Norges officielle Statistik, Femte Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Femte Række."

Transkript

1

2 N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og (Mouvement de' la population) 3. Kriminel Retspleie 1901 og (Statistique de la justice criminelle: Procedure) - 4. Folketælling 3 December Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu general) 5. Skolevæsenets tilstand (Instruction :oublique.) 6. Fagskolestatistik (Écoles professionnelles.) 7. Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration generate des prisons.) - 8. Socialstatistik. IV. Arbeids- og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaende Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières à Kristiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvège.) - 9. Norges Handel (Commerce.) 10. Rekrutering (Recruternent.) 11. Den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des batiments contre l'incendie) 12. Norges kommunale Finanser (Finances des communes.) 13. Norges Skibsfart (Navigation) 14. Private Aktiebanker (Banques privées par actions.) 15. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen (Service vétérinaire et l'inspection de la viande) 16. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 17. Norges postvæsen (Statistique postale.). 18. Norges Sparebanker (Caisses d'épargne.) 19. Norges Fiskerier 1905 (Grandes pêches maritimes) 20. Fattigvæsenet 1903 og (Assistance publique.) 21. Norges Telegrafvæsen 1905/06. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 22. De offentlige Jernbaner 1905/06. (Chemins de fer publics.) Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et medical.) Civil Betspleie 1903 og (Justice civile) Folkemængdens Bevægelse Hovedoversigt. (Mouvement de la population. - Aperçu général.) Forsømte Born (Traitement des enfants moralement abandonnés) Trykt : Nr. 27. Skolevæsenets tilstand (Instruction publique.) Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices d'aliénés.) Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration générale des prisons) Skiftevæsenet samt Overformynderierne 1903 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) Jordbrug og Fædrift (Agriculture et élève du bétail) 32. De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvège.) 33. Norges Bergværksdrift 1904 og (Mines et usines.) 34. Folkemængdens Bevægelse 1903 og (Mouvement de la population) 35. Norges Handel (Commerce.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 43. PRIVATE AKTIETANIER (Slatistique des banques privées par actions en 1906) Udgivet af DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, KRISTIANIA KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1907

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Række IV, senest Nr. 121, og for Aaret 1905 Række V. 14; for tidligere Aar se Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Bind 1 fgg. En summarisk Oversigt, der gaar tilbage til Aaret 1848, findes indtaget i Statistisk Aarbog, iste Aargang. Johannes Bjørnstads Bogtrykkeri.

5 Indledning. Introduction. 1) (Ved 1:10iesteretsadvokat Robert Jacobsen.) I Aaret 1906 er oprettet 5 nye Privatbanker, nemlig : Tegnet Firma- Aktiekapital. registreret. S Vannelvens Privatbank, Søndmør 10 / A/S hederens Privatbank, Time ( Varaldsø Privatbank, Søndhordland. 14/ Norsk Skibs-Hypothekbank, Aktieselskab, Kristiania..18/ Haugesunds Privatbank 29/ Tilsammen Ved Udgangen af Aaret var der saaledes i Virksomhed 94 Banker med 5 Filialer. I de efterfølgende Tabeller er opført 86 Banker med 5 Filialer, idet der af de i Aaret stiftede Banker kun er medtaget Opgaver fra Jæderens Privatbank og Vannelvens Privatbank, og Opgaver for 1906 ikke foreligger fra 5 ældre Banker 2). Den tegnede Aktiekapital var pr. 31/ : 85 Banker / : Altsaa en Formindskelse i Aarets Løb af der væsentlig fremkommer ved Nedskrivning i en Bank. Den indbetalte Aktiekapital var pr. 31/ Banker Kr / : Altsaa en Forøgelse i A arets Lob af ) Voir la note page 9. 2) Porsgrunds ørebank (Aktiekapital , hvoraf 25 Pct. indbetalt), Os Landmandsbank (Aktiekapital 3200), Jelse Privatbank (Aktiekapital 15000, fuldt indbetalt), Nærbo Bank (Aktiekapital 12000, fuldt indbetalt), Privatbanken i Lund (Aktiekapital 10000, hvoraf indbetalt 2000).

6 Denne fremkommer derved, at Aktiekapitalen i 22 Banker er forøget med for den væsentligste Del ved Indbetalinger (hvoraf i ) og for en mindre Del ved Tillæg af Aarets Overskud ; hertil kommer Aktiekapitalen i 4 for første Gang i Tabellerne medtagne Banker med Paa den anden Side er Aktiekapitalen i 4 Banker dels ved Nedskrivning, dels ved Tilbagebetaling formindsket med , hvortil kommer , repræsenterende den indbetalte Kapital i 3 Banker, der er udgaaet af Tabellerne, fordi Opgaver for 1906 ikke foreligger. Bankernes Reserve- og Delkrederefonds (derunder indbefattet Regulerings-, Dividende- og Fyldningsfonds) var ved Udgangen af I Aarets Lob har de faaet en Tilvekst af og udgjorde saaledes ved Udgangen af der fordeler sig med : paa Reservefonds, Delkrederefonds og Regulerings- og Dividendefonds. Af Aarets Overskud er disse Fonds tilført , som Tab er afskrevet , for den allerveesentligste Del ældre Tab. I denne Henseende staar Aaret 1906 omtrent ligesaa gunstig som Forøgelsen i disse Fonds var nemlig i , i , i , i Aarene gjennemsnitlig alene pr. Aar. Foruden disse Fonds havde Bankerne ved Udgangen af 1906 Pensionsfond til Beløb og andre Fonds til Belob Naar dette sidste Beløb er saameget større end ved Udgangen af 1905, da det var , skriver dette sig derfra, at en enkelt Bank har opført som Afsætningsfond af en Nedskrivning paa Aktiekapitalen. Indlaansvirksomhed. Paa Sparebank- Paa Kass efolio. Tilsammen, vilkaar og Opsigelse. Pr. 1/ indestod Indsat i 1906 (inkl. Renter) i) Udtaget i Indestaaende pr. 31/ Indbefattet Forøgelsen i Indskud for en Bank, hvis Indlaansvirksomhed i Aarets Lob ikke e.' opgivet.

7 3 Indskuddene i disse Banker er saaledes steget i 1906 med 38.4 Mill. For Folioindskud er der en Nedgang paa 1.1 Mill., for Sparebank- og lignende Indskud er der en Forøgelse af 39.5 Mill. Stigningen er i 1906 meget betydelig og overgaaes, naar Folioindskuddene medtages, kun af For- Ogelsen i 1900, der var 39 Mill. Forøgelsen i Folio- og Sparebankindskud (indbefattet Statskassens Indskud) i Privatbankerne i de sidste 10 Aar vil sees af følgende Tabel : Aar. Forøgelse: Mill Særskilt hvad Sparebankindskuddene angaar, er ForOgelsen i 1906 i Privatbankerne, som nævnt, 39.5 Mill. Det er den største hidtil noterede Forøgelse i Privatbankernes Sparebankindskud i et enkelt Aar. Det Aar, hvori den betydeligste Kapitalopsamling i Privatbankerne tidligere har fundet Sted, var Aaret 1900, da Indskuddene paa Sparebankvilkaar øgede med 36.4 Mill. ; derefter kommer Aaret 1901 med 26.7 Mill. Forøgelsen i 1906 overgaar altsaa disse Aars med henholdsvis 3.i og 12.8 Mill. Med Hensyn til Statskassens Indskud i Privatbankerne er der i 1906 en Nedgang af 3.7 Mill., idet der ved Aarets Begyndelse indestod mod ved Aarets Udgang Indskuddene i de autoriserede Sparebanker var ved Aarets Udgang mod ved Udgangen af , altsaa en Stigning i Aarets Løb af 29.4 Mill. Den samlede Stigning i Aktie- og Sparebankernes Indskud i 1906 er saaledes 67.8 Mill. mod 12.6 Mill. i 1905, 22.8 Mill. i 1904, ca. 25 Mill. i 1903, ca. 9.6 Mill. i 1902, 42.8 Mill. i 1901, 57.3 Mill. i Den samlede Stigning i 1906 er saaledes 10.5 Mill. større end i 1900, der tidligere opviste den største Stigning i et Aar, og overstiger den gjennemsnitlige Stigning i Femaaret , 22.6 Mill., med 45.2 Mill. Ihænd ehav erobligation er er som tidligere udstedt af to Banker til Beløb mod i 1905 til Beløb Udlaansvirksomhed. Medens Beholdningen af Y exler og V exel obligation er siden 1902 stadig har vist nogen Nedgang, er der i 1906 indtraadt en ganske

8 4 betragtelig Forøgelse paa denne Post med 7.4 Mill. fra ved Aarets Begyndelse til ved Aarets Udgang, fordelt saaledes Vexier Vexelobligationer Vexier og Vexelobligationer uden Specifikation Tilsammen Til Sammenligning bemerkes, at Beholdningen af Vexier og Vexelobligationer i Femaaret viste en gjennemsnitlig Forøgelse pr. Aar af ca. 1/4 Mill., i Femaaret ca. 15 1/2 og i Femaaret ca. 3.4 Mill Vistnok er Forøgelsen i 1906 ikke stort mere end Halvdelen af den gjennemsnitlige Forøgelse i Aarene , men den er dog omtrent dobbelt saa stor som den gjennemsnitlige i Aarene I Forhold til Aarene viser 1906 et afgjort Vendepunkt, der tyder paa, at Foretagsomhed og Virksomhed og dermed forbunden Laanetrang er større i 1906 end i det foregaaende Femaar. Dette gjaelder dog ikke Kristiania. Her er Beholdningen af Vexler og Vexelobligationer for Privatbankernes Vedkommende i 1906 formindsket med 2.4 Mill. Kr. Der er fremdeles nogen Nedgang i Anvendelsen af Vexier i Forhold til Anvendelsen af Vexelobligationer. I Forbindelse med Forøgelsen af Vexel og Vexelobligationsbeholdningen viser ogsaa Diskonteringsvirksomheden adskillig Fremgangi Der er i dette Aar diskonteret for 691 Mill. mod i 1905 for Ogsaa Kassekredit og an dr eudlaan (undtagen Pantobligationer) viser i 1906 en meget stor Forøgelse med omtrent 15 Mill. Kr, fra 139 Mill. ved Aarets Begyndelse til Mill. ved Aarets Udgang. For Kristianiabankernes Vedkommende er Forøgelsen paa disse Poster 6.3 Mill., der i Forhold til Forvaltningskapitalen svarer til Forøgelsen for de øvrige Bankers Vedkommende. Beløbet af P ant o bligation er i Bankernes Eie eller Forvaltning viser nogen Nedgang fra 50 Mill. ved Aarets Begyndelse til 49.3 Mill. ved Aarets Udgang. Under Forvaltning i to Banker var heraf 21.4 Mill. Renten. Norges Banks Diskontopræmie var fra Aarets Begyndelse Pct., fra 19 Februar til 12 Oktober 5 Pct. og fra 13 Oktober til Aarets Udgang 5 1/2 Pct., for Vexelobligationer 1/2 Pct. mere. Spar eb ankrent en var ogsaa i /2 Pct. under Norges Banks Vexeldiskonto i Kristiania, Arendal, Hønefoss, Holmestrand, Larvik, Kristiansand S.

9 5 og Flekkefjord. I disse Byer var Sparebankrenten saaledes 4 Pct. fra 1/1_18/2, 31 /,2 Pct. fra 19/2_11/10 og 4 Pct. fra 12/10_31/12. De øvrige Privatbanker havde gjennemgaaende i 1905 optaget den gamle Regel : Sparebankrenten 1 Pct. under Diskontoen, men denne Regel blev atter forladt i 1906, Da nemlig Norges Bank den 12 December 1905 forhøjede Diskontoen til 5 1/2 Pct., var der mange af disse Banker, som ikke forhøjede Indskudsrenten til 4 1/2 Pct., men bibeholdt 4 Pct. Da saa Diskontoen nedsattes igjen i Februar til 5 Pct., beholdt disse Banker uforandret Indskudsrente 4 Pct. og forhøjede heller ikke denne i Oktober, da Diskontoen sattes op. I disse Banker var altsaa Sparebankrenten 4 Pct. det hele Aar. Dette var Tilfældet i Sarpsborg, Fredrikshald, Moss, Hamar, Gjøvik, Drammen, Horten, Bergen, Kristiansund N., Molde og Namsos. I de øvrige Byer fulgte man Regelen, Indskudsrenten 1 Pct. under Diskontoen, indtil Oktober, men da Diskontoen i denne Maaned forhøiedes, sattes ikke Renten op. I disse Byer var derfor Renten fra Aarets Begyndelse 4 1/2 Pct., fra 19 Februar til Aaret& Udgang 4 Pct. Fra Midten af Oktober havde man saaledes gjennemgaaende en Sparebankrente 1 1, 12 Pct. under Diskontoen. Grunden hertil var den, at Norges Banks Diskontoforhøielse var begrundet i den høie Diskonto i Udlandet, medens de norske Banker havde tilstrækkelige Midler og ikke fandt Grund til at forhøje Renten. I Stavanger og Fredrikstad var dog Renten hele Aaret 1 Pct. under Diskontoen, altsaa 4 1/2 Pct. fra 4 Pct. fra 19/2-11/10 og 4 1/2 Pct. fra 12/ _ io 31/12. De fleste Banker i Landdistrikterne holder uforandret Rente det hele Aar, og denne har i 1906 gjennemgaaende været 4 Pct., enkeltvis 4 1/2 Pct., undtagelsesvis 3 1/2 Pct. F olior ent en holdes i Almindelighed uforandret Aaret igjennem. Den var i de fleste Banker 2 Pct. i 1906 som i tidligere Aar. 1 Pct. var den i Kristiania, Hamar, Drammen, Porsgrund, Kragerø og Arendal, 1 1/2 Pct. i Bergen, i Trondhjem 1 og 2 Pct. Disk ont o e n har i Kristiania, Hamar, Gjøvik, Drammen, Larvik, Bergen, Trondhjem og Tromso fulgt Norges Banks Satser ; i Landets øvrige Byer er Satserne i Almindelighed 1/2 Pct. over Norges Banks. I Landsbankerne holdes ogsaa Diskontoen gjennemgaaende uforandret det hele Aar, og var i de fleste Banker i Pct., i enkelte Banker 5 1/2 Pct. og i enkelte andre 6 Pct. Vexier paa Udlandet. Beholdningen af udenlandske Vexier var ved Aarets Udgang mod ved Udgangen af , en Forøgelse i Aarets Lob af 4.8 Mill. eller procentvis en Stigning paa 38.4 Pct. For Kristianias Vedkommende var Beholdningen ved Aarets Udgang mod ved Aarets Begyndelse, altsaa en Forøgelse paa 1.7 Mill. eller i Procenter 28 Pct.

10 Ogsaa Aaret 1905 viste en stor Stigning i Beholdningen af udenlandske Vexier med 3 V2 Mill. Omsætningen i udenlandsk Valuta har i 1906 været betydelig storre end i tidligere Aar. Der er indkjobt for Mill mod for i 1905 og Mill. i I disse Beløb er enkeltvis indbefattet mindre Belob af fremmed Mynt. Til Belysning af vort Lands Beholdning af udenlandske Betalingsmidler hidsættes en Tabel udvisende Privatbankernes og Norges Banks Beholdning af udenlandske Vexier, Norges Banks Beholdning af Guld og udenlandske Statspapirer ved Udgangen af de sidste 5 Aar: Udenlandske Norges Banks Beholdning af Vexier i udenlandske udenlandske Tilsammen. Guld. Privatbankerne. Vexier. Statspapirer. Mill. Mill. Mill. Mill, Mill. Kr Der viser sig en jevn, temmelig rask Stigning paa disse Poster ; særlig er Forøgelsen i 1906 meget betydelig med tils Millioner Paa disse Konti er saaledes vort Lands Beholdning af udenlandske Betalingsmidler ved Udgangen af 1906 ca. 80 Mill. En yderligere Belysning af dette Forhold vilde man kunne erholde, hvis Posterne I Regning med andre Banker og Filialer" paa Aktiv- og Passivsiden angav Beløbene særskilt for indenlandske Banker og særskilt for udenlandske.banker. Af Interesse er det imidlertid at se, at Privatbankernes Tilgodehavende hos andre Banker i 1906 er forøget med 22.2 Mill. til 72.7 Mill ved Aarets Udgang. I Sammenhæng med Forøgelsen af udenlandske Vexler i 1906 er man formentlig berettiget at slutte, at ogsaa Privatbankernes Tilgodehavende hos udenlandske Banker har sin Del af denne Forøgelse. Paa Passiveiden viser denne Post ved Udgangen af Mill. mod 65.8 ved Udgangen af 1905, eller en Forøgelse af kun 7 Mill. Bankernes Debet i Regning med andre Banker er, med andre Ord, i 1906 for- Øget med 7 Mill., medens deres Tilgodehavende hos andre Banker er øget med 22.2 Mill. Aktiebankernes samlede Forv alt ning skap it al ved Aarets Udgang androg til mod pr. 31/ , altsaa i Sammenhæng med Udviklingen i det hele i 1906 en betydelig Forøgelse paa 46.8 Mill. mod en Forøgelse i 1905 af 8.4 Mill. Sparebankernes Forvaltningskapital udgjorde ved Udgangen af mod ved Udgangen af 1905.

11 Fra disse Summer skulde dog egentlig trækkes de ikke ubetydelige Bel0b, som Bankerne skylder hinanden indbyrdes. Med Hensyn til Midlernes Anbringelsesmaade hidsættes en Tabel med sammenlignende Opgaver for Aarene 1900, 1905 og 1906 procentvis beregnet Indenlandske Vexler 1) Udenlandske Vexier Vexelobligationer 1 ) Kassekredit og andre Udlaan Pantobligationer Værdipapirer I Regning med andre Banker Fast Eiendom og Inventar Kontanter (inkl. fremmed Mynt) Diverse Tilsammen Pct Pct Pct. De absolute Tal for 1906 og foregaaende Aar vil sees af Tabellerne. Den forholdsvis betydelige Nedgang i Anvendelsen af Vexier har formentlig delvis sin Aarsag i den ogsaa andetsteds gjorte Erfaring, at Tilgangen paa Forretningsvexler af flere Aarsager er i Tilbagegang. Den kan for vort Lands Vedkommende ikke forklares alene ved den noget storre Anvendelse af Vexelobligationer paa Grund af disses Frihed for Stempelskat ; thi forholdsvis er Belobet af disse paa langt nær ikke steget saa meget, som Vexelanbringelsen er aftaget. B r ut to indt æ g t en udgjorde i 1906 (med Fradrag af Renter til Indskydere og afsat Diskonto) Kr Overført fra foregaaende Aar Tilsammen Herfra gaar : Skatter Administrations- og andre Omkostninger (inkl Tantième og Gratialer) Tilbage et Nettooverskud af mod i Fordelingen mellem Vexier og Vexelobligationer er for den uopgivne Dels Vedkommende beregnet efter samme Forhold som for den opgivne Del.

12 Nettofortjenesten er anvendt saaledes : Udbytte til Aktionærerne Henlagt - Reservefonds Delkrederefonds Regulerings- og Dividendefonds Pensionsfonds andre Fonds Afskrevet som Tab paa fast Eiendom, Inventar og tildels Værdipapirer Overført til næste Aar Andre Øjemed Tilsammen Det udbetalte Udbytte til Aktionærerne (heri indbefattet hvad der er udbetalt paa indbetalte, ikke indkaldte Aktieterminer) er mod i 1905 eller i Procenter af den indbetalte Aktiekapital (herunder indbefattet hvad der er indbetalt udover de indkaldte Terminer) 6.16 Pct. mod 5.94 Pct. i 1905, 5.69 i 1904, 5.04 i 1903, 6.14 Pct. i Af den samlede Forvaltningskapital udgjorde Bruttoindtægten 1.82 Pct. (mod 1.90 Pct. i 1905) ; Administrationsudgifter, Skatter og andre Omkostninger (herunder Tantième og Gratialer) udgjorde i Forhold til Forvaltningskapitalen 0 71 Pct. (mod 0.78 Pct. i 1905). Overskuddet bliver saaledes 1.11 Pct. mod i Pct.). Som tidligere hidsættes en Beregning over, hvorledes Aktiebankernes Indtægter belastes med Skatter. Bruttoindtægten for de i Tabellerne opførte Banker var og Omkostningerne (undtagen Skatter) , tilbage Herfra trækkes yderligere hvad der er anvendt til Afskrivning paa Tab samt paa Eiendom og Inventar, Den Indtægt, hvoraf Skat skulde svares, bliver saaledes , og heraf er betalt i Skat (Statsskat og Kommuneskat, ikke Eiendomsskat) eller Pct. (mod i Pct.). Gjennemgaaende maa Aaret 1906 karakteriseres som et godt Aar for Privatbankerne. Indskuddene er stegne i betydelig Grad, Tilgangen paa disponible Midler har været rigelig. Vistnok er der ogsaa i 1906 afskrevet betydelige Beløb paa Tab baade af Aarets Overskud og af Fonds med tils. 2 Mill. (i Mill. ); men Nettofortjenesten har været henved -1/9 Million større i 1906 end i foregaaende Aar, der er uddelt en noget større Dividende til Aktionærer, Skatterne er gaaet noget ned. Den betydelige Forøgelse i Indskuddene maa formentlig indebære Varsel om en voksende Omsætning. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 21September A. N. Kiær. N. Rygg.

13 - 9 Traduction des rubriques. (Tableau no. 1 : Banques privées dont les actifs dépassent couronnes. Tableau no, 2 : Autres banques privées.) Noms des sociétés et date de création. Col Actif. Col. 1. Portefeuille sur la Norvège: lettres de change, ordinaires : - -, échéance longue Avances en crédit de caisse Prêts hypothécaires. 5. Autres prêts. 6. Obligations et actions. 7. Portefeuille sur l'étranger. 8. Correspondants et succursales. 9. Monnaie étrangère. 10. Encaisse. 11. Mobilier, immeubles Autres actifs Total. Col Passif Capital versé. - 15, 16, 17. Fonds de réserve et de prévision Dépôts et obligations émises Correspondants Autres passifs Total. Col Revenus et dépenses. 22. Revenu brut Impôts payés, 24. Frais d'administration, 25. Revenu net. 26. Dividende distribué. 27, 28, 29. Réservé pour fonds. 30. Porté en décharge de pertes Autre emploi de l'excédant. Col. 32. Capital souscrit. Col Fonds de réserve. 33. Montant au 1 janvier 34. Augmentation (diminution en 35. Montant au 31 décembre Col Chiffre d'affaires. 36. Lettres de change sur la Norvège, escomptées pendant l'année , acquittées Effets sur l'étranger achetés pendant l'année vendus - Col Dépôts. 40. Solde au 1 janvier 1906: dépôts à retirer par chèques : autres dépôts : Total. 43. Versements pendant l'année : dépôts à. retirer par chèques : autres dépôts : Total Remboursements pendant l'année : dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total. 49. Solde au 31 décembre 1906: dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total.

14

15 Tabeller.

16 Private Aktiebanker 12 I. Tabel vedkommende private Aktiebanker Naar traadt Ak- Nr. Bankens Navn Indenlandske Vexler. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer. Kr, Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania Filial i Arendal Kristiania Arbeiderbank a Hypothek- og Realkreditbk. Kristiania Folkebank Centralbanken for Norge, ania Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, FrIald Fredrikshalds Kreditbank 2/ / / /io / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 15/ / V, Sarpsborg 10Aktiekreditbank... 15/ / / Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank Moss Privatbank 1/ / / ) ) ) Oplandske Kreditbank, Hamar 15 Hamar Privatbank 16 Gjøvik og Oplands Kreditbank 17 Honefoss og Oplands Privatbk. 18 Drammens Privatbank 19 Drammens og Oplands Kreditbk. 20 Holmestrand og OplandsAktiebk. 21 Hortens og Omegns Privatbank 22 Tønsberg Privatbank 23 Tønsberg Handelsbank 24 Aktiekreditbanken i Sandefjordi) 25 Laurvigs Privatbank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien.. Kreditbanken 26 i Porsgrund { Kreditbanken i Krager0 Skiens og Oplands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal.... SøndenfjeldskePrivatbk.,sand Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord... StavangerHandels-ogIndustribk. Ullensvang Privatbank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank Bergens Kreditbank ) ) ) Tidligere Filial (opr. 1893) af Laurvigs Privatbank. 2) Indbefatter enkelte Vexelobligationer. 3) Derbaandlagt ) Inkl. diverse Debitorer. Derunder Tilgodehavende i Norges Bank. 8) Derunder

17 led Forvaltningskapital over 1/2 Million Kroner. 13 Private Aktiebanker ver Andre Udlaan. Obligationer og Aktier. Vexier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Udenlandske Kassebeholdning. Fast Eiendom Andre og,1 Aktiver. Inventar. 1 Kr, 1 Kr. Tilsammen. Nr ) ) ' ) ) _ ) _I j ,7) ) ! _ _ ) _ ) ) ) , e) ) ) ) der Tilgodehavende hos andre Banker og diverse Debitorer. 4) Deraf under Forvaltning. 5) Deraf aneindretningens Debet

18 Private Aktiebanker 14 (Forts) Naar traadt Ak Nr. Bankens Navn. i Virksomhed. Indenlandske Vexel- Vexler. obligationer. Kassekredit. Pantobligationer. A alesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank Romsdalske Vexel- og Land mandsbank, Molde 39 40i Kristiansunds Kreditbank Privatbanken i Trondhjem. Afdelingen i Kristiansund 1). Haandværkerf.s Sparek., Tr.bjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.s Sp.bk.,Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondlijems Handelsbank Indherreds Kreditbk., Stenkjær Namdals Privatbank, Namsos. Nordlands Privatbank, Bode Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank 1/ / V, / / / / /, /, / I.: / ) Tilsammen 50 Banker Andi e 36 4) SS Ialt 86 Banker i b) ) Under _Afvikling. 2) Derunder Tilgodehavende hos indre Banker. B) Derunder indestaaende i Norge Udiaan,

19 15 Private Aktiebanker ver Obliga- Uden- I Regning Fast Andre med andre Fremmed Kasse- Eiendom Andre tioner og landske Tilsammen. Rilaan. Banker og Mynt. beholdning. og Aktiver. Akti er. Vexier. Filialer. Inventar. Nr ) ) ' ) I ''' I nk 4) Jfr. Tabel 2, 5) T 1899 og foreg,aaende Aar er for enkelte Banker i Opgaven ogsaa indbefattet andre

20 Private Aktiebanker 16 (Forts.) Pa Nr. Bankens Navn. Indbetalt Aktiekapital. Reservefond. Delkrederefond. Andre Fonds. Sum af Indlaan. Kr 1 Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania 2{ Filial i Arendal F Kristiania Arbeiderbank ) 8) ) 35 4 a Hypothek- og Realkreditbk ) Kristiania Folkebank ) Centralbanken for Norge, ania 1) ) Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, Fr.hald Fredrikshalds Kreditbank Sarpsborg Aktiekreditbank Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank Moss Privatbank Oplandske Kreditbank, Hamar ) Hamar Privatbank ' Gjøvik og Oplands Kreditbank : ) Hønefoss og Oplands Privatbank Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk Holmestrand og Opl.s Aktiebk ji 21 Hortens og Omegns Privatbk Tønsberg Privatbank ) 7) Tønsberg Handelsbank Aktiekreditbanken i Sandefjord Laurvigs Privatbank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien 26 Kreditbanken i Porsgrund ) Kreditbanken i Krager0 27 Skiens og Oplands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal ) Søndenfjeldske Privatbk.,sand ) Stavanger Privatbank 30 { Privatbanken i Flekkefjord ) Stavanger Handels-ogindustribk Ullensvang Privatbank ) Voss Vexel- og Landmandsbank ) Bergens Privatbank ) Bergens Kreditbank ) I ) , f1 5) ' , ) For den uindbetalteaktiekapital er deponeret Værdipapirer. 2) Heraf Pensionsfond , Fon, 5) Afsætningsfond ; Interims-Aktiefond ) Fond til Fremme af almennyttige Øieme , Fond for Afløsning af Grundfondsforskrivelserne ) Tilskrivningsfond. 11) Udbyttefon 14) Deraf udstedte Ihændehaverobligationer (5) Deraf udstedte Ihændehaverobligationer Kr,

21 17 Private Aktiebanker,,,,, ver I Regning Andre med andre Tilsammen. Passiver. Banker Administra- Bruttoindtægt. Skatter. tions- og andre, Nettoindtægt. Omkostninger. Nr. Kr Kr, ) ) ; ) ;\ ) \ ) ) ) ;\ ) ;) ' 1) ) lei) F } Nedskrivning paa Aktionærernes Grundfondsforskrivelser ) Reguleringsfond. 4) Præmiefond. Pensionsfond. 8) Reguleringsfond og Dispositions- og Pensionsfond ) Dividendefond ) Pensionsfond , Dispositionsfond ) Pensionsfond , Dispositionsfond ) Inkl. andre Kreditorer. 17) Deraf Pantelaanskreditorers Konto

22 Private Aktiebanker 18 (Forts.) Pa Nr. Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan A alesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde Kristiansunds Kreditbank Privatbanken i Trondhjem... Afdelingen i Kristiansund. Haandvrerkerf. s Sparek., Tr.hjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.s Sp.bk.,Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank Indherreds Kreditbk., Stenkimr Namdals Privatbank, Namsos Nordlands Privatbank, BodO. Ofotens Bank, Narvik Tromso Prix atbank ) ) ) , f k Tilsammen 50 Banker Andre 36 Ialt 86 Banker i C ,841 64( r, ( ) Reguleringsfond. 2) Inkl. diverse Kreditorer. overfort Deraf Pantelaans Kreditorers Obligationskon

23 19Private Aktiebanker iver. 19I I Regning med andre Banker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt. Skatter. Administrations- og andre Nettoindtægt. Omkostninger. Nr. Kr, 2) ) ) ) ) ) ) ) 51 6) 7) r ' ,... ' ; :r Deraf overført 194. b) Deraf overført ) Deraf overført ) Deraf 2*

24 Private Aktiebanker 90 (Forts.) Nr. Bankens Navn uddelt som Udbytte til Aktionærerne. henlagt til Reservefond. Af Overskuddet er: henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt 1 andre øjemed Kr, Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, Krania 2 Filial i Arendal 3 Kristiania Arbeider bank 4 a Hypothek- og Realkreditbk 5 Kristiania Folkebank 6 Centralbanken for Norge, ania 7 Srnaalenenes Aktiebank, Mysen 8 Haldens Privatbank, Fr.hald. 9 Fredrikshalds Kreditbank 10 Sarpsborg Aktiekreditbank.. 11 Fredrikstad Privatbank 12 Fredrikstad Handelsbank 13 Moss Privatbank 14 Oplandske Kreditbank, Hamar 15 Hamar Privatbank 16 Gjøvik og Oplands Kreditbank 17 Hønefoss og Oplands Privatbk 18 Drammens Privatbank 19 Drammens og Oplands Kreditbk. 20 Holmestrand og OplandsAktiebk. 21 Hortens og Omegns Privatbank 22 Tønsberg Privatbank 23 Tønsberg Handelsbank 24 Aktiekreditbanken i Sandefjord 25 Laurvigs Privatbank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien.. Kreditbanken f26 i Porsgrund... 6 Kreditbanken i Krager0 27 Skiens og Oplands Privatbank 28 Agdesidens Bank, Arendal / SøndenfjeldskePrivatbk.,sand Stavanger Privatbank 30{ Privatbanken i Flekkefjord StavangerHandels-ogIndustribk Ullensvang Privatbank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank 10 1) Bergens Kreditbank / ) ) Î 4) ') i ) (3) 7) i - I j ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 24 15) ) ) 26 18) ) ) ) 30, ) ) ) Heraf Renter af ikke indkaldte Aktieterminer ) Ligesaa ) ti til Reguleringsfondet. 5) Pensionsfond. 6) Udbyttereguleringsfondet , Dispositions- ol Tilskrivningsfond. 9) Udbyttefond. 10) Reguleringsfond. 11) Pensionsfondet bygningen. 14) Overfort i ny Regning, 15) Afskrevet paa Inventar. 16) afskrevet paa Bank 19) Afskrevet paa Bankbygningen Kr, 5 798, paa Inventar ) Afskrevet paa Værdipapirer. 25) Afskreve 22) Heraf Præferenceaktiekapital ) Paa Delkrederekonto afskrevet med Fradrag af indkomme er afskrevet Tab paa realiserede Eiendomme ) Delkrederefondet og er afskrevet pai afskrevet ) Af Delkrederekonto og Reservefondét afskrevet paa ældre Fordringer ) A JDelkrederefond afskrevet ) Uopgivet. 81) og fremmed Mynt.

25 21 Private Aktiebanker Vexier ogiudenlandske Reserve- ogdelkrederefonds. Vexelobligationer.Vexier. Tegnet Aktiekapital. Ved Udgangen af Forøgelse eller Forrnindskelse (-+-) i Ved Udgangen af Diskonterede Indfriede Kjøbte i Aaret. i Aaret. i Aaret. Solgte i Aaret. Nr. F ') f F ) -F F F F ) -i F S000-F ' -F ) F F F ,26) -F F F F F F & 27) ) ± ) ") ' , ' ) _ so) ) ) ) ) } 'ensionsfond, Kr, til Fond for Afløsning af Grundfondsforskrivelserne. 4) til Pensionsfondet, 'ensionsfondet ) Fondet for Afløsning af Grundfondsforskrivelserne og Dividendefondet Cr Dispositionsfondet. 12) Dispositionsfondet.13) 510 afskrevet paa Inventar, paa Bank- Eygningen, Inventar bortskrevet med ) Afskrevet paa Bankbygningen 1 000, paa Inventar 919. aa Bankbygningeu. - 21) Afskrevet paa Inventar 128, paa. IIjemmesparebankens Organisationskonto 177. idligere afskrevet og overfort til Fond for Indfrielse af garanterede.()bligationer ) Paa Delkrederekonto idligere lidte Tab. Af Reservefondet er desuden afsat til befrygtede Tab. 26) Af Delkrederefondet er teservefondet er afskrevet som Tab og overfort til Delkrederefond ) Af Reservefond og

26 Nr. Private Aktiebanker 22 ',/ 1 (Voris.) Bankens Navn uddelt som Udbytte til Aktionærerne. /o henlagt til henlagt til Al Overskuddet er: Reservefond. Delkrederefond. henlagt til andre Fonds afskrevet som Tab. anvendt andre Øiemed i Aalesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank Rom sdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde Kristiansunds Kredit bank Privatbanken, Trondhjem Afdelingen i Kristiansund... Ha andværkerf.s Sparek., Tr.hjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.ssp.bk.,tr.hjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank Indherreds Kreditbank, Stenkjær Namdals Privatbank, Namsos Noi dlands Privatbank, BodO Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank ) ) /2 8) ) ) ) ) io o 7) 8) ) ) 20 9) ) 16 7) Tilsammen Banker Andre G Ialt 86 Banker i ) Heraf Renter af Indbetaling over Terminerne ) Heraf til Aktiekapital over indkaldte Termin( Værdipapirers Konti ) Afskrevet paa Bankbygningen, 7) Afskrevet paa Inventar. 8) f Afskrev paa Inventar 12, overført i ny Regning ) Afskrevet paa Inventar ; Gave til forulykke 1 3) Til Dækning af ældre Tab ved Hovedsædet og Afdelingen i Kristiansund er Reserve- og Udbyttereguleringaf ond

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I A P P E N D I X 1100 Varesalg notaer til kunder: Kontantsalg Returvarer og returemballage Faktura til kunder: Varesalg på kredit (salg) Vareforbrug

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014

Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014 Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014 Tjenestemændenes Låneforening 1 Indholdsfortegnelse SAMLET OVERSIGT Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning.. 4 Vedtægtsvalgte revisorers

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere