Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5"

Transkript

1 Bistandspolitik

2 Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: Bestilling: Telefon eller Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,-

3 Forord Det er ikke noget nyt, at verdens økonomier er bundet sammen af politiske og økonomiske interesser. Det nye er, at kommunikation og handel går så hurtigt, at den globale landsby er en realitet. Det betyder, at vores økonomier i Europa, USA, Asien, Afrika, Latinamerika ja i hele verden - i højere og højere grad bliver som åbne forbundne kar afhængige af hinanden. Med afhængigheden følger også behovet for at forstå andre kulturer og værdier, men også behovet for, at blive forstået af mennesker i andre kulturer. I den sammenhæng er udviklingspolitikken en stadig vigtigere platform, fordi Danmark, gennem sit konkrete engagement for udvikling og fattigdomsbekæmpelse, kan bidrage til at skabe respekt for de værdier og de forudsætninger, som tilsammen har skabt et fungerende demokrati og et solidarisk velfærdssamfund blandt andet gennem en stærk offentlig sektor og en velreguleret privat sektor. Netop fordi vi er afhængige af den globale økonomiske udvikling, er det vigtigt, at Danmark griber og udnytter de muligheder, som den globale landsby giver, for at bevare og udvikle vores eget velfærdssamfund. Derfor skal udviklingsindsatsen også ses som en investering i vores egen fremtid og vores egne kommende muligheder i det globale samfund. FTF s strategi for udviklingsbistand tager udgangspunkt i de værdier og den model, som har vist sig at skabe et af de rigeste og mest demokratiske og lige samfund i verden. En model som fungerer på markedsbetingelser med en stærk privat sektor, en repræsentativ og ansvarlig fagbevægelse og gode rammebetingelser gennem en effektiv offentlig sektor. Vi har valgt at fokusere på fire områder, som er vigtige for udviklingen af ethvert samfund og for en bedre og mere sikker verden. FTF og medlemsorganisationerne har særlige erfaringer, viden og kompetencer at byde ind med på netop disse områder: 1. God regeringsførelse og den offentlige sektor 2. Offentlige serviceydelser, sociale sikkerhedsnet, uddannelse og sundhed 3. Den offentlige sektor og rammebetingelserne for vækst i den private sektor 4. Sikkerhed og skrøbelige stater. I strategien har vi valgt at præsentere de holdninger og politikker, som danner baggrund for FTF s og de tilknyttede organisationers prioriteter og indsatser på det internationale område. Udover at strategien indeholder en række forslag til udformningen af dansk udviklingspolitik, som vi vil arbejde for, så håber jeg, at den kan være med til at inspirere til yderligere anstrengelser for alle de, som mener, at udviklingspolitikken er et vigtigt område, som fagbevægelsen skal engagere sig i. God læselyst! Bente Sorgenfrey Formand 3

4 4

5 indledning Hovedformålet med den danske udviklingsbistand er at bekæmpe fattigdom og bidrage til at opfylde FN s mål for fattigdomsudryddelse. En sund privatsektor og en bæredygtig offentlig sektor er nogle af de centrale forudsætninger for at udrydde fattigdom og skabe socialt balanceret vækst, og det ønsker FTF at bidrage til. Derfor er formålet med FTF s indsats i udviklingsarbejdet: At søge indflydelse på udviklingen og gennemførelsen af dansk udviklingspolitik og bidrage til at sikre, at de overordnede mål med dansk udviklingspolitik er socialt afbalancerede. Indsatsen skal endvidere inddrage den offentlige og den private sektor og de faglige organisationer, som vigtige partnere i opbygningen af bæredygtige, demokratiske stater således, at FTF-organisationernes relevante kernekompetencer og erfaringer, udnyttes. FTF ser opbygningen af staten og den offentlige sektor som en afgørende forudsætning for at udvikle og befæste de demokratiske rettigheder for den enkelte borger. For at sikre den demokratiske udvikling er det afgørende at inddrage arbejdsmarkedets parter og det øvrige civilsamfund. Deres bidrag til opbygning af den offentlige sektor må følges op af effektive fordelingsmekanismer i den private sektor, samt opbygning og udvikling af et effektivt skattesystem. Rettigheder på arbejdsmarkedet Alle har rettigheder på deres arbejde. I 1948 vedtog FN Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, og i artikel 23 og 24 slår den fast, at alle mennesker har ret til et anstændigt arbejde med en rimelig og lige løn for lige arbejde og en ret til at beskytte sine rettigheder ved at være medlem af en fagforening. Den internationale arbejdsmarkedsorganisation, ILO, har formuleret otte konventioner om grundlæggende principper og rettigheder i arbejdet. Disse otte kernekonventioner udgør i dag de helt basale spilleregler på arbejdsmarkedet, og udover at forbyde børne- og tvangsarbejde og alle former for diskrimination fastslår de endnu engang alle menneskers ret til at organisere sig i en fagforening. Det er disse fundamentale rettigheder, der er grundlaget for fagbevægelsens engagement. 5

6 Statens og den offentlige sektors rolle Statens primære rolle er at sikre fred, stabilitet, sikkerhed, infrastruktur, fri, lige og gratis adgang til sundhed og uddannelse og basale serviceydelser. Med henblik på at leve op til de grundlæggende menneskerettigheder, herunder de faglige rettigheder, og understøtte demokratiske processer og principper, skal staten gennem god regeringsførelse sørge for: At garantere den enkelte borgers retssikkerhed. At borgerne inddrages i beslutningsprocesserne. At der er gennemsigtighed i administrationen. At sikre rammerne for en sund og bæredygtig udvikling i den offentlige og private sektor. At sikre den fornødne skatte- og afgiftsfinansiering af den offentlige sektor. støtten kombineres med en forpligtigelse til at udvikle effektive skatte- og afgiftssystemer til fremtidig finansiering af indsatsen. budgetstøtten til den offentlige sektor bidrager til at opnå de nationale udviklingsmål, der er aftalt for den private sektor, ved at skabe gunstige rammevilkår for fx jobskabelse og vækst (arbejdsmarkedsreform, finansiering og lånemuligheder, erhvervsuddannelser, sundhed og arbejdsmiljø m.m.). der i udgangspunktet er en plan for udfasning af støtten. Hensynet til klimaet er en prioritet for FTF. I forbindelse med grøn omstilling skal der tages hensyn til resultatet af COP 15 og 16. I den såkaldte Copenhagen Accord accepterede den danske regering principperne for retfærdig omstilling (just transition). Den offentlige sektor er et middel for staten til at gennemføre sine politikker og beslutninger. Derfor er det vigtigt både at forholde sig til statens ansvar for den offentlige sektor, prioriteringerne af ressourcerne, samt at udvikle den kapacitet der findes i sektoren. Derfor forventer FTF, at de tre punkter i forbindelse med retfærdig omstilling, inkluderes i udviklingsbistandens indsats på dette område: At fagbevægelsen bliver hørt gennem social dialog med arbejdsgivere og regering om de økonomiske og industrielle forandringer, der kommer til at ske. FTF og dansk udviklingspolitik Udviklingsbistanden skal bidrage til at skabe bæredygtig vækst blandt andet gennem en velfungerende offentlig sektor, som kan sikre etablering af de rammebetingelser for væksten i samfundet, som er forudsætningen for en harmonisk, fair og demokratisk udvikling. Desuden skal udviklingsbistanden bidrage til at bekæmpe alle former for korruption og nepotisme, der underminerer den offentlige sektors rolle og funktion. Støtte til den offentlige sektor kan også gennemføres med budgetstøtte. Udover at sikre, at støtten ikke bruges i forbindelse med korruption og nepotisme, mener FTF, at man i forbindelse med budgetstøtte skal kræve at: Anerkendelse af at grønne job er anstændige job i henhold til ILO-definitionen. At der etableres ordentlige erhvervsfaglige uddannelser, som bibringer arbejdsstyrken de nødvendige færdigheder, der skal til for at bestride arbejdet i en ressourceeffektiv økonomi. Udviklingsbistanden bør endvidere støtte fagbevægelsen og civilsamfundet således, at disse kan deltage i udviklingen af den offentlige og private sektor. Støtten til fagbevægelsen og civilsamfundet skal medvirke til, at den udøvende magt kan kontrolleres af uafhængige demokratiske organisationer, som tager medansvar for samfundsudviklingen. 6

7 7

8 8

9 Udviklingsbistanden skal således fremme ytringsfrihed og udvikling af frie, ansvarlige og kritiske organisationer og medier, der kan holde magthaverne ansvarlige og give befolkningen bedre muligheder for at deltage i den offentlige debat. FTF mener, at dansk udviklingsbistand skal være global og anvendes både i Afrika, som er det fattigste kontinent, i Asien, hvor størstedelen af verdens fattige bor og i Latinamerika, hvor den meget store ulighed viser, at økonomisk vækst i sig selv ikke afhjælper fattigdomsproblemerne. FN s 2015-mål FN anerkender, at produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde er den eneste bæredygtige vej ud af fattigdom. I FN s 2015-mål, som blev vedtaget i år 2000 af 189 af verdens statsledere, er anstændigt arbejde blevet indskrevet som et af delmålene, der skal nås for at udrydde ekstrem fattigdom inden Netop væksten og den ulighed den har medført betyder, at flertallet af verdens fattige i dag lever i mellemindkomstlande. Derfor bør der formuleres et nyt kriterium for, hvor dansk udviklingsbistand kan komme i anvendelse. Et fattigdomskriterium baseret på BNP pr. indbygger er ikke længere tidssvarende, og derfor bør der formuleres et ulighedskriterium, der gør det muligt at komme de fattigste mennesker til undsætning i de lande, hvor uligheden er størst. Fakta om Anstændigt Arbejde I 1999 formulerede den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO konceptet anstændigt arbejde (Decent Work) som summen af folks forhåbninger til deres arbejdsliv. Begrebet beskriver muligheden for at finde arbejde under frie, retfærdige, sikre og værdige forhold. Derfor skal alle disse fire grundelementer være til stede for, at man kan tale om anstændigt arbejde: Med udgangspunkt i Anstændigt Arbejde Dagsordenen og FN s mål for fattigdomsudryddelse vil FTF og medlemsorganisationerne fokusere indsatsen i forhold til udviklingsbistanden, på følgende områder, hvor organisationerne har særlige kompetencer og erfaringer at bidrage med. Det drejer sig om: 1. God regeringsførelse og den offentlige sektor 2. Offentlige serviceydelser, sociale sikkerhedsnet, uddannelse og sundhed 3. Den offentlige sektor og rammebetingelserne for vækst i den private sektor 4. Sikkerhed og skrøbelige stater. Anerkendelse af arbejdstagerrettigheder Beskæftigelse og indkomstmuligheder Social beskyttelse og social sikring Social dialog og trepartsmodellen Anstændigt arbejde er for alle arbejdstagere - kvinder og mænd, både i den formelle og den uformelle økonomi, for lønarbejdere og selvstændige, på fabrikker, kontorer, i eget hjem eller i lokalsamfundet. 9

10 God regeringsførelse og den offentlige sektor 10

11 De ansatte, deres repræsentanter og deres organisationer i både den offentlige og private sektor er vigtige strategiske partnere. Hvis udviklingsbistandens mål om god regeringsførelse og fattigdomsudryddelse gennem udvikling af en effektiv og leveringsdygtig offentlig sektor skal realiseres, fordrer det kvalitet igennem professionel udvikling og engagement, ansvarlige og demokratiske faglige organisationer, og tilsvarende en dygtig, gennemsigtig og ansvarlig ledelse af den offentlige sektor. Gennemsigtighed og antikorruption En af kerneværdierne i et demokratisk samfund er, at den offentlige sektor bygger på åbenhed, gennemsigtighed, retssikkerhed, integritet, uvildighed, habilitet og loyalitet. FTF vil derfor arbejde for, at Danmark som rollemodel i alle sammenhænge bekæmper korruption i alle dens afskygninger. Retssikkerhed Danmark yder i dag observerende, rådgivende og kapacitetsopbyggende arbejde og støtter og assisterer myndigheder i opbygningen af institutioner til sikring af lov og orden, herunder særligt politiet, retsvæsenet og told og skat. FTF vil arbejde for, at denne udvikling fortsættes og optimeres yderligere i udviklingslandene. Dette inkluderer opbygning af relevante arbejdsmarkedsinstitutioner. FTF arbejder for at: Styrke social dialog i såvel den offentlige som i den private sektor. Udvikle og støtte trepartssamarbejde. Bidrage til at skabe muligheder for inddragelse af borgerne i forvaltningen. Støtte, at civilsamfundet får mulighed for at etablere og ytre sig. Sikre, at det offentlige er villig til at gå i dialog med civilsamfundet og dets organisationer, herunder arbejdsmarkedets organisationer fra såvel den formelle sektor, som fra den uformelle økonomi. 11

12 Basale rettigheder, uddannelse og sundhed, social sikkerhed og offentlige serviceydelser 12

13 Retten til sikkerhed, sundhed og uddannelse danner tilsammen væsentlige forudsætninger for inklusiv og bæredygtig vækst og udvikling for de fattigste samfund og mennesker i verden. Bæredygtigheden afhænger af samfundets evne og villighed til at finansiere indsatsen ved at opkræve skatter og afgifter. Sociale sikkerhedsnet Hvis de fattigste mennesker skal have overskud til at uddanne sig og søge arbejde, forudsætter det, at de og deres børn er sunde og raske, får nok at spise, at de har et sted at bo, samt at de ikke er afhængige af deres børns indtægter for at overleve. Sociale sikkerhedsnet, der sikrer basal overlevelse, sundhed og mulighed for, at de fattiges børn kommer i skole, er en forudsætning for en inkluderende og menneskeværdig udvikling. Uddannelse som fundament og grundlag for udvikling En offentlig uddannelsessektor med fri, lige og gratis adgang for alle uanset etnisk, religiøs eller social baggrund, er fundamentet for vækst og udvikling i de øvrige sektorer. Retten til uddannelse og kvalitet i undervisningen fra førskolealderen over folkeskoler, erhvervs- og tekniske skoler, professionshøjskoler og universiteter, mv. skaber grundlaget for udvikling, vækst og demokrati i hele samfundet. På linje med de faglige kompetencer er de sociale kompetencer, forståelsen for og evnen til at samarbejde er vigtige færdigheder. Disse danner forståelse og grundlag for demokrati og evnen til omstilling og kreativitet. Uddannelse skaber således et fælles værdisæt for samvær og dermed muligheder for udvikling af de stadig mere fleksible og demokratiske institutioner, der er forudsætningen for den videre opbygning af samfundet. De erhvervsrettede uddannelser skal indrettes således, at de uddanner den arbejdskraft som samfundet og erhvervslivet efterspørger. På den måde skal indsatsen sikre, at såvel unge som voksne har mulighed for at få uddannelse og arbejde efterfølgende. Uddannelserne skal være fleksible og kompetencegivende, og endvidere etableres i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og i forhold til behovene på både det formelle og det uformelle arbejdsmarked. Sundhed som forudsætning og grundlag for vækst Sundhed er en grundlæggende forudsætning for en positiv samfundsudvikling. Et effektivt sundhedsvæsen med fri og lige adgang medvirker til at opretholde en effektiv arbejdsstyrke og dermed grundlaget for en positiv samfundsudvikling med mulighed for vækst. Et mindre sygefravær mindsker det produktionstab, som følger med sygefraværet. Således vil et godt arbejdsmiljø og en bedre sundhedstilstand både kunne øge produktiviteten og give bedre livsvilkår for den enkelte. Ressourcerne og kompetencerne samlet i sundhedssektoren kan medvirke til nye eller ændrede behandlingsformer og arbejdsgange, der i fremtiden kan medvirke til at udvikle og effektivisere produkter og services og dermed være en katalysator for vækst i samfundet. Sundhed og mulighederne for gode og effektive behandlingstilbud er af helt central samfundsøkonomisk og velfærdspolitisk betydning, og er således et nødvendigt fundament for udvikling til et rigt samfund med en velkvalificeret arbejdsstyrke. Skattefinansiering Forudsætningen for, at der kan etableres bæredygtige sociale sikkerhedsnet, tidssvarende og relevante offentlige uddannelser samt et velfungerende sundhedsvæsen, er et differentieret og effektivt skattesystem. Det betyder, at de bedst stillede betaler de største bidrag samt at der udvikles en effektiv, gennemsigtig og ukorrupt offentlig skatteforvaltning, der kan inddrive skatterne. FTF arbejder for at: Udvikle og støtte trepartssamarbejde. Bidrage til, at skabe muligheder for inddragelse af borgerne i forvaltningen. Støtte, at civilsamfundet får mulighed for at etablere og ytre sig. Sikre, at det offentlige er villig til at gå i dialog med civilsamfundet og dets organisationer, herunder arbejdsmarkedets organisationer fra såvel den formelle sektor, som fra den uformelle. 13

14 Rammebetingelserne for vækst i den private sektor 14

15 FTF ønsker at styrke rammebetingelserne for en bæredygtig økonomisk vækst med henblik på at skabe beskæftigelse i den private sektor. På den måde skal fundamentet sikres for en konkurrencedygtig og lokal forankret privat sektor, der på sigt kan overleve uden udviklingsbistand. Den private sektors udvikling er en væsentlig forudsætning for øget beskæftigelse og for at skabe de økonomiske ressourcer, der skal understøtte bl.a. uddannelse, sundhed og social sikkerhed. FTF arbejder for at: Understøtte en effektiv og stabil finansiel sektor, der i samspil med et lokalt erhvervsliv og den offentlige sektor skal fremme vækst og jobskabelse. De overordnede rammevilkår er forudsætninger for den private sektors vækst. Rammevilkårene styrkes gennem indsatser i forhold til det enkelte lands love, regler, den offentlige sektor, administrative forhold, markedsadgang, arbejdsstyrkens kvalifikationer, infrastruktur og adgang til finansiering. Når rammevilkårene er gode, er det lettere at etablere og drive virksomhed og dermed at bidrage til vækst og beskæftigelse. Bank og finans Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. Der er i ethvert samfund behov for, at borgere, virksomheder og den offentlige sektor har adgang til ind- og udlån, betalingsformidling, bolig-/byggelån og forsikringer. Pengeinstitutterne stiller kapital til rådighed for virksomheder med visioner om vækst og forretningsudvikling. Pengeinstitutterne bør gå forrest i forsøg på at understøtte den lokale erhvervsudvikling. En stabil og velfungerende finansiel sektor bidrager i væsentligt omfang til at skabe vækst og beskæftigelse. Det skyldes ikke kun, at sektoren i sig selv skaber vækst og beskæftigelse, men også, at sektoren håndterer et helt centralt rammevilkår for alle andre sektorer. Med andre ord kommer det hele samfundsøkonomien til gode, når den finansielle sektor fungerer godt. 15

16 Sikkerhed og skrøbelige stater 16

17 I takt med globaliseringen og den ulige økonomiske udvikling i verden er antallet af skrøbelige stater steget. Skrøbelige stater kan opstå på baggrund af både klima og naturressourceproblemer, men også politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige forhold medvirker til at skabe skrøbelige stater, hvilket ofte fører til humanitære kriser. Til sammen bærer disse elementer i sig kimen til yderligere ustabilitet, voldelige sammenstød og flygtningestrømme. En forudsætning for, at der kan ydes humanitær hjælp til nødstedte befolkninger er, at den fysiske sikkerhed for befolkningen og nødhjælpsorganisationerne er til stede. Her spiller militæret en vigtig rolle for at skabe den sikkerhed og stabilitet, som er nødvendig. På samme måde er det vigtigt, at den rettighedsbaserede udviklingsindsats, der efterfølgende skal finde sted, gennemføres i et retssystem med et fungerende og demokratisk kontrolleret civilt politi. Et overordnet formål med dansk militærs tilstedeværelse er at stabilisere sikkerhedsgrundlaget for statsopbygning og skabe rum for udvikling. I den tidlige fase af en konflikt vil adgangen til egentlige bistandsprogrammer være stærkt begrænset på grund af sikkerhedsrisikoen. Dansk forsvar iværksætter i dette tilfælde mindre bistandstiltag i rammen af CIMIC (civilt/militært samarbejde). FTF arbejder for at: Det lokale politi integreres med de øvrige retsinstitutioner i landet. For at kunne adskille mål og midler i dansk udviklingsbistand, er det vigtigt budgetmæssigt at skille nødhjælp, udviklingsbistand og militærindsats fra hinanden. Der etableres lokale muligheder for at udvikle det civile politis faglige rettigheder, herunder retten til at organisere sig fagligt. Politiets rolle I samarbejde med og under ejerskab af det pågældende land skal der etableres et bæredygtigt og effektivt civilt politi. Det skal sikres, at det lokale politi integreres med de øvrige retsinstitutioner i landet, herunder særligt i forhold til monitorering, uddannelse og træning. For at sikre, at politiet har høj troværdighed og opfattes som en respekteret del af samfundet, er det endvidere nødvendigt, at der etableres lokale muligheder for at udvikle det civile politis faglige rettigheder Demokratisk udvikling og kontrol af væbnede styrker indgår som led i opbygning og stabilisering af skrøbelige stater. Der skabes mulighed for, at ansatte i militæret nyder samme adgang til menneskerettigheder og fundamental frihed som andre borgere, herunder retten til at organisere sig fagligt. Militærets rolle Dansk forsvar anvendes som led i sikkerheds og udenrigspolitik efter folketingsbeslutning i koalitionsmissioner af fredsskabende, rådgivende og forebyggende karakter ofte i og omkring skrøbelige stater eller regioner. 17

18 Forankringen af FTF s indsats FTF vil arbejde for at fremme de udviklingspolitiske holdninger gennem international fagbevægelse, i Det Udviklingspolitiske Råd, gennem politisk arbejde både i Danmark og på europæisk plan samt gennem Ulandssekretariatet og medlemsorganisationerne. I fællesskab med LO har FTF oprettet Ulandssekretariatet, der er fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisation, og som står for den konkrete udvikling og implementering af en væsentlig del af den udviklingsbistand, der gives med støtte fra fagbevægelsen i Danmark. Ulandssekretariatets indsats gennemføres altid i tæt samarbejde med de relevante danske medlemsorganisationer i FTF. Dermed sikres, at den specifikke faglige ekspertise, der kræves i forhold til forskellige medlemsgrupper inddrages i arbejdet. FTF og de tilsluttede organisationer har medlemskab af en række internationale organisationer. Medlemskaber, som alle arbejder for at nå de nævnte mål fx: FTF arbejder i forhold til ILO og er medlem af IFS. Uddannelsesforbundet, DLF og BUPL samarbejder med EI. DSR med ICN. Finansforbundet, DFL og PROSA med UNI. CS med EUROMIL. Politiforbundet med EuroCop. FTF og de tilsluttede organisationer, støtter GUF erne ( Global Union Federations ) i det globale arbejde for at sikre involvering af arbejdstagere i udviklingen og demokratisering af den offentlige og private sektor. Mange af FTF s tilknyttede organisationer har et stærkt engagement i udviklingsarbejdet, og gennemfører en række bilaterale projekter med søsterorganisationer i de fattigste lande. FTF arbejder for at: Søge politisk indflydelse på udviklingsbistanden på alle relevante niveauer i Danmark og i EU. Støtte søsterorganisationer i udviklingslandene med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Styrke og videreudvikle Ulandssekretariatet som LO s og FTF s og de enkelte forbunds fælles udviklings- og bistandsorganisation på arbejdsmarkedet. Støtte medlemsorganisationerne, når de søger midler til faglige udviklingsprojekter i fonde og puljer. 18

19 19

20

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 105 Offentligt Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Denne synopsis er et arbejdspapir, som skal tegne strukturen i den kommende strategi, pege

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer 2008/1 BSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Jeppe Kofod (S), Mette Gjerskov (S), Ole Hækkerup (S), Mogens Jensen (S),

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Ny strategi for dansk udviklingspolitik

Ny strategi for dansk udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Version 4. februar 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indholdsfortegnelse Indledning. Dansk udviklingspolitik værdier og ansvarlighed...

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006 Forord Et af WHO s hovedformål er at medvirke til at opnå det højest mulige sundhedsniveau for alle mennesker. WHO søger gennem det internationale samarbejde om sundhedsfremme at påvirke medlemslandenes

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0 strategi for dansk udviklingspolitik udkast marts 2010 Marts 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indhold Indledning. Dansk udviklingspolitik

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28 Indhold Oversigt over figurer Oversigt over tabeller Anvendte forkortelser Forord 10 11 12 16 1. Indledning Strukturen i fremstillingen Gennemgående temaer 20 20 23 2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

frihed fattigdom forandring

frihed fattigdom forandring frihed fra fattigdom til forandring strategi for danmarks udviklingssamarbejde 2 DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FRIHED OG UDVIKLING To elever arbejder med elektricitet på det tekniske gymnasium Dr. Bruno Buchwieser

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere