Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand"

Transkript

1 Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer og drift af disse anlæg. Herudover er der indeholdt betalinger til Middelfart Service A/S for de leverede ydelser. Indtægterne stammer fra vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag samt vejafvandingsbidrag. Derudover optages der et lån, som skal dække de anlægsinvesteringer der ikke kan finasieres via prisloftet i Det overordnede budget ser ud som følger: Overordnet budget 2015 Driftsudgifter Anlægsinvesteringer Indtægter Afdrag på lån Lån i I alt Side 1 af 11

2 Driftsudgifter Driftsudgifterne for 2015 i Middelfart Spildevand A/S er underopdelt i nedenstående tabel. Budget Middelfart Spildevand A/S Drift af renseanlæg Drift og vedligehold af kloakker og pumpestationer Drift af biler Tømningsordninger - Udgifter Tømningsordninger - Indtægter Ejendomsskatter Betaling til Forsyningssekretariatet Spildevandsafgift DANVA - medlemskab og benchmarking Klimatilpasningsplan Ledelsessystemer Spildevandsplan Oversvømmelseskort Køb af måleroplysninger Selskabsskat Revision Administration Renteudgifter på lån Afdrag på lån I alt En kort gennemgang af forudsætningerne for budgettet følger her: Drift af renseanlæg Der er afsat 15,7 mio. kr. til den daglige drift af renseanlæggene mv. Budgettet dækker udgifter som El, materialer til renseanlæg, drift og vedligeholdelse af renseanlæg, samt bortskaffelse af slam og tømning af slambede. Desuden er timeforbruget indeholdt i dette beløb. Der er afsat 9,0 mio. kr. til materialer og eksterne regninger og 5,5 mio. kr. til eget timeforbrug i Det skal bemærkes at timeforbruget hænger sammen med timeforbruget på drift og vedligehold af kloakker og pumpestationer. En stigning i timeforbruget det ene sted, vil typisk medføre et fald i timeforbruget det andet sted. Derudover er det afsat midler til hensættelser til slammineralisering, samt til vagtordning. Side 2 af 11

3 Drift og vedligehold af kloakker og pumpestationer Der er budgetteret med udgifter for 7,5 mio. kr. til vedligehold af ledninger, brønde, bassiner og pumpestationer. Beløbet kan fordeles med til materialer og eksterne regninger, 1,0 mio. kr. til oprensning af bassiner, 0,4 mio. kr. til pleje af grønne områder, samt eget timeforbrug på 3,1 mio. kr. Drift af biler Der budgetteres med kr. til brændstof, vedligehold, forsikring, afgifter mv. til selskabets biler og maskiner. Tømningsordning Der budgetteres i 2015 med udgifter for og indtægter for Budgettet indgår i årsregnskabet, men ikke i Middelfart Spildevands prisloft. Der budgetteres med et overskud på tømningsordningen, da vi har et mindre underskud fra tidligere år, som skal indhentes. Der henvises til det særskilte budget for tømningsordningen for yderligere beregninger og takster. Ejendomsskatter Der forventes udgifter til ejendomsskatter for kr. i Skatterne vedrører hovedsageligt grunde ved renseanlæg og bassiner. Betaling til Forsyningssekretariatet Der er afsat kr. til den årlige betaling til Forsyningssekretariatet. Betalingen er lovmæssigt fastsat, og kan indregnes i prisloftet som en 1:1-omkostning. Spildevandsafgift Der afregnes spildevandsafgift til SKAT hvert kvartal. I 2015 budgetteres der med udgifter for 1,8 mio. kr. Dette er en markant stigning i forhold til budgettet på 1,1 mio. kr. i Det skyldes at afgiften pr. 1/ er forøget med 50%. Udgiften kan indregnes i prisloftet som en 1:1-omkostning. DANVA Medlemskab og benchmarking Der afsættes kr. der dækker det årlige medlemskab, samt benchmarking på standardniveau. Betalingen kan indregnes som en 1:1-omkostning i prisloftet. Side 3 af 11

4 Klimatilpasningsplan Der bruges timer i forbindelse med klimatilpasningsplaner, der udarbejdes sammen med Middelfart Kommune. Disse forventes i 2015 at udgøre kr. Ledelsessystemer Der afsættes kr. De er en årlig udgift vedr. certificering, mens de resterende vedrører timeforbruget i forbindelse med vedligeholdelse af systemerne, samt interne audits. Spildevandsplan Der afsættes kr. til timeforbrug mv. i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplan i Oversvømmelseskort Der afsættes kr. til udarbejdelse af oversvømmelseskort, som skal indarbejdes i Middelfart Kommunes klimatilpasningsplan. Køb af måleroplysninger Der er afsat kr. til køb af måleroplysninger hos vandværkerne. Der er regnet med ca målere. Herudover er der afsat til konvertering af data. Selskabsskat Der forventes en skattebetaling på kr. i Dette tal er baseret på forventningerne til regnskab Afvigelser i regnskabet for 2014 vil påvirke skattebetalingen i 2015, da der modregnes i et opbygget skattemæssigt underskud. Revision Der afsættes kr. til revision i Dette fordeler sig med til revision af årsregnskabet, kr. til udarbejdelser af redegørelser til brug for Forsyningssekretariatet, samt kr. til anden assistance f.eks. støtte i forbindelse med sagen om selskabsskat. Side 4 af 11

5 Administration Der budgetteres med udgifter for kr. Beløbet dækker over de videresendte udgifter fra Middelfart Service, som ikke naturligt falder ind under de øvrige driftsposter. Det er f.eks. kundeservice, interne møder, uddannelse, bogholderifunktion o.lign. Det skal desuden bemærkes at ekstraordinær sygdom og øvrigt fravær vil ende på denne post, da timerne ikke kan fordeles på driften via timeregistreringen. Så et sygefravær der er højere end forventet, vil betyde at administrationsudgifterne stiger, mens udgifterne til drift og anlæg falder. Renteudgifter på lån Der forventes renteudgifter på kr. i 2015 vedr. Middelfart Spildevands lån hos KommuneKredit, samt den eksisterende byggekredit. To af lånene er variabelt forrentede, så der er lidt usikkerhed forbundet med dette. I beløbet er desuden indeholdt rente- og gebyrudgifter til bankforretninger. Afdrag på lån Der forventes udgifter til afdrag på lån på kr. i Der er tale om afdrag på Middelfart Spildevands lån hos KommuneKredit. Det skal bemærkes, at afdragene ikke indgår i resultatopgørelsen, men udelukkende fremgår af selskabets balance. Det er dog stadig en reel udgift, som skal dækkes af selskabets likvider. Afdragene indgår således heller ikke i de driftsudgifter der måles og styres af Forsyningssekretariatet i de nuværende regler for prisloftet. Side 5 af 11

6 Anlægsinvesteringer Anlægsbudgettet kan underopdeles på følgende måde: Anlægsbudget 2015 Kloaksanering og klimasikring Byggemodninger - Erhverv Byggemodninger - Bolig Kloak - Åbne land Renseanlæg Andre anlæg I alt Kloaksanering og klimasikring Der er afsat kr. til forbedringer af kloakkerne, samt klimasikring. De afsatte midler er afsat med henblik på udførelse af følgende projekter : - Klimabyen i Middelfart (3,000 mio. kr.) - Kloaksanering, Møgelvænget, Strib (0,390 mio. kr.) - Båring, kloaksanering Undersøgelser og skitseprojekt (1,000 mio. kr.) - Kloaksanering og klimasikring, Nørre Aaby (2,000 mio. kr.) - Harndrup, kloaksanering (1,000 mio. kr.) - Dæmningen, Strib, kloaksanering (2,500 mio. kr.) - Oprensning og forbedring af bassiner (0,300 mio. kr.) - Reducering af svovlbrinte fra trykledninger (1,000 mio. kr.) - Lukning af Kappelsbjerg (8,600 mio. kr.) - Ny jernbane, Vestfyn (0,020 mio. kr.) - Forundersøgelse af nyt renseanlæg (0,500 mio. kr.) - Klimatilpasningsplan Middelfart midtby og havn (0,400 mio. kr.) Side 6 af 11

7 - Pulje til uforudsete kloakrenoveringer (3,000 mio. kr.) Byggemodninger(Erhverv) Der afsættes kr. til kloakering i forbindelse med erhvervsbyggemodninger. Beløbet fordeler sig på følgende puljer/projekter : - Erhvervsvej, Ejby Udvidelse af regnvandsbassin (2,000 mio. kr.) - Pulje til byggemodninger, erhverv (0,500 mio. kr.) Byggemodninger(Bolig) Der afsættes kr. til kloakering i forbindelse med byggemodninger til boligformål. Beløbet er afsat på baggrund af forventningerne til efterspørgslen, samt kendskab til Middelfart Kommunes planer for byggemodninger på området. Der forventes i 2015 følgende udgifter : - Assensvej Syd - Byggemodning, bassin (3,200 mio. kr.) - Stiklingen, byggemodning (0,350 mio. kr.) - Pulje til byggemodninger, bolig (0,500 mio. kr.) Kloak, åbne land Der afsættes 0,5 mio. kr. til kloakering af ejendomme i det åbne land. Renseanlæg Der er i 2015 afsat et beløb på kr. til investeringer på renseanlæggene. Beløbet fordeler sig på projekter på følgende måde : - Kloakkamera til kloakteam (0,300 mio. kr.) - Nyt indløbsbygværk, Nr. Aaby renseanlæg (1,300 mio. kr.) - Indløb, Middelfart renseanlæg (0,400 mio. kr.) - Renovering af kemitank, Middelfart (0,200 mio. kr.) Side 7 af 11

8 - Skruepresse og forafvander, Middelfart (0,300 mio. kr.) - Kapselblæser gl. sandfang, Middelfart (0,150 mio. kr.) - Nye styringer på renseanlæg, Middelfart (1,000 mio. kr.) - Pst Røjlemosevej (0,350 mio. kr.) - Pst 6 Teglgårdsvej (0,500 mio. kr.) - Efterklaringstank 2, Middelfart (0,150 mio. kr.) - ARP-anlæg, Middelfart (0,150 mio. kr.) - Ny styring, PLC, Kappelsbjerg (0,250 mio. kr.) - Trykstyring og pumper, Korsvejs Allé (0,100 mio. kr.) - Pst 2606, Tangmosen (0,300 mio. kr.) - Bros Allé, pumper, rør mv. (0,600 mio. kr.) - Nye gasmotorer (0,150 mio. kr.) - Renovering af pumpestationer, Ejby /Middelfart (0,500 mio. kr.) - S/S-måler til afløb, Middelfart (0,150 mio. kr.) - T/S-måler til RT, Middelfart (0,150 mio. kr.) - Renovring af RT, Middelfart (0,350 mio. kr.) - Ventil til regnstyring for lagune, Gelsted (0,300 mio. kr.) - Ny omrører, Brenderup (0,100 mio. kr.) - Fjernelse af gamle indløb i Nr. Aaby (0,350 mio. kr.) - Pst Kærby, ny tavle og styring (0,110 mio. kr.) - Nye tavler Ejby og Gelsted renseanlæg (1,000 mio. kr.) - Nye styringer på 80 pst i Ejby (0,800 mio. kr.) - Hævning af vandspejl i efterklaringstank, Nr. Aaby (2,000 mio. kr.) - Belægning ved ny garage, Middelfart renseanlæg (0,400 mio. kr.) - Forafvander, Nr. Aaby (0,900 mio. kr.) - SRO og STAR, samling af styring (0,200 mio. kr.) Side 8 af 11

9 Andre anlæg Der afsættes et beløb på 2,450 mio. kr. til andre anlæg. Det omfatter følgende: - Fornyelse af bilpark (0,450 mio. kr.) - Tilbygning til driftsbygning, Middelfart Renseanlæg (2,000 mio. kr.) Indtægter Indtægterne er uddybet i nedenstående oversigt. Indtægter - Budget 2015 Vandafledningsbidrag Tilslutningsbidrag - Erhverv Tilslutningsbidrag - Bolig Refusion af tilslutningsbidrag Vejafvandingsbidrag Diverse indtægter I alt Her følger en kort gennemgang af beregningerne bag indtægterne. Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidraget er fastsat med udgangspunkt i det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet. Der er taget udgangspunkt i mængderne fra 2013, som var en vandmængde på m3. Vandafledningsbidraget er fremskrevet med baggrund i KLs skøn for på 1,89%. Derudover er der fra 1/ indført en trappemodel, der anvender differentierede takster for ejendomme der anvendes på markedsmæssige vilkår. Det betyder, at disse ejendomme i 2015 vil få 8% rabat for forbruget mellem 500 m3 og m3, mens den del af forbruget der ligger over m3, vil opnå 24% i rabat i forhold til vandafledningsbidraget. For at holde trappemodellen indtægtsneutral, vil besparelserne til de øverste trin blive indarbejdet i trinnet m3. Vandafledningsbidraget er ud fra dette i 2015 fastsat til 42,18 kr. pr. m3 ekskl. moms. Dette svarer til indtægter for 64,3 mio. kr. Det skal bemærkes at der i oktober 2014 er kommet ny lovgivning vedr. særbidrag for særligt Side 9 af 11

10 forurenet spildevand. Det giver mulighed for at opkræve særbidrag hos de kunder der bidrager med særligt forurenet spildevand. I skrivende stund er omfanget ukendt, og derfor ikke indregnet i budgettet. Det forventes dog at være en forholdsvis lille indtægt i forhold til de samlede indtægter. Vandafledningsbidrag 2015 Forbrug til og med 500 m3 - ekskl. moms Forbrug m3 - ekskl. moms Forbrug over m3 - ekskl. moms 42,18 kr. 38,80 kr. 32,06 kr. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget er i 2015 beregnet til ,90 kr. ekskl. moms. Dette er beregnet med udgangspunkt i udviklingen i Danmarks Statistik indeks for jordarbejder. Dette indeks var i 2. kvartal 2013 på 173,47, mens det i 2. kvartal 2014 er på 175,06. Det giver en stigning på 437,25 kr. ekskl. moms i forhold til Tilslutningsbidrag Takst Tilslutningsbidrag - ekskl. moms ,90 Der budgetteres i 2015 med indtægter for kr. fra tilslutningsbidrag fra erhverv. Indtægten er baseret på forventningerne til årets salg af erhvervsjord. Der budgetteres derudover med indtægter for kr. fra tilslutningsbidrag for private boliger. Det skyldes hovedsageligt kloakeringen af det åbne land. Refusion af tilslutningsbidrag Der budgetteres med refusion af tilslutningsbidrag for 1,4 mio. kr. Dette sker bl.a. med udgangspunkt i forventede refusioner i forbindelse med klimaprojektet i Middelfarts gamle bydel. Vejafvandingsbidrag Der opkræves et vejafvandingsbidrag hos Middelfart Kommune. Bidraget svarer til 8 % af de afholdte anlægsudgifter der er omfattet af reglerne på området. Dette er i % af kr., hvilket giver kr. Side 10 af 11

11 Diverse indtægter Der forventes diverse mindre indtægter for i alt kr. i Det er f.eks. indtægter vedr. salg af el, antenneleje o.lign. Låneoptagelse 2015 Der forventes et likvidt underskud på 21,8 mio. kr. i Det betyder at der skal hjemtages lån for 21,8 mio. kr. Dette skal ses i lyset af der i 2014 forventes et låneoptag der er 39,9 mio. kr. mindre end budgetteret, da forskellige anlægsprojekter har måttet udskydes til Låneoptagelsen vil derfor skulle ske ved en forlængelse af den eksisterende byggekredit på 17,0 mio. kr., samt nyt låneoptag 4,8 mio. kr. Der forventes at der ikke er nogen kassebeholdning primo Hvis der viser sig nævneværdige afvigelser til dette, vil det blive taget i betragtning ved låneoptagelsen ultimo Side 11 af 11

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere