BUDGETFORLIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORLIG 2014-2017"

Transkript

1 Den 24/ endelig BUDGETFORLIG Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget : - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk Folkeparti 1

2 ØKONOMISK HANDLEFRIHED En teknisk fremskrivning af budgettet, hvor der tages højde for demografiske ændringer i de næste 4 år viser, at kommunekassen vil blive tømt og kommunens økonomiske handlefrihed dermed reduceres kraftigt. Og da den aktuelle budgetmæssige situation samtidig illustrerer meget tydelig, at den økonomiske udfordring er af blivende karakter er der behov for større udgiftsreduktioner i de kommende år. Følgende udgiftsreduktioner er aftalt i budget : Udgiftsreduktioner Allerede 20 mio. kr. 50 mio. kr. 50 mio. kr. 50 mio. kr. indarbejdede i forhold til B2013 Nye reduktioner 0 20 mio. kr. 40 mio. kr. 60 mio. kr. I alt 20 mio. kr. 70 mio. kr. 90 mio. kr. 110 mio. kr. Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til udmøntning af udgiftsreduktionerne. Såfremt kommunens økonomi bedrer sig væsentligt i forhold til forudsætningerne for budget , fx ved ekstraordinært store selskabsskatter, skal størrelsen på de indarbejdede besparelser revurderes. DRIFTSBUDGET Den allerede indarbejdede besparelse på 20 mio. kr. i budgettet for 2014 og fremefter udmøntes i henhold til konsekvensbeskrivelserne: 11,0 mio. kr. på det administrative område 3,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet 6,0 mio. kr. på Voksen handicap- og psykiatriområdet 20,5 mio. kr. i alt Herudover gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet som får likviditetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet : Ændringer til driftsbudgettet Yderligere 1%s udgiftsreduktion, årligt Erhvervsfremme og arkæologi Undersøgelse, ejendomsanvendelsen Det nære sundhedsvæsen Erhvervsfremme og arkæologi For fortsat at bevare en lokal og hurtig respons ved arkæologiske undersøgelser i forbindelse med virksomhedernes byggemodningsprojekter er der indgået aftale mellem Museum Midtjylland og Kulturstyrelsen om, at Museet skal opprioritere forskningsindsatsen. 2

3 Ikast-Brande Kommune afsætter yderligere kr./år hertil. Beløbet er Ikast-Brande Kommunes andel af det samlede beløb på kr. til erhvervsfremme i forbindelse virksomhedernes fysiske vækstforhold. Undersøgelse af kommunal ejendomsanvendelse Der afsættes kr. til udarbejdelse af en analyse, der belyser anvendelse af kommunale bygninger, herunder fordele og ulemper i forhold til samling af administrative funktioner. Undersøgelsen skal forelægges byrådet senest i 1. kvartal Det nære Sundhedsvæsen I de kommende år vil et stigende antal ældre og vækst i antal borgere med kroniske lidelser udfordre sundhedsvæsenet. Derfor er der i økonomiaftalen for 2014 afsat 300 mio. kr. til et øget forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Midlerne er tænkt anvendt til indsatser via sundhedsaftalerne, herunder især forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitalerne og indsatser på det psykiatriske område. I Ikast-Brande Kommune afsættes 2 mio. kr. til formålet i 2014 og følgende år. Puljebeløbet afsættes som en betinget bevilling. Følgende initiativer iværksættes og finansieres indenfor det eksisterende basisbudget: Folkeskolereformen Folkeskolereformen indebærer en meget stor forandring af måden at drive folkeskole på. En stor forandring som kræver en meget stor indsats af alle involverede. Der er afsat 10 mio. kr. til gennemførelse af reformen i Hertil kommer 10 mio. kr. til gennemførelse af nødvendige bygningsmæssige forandringer for skolernes ansatte, der fremadrettet skal bruge en væsentlig større del af arbejdstiden på skolerne. Byrådet ønsker det bedst mulige afsæt for den kommende folkeskolereform og for udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Byrådet finder det meget vigtigt, at den nye FællesSkolen udvikles i samarbejde med skolens interessenter. Byrådet har derfor i august 2013 afholdt tre dialogmøder med repræsentanter fra bestyrelser, forældre, ledere, medarbejdere, elever og andre aktører omkring skolen. I forlængelse af disse møder er det byrådets hensigt at fortsætte en tæt dialog og medinddragelse af alle interessenter, således at der skabes det bedst mulige fundament for den nye FællesSkolen. Der gennemføres derfor en innovativ proces, hvor byrådet ønsker dialog og samvirke med forældre, ledelse, medarbejdere m.fl. Parallelt hermed gennemføres en lokal proces på de enkelte skoler med interessenter for hermed at sikre den lokale forankring og udnyttelse af de muligheder, der netop findes i de enkelte lokalområder. Folkeskolereformen giver flere faglige undervisningstimer og som noget nyt understøttende undervisning til eleverne. Denne udvidelse af timetallet skal bl.a. sikres via mere undervisning fra lærernes side. Dette betyder, at opgaverne skal løses på en anden måde end hidtil. Byrådet forventer som udgangspunkt, at den understøttende undervisning skal gennemføres af såvel lærere som pædagoger. Denne samkobling af lærere og pædagoger over skoledagen samt den reducerede åbningstid i den nye SFO vil betyde, at anvendelsen af pædagogmedhjælpere i fremtiden vil blive udfordret, og antallet af pædagogmedhjælpere må forventes at blive reduceret. Mulighederne for anden fremtidig beskæftigelse for de opsagte pædagogmedhjælpere undersøges. Bl.a. undersøges mulighederne for anvendelse af efteruddannelse og jobrotation. Den nye skoledag vil forventelig ændre mål og indhold i SFO, hvorfor der vil blive tale om et nyt SFOtilbud. Dette tilbud vil blive udviklet i et samarbejde jf. ovennævnte proces. Som følge af at kommunens økonomi fortsat er under pres er det nødvendigt at arbejde for at reducere udgifterne på alle områder herunder også folkeskoleområdet. Der er stor usikkerhed om folkeskolereformens økonomiske konsekvenser. Derfor reserveres 20 mio. kr. (5/12 i 2014) af folkeskoleudgifterne i budgettet i en særlig pulje. I 2015 tages stilling til om alle pengene i puljen kan anvendes til andre formål eller om en del af den skal tilbageføres til folkeskolen. 3

4 LAG LAG strukturen er under omlægning, og den fremtidige struktur forventes tidligst på plads sidst i Byrådet værdsætter den indsats og de resultater, som LAG Ikast-Brande har opnået gennem de seneste år, herunder skabelse af nye job og etablering af attraktive levevilkår i landområderne. Via principperne om finansiering skabes med få kommunale midler relativt store resultater. Byrådet ønsker derfor fortsat at anvende denne model i LAG regi hvis muligt. I modsat fald vil byrådet overveje en kommunal ordning med videreførelse af de nuværende bærende principper for LAG finansiering, idet ordningen overvejes udbredt til også at dække kommunens fire byer (Engesvang, Bording, Nørre Snede og Ejstrupholm). Home Start Ikast-Brande Kommune har nøje fulgt arbejdet omkring etablering af Home Start i kommunen. Byrådet finder ordningen meget spændende og ønsker som udgangspunkt at støtte arbejdet i 2014 svarende til det ansøgte beløb på kr. Udgiften hertil finansieres inden for rammerne af det nuværende budget til børne- og familieområdet. Der er tidligere bevilliget et opstartstilskud på kr. Der tages endelig stilling til eventuel fortsat bevilling i forbindelse med budget Særlig indsats i socialpsykiatrien Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle den indsats i socialpsykiatrien, der sigter på, at borgerne kommer til at kunne klare sig. I lyset af de hidtidige erfaringer ønskes en undersøgelse af potentialet for at reducere udgiftsniveauet på sigt ved at afsætte ekstra midler i en kort periode. Resultatet af undersøgelsen forelægges Byrådet i april kvartal Demografisk udvikling på ældreområdet Befolkningsprognosen for Ikast-Brande Kommune viser en betydelig vækst i antallet af ældre borgere. Byrådet har i budgettet for de kommende år taget højde for, at denne udvikling kan medføre behov for omkostningsstigninger. Samtidig forventer Byrådet, at de kommende år vil vise en relativ forbedret sundhedstilstand i ældrebefolkningen. Derfor revurderes demografimodellen samt væksten i omkostningerne hvert år. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Der afsættes kr. til fortsat drift af LBR i Beløbet finansieres via det samlede arbejdsmarkedsområde og skal anvendes til forsat udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Videokonferencer Eventuelle gevinster ved oprettelse øget brug af videokonferencer mellem ansatte på de 3 administrationsbygninger undersøges nærmere. Resultatet af undersøgelsen forelægges for Økonomi- og Planudvalget senest i 4. kvartal Uddannelse af social- og sundhedsassistenter Byrådet ser en fremtid, hvor kommunen kommer til at løse flere opgaver i det nære sundhedsvæsen. Det vil betyde flere og mere komplicerede borgerforløb. Derfor ønsker Byrådet, at understøtte uddannelse af flere social- og sundhedsassistenter via voksenelevløn til op til 5 SOSU-assistentelever ad gangen. Lægedækning i Brande Byrådet finder det meget vigtigt, at der fortsat er en passende lægedækning i Brande. Det undersøges om det er muligt at afhænde en ejerandel af den eksisterende lægehus- og administrationsbygning med henblik på, at privat investor kan udvikle bygningsmassen i størst mulige overensstemmelse med lægernes ønsker til et fremtidigt lægehus. Mikro-fleksjob Muligheden for brug af mikro-fleksjob i hhv. kommunalt og privat regi vurderes nærmere. Par-terapi Der iværksættes en undersøgelse omkring brugen af par-terapi med henblik på forebyggelse af skilsmisser. 4

5 ANLÆGSBUDGET 2013 Der er enighed om at fremme anlægsprojekter for 5,3 mio. kr. til opstart i Der er tale om følgende projekter: 1) IT-systemer, Børne- og undervisning med 3,6 mio. kr. 2) Tilskud til Hampen Multihal på 1,6 mio. kr. 3) Ejstrupholmhallens omklædningsfaciliteter med 0,1 mio. kr. Der henvises til bilaget omkring supplerende anlægsprojekter ANLÆGSBUDGET I budgetteres med et skattefinansieret anlægsbudget som følgende: Nr. Anlægsprojekt Nr. Snede Skole Ikast Byfornyelse Stier Brande Fortov Nordlundvej 1 (se note 3) 4 Grarupvej 2 5 BMX bane - Bording og Ikast 0,1 0,9 (se note 5) 6 Brande Hallerne, ny dug svømmehal 0,6 8 Plejecenter på Bøgildvej Renovering Frisenborgparken Engparken, tilbygning Nedl.3 lejligheder, Engparken 2,1 10 Vision Vestergade Chip løsning på bibliotekerne 1 12 Renovering, svømmecenter i Ikast 2,6 2,8 13 Gadelys - udskiftning Bro - Dørslundsvej 1 15 Forstærkning grusveje mv (Se note 17) 16 Byrådets pulje 12,8 1,3 21,5 13,6 17 TMU-pulje 5, BUU-pulje SOU-pulje KFU-pulje 1, Børnemasterplaner alle steder (Se note 24) Legepladser og nyttejobs (Se note 18) 27 Cykelsti Nørre Snede Thorlund 2 3,2 28 Engesvang friluftsbad 0,3 29 Bording Friluftsbad 0,1 0,4 0,2 30 Strategi hundeskove (se note 17) 31 Skovbjergparken, STU mv Motorvejsafkørsel, Ikast C (Se note 32) 34 Remisen, belægning og cykelparkering (se note 17) 5

6 39 Nedre Hestlundvej, plan for færdiggørelse (Se note 39) 40 Byggemodning, indtægter Byggemodning, udgifter generelt Byggemodning, fordelingsvej Brande 5 (se note 42) I alt skattefinansieret Renovation I alt Ad 3) Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. august 2013, at administration til mødet i september skal udarbejde et alternativ forslag bl.a. indeholdende kantbaner og stiforbindelse til Ørbækvej. En alternativ mulighed er således under udarbejdelse. Ad 5) BMX banen i Ikast planlægges sammen med realisering af Vision Vestergade. Der afsættes et mindre beløb til restfinansiering af sikkerhedsrenoveringen af startboksen i Ad 16) Byrådspuljen skal bl.a. omfatte midler til boliggruppens arbejde samt støttet boligbyggeri, herunder 3 nye boliger ved Skovbjergparken. Ad 17) TMU-puljen skal bl.a. omfatte renovering af hovedgaden i Ikast, cykelopstribning af vejen mellem Bording og Pårup,cykelsti i Engesvang, cykelstativer/belægning til Remisen, forstærkning af grusveje samt eventuelle udgifter som følge af strategi for hundeskove. Eventuelle restudgifter til fortov ved Nordlundvej finansieres ligeledes af puljen. Ad 18) BUU-puljen skal bl.a. omfatte udgifter til legepladser og nyttejobs. Ad 19) SOU-puljen skal bl.a. anvendes til finansiering af forbedring af den del af plejecentres demensegnethed, der finansieres af kommunen. Udviklingen går i retning af flere ældre og længere levealder. Det medfører et øget fokus på muligheder for borgere med demens, herunder indretning af boliger og øvrige arealer i plejecentre, så de er velegnede som hjem også for borgere med demens. Vedrørende Engparken skal forbedringerne ses i sammenhæng med den udbygning, der også planlægges ved centret. Ad 20) KFU-puljen skal bl.a. omfatte eventuelle udgifter som følge af principdrøftelse af støtte til fitness motion samt eventuel rest-asfaltering af hallernes P-pladser. Ad 24) Byrådet anerkender de bygningsmæssige udfordringer på daginstitutionsområdet og ønsker, at arbejdet med nye børnemasterplaner fortsættes i det nye byråd med henblik på udmøntning, når den økonomiske situation tillader. De førstkommende er hhv. Bording og Ikast øst. Ad 32) I samarbejde med Vejdirektoratet undersøges fordele/ulemper samt pris/finansiering ved en østlig motorvejsafkørsel ved afkørsel Ikast C. Ad 39) Færdiggørelse af Ndr. Hestlundvej indtænkes i den samlede plan for Ikast Nord. Ad 40-41) Byggemodning: Der budgetlægges med udgifter for 15 mio. kr. og indtægter for tilsvarende 15 mio. kr. Beløbene målrettet arealerhvervelse, byggemodning samt salgsindtægter. Ad 42) Fordelingsvejen i Brande skal fungere som vejadgang til Brande syd samt have en funktion som en sydlig øst-vest forbindelse i Brande i overensstemmelse med strukturplanen herfor. Der påbegyndes konkret planlægning af nyt udstykningsområde i østlig forlængelse af Enkehøj, idet finansieringen af vejen i overvejende grad skal ske ved vejbidrag fra de udstykkende lodsejere. Vedrørende udvalgspuljerne Det bemærkes, at udmøntning af de 4 fagudvalgspuljer ikke skal forelægges Byrådet, idet puljerne ved budgetvedtagelsen samtidig frigives til fagudvalgenes egen disposition i henhold til budgetforudsætningerne herfor. 6

7 FINANSIERING Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage nye lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der i budgetoverslagsårene kalkuleres med optagelse af lån til gadebelysning (4,0 mio. kr.) samt renovation (2,0 mio. kr.) svarende til i alt 6,0 mio. kr. i hvert af årene I budgetåret 2014 budgetlægges med optagelse af lån for 9,3 mio. kr., hvoraf de 3,3 vedr. vejområdet på driftsbudgettet jf. særlig lånetilladelse. RESULTATBUDGET Med baggrund i budgetforliget kan følgende resultatbudget opstilles: Resultatbudget Basisbudget pr. 23. sept Budget 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 I hele tusinder A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Ændringer til driftsbudgettet Pris- og lønstigninger drift Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord

8 Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)

9 Bilag 1 til budgetforlig af 23. september Supplerende anlægsprojekter 2013 Indstilling Borgmesteren indstiller, at - Nedenstående forslag til projekter snarest muligt - Der meddeles anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2013, som beskrevet i sagsfremstillingen, for i alt kr. - Det samlede rådighedsbeløb på kr. finansieres af kassebeholdningen Sagsfremstilling Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30/ har et flertal af Byrådets lister og partier ønske om, at igangsætte supplerende anlægsprojekter i Nedenstående forslag til projekter er udarbejdet med udgangspunkt i anlægsønskerne for 2014, drøftelserne på budgetseminaret den 5. og 6. september 2013 samt efterfølgende drøftelser blandt forligskredsen bag budget ) IT-strategi på daginstitutioner Daginstitutionsafdelingen ønsker at sig en IT-løsning, der kan understøtte kommunikationen mellem hjem og daginstitution samt kommunikationen internt i dagtilbuddene og til/fra forvaltningen. IT-løsningen skal understøtte en effektiv kommunikation, der sikrer et naturligt flow af information og samtidig giver tid til kerneopgaverne i forhold til børns udvikling, læring og trivsel. Løsningen skal være det naturlige omdrejningspunkt for kommunikationen i og omkring dagtilbuddene. Ikast-Brande kommune har pt. 20 daginstitutioner, fordelt på 26 huse samt ca. 200 dagplejere. Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Indkøb og etablering af hardware mv. Uddannelse Projektledelse Uforudsete udgifter I alt kr kr kr kr kr. 2) Familierådgivningen nyt IT-system Socialministeriet og KL har indgået aftale om at styrke kommunernes indsats på det specialiserede socialområde. Det skal ske ved en styrket IT-understøttelse for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og at lette det administrative arbejde som er forbundet med procesregler i lovgivningen. Kommunerne skal have et sådant IT-system senest i Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Indkøb mv Opsparede midler fra kr. I alt kr. 9

10 3) Tilskud til Hampen multihal Hampen multihal ønsker at udskifte halgulvet. Der er tidligere ansøgt herom. I facilitetsrapporten fra 2010 er mulithallens gulv også nævnt som værende udskiftningsmoden inden for 1-5 år fra daværende tidspunkt. Gulvet er af flere omgange blevet repareret med udskiftninger af områder, hvor afslibningen af gulvet er nået så langt ned i træet, at dette giver sprækker omkring samlinger ved fer og not, hvilket er tydelige tegn på, at gulvet ikke kan slibes uden yderligere skade. Det nye gulv kan holde til sport, fester og de andre lokale arrangementer, som der er i hallen. Gulvet forventes at være vedligeholdelsesfrit. Endvidere yder der et tilskud til maling og udskiftning af belysning i hallen. Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Nyt gulv Udskiftning af rørføring under gulvet Tilskud til indvendig maling og udskiftning af belysning I alt kr kr kr kr. Beløbet udbetales som anlægstilskud i henhold til reglerne omkring delmoms mv. 4) Ejstrupholm hallens omklædningsfaciliteter Der ydes et anlægstilskud på kr. til renovering af Ejstrupholmhallens omklædningsfaciliteter. Beløbet udbetales som anlægstilskud i henhold til reglerne om delmoms mv. Budgetmæssige konsekvenser Rådighedsbeløbet på kr. finansieres af kassebeholdningen. Bilag Ingen 10

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Flertal i byrådet har indgået forligsaftale om Budget 2012

Flertal i byrådet har indgået forligsaftale om Budget 2012 Flertal i byrådet har indgået forligsaftale om Budget 212 September 211 Et flertal af medlemmerne i byrådet har 22. september 211 indgået forligsaftale om Budget 212. De politiske grupper bag forliget

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGETFORLIG 2016-2019

BUDGETFORLIG 2016-2019 BUDGETFORLIG 2016-2019 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2016-19: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti - Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20 Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere