Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån"

Transkript

1 Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for 68 mio. kr., optaget lån på 16 mio. kr. og hævet taksterne med 7%. Den udvikling har bragt to fokuspunkter frem i nogle selskabers bevidsthed: Er investeringsniveau og afkast i form af effektiviseringer i driften tilfredsstillende? Og reducerer selskabet den kortfristede låntagning mest muligt gennem likviditetsstyring og planlægning? Flere selskaber vil følge dem i deres fokus. November 2014

2 1. Indledning Investeringer SPERA har tidligere undersøgt spildevandsselskabernes investeringer, låntagningogtakster,derharvistsigatstigefremtil2012.speraharsetpåde seneste data, om tendenserne fortsætter, og hvilke punkter selskaberne måske skal være opmærksomme på. FIGUR 1 INVESTERINGER Selskabernes investeringer i mio.kr. i 2013 samt gennemsnitlig investering for 2011 og 2012 er fordelt efter selskabsstørrelse. Spildevandssektoren er kendetegnet ved store investeringer og anlægsaktiver. Det skaber et markant behov for finansiering, som er en afgørende faktor for spildevandsselskabernes økonomi. SPERA har tidligere peget på: Investeringer, låntagning og takster er generelt steget i spildevandsselskaberne. Særligt små selskaber har baseret finansiering på låntagning, mens store selskaber har haft takststigning som foretrukken finansiering. Små selskaber De tidligere analyser bygger på data for perioden Denne analyse bygger på data for 2013 og Analysen kaster lys over,om tendenserne fortsætter, så selskaber øger deres investeringer og låntagning. Og hvad selskaber med stigende investeringer og låntagning måske bør være opmærksomme på. Selskaberne er opdelt i store og små afhængig af, om de ifølge de seneste data har et ledningsnet over eller under 858 km. Det er overordnet set indtrykket, at de samlede investeringer på 2,7 mia.kr.i2013 udgørensvagstigningiforholdtiltidligereår: Selskaberne har i gennemsnit investeret for 68,4 mio. kr. årligt i perioden. Det er en stigning på 11,2 mio. kr. i forhold til perioden Investeringerne spænder fra 15,3 mio. kr. til 211, 4 mio. kr. Store selskaber De små selskaber investerer naturligt nok mindre end store selskaber. Selskaberne investerer gennemsnitlig ca. 53 mio. kr. henholdsvisca.93mio.kr.omåret.iforholdtilinvesteringerpr.km. ledningsnet er der ingen forskel mellem selskaberne Der er en positiv sammenhæng mellem størrelse (km. ledningsnet) og investeringsniveau i Det var også tilfældet de foregående år Mio. kr. Gns. Investering Investering 2013 Figur 1 viser de enkelte selskabers investeringer i 2013 opdelt efter størrelse. På er de forrige analyser tilgængelig sammen med et særskilt notat om datagrundlaget samt metoderne anvendt i analysen. 2

3 2. Takster Takststigninger uanset størrelse Spildevandsselskaberne har- med få undtagelser hævet deres taktser. Takststigningernehar imodsætningtiltidligere væretpåsammeniveauismåog store selskaber. Udviklingen indtil nu betyder samtidig, at taksterne i store og småselskabererstortsetens,dvs.atderikkeertegnpå,ateksempelvisstore selskaber har lavere takster. FIGUR 2 ÆNDRING I TAKST Ændringer i selskabernes takster fremgår nedenfor fordelt på selskabsstørrelse. Eventuelle faste bidrag og variable bidrag er omregnet til enhedspris. Små selskaber -25% -5% 15% Store selskabser -35% 15% I perioden 2010 til 2012 hævede selskaberne i gennemsnit deres takster med 12,4%. De store selskaber hævede deres takster mere end de små selskaber. I perioden 2012 til 2014 har selskaberne hævet taksterne med gennemsnitligt 6,8%. Figur 2 viser ændringerne i selskabernes takst for og Figuren viser: Selskaberne hævede taksterne mere i 2014 end i I 2014 var stigningerne gennemsnitlig 1,3 %-point større end i De små selskaber hævede taksterne med 6,8% fra 2012 til Fem selskaber reducerede taksterne i perioden, og der er generelt stor variation mellem de små selskaber. De små selskaber har en takstpågennemsnitlig43,4kr.pr.m 3. De store selskaber hæver taksterne med 6,9% stort set svarende til de små selskaber. Det betyder, at små og store selskaber ligner hinanden langt mere end tidligere, når man sammenligner deres takstudviklinger. De store selskaber har en gennemsnitlig takst på 43,6 kr.pr.m 3. Der er dermed ingen umiddelbar sammenhæng mellem selskabets størrelse og taksterne, dvs., at eksempelvis små selskaber ikke har lavere takster end store selskaber eller omvendt. Det fremgår også af figur 3, der viser sammenhængen mellem størrelse og takster i Den højeste takst er 64,1 kr. pr. m 3, mens den laveste er 22,8 kr. pr. m 3.Detsvarertilenforskelpå181%. FIGUR 3: STØRRELSE OG 2014-TAKST Takst i kr.pr.m Kilometer ledningsnet 3

4 3. Låntagning Gælden vokser og vokser En gennemgang af de nyeste data viser, at selskaberne optager mere gæld end tidligere, og de optager mest langfristet gæld i absolut værdi. Der er dog store forskelle mellem selskaberne med hensyn til fordelingen på kort- og langfristet gæld. FIGUR 4 ÆNDRING I GÆLD Ændringer i selskabernes låntagning fra fremgår nedenfor opdelt i størrelse samt kort- og langfristede gældsforpligtelser. SPERA viste i den tidligere analyse, at selskaber store som små optager mere gæld, og i 2012 var det gennemsnitlig 8 mio. kr. pr. selskab. De seneste data viser, at selskaberne fortsat øger deres gæld, nemlig med gennemsnitligt 15,8 mio. kr. pr. selskab. De langfristede gældsforpligtelser er øget med ca. 11,5 mio. kr. og de kortfristede med ca. 4,4 mio. kr. Det er en markant stigning i selskabernes gennemsnitlige gæld. Figur 4 viser den procentvise ændring i sammensætning af kort- og langfristet gæld for 40 selskaber fra To små selskaber er udeladt på grund af ekstreme observationer. Figuren viser: Små selskaber De små selskaber har øget den kortfristede gæld med 13% og den langfristede gæld med 19,5%. Der er en tendens til, at små selskaber fokuserer mere på langfristet låntagning end tidligere. De store selskaber har øget deres kortfristede gæld med 40,5%, hvor den kortfristede gæld tidligere er reduceret. Den langfristede låntagning er øget med 14,5%. Figur 5 sammenholder selskabernes størrelse med ændringer i det samlede gældsniveau fra Store selskaber -100% 100% 300% -100% 100% 300% Kortfristet gæld Langfristet gæld FIGUR 5: SELSKABSTØRRELSE OG ÆNDRING I GÆLD Ændring i samlet gæld i mio. kr Kilometer ledningsnet Figuren viser, at der ikke er en sammenhæng mellem størrelse og ændring i samlet gæld. Der er dog en markant forskel mellem type af låntagning, som figur 4 viste: Små selskaber optager %-vis mere langfristet gæld, mens store optager%-vis mere kortfristet gæld. 4

5 4. Resultater I dag: Både takst- og lånefinansiering Sammenhængen mellem selskabernes investeringer og det samlede gældshenholdsvist takstniveau er positiv for både små og store selskaber. Det betyder, at både gæld og takststigninger anvendes til at finansiere investeringer. Det er en ny tendens, fordi større selskaber tidligere baserede finansieringen på enten takststigninger eller låntagning. Det er forventningen, at selskaber med høje investeringer enten har meget gæld, høje takster eller begge dele til at finansiere investeringer. Ved at undersøge forholdet mellem investeringsniveau og gældshenholdsvis takstniveau fremgår det, om der er en foretrukken finansieringsform blandt selskaberne. I figur 6 er det ud fra data illustreret, hvordan selskaberne finansierer deres investeringer. FIGUR 6: INVESTERINGER, GÆLD OG TAKSTER 200 Samlet gæld i kr. pr. m³ takst i kr Investering i kr. pr. m³ Investering i kr. pr. m³ Små selskaber Store selskaber Figur 6 viser en positiv sammenhæng for både små og store selskaber, så selskaberne anvender både låntagning og takststigninger til at finansiere investeringer. Det er en ny udvikling, at de store selskaber tilsyneladende baserer finansiering på både takststigninger og låntagning. 5

6 5. Resultater Luft til prisloft og valg af finansiering Spildevandsselskabernes finansieringsmuligheder kan afhænge af det udmeldte prisloft og luft til prisloft. Det er undersøgt, om selskaberne tager højde for luft til prisloft. Undersøgelsen viser en tydelig forskel mellem små og store selskaber, fordi store selskaber generelt har mindre gæld, når luften til prisloftet bliver større. Et spildevandsselskabs finansieringsmuligheder kan indirekte være begrænset af Forsyningssekretariatets prislofter. I figur 7 er selskabernes gæld sammenholdt med luften mellem selskabernes takst og det fastsatte prisloft. Ekstreme observationer er udeladt. FIGUR 7: AFSTAND TIL PRISLOFT OG LÅNTAGNING 200 Samlet gæld i kr. pr. m % 20% 40% 60% 80% Procentmæssig afstand til udmeldt prisloft 2013 Små selskaber Store selskaber Figuren viser den procentvise afstand mellem selskabernes takster og de udmeldte prislofter samt selskabernes samlede gæld. Figuren viser en klar negativ sammenhæng for store selskaber: Store selskaber har mindre gæld, når de samtidig har meget luft til prisloftet. Det kan give dem mulighed for takststigninger frem for låntagning. Samme tendens sås i den foregående analyse. Små selskaber har til gengæld en svag, positiv sammenhæng. Det indikerer, at små selskaber i mindre grad end store selskaber forfølger takststigninger, eller at de måske ikke har samme mulighed for det f.eks. på grund af ejers og bestyrelses holdninger til takstændringer. Det tyder på, at store selskaber mere aktivt anvender takststigninger til finansiering. Det giver en forventning om, at små selskaber i de kommende år formentligt vil bevæge sig i samme retning: Anvende takstændringer mere aktivt som en måde at finansiere investeringer, med mindre andre hensyn gør låntagning attraktivt. 6

7 6. Sammenfatning De nye tendenser SPERA s analyse viser, at både små og store selskaber øger investeringsniveauet i forhold til tidligere år, samtidig med at gælden vokser. Selskaberne vil få brug for at overveje investeringsniveau, der i nogle tilfælde kan reduceres. Selskaberne vil også få brug for at overveje fremtidig finansieringsstrategi sammen med deres likviditetsstyring, der kan reducere presset på primært kortfristet gæld. Analysen har kort set nærmere på selskaberne investeringer, gæld og takster for at vurdere, om spildevandsselskaberne fastholder deres låntagning. Fokuspunkt 1: Er investeringsniveau passende, og får vi de ønskede gevinster? Selskaberne investerer stadig mere, og nogle selskaber investerer meget i forhold til andre. Sidstnævnte bør nøje overveje: Er investeringsniveauet nødvendigt, og sikrer investeringerne klare effektiviseringer i driften? Det forudsætter i høj grad, at faglige skillelinjer mellem projektchef, driftschef og økonomichef overskrides, så investeringsplaner bliver til i et tæt samspil mellem projektchef og driftschef med økonomisk sparring fra økonomichefen. På den måde bliver investeringsplaner ikke bare en orienteringssag for økonomichefen. Da det i mange selskaber vedrører store beløb, vil det ofte kalde på direktørens involvering. Fokuspunkt 2: Er finansieringsstrategien rigtig i forhold til selskabets langsigtede behov og risiko? Selskaberne bygger i stigende grad deres finansiering på lån. I modsætning til tidligere udgør langfristede lån en større del af lånene i både små og store selskaber. Det er positivt. Selskaberne bør i forhold til finansieringsstrategi overveje, om den kortfristede gæld kan reduceres endnu mere, blandt andet gennem forbedret likviditetsstyring, hvor projektchefens bidrag i form af disponeringer og betalingsplaner er altafgørende for selskabets succes. Det kræver igen tæt samspil mellem økonomichef og projektchef. Selskaberne bør dernæst sammen med ejer og bestyrelse sikre et fælles billede af acceptabel niveau for låntagning ud fra det netop nødvendige investeringsniveau. Nogle selskaber vil få brug for takststigninger for at imødekomme investeringsbehovet. Det vil kræve ejers og bestyrelses medspil. Andre selskaber vil formentlig kunne bidrage til at knække kurven med den kundeoplevede pris. Flere selskaber arbejder allerede med de 2 fokuspunkter for at sikre værdi for investeringerne. 7

8 SPERA s rådgivning SPERA er et konsulentfirma, der primært rådgiver forsyningsvirksomheder. SPERA s rådgivning bygger på dyb forståelse af virksomhedernes forretning og stor erfaring med at finde og omsætte indsatser til resultater altid i et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere. STRATEGI: FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING Klarhed om og forankring af mål og indsatser er kritisk for succes. SPERA rådgiver fra afdækning af udfordringer via benchmarking til design af strategi. SPERA hjælper med at indsamle og analysere data, fastlægge baselines for opfølgning til opstilling af de rette indsatser med tæt involvering. ADMINISTRATION: DE RETTE OPGAVER, EFFEKTIVT! Effektiv administration er kilde til fortsat udvikling af selskabet. SPERA rådgiver om effektiv varetagelse af de administrative opgaver. SPERA hjælper med design af effektive processer, der understøttes gennem det rette organisatoriske og kompetencemæssige match. DRIFT: EFFEKTIVITET GENNEM MOBILE LØSNINGER Gennemtænkte mobile løsninger er forudsætning for at flytte driften. SPERA driver forandringsprojekter i driften med fokus på effektive processer, genbrug af data og mobile løsninger. SPERA hjælper med at indsamle og analysere data og gennemføre forløb, der forankrer de fremtidige løsninger. SPERA CVR Grønnegade Aarhus C Web: KONTAKT Peter Hartwig T E Søren Holm Poulsen T IT: SAMMENHÆNG OG FREMTIDIGE SYSTEMER De rette it-systemer er afgørende for den rigtige sammenhæng og opgaveløsning. SPERA rådgiver om it-strategi ud fra systemlandskab, organisering, data og domænemodel. SPERA hjælper derudover med accelereret kortlægning af funktionelle og ikke-funktionelle krav samt anskaffelse og forankring samt implementering i organisationen. 8

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere