Rønne Havn A/S. CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 Rønne Havn A/S CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

2 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne Havn A/S' bestyrelse, direktion og ledelse 10 Bestyrelsesarbejdet 14 Selskabsoplysninger 15 Beretning og udvikling i regnskabsåret 16 Ledelsens forventninger til selskabets udvikling 21 Corporate Social Responsibility 23 God selskabsledelse 25 Årsregnskab 1. januar til 31. december Anvendt regnskabspraksis 27 Resultatopgørelse 32 Balance 33 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 36 Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 1

3 Året kort fortalt ved den adm. direktør Det at have en velfungerende, tidssvarende og fleksibel havneinfrastruktur er en gevinst for et lokalsamfund, og især for et ø-samfund er det en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. Det er derfor vigtigt, at Rønne Havn A/S bliver drevet på en måde, der gør selskabet i stand til at foretage de langsigtede investeringer, der er nødvendige for at udvikle en infrastruktur, som ikke alene opfylder samfundets aktuelle behov, men også fremtidens nye behov og udfordringer. Målet er kort sagt, at Rønne Havn A/S til enhver tid skal kunne sikre Bornholm en forsyningshavn, som lever op til de krav, en moderne havn skal kunne levere. I forlængelse af det ligger også, at selskabet ved løbende at udvikle nye forretningsområder skal spille en aktiv rolle i bestræbelserne for at skabe vækst på Bornholm. Det er et stort ansvar, selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere har påtaget sig, da forudsætningen for at nå målet er, at Rønne Havn A/S indtjeningsevne skal øges betydeligt de kommende år. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at Rønne Havn A/S allerede i år har indfriet tre af de fire målsætninger, der ellers først skulle være opnået ved udgangen af At vi allerede i 2014 har indfriet disse målsætninger er i særlig grad tilfredsstillende, fordi opfyldelsen af dem er opnået sideløbende med, at selskabet har været igennem store organisatoriske ændringer samtidig med, at der er investeret i et løft af selskabets kompetenceniveau gennem målrettet efteruddannelse af medarbejderne. Et kompetenceløft på alle niveauer i organisationen er forudsætningen for, at Rønne Havn A/S vil kunne levere tidssvarende service samt planlægge og gennemføre de fremtidige investeringer. Rønne Havn A/S har i 2014 haft en tilfredsstillende udvikling og kan præsentere en markant forbedring af driftsresultatet (EBITDA) på godt 1,4 mio. kr. fra 26,1 mio kr. i 2013 til nu 27,5 mio. kr. Den positive udvikling er bl.a. resultatet af den fokusering, der er formuleret i Rønne Havn A/S forretnings- og strategiplan om dels at udvikle selskabets kerneforretninger og dels at lægge stor vægt på at reducere driftsomkostningerne. Det betyder rent faktisk, at det i 2012 opsatte resultatmål for 2016 på 7,5 mio. kr. allerede er mere end nået i 2014 med et driftsresultat på 7,8 mio. kr. Jeg må konstatere, at de organisatoriske procesforandringer, der er beskrevet i Strategi- og Forretningsplan virker efter hensigten. Det har vist sig, at den enkelte medarbejder i Rønne Havn A/S har evnet at håndtere de meget store forandringer, der er sket de sidste år. Medarbejdere, der kan agere smidigt og hurtigt tilpasse sig omverdenens krav, er en af de vigtigste konkurrenceparametre i forhold til de markeder, hvor Rønne Havn A/S forsøger at sælge sine ydelser. Forandringsvillighed og evnen til at omstille sig er en af de helt afgørende organisatoriske styrker, når nye forretningsområder skal tiltrækkes til Rønne Havn. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 2

4 2014 var et godt, men også arbejdsomt år for selskabet, hvor der på en række økonomiske parametre blev sat nye rekorder i selskabets historie. Det drejer sig bl.a. om følgende: Højeste omsætning Bedste driftsresultat Højeste soliditet Højeste EBITDA Højeste egenkapital Laveste langfristede gæld (excl. reserve for pengestrømsafdækning) Året har ligeledes budt på gennemførelsen af en række vigtige strategiske initiativer som: Påbegyndelsen af flere kvalitetscertificeringer, der forventes afsluttet med, at Rønne Havn A/S i foråret 2015, som den første i verden, bliver certificeret inden for de fire kvalitetsstandarder Forundersøgelser og opstart på udarbejdelsen af en langsigtet Masterplan for havnen Opstart på en løbende implementering af Anbefalinger til god selskabsledelse De omtalte tiltag skal ses som delelementer i den overordnede Strategi- og Forretningsplan , der sikrer en kontinuerlig udvikling af selskabet med særlig fokus på optimering og effektivisering af de enkelte processer. Der skal også sættes fokus på udvikling og uddannelse af bestyrelse, direktion og medarbejdere. Det vil i sig selv styrke selskabets konkurrenceevne og investeringsevne i de kommende år. Årets resultat overgår alt i alt ledelsens generelle forventninger. Investeringsevnen skal øges Det at udbygge havneinfrastruktur på Bornholm er langt dyrere end de fleste andre steder i Danmark. For Rønne Havns vedkommende skyldes det, at havnen med sin vestvendte placering er udsat for vejrpåvirkninger, der kan sammenlignes med dem, de jyske vestkysthavne er udsat for. Rønne Havn A/S skal styrke sin økonomiske stilling, så selskabet vil være i stand til at udbygge havnen med henblik på at kunne servicere Bornholms indbyggere og øens erhvervsliv på tilfredsstillende vis. Et Bornholm uden en tidssvarende og konkurrencedygtig forsyningshavn vil svække udviklingen af det bornholmske samfund. Det vil vi ikke tillade! I 2015 vil Bornholm få reduceret indtægten fra krydstogtsturismen, idet kun ca. 20 krydstogtsskibe kommer til Rønne. Det skyldes, at de fleste krydstogtsskibe nu er blevet så store, at Rønne Havn A/S ikke længere kan tilbyde den nødvendige havneinfrastruktur. Udviklingen i størrelsen af skibe begrænser sig ikke kun til krydstogtssegmentet, men gælder også for de øvrige skibe, der besejler havnen. Rønne Havn A/S håndterer ca. 1 million tons gods over kaj udover det gods, der fragtes med færgerne. Mange bornholmske virksomheders produktion og konkurrenceevne er afhængig af, at Rønne Havn Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 3

5 A/S formår at levere en infrastruktur, der kan håndtere konkurrencedygtig tonnage. For at klare dette er det målsætningen, at Rønne Havn A/S i første omgang opnår en indtjeningsevne, der ligger på niveau med gennemsnittet i branchen - vel og mærke uden at hæve priserne med mere end pristallet. Målet er, at indtjeningsevnen skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche, således at Rønne Havn A/S vil kunne gennemføre de omfattende infrastrukturinvesteringer, der er nødvendige for at servicere Bornholm på forsvarlig vis og dermed være med til at skabe den nødvendige vækst på øen i årene fremover. Vi har i 2014 taget et stort skridt i den rigtige retning, og vi har leveret et tilfredsstillende resultat, men vi er samtidig fuldt bevidste om, at fremtidssikringen af havnen, som en vital del af Den bornholmske motorvej, kræver yderligere resultater. Og dem er vi klar til at levere! Thomas Bendtsen Adm. direktør Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 4

6 Hoved- og nøgletal Udvikling i 2014 i forhold til Udvikling Skibsanløb (antal) ,9 % Tons gods (mio.) 1,35 1,39 + 2,3 % Antal passagerer (mio.) 1,40 1,50 + 7,0 % Antal biler (mio.) 0,32 0,34 + 8,2 % Omsætning (mio.) 54,3 55,4 + 2,1 % Primær driftsomkostning (mio.) 28,2 27,9-0,9 % Årsresultat (mio.) 6,5 7, % Langfristet gæld (mio.) (excl. pengestrømsafdækning) 98,0 80,5-17,7 % Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 5

7 Fem års hovedtalsoversigt *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal For definitioner se i afsnit om anvendt regnskabspraksis. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 6

8 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Rønne Havn A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 25. februar 2015 Direktion: Thomas Bendtsen Adm. direktør Max Hansen Økonomidirektør Bestyrelse: Thomas Thors Ernst Jensen Winni Grosbøll Formand Næstformand Steen Colberg Jensen Kirstine van Sabben Jess C. Persson Lejf Pedersen Lars Karlsson Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 7

9 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Rønne Havn A/S Vi har revideret årsregnskabet for Rønne Havn A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 8

10 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Rønne, den 26. februar 2015 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens-Otto A. Sonne Statsautoriseret revisor Henrik Westh Thorsen Statsautoriseret revisor Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 9

11 Rønne Havn A/S bestyrelse, direktion og ledelse Bestyrelse Thomas Thors Alder: 65 år Læge Formand for bestyrelsen i 2012 Indtrådt i bestyrelsen i 2012, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Praktiserende Læge Fhv. borgmester, Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Ernst Jensen Alder: 60 år Bager Næstformand for bestyrelsen i 2010 Indtrådt i bestyrelsen i 2010, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Formand for LO Bornholms bestyrelse Formand for BornPro s bestyrelse (Bornholms Produktionsskole) Bestyrelsesmedlem i AOF Bornholm Bestyrelsesmedlem i Bornholms Efterskole Særlige kompetencer: Samarbejde forhandlings- og løsningsorienteret. Arbejdsmiljø. Winni Grosbøll Alder: 38 år Cand.mag. historie og samfund Bestyrelsesmedlem Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Borgmester, Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 10

12 Steen Colberg Jensen Alder: 57 år Tømmermester Indtrådt i bestyrelsen i 2011, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Selvstændig erhvervsdrivende Viceborgmester Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Kirstine van Sabben Alder: 38 år Malermester Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Selvstændig erhvervsdrivende Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Jess C. Persson Alder: 39 år Skibsfører Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Styrmand Særlige kompetencer: Navigatør Politisk erfaring Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 11

13 Lejf Pedersen Alder: 62 år Skibsmægler Indtrådt i bestyrelsen i 2008, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelses-erhverv. Særlige Kompetencer: Ledelseserfaring som selvstændig erhvervsdrivende Erhvervserfaring som skibsmægler, befragter. Søret. Lars Karlsson Alder: 66 år Ingeniør i skibsbyggeri Forretningsudvikling v/linköping Universitet Indtrådt i bestyrelsen i 2013, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Malmø Lastbilcentral, Formand PortSide Pension, Formand Sikuki Nuuk Harbour A/S, Formand Oskarshamns Hamn AB, næstformand Frederikshavns Havn A/S, næstformand Særlige kompetencer: Ledelses- og bestyrelseserfaring fra en lang række svenske og danske selskaber. Særlig viden om havnedrift. Strategiudvikling og organisationsopbygning. Erhvervspolitisk erfaring som tidligere adm. Direktør for CMP. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 12

14 Direktion Adm. direktør Thomas Bendtsen Alder: 44 år. Tiltrådt som adm. direktør nov Ledelseserhverv: Nordea, lokalbankråd Danske Havnes bestyrelse Offshore Center Bornholm Uddannelse: Skibsfører Merkonom i ledelse HD-Økonomi- og procesledelse Executive MBA (shipping & logistic) Chefgruppe Chef for krydstogt og sikkerhed Niels Lundberg Alder: 58 år Udnævnt 2012 Teknisk chef Jørn Nygaard Alder: 48 år Tiltrådt i 2012 Chef for Maritim Service Ulla Kiersgaard Alder: 47 år Tiltrådt i 2013 Økonomidirektør Max Hansen Alder: 55 år Tiltrådt som økonomidirektør i 2014 Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelseserhverv Uddannelse: HD i Regnskab og Økonomistyring Mini-MBA (Diplomledelse) Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 13

15 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier, politikker m.v. Orientering fra direktionen til bestyrelsen sker ved hvert bestyrelsesmøde samt ved skriftlige månedsrapporteringer. Rapporteringen omfatter forhold vedrørende den økonomiske stilling, lønsomhed, udvikling og af andre forhold af relevans for selskabet. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året samt efter behov. I 2014 blev der afholdt seks bestyrelsesmøder, og der er planlagt fire ordinære bestyrelsesmøder i Afholdte bestyrelsesmøder i februar april juni september november december 2014 Planlagte bestyrelsesmøder i februar juni september december 2015 Bestyrelsen modtager som anført en gang månedligt en skriftlig orientering om selskabets drift og økonomi samt væsentlige identificerede risici. Bestyrelsen træffer ud over beslutninger vedrørende betydende driftsforhold blandt andet beslutninger om kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, langsigtede forpligtelser, væsentlige politikker og revisionsforhold. Bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender årligt forretningsordenen og fastlægger herunder de krav, der skal stilles til den rapportering, der skal ske til bestyrelsen samt til de krav, der skal opfyldes til den øvrige kommunikation mellem de to ledelsesorganer. Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der sammen med direktionen blandt andet tilrettelægger bestyrelsens møder. Formandens og i dennes fravær næstformandens specifikke opgaver er fastlagt i forretningsordenen. Bestyrelsen evaluerer årligt både bestyrelsens og direktionens arbejde, resultater og sammensætning. Samtidig evalueres samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen vurderer årligt, hvorvidt der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Desuden fastlægger bestyrelsen årligt sine væsentligste opgaver i relation til den løbende vurdering af direktionens arbejde samt af, hvorledes den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet skal foregå. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 14

16 Selskabsoplysninger Selskabet Rønne Havn A/S Sydhavnsvej Rønne Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR. Nr Stiftet: 25. juni 2004 Hjemsted: Rønne Regnskabsår: 1. januar 31. december Revision Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal Rønne Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 7. april 2015 kl på selskabets adresse. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 15

17 Beretning Hovedaktivitet Rønne Havn A/S forestår anlæg og drift af havneinfrastrukturen herunder dækkende værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Selskabet kan stille kraner, pakhuse og andre faciliteter til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. Udvikling i regnskabsåret Generelt Rønne Havn A/S resultat for år 2014 udviser et overskud på 7,8 mio. kr. mod et forventet resultat på 6,0 mio. kr. ved årets indgang. Bestyrelsen for Rønne Havn A/S fastlagde i 2012 retningslinjerne for selskabets udvikling ved udarbejdelsen af Strategi- og Forretningsplan Som et led i dette arbejde blev der i 2012 igangsat et større arbejde med at gennemgå driftsprocesserne for at identificere og gennemføre effektivitetstiltag. Dette arbejde har påvirket årsresultatet positivt. Der vil i årene fremover løbende blive arbejdet med procesforbedringer, således at de opstillede målsætninger i Strategi- og Forretningsplan nås. Selskabets kapitalejere udarbejdede i 2012 en Ejerstrategi, der angiver kapitalejernes forventninger til udviklingen i Rønne Havn A/S. Kapitalejerne har i Ejerstrategien ligeledes tilkendegivet, at kapitalejerne vil geninvestere det udbytte, kapitalejerne i givet fald har ret til at kræve af selskabet. Bestyrelsen er tilfreds med beslutningen, da den har givet selskabet en øget mulighed for at samle noget af den kapital, der er nødvendig for at fremtidssikre havnen. Årets resultat er, set i forhold til selskabets fremtidige investeringsbehov, ikke tilstrækkeligt stort. For at kunne forestå den nødvendige fremtidssikring af havneinfrastrukturen vil selskabet, selv med en optimal indtjening, have behov for at opbygge den likvide kapital i årtier. Bestyrelsen anser selskabets årsresultat for tilfredsstillende set i lyset af selskabets udvikling de seneste år. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 16

18 Omsætning Den samlede omsætning for Rønne Havn A/S udgjorde i ,4 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end i Den stigende omsætning er opnået gennem vækst i enkelte forretningsområder og på trods af fald i omsætningen på andre områder. Nedenstående fig. viser omsætningens fordeling og udvikling på kerneforretningsområderne i Rønne Havn A/S. Skibs- og vareindtægter Skibsindtægter Skibs- og vareindtægterne i Rønne Havn A/S udgjorde 35 % af den samlede omsætning. Skibs- og vareindtægterne blev i 2014 i alt på 19,7 mio. kr. Det betød, at Rønne Havn A/S dermed fik en nedgang i skibs- og vareindtægterne fra 2013 til 2014 på 0,2 mio. kr. (1,3 %). Forklaringen er primært en forandring i varegruppesammensætningen. Antal skibsanløb steg i perioden fra 2013 til Rønne Havn A/S fik således 27 flere skibsanløb i Væksten i antal anløb skyldes primært en stigning på 39 (5,2 %) anløb af bulkskibe, mens der var et fald i antal anløb af skole-, miljø- og militærfartøjer. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 17

19 Nedenstående fig. viser udviklingen i antal skibsanløb og antal krydstogtsanløb. Krydstogtssæsonen 2014 blev en middelsæson, hvor der anløb i alt 26 krydstogtsskibe langs kaj, hvilket er 3 mere end i Vareindtægter Godsmængden, der passerede gennem havnen, blev i 2014 på 1,4 mio. tons og er dermed på niveau med 2013 og Den totale tonsmængde steg dog med 0,03 mio. tons fra 2013 til Væksten i tonsmængden fordeler sig med et fald på 0,9 % i indgående og en vækst på 6,3 % i udgående godsmængde. Denne vækst kan først og fremmest relateres til en positiv udvikling i færgegods. Nedenstående fig. viser fordelingen af godsmængderne og udviklingen i den totale godsmængde i tons. Godsmængder Indgået og udgået Ændr. I tons 1000 tons Ændring i % Indgået gods ,9% Udgået gods ,3% I alt ,3% Ladningsarter Ændr. I tons Ændring i % Færgegods ,4% Bulkgods ,6% Flydende bulk ,5% ,3% Bil- og passagerindtægter Bil- og passagerindtægterne blev i alt på 13,3 mio. kr. og udgjorde dermed 24 % af omsætning i 2014 for Rønne Havn A/S. Det resulterede i en omsætningsvækst på 0,4 mio. kr. Antal biler, der passerede igennem havnen, blev på stk., hvilket svarer til en fremgang på stk. (2,9 %) i forhold til Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 18

20 Antallet af passagerer, der passerede gennem havnen i 2014, viste ligeledes en fremgang i forhold til I alt passerede 1,5 mio. passagerer havnen i 2014, hvilket svarer til en fremgang på (2,0 %) passagerer i forhold til Herunder ses udviklingen i antal biler og passagerer. Areal- og bygningsleje Udlejning af arealer og bygninger er en vigtig indtægtskilde for Rønne Havn A/S. I 2014 udgjorde udlejning af arealer og bygninger 11 % af den totale omsætning, som blev på i alt 6,3 mio. kr. Rønne Havn A/S råder over et areal på ca m 2, og ved udgangen af året var godt m 2 udlejet, hvorved arealudlejningsprocenten for det udlejningsareal, der er til rådighed, nærmer sig 90 %. Den største del af det øvrige areal er brugt til veje og pladser, herunder opmarcharealer til færgerne og P-pladser. Rønne Havn A/S er tæt på at have brugt sine ledige kvalitetsarealer. Selskabet kan dog stadigvæk tilbyde mindre arealer til virksomheder, der har behov for at være placeret tæt på havnen. Vi forudser, at der i fremtiden vil være mangel på areal i Rønne Havn til forretningsudvikling. Det er en problemstilling, som selskabet arbejder fokuseret og målrettet på at løse og fastlægge i sin Masterplan. Arbejdet med Masterplanen forventes færdiggjort i Serviceydelser Omsætningen af serviceydelser ved udlejning af kraner, lods-, bugser- og offshore-service m.m., der i år 2014 udgjorde 23 % af den samlede omsætning, blev på 12,7 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. i Omsætningen blev dermed lidt større end forventet. Omkostninger Primære driftsomkostninger Året har i høj grad været præget af forskellige tiltag, der har medført og fortsat vil medføre væsentlige reduktioner i omkostningerne gennem bl.a. effektiviseringer af diverse processer i hele organisationen. De gennemførte organisationsændringer i 2013 har medført, at arbejdsstyrken i Rønne Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 19

21 Havn A/S nu er på 22 årsværk. Organisationsændringerne vil i 2015 slå helt igennem og vise sig ved et yderligere fald i antallet af årsværk. De primære driftsudgifter for Rønne Havn A/S udgjorde i ,9 mio. kr., hvilket er ca. 0,6 mio. kr. mere end forventet. Årsagen til merforbruget er bla. fratrædelsesgodtgørelser til fratrådte medarbejdere samt vækst i marginalomkostninger drevet af en forøget aktivitetsportefølje. Det forventes, at der i de kommende år vil ske en forøgelse af driftsomkostningerne til sikring af de ydre værker, da ledelsen forventer, at de globale klimaforandringer vil kræve ekstraordinære tiltag for at sikre havnens funktion. Gager, løn og pensioner Udgifter til vederlag til bestyrelsen for Rønne Havn A/S samt lønninger og pensioner til ansatte har i alt beløbet sig til 13,7 mio. kr. Rønne Havn A/S har i alt i 2014 beskæftiget 24 personer, omregnet til heltidsansatte. Der er i året udbetalt følgende vederlag til bestyrelsen*: Thomas Thors, Bestyrelsesformand ( ) kr Ernst Jensen, Næstformand for bestyrelsen ( ) kr Winni Grosbøll, bestyrelsesmedlem ( ) kr Steen Colberg Jensen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Kirstine van Sabben, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lejf Pedersen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Jess C. Persson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Karlsson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Kjøller, bestyrelsesmedlem ( ) kr Leif Olsen, bestyrelsesmedlem ( ) kr René Nordin Bloch, bestyrelsesmedlem ( ) kr *Der er periodiserede poster på bestyrelseshonorarer på kr., der vil blive reguleret i Der er i året udbetalt 1,87 mio. kr. i vederlag og pension til direktionen. Der er ikke indgået incitamentsordninger for direktionen i 2014 og Afskrivninger Årets afskrivninger inkl. fortjeneste/tab på afhændede anlægsaktiver blev på 14,1 mio. kr., hvilket er som budgetteret. Finansielle poster De finansielle poster blev netto på 5,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end forventet ved årets start. Omkostningsforøgelsen til de finansielle poster skyldes, at Rønne Havn A/S i 2014 ekstraordinært indfriede 3 langfristede lån på i alt 9,0 mio. kr. med tilhørende fast-renteswap. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 20

22 Investeringer Rønne Havn A/S har i årets løb foretaget mindre anlægsinvesteringer i forbindelse med en sikring af de ydre dækværker og udskiftning af ældre pullerter. Anlægsinvesteringerne har beløbet sig til 0,7 mio. kr., der er finansieret af den løbende drift. Særlige risici Finansielle risici For Rønne Havn A/S gælder det, at omsætning og varekøb primært handles i danske kroner. Derfor er selskabet ikke udsat for valutarisici af særlig betydning. Den rentebærende gæld for Rønne Havn A/S er optaget som enten fastforrentede lån eller variabelt forrentede lån med en tilhørende fastrente-swap-aftale. Moderate ændringer i renteniveauet vil derfor ikke have nogen væsentlig effekt på havnens omkostninger til servicering af gælden. Rønne Havn A/S er ikke udsat for særlige driftsmæssige risici ud over, hvad der er normalt for branchen. Videnressourcer I Rønne Havn A/S forretningsgrundlag indgår etablering af anlæg til og drift af havnens infrastruktur som en væsentlig aktivitet. Udgangspunktet er, at selskabet skal kunne levere højteknologiske, driftssikre og tidssvarende infrastrukturanlæg til selskabets kunder. Den service, selskabet skal yde, skal være af højeste kvalitet, hvilket stiller særlige og store krav til selskabets videnressourcer. For til stadighed at kunne levere hensigtsmæssige og tidssvarende kvalitetsløsninger er det afgørende, at Rønne Havn A/S kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt videns- og uddannelsesniveau. Det er Rønne Havn A/S målsætning, at selskabet har den nyeste viden og hurtig organisatorisk omstillingsevne. Derfor investeres der løbende i uddannelse af medarbejdere på alle organisatoriske niveauer, ligesom der løbende investeres i proces- og kvalitetsforbedrende værktøjer. Ledelsens forventning til selskabets udvikling En del af grundlaget for den fortsatte udvikling af Rønne Havn A/S er størrelsen af de godsmængder, der importeres og eksporteres over havnens bolværker samt af transporten af biler og passagerer. Derudover er væksten i den omsætning, der ikke drives af lokalt forbrug på Bornholm, en vigtig del af havnens aktiviteter. Det gælder eksempelvis anløb af krydstogtskibe. Dertil kommer, at udlejning af arealer og bygninger bidrager markant til omsætningen. Det er derfor vigtigt, at lejemål fastholdes, og at Rønne Havn A/S fortsat kan tilbyde velbeliggende arealer til virksomheder, der har behov for at være placeret på havnen. Foreløbige undersøgelser viser, at en udbygning af havnen, der dels vil kunne løfte de fremtidige krav til havnens forsyningsrolle, dels vil kunne løfte håndteringen af eksterne markeder som f.eks krydstogt, vil beløbe sig til omkring 700 mio. kr. Selskabets ledelse arbejder med en Masterplan, der indeholder mulighed for etablering af den nødvendige infrastruktur inden for de nuværende rammer, og desuden indeholder mulighed for en søværts udvidelse, således at selskabet i fremtiden vil kunne løfte opgaven Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 21

23 som forsyningshavn og samtidig vil kunne styrke sin rolle som vækstmotor for Rønne og det øvrige Bornholm. Ledelsen forventer at kunne iværksætte en forundersøgelse inkl. en VVM-redegørelse med henblik på at få indhentet de nødvendige tilladelser i løbet af de kommende år. Det vil betyde, at en etapevis udbygning kan påbegyndes, når selskabets investeringsevne og risikoprofil tillader det. Krydstogtsmarkedet er et af havnens strategiske fokusområder, og selskabet vil fortsætte sin direkte markedsføring overfor krydstogtsbranchen. Rønne Havn A/S har tidligere haft en forventning om, at krydstogtbesejlingen kunne få stor betydning for havnen. Det bunder bl.a. i, at der i branchen er en klar forventning om, at markedet for krydstogtsturisme vil fortsætte de seneste 10 års vækst og udvikling. Som en konsekvens af implementeringen af nye udledningsregler for svovlindhold i skibsbrændstof og indsættelsen af større og større fartøjer er markedet for det krydstogtssegment, havnens eksisterende infrastruktur kan håndtere, stærkt reduceret. Dette har medført et fald fra 44 krydstogtsanløb i 2012 til omkring 20 tilmeldinger i For at kunne udnytte Bornholms gunstige beliggenhed i forhold til krydstogtsmarkedet og dermed fastholde og øge Bornholms markedsandel af det voksende marked, er det nødvendigt, at selskabet hurtigst muligt løfter sin investeringsevne, således at de nødvendige faciliteter og anlæg kan etableres. Rønne Havn A/S er, for at kunne leve op til selskabets strategi, nødt til hurtigst muligt at bringe selskabet i en position, hvor selskabet med minimal risiko kan forestå den nødvendige fremtidssikring af infrastrukturen. Der vil derfor fortsat være fokus på en stram økonomisk styring. Selskabets langsigtede og overordnede målsætning er at skabe det nødvendige overskud og dermed oparbejde det kapitalberedskab, der er nødvendigt for at selskabet kan foretage de investeringer i havneinfrastrukturen, der skal sikre serviceringen af det bornholmske samfund bedst muligt. Det første skridt er at nedbringe selskabets langfristede gæld. Rønne Havn A/S har de sidste tre år formået at nedbringe den langfristede gæld med knap 20 mio. kr. årligt. Det betyder, at den langfristede gæld er reduceret fra 147 mio. kr. til 89 mio. kr. Selskabet forventer, at den ekstraordinære nedbringelse vil fortsætte i 2015, hvilket dog er betinget af renteniveauet. Alternativt vil kapitalberedskabet, og dermed opsparingen i selskabet, øges. Kapitalejerne indgik i 2013 en aktionæroverenskomst benævnt Ejerstrategi for Rønne Havn A/S. Kapitalejerne har som et led i denne strategiplan fastsat økonomiske måltal for selskabet. Nedenstående viser status for udvikling og budgettal for 2015 i forhold til kapitalejernes forventninger: Måltal i ejerstrategi Budget 2015 Egenkapitalandel > 60 % 42,5 % 47,8 % 53,1 % Egenkapitalforrentning > 5 % 7,6 % 8,3 % 10,0 % Nominel egenkapitalforrentning målt over en rullende 10-årig periode > 10 % 4,7 % 5,5 % 6,5 % Overskudsgrad > 15 % 22,2 % 24,0 % 24,9 % Lønninger og gager / omsætningen < 25 % 26,0 % 24,6 % 24,9 % Endvidere har selskabets majoritetsaktionær udtalt, at man ikke har til hensigt at forlange udbytte af virksomheden, såfremt Rønne Havn A/S anvender den opsparede kapital til geninvestering i den nødvendige infrastruktur og i de forretningsområder, der kan skabe aktivitet og vækst i det bornholmske samfund. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 22

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer: Dalum Møllervej 18 5250 Odense SV CVR-nummer: 47325617 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN KONVOLUTTEN APS VESTERBALLEVEJ 2 B, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.07.2011-30.06.2012 19. REGNSKABSÅR CVR. NR. 17 36 65 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere