INSTALLATION. Central ventilationsenhed med varmegenvinding. LWZ 304 Integral LWZ 404 Trend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATION. Central ventilationsenhed med varmegenvinding. LWZ 304 Integral LWZ 404 Trend"

Transkript

1 Central ventilationsenhed med varmegenvinding»» LWZ 304 Integral»» LWZ 304 Trend»» LWZ 404 Trend

2 INDHOLD SÆRLIGE INFORMATIONER INSTALLATION. Generel information 3. Gældende dokumenter 3. Eektdata iht. standard 3. Sikkerhed 3. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 3. Regler, standarder og bestemmelser 4.3 Drift af apparater i bygninger med ildsteder 4 3. Apparatbeskrivelse 5 3. Standardlevering 5 3. Nødvendigt tilbehør Yderligere tilbehør Apparatets funktion 5 4. Forberedelser 6 4. Monteringssted 6 4. Luftføring Støjemission Elektrisk installation Iltdiusion Transport 9 5. Installation 0 5. Opstilling af funktionsmodulet 0 5. Opstilling af beholdermodul Forbindelse af moduler 5.4 Varmtvandstilslutning Drikkevandstilslutning Fyldning af vandbeholder Fyldning og udluftning af varmeanlægget Elektrisk tilslutning Montering af apparatkabinet Montering af udeluft- og udblæsningsluftslanger 5. Montering af ind- og udsugningsluftrør 6. Idriftsætning 3 6. Kontroller inden idriftsætningen 3 6. Idriftsætning Genstart 6 7. INDSTILLING 6 7. VENTILATION 6 7. VARMT VAND SOLAR VARME Varmehysterese FAGMAND LOGIN FAGMAND Menu Idriftsætning Energibesparende indstillinger Driftsstop Fejlafhjælpning Udluftventilator kører langsomt Rengøring af afrimningsbeholder Varmekredspumpe Fejlmeldinger Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af luft/luft-varmeveksler Rensning af udeluftfilter Rengøring af fordamperlameller Rengør kondensatafløbet Rensning af filterkuglehane Udskiftning af anode 4. Tekniske data 43. Mål og tilslutninger 43. Tilslutningseksempler 44.3 Ledningsdiagram 45.4 Eektdiagrammer 48.5 Ventilatorkarakteristika 49.6 Pumpekarakteristika 49.7 Anvendelsesområde 50.8 Sensor-modstandsværdier 50.9 Datatabel 5. Parameteroversigt 53 LWZ Trend / LWZ 304 Integral

3 SÆRLIGE INFORMATIONER INSTALLATION SÆRLIGE INFORMATIO- NER Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på 3 mm på alle poler. Det elektriske tilslutningskabel må i tilfælde af beskadigelse eller udskiftning kun udskiftes med en original reservedel og kun af en fagmand, der er godkendt af fabrikanten. Apparatet står under tryk. Under opvarmningen drypper der ekspansionsvand ud af sikkerhedsventilen. Apparatet skal tømmes som beskrevet i kapitlet "Installation / Vedligeholdelse / Tømning af apparat". Installér en typegodkendt sikkerhedsventil i koldtvands-tilløbsledningen. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at det afhængigt af det statiske tryk eventuelt kan være nødvendigt også at montere en trykreduktionsventil. Afløbsledningen skal dimensioneres således, at vandet kan løbe bort uhindret, når sikkerhedsventilen er helt åbnet. Monter sikkerhedsventilens udblæsningsledning med en konstant nedadgående hældning i et frostfrit rum. Sikkerhedsventilens udblæsningsåbning skal forblive åben ud mod omgivelsesluften. Inden påbegyndelse af arbejder i apparatets indre skal man huske at gøre apparatet spændingsfrit. INSTALLATION. Generel information Denne vejledning henvender sig til fagmanden.. Gældende dokumenter 3030 LWZ Trend/Integral betjening. Eektdata iht. standard Forklaring til bestemmelse og fortolkning af de angivne eektdata iht. standard.. Standard: EN 34-7, EN 45, EN 647 De eektdata, der især forekommer i tekst, diagrammer og tekniske datablade, er tilvejebragt på baggrund af måleforholdene i den standard, der er angivet i overskriften til dette afsnit. Disse standardiserede måleforhold modsvarer som regel ikke helt de eksisterende forhold hos anlæggets operatør. Afvigelsen kan variere afhængigt af den valgte målemetode; og graden af afvigelsen i den valgte metode være mere end blot ubetydelige i forhold til betingelserne i den standard, der er angivet i dette afsnit. Yderligere måleværdier eller påvirkende faktorer udgøres af måleudstyret, anlægskonfigurationen, anlæggets alder samt volumenstrømmene. Det er kun muligt at bekræfte de angivne eektdata, hvis den pågældende måling er gennemført under betingelserne i henhold til den standard, der er anført i overskriften til dette afsnit.. Sikkerhed Installation, idriftsætning samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand.. Generelle sikkerhedsforanstaltninger Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til apparatet samt originale reservedele... Elektrisk installation DANSK ADVARSEL elektrisk stød Alt elektrisk tilslutnings- og installationsarbejde skal udføres i henhold til nationale og regionale forskrifter. ADVARSEL elektrisk stød Inden påbegyndelse af arbejder i apparatets indre skal man huske at gøre apparatet spændingsfrit. LWZ Trend / LWZ 304 Integral 3

4 Sikkerhed! ADVARSEL elektrisk stød Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på mindst 3 mm på alle poler. Dette krav opfyldes af kontaktorer, strømafbrydere, sikringer, osv. Materielle skader Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. typeskiltet.. Regler, standarder og bestemmelser Alle nationale og regionale regler og bestemmelser skal overholdes. ADVARSEL forbrænding Observer med hensyn til de brandsikkerhedsmæssige installationsforskrifter for installeringen af ventilationsanlægget de nationale love og forskrifter. I Tyskland er det i særdeleshed de byggetekniske retningslinjer for de til enhver tid gældende sikkerhedskrav for ventilationsanlæg..3 Drift af apparater i bygninger med ildsteder Hvis der findes ildsteder (kakkelovne, brændeovne, osv.) i boligen, skal den ansvarlige skorstensfejer inddrages allerede under planlægningsfasen. Denne vurderer, om de lovmæssige bestemmelser overholdes. Herved skelnes der mellem rumluft-uafhængige og rumluft-afhængige ildsteder. For den fælles drift af ildsted og boligventilationsanlæg anbefaler vi valg af et rumluft-afhængigt ildsted med tilladelse, i Tyskland med DIBt-tilladelse..3. Rumluft-uafhængige ildsteder Der kræves som regel ingen yderligere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med rumluft-uafhængige ildsteder. Vurderingen foretages af en skorstensfejer..3. Rumluft-afhængige ildsteder! ADVARSEL Personskade Hvis der skal anvendes et rumluft-afhængigt ildsted med boligventilationsanlægget, kræves montage af en godkendt sikkerhedsanordning. Desuden skal ildstedet have en separat forbrændingslufttilslutning. Ved et rumluft-afhængigt ildsted skal der skelnes mellem skiftevis og fælles drift af ventilationsanlæg og ildsted. Skiftevis drift Med skiftevis drift menes, at boligventilationen slås fra (eller ikke kan slås til) ved idriftsættelsen af ildstedet. Fælles drift! Den skiftevise drift kan ikke anbefales, da opvarmningen og varmtvandsbehandlingen i dette tilfælde udelukkende forsynes af den elektriske nød-/ekstravarme. ADVARSEL Personskade Det skal sikres, at der ikke kan komme røggas ind i opstillingsrummet, og at ildstedet altid tilføres tilstrækkelig forbrændingsluft. Dette gøres ved at installere en godkendt sikkerhedsanordning, som overvåger skorstenstrækket, og som i tilfælde af fejl slår ventilationsapparatet fra. Anordningen til dierenstryk-overvågning bør opfylde følgende krav: Overvågning af dierenstrykket mellem forbindelsesstykket til skorstenen og ildstedets opstillingsrum. Mulighed for at tilpasse frakoblingsværdien for dierenstrykket til ildstedets minimum-trækbehov. Potentialfri kontakt til slukning af ventilationsfunktionen eller varmepumpefunktionen. Mulighed for tilslutning af en temperaturmåling, så dierenstryk-overvågningen kun aktiveres ved drift af ildstedet, og så fejludkobling pga. miljøpåvirkninger kan undgås. Dierenstrykkontakter, der inddrager trykforskellen mellem udelufttrykket og trykket i ildstedets opstillingsrum som aktiveringskriterium, er ikke egnede. Tilslut sikkerhedsanordningen til klemmen X4-3/4 (kontakt "Ovn/Kamin") via en potentialfri kontakt. Til dette formål anbefaler vi, at der installeres et 5-koret kabel mellem ildstedet og ventilationsapparatet. Ved at udløse sikkerhedsanordningen kan boligventilationen slukkes og den indbyggede varmepumpe i apparatet spærres. Apparatets adfærd efter udløsning af sikkerhedsanordningen kan fastlægges med parameteren "OVN / KAMIN". Alternativt kan sikkerhedsanordningen integreres som en gulvvarmetermostat (se kapitel "Tekniske data/tilslutningseksempler"), hvis hele apparatet skal slukkes, når sikkerhedsanordningen udløses. Da apparatet i opstillingsrummet kan generere et undertryk, anbefaler vi - ved drift af et ildsted - at man installerer en tætsluttende dør mellem opstillingsrummet og boligområdet. Hvis opstillingsrummet er sluttet til afgangsluftsystemet pga. sin anvendelse, skal man i dette særlige tilfælde også tilvejebringe en indsugningsluftventil i opstillingsrummet for ikke at øge undertrykket i opstillingsrummet yderligere. Det undertryk i opstillingsrummet, der genereres af apparatet, påvirkes i høj grad af tryktabet i udeluftledningen. Derfor bør især udeluftledningen være så kort som mulig. Det max tilladte tryktab (se "Tekniske data / Datatabel / Max tryktab udeluft") må ikke overskrides. 4 LWZ Trend / LWZ 304 Integral

5 Apparatbeskrivelse 3. Apparatbeskrivelse Apparatet består af et funktionsmodul og et beholdermodul, som leveres i separate emballager. Det bredere modul med luftslange-tilslutningerne i låget er funktionsmodulet. De komponenter, der kræves til monteringen, findes i en separat karton i pakken med funktionsmodulet. 3. Standardlevering Stikforbindelserne må ikke installeres i drikkevandsledningen. Stikforbindelserne må kun installeres i varmekredsen. Følgende leveres sammen med anlægget: Betjeningsvejledning Installationsvejledning Betjeningsdel Udv. sensor Fire justeringsfødder til beholdermodulet Otte glidesko for lettere placering af apparatet Spændebånd til fastgørelse af luftslangerne Isoleringstape til tætning af den indvendige slange på slangestudsen PE-måtte til tilslutning af en jordvarmeveklser eller en ekstern udeluftindsugning Montagemateriale (skruer, skiver osv.) Tre lige stikforbindelser til den hydrauliske forbindelse af funktions- og beholdermodul Til tilslutning til varmekredsen: To lige stikforbindelser En filterkuglehane En kuglehane To stikforbindelser 90 fire lige rørstykker med omløbsmøtrik G og tætning 3. Nødvendigt tilbehør Varmeisoleret luftslange, 4 m varmeisoleret væggennemføring med udvendigt væggitter Kondensatpumpe PK0 3.4 Apparatets funktion Indsugningsluftventilatoren suger udeluft ind i apparatet. Udsugningsluftventilatoren suger afgangsluft ud af beboelsesrummene og ind i apparatet. Udeluft og udsugningsluft føres gennem partikel-luftfiltre i separate kanaler i en kryds-modstrømsvarmeveksler. Udeluften opvarmes i kryds-modstrømsvarmeveksleren og tilføres beboelsesrummene som indsugningsluft. Udsugningsluften afkøles i kryds-modstrømsvarmeveksleren og føres som udluft gennem fordamperen og dernæst ud i det fri. Kryds-modstrømsvarmeveksleren sørger for, at op til 90 % af varmen i afgangsluften føres tilbage i beboelsesrummen via indsugningsluften. Desuden udvindes varme fra udeluften gennem en luft/vand-varmepumpe. Den energi, der udvindes af udeluften i fordamperen, overføres i kondensatoren til varme- eller varmtvandssystemet. Ved lave udetemperaturer eller stort varmebehov i varme- eller varmtvandssystemet dækkes det ekstra varmebehov af en elektrisk nød-/ekstravarme Frostsikring kryds-modstrømsvarmeveksler En varmeveksler, der er indbygget i udeluftvolumenstrømmen, forvarmer udeluften og forhindrer tilfrysning af kryds-modstrømsvarmeveksleren Buerfunktion til luftopvarmning Hvis der anvendes et varmesystem med ringe aftagningseekt og ringe varmekapacitet, fx en rørvarmeflade, påvirket af boligventilations-volumenstrømmen, kan det nederste område af varmtvandsbeholderen anvendes som buerbeholder. Der kan overskydende varme mellemlagres, og dermed kan kompressoraktiviteten reduceres. Denne funktion kan aktiveres i menuen "VARMT VAND" med parametren "VV-BUFFERDRIFT" (P84). Funktionsmåden kan man fastlægge ved at positionere beholdertemperatursensoren. DANSK 3.3 Yderligere tilbehør Transporthjælpebeslag derudover betjeningsdelen vægmonteringshus Reservefilter-sæt Omstyringshætte (muliggør opstilling af apparatet i rum med en rumhøjde <, m) Lyddæmper DN 35 Relæ-samlesæt WPM-RBS Led-anode Startstrømsbegrænser 5A (bestillingsnummer 8546) Cirkulationsrørsæt Filterboks (til installation i runde ventilationsrør DN 60) Internet Service Gateway ISG (ikke til LWZ 304 Integral) Beholdertemperatursensor øverste position Beholdertemperatursensor nederste position Er beholdertemperatursensoren i øverste position, holdes altid ca. 00 l vand på den ønskede varmtvandstemperatur. Det resterende indhold af beholderen bruges som varmebuer og har en temperatur, der svarer til varmefremløbstemperaturen. D LWZ Trend / LWZ 304 Integral 5

6 Forberedelser Er beholdertemperatursensoren i nederste position, holdes hele beholderens indhold på den ønskede varmtvandstemperatur. 4. Forberedelser 4.. Mindsteafstande Udeluft-/udlufttilslutning med omstyringshætte 4. Monteringssted For uhindret at kunne åbne frontdøren kræves det, at der er et mindste-frirum foran og til højre for apparatet. Den påkrævede rumhøjde afhænger af, om der bruges omstyringshætte, eller om luftslangerne tilsluttes direkte (se kapitel "Montagested/mindsteafstande"). Til servicearbejde skal der være en mindsteafstand på højre apparatside Apparatet må ikke installeres i vådrum. Det rum, hvor anlægget skal installeres, skal opfylde følgende betingelser: Rummet skal være frostfrit. Gulvet skal have tilstrækkelig bæreevne. Ud over apparatets vægt skal der tages højde for beholder-indholdet. Underlaget skal være vandret, jævnt, stabilt og slidfast. Ved opstilling af apparatet i et fyrrum skal det sikres, at varmeapparatets drift ikke påvirkes negativt. Pga. kølemiddelmængden skal man være opmærksom på opstillingsrummets minimale rumfang (se "Tekniske data / datatabel"). 600 D LWZ Trend / LWZ 304 Integral

7 Forberedelser Udeluft-/udlufttilslutning med luftslange Tilslutning udeluft boligventilation option 500 DANSK R D Filterboks Luftføring 600 D Undgå kortslutning af luftstrømmene. Luftindsugnings- og luftudsugningsåbningerne i ydervæggene bør anbringes rundt om hjørnet. Ved placering af luftindsugnings- og -udsugningsåbningerne på samme bygningsside skal der være en mindsteafstand på m mellem åbningerne. Hvis dette ikke er muligt, tilvejebringer man en adskillelse af luftvolumenstrømmene, fx via en skillevæg eller beplantning mellem indsugnings- og udsugningsåbningen. Åbningerne må ikke rettes mod tilstødende vinduer til dagligstue eller soveværelser. Tilslutning udeluft jordvarmeveksler 4.3 Støjemission Kontaktor til rummene ved siden af installationsrummet Apparatet er ved normal drift lydsvagt. Ved drift ved anvendelsesgrænsen under fuld last kan der forekomme lydemissioner pga. den høje ydelsestæthed. Disse lydemissioner kan føre til forstyrrelser i tilstødende rum. Dette gælder især, hvis installationsrummet ligger ved siden af opholds- eller soveværelser. For at undgå forstyrrelser pga. støj, er foranstaltninger til lydisolering nødvendig, f. eks. højere krav til indervæggenes lyddæmpningsmål. Rørholdere og væggennemføringer skal udføres lyddæmpet. Vi anbefaler til væggen mellem opstillingsrummet og opholdsrummet en vægopbygning, der sikrer følgende lydisolering: 45 db(a) for tilstødende opholds- og soveværelser 40 db(a) for andre værelser Dør bør svare til beskyttelsesklassen SK 3. Filterboks 300 D Hvis apparatet står med bagsiden mod det tilstødende rum, anbefaler vi følgende lydisolering: 55 db(a) for tilstødende opholds- og soveværelser 50 db(a) for andre værelser En passage til det tilstødende værelse anbefales ikke. LWZ Trend / LWZ 304 Integral 7

8 Forberedelser Gulvet skal frakobles omhyggeligt mellem opstillingsrummet og opholds- eller overværelser. Kontroller, at der på eller inde i væggen ikke installeres rørledninger, og at luftkanalerne er frakoblet. Hvis apparatets installationsrum inddrages i bygningens ventilationsmuligheder, skal der planlægges installation af en udsugningsog indsugningsventil. For at en overstrømningsåbning over døren ikke bliver nødvendig, skal indsugnings- og udsugningsvolumenstrømmene udlignes. Ved drift i et råhus uden døre, kan apparatet virke støjende. Dette skyldes manglende lydisolering pga. indretningsgenstande og burde ikke længere forekomme, når bygningen er beboet. Lyddæmpning Med de vibrationsdæmpende justeringsfødder er det muligt at opstille apparatet på svømmende gulv, hvis dette er udført fagligt korrekt. I modsat fald foretages en udkobling. Placeres apparatet på et træbjælkeloft, skal der tages særlige tiltag mod strukturbåret støj. Opstilling på fundament Lydisolering 45 db(a) En lydisolering på 45 db(a) opnås fx vha. en letvægtsvæg bygget af træstativer med et træstativtværsnit på 60 x 60 mm og fuld isolering. Væggen skal beklædes på begge sider med hver en gipsfiberplade på,5 mm og en gipsfiberplade på 0 mm _04_0_090 Træstativ 60 x 60 mm Gipsfiberplade,5 mm 3 Gipsfiberplade 0 mm 3 3 D Betonlag Lydisolering i gulv 3 Svømmende gulv 4 udsparing af gulv Adskillelsen kan også udføres efterfølgende ved at udskære gulvet rundt om anlægget. Opstilling på støbt gulv med lydisolering Lydisolering 55 db(a) En lydisolering på 55 db(a) opnås fx vha. en letvægtsdobbeltvæg med et træstativtværsnit på 60 x 60 mm, fuld isolering og en skillefuge på 30 mm. Væggen skal beklædes på begge sider med hver to gipsfiberplader på,5 mm. Skillefuge 30 mm Træstativ 60 x 60 mm 3 Gipsfiberplade,5 mm D Betonlag Lydisolering i gulv 3 Svømmende gulv 4 udsparing af gulv Udfør rørmonteringer og væggennemføringer med lyddæmpende foranstaltninger. 4.4 Elektrisk installation Der skal foreligge tilladelse fra det pågældende elforsyningsselskab. ADVARSEL elektrisk stød Alt elektrisk tilslutnings- og installationsarbejde skal udføres i henhold til nationale og regionale forskrifter. 6_04_0_09 8 LWZ Trend / LWZ 304 Integral

9 Forberedelser ADVARSEL elektrisk stød Apparatet indeholder frekvensomformere (fx hastighedsregulerede kompressorer, højeektive cirkulationspumper eller højeektive ventilatorer). I tilfælde af fejl kan frekvensomformere forårsage jævnstrømsfejl. Hvis der er installeret fejlstrømsafbrydere, skal disse universalstrøms-sensitive fejlstrømsafbrydere (RCD) være af type B. En fejljævnstrøm kan blokere fejlstrømsafbrydere af type A. Det skal sikres, at strømforsyningen til apparatet er adskilt fra husinstallationen Funktionsmodul For at beskytte apparatet mod skader, bør det så vidt muligt transporteres lodret i emballagen. Ved trange transportbetingelser kan apparatet også transporteres skråt. For at lette transporten kan man montere det som tilbehør tilgængeligt transportbeslag på bagsiden af funktionsmodulet. Transportbeslaget består af vinkelplader. Der skal monteres en vinkelplade vertikalt til venstre og til højre. DANSK De elektriske data fremgår af kapitlet "Tekniske data / Datatabel". Der skal installeres følgende kabeltværsnit i henhold til sikringen: Sikring Kabeltværsnit 6 A,5 mm,5 mm² ved kun to belastede ledere og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. 0 A 4,0 mm²,5 mm² ved installation af et flerkoret kabel på en væg eller i el-installationsrør på en væg Strømforsyningsledningerne og styrespændingsledningerne skal installeres indbyrdes separat. De tre strømkredse til apparatet, den elektriske nød-/ ekstravarme og styringen skal sikres separat. 4.5 Iltdiusion! Materielle skader Undgå åbne varmeanlæg og diusionstætte plastrør-gulvvarmeanlæg. Ved diusions-utætte plastrør-gulvvarmeanlæg eller åbne varmeanlæg kan der dannes korrosion i varmeveksleren i varmtvandsbeholderen, stålradiatorerne eller stålrørene pga. iltdiusionen.! Materielle skader Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens eekt aftager eller at pressostaten slår fra. 4.6 Transport! Materielle skader Hvis apparatet transporteres uden emballage og uden palle, kan apparats beklædning beskadiges. I dette tilfælde bør sidevæggene og dørene afmonteres. Transporthjælpebeslag Indsæt et stabilt rør som bæregreb gennem hullerne i transportbeslaget. Transportbeslaget egner sig også til fastgørelse på en kran til transport af apparatet frem til opstillingsstedet Beholdermodul! Materielle skader Til transport af beholdermodulet må man ikke gribe i tilslutningsrørene, da man risikerer at bøje disse. Vi anbefaler, at man transporterer beholdermodulet til opstillingsstedet på en palle. Pallen har flere gribemuligheder end beholdermodulets kabinet. Der er to forsænkede håndtag foroven i bagvæggen. Forsænkede håndtag 6_04_0_060_ 6_04_0_ LWZ Trend / LWZ 304 Integral 9

10 Installation 5. Installation 5. Opstilling af funktionsmodulet! Materielle skader Pas på ikke at vippe funktionsmodulet for meget. Hvis kabinettet rører ved gulvet, er der fare for lakskader. Afskærmningen, som senere anbringes på apparatets forside, er af hensyn til transporten påsat på venstre side af funktionsmodulet. Fjerne den tape, afskærmningen er fastgjort med til transporten. Tag afskærmningen af funktionsmodulet. Fjern de på pallen monterede trælister, som forhindrer, at apparatet glider under transporten. Fjern forsigtigt funktionsmodulet fra pallen. Skub de medfølgende glidesko ind under justeringsfødderne, så funktionsmodulet lettere kan placeres på den ønskede position. Fjern glideskoen, når apparatet befinder sig på opstillingsstedet. Tilslutning udeluft boligventilation option Vær opmærksom på mindsteafstanden på bagsiden af apparatet. Se kapitlet "Forberedelser/Mindsteafstande". I udeluftkanalen monterer man et filter som reserve for udeluftfiltret inde i apparatet, der er demonteret på forhånd. Forbindelsesvinklen monteres nederst på bagsiden. Sæt forbindelsesvinklen på funktionsmodulets bageste venstre justeringsfod mellem apparatets bund og justeringsfod. Montér forbindelsesvinklen med to skruer på funktionsmodulets bagvæg. Indjustér funktionsmodulet lodret ved at dreje på de højdejusterbare fødder. 5. Opstilling af beholdermodul Fjern de skruer på pallens underside, med hvilke beholdermodulet er fastgjort til pallen. 6_04_0_ ! Materielle skader Pas på ikke at vippe beholdermodulet for meget. Hvis kabinettet rører ved gulvet, er der fare for lakskader... 6_04_0_063 Øverste frontplade Krydsmodstrøms-varmeveksler 3 Udeluft-filterkassette Åbn døren til funktionsmodulet (højre apparathalvdel). Fjern blænden midt på apparatet. Fjern den øverste frontplade. Tryk den forstansede runde åbning ud af funktionsmodulets bagvæg. Skær et hul til et spirorør DN 60 midt i afbræksåbningen i EPS-isoleringen. Før spirorøret ind gennem hullet (max 30 mm dyb). Spirorøret tætnes til EPS-isoleringen med silikone. Træk krydsmodstrøms-varmeveksleren ud. Tag fat i de to gribehuller, og tag udeluft-filterkassetten ud. I stedet for udeluft-filterkassetten skubbes den medfølgende måtte ind i apparatet. 3 Indpresningsmøtrik i beholdermodulets underside Justeringsfod med møtrik til montering med en gaelnøgle 3 Glidesko Vip forsigtigt beholdermodulet, så det bliver muligt at skrue justeringsfødderne på. Skru justeringsfødderne ind i de indpresningsmøtrikker, som tidligere blev brugt til at fastgøre beholdermodulet til pallen. Fjern forsigtigt beholdermodulet fra pallen. Sæt den medfølgende glidesko ind under justeringsfødderne. Indjustér beholdermodulet lodret ved at dreje på de højdejusterbare fødder. Bundpladen skal indjusteres, så den er 4 til 5 mm højere end funktionsmodulets bundplade. Med denne værdi synker beholdermodulet, når der påfyldes vand. 6_04_0_ LWZ Trend / LWZ 304 Integral

11 Installation Justeringsfødderne må ikke være skruet helt i, da du ellers ikke kan skubbe forbindelsesvinklen mellem bundpladen og justeringsfoden. DANSK Løsn lågets skruer på beholdermodulet. Ræk ind gennem åbningen i højre side af beholdermodulet, og pres beholdermodulets låg opad. Fjern beholdermodulets låg. 6_04_0_ Beholdermodulets forvæg Varmt vand fremløb 3 Varmefremløb 4 Fælles returløb Løft beholdermodulets forvæg en smule op, og tag forvæggen af beholdermodulet. Tag propperne ud af de tre rør (varmt vand fremløb, varmefremløb, fælles returløb), som findes forneden i højre side af funktionsmodulet. Gennem disse rør forbindes senere funktions- og beholdermodulet hydraulisk. D D Rørene skal have en blotlagt ende på mindst 40 mm. Fjern evt. overskydende isoleringsskum. Monteringsskrue på beholdermodulets frontpanel Løsn monteringsskruen på beholdermodulets frontpanel. 5.. Skub beholdermodulet ind mod funktionsmodulet Skub forsigtigt beholdermodulet ind mod funktionsmodulet, så beholdermodulets bageste højre justeringsfod befinder sig i nærheden af forbindelsesvinklens udsparing. LWZ Trend / LWZ 304 Integral

12 Installation 5.3 Forbindelse af moduler Afmontering af el-tilslutningsvinkel fra funktionsmodulet Sæt beholdertemperatursensoren ind i beholderens nederste sensorhylster. Beholdermodulet og funktionsmodulet står eventuelt endnu ikke tæt nok ved hinanden, for at beholdertemperatursensoren kan skubbes i sensorhylsteret. I dette tilfælde kan du skubbe beholdertemperatursensoren senere ind i sensorhylsteret. Det vigtige er, at du fører sensorledningen igennem isolering, før du monterer el-tilslutningsvinklen. El-tilslutningsvinklens monteringsskruer Transportbeslagets monteringsskruer Skru el-tilslutningsvinklens monteringsskruer ud. Opbevar monteringsskruerne, da disse er nødvendige ved monteringen. Træk el-tilslutningsvinklen ud af transportbeslaget. 6_04_0_0553 Det øverste sensorhylster er enten nødvendigt i forbindelse med buerdriften ved luftvarmere (se kapitlet "INDSTILLING/VARMT VAND/Varmtvands-buerdrift") eller til energisparedriften (se kapitlet "Tilslutning af interne el-ledninger"). Indsættelse af el-tilslutningsvinkel i beholdermodulet! Materielle skader Hvis el-tilslutningsvinklen midlertidigt aflægges på funktionsmodulets dæksel, skal der lægges noget imellem, så lakken ikke beskadiges. Skru transportbeslagets monteringsskruer ud, og fjern transportbeslaget. Opbevar monteringsskruerne, da disse er nødvendige ved monteringen. Beholdertemperatursensor og anodeledning Fjern den kabelbinder, med hvilken anodetilslutningens og beholdertemperatursensorens elledninger er forbundet. Træk tilslutningsledningerne til anoden og beholdertemperatursensoren gennem åbningen, der findes øverst til højre i beholdermodulet. Sæt el-tilslutningsvinklen ind gennem den åbning, der findes øverst til højre i beholdermodulet. Sammenskubning af beholdermodul og funktionsmodul På venstre side af funktionsmodulet er der en luftslange til dierenstrykmåling. Denne luftslange skal ligge i den bueformede rille, der er udsparet i isoleringen. Sørg for, at luftslangen sidder i den rigtige position. Justeringsfødderne må ikke være skruet helt i, da du ellers ikke kan skubbe forbindelsesvinklen mellem bundpladen og justeringsfoden. D D Skub beholdermodulet videre ind mod funktionsmodulet, så beholdermodulets bageste højre justeringsfod skubbes ind i forbindelsesvinklens udsparing. Den nederste forbindelsesvinkel sikrer, at beholdermodulet automatisk skubbes ind i den endelige position. Indjustér beholdermodulet og funktionsmodulet lodret og i samme højde ved at skrue på justeringsfødderne. Gennemføring i isoleringen til beholdertemperatursensorens sensorledning Sæt beholdertemperatursensoren oppefra ind igennem gennemføringen i isoleringen. Når man fylder beholderen, sænker beholdermodulet sig med 4 til 5 mm. LWZ Trend / LWZ 304 Integral

13 INSTALLATION Installation Tilslutning af varmefremløb og varmereturløb DANSK Man kan skrue justeringsfoden ud og bevæge apparatet opad ved at dreje justeringsfoden imod urets retning. Beholdermodulet skal ligge tæt an mod funktionsmodulet. 3 4 D El-tilslutningsvinkel Forbindelsesplader 3 Afstandsplade 4 Tværstang Før el-tilslutningsvinklen frem og ud af beholdermodulet. Anbring el-tilslutningsvinklen foran på beholdermodulets ramme. Sørg for, at elledningerne er placeret således, at der ikke udøves noget tryk. Monter el-tilslutningsvinklen med fire skruer på beholdermodulets ramme. Tilslutning bagest foroven Tilslut funktionsmodulet og beholdermodulet bagest foroven ved at anbringe forbindelsespladerne og skrue to skruer gennem forbindelsespladerne og ind i funktionsmodulet og i beholdermodulet. Montering af tværstangen foran Forbind funktions- og beholdermodulet foran ved at skrue en tværstang fast foroven og forneden. Med de afstandsplader, der følger med, opnås en niveau-udligning mellem beholdermodulet og funktionsmodulet. På siden af funktionsmodulet lægger man en afstandsplade bag den øverste tværstang og to afstandsplader bag den nederste tværstang. 3 D Dørlås Den nederste frontplades monteringsskruer 3 Sikkerhedstemperaturbegrænserens holdeplade Dørspærringen findes oven over døren til funktionsmodulet. Pres dørlåsen frem og op. Træk først dørlåsen tilbage og dernæst op for at afhægte dørlåsen. Åbn døren til funktionsmodulet. Løsn den nederste frontplades monteringsskruer. Tag den nederste frontplade af. For at tilvejebringe mere frirum til monteringen kan man midlertidigt tage sikkerhedstemperaturbegrænserens holdeplade af. Løsn skruerne på sikkerhedstemperaturbegrænserens holdeplade. Tag sikkerhedstemperaturbegrænserens holdeplade ud af langhullerne, træk den ud af apparatet, og indsæt den udefra i samme langhuller. LWZ Trend / LWZ 304 Integral 3

14 INSTALLATION Installation Etablering af forbindelse Inden stikforbindelsen indføres, skal den stå i den løsnede stilling. I denne stilling er der en smal spalte mellem skruemanchet og forbindelseslegeme. Varmt vand fremløb Varmefremløb 3 Fælles returløb Funktions- og beholdermodulet forbindes hydraulisk via tre rør: Varmtvandsfremløb, varmefremløb og fælles returløb. Tag beskyttelseskapperne af rørene. Slut rørene i funktionsmodulet til de stikforbindelser, som man tidligere har monteret på beholdermodulets rør. Indsæt igen sikkerhedstemperaturbegrænserens holdeplade indefra ind i langhullerne, og spænd den fast. Skru atter funktionsmodulets nederste frontplade på. Luk funktionsmodulets dør, og lås den. 4 6_03_0_ Holdeelement Skruemanchet 3 Spalte mellem skruemanchet og forbindelseslegeme 4 Forbindelseslegeme Indfør røret forbi O-ringen og helt ind, indtil stikforbindelsens forudbestemt indføringsdybde er nået. 6_03_0_ _04_0_059 Muernes funktionsprincip Stikforbindelserne må ikke installeres i drikkevandsledningen. Stikforbindelserne må kun installeres i varmekredsen. Skub en lige stikforbindelse ind på hvert af de tre rør på højre side af beholdermodulet. Med disse forbindes funktions- og beholdermodulet hydraulisk. Løsning af stikforbindelser Hvis det senere bliver nødvendigt at løsne stikforbindelsen, er fremgangsmåden som følger: Drej skruemanchetten ud i retning mod uret, til der dannes en smal, ca. to mm bred spalte. Pres holdeelementet tilbage med fingrene, og hold holdeelementet fast. Træk det indførte rør ud. 6_03_0_0693 Stikforbindelserne har et holdeelement med rustfri ståltænder samt en O-ring til tætning. Desuden har stikforbindelserne en "dreje- og låse"-funktion. Ved enkel, manuel drejning af skruekappen fikseres røret i forbindelsen. O-ringen tætner forbindelsen. A 38 mm indføringsdybde mm rørdiameter Spænd skruekappen helt ind til anslaget på forbindelseshuset. Herved presses O-ringen mod røret, og forbindelsen sikres. 5.4 Varmtvandstilslutning Varmeanlægget skal tilsluttes af en fagmand i henhold til de vandinstallationstegninger, der findes i de tekniske dokumentationer. Til tilslutningen af frem- og returløbet kan man anvende de medfølgende stikforbindelser og kuglehaner. Afgrat rørenderne. 4 LWZ Trend / LWZ 304 Integral

15 Installation Der findes en filterkuglehane til returløbet. Til montage af en kuglehane medfølger to omløbermøtrikker og to korte crimpede kobberrørender. Anbring en udluftningsventil på et passende sted i varmeanlæggets højeste punkt. Skyl ledningssystemet grundigt igennem, inden apparatet tilsluttes. Fremmedlegemer som svedperler, rust, sand, tætningsmateriale osv. påvirker apparatets driftssikkerhed negativt og kan medføre, at kondensatoren tilstoppes. Fjern dækslerne fra tilslutningerne "Varme fremløb" og "Varme returløb". Tilslutning "Varme returløb" Tilslutning "Varme returløb" Stikforbindelse 3 Crimpet rør 4 Filterkuglehane 5 Tilslutning "Varme fremløb" 6 Kuglehane Med en stikforbindelse slutter man et af de medfølgende crimpede rør til tilslutningen "Varme returløb". Tilslut filterkuglehanen til den crimpede rørende. Der forbindes et nyt crimpet rør til enden af kuglehanen. Slut det crimpede rør til varmekredsreturløbet ved hjælp af en stikforbindelse. Tilslutning "Varme fremløb" Med en stikforbindelse slutter man et af de medfølgende crimpede rør til tilslutningen "Varme fremløb". Slut en kuglehane til den crimpede rørende. Slut enden af kuglehanen til et crimpet rør. Slut det crimpede rør til varmekredsfremløbet ved hjælp af en stikforbindelse. Varmeisolering Foretag varmeisolering i henhold til gældende forskrifter. Vandbeskaenhed Inden man fylder anlægget, skal der foreligge en vandanalyse af påfyldningsvandet. En sådan kan fx rekvireres fra det relevante vandforsyningsselskab. For at forhindre skader pga. stendannelse skal påfyldningsvandet evt. forberedes via blødgøring eller afsaltning. De grænseværdier _04_0_069 for påfyldningsvandet, der er anført i kapitlet "Tekniske data / datatabel", skal overholdes til punkt og prikke. Disse grænseværdier skal kontrolleres for hver 8- uger efter idriftsætning og desuden i forbindelse med den årlige vedligeholdelse af anlægget. Ved en ledningsevne på >000 μs/cm er vandbehandling via afsaltning bedre egnet til at undgå korrosion. Hvis påfyldningsvandet behandles med inhibitorer eller additiver, gælder samme grænseværdier som ved afsaltning. Egnede apparater til blødgøring samt til påfyldning og skylning af varmesystemer kan rekvireres fra autoriserede forhandlere. Minimum-volumenstrøm Anlægget er designet således, at der ikke kræves buerbeholdere til hydraulisk udkobling af volumenstrømmene i varmepumpekredsen og varmekredsen i forbindelse med gulvvarmesystemet. Ved anvendelse af flere varmekredse anbefaler vi, at der anvendes en hydraulisk udkobler. Minimum-volumenstrømmen skal overholdes ved hvert af varmepumpens driftspunkter for at opnå en fejlfri varmepumpedrift (se kapitel "Idriftsættelse / Idriftsættelse"). Hertil findes følgende muligheder: Installér en fjernbetjening i et referencerum, og åbn denne varmekreds fuldstændigt. Der skal installeres en hydraulisk udkobler eller en buerbeholder. Referencerummet er det rum, hvor fjernbetjeningen er installeret, fortrinsvis dagligstuen eller badeværelset. Styringen af referencerummet kan ske med en ekstern betjeningsdel (se kapitlet "Apparatbeskrivelse/Ekstra tilbehør") eller indirekte via tilpasning af varmekurven (se kapitlet "Betjening/Apparatets funktioner/ VARME" i betjeningsvejledningen). Hvis der monteres en gulvvarmetermostat, skal denne indstilles med tilstrækkelig afstand (mindst 0 K) til max nominel varmekredstemperatur. Den elektriske integrering af gulvvarmetermostaten er vist i kapitlet "Tekniske data/tilslutningseksempler".! Materielle skader Apparatet gør det muligt i menuen "AKTUEL VÆRDI" at vise vandtrykket. Sørg for, at pumpen ikke starter uden vand. DANSK LWZ Trend / LWZ 304 Integral 5

16 INSTALLATION Installation 5.5 Drikkevandstilslutning 5.7 Fyldning og udluftning af varmeanlægget Som materiale til koldtvandsledningen er rustfrit stål, galvaniseret stål, kobber eller plastrørsystemer tilladt. Som materiale for varmtvandsledningen er rustfrit stål, kobber eller plastrørsystemer tilladt. Fjern dækslerne fra tilslutningerne "Varmt vand tilførsel" og "Koldt vand udløb". Apparatet er en lukket husholdnings-varmtvandsopvarmer. Apparatet skal udstyres med en trykaflastning. Installér en typegodkendt sikkerhedsventil i koldtvands-tilløbsledningen. Sikkerhedsventilens aktiveringstryk skal være mindre eller lig med det tilladte driftsovertryk i husholdnings-varmtvandsopvarmeren. Sikkerhedsventilen beskytter apparatet mod ikke-tilladte trykoverskridelser. Diameteren af koldtvandstilløbsledningen må ikke være større end diameteren af sikkerhedsventilen. Kontrollér, at det ekspansionsvand, der træder ud af sikkerhedsventilen, kan dryppe ned i et afløb, fx i et kar eller en tragt. Tilslutning "Tømning" til fyldning og tømning af varmekredsen Skru dækslet af tilslutningen "Tømning". Tilslut fyldeslangen. Afløbet må ikke kunne afspærres. Afløbsledningen skal dimensioneres således, at vandet kan løbe bort uhindret, når sikkerhedsventilen er helt åbnet. Kontrollér, at sikkerhedsventilens udblæsningsledning er åbnet ud mod omgivelsesluften. Monter sikkerhedsventilens udblæsningsledning med en konstant nedadgående hældning i et frostfrit rum. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at det afhængigt af det statiske tryk eventuelt kan være nødvendigt også at montere en trykreduktionsventil. c Multifunktionsgruppens udlufter Åbn multifunktionsgruppens udlufter ved at dreje den imod urets retning. Cirkulation 5.6 Fyldning af vandbeholder Vandbeholderen kan fyldes via tilslutningen "Koldt vand tilførsel". Åbn et eller flere varmtvandsudtag til fyldning af vandbeholderen. Luk varmtvandsudtagene, når beholderen er fyldt. c 6_04_0_0646 En varmtvandscirkulation kan ikke anbefales af energimæssige årsager. Hvis det pga. ugunstig ledningsføring alligevel bliver nødvendigt med en varmtvandscirkulation, skal denne altid udføres iht. gældende standarder, dvs. tids- og temperaturstyret. 6_04_0_0645 Trykreduceringsventil 6_04_0_059 Sikkerhedsventil Cirkulationspumpens udlufter Åbn cirkulationspumpens udlufter ved at trække op i knappen. Efter udluftningen skal man kontrollere, om udlufteren i multifunktionsgruppen eller udlufteren i cirkulationspumpen drypper. 6 LWZ Trend / LWZ 304 Integral

17 Installation 5.7. Kondensatafløb DANSK D Varmtvandsladestrengens udluftningsventil Åbn varmtvandsladestrengens udluftningsventil. Til fyldning drejes armen på tilslutningen "Tømning" 90 til venstre. Start apparatet, og indstil visningen af anlægstrykket på betjeningsdelen (parameter "TRYK VARMEKREDS"). Fyld anlægget. Efter fyldningen lukker man tilslutningen "Tømning". Skru dækslet på tilslutningen "Tømning". Vandtrykket i varmekredsen kan aflæses på betjeningsdelen på værdien "TRYK VARMEKREDS". Definer "TRYK VARMEKREDS" til et af de tre foretrukne. Dette gøres ved at navigere fra startdisplayet til parameteren "FORETRUKNE" ved hjælp af betjeningshjulet. ONSDAG 0.SEP 4 TRYK VARMEKREDS VV-TEMPERATUR FREMLØBSTEMP. DAGDRIFT 0:3 TID,3 bar 35,0 C 8,0 C Vær forsigtig under fyldningen, da værdien "TRYK VAR- MEKREDS" kun opdateres hvert 0. sekund. Hvis værdien ikke er en af dine foretrukne, men hentet den via parameteren "AKTUEL VÆRDI", opdateres værdien kun hvert 60. sekund. Luft i anlægget påvirker apparatets funktionen negativt Udluft rørledningssystemet omhyggeligt. D _04_0_09 Kondensatafløb Sikkerhedsventil afløb Apparatet har i højre side et kondensatafløb. Tilslut en kondensatledning til kondensatafløbet.! Materielle skader For at sikre et korrekt afløb af kondensatet må kondensatledningen ikke bukkes. Man kan evt. lave en sløjfe på slangen. Sørg for at udlægge kondensatledningen med tilstrækkeligt fald. Kondensatet bør ledes bort til et afløb i nærheden af bunden. Her skal man være opmærksom på tilstrækkelig ventilation af afløbet, fx frit udløb i en vandlås. Brug en kondensatpumpe, hvis hældningen ikke er tilstrækkeligt (se kapitel Apparatbeskrivelse/ Ekstra tilbehør) Overtryksventilens afløb På højre side af apparatet er overtryksventilens afløbsslange ført ud via tilslutningen "Sikkerhedsventil afløb". Sørg for, at det udløbende vand kan bortledes uhindret. 5.8 Elektrisk tilslutning ADVARSEL elektrisk stød Tilslutningsarbejde må kun udføres af fagfolk i henhold til denne vejledning. ADVARSEL elektrisk stød Alt elektrisk tilslutnings- og installationsarbejde skal udføres i henhold til nationale og regionale forskrifter. ADVARSEL elektrisk stød Apparatet skal gøres spændingsfrit, inden der udføres arbejde i kontaktskabet. ADVARSEL elektrisk stød Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på mindst 3 mm på alle poler. Dette krav gælder for kontaktorer, LS-kontakter, sikringer osv. LWZ Trend / LWZ 304 Integral 7

18 Installation! Materielle skader Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. typeskiltet Generelt De elektriske data fremgår af kapitlet "Tekniske data / Datatabel". Til busledningen kræves en BUS-ledning af typen J-Y (St) xx0,8 mm ² Ledningsføring Før alle tilslutnings- og sensorledninger igennem en af åbningerne "gennemføring til elledninger", som findes foroven i beholdermodulets bagvæg Tilslutning X3: Varmepumpe (kompressor) og elektrisk nød-/ekstravarme STEUERUNG Styring PE, L, N HMV Shunt N, LUKKET, ÅBEN P-HK Pumpe. Varmekreds PE, N, L EVU Kontakt til spærre for energiforsyningsselskabet (option) KUE ingen funktion O/K Ovn/Kamin (option) L, L' P-S ingen funktion SL Lynventilation (option) L, L' FA Vindue åbent (option) L, N 6_04_0_0548 WP Varmepumpe (kompressor) PE, L, L, L3, N MFG Elektrisk nød-/ekstravarme af multifunktionsgruppen PE, L, L, L3, N For optimal funktion bør man tilslutte alle tre trin af den indbyggede elektriske nød-/ekstravarme Tilslutning X4 6_04_0_0547 Tilslutningen SL er en indgang (30 V) til aktivering af ventilation via en knap. Tilslutningen FA er en udgang (30 V), med hvilken fx et automatisk styret vindue kan aktiveres ved passiv køling EVU-spærre Slut signalet for EVU-tænd/sluk-uret til kontakten X4/EVU (se kapitlet "Idriftsætning / EVU-SPÆRRE") Specialtarif Ved specialtarif-tilslutninger skal det sikres, at der altid er spænding på klemme X4/L (udsugningsluftventilator). Installer endnu et hjælperelæ, hvis mere end en ekstern varmekredspumpen på tilslutningen "Pumpe.Varmekreds (P-VK )" skal tilsluttes. Brug vores relæboks (se kapitlet "Apparatbeskrivelse / Yderligere tilbehør") Tilslutning af interne elledninger Beholdertemperatursensoren og tilslutningsledningen til signalanoden er ført ud af funktionsmodulet øverst til venstre. Alle ledninger er mærket tilsvarende. 8 LWZ Trend / LWZ 304 Integral

19 Installation DANSK 3 Anodetilslutning på beholderen Tilslutningsplade X4 3 Jordingsgruppe X3 Tilslut signalanoden foroven på beholderen. Læg anodeledningen i isoleringsrillen. Slut ledningen fra tilslutningspladen X4 til jordingsgruppen X3. 6_04_0_056 Gennemføring af sensorledning i isoleringen Klemmeholder (forhindrer udskridning af beholdertemperatursensoren) 3 Beholdertemperatursensor i sensorhylster Sæt beholdertemperatursensoren ind i sensorhylstret i beholderen. Kontrollér, at beholdertemperatursensoreren sidder korrekt. De i apparatet indbyggede sensorer, de vedlagte sensorer og den udvendige sensor er PTC-sensorer samt PT 000-sensorer. Den medfølgende solfangersensor er en PT 000-sensor. 3 D Tilslut sensoren D Sensorhylster til beholdertemperatursensoren (energisparedrift/buerdrift) Sensorhylster til beholdertemperatursensoren (Komfort) 6_04_0_0558 TA TV TR TS Udetemperatursensor Fremløbstemperatursensor shuntkreds Rumtemperatursensor ingen funktion LWZ Trend / LWZ 304 Integral 9

20 Installation Udetemperatursensor Den udvendige temperatursensor skal frit og ubeskyttet udsættes for vind og vejr. Den må ikke monteres over vinduer, døre og lys- eller luftskakter og bør ikke udsættes for direkte sol. Den udvendige temperatursensor monteres på en nordlig eller nordøstlig væg bag et opvarmet rum. Undlad at montere den udvendige temperatursensor i nærheden af udluftåbningen eller andre mulige påvirkningsfaktorer (fx udluftåbning for tørretumbler). Mindsteafstanden fra jordoverfladen skal være,5 m, mens den sideværts afstand til vinduer og døre skal være m. Sensorhusets låg tages af. Sensorhuset fastgøres til væggen med den vedlagte skrue. Sensorledningen føres gennem ledningsgennemføringen i beholdermodulets bagvæg. Sensorledningen sluttes til X5-TA. Sensorledningen sluttes til den udvendige sensor. Låget sættes på sensorhuset, så det går hørbart i indgreb. Rumtemperatursensor Hvis der er taget højde for det i anlægskonfigurationen, skal sensoren installeres som beskrevet i sensorens installationsvejledning. Sensorledningen føres gennem ledningsgennemføringen i beholdermodulets bagvæg. Tilslut rumtemperatursensoren til X5-TR Tilslutning af ekstern betjeningsdel Kontrollér, om det lokale, hvor den eksterne betjeningsdel skal installeres, opvarmes kraftigt, fx pga. solstråling. Pga. ekstern opvarmning regulerer apparatet muligvis fremløbstemperaturen i nedad gående retning. Det kan føre til, at temperaturen i andre rum kan ligge under den ønskede værdi. GND/CAN-L/CAN-H/+UP Busledningstilslutning til ekstern betjeningsdel Slut den eksterne betjeningsdel med en busledning af typen J-Y (St) xx0,8 mm² til klemmen X5 (GND/CAN-L/ CAN-H/+UP). Når man installerer BUS-ledningen, skal lysnet- og sensorledningerne installeres separat. 5.9 Montering af apparatkabinet 5.9. Monter beholdermodulets forvæg og låg Hæng beholdermodulets forvæg fast på krogene på beholdermodulets ramme. 6_04_0_0558 Med en ekstern betjeningsdel kan man fra sin bolig styre alle apparatets funktioner og foretage samtlige indstillinger. Desuden måler den eksterne betjeningsdel rumtemperaturen. Hvis ønskeligt yder denne værdi indflydelse på varmekurven. Herved opnår man, at varmekurven sænkes, hvis den nominelle rumtemperatur i referencerummet (altså det rum, hvor betjeningsdelen er monteret), overskrides (fx via solstråling eller en brændeovn). Vægtningen af rumpåvirkningen indstilles via parameteren "RUMPÅVIRKNING"("MENU/VARME/VARMEKURVE HK") eller ved direkte valg af parameter P5 og P8. Monteringsskrue på beholdermodulets frontpanel Fastgør beholdermodulet forvæg ved hjælp af en skrue på enheden. Læg låget på beholdermodulet på en sådan måde, at mærkaterne med tilslutningsbetegnelserne er bag ved tilslutningerne. Skru beholdermodulets låg fast Monter funktionsmodulets forvæg Skru funktionsmodulets nederste frontplade på. Luk funktionsmodulets dør, og lås den. D LWZ Trend / LWZ 304 Integral

21 Installation Monter betjeningsdelen 5.0 Montering af udeluft- og udblæsningsluftslanger Ved tilslutning af en jordvarmeveksler skal apparatet ombygges i henhold til kapitlet "Tilslutning udeluft boligventilation option", inden luftslangerne monteres. DANSK Indsugning af indsugningsluften (udeluften) udefra til varmepumpen samt udblæsning af udblæsningsluften ud i det fri sker via luftslanger. Disse er meget fleksible, varmeisolerede og selvslukkende iht. ASTMD T. Betjeningsdelen indsættes forfra i blændens åbning. Sæt rammen på blændens bagside sammen med betjeningsdelen, så betjeningsdelen går i indgreb i rammen Montering af afskærmning Hæng afskærmningen fast i de kroge, som findes nederst på forsiden af apparatet D Anvisninger til montering af luftslanger Til tilskæring af slangen i den ønskede længde bruges en skarp kniv. Trådspiralen klippes over med en skævbider. Hvis det bliver nødvendigt at forlænge luftslangen, drejer man to slangers spiraler ind i hinanden. Overlapningen skal andrage ca. 30 cm. Den samlede slangelængde på luftindsugnings- og luftudsugningssiden må ikke overskride 8 m. Der må max dannes fire 90 -buk. Bukkenes radius skal være mindst 365 mm, regnet fra slangens midte. Ved installationen af udeluftstilslutningen skal det maksimale tryktab overholdes (se kapitlet "Tekniske data/ Datatabel"). Dvs. at udeluftstrengen bør være så kort som mulig. Pga. sin fleksibilitet har luftslangen tendens til at hænge ned. Den skal fastgøres med ca. meters mellemrum Montering af luftslanger Tilpas luftslangens form til den ovale tilslutning på funktionsmodulets slangetilslutningsplade. 3.. Slut busledningen til betjeningsdelen. Busledningen skal vende opad, med broen på venstre side. Skru afskærmningen på apparatet. Der er beregnet to skruer øverst på lågets forkant. D Yderslange Inderslange Skub den udvendige slange og varmeisoleringen et stykke op, så inderslangen rager lidt ud. 6_04_0_068 LWZ Trend / LWZ 304 Integral

22 Installation Med den medfølgende selvklæbende varmeisoleringstape tætnes overgangen mellem yderslangen og tilslutningsstudsen. Inderslangen sættes omkring den yderste halvdel af tilslutningsstudsen. 6_04_0_068 Fastgør yderslangen på tilslutningsstudsen med spændebåndet. 6_04_0_0683 6_04_0_0686 6_04_0_0688 Med den medfølgende selvklæbende varmeisoleringstape tætnes overgangen mellem inderslangen og tilslutningsstudsen.! Materielle skader Luftindsugnings- og udsugningsåbninger skal altid dækkes med trådgitter og slangerne skal sikres mod at falde af. Til slangetilslutning ved gennemgange i ydervægge eller kældervinduer fås slangetilslutningsplader eller væggennemføringer med slangetilslutning og gitter. 6_04_0_ Montering af ind- og udsugningsluftrør Installationen sker med installationsmateriale, som kan bestilles hos os, eller med almindelige spirorør. Træk yderslangen inkl. den underliggende varmeisolering ind over tilslutningsstudsen. Tildæk varmeisoleringen med yderslangen, så varmeisoleringen ikke længere kan ses.! Materielle skader Ved monteringen skal man passe på, at der ikke kommer metalspåner ind i rørsystemet. Skulle dette alligevel ske, skal disse fjernes, da der ellers kan ske skader på ventilatorerne. Hvis udsugnings- og indsugningsluftrør føres gennem uopvarmede rum, skal rørene varmeisoleres. Hvis udeluftsrøret ved tilslutning af en jord-varmeveksler føres gennem opvarmede rum, skal også dette rør varmeisoleres dampdiusionstæt. 6_04_0_ Lyddæmper Der skal så vidt muligt installeres lyddæmpere i ud- og indsugningsluftstrømmen direkte på apparatet. Foran soveværelser skal der installeres en lyddæmper. Hvis der skal be- eller udluftes et rum med højt lydniveau, skal der i udsugningsluftrøret eller i afgangsluftrøret til dette rum monteres ekstra lyddæmpere for at reducere lydoverførsel til naborummene. LWZ Trend / LWZ 304 Integral

1. Generel vejledning 3 10. Vedligeholdelse og rengøring 44 2. Sikkerhed 4 11. Tekniske data 48 3. Apparatbeskrivelse 5 4.

1. Generel vejledning 3 10. Vedligeholdelse og rengøring 44 2. Sikkerhed 4 11. Tekniske data 48 3. Apparatbeskrivelse 5 4. . Generel vejledning 3. Gældende dokumenter 3.2 Sikkerhedsanvisninger 3.3 Andre markeringer i denne dokumentation 3.4 Målenheder 3 2. Sikkerhed 4 2. Generelle sikkerhedsanvisninger 4 2.2 Forskrifter, standarder

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

LWM 250 Ventilationsmodul Brugs- og montagevejledning

LWM 250 Ventilationsmodul Brugs- og montagevejledning LWM 250 Ventilationsmodul Brugs- og montagevejledning Brugsanvisning til brugeren og fagmanden Indhold Side Brugsvejledning Til brugeren og fagmanden 2 1 Apparatbeskrivelse 2 1.1 Funktionsbeskrivelse 2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere