30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS"

Transkript

1 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

2 KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter At sidestille investering i egen virksomhed med investering i værdipapirer At give mulighed for udjævning af svingende indkomster At give mulighed for konsolidering af virksomheden via opsparingsordning At underskud fra virksomhed kan fradrages i anden indkomst 2...

3 KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Fuld fradragsværdi af erhvervsmæssige renteudgifter: Erhvervsmæssig gæld/renteudgifter i VSO Fradragsværdi op til 56% i stedet for ca % Selvkontrollerende system: Rentekorrektion, hvis såvel indskudskonto som kapitalafkastgrundlag er negativ 3...

4 INDSKUDSKONTO Opgøres ved start af VSO Udtryk for den virksomhedsformue, man har ved indtræden VSO Erhvervsmæssige aktiver minus gældsposter, der er placeret i VSO værdiansættelse jf. VSL 3 Udgangspunkt: fastfrosset Reguleres årligt kun med: Indskud på indskudskontoen Hævninger fra indskudskontoen 4...

5 INDSKUDSKONTO I Ø

6 KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN 6...

7 EKSEMPEL 1 PÅ UTILSIGTET BRUG AF VSO Inden VSO: optage lån 5 mio. kr. Provenu 5 mio.kr. indsættes på privat bankkonto Gæld 5 mio.kr. indskydes i VSO => negativ indskudskonto (medfører som udgangspunkt rentekorrektion) Dvs. de 5 mio. kan anvendes til privatforbrug uden hævninger 7...

8 EKSEMPEL 1 PÅ UTILSIGTET BRUG AF VSO Hele VS-overskuddet opspares med lav foreløbig skat på ca % Privatforbruget hæves på privat konto (5 mio.kr.) Sparet skat ca. 1,5 mio. kr. (forskel 56% og 22-25%= ca. 30 % af 5 mio.) Udskudt skat 1,5 mio., som skatteyder måske vil dø fra 8...

9 EKSEMPEL 2 PÅ UTILSIGTET BRUG AF VSO Virksomhed med årligt overskud på ca. 1,5 mio.kr. Indehavers privatforbrugsbehov 1 mio.kr. Optager løbende nye private lån til dækning af privatforbrug. Der stilles sikkerhed i virksomhedens aktiver Overskud op til topskattegrænsen ( kr.) hæves og beskattes Resterende privatforbrug dækkes af privat konto med låneprovenuet fra privatlån 9...

10 EKSEMPEL 2 PÅ UTILSIGTET BRUG AF VSO Overskud, der overstiger topskattegrænsen, opspares Sparet skat årligt ca kr. (forskel 56% og 22-25%=ca. 30 % af 1 mio.) Udskudt skat, som skatteyder måske vil dø fra 10...

11 ÆNDRINGER AF VIRKSOMHEDSORDNINGEN 2014 Beskatning af visse sikkerhedsstillelser Fra og med 11. juni 2014 Begrænsning af virksomhedsopsparing Fra og med 11. juni 2014 Ændring af rentekorrektionssats Fra og med indkomståret

12 SIKKERHEDSSTILLELSE FOR GÆLD, DER IKKE INDGÅR I VSO ( PRIVAT GÆLD ) Aktiver i VSO stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i VSO ( privat gæld ) 12...

13 SIKKERHEDSSTILLELSE Hvis der stilles sikkerhed i virksomhedsaktiver for gæld, der ikke indgår i VSO: Beløb svarende til den laveste værdi af Gældens størrelse (kursværdi) eller Sikkerhedsstillelsens størrelse (aktivernes handelsværdi) anses for overført til privatøkonomien Bedømmes på sikkerhedsstillelses-tidspunktet 13...

14 SIKKERHEDSSTILLELSE HVILKET BELØB BESKATTES Sikkerhed Gæld Sik- Gæld Sik- Gæld ker- ker- hed hed 14...

15 SIKKERHEDSSTILLELSE - KONSEKVENSER Eksempel: Der købes privat sommerhus i september 2014 Sikkerhedsstillelse for sommerhusgæld kr. i landbrugsejendommen Lånet placeres i privatområdet Personlig indkomst forhøjes kr. Hævet uden for hæverækkefølgen Det er uden betydning om virksomheden giver overskud og om der foretages virksomhedsopsparing 15...

16 SIKKERHEDSSTILLELSE Efterfølgende udsving i værdien af sikkerhedsstillelsen: Ingen skattemæssige konsekvenser Flydende sikkerhedsstillelser (f.x. virksomhedspant): Yderligere erhvervsaktiver = yderligere sikkerhedsstillelse, hvis sikkerhedsstillelsen var lavere end den private gæld 16...

17 EKSEMPLER PÅ SIKKERHEDSSTILLELSE Se efterfølgende dias 17...

18 VSO SIKKERHEDSSTILLELSE - KAUTION Udgangspunkt: Personlig kaution ikke i sig selv nok Konkret vurdering: I særlige tilfælde omfattet Eksempel: Arrangement i pengeinstitut Klar sammenhæng mellem mulighed for kredit/indestående på virksomhedens driftskonti Bindende svar 18...

19 VSO SIKKERHEDSSTILLELSE - GENERATIONSSKIFTE Overdragelse af del af fars landbrugsvirksomhed Far stiller sikkerhed overfor søns kreditorer Konkret vurdering At der er tale om sikkerhedsstillelse i.f.m. generationsskifte er ikke i sig selv nok til, at det er sædvanlig forretningsmæssig disposition Der lægges vægt på: Om sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Om dispositionen tjener et forretningsmæssigt formål for fars virksomhed i VSO 19...

20 VSO SIKKERHEDSSTILLELSE ANDRE KREDITORERS PANT Stillet sikkerhed med virksomhedspant Andre kreditorer også pant i virksomhedsaktiver Ved vurdering af værdi af sikkerhedsstillelsens værdi (aktivernes handelsværdi) skal andres panterettigheder tages i betragtning Udgangspunkt: ingen værdi, hvis kreditoren med virksomhedspant ikke kan opnå dækning SEGES: Formentlig beskatning i det omfang, de andre kreditorer kun delvist kan søge sig fyldestgjort i virksomhedsaktivet 20...

21 VSO DOBBELT SIKKERHEDSSTILLELSE VS-aktiv i forvejen lagt til sikkerhed for privat lån Lægges til sikkerhed for endnu et privat lån Kursværdi nyt privat lån Sikkerhedens størrelse (VS-aktivets handelsværdi) Kursværdi af det gamle private lån Sikkerhedens størrelse (VS-aktivets handelsværdi) Beskattet tidligere Ikke yderligere beskatning 21...

22 VSO SIKKERHEDSSTILLELSE SIKKERHED I PRIVATE AKTIVER Stillet sikkerhed med virksomhedspant for privat gæld Der skal stilles særskilt privat sikkerhed for et beløb, svarende til den private gælds kursværdi, hvis beskatning skal undgås Stilles der ikke særskilt privat sikkerhed svarende til den private gælds kursværdi, vil en del af virksomhedspantet reelt være stillet til sikkerhed for den private gæld 22...

23 SIKKERHEDSSTILLELSE - KASSEKREDIT Kassekredit: Trækningsret ikke lig med sikkerhedsstillelse Faktisk træk = sikkerhedsstillelse Eksempel fra Skatteministeriet: Trækningsret 1 mio.kr. Faktisk største træk hævet til privatøkonomien: kr kr. anses for overført til privatøkonomien 23...

24 SIKKERHEDSSTILLELSE HUSTRUS PRIVATE KK MED TRÆKNINGSRET PÅ 1 MIO.KR / /

25 SIKKERHEDSSTILLELSER Solidarisk hæftelse i I/S anses ikke i sig selv for at være sikkerhedsstillelse Hvis privat gæld er omfattet af virksomhedspant / ejerpant, men der er stillet særskilt sikkerhed for den private gæld: Ikke tale om sikkerhedsstillelse for privat gæld Dog vil der anses for at være stillet sikkerhed for privat gæld, hvis der alene er stillet virksomhedspant, og der ikke er stillet særskilt privat sikkerhed 25...

26 SIKKERHEDSSTILLELSER Pengeinstitutters modregningsadgang anses i sig selv ikke for sikkerhedsstillelse Men efter en konkret vurdering kan der i tilfælde af en klar sammenhæng mellem mulighed for privat kredit og indestående på virksomhedens driftskonto e.l. være tale om sikkerhedsstillelse 26...

27 SIKKERHEDSSTILLELSE UNDTAGELSE 1 Der kan stilles sikkerhed i erhvervsaktiver, hvis det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Dispositionen skal således tjene et forretningsmæssigt formål for virksomheden i VSO Der lægges vægt på løbende samhandel mv

28 SIKKERHEDSSTILLELSE UNDTAGELSE 1 SKATTEMINISTERIETS UDTALELSE OM AKTIER For at aktieinvesteringen kan anses for forretningsmæssig begrundet: Investeringen skal udspringe af et driftsmæssigt behov for virksomheden (under virksomhedsordningen). Hvis virksomheden ikke har samhandel med det selskab, der erhverves aktier i: Ikke en erhvervsmæssig begrundelse for den lånefinansierede aktieinvestering 28...

29 SIKKERHEDSSTILLELSE UNDTAGELSE 2 - STUEHUSGÆLD Der kan uden skattemæssige konsekvenser stilles sikkerhed i erhvervsaktiver til sikkerhed for gæld i ejerboligen på blandet benyttede ejendomme Dog kun hvis boligen tjener til bolig for ejer Må ikke overstige boligens værdi (ejendomsværdi eller anskaffelsessum) 29...

30 SIKKERHEDSSTILLELSE STUEHUSGÆLD Ejendommens samlede værdi 10 mio.kr., heraf stuehus 2 mio.kr. 1) Prior.gæld 10 mio.kr., heraf i PR 2 mio.kr Bolig værdi 2 mio. kr. Gæld i PR 2 mio. kr. Ingen skattemæssige konsekvenser 30...

31 SIKKERHEDSSTILLELSE UNDTAGELSE 3 Muligt at stille sikkerhed i erhvervsaktiver fra og med 11. juni 2014 til og med 31. december 2017, uden at der anses at være overført beløb til privatøkonomien Dog forudsat, at sikkerhedsstillelsen 11/ / ikke overstiger sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 Indebærer fastfrysning af værdi af sikkerhedsstillelse pr. 11/

32 SIKKERHEDSSTILLELSE AFVIKLING AF EKSISTERENDE SIKKERHEDSSTILLELSER Hvis sikkerhedsstillelser, der eksisterede 10. juni 2014, afvikles inden den 1. januar 2018, kan der spares op i perioden 11. juni december 2017 Hvis der alligevel ikke er afviklet sikkerhedsstillelse den 1. januar 2018: Opsparet overskud 11/ / overføres til beskatning hos den skattepligtige på almindelig vis (almindelig hævning) i

33 VSO FRIST FOR OMVALG FOR 2013 Hensynet bag bestemmelsen om omvalg er at sidestille skattepligtige, der allerede havde indgivet selvangivelse den 10. juni 2014, med skattepligtige, der først indgav selvangivelse fra og med den 11. juni 2014, og som derfor havde mulighed for at disponere i forhold til lovforslagets indhold. Derudover vil jeg bemærke, at når fristen for at foretage omvalg udløber den 31. marts 2015, har de skattepligtige haft mere end seks måneder til at foretage de nødvendige tilpasninger i forhold til de nye regler, som forelå ved lov nr. 992 af den 16. september Det er på den baggrund opfattelsen, at den fastsatte frist for at foretage omvalg af visse dispositioner for indkomståret 2013 er rimelig

34 34...

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere