BUDGETFORLIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORLIG 2014-2017"

Transkript

1 Den 24/ endelig BUDGETFORLIG Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget : - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk Folkeparti 1

2 ØKONOMISK HANDLEFRIHED En teknisk fremskrivning af budgettet, hvor der tages højde for demografiske ændringer i de næste 4 år viser, at kommunekassen vil blive tømt og kommunens økonomiske handlefrihed dermed reduceres kraftigt. Og da den aktuelle budgetmæssige situation samtidig illustrerer meget tydelig, at den økonomiske udfordring er af blivende karakter er der behov for større udgiftsreduktioner i de kommende år. Følgende udgiftsreduktioner er aftalt i budget : Udgiftsreduktioner Allerede 20 mio. kr. 50 mio. kr. 50 mio. kr. 50 mio. kr. indarbejdede i forhold til B2013 Nye reduktioner 0 20 mio. kr. 40 mio. kr. 60 mio. kr. I alt 20 mio. kr. 70 mio. kr. 90 mio. kr. 110 mio. kr. Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til udmøntning af udgiftsreduktionerne. Såfremt kommunens økonomi bedrer sig væsentligt i forhold til forudsætningerne for budget , fx ved ekstraordinært store selskabsskatter, skal størrelsen på de indarbejdede besparelser revurderes. DRIFTSBUDGET Den allerede indarbejdede besparelse på 20 mio. kr. i budgettet for 2014 og fremefter udmøntes i henhold til konsekvensbeskrivelserne: 11,0 mio. kr. på det administrative område 3,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet 6,0 mio. kr. på Voksen handicap- og psykiatriområdet 20,5 mio. kr. i alt Herudover gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet som får likviditetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet : Ændringer til driftsbudgettet Yderligere 1%s udgiftsreduktion, årligt Erhvervsfremme og arkæologi Undersøgelse, ejendomsanvendelsen Det nære sundhedsvæsen Erhvervsfremme og arkæologi For fortsat at bevare en lokal og hurtig respons ved arkæologiske undersøgelser i forbindelse med virksomhedernes byggemodningsprojekter er der indgået aftale mellem Museum Midtjylland og Kulturstyrelsen om, at Museet skal opprioritere forskningsindsatsen. 2

3 Ikast-Brande Kommune afsætter yderligere kr./år hertil. Beløbet er Ikast-Brande Kommunes andel af det samlede beløb på kr. til erhvervsfremme i forbindelse virksomhedernes fysiske vækstforhold. Undersøgelse af kommunal ejendomsanvendelse Der afsættes kr. til udarbejdelse af en analyse, der belyser anvendelse af kommunale bygninger, herunder fordele og ulemper i forhold til samling af administrative funktioner. Undersøgelsen skal forelægges byrådet senest i 1. kvartal Det nære Sundhedsvæsen I de kommende år vil et stigende antal ældre og vækst i antal borgere med kroniske lidelser udfordre sundhedsvæsenet. Derfor er der i økonomiaftalen for 2014 afsat 300 mio. kr. til et øget forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Midlerne er tænkt anvendt til indsatser via sundhedsaftalerne, herunder især forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitalerne og indsatser på det psykiatriske område. I Ikast-Brande Kommune afsættes 2 mio. kr. til formålet i 2014 og følgende år. Puljebeløbet afsættes som en betinget bevilling. Følgende initiativer iværksættes og finansieres indenfor det eksisterende basisbudget: Folkeskolereformen Folkeskolereformen indebærer en meget stor forandring af måden at drive folkeskole på. En stor forandring som kræver en meget stor indsats af alle involverede. Der er afsat 10 mio. kr. til gennemførelse af reformen i Hertil kommer 10 mio. kr. til gennemførelse af nødvendige bygningsmæssige forandringer for skolernes ansatte, der fremadrettet skal bruge en væsentlig større del af arbejdstiden på skolerne. Byrådet ønsker det bedst mulige afsæt for den kommende folkeskolereform og for udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Byrådet finder det meget vigtigt, at den nye FællesSkolen udvikles i samarbejde med skolens interessenter. Byrådet har derfor i august 2013 afholdt tre dialogmøder med repræsentanter fra bestyrelser, forældre, ledere, medarbejdere, elever og andre aktører omkring skolen. I forlængelse af disse møder er det byrådets hensigt at fortsætte en tæt dialog og medinddragelse af alle interessenter, således at der skabes det bedst mulige fundament for den nye FællesSkolen. Der gennemføres derfor en innovativ proces, hvor byrådet ønsker dialog og samvirke med forældre, ledelse, medarbejdere m.fl. Parallelt hermed gennemføres en lokal proces på de enkelte skoler med interessenter for hermed at sikre den lokale forankring og udnyttelse af de muligheder, der netop findes i de enkelte lokalområder. Folkeskolereformen giver flere faglige undervisningstimer og som noget nyt understøttende undervisning til eleverne. Denne udvidelse af timetallet skal bl.a. sikres via mere undervisning fra lærernes side. Dette betyder, at opgaverne skal løses på en anden måde end hidtil. Byrådet forventer som udgangspunkt, at den understøttende undervisning skal gennemføres af såvel lærere som pædagoger. Denne samkobling af lærere og pædagoger over skoledagen samt den reducerede åbningstid i den nye SFO vil betyde, at anvendelsen af pædagogmedhjælpere i fremtiden vil blive udfordret, og antallet af pædagogmedhjælpere må forventes at blive reduceret. Mulighederne for anden fremtidig beskæftigelse for de opsagte pædagogmedhjælpere undersøges. Bl.a. undersøges mulighederne for anvendelse af efteruddannelse og jobrotation. Den nye skoledag vil forventelig ændre mål og indhold i SFO, hvorfor der vil blive tale om et nyt SFOtilbud. Dette tilbud vil blive udviklet i et samarbejde jf. ovennævnte proces. Som følge af at kommunens økonomi fortsat er under pres er det nødvendigt at arbejde for at reducere udgifterne på alle områder herunder også folkeskoleområdet. Der er stor usikkerhed om folkeskolereformens økonomiske konsekvenser. Derfor reserveres 20 mio. kr. (5/12 i 2014) af folkeskoleudgifterne i budgettet i en særlig pulje. I 2015 tages stilling til om alle pengene i puljen kan anvendes til andre formål eller om en del af den skal tilbageføres til folkeskolen. 3

4 LAG LAG strukturen er under omlægning, og den fremtidige struktur forventes tidligst på plads sidst i Byrådet værdsætter den indsats og de resultater, som LAG Ikast-Brande har opnået gennem de seneste år, herunder skabelse af nye job og etablering af attraktive levevilkår i landområderne. Via principperne om finansiering skabes med få kommunale midler relativt store resultater. Byrådet ønsker derfor fortsat at anvende denne model i LAG regi hvis muligt. I modsat fald vil byrådet overveje en kommunal ordning med videreførelse af de nuværende bærende principper for LAG finansiering, idet ordningen overvejes udbredt til også at dække kommunens fire byer (Engesvang, Bording, Nørre Snede og Ejstrupholm). Home Start Ikast-Brande Kommune har nøje fulgt arbejdet omkring etablering af Home Start i kommunen. Byrådet finder ordningen meget spændende og ønsker som udgangspunkt at støtte arbejdet i 2014 svarende til det ansøgte beløb på kr. Udgiften hertil finansieres inden for rammerne af det nuværende budget til børne- og familieområdet. Der er tidligere bevilliget et opstartstilskud på kr. Der tages endelig stilling til eventuel fortsat bevilling i forbindelse med budget Særlig indsats i socialpsykiatrien Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle den indsats i socialpsykiatrien, der sigter på, at borgerne kommer til at kunne klare sig. I lyset af de hidtidige erfaringer ønskes en undersøgelse af potentialet for at reducere udgiftsniveauet på sigt ved at afsætte ekstra midler i en kort periode. Resultatet af undersøgelsen forelægges Byrådet i april kvartal Demografisk udvikling på ældreområdet Befolkningsprognosen for Ikast-Brande Kommune viser en betydelig vækst i antallet af ældre borgere. Byrådet har i budgettet for de kommende år taget højde for, at denne udvikling kan medføre behov for omkostningsstigninger. Samtidig forventer Byrådet, at de kommende år vil vise en relativ forbedret sundhedstilstand i ældrebefolkningen. Derfor revurderes demografimodellen samt væksten i omkostningerne hvert år. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Der afsættes kr. til fortsat drift af LBR i Beløbet finansieres via det samlede arbejdsmarkedsområde og skal anvendes til forsat udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Videokonferencer Eventuelle gevinster ved oprettelse øget brug af videokonferencer mellem ansatte på de 3 administrationsbygninger undersøges nærmere. Resultatet af undersøgelsen forelægges for Økonomi- og Planudvalget senest i 4. kvartal Uddannelse af social- og sundhedsassistenter Byrådet ser en fremtid, hvor kommunen kommer til at løse flere opgaver i det nære sundhedsvæsen. Det vil betyde flere og mere komplicerede borgerforløb. Derfor ønsker Byrådet, at understøtte uddannelse af flere social- og sundhedsassistenter via voksenelevløn til op til 5 SOSU-assistentelever ad gangen. Lægedækning i Brande Byrådet finder det meget vigtigt, at der fortsat er en passende lægedækning i Brande. Det undersøges om det er muligt at afhænde en ejerandel af den eksisterende lægehus- og administrationsbygning med henblik på, at privat investor kan udvikle bygningsmassen i størst mulige overensstemmelse med lægernes ønsker til et fremtidigt lægehus. Mikro-fleksjob Muligheden for brug af mikro-fleksjob i hhv. kommunalt og privat regi vurderes nærmere. Par-terapi Der iværksættes en undersøgelse omkring brugen af par-terapi med henblik på forebyggelse af skilsmisser. 4

5 ANLÆGSBUDGET 2013 Der er enighed om at fremme anlægsprojekter for 5,3 mio. kr. til opstart i Der er tale om følgende projekter: 1) IT-systemer, Børne- og undervisning med 3,6 mio. kr. 2) Tilskud til Hampen Multihal på 1,6 mio. kr. 3) Ejstrupholmhallens omklædningsfaciliteter med 0,1 mio. kr. Der henvises til bilaget omkring supplerende anlægsprojekter ANLÆGSBUDGET I budgetteres med et skattefinansieret anlægsbudget som følgende: Nr. Anlægsprojekt Nr. Snede Skole Ikast Byfornyelse Stier Brande Fortov Nordlundvej 1 (se note 3) 4 Grarupvej 2 5 BMX bane - Bording og Ikast 0,1 0,9 (se note 5) 6 Brande Hallerne, ny dug svømmehal 0,6 8 Plejecenter på Bøgildvej Renovering Frisenborgparken Engparken, tilbygning Nedl.3 lejligheder, Engparken 2,1 10 Vision Vestergade Chip løsning på bibliotekerne 1 12 Renovering, svømmecenter i Ikast 2,6 2,8 13 Gadelys - udskiftning Bro - Dørslundsvej 1 15 Forstærkning grusveje mv (Se note 17) 16 Byrådets pulje 12,8 1,3 21,5 13,6 17 TMU-pulje 5, BUU-pulje SOU-pulje KFU-pulje 1, Børnemasterplaner alle steder (Se note 24) Legepladser og nyttejobs (Se note 18) 27 Cykelsti Nørre Snede Thorlund 2 3,2 28 Engesvang friluftsbad 0,3 29 Bording Friluftsbad 0,1 0,4 0,2 30 Strategi hundeskove (se note 17) 31 Skovbjergparken, STU mv Motorvejsafkørsel, Ikast C (Se note 32) 34 Remisen, belægning og cykelparkering (se note 17) 5

6 39 Nedre Hestlundvej, plan for færdiggørelse (Se note 39) 40 Byggemodning, indtægter Byggemodning, udgifter generelt Byggemodning, fordelingsvej Brande 5 (se note 42) I alt skattefinansieret Renovation I alt Ad 3) Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. august 2013, at administration til mødet i september skal udarbejde et alternativ forslag bl.a. indeholdende kantbaner og stiforbindelse til Ørbækvej. En alternativ mulighed er således under udarbejdelse. Ad 5) BMX banen i Ikast planlægges sammen med realisering af Vision Vestergade. Der afsættes et mindre beløb til restfinansiering af sikkerhedsrenoveringen af startboksen i Ad 16) Byrådspuljen skal bl.a. omfatte midler til boliggruppens arbejde samt støttet boligbyggeri, herunder 3 nye boliger ved Skovbjergparken. Ad 17) TMU-puljen skal bl.a. omfatte renovering af hovedgaden i Ikast, cykelopstribning af vejen mellem Bording og Pårup,cykelsti i Engesvang, cykelstativer/belægning til Remisen, forstærkning af grusveje samt eventuelle udgifter som følge af strategi for hundeskove. Eventuelle restudgifter til fortov ved Nordlundvej finansieres ligeledes af puljen. Ad 18) BUU-puljen skal bl.a. omfatte udgifter til legepladser og nyttejobs. Ad 19) SOU-puljen skal bl.a. anvendes til finansiering af forbedring af den del af plejecentres demensegnethed, der finansieres af kommunen. Udviklingen går i retning af flere ældre og længere levealder. Det medfører et øget fokus på muligheder for borgere med demens, herunder indretning af boliger og øvrige arealer i plejecentre, så de er velegnede som hjem også for borgere med demens. Vedrørende Engparken skal forbedringerne ses i sammenhæng med den udbygning, der også planlægges ved centret. Ad 20) KFU-puljen skal bl.a. omfatte eventuelle udgifter som følge af principdrøftelse af støtte til fitness motion samt eventuel rest-asfaltering af hallernes P-pladser. Ad 24) Byrådet anerkender de bygningsmæssige udfordringer på daginstitutionsområdet og ønsker, at arbejdet med nye børnemasterplaner fortsættes i det nye byråd med henblik på udmøntning, når den økonomiske situation tillader. De førstkommende er hhv. Bording og Ikast øst. Ad 32) I samarbejde med Vejdirektoratet undersøges fordele/ulemper samt pris/finansiering ved en østlig motorvejsafkørsel ved afkørsel Ikast C. Ad 39) Færdiggørelse af Ndr. Hestlundvej indtænkes i den samlede plan for Ikast Nord. Ad 40-41) Byggemodning: Der budgetlægges med udgifter for 15 mio. kr. og indtægter for tilsvarende 15 mio. kr. Beløbene målrettet arealerhvervelse, byggemodning samt salgsindtægter. Ad 42) Fordelingsvejen i Brande skal fungere som vejadgang til Brande syd samt have en funktion som en sydlig øst-vest forbindelse i Brande i overensstemmelse med strukturplanen herfor. Der påbegyndes konkret planlægning af nyt udstykningsområde i østlig forlængelse af Enkehøj, idet finansieringen af vejen i overvejende grad skal ske ved vejbidrag fra de udstykkende lodsejere. Vedrørende udvalgspuljerne Det bemærkes, at udmøntning af de 4 fagudvalgspuljer ikke skal forelægges Byrådet, idet puljerne ved budgetvedtagelsen samtidig frigives til fagudvalgenes egen disposition i henhold til budgetforudsætningerne herfor. 6

7 FINANSIERING Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage nye lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der i budgetoverslagsårene kalkuleres med optagelse af lån til gadebelysning (4,0 mio. kr.) samt renovation (2,0 mio. kr.) svarende til i alt 6,0 mio. kr. i hvert af årene I budgetåret 2014 budgetlægges med optagelse af lån for 9,3 mio. kr., hvoraf de 3,3 vedr. vejområdet på driftsbudgettet jf. særlig lånetilladelse. RESULTATBUDGET Med baggrund i budgetforliget kan følgende resultatbudget opstilles: Resultatbudget Basisbudget pr. 23. sept Budget 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 I hele tusinder A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Ændringer til driftsbudgettet Pris- og lønstigninger drift Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord

8 Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)

9 Bilag 1 til budgetforlig af 23. september Supplerende anlægsprojekter 2013 Indstilling Borgmesteren indstiller, at - Nedenstående forslag til projekter snarest muligt - Der meddeles anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2013, som beskrevet i sagsfremstillingen, for i alt kr. - Det samlede rådighedsbeløb på kr. finansieres af kassebeholdningen Sagsfremstilling Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30/ har et flertal af Byrådets lister og partier ønske om, at igangsætte supplerende anlægsprojekter i Nedenstående forslag til projekter er udarbejdet med udgangspunkt i anlægsønskerne for 2014, drøftelserne på budgetseminaret den 5. og 6. september 2013 samt efterfølgende drøftelser blandt forligskredsen bag budget ) IT-strategi på daginstitutioner Daginstitutionsafdelingen ønsker at sig en IT-løsning, der kan understøtte kommunikationen mellem hjem og daginstitution samt kommunikationen internt i dagtilbuddene og til/fra forvaltningen. IT-løsningen skal understøtte en effektiv kommunikation, der sikrer et naturligt flow af information og samtidig giver tid til kerneopgaverne i forhold til børns udvikling, læring og trivsel. Løsningen skal være det naturlige omdrejningspunkt for kommunikationen i og omkring dagtilbuddene. Ikast-Brande kommune har pt. 20 daginstitutioner, fordelt på 26 huse samt ca. 200 dagplejere. Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Indkøb og etablering af hardware mv. Uddannelse Projektledelse Uforudsete udgifter I alt kr kr kr kr kr. 2) Familierådgivningen nyt IT-system Socialministeriet og KL har indgået aftale om at styrke kommunernes indsats på det specialiserede socialområde. Det skal ske ved en styrket IT-understøttelse for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og at lette det administrative arbejde som er forbundet med procesregler i lovgivningen. Kommunerne skal have et sådant IT-system senest i Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Indkøb mv Opsparede midler fra kr. I alt kr. 9

10 3) Tilskud til Hampen multihal Hampen multihal ønsker at udskifte halgulvet. Der er tidligere ansøgt herom. I facilitetsrapporten fra 2010 er mulithallens gulv også nævnt som værende udskiftningsmoden inden for 1-5 år fra daværende tidspunkt. Gulvet er af flere omgange blevet repareret med udskiftninger af områder, hvor afslibningen af gulvet er nået så langt ned i træet, at dette giver sprækker omkring samlinger ved fer og not, hvilket er tydelige tegn på, at gulvet ikke kan slibes uden yderligere skade. Det nye gulv kan holde til sport, fester og de andre lokale arrangementer, som der er i hallen. Gulvet forventes at være vedligeholdelsesfrit. Endvidere yder der et tilskud til maling og udskiftning af belysning i hallen. Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Nyt gulv Udskiftning af rørføring under gulvet Tilskud til indvendig maling og udskiftning af belysning I alt kr kr kr kr. Beløbet udbetales som anlægstilskud i henhold til reglerne omkring delmoms mv. 4) Ejstrupholm hallens omklædningsfaciliteter Der ydes et anlægstilskud på kr. til renovering af Ejstrupholmhallens omklædningsfaciliteter. Beløbet udbetales som anlægstilskud i henhold til reglerne om delmoms mv. Budgetmæssige konsekvenser Rådighedsbeløbet på kr. finansieres af kassebeholdningen. Bilag Ingen 10

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere