Rønne Havn A/S. CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 Rønne Havn A/S CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

2 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne Havn A/S' bestyrelse, direktion og ledelse 10 Bestyrelsesarbejdet 14 Selskabsoplysninger 15 Beretning og udvikling i regnskabsåret 16 Ledelsens forventninger til selskabets udvikling 21 Corporate Social Responsibility 23 God selskabsledelse 25 Årsregnskab 1. januar til 31. december Anvendt regnskabspraksis 27 Resultatopgørelse 32 Balance 33 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 36 Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 1

3 Året kort fortalt ved den adm. direktør Det at have en velfungerende, tidssvarende og fleksibel havneinfrastruktur er en gevinst for et lokalsamfund, og især for et ø-samfund er det en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. Det er derfor vigtigt, at Rønne Havn A/S bliver drevet på en måde, der gør selskabet i stand til at foretage de langsigtede investeringer, der er nødvendige for at udvikle en infrastruktur, som ikke alene opfylder samfundets aktuelle behov, men også fremtidens nye behov og udfordringer. Målet er kort sagt, at Rønne Havn A/S til enhver tid skal kunne sikre Bornholm en forsyningshavn, som lever op til de krav, en moderne havn skal kunne levere. I forlængelse af det ligger også, at selskabet ved løbende at udvikle nye forretningsområder skal spille en aktiv rolle i bestræbelserne for at skabe vækst på Bornholm. Det er et stort ansvar, selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere har påtaget sig, da forudsætningen for at nå målet er, at Rønne Havn A/S indtjeningsevne skal øges betydeligt de kommende år. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at Rønne Havn A/S allerede i år har indfriet tre af de fire målsætninger, der ellers først skulle være opnået ved udgangen af At vi allerede i 2014 har indfriet disse målsætninger er i særlig grad tilfredsstillende, fordi opfyldelsen af dem er opnået sideløbende med, at selskabet har været igennem store organisatoriske ændringer samtidig med, at der er investeret i et løft af selskabets kompetenceniveau gennem målrettet efteruddannelse af medarbejderne. Et kompetenceløft på alle niveauer i organisationen er forudsætningen for, at Rønne Havn A/S vil kunne levere tidssvarende service samt planlægge og gennemføre de fremtidige investeringer. Rønne Havn A/S har i 2014 haft en tilfredsstillende udvikling og kan præsentere en markant forbedring af driftsresultatet (EBITDA) på godt 1,4 mio. kr. fra 26,1 mio kr. i 2013 til nu 27,5 mio. kr. Den positive udvikling er bl.a. resultatet af den fokusering, der er formuleret i Rønne Havn A/S forretnings- og strategiplan om dels at udvikle selskabets kerneforretninger og dels at lægge stor vægt på at reducere driftsomkostningerne. Det betyder rent faktisk, at det i 2012 opsatte resultatmål for 2016 på 7,5 mio. kr. allerede er mere end nået i 2014 med et driftsresultat på 7,8 mio. kr. Jeg må konstatere, at de organisatoriske procesforandringer, der er beskrevet i Strategi- og Forretningsplan virker efter hensigten. Det har vist sig, at den enkelte medarbejder i Rønne Havn A/S har evnet at håndtere de meget store forandringer, der er sket de sidste år. Medarbejdere, der kan agere smidigt og hurtigt tilpasse sig omverdenens krav, er en af de vigtigste konkurrenceparametre i forhold til de markeder, hvor Rønne Havn A/S forsøger at sælge sine ydelser. Forandringsvillighed og evnen til at omstille sig er en af de helt afgørende organisatoriske styrker, når nye forretningsområder skal tiltrækkes til Rønne Havn. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 2

4 2014 var et godt, men også arbejdsomt år for selskabet, hvor der på en række økonomiske parametre blev sat nye rekorder i selskabets historie. Det drejer sig bl.a. om følgende: Højeste omsætning Bedste driftsresultat Højeste soliditet Højeste EBITDA Højeste egenkapital Laveste langfristede gæld (excl. reserve for pengestrømsafdækning) Året har ligeledes budt på gennemførelsen af en række vigtige strategiske initiativer som: Påbegyndelsen af flere kvalitetscertificeringer, der forventes afsluttet med, at Rønne Havn A/S i foråret 2015, som den første i verden, bliver certificeret inden for de fire kvalitetsstandarder Forundersøgelser og opstart på udarbejdelsen af en langsigtet Masterplan for havnen Opstart på en løbende implementering af Anbefalinger til god selskabsledelse De omtalte tiltag skal ses som delelementer i den overordnede Strategi- og Forretningsplan , der sikrer en kontinuerlig udvikling af selskabet med særlig fokus på optimering og effektivisering af de enkelte processer. Der skal også sættes fokus på udvikling og uddannelse af bestyrelse, direktion og medarbejdere. Det vil i sig selv styrke selskabets konkurrenceevne og investeringsevne i de kommende år. Årets resultat overgår alt i alt ledelsens generelle forventninger. Investeringsevnen skal øges Det at udbygge havneinfrastruktur på Bornholm er langt dyrere end de fleste andre steder i Danmark. For Rønne Havns vedkommende skyldes det, at havnen med sin vestvendte placering er udsat for vejrpåvirkninger, der kan sammenlignes med dem, de jyske vestkysthavne er udsat for. Rønne Havn A/S skal styrke sin økonomiske stilling, så selskabet vil være i stand til at udbygge havnen med henblik på at kunne servicere Bornholms indbyggere og øens erhvervsliv på tilfredsstillende vis. Et Bornholm uden en tidssvarende og konkurrencedygtig forsyningshavn vil svække udviklingen af det bornholmske samfund. Det vil vi ikke tillade! I 2015 vil Bornholm få reduceret indtægten fra krydstogtsturismen, idet kun ca. 20 krydstogtsskibe kommer til Rønne. Det skyldes, at de fleste krydstogtsskibe nu er blevet så store, at Rønne Havn A/S ikke længere kan tilbyde den nødvendige havneinfrastruktur. Udviklingen i størrelsen af skibe begrænser sig ikke kun til krydstogtssegmentet, men gælder også for de øvrige skibe, der besejler havnen. Rønne Havn A/S håndterer ca. 1 million tons gods over kaj udover det gods, der fragtes med færgerne. Mange bornholmske virksomheders produktion og konkurrenceevne er afhængig af, at Rønne Havn Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 3

5 A/S formår at levere en infrastruktur, der kan håndtere konkurrencedygtig tonnage. For at klare dette er det målsætningen, at Rønne Havn A/S i første omgang opnår en indtjeningsevne, der ligger på niveau med gennemsnittet i branchen - vel og mærke uden at hæve priserne med mere end pristallet. Målet er, at indtjeningsevnen skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche, således at Rønne Havn A/S vil kunne gennemføre de omfattende infrastrukturinvesteringer, der er nødvendige for at servicere Bornholm på forsvarlig vis og dermed være med til at skabe den nødvendige vækst på øen i årene fremover. Vi har i 2014 taget et stort skridt i den rigtige retning, og vi har leveret et tilfredsstillende resultat, men vi er samtidig fuldt bevidste om, at fremtidssikringen af havnen, som en vital del af Den bornholmske motorvej, kræver yderligere resultater. Og dem er vi klar til at levere! Thomas Bendtsen Adm. direktør Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 4

6 Hoved- og nøgletal Udvikling i 2014 i forhold til Udvikling Skibsanløb (antal) ,9 % Tons gods (mio.) 1,35 1,39 + 2,3 % Antal passagerer (mio.) 1,40 1,50 + 7,0 % Antal biler (mio.) 0,32 0,34 + 8,2 % Omsætning (mio.) 54,3 55,4 + 2,1 % Primær driftsomkostning (mio.) 28,2 27,9-0,9 % Årsresultat (mio.) 6,5 7, % Langfristet gæld (mio.) (excl. pengestrømsafdækning) 98,0 80,5-17,7 % Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 5

7 Fem års hovedtalsoversigt *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal For definitioner se i afsnit om anvendt regnskabspraksis. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 6

8 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Rønne Havn A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 25. februar 2015 Direktion: Thomas Bendtsen Adm. direktør Max Hansen Økonomidirektør Bestyrelse: Thomas Thors Ernst Jensen Winni Grosbøll Formand Næstformand Steen Colberg Jensen Kirstine van Sabben Jess C. Persson Lejf Pedersen Lars Karlsson Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 7

9 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Rønne Havn A/S Vi har revideret årsregnskabet for Rønne Havn A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 8

10 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Rønne, den 26. februar 2015 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens-Otto A. Sonne Statsautoriseret revisor Henrik Westh Thorsen Statsautoriseret revisor Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 9

11 Rønne Havn A/S bestyrelse, direktion og ledelse Bestyrelse Thomas Thors Alder: 65 år Læge Formand for bestyrelsen i 2012 Indtrådt i bestyrelsen i 2012, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Praktiserende Læge Fhv. borgmester, Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Ernst Jensen Alder: 60 år Bager Næstformand for bestyrelsen i 2010 Indtrådt i bestyrelsen i 2010, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Formand for LO Bornholms bestyrelse Formand for BornPro s bestyrelse (Bornholms Produktionsskole) Bestyrelsesmedlem i AOF Bornholm Bestyrelsesmedlem i Bornholms Efterskole Særlige kompetencer: Samarbejde forhandlings- og løsningsorienteret. Arbejdsmiljø. Winni Grosbøll Alder: 38 år Cand.mag. historie og samfund Bestyrelsesmedlem Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Borgmester, Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 10

12 Steen Colberg Jensen Alder: 57 år Tømmermester Indtrådt i bestyrelsen i 2011, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Selvstændig erhvervsdrivende Viceborgmester Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Kirstine van Sabben Alder: 38 år Malermester Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Selvstændig erhvervsdrivende Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Jess C. Persson Alder: 39 år Skibsfører Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Styrmand Særlige kompetencer: Navigatør Politisk erfaring Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 11

13 Lejf Pedersen Alder: 62 år Skibsmægler Indtrådt i bestyrelsen i 2008, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelses-erhverv. Særlige Kompetencer: Ledelseserfaring som selvstændig erhvervsdrivende Erhvervserfaring som skibsmægler, befragter. Søret. Lars Karlsson Alder: 66 år Ingeniør i skibsbyggeri Forretningsudvikling v/linköping Universitet Indtrådt i bestyrelsen i 2013, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Malmø Lastbilcentral, Formand PortSide Pension, Formand Sikuki Nuuk Harbour A/S, Formand Oskarshamns Hamn AB, næstformand Frederikshavns Havn A/S, næstformand Særlige kompetencer: Ledelses- og bestyrelseserfaring fra en lang række svenske og danske selskaber. Særlig viden om havnedrift. Strategiudvikling og organisationsopbygning. Erhvervspolitisk erfaring som tidligere adm. Direktør for CMP. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 12

14 Direktion Adm. direktør Thomas Bendtsen Alder: 44 år. Tiltrådt som adm. direktør nov Ledelseserhverv: Nordea, lokalbankråd Danske Havnes bestyrelse Offshore Center Bornholm Uddannelse: Skibsfører Merkonom i ledelse HD-Økonomi- og procesledelse Executive MBA (shipping & logistic) Chefgruppe Chef for krydstogt og sikkerhed Niels Lundberg Alder: 58 år Udnævnt 2012 Teknisk chef Jørn Nygaard Alder: 48 år Tiltrådt i 2012 Chef for Maritim Service Ulla Kiersgaard Alder: 47 år Tiltrådt i 2013 Økonomidirektør Max Hansen Alder: 55 år Tiltrådt som økonomidirektør i 2014 Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelseserhverv Uddannelse: HD i Regnskab og Økonomistyring Mini-MBA (Diplomledelse) Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 13

15 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier, politikker m.v. Orientering fra direktionen til bestyrelsen sker ved hvert bestyrelsesmøde samt ved skriftlige månedsrapporteringer. Rapporteringen omfatter forhold vedrørende den økonomiske stilling, lønsomhed, udvikling og af andre forhold af relevans for selskabet. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året samt efter behov. I 2014 blev der afholdt seks bestyrelsesmøder, og der er planlagt fire ordinære bestyrelsesmøder i Afholdte bestyrelsesmøder i februar april juni september november december 2014 Planlagte bestyrelsesmøder i februar juni september december 2015 Bestyrelsen modtager som anført en gang månedligt en skriftlig orientering om selskabets drift og økonomi samt væsentlige identificerede risici. Bestyrelsen træffer ud over beslutninger vedrørende betydende driftsforhold blandt andet beslutninger om kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, langsigtede forpligtelser, væsentlige politikker og revisionsforhold. Bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender årligt forretningsordenen og fastlægger herunder de krav, der skal stilles til den rapportering, der skal ske til bestyrelsen samt til de krav, der skal opfyldes til den øvrige kommunikation mellem de to ledelsesorganer. Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der sammen med direktionen blandt andet tilrettelægger bestyrelsens møder. Formandens og i dennes fravær næstformandens specifikke opgaver er fastlagt i forretningsordenen. Bestyrelsen evaluerer årligt både bestyrelsens og direktionens arbejde, resultater og sammensætning. Samtidig evalueres samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen vurderer årligt, hvorvidt der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Desuden fastlægger bestyrelsen årligt sine væsentligste opgaver i relation til den løbende vurdering af direktionens arbejde samt af, hvorledes den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet skal foregå. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 14

16 Selskabsoplysninger Selskabet Rønne Havn A/S Sydhavnsvej Rønne Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR. Nr Stiftet: 25. juni 2004 Hjemsted: Rønne Regnskabsår: 1. januar 31. december Revision Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal Rønne Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 7. april 2015 kl på selskabets adresse. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 15

17 Beretning Hovedaktivitet Rønne Havn A/S forestår anlæg og drift af havneinfrastrukturen herunder dækkende værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Selskabet kan stille kraner, pakhuse og andre faciliteter til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. Udvikling i regnskabsåret Generelt Rønne Havn A/S resultat for år 2014 udviser et overskud på 7,8 mio. kr. mod et forventet resultat på 6,0 mio. kr. ved årets indgang. Bestyrelsen for Rønne Havn A/S fastlagde i 2012 retningslinjerne for selskabets udvikling ved udarbejdelsen af Strategi- og Forretningsplan Som et led i dette arbejde blev der i 2012 igangsat et større arbejde med at gennemgå driftsprocesserne for at identificere og gennemføre effektivitetstiltag. Dette arbejde har påvirket årsresultatet positivt. Der vil i årene fremover løbende blive arbejdet med procesforbedringer, således at de opstillede målsætninger i Strategi- og Forretningsplan nås. Selskabets kapitalejere udarbejdede i 2012 en Ejerstrategi, der angiver kapitalejernes forventninger til udviklingen i Rønne Havn A/S. Kapitalejerne har i Ejerstrategien ligeledes tilkendegivet, at kapitalejerne vil geninvestere det udbytte, kapitalejerne i givet fald har ret til at kræve af selskabet. Bestyrelsen er tilfreds med beslutningen, da den har givet selskabet en øget mulighed for at samle noget af den kapital, der er nødvendig for at fremtidssikre havnen. Årets resultat er, set i forhold til selskabets fremtidige investeringsbehov, ikke tilstrækkeligt stort. For at kunne forestå den nødvendige fremtidssikring af havneinfrastrukturen vil selskabet, selv med en optimal indtjening, have behov for at opbygge den likvide kapital i årtier. Bestyrelsen anser selskabets årsresultat for tilfredsstillende set i lyset af selskabets udvikling de seneste år. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 16

18 Omsætning Den samlede omsætning for Rønne Havn A/S udgjorde i ,4 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end i Den stigende omsætning er opnået gennem vækst i enkelte forretningsområder og på trods af fald i omsætningen på andre områder. Nedenstående fig. viser omsætningens fordeling og udvikling på kerneforretningsområderne i Rønne Havn A/S. Skibs- og vareindtægter Skibsindtægter Skibs- og vareindtægterne i Rønne Havn A/S udgjorde 35 % af den samlede omsætning. Skibs- og vareindtægterne blev i 2014 i alt på 19,7 mio. kr. Det betød, at Rønne Havn A/S dermed fik en nedgang i skibs- og vareindtægterne fra 2013 til 2014 på 0,2 mio. kr. (1,3 %). Forklaringen er primært en forandring i varegruppesammensætningen. Antal skibsanløb steg i perioden fra 2013 til Rønne Havn A/S fik således 27 flere skibsanløb i Væksten i antal anløb skyldes primært en stigning på 39 (5,2 %) anløb af bulkskibe, mens der var et fald i antal anløb af skole-, miljø- og militærfartøjer. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 17

19 Nedenstående fig. viser udviklingen i antal skibsanløb og antal krydstogtsanløb. Krydstogtssæsonen 2014 blev en middelsæson, hvor der anløb i alt 26 krydstogtsskibe langs kaj, hvilket er 3 mere end i Vareindtægter Godsmængden, der passerede gennem havnen, blev i 2014 på 1,4 mio. tons og er dermed på niveau med 2013 og Den totale tonsmængde steg dog med 0,03 mio. tons fra 2013 til Væksten i tonsmængden fordeler sig med et fald på 0,9 % i indgående og en vækst på 6,3 % i udgående godsmængde. Denne vækst kan først og fremmest relateres til en positiv udvikling i færgegods. Nedenstående fig. viser fordelingen af godsmængderne og udviklingen i den totale godsmængde i tons. Godsmængder Indgået og udgået Ændr. I tons 1000 tons Ændring i % Indgået gods ,9% Udgået gods ,3% I alt ,3% Ladningsarter Ændr. I tons Ændring i % Færgegods ,4% Bulkgods ,6% Flydende bulk ,5% ,3% Bil- og passagerindtægter Bil- og passagerindtægterne blev i alt på 13,3 mio. kr. og udgjorde dermed 24 % af omsætning i 2014 for Rønne Havn A/S. Det resulterede i en omsætningsvækst på 0,4 mio. kr. Antal biler, der passerede igennem havnen, blev på stk., hvilket svarer til en fremgang på stk. (2,9 %) i forhold til Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 18

20 Antallet af passagerer, der passerede gennem havnen i 2014, viste ligeledes en fremgang i forhold til I alt passerede 1,5 mio. passagerer havnen i 2014, hvilket svarer til en fremgang på (2,0 %) passagerer i forhold til Herunder ses udviklingen i antal biler og passagerer. Areal- og bygningsleje Udlejning af arealer og bygninger er en vigtig indtægtskilde for Rønne Havn A/S. I 2014 udgjorde udlejning af arealer og bygninger 11 % af den totale omsætning, som blev på i alt 6,3 mio. kr. Rønne Havn A/S råder over et areal på ca m 2, og ved udgangen af året var godt m 2 udlejet, hvorved arealudlejningsprocenten for det udlejningsareal, der er til rådighed, nærmer sig 90 %. Den største del af det øvrige areal er brugt til veje og pladser, herunder opmarcharealer til færgerne og P-pladser. Rønne Havn A/S er tæt på at have brugt sine ledige kvalitetsarealer. Selskabet kan dog stadigvæk tilbyde mindre arealer til virksomheder, der har behov for at være placeret tæt på havnen. Vi forudser, at der i fremtiden vil være mangel på areal i Rønne Havn til forretningsudvikling. Det er en problemstilling, som selskabet arbejder fokuseret og målrettet på at løse og fastlægge i sin Masterplan. Arbejdet med Masterplanen forventes færdiggjort i Serviceydelser Omsætningen af serviceydelser ved udlejning af kraner, lods-, bugser- og offshore-service m.m., der i år 2014 udgjorde 23 % af den samlede omsætning, blev på 12,7 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. i Omsætningen blev dermed lidt større end forventet. Omkostninger Primære driftsomkostninger Året har i høj grad været præget af forskellige tiltag, der har medført og fortsat vil medføre væsentlige reduktioner i omkostningerne gennem bl.a. effektiviseringer af diverse processer i hele organisationen. De gennemførte organisationsændringer i 2013 har medført, at arbejdsstyrken i Rønne Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 19

21 Havn A/S nu er på 22 årsværk. Organisationsændringerne vil i 2015 slå helt igennem og vise sig ved et yderligere fald i antallet af årsværk. De primære driftsudgifter for Rønne Havn A/S udgjorde i ,9 mio. kr., hvilket er ca. 0,6 mio. kr. mere end forventet. Årsagen til merforbruget er bla. fratrædelsesgodtgørelser til fratrådte medarbejdere samt vækst i marginalomkostninger drevet af en forøget aktivitetsportefølje. Det forventes, at der i de kommende år vil ske en forøgelse af driftsomkostningerne til sikring af de ydre værker, da ledelsen forventer, at de globale klimaforandringer vil kræve ekstraordinære tiltag for at sikre havnens funktion. Gager, løn og pensioner Udgifter til vederlag til bestyrelsen for Rønne Havn A/S samt lønninger og pensioner til ansatte har i alt beløbet sig til 13,7 mio. kr. Rønne Havn A/S har i alt i 2014 beskæftiget 24 personer, omregnet til heltidsansatte. Der er i året udbetalt følgende vederlag til bestyrelsen*: Thomas Thors, Bestyrelsesformand ( ) kr Ernst Jensen, Næstformand for bestyrelsen ( ) kr Winni Grosbøll, bestyrelsesmedlem ( ) kr Steen Colberg Jensen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Kirstine van Sabben, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lejf Pedersen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Jess C. Persson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Karlsson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Kjøller, bestyrelsesmedlem ( ) kr Leif Olsen, bestyrelsesmedlem ( ) kr René Nordin Bloch, bestyrelsesmedlem ( ) kr *Der er periodiserede poster på bestyrelseshonorarer på kr., der vil blive reguleret i Der er i året udbetalt 1,87 mio. kr. i vederlag og pension til direktionen. Der er ikke indgået incitamentsordninger for direktionen i 2014 og Afskrivninger Årets afskrivninger inkl. fortjeneste/tab på afhændede anlægsaktiver blev på 14,1 mio. kr., hvilket er som budgetteret. Finansielle poster De finansielle poster blev netto på 5,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end forventet ved årets start. Omkostningsforøgelsen til de finansielle poster skyldes, at Rønne Havn A/S i 2014 ekstraordinært indfriede 3 langfristede lån på i alt 9,0 mio. kr. med tilhørende fast-renteswap. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 20

22 Investeringer Rønne Havn A/S har i årets løb foretaget mindre anlægsinvesteringer i forbindelse med en sikring af de ydre dækværker og udskiftning af ældre pullerter. Anlægsinvesteringerne har beløbet sig til 0,7 mio. kr., der er finansieret af den løbende drift. Særlige risici Finansielle risici For Rønne Havn A/S gælder det, at omsætning og varekøb primært handles i danske kroner. Derfor er selskabet ikke udsat for valutarisici af særlig betydning. Den rentebærende gæld for Rønne Havn A/S er optaget som enten fastforrentede lån eller variabelt forrentede lån med en tilhørende fastrente-swap-aftale. Moderate ændringer i renteniveauet vil derfor ikke have nogen væsentlig effekt på havnens omkostninger til servicering af gælden. Rønne Havn A/S er ikke udsat for særlige driftsmæssige risici ud over, hvad der er normalt for branchen. Videnressourcer I Rønne Havn A/S forretningsgrundlag indgår etablering af anlæg til og drift af havnens infrastruktur som en væsentlig aktivitet. Udgangspunktet er, at selskabet skal kunne levere højteknologiske, driftssikre og tidssvarende infrastrukturanlæg til selskabets kunder. Den service, selskabet skal yde, skal være af højeste kvalitet, hvilket stiller særlige og store krav til selskabets videnressourcer. For til stadighed at kunne levere hensigtsmæssige og tidssvarende kvalitetsløsninger er det afgørende, at Rønne Havn A/S kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt videns- og uddannelsesniveau. Det er Rønne Havn A/S målsætning, at selskabet har den nyeste viden og hurtig organisatorisk omstillingsevne. Derfor investeres der løbende i uddannelse af medarbejdere på alle organisatoriske niveauer, ligesom der løbende investeres i proces- og kvalitetsforbedrende værktøjer. Ledelsens forventning til selskabets udvikling En del af grundlaget for den fortsatte udvikling af Rønne Havn A/S er størrelsen af de godsmængder, der importeres og eksporteres over havnens bolværker samt af transporten af biler og passagerer. Derudover er væksten i den omsætning, der ikke drives af lokalt forbrug på Bornholm, en vigtig del af havnens aktiviteter. Det gælder eksempelvis anløb af krydstogtskibe. Dertil kommer, at udlejning af arealer og bygninger bidrager markant til omsætningen. Det er derfor vigtigt, at lejemål fastholdes, og at Rønne Havn A/S fortsat kan tilbyde velbeliggende arealer til virksomheder, der har behov for at være placeret på havnen. Foreløbige undersøgelser viser, at en udbygning af havnen, der dels vil kunne løfte de fremtidige krav til havnens forsyningsrolle, dels vil kunne løfte håndteringen af eksterne markeder som f.eks krydstogt, vil beløbe sig til omkring 700 mio. kr. Selskabets ledelse arbejder med en Masterplan, der indeholder mulighed for etablering af den nødvendige infrastruktur inden for de nuværende rammer, og desuden indeholder mulighed for en søværts udvidelse, således at selskabet i fremtiden vil kunne løfte opgaven Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 21

23 som forsyningshavn og samtidig vil kunne styrke sin rolle som vækstmotor for Rønne og det øvrige Bornholm. Ledelsen forventer at kunne iværksætte en forundersøgelse inkl. en VVM-redegørelse med henblik på at få indhentet de nødvendige tilladelser i løbet af de kommende år. Det vil betyde, at en etapevis udbygning kan påbegyndes, når selskabets investeringsevne og risikoprofil tillader det. Krydstogtsmarkedet er et af havnens strategiske fokusområder, og selskabet vil fortsætte sin direkte markedsføring overfor krydstogtsbranchen. Rønne Havn A/S har tidligere haft en forventning om, at krydstogtbesejlingen kunne få stor betydning for havnen. Det bunder bl.a. i, at der i branchen er en klar forventning om, at markedet for krydstogtsturisme vil fortsætte de seneste 10 års vækst og udvikling. Som en konsekvens af implementeringen af nye udledningsregler for svovlindhold i skibsbrændstof og indsættelsen af større og større fartøjer er markedet for det krydstogtssegment, havnens eksisterende infrastruktur kan håndtere, stærkt reduceret. Dette har medført et fald fra 44 krydstogtsanløb i 2012 til omkring 20 tilmeldinger i For at kunne udnytte Bornholms gunstige beliggenhed i forhold til krydstogtsmarkedet og dermed fastholde og øge Bornholms markedsandel af det voksende marked, er det nødvendigt, at selskabet hurtigst muligt løfter sin investeringsevne, således at de nødvendige faciliteter og anlæg kan etableres. Rønne Havn A/S er, for at kunne leve op til selskabets strategi, nødt til hurtigst muligt at bringe selskabet i en position, hvor selskabet med minimal risiko kan forestå den nødvendige fremtidssikring af infrastrukturen. Der vil derfor fortsat være fokus på en stram økonomisk styring. Selskabets langsigtede og overordnede målsætning er at skabe det nødvendige overskud og dermed oparbejde det kapitalberedskab, der er nødvendigt for at selskabet kan foretage de investeringer i havneinfrastrukturen, der skal sikre serviceringen af det bornholmske samfund bedst muligt. Det første skridt er at nedbringe selskabets langfristede gæld. Rønne Havn A/S har de sidste tre år formået at nedbringe den langfristede gæld med knap 20 mio. kr. årligt. Det betyder, at den langfristede gæld er reduceret fra 147 mio. kr. til 89 mio. kr. Selskabet forventer, at den ekstraordinære nedbringelse vil fortsætte i 2015, hvilket dog er betinget af renteniveauet. Alternativt vil kapitalberedskabet, og dermed opsparingen i selskabet, øges. Kapitalejerne indgik i 2013 en aktionæroverenskomst benævnt Ejerstrategi for Rønne Havn A/S. Kapitalejerne har som et led i denne strategiplan fastsat økonomiske måltal for selskabet. Nedenstående viser status for udvikling og budgettal for 2015 i forhold til kapitalejernes forventninger: Måltal i ejerstrategi Budget 2015 Egenkapitalandel > 60 % 42,5 % 47,8 % 53,1 % Egenkapitalforrentning > 5 % 7,6 % 8,3 % 10,0 % Nominel egenkapitalforrentning målt over en rullende 10-årig periode > 10 % 4,7 % 5,5 % 6,5 % Overskudsgrad > 15 % 22,2 % 24,0 % 24,9 % Lønninger og gager / omsætningen < 25 % 26,0 % 24,6 % 24,9 % Endvidere har selskabets majoritetsaktionær udtalt, at man ikke har til hensigt at forlange udbytte af virksomheden, såfremt Rønne Havn A/S anvender den opsparede kapital til geninvestering i den nødvendige infrastruktur og i de forretningsområder, der kan skabe aktivitet og vækst i det bornholmske samfund. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 22

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere