Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1."

Transkript

1 Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1

2 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det personale i kommunerne, der skal håndtere borgeres ansøgninger om fritagelse for tilslutning til obligatorisk Digital Post, herunder særligt angående svage borgergrupper, samt til de ledere, der skal sikre, at kommunen kan håndtere anmodninger om fritagelse. Hvad kan du læse om i dokumentet? Vejledningen beskriver proceduren for håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med fritagelse for tilslutning til Offentlig Digital Post. Hvad skal du have læst, før du læser dette dokument? Læs Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere for tilslutning af Digital Post. Side 2 af 18

3 Indhold 1. Indledning og læsevejledning 4 2. Introduktion til opgaven med særligt svage borgere Tidsubegrænset fritagelse Opmærksomhedspunkter 7 3. Håndtering af svage borgere i eget hjem 8 4. Borgere, der ikke kan forlade hjemmet Håndtering af svage borgergrupper på ældrecenter, bosteder mv Modeller til håndtering af fritagelser i centre Borgerservice-modellen Lokal-håndterings-modellen Særligt om de centre, der ikke sorterer under kommunerne Håndtering af fritagelser hvad må man? Administrativ fritagelse hvad må den bruges til? Tilstrækkelig identifikation af borgerne Hvor kan du læse mere? Hvornår er dokumentet sidst opdateret? Bilag I Fritagelseskvittering Kvittering for fritagelse for Digital Post 17 Side 3 af 18

4 1. Indledning og læsevejledning I vejledningen kan du læse om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven betyder, at alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer og en registreret adresse, fra 1. november 2014 er forpligtet til at modtage Digital Post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. I det følgende vil begrebet borgere blive anvendt til at betegne fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer. Loven giver de berørte borgere mulighed for at anmode om fritagelse ved personligt fremmøde på et borgerservicecenter. Kommunernes borgerservicecentre har siden 1. marts 2014 været klar til at håndtere anmodninger om fritagelse. Imidlertid vil der være grupper af særligt svage borgere, der af forskellige årsager har behov for en særlig indsats i forbindelse med overgangen til Digital Post. Denne indsats består af hjælp til at bruge Digital Post, tildele læseadgang til andre eller blive fritaget fra Digital Post. Formålet med indsatsen er i videst muligt omfang at sikre, at borgere, der ikke er i stand til at modtage post fra det offentlige digitalt, efter 1. november 2014 stadig modtager papirpost eller har sørget for, at andre læser deres digitale post via tildelt læseadgang. Det er denne indsats, vejledningen er udarbejdet for at understøtte. Det er borgeren selv, der har ansvar for at tildele en læseadgang eller blive fritaget, hvis han eller hun ikke er i stand til at modtage post fra det offentlige digitalt. Det er dog væsentligt, at kommunerne gør en indsats for at sikre læseadgang til pårørende eller fritagelse for de borgere, der ikke selv er i stand til at sørge for dette. Vejledninger til håndtering af fritagelse og læseadgang. Digitaliseringsstyrelsens vejledninger angående læseadgang og fritagelse kan findes på: Side 4 af 18

5 Vejledningen er inddelt i følgende hovedafsnit: Emne Introduktion til fritagelsesopgaven: Kort om emnet Afsnittet introducerer kortfattet fritagelsesopgaven og særlige opmærksomhedspunkter Håndtering af svage borgergrupper i eget hjem: Afsnittet beskriver de særlige udfordringer, der kan være i forbindelse med svage borgere i eget hjem og giver forslag til håndtering af opgaven i forhold til denne gruppe. Håndtering af svage borgergrupper i ældrecentre, botilbud etc.: Afsnittet beskriver de særlige udfordringer, der kan være i forbindelse med svage borgere bosiddende på ældrecentre, botilbud osv., og giver forslag til håndtering af opgaven i forhold til denne gruppe. Håndtering af fritagelser hvad må man?: Afsnittet beskriver, hvad kommuner må og ikke må i forbindelse med fritagelsesopgaven. Fokus er særligt på rammerne for brugen af administrativ fritagelse i forbindelse med fritagelse af svage borgergrupper og frihedsgrader for legitimationskravet. Side 5 af 18

6 2. Introduktion til opgaven med særligt svage borgere En særlig udfordring i forbindelse med svage borgere i forhold til Digital Post er, at det ikke kan forventes, at alle svage borgere selv møder op i borgerservice og anmoder om fritagelse. Det er kommunernes opgave så vidt muligt at hjælpe disse borgergrupper i overgangen til Digital Post. En indsats over for disse grupper har yderligere den fordel for kommunerne, at fritagelsesopgaven fordeles over så lang tid som muligt. Svage borgere omfatter i denne vejledning borgere, der ikke kun har vanskeligt ved at benytte IT, men af forskellige andre årsager har vanskeligt ved at følge med i de udmeldinger, det offentlige giver vedr. Digital Post, fx på grund af demens, psykiske lidelser, misbrug etc., samt borgere der har vanskeligt ved forlade hjemmet fx på grund af fysiske lidelser og måske ikke har pårørende eller bekendte, der kan hjælpe dem med fritagelse i det omfang, de skal fritages. 2.1 Tidsubegrænset fritagelse En fritagelse fra Digital Post gælder tidsubegrænset fra registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, hvor fritagelsen registreres. Borgere der er fritaget kan til enhver tid tilmelde sig Digital Post ved at logge ind i løsningen med sit NemID og i menuen under tilmelding, tilmelde sig post fra det offentlige. Side 6 af 18

7 2.2 Opmærksomhedspunkter Opgaven med håndtering af de svage borgere i forhold til indførelsen af Digital Post kræver, at kommunen er opmærksom på følgende punkter Område Svage borgergrupper i eget hjem Opmærksomhedspunkt Svage borgere i eget hjem vil ikke nødvendigvis selv anmode om fritagelse. Det anbefales derfor, at kommunen gør en ekstra indsats for at nå disse borgere. Se afsnit 3. Svage borgergrupper i ældrecentre, botilbud etc. Svage borgere i borgergrupper i ældrecentre, væresteder etc. vil ikke nødvendigvis selv anmode om fritagelse. Det anbefales derfor, at kommunen gør en ekstra indsats for at nå disse borgere. Se afsnit 11. Administrativ fritagelse (kommunen fritager en borger uden dennes underskrift pga. varig svækkelse) Kommunerne bør sætte sig grundigt ind i, hvad administrativ fritagelse må anvendes til. Se afsnit 6. Fig. 1 Side 7 af 18

8 3. Håndtering af svage borgere i eget hjem Mange af de svage borgere, der bor i eget hjem, vil være tilstrækkeligt informeret via de nationale informationskampagner, men efter lokal vurdering bør kommunen iværksætte lokale indsatser for at sikre, at denne borgergruppe: Informeres om Digital Post og muligheden for enten at lære at anvende Digital Post, give læseadgang eller at opnå fritagelse. I det omfang, det er nødvendigt, fritages fra Digital Post. Erfaringen fra flere kommuner er, at de ansatte, der til daglig har kontakt med svage borgere, modtager spørgsmål om fritagelse. Derfor bør de ansatte klædes på til at kunne svare på sådanne spørgsmål og hjælpe med information. En del svage borgere i eget hjem, som ikke vil være i stand til at benytte Digital Post, er gangbesværede og/eller bor måske langt fra borgerservice. Disse borgere vil have vanskeligt ved selv at komme på borgerservice og har eventuelt ikke familie eller bekendte, der kan anmode om fritagelse via fuldmagt. Det er op til den enkelte kommune, hvordan en særlig indsats på dette område organiseres. En model er at udnytte den løbende kontakt, som fx hjemmehjælpen har til svage grupper. En mulig fremgangsmåde er beskrevet her. Den medarbejder, der har kontakt til borgeren i eget hjem, kan medbringe: Kortfattet informationsmateriale om Digital Post og evt. materiale om, hvor borgeren kan modtage undervisning i Digital Post eller tildele læseadgang En fritagelsesblanket FD 001A, der er forudfyldt med kommunen som fuldmagtsmodtager. Et eksempel på en sådan forudfyldt blanket er vist i bilag I. Evt. en standard kvittering for oprettelse af fritagelse. Alternativt kan borgerservice efterfølgende sende en kvittering til den fritagne borger når fritagelsen er oprettet. Medarbejderen spørger til, om borgeren er i stand til at modtage post digitalt, eller om hun opfylder en eller flere af fritagelsesgrundene. Hvis borgeren opfylder en af fritagelsesgrundene og ønsker at blive fritaget fra Digital Post, skriver borgeren under på, at kommunen kan anmode om fritagelse på borgerens vegne. Medarbejderen sikrer, at fritagelsesblanketten er korrekt udfyldt og tager den med tilbage til kommunen. Medarbejderen afleverer evt. en udfyldt standardkvittering, alternativt sender borgerservice senere en kvittering. Side 8 af 18

9 Procedure for, hvordan en sådan aflevering af blanketten finder sted, aftales i den enkelte kommune. To cases tænkte forløb i en kommune 1. Hjemmehjælper Anne Andreasen kommer på besøg hos borgeren Kristian Kristiansen. Anne spørger Kristian, om han bruger IT. Det gør han og han mailer flittigt med sin datter, der nu bor i Spanien. Anne spørger så Kristian, om han har hørt om Digital Post. Han har hørt lidt, men ved ikke rigtigt hvad det er, men han vil egentlig gerne vide mere. Anne giver ham en informationsfolder, der forklarer hvad Digital Post er, og hvordan man tilmelder sig. Anne fortæller også Kristian, at han kan kontakte kommunens borgerservice, hvis han har brug for hjælp. 2. Hjemmeplejeren Anne Andreasen kommer på besøg hos borgeren Anders Andersen. Anne spørger Anders, om han bruger IT. Det gør han ikke, han har ikke computer, og det kommer han aldrig til, fastslår han. Anne forklarer kort om Digital Post, og at Anders kan anmode om fritagelse med den begrundelse, at han ikke har computer. De udfylder fritagelsesblanketten FD 001A. Anders giver fuldmagt til kommunen om at anmode om fritagelse på hans vegne. Tilbage på kontoret afleverer Anne blanketten til sin chef, Vibeke Jensen, som skriver under som repræsentant for fuldmagtshaver. Vibeke samler alle de blanketter, der er kommet retur, og sørger for, at de bliver afleveret i borgerservice, som så registrerer fritagelserne. I Annes kommune er det aftalt, at det er borgerservice, der sender en kvittering, når fritagelsen er oprettet. Når borgerservice har oprettet fritagelsen printer de derfor en kvittering og sender den til Anders med posten. Fig.2 Side 9 af 18

10 4. Borgere, der ikke kan forlade hjemmet Procedure hvis borgere ikke kan forlade hjemmet for at blive fritaget. Ud over en organiseret indsats for at komme i kontakt med borgere, man forventer, vil kunne få behov for hjælp, kan der opstå situationer, hvor borgere kontakter kommunen via telefon eller papirpost og ønsker at anmode om fritagelse, men på grund af varig svækkelse ikke er i stand til at forlade hjemmet og ikke har pårørende/andre, der kan anmode om fritagelse via fuldmagt på borgerens vegne. I dette tilfælde er det en mulighed, at kommunen sender en medarbejder til den pågældende persons bopæl og sikrer, at vedkommende bliver sagsbehandlet: Hvis kommunens medarbejder er fra borgerservice, og har kompetence til at sagsbehandle en anmodning, kan der skrives under på en medbragt blanket (FD 001A). Hvis kommunens medarbejder ikke har kompetence til at sagsbehandle fritagelse, gives der fuldmagt til kommunen til at anmode om fritagelse på borgerens vegne (FD 001A). Registreringen sker, når FD 001A afleveres i borgerservice. Hvis kommunens medarbejder er fra borgerservice, og har kompetence til at sagsbehandle en anmodning, kan fritagelsen enten klares på stedet (via trådløs opkobling til kommunen), eller ved at den kommunale medarbejder registrerer fritagelsen, når hun er kommet tilbage til borgerservice. Hvis kommunens medarbejder ikke har kompetence til at sagsbehandle fritagelse, gives der fuldmagt til kommunen til at anmode om fritagelse på borgerens vegne. Medarbejderen afleverer den underskrevne blanket i borgerservice, som så registrerer fritagelsen. Procedure for, hvordan en sådan aflevering af blanketten finder sted, aftales i den enkelte kommune. Reglerne for, hvad man må og ikke må i forbindelse med sådanne fritagelser, er beskrevet i afsnit 6.2. Side 10 af 18

11 5. Håndtering af svage borgergrupper på ældrecenter, bosteder mv. Procedure hvis borgere ikke kan forlade hjemmet for at blive fritaget. Kommunen har direkte kontakt til mange af de mest oplagte målgrupper for fritagelse, nemlig svage borgere, der bor på fx ældrecentre, bosteder for fysisk eller kognitivt handicappede etc. (herefter betegnet centre ). Efter lokal vurdering kan kommunen iværksætte en særlig indsats for at sikre, at disse grupper tildeler læseadgang til Digital Post eller fritages herfra. 5.1 Modeller til håndtering af fritagelser i centre Tilbagemeldinger fra de kommuner, der er begyndt at planlægge en særlig indsats over for svage borgere i centre, viser, at der primært arbejdes med to modeller til håndtering af fritagelsesopgaven: Borgerservice sender medarbejdere ud på centrene og klarer fritagelsen på stedet via opkobling på kommunens netværk. Medarbejdere i centrene hjælper beboerne med at udfylde fritagelsesblanketter og samler dem til en samlet forsendelse til borgerservice, som så fritager beboerne Borgerservice-modellen Borgerservice sender en medarbejder ud på centret og opretter de fornødne læseadgange og fritagelser direkte via en opkobling på kommunens netværk. Fordelen ved dette er, at den enkelte beboer bliver fritaget med det samme, mens ulempen er, at alle beboere skal samles på ét tidspunkt for at gennemføre processen. Dette kræver, at personalet i det enkelte center har planlagt forløbet Lokal-håndterings-modellen Som alternativ til at sende en medarbejder fra borgerservice ud kan en eller flere medarbejdere på centret uddannes i at håndtere fritagelsesblanketter, som giver kommunen fuldmagt til at anmode om fritagelse på borgerens vegne. Selve proceduren for vurderingen af om en borger skal fritages, ligner næsten fuldstændigt den som er beskrevet ovenfor i afsnit. 5.2 Særligt om de centre, der ikke sorterer under kommunerne En række centre, som huser svage borgere, sorterer ikke under kommunerne, men typisk under regionerne, fx bosteder for psykisk syge. Dette ændrer ikke ved, at det er kommunens opgave at sikre, at svage borgere på sådanne centre hjælpes i det omfang det er muligt til at tildele læseadgang eller få fritagelse fra Digital Post. Side 11 af 18

12 Kommunerne kan derfor (såfremt der findes sådanne centre i den pågældende kommune) tage kontakt til centrene for at aftale et forløb, akkurat som med centre, der sorterer under kommunen. Side 12 af 18

13 6. Håndtering af fritagelser hvad må man? Dette kapitel omhandler administrative fritagelser, hvor kommunen på vegne af borgeren tildeler en fritagelse fra Digital Post. Derudover behandles spørgsmålet om tilstrækkelig legitimation. 6.1 Administrativ fritagelse hvad må den bruges til? I bekendtgørelsen om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post, står der: Stk. 4. For en fysisk person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive fuldmagt, jf. stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold. Administrativ fritagelse kan på den baggrund kun anvendes, hvis borgeren er varigt svækket eller lignende, og derfor i ikke er i stand til hverken at give personligt fremmøde eller afgive fuldmagt. Borgerens pårørende og plejepersonale bør så vidt muligt inddrages i og informeres, hvis der gennemføres administrativ fritagelse af en borger. Det er ikke muligt fx at lave en liste over alle beboere på et ældrecenter og sende dette til borgerservice, som så opretter fritagelse på alle CPR numre nævnt i listen. Så længe en borger kan skrive under på en anmodning om fritagelse, skal der indhentes en underskrift. Administrativ fritagelse kan finde sted på to måder: Ved brug af FD 001A Der udarbejdes et notat med følgende indhold: Hvilken borger det drejer sig om fulde navn som registreret i folkeregister samt CPR-nummer. Forklaring på, hvorfor den normale procedure er blevet afveget. Dette notat gemmes sammen med FD 001A, som udfyldes af kommunen. Uden brug af FD 001A Der udarbejdes et notat med følgende indhold: Hvilken borger det drejer sig om fulde navn som registreret i folkeregister samt CPR. Forklaring på, hvorfor den normale procedure er blevet afveget. Tidspunkt for oprettelsen af notatet og hvilken medarbejder der har udarbejdet dette. Side 13 af 18

14 Dette notat journaliseres efter kommunalbestyrelsens anvisninger. Bemærk!: Se evt. vejledningen: Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post 6.2 Tilstrækkelig identifikation af borgerne Normalt kræver det fremvisning af sygesikringsbevis eller andre identitetspapirer, for at en borger kan anmode om fritagelse. Der er blevet stillet spørgsmål til, om dette krav kan fraviges, hvis kommunen på anden måde har sikret sig en borgers identitet. Der kan fx være tale om en misbruger, som er velkendt af kommunen, men som har vanskeligt ved at identificere sig selv efter de normale retningslinjer. Her er der forskel på, om der er tale om oprettelse af fritagelse eller læseadgang. Fritagelse: Formålet med identifikationen er, at kommunen skal være sikker på den pågældende borgers identitet. I vejledningen til bekendtgørelsen om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post, står der: 4. - Stk. 3. Den fysiske person skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation i forbindelse med afgivelse af erklæringen. Ifølge stk. 3 skal borgeren forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation i forbindelse med afgivelse af erklæringen om fritagelse. Der er ikke fastsat nærmere krav til karakteren af den foreviste legitimation. Det afgørende er, at personalet i borgerservice sikrer sig, at de står overfor en person, som er den, som vedkommende udgiver sig for at være. Det betyder derfor, at hvis kommunen på anden måde end ved forevisning af fx sygesikringsbevis med sikkerhed er bekendt med en borgers identitet, kan kravet om fremvisning af identificeringspapirer fraviges. Hvis en kommune ikke med sikkerhed er bekendt med en borgers identitet, kan identifikationen etableres ved kontrolspørgsmål. I så fald skal der spørges til: Borgers fulde navn og nuværende og tidligere adresse. Evt.: Ægtefælles navn og fødselsdato Barns/Børns navn(e) og fødselsdato(er) Borgers levende forældres navne og fødselsdatoer Læseadgang For tildeling af læseadgang kan denne kun oprettes ved fremvisning af billedlegitimation, som ved udstedelse af NemID dette kan aldrig fraviges. Dette skyldes at tildeling af læseadgang er særligt byrdefuldt. Skadevirkningen ved evt. fejl derfor er betydelige, fordi uvedkommende hermed har fået uretmæssig adgang til en borgers personlige post fra det offentlige. Side 14 af 18

15 7. Hvor kan du læse mere? Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en række andre vejledninger om anvendelsen af Digital Post. I tabellen nedenfor kan du se, hvad du ellers kan få information om. Hvis du skal vide noget om Sagsbehandling af anmodning om læseadgang til tredjemand til Digital Post Hvor finder du informationen? Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand til Digital Post Sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere for tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse for tilslutning til Digital Post Fritagelse af virksomheder Vejledning til sagsbehandling af ansøgning om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post. Side 15 af 18

16 8. Hvornår er dokumentet sidst opdateret? Digitaliseringsstyrelsen gennemgår halvårligt alle vejledninger til anvendelse af Digital Post. I tabellen nedenfor kan du læse kort om, hvad der er redigeret i denne vejledning og hvornår. Dato Version Kort beskrivelse af opdateringen 7. juli Vejledning opdateret i forbindelse med afskaffelse af midlertidig fritagelser. Permanent fritagelse ændres til tidsubegrænset. Side 16 af 18

17 9. Bilag I Fritagelseskvittering 9.1 Kvittering for fritagelse for Digital Post En printet standardkvittering for tidsubegrænset fritagne borgere er vist nedenfor. Side 17 af 18

18 Digital Post er en fællesoffentlig teknisk infrastrukturløsning, som giver mulighed for sikker digital kommunikation mellem myndigheder og borgere/virksomheder. Myndigheder, som er offentlige afsendere af Digital Post, skal kunne modtage og besvare Digital Post fra både borgere, virksomheder og myndigheder. Derudover bør myndigheder så vidt muligt sende breve til borgere eller virksomheder digitalt, herunder som Digital Post. Vejledninger er udarbejdet og vedligeholdes af KL og Digitaliseringsstyrelsen. digst.dk

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det

Læs mere

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016. 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for tilslutning til den fællesoffentlige digitale

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor NemID udstedes eller vedligeholdes Version 4. november 2016 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de opdaterede RA procedurer

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014.

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. Punkt 10. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. 2014-38433. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Sådan bruger du NemID

Sådan bruger du NemID Sådan bruger du NemID Hvad er NemID? NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. NemID er et sikkert log-in,

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: 1. Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes Vers. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med eksempler

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Håndtering af økonomi Information til pårørende

Håndtering af økonomi Information til pårørende Håndtering af økonomi Information til pårørende Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne råder selv over deres økonomi. I det omfang det er muligt, bør det altid være den enkelte selv, der

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen Digital kommunikation Det mener Ældre Sagen Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget L 72 - O Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 25. april 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2004-2200-21 Sagsbeh.: abt Fil-navn: LKS/FT-beh./Spm7.L72.svar Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72),

Læs mere

Version: 1.2 Side 1 af 6

Version: 1.2 Side 1 af 6 1. Efterleves en procedure hos Bank RA, som sikrer, at egne brugere bliver legitimerede brugere i henhold til gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme?

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere