- og bolig er ideelle i et frostfrit rum med plads til beholdere og installation. 1 2 Roth basis-boligbeholder (uden udvidelsesbeholder) Fald- eller standrør filter Roth boligbeholder-anlæg med manuel efterfyldning Roth boligbeholder-anlæg med anlægsstyring 3a 3b Anlægsstyring med indholdsmåler, magnetventil, tankgiver og tragt Manuel drikkekvandspåfyldning tragt og mekanisk indholdsmåler alternativ til 3a 2 6 Regnvandstilløb Drikkevands/ tilslutning 3a 4 Husvandværk med automatisk trykafbryder og 2 slanger Regnvandsinstallation 5 Tilslutningstilbehør til basisboligbeholder Flangetilslutningsvinkel, spærreventil, tætning og skruer Væggennemførsel A B Afbryder for anlægsstyring: Drikkevandspåfyldning FRA Drikkevandspåfyldning TIL Roth Håndbogen

6 Roth jordtank-anlæg. klar til indbygning med passende tilbehør Roth regnvandstanke til jord, rund eller twintanke leveres i størrelserne 3500, 4500 og 6000 l i den runde udgave og i 3500 og 5000 l i twintanke. Tankene er vandtætte og jordstabile, og er udstyret med tilløbsbrønd og overløbsvandlås med smådyrsspærre. Skakten kan leveres med eller uden integreret filter. 1 Roth regnvandstanke til jord, 3500, 4500 og 6000 l i rund udgave og 3500 og 5000 l som twintanke med udstyr for tilløbsbrønd og overløbs-vandlås Roth regnvandsbeholder til placering i jord Roth Regnvandsanlæg 2 Skaktsystem med trinløs indstillelig højdetilpasning 3 4 5a 5b Svømmende udtag Jordindbygningsfilter Påfyldningsmodul. Drikkevandspåfyldningsmodul og tankgiver Regnmanager. Drikkevandspåfyldningsmodul med integreret husvandværk og tankgiver (ikke vist, alternativ til 5a) Overløb med vandlås 7 5a Drikkevands/ tilslutning 6 Regnvandsinstallation Overløbstilslutning med beskyttelse mod tilbageløb 6 Husvandværk med automatisk omskifter 7 Væggennemføring Roth Håndbogen

7 Roth Regnvandstanke Twintank Målskitse Alle mål i mm. Twintank 3500 liter 260 Diameter 676 mm Max 1650 (2150 med skaktforlænger) Twintank 5000 liter Diameter 676 mm Max 2030 (2530 med skaktforlænger) min Roth Håndbogen

8 Roth Regnvandstanke til jord Målskitse Alle mål i mm. Regnvandstanke til jord 3500 l 1700 Regnvandstanke til jord 4500 l 1830 Roth Regnvandsanlæg Regnvandstanke til jord 6000 l Roth Håndbogen

9 Roth Regnvandstanke til jord Målskitse Alle mål i mm. Regnvandstanke til jord rund 3500 l Regnvandstanke til jord rund 4500 l Regnvandstanke til jord rund 6000 l 232 Roth Håndbogen

10 Projektering og installation af Roth regnvands-jordtanke Projektering Roth regnvands-jordtanke skal nedgraves udenfor områder med trafik. Eventuelle belastninger på grund af trafik bør undgås, så beholderen ikke belastes. Den anbefalede byggedybde bør ikke overskrides. Roth regnvands-jordtanke bør kun installeres på grundvandfri grund. Ved fare for lagvise forekomster af vand i vanduigennemtrængelige jordlag, bør dræning foretages. Installeres flere beholdere ved siden af hinanden skal afstanden mellem beholderne mindst andrage 600 mm. max Installationsvejledning Mål i MM. Installation bør kun udføres af personer eller firmaer, der garanterer en fagligt korrekt installation, og de relevante forskrifter til forebyggelse af uheld bør overholdes. Udgravningen skal foretages under hensyntagen til beholderstørrelse, antal og tilløbsdybde. Hvis grunden er solid udlægges et gruslag (ellers et betonlag), som komprimeres og nivelleres til beregnet højde. Beholderen og det tilhørende udstyr anbringes i udgravningen. Inden installation bør det kontrolleres, at beholdervæggen ikke er beskadiget. Beholderen fyldes med vand, og udgravningen fyldes op, idet der omkring beholderen lægges et ca. 300 mm tykt lag grus, som lagvis og hele tiden i højde med vandstanden komprimeres forsigtigt og uden huller. Ved installation af flere beholdere skal mellemrummene også udfyldes på samme måde. Sikkerhedshenvisninger Vær altid opmærksom på, at indstigningsskakten skal være børnesikkert lukket. Det indvendige låg tjener som ekstra sikring og må ikke fjernes. Er det nødvendigt at gå ind i beholderen, bør de relevante forskrifter til forebyggelse af uheld overholdes. Roth Regnvandsanlæg Jordlag, udfyldt udgravning Grus til 3mm hhv. stenfrit, tættende materiale 150 Gruslag komprimeret, nivelleret Roth Håndbogen

11 Projektering og installation af Roth regnvands-jordtanke Indbygning af twintanke Alle mål i mm H= Gruslag, komprimeret, nivelleret >100 mm U = Nedgravningsdybde max. 700 mm, kan dog med skaktforlænger være op til 1200 mm Indbygning af twintanke Indløb til patronfilter, DN 100 Skakt og dæksel Patronfilter med rør for neddykket indløb Udløb mod faskine mv. Sugerør, min. 32 mm Overløb med vandlås og rottespærre Svømmende sugefilter 234 Roth Håndbogen

12 Egne notater Roth Regnvandsanlæg Roth Håndbogen

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger.

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Af Flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut I løbet af foråret 2000 vil vandforsyningsloven blive ændret således, at det bliver lovligt

Læs mere

Roth Regnvand. Produktsortiment.... living full of energy!

Roth Regnvand. Produktsortiment.... living full of energy! Roth Regnvand Produktsortiment... living full of energy! 218 Roth Håndbogen 2012-2013 Roth Regnvandstanke til nedgravning Roth Twin regnvandstanke til nedgravning Roth Twin regnvandstanke er fremstillet

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Gør RegnvandsTanken til pengetanken

Gør RegnvandsTanken til pengetanken eder Skrams Vej, 220 Odense SØ, Tlf. 068 80 Gør RegnvandsTanken til pengetanken spar penge på din vandregning G N A R A 2 D G R N AV N I N G R S April 20 Have - Økonomi Består af: 2. Tank til nedgravning

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Regnvandsanlæg i PE Til hus og have

Regnvandsanlæg i PE Til hus og have sanlæg i PE Til hus og have Genbrug regnvandet......og SPAR op til 40 % af det dyre drikkevand Hvorfor genbruge regnvand? Ved at opsamle regnvand fra vores tagflader og anvende det til toiletskyld, tøjvask

Læs mere

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Inge Faldager,, 1 Afløbsinstallationerne Filtre i jord Tanke i jord Ledninger i jord Overløb Sikring mod tilbagestrømning 2 Filtre 3 Filtre Der skal anvendes

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Skån miljøet brug regnvand

Skån miljøet brug regnvand Skån miljøet brug regnvand Brug ikke rent drikkevand til unødvendige formål Nedbørsmængder i Danmark Et regnvandsanlæg kan erstatte følgende mængder rent drikkevand: Parcelhuse 40-50 % Boligblokke til

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

WISY/nyrup regnvandsfilter

WISY/nyrup regnvandsfilter WISY/nyrup regnvandsfilter Type WFF 300 til montering i jord Velegnet til tagflader op til 3000 m² Vejledning i montering og anvendelse Anvendelsesområde WISY/nyrup hvirvelfilteret er beregnet til placering

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET Jeres forældre synes, det er blevet for dyrt med det store vandforbrug, I har i jeres husholdning, og de overvejer derfor forskellige måder at spare på vandet. I hjælper nu jeres forældre med at analysere

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Graf Regnvandsanlæg Carat Modulsystem

Graf Regnvandsanlæg Carat Modulsystem Graf Regnvandsanlæg Carat Modulsystem Spildevandssystem Regnvandsopsamling Vandbesparende Verdensnyhed! Carat Jordtank til regnvand Verdensnyhed: enestående fremstillingsproces Carat Jordtank fra GRAF,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf.

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf. Rudersdal Kommune Retningslinjer for udførelse af faskiner April 2011 Rudersdal Kommune Natur og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 4611 0000 Tekstudkast og fotos Teknologisk institut Tegninger Claus Riis

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere Indhold: Komponenter.. 1 Anvendelsesområde.. 2 Personel, Journal, teknisk ændringer... 2 Produktbeskrivelse 2 Tilbehør.. 2 Funktion.. 2 Installation:

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

800x800x350 mm 225 1085262 191832820 B2-4-1 589,00. 800x800x40 mm 25 1085263 191832821 B2-4-1 259,00. 800x350 mm 1085264 191832822 B2-4-1 170,00

800x800x350 mm 225 1085262 191832820 B2-4-1 589,00. 800x800x40 mm 25 1085263 191832821 B2-4-1 259,00. 800x350 mm 1085264 191832822 B2-4-1 170,00 Uponor regnvandshåndtering - regnvandskassetter Uponor Light regnvandskassette til 12,5 tons trafiklast Light regnvandskassette 800x800x350 mm 225 1085262 191832820 B2-4-1 589,00 Bundplade til Light kassette

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse.

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt!

Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt! Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt! autocamper-info.dk 31. maj 2015 1 Forsyning- og tømning af autocampere Der er mange måder at lave bortskaffelse af spildevand for autocampere

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Teknisk bibliotek 20. c Faciliteter for campingvogne og -biler (version: )

Teknisk bibliotek 20. c Faciliteter for campingvogne og -biler (version: ) Indledning. Med et fortsat stigende salg af autocampere (campingbiler), er der afgjort en begrundelse for at tilbyde gode faciliteter for disse gæster. Ønskes der yderligere oplysninger om denne kundegruppe,

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render ROSKILDE KOMMUNE Trekroner øst Dato: 20. januar 2012 Sagsbeh.: KAT Direkte tlf.: 46313715 E-mail: karenat@roskilde.dk Til alle grundejere i Trekroner øst Vejledning om overfladisk afledning af regnvand

Læs mere

Uponor regnvandshåndtering: Regnvandskassetter

Uponor regnvandshåndtering: Regnvandskassetter Uponor regnvandshåndtering: Regnvandskassetter Uponor TRADITIONEL regnvandskassette 285 l Komplet med fast bund og sideplade monteret/støbt. Dimension Antal pr. Uponor VVS DB Vare- Pris mm palle nr. nr.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Det traditionelle kogebord

Det traditionelle kogebord MK og MKM Det traditionelle kogebord Serien giver mulighed for at kombinere forskellige typer kogeplader. Meget robust kogebord Stor og fleksibel kapacitet på grund af stort, glat kogeareal Lang levetid

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

NYT. N r Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke

NYT. N r Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke VA NYT N r. 2 2 0 1 1 Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke SCAN-PLAST VA HOS SCAN-PLAST Scan-Plast udvikler og producerer kontinuerligt en lang række produkter, til vidt

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Forsyning. Vandforsyning

Forsyning. Vandforsyning Vandforsyning I denne rapport vil jeg komme ind på forskellige problemer angående forsyning i Danmark. Jeg har indkredset mit emne til vandforsyning i husstande. Lars Thomsen klasse 2.4 19-12-2008 Lars

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Dryp dyser til individuel montage

Dryp dyser til individuel montage Dryp dyser til individuel montage 1015-04 dryp med luge til inspektion, med filter og bagudvendt dryp. Ydelse 4 l/t. Hul til montage Ø 3,6 mm 1115-02 dryp selvkompenserende dryp, kan åbnes. Ydelse 2 l/t

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg Retningslinjer Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg 2 Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er at udskille benzin og olie fra afløbsvand, så det ikke efterfølgende giver problemer

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Krav til vandinstallationer Sikring mod Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & klima Center for installation og kalibrering Oversigt Generelle krav til vandinstallation

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Type 670. arenummerdefinition 670 X X XXX-XX X X Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Afløbsrenden fremstilles i følgende standardbredder: 147 mm, 197 mm, 297 mm og 397 mm indvendig rammemål

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere