Udarbejdet af: Dato: Sagsnummer.: Ø Version nr.: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1"

Transkript

1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: Sagsnummer.: Ø Version nr.: 1

2 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet på en effektiv økonomisk styring, en forbedring af kommunens likviditet samt gennemførelsen af omfattende investeringer i udvikling og drift. I en tid hvor de offentlige finanser er under fortsat pres og hvor kommunerne til stadighed bliver mødt med nye krav til omstillinger og effektiviseringer som følge af et øget demografisk udgiftspres og faldende skatter, har kommunalbestyrelsen vedtaget en ny økonomisk politik. Den økonomiske politik indeholder seks mål for de centrale økonomiske styringsparametre og seks økonomiske principper, som skal sikre målopfyldelsen. Den nye økonomiske politik udstikker de overordnede retningslinjer for de kommende års budgetlægning og det løbende økonomiske tilsyn. Den økonomiske politik skal samtidig medvirke til, at Faaborg-Midtfyn Kommune bevarer en solid og bæredygtig økonomi samt sikrer en politisk handlefrihed til at investere i nye indsatser. Indfrielsen af de økonomiske mål sker via en særskilt effektiviseringsstrategi. Til sammen skal den økonomiske politik og effektiviseringsstrategien sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan realisere sine mål for kommunens drift og udvikling i et flerårigt perspektiv. De økonomiske mål og principper i den økonomiske politik tages op til revision i forbindelse med den årlige budgetlægning. Effektiviseringsstrategien vedtages for en fireårig budgetperiode. Økonomiske mål Herunder følger seks økonomiske mål for Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Det samlede årsresultat skal være i balance 2. Den langfristede gæld excl. lån til byfornyelse og ældreboliger må ikke overstige 500 mio. kr. 3. Den gennemsnitlige likviditet i henhold til kassekreditreglen skal være minimum 150 mio. kr. mens ultimo beholdningen skal være minimum 50 mio. kr. 4. Anlægsrammen eksklusivt Jordpuljen skal i den fireårige budgetperiode være mellem 450 og 500 mio. kr. 5. Jordpuljen til køb af bolig- og erhvervsarealer samt byggemodning skal hvile i sig selv 6. Der skal anvises et økonomisk råderum på 180 mio. kr. over de kommende fire år, svarende til gennemsnitlig 45 mio. kr. pr. år. Målet om et samlet årsresultat i balance betyder, at summen af drifts- og anlægsudgifter samt udgifter til renter og afdrag ikke må overstige summen af skatter, tilskud og udligning samt ny låneoptagelse. Ny låneoptagelse sker i henhold til reglerne i lånebekendtgørelsen. Den langfristede gæld excl. lån til byfornyelse og ældreboliger må ikke overstige Side 2

3 500 mio. kr., svarende til ca kr. pr. indbygger. Til sammenligning har Faaborg-Midtfyn Kommune pr. 1/ en langfristet gæld på kr. pr. indbygger (eksklusiv ældreboliger). Dermed hører Faaborg-Midtfyn Kommune til blandt den 1/5 af landets kommuner, der har den laveste langfristede gæld pr. indbygger. Langfristet gæld pr. 1/1 (ekskl. ældreboliger) i kr. pr. indbygger Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets kommunale nøgletal Ny låneoptagelse skal bl.a. finansiere langsigtede investeringer i energibesparende foranstaltninger, byfornyelse og en mere effektiv drift. Hvis en kommunes gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit af de daglige indeståender de seneste 12 måneder, er negativ, sættes kommunen under administration. I praksis vil en gennemsnitlig likviditet under kr. pr. indbygger give anledning til bekymring. Med et mål om en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr., svarende til ca kr. pr. indbygger, er der indlagt en pæn sikkerhedsmargin. Det giver samtidig mulighed for, at kommunens aftaleholdere (skoler, daginstitutioner, plejecentre m.fl.) har mulighed for at bruge opsparede midler fra tidligere år, uden at kommunens likviditet kommer under pres. Side 3

4 Likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets kommunale nøgletal Den gennemsnitlige likviditet er baseret på historiske data og kan ikke stå alene som pejlemærke for den fremadrettede styring af kommunens økonomi. Der anvendes derfor et supplerende mål om en ønsket ultimo beholdning på minimum 50 mio. kr. Anlægsrammen fastlægges for en fireårig periode. Det skyldes bl.a., at den statslige låneramme og presset på de kommunale driftsbudgetter varierer fra år til år. Et årligt investeringsniveau på mellem 112,5 og 125 mio. kr., svarende til mellem kr. til kr. pr. indbygger, ligger på niveau med investeringsniveauet i en gennemsnitskommune. Nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets kommunale nøgletal Anlægsinvesteringerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har været ekstraordinære høje i 2011 og 2012 som følge af investeringer i færge og færgelejer. Herudover har staten stillet ekstraordinære store lånerammer til rådighed med henblik på at føre en ekspansiv finanspolitik i en krisetid. Side 4

5 Faaborg-Midtfyn Kommunes anlægsinvesteringer skal for hovedpartens vedkommende understøtte kommunens udviklingsstrategi og en effektiv drift. Der skal endvidere afsættes et rimeligt beløb til uforudsete anlægsudgifter inden for den årlige anlægsramme. Jordpuljen blev etableret i 2008 og finansierer køb af arealer til bolig- og erhvervsformål samt udgifter til byggemodning. Der har alle år været afholdt flere udgifter end der har været indtægter. Det skyldes bl.a. langsigtede investeringer i jordkøb kombineret med en faldende efterspørgsel som følge af finanskrisen. Der har for hele perioden været et samlet udlæg på netto 69,1 mio. kr. Til sammenligning er værdien af salgsklare arealer pr opgjort til 105,7 mio. kr. fordelt med 49,6 mio. kr. på erhvervsgrunde og 56,1 mio. kr. på boliggrunde. Der arbejdes pt. på en samlet status over aktiver i Jordpuljen inkl. arealer til byggemodning og igangværende byggemodninger. Samlet nettoresultat af Jordpuljen i kr. Der vil blive opstillet delmål for udviklingen i Jordpuljen for den forestående budgetperiode. Det endelige mål er, at jordpuljen skal hvile i sig selv senest ved udgangen af Der skal anvises et yderligere økonomisk råderum på 180 mio. kr. over de næste fire år, svarende til 45 mio. kr. i gennemsnit pr. år. eller 1,5 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. Det økonomiske råderum skal finansiere et demografisk udgiftspres og faldende skatter på anslået 12 mio. kr. pr. år. Hertil kommer behovet for finansiering af ufravigelige og dokumenterbare ændringer til basisbudgettet på såvel udgifts- som finansieringssiden. Endelig skal det økonomiske råderum muliggøre omprioriteringer og målrettede investeringer i udvikling og ny drift. Det må imødeses, at der kan blive tale om mere radikale forandringer, eftersom kommunen allerede i perioden har gennemført omstillinger og effektiviseringer for 150 mio. kr. I det omfang at det fulde beløb ikke kan findes via omstillinger og effektiviseringer vil det betyde, at en del af det økonomiske råderum skal tilvejebringes via egentlige servicereduktioner. Side 5

6 Det vil efterfølgende være op til Kommunalbestyrelsen at prioritere mellem den bestående drift og forslag til nye initiativer. Samtidig skal det demografiske udgiftspres og tendensen til faldende skatter søges imødegået ved målrettede udviklingstiltag som beskrevet i kommunens udviklingsstrategi, ligesom udgiftsstigninger til basisbudgettet skal begrænses til et minimum. Den nærmere procedure for udformning af forslag til omstilling og effektivisering fastlægges i forbindelse med den årlige budgetprocedure. Der vil som en del af proceduren blive lagt vægt på en høj grad af medinddragelse af de lokale MED-udvalg, ligesom generelle rammebesparelser via grønthøstermetoden bør undgås. Økonomiske principper Som supplement til de økonomiske mål opstilles seks økonomiske principper. De økonomiske principper er dels fastlagt ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes hidtidige erfaringer, dels ud fra anbefalinger fra centrale aktører med indsigt og ekspertise inden for offentlig økonomistyring. 1. De enkelte budgetter skal baseres på realistiske og gennemsigtige forudsætninger 2. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger 3. Alle kommunale udgifter er pr. definition styrbare 4. Der foretages en tæt og aktiv økonomistyring med henblik på at opnå de ønskede resultater og den højest mulige effektivitet 5. Ændringer til basisbudgettet skal være ufravigelige og dokumenterbare 6. Der arbejdes efter principperne mål- og rammestyring, nettobevillinger og overførsels-adgang mellem årene Supplerende skal intentionerne i den årlige økonomiaftale om serviceudgifter, anlæg og skatter overholdes. En effektiv økonomistyring starter med en god budgetlægning. Basisbudgetterne skal derfor være baseret på realistiske forudsætninger og prisgange-mængde relationer (dispositionsregnskaber), kombineret med (aktivitetsbestemt) rammestyring og en hensigtsmæssig incitament struktur. For en nærmere beskrivelse af principper for regulering af Faaborg-Midtfyn Kommunes basisbudget henvises til et særskilt notat, som kan ses på kommunens hjemmeside. Det er desuden afgørende, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger og at alle udgifter betragtes som styrbare. Der skal inden for samtlige driftsområder foretages en tæt og aktiv økonomistyring med henblik på at opnå de ønskede resultater og den højest mulige effektivitet, ligesom nødvendige justeringer af driften iværksættes tilpas rettidigt til at budgetterne overholdes. Opmærksomheden på at opnå størst mulig effekt indbefatter desuden systematisk brug af effektmåling og relevant ledelsesinformation. Side 6

7 Hvis det ikke kan lade sig gøre at holde budgettet på et givent bevillingsområde kan det blive nødvendigt at finansiere merudgifterne via kompenserende besparelser på andre områder. Stillingtagen hertil sker i direktionen og forelægges for kommunalbestyrelsen i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning. Det betyder samtidig, at det kan blive nødvendigt at tilpasse serviceniveauet i løbet af et budgetår. I andre situationer kan det være tilstrækkeligt at foretage budgetneutrale omplaceringer mellem drift, anlæg og finansiering. Fx i forbindelse med den årlige midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud. Hertil kommer mulighederne for at overføre et underskud mellem årene. Et andet og meget centralt princip i den økonomiske politik er, at ændringer til basisbudgettet skal begrænses til et minimum. Alle ændringer skal være ufravigelige og skal kunne dokumenteres. I praksis skal samtlige ændringer til basisbudgettet godkendes af økonomichef og direktion forud for kommunalbestyrelsens behandling. Det gælder generelt, at der arbejdes efter principperne fra mål- og rammestyring, nettobevillinger og overførselsadgang mellem årene. I praksis sker det inden for rammerne af kommunens aftalestyring. Her godkender kommunalbestyrelsen en række målsætninger for de centrale ydelser inden for de enkelte bevillingsområder, som skal gennemføres inden for den økonomiske ramme. Der er tale om en nettoramme hvilket vil sige, at merindtægter kan finansieres merudgifter og omvendt. Det er endvidere muligt at overføre et over- eller underskud mellem årene. Hermed bliver de budgetansvarlige mindre sårbare over for uforudsete ændringer i udgiftsniveauet i løbet af året. Der kan maksimalt overføres et underskud på 4 pct. Ved et forventet underskud på mere end 4 pct. skal der udarbejdes en handleplan som godkendes af direktionen. Det kan i sjældne tilfælde blive aktuelt at iværksætte kompenserende besparelser inden for andre dele af den kommunale organisation. Der rapporteres på de økonomiske mål i forbindelse med de månedlige økonomioversigter. På sigt indarbejdes rapporteringen i Faaborg-Midtfyn Kommunes digitale ledelsesinformation. Side 7

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere