Rønne Havn A/S. CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 Rønne Havn A/S CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

2 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne Havn A/S' bestyrelse, direktion og ledelse 10 Bestyrelsesarbejdet 14 Selskabsoplysninger 15 Beretning og udvikling i regnskabsåret 16 Ledelsens forventninger til selskabets udvikling 21 Corporate Social Responsibility 23 God selskabsledelse 25 Årsregnskab 1. januar til 31. december Anvendt regnskabspraksis 27 Resultatopgørelse 32 Balance 33 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 36 Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 1

3 Året kort fortalt ved den adm. direktør Det at have en velfungerende, tidssvarende og fleksibel havneinfrastruktur er en gevinst for et lokalsamfund, og især for et ø-samfund er det en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. Det er derfor vigtigt, at Rønne Havn A/S bliver drevet på en måde, der gør selskabet i stand til at foretage de langsigtede investeringer, der er nødvendige for at udvikle en infrastruktur, som ikke alene opfylder samfundets aktuelle behov, men også fremtidens nye behov og udfordringer. Målet er kort sagt, at Rønne Havn A/S til enhver tid skal kunne sikre Bornholm en forsyningshavn, som lever op til de krav, en moderne havn skal kunne levere. I forlængelse af det ligger også, at selskabet ved løbende at udvikle nye forretningsområder skal spille en aktiv rolle i bestræbelserne for at skabe vækst på Bornholm. Det er et stort ansvar, selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere har påtaget sig, da forudsætningen for at nå målet er, at Rønne Havn A/S indtjeningsevne skal øges betydeligt de kommende år. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at Rønne Havn A/S allerede i år har indfriet tre af de fire målsætninger, der ellers først skulle være opnået ved udgangen af At vi allerede i 2014 har indfriet disse målsætninger er i særlig grad tilfredsstillende, fordi opfyldelsen af dem er opnået sideløbende med, at selskabet har været igennem store organisatoriske ændringer samtidig med, at der er investeret i et løft af selskabets kompetenceniveau gennem målrettet efteruddannelse af medarbejderne. Et kompetenceløft på alle niveauer i organisationen er forudsætningen for, at Rønne Havn A/S vil kunne levere tidssvarende service samt planlægge og gennemføre de fremtidige investeringer. Rønne Havn A/S har i 2014 haft en tilfredsstillende udvikling og kan præsentere en markant forbedring af driftsresultatet (EBITDA) på godt 1,4 mio. kr. fra 26,1 mio kr. i 2013 til nu 27,5 mio. kr. Den positive udvikling er bl.a. resultatet af den fokusering, der er formuleret i Rønne Havn A/S forretnings- og strategiplan om dels at udvikle selskabets kerneforretninger og dels at lægge stor vægt på at reducere driftsomkostningerne. Det betyder rent faktisk, at det i 2012 opsatte resultatmål for 2016 på 7,5 mio. kr. allerede er mere end nået i 2014 med et driftsresultat på 7,8 mio. kr. Jeg må konstatere, at de organisatoriske procesforandringer, der er beskrevet i Strategi- og Forretningsplan virker efter hensigten. Det har vist sig, at den enkelte medarbejder i Rønne Havn A/S har evnet at håndtere de meget store forandringer, der er sket de sidste år. Medarbejdere, der kan agere smidigt og hurtigt tilpasse sig omverdenens krav, er en af de vigtigste konkurrenceparametre i forhold til de markeder, hvor Rønne Havn A/S forsøger at sælge sine ydelser. Forandringsvillighed og evnen til at omstille sig er en af de helt afgørende organisatoriske styrker, når nye forretningsområder skal tiltrækkes til Rønne Havn. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 2

4 2014 var et godt, men også arbejdsomt år for selskabet, hvor der på en række økonomiske parametre blev sat nye rekorder i selskabets historie. Det drejer sig bl.a. om følgende: Højeste omsætning Bedste driftsresultat Højeste soliditet Højeste EBITDA Højeste egenkapital Laveste langfristede gæld (excl. reserve for pengestrømsafdækning) Året har ligeledes budt på gennemførelsen af en række vigtige strategiske initiativer som: Påbegyndelsen af flere kvalitetscertificeringer, der forventes afsluttet med, at Rønne Havn A/S i foråret 2015, som den første i verden, bliver certificeret inden for de fire kvalitetsstandarder Forundersøgelser og opstart på udarbejdelsen af en langsigtet Masterplan for havnen Opstart på en løbende implementering af Anbefalinger til god selskabsledelse De omtalte tiltag skal ses som delelementer i den overordnede Strategi- og Forretningsplan , der sikrer en kontinuerlig udvikling af selskabet med særlig fokus på optimering og effektivisering af de enkelte processer. Der skal også sættes fokus på udvikling og uddannelse af bestyrelse, direktion og medarbejdere. Det vil i sig selv styrke selskabets konkurrenceevne og investeringsevne i de kommende år. Årets resultat overgår alt i alt ledelsens generelle forventninger. Investeringsevnen skal øges Det at udbygge havneinfrastruktur på Bornholm er langt dyrere end de fleste andre steder i Danmark. For Rønne Havns vedkommende skyldes det, at havnen med sin vestvendte placering er udsat for vejrpåvirkninger, der kan sammenlignes med dem, de jyske vestkysthavne er udsat for. Rønne Havn A/S skal styrke sin økonomiske stilling, så selskabet vil være i stand til at udbygge havnen med henblik på at kunne servicere Bornholms indbyggere og øens erhvervsliv på tilfredsstillende vis. Et Bornholm uden en tidssvarende og konkurrencedygtig forsyningshavn vil svække udviklingen af det bornholmske samfund. Det vil vi ikke tillade! I 2015 vil Bornholm få reduceret indtægten fra krydstogtsturismen, idet kun ca. 20 krydstogtsskibe kommer til Rønne. Det skyldes, at de fleste krydstogtsskibe nu er blevet så store, at Rønne Havn A/S ikke længere kan tilbyde den nødvendige havneinfrastruktur. Udviklingen i størrelsen af skibe begrænser sig ikke kun til krydstogtssegmentet, men gælder også for de øvrige skibe, der besejler havnen. Rønne Havn A/S håndterer ca. 1 million tons gods over kaj udover det gods, der fragtes med færgerne. Mange bornholmske virksomheders produktion og konkurrenceevne er afhængig af, at Rønne Havn Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 3

5 A/S formår at levere en infrastruktur, der kan håndtere konkurrencedygtig tonnage. For at klare dette er det målsætningen, at Rønne Havn A/S i første omgang opnår en indtjeningsevne, der ligger på niveau med gennemsnittet i branchen - vel og mærke uden at hæve priserne med mere end pristallet. Målet er, at indtjeningsevnen skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche, således at Rønne Havn A/S vil kunne gennemføre de omfattende infrastrukturinvesteringer, der er nødvendige for at servicere Bornholm på forsvarlig vis og dermed være med til at skabe den nødvendige vækst på øen i årene fremover. Vi har i 2014 taget et stort skridt i den rigtige retning, og vi har leveret et tilfredsstillende resultat, men vi er samtidig fuldt bevidste om, at fremtidssikringen af havnen, som en vital del af Den bornholmske motorvej, kræver yderligere resultater. Og dem er vi klar til at levere! Thomas Bendtsen Adm. direktør Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 4

6 Hoved- og nøgletal Udvikling i 2014 i forhold til Udvikling Skibsanløb (antal) ,9 % Tons gods (mio.) 1,35 1,39 + 2,3 % Antal passagerer (mio.) 1,40 1,50 + 7,0 % Antal biler (mio.) 0,32 0,34 + 8,2 % Omsætning (mio.) 54,3 55,4 + 2,1 % Primær driftsomkostning (mio.) 28,2 27,9-0,9 % Årsresultat (mio.) 6,5 7, % Langfristet gæld (mio.) (excl. pengestrømsafdækning) 98,0 80,5-17,7 % Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 5

7 Fem års hovedtalsoversigt *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal For definitioner se i afsnit om anvendt regnskabspraksis. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 6

8 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Rønne Havn A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 25. februar 2015 Direktion: Thomas Bendtsen Adm. direktør Max Hansen Økonomidirektør Bestyrelse: Thomas Thors Ernst Jensen Winni Grosbøll Formand Næstformand Steen Colberg Jensen Kirstine van Sabben Jess C. Persson Lejf Pedersen Lars Karlsson Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 7

9 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Rønne Havn A/S Vi har revideret årsregnskabet for Rønne Havn A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 8

10 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Rønne, den 26. februar 2015 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens-Otto A. Sonne Statsautoriseret revisor Henrik Westh Thorsen Statsautoriseret revisor Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 9

11 Rønne Havn A/S bestyrelse, direktion og ledelse Bestyrelse Thomas Thors Alder: 65 år Læge Formand for bestyrelsen i 2012 Indtrådt i bestyrelsen i 2012, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Praktiserende Læge Fhv. borgmester, Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Ernst Jensen Alder: 60 år Bager Næstformand for bestyrelsen i 2010 Indtrådt i bestyrelsen i 2010, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Formand for LO Bornholms bestyrelse Formand for BornPro s bestyrelse (Bornholms Produktionsskole) Bestyrelsesmedlem i AOF Bornholm Bestyrelsesmedlem i Bornholms Efterskole Særlige kompetencer: Samarbejde forhandlings- og løsningsorienteret. Arbejdsmiljø. Winni Grosbøll Alder: 38 år Cand.mag. historie og samfund Bestyrelsesmedlem Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Borgmester, Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 10

12 Steen Colberg Jensen Alder: 57 år Tømmermester Indtrådt i bestyrelsen i 2011, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Selvstændig erhvervsdrivende Viceborgmester Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Kirstine van Sabben Alder: 38 år Malermester Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Selvstændig erhvervsdrivende Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Jess C. Persson Alder: 39 år Skibsfører Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Styrmand Særlige kompetencer: Navigatør Politisk erfaring Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 11

13 Lejf Pedersen Alder: 62 år Skibsmægler Indtrådt i bestyrelsen i 2008, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelses-erhverv. Særlige Kompetencer: Ledelseserfaring som selvstændig erhvervsdrivende Erhvervserfaring som skibsmægler, befragter. Søret. Lars Karlsson Alder: 66 år Ingeniør i skibsbyggeri Forretningsudvikling v/linköping Universitet Indtrådt i bestyrelsen i 2013, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Malmø Lastbilcentral, Formand PortSide Pension, Formand Sikuki Nuuk Harbour A/S, Formand Oskarshamns Hamn AB, næstformand Frederikshavns Havn A/S, næstformand Særlige kompetencer: Ledelses- og bestyrelseserfaring fra en lang række svenske og danske selskaber. Særlig viden om havnedrift. Strategiudvikling og organisationsopbygning. Erhvervspolitisk erfaring som tidligere adm. Direktør for CMP. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 12

14 Direktion Adm. direktør Thomas Bendtsen Alder: 44 år. Tiltrådt som adm. direktør nov Ledelseserhverv: Nordea, lokalbankråd Danske Havnes bestyrelse Offshore Center Bornholm Uddannelse: Skibsfører Merkonom i ledelse HD-Økonomi- og procesledelse Executive MBA (shipping & logistic) Chefgruppe Chef for krydstogt og sikkerhed Niels Lundberg Alder: 58 år Udnævnt 2012 Teknisk chef Jørn Nygaard Alder: 48 år Tiltrådt i 2012 Chef for Maritim Service Ulla Kiersgaard Alder: 47 år Tiltrådt i 2013 Økonomidirektør Max Hansen Alder: 55 år Tiltrådt som økonomidirektør i 2014 Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelseserhverv Uddannelse: HD i Regnskab og Økonomistyring Mini-MBA (Diplomledelse) Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 13

15 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier, politikker m.v. Orientering fra direktionen til bestyrelsen sker ved hvert bestyrelsesmøde samt ved skriftlige månedsrapporteringer. Rapporteringen omfatter forhold vedrørende den økonomiske stilling, lønsomhed, udvikling og af andre forhold af relevans for selskabet. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året samt efter behov. I 2014 blev der afholdt seks bestyrelsesmøder, og der er planlagt fire ordinære bestyrelsesmøder i Afholdte bestyrelsesmøder i februar april juni september november december 2014 Planlagte bestyrelsesmøder i februar juni september december 2015 Bestyrelsen modtager som anført en gang månedligt en skriftlig orientering om selskabets drift og økonomi samt væsentlige identificerede risici. Bestyrelsen træffer ud over beslutninger vedrørende betydende driftsforhold blandt andet beslutninger om kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, langsigtede forpligtelser, væsentlige politikker og revisionsforhold. Bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender årligt forretningsordenen og fastlægger herunder de krav, der skal stilles til den rapportering, der skal ske til bestyrelsen samt til de krav, der skal opfyldes til den øvrige kommunikation mellem de to ledelsesorganer. Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der sammen med direktionen blandt andet tilrettelægger bestyrelsens møder. Formandens og i dennes fravær næstformandens specifikke opgaver er fastlagt i forretningsordenen. Bestyrelsen evaluerer årligt både bestyrelsens og direktionens arbejde, resultater og sammensætning. Samtidig evalueres samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen vurderer årligt, hvorvidt der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Desuden fastlægger bestyrelsen årligt sine væsentligste opgaver i relation til den løbende vurdering af direktionens arbejde samt af, hvorledes den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet skal foregå. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 14

16 Selskabsoplysninger Selskabet Rønne Havn A/S Sydhavnsvej Rønne Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR. Nr Stiftet: 25. juni 2004 Hjemsted: Rønne Regnskabsår: 1. januar 31. december Revision Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal Rønne Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 7. april 2015 kl på selskabets adresse. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 15

17 Beretning Hovedaktivitet Rønne Havn A/S forestår anlæg og drift af havneinfrastrukturen herunder dækkende værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Selskabet kan stille kraner, pakhuse og andre faciliteter til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. Udvikling i regnskabsåret Generelt Rønne Havn A/S resultat for år 2014 udviser et overskud på 7,8 mio. kr. mod et forventet resultat på 6,0 mio. kr. ved årets indgang. Bestyrelsen for Rønne Havn A/S fastlagde i 2012 retningslinjerne for selskabets udvikling ved udarbejdelsen af Strategi- og Forretningsplan Som et led i dette arbejde blev der i 2012 igangsat et større arbejde med at gennemgå driftsprocesserne for at identificere og gennemføre effektivitetstiltag. Dette arbejde har påvirket årsresultatet positivt. Der vil i årene fremover løbende blive arbejdet med procesforbedringer, således at de opstillede målsætninger i Strategi- og Forretningsplan nås. Selskabets kapitalejere udarbejdede i 2012 en Ejerstrategi, der angiver kapitalejernes forventninger til udviklingen i Rønne Havn A/S. Kapitalejerne har i Ejerstrategien ligeledes tilkendegivet, at kapitalejerne vil geninvestere det udbytte, kapitalejerne i givet fald har ret til at kræve af selskabet. Bestyrelsen er tilfreds med beslutningen, da den har givet selskabet en øget mulighed for at samle noget af den kapital, der er nødvendig for at fremtidssikre havnen. Årets resultat er, set i forhold til selskabets fremtidige investeringsbehov, ikke tilstrækkeligt stort. For at kunne forestå den nødvendige fremtidssikring af havneinfrastrukturen vil selskabet, selv med en optimal indtjening, have behov for at opbygge den likvide kapital i årtier. Bestyrelsen anser selskabets årsresultat for tilfredsstillende set i lyset af selskabets udvikling de seneste år. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 16

18 Omsætning Den samlede omsætning for Rønne Havn A/S udgjorde i ,4 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end i Den stigende omsætning er opnået gennem vækst i enkelte forretningsområder og på trods af fald i omsætningen på andre områder. Nedenstående fig. viser omsætningens fordeling og udvikling på kerneforretningsområderne i Rønne Havn A/S. Skibs- og vareindtægter Skibsindtægter Skibs- og vareindtægterne i Rønne Havn A/S udgjorde 35 % af den samlede omsætning. Skibs- og vareindtægterne blev i 2014 i alt på 19,7 mio. kr. Det betød, at Rønne Havn A/S dermed fik en nedgang i skibs- og vareindtægterne fra 2013 til 2014 på 0,2 mio. kr. (1,3 %). Forklaringen er primært en forandring i varegruppesammensætningen. Antal skibsanløb steg i perioden fra 2013 til Rønne Havn A/S fik således 27 flere skibsanløb i Væksten i antal anløb skyldes primært en stigning på 39 (5,2 %) anløb af bulkskibe, mens der var et fald i antal anløb af skole-, miljø- og militærfartøjer. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 17

19 Nedenstående fig. viser udviklingen i antal skibsanløb og antal krydstogtsanløb. Krydstogtssæsonen 2014 blev en middelsæson, hvor der anløb i alt 26 krydstogtsskibe langs kaj, hvilket er 3 mere end i Vareindtægter Godsmængden, der passerede gennem havnen, blev i 2014 på 1,4 mio. tons og er dermed på niveau med 2013 og Den totale tonsmængde steg dog med 0,03 mio. tons fra 2013 til Væksten i tonsmængden fordeler sig med et fald på 0,9 % i indgående og en vækst på 6,3 % i udgående godsmængde. Denne vækst kan først og fremmest relateres til en positiv udvikling i færgegods. Nedenstående fig. viser fordelingen af godsmængderne og udviklingen i den totale godsmængde i tons. Godsmængder Indgået og udgået Ændr. I tons 1000 tons Ændring i % Indgået gods ,9% Udgået gods ,3% I alt ,3% Ladningsarter Ændr. I tons Ændring i % Færgegods ,4% Bulkgods ,6% Flydende bulk ,5% ,3% Bil- og passagerindtægter Bil- og passagerindtægterne blev i alt på 13,3 mio. kr. og udgjorde dermed 24 % af omsætning i 2014 for Rønne Havn A/S. Det resulterede i en omsætningsvækst på 0,4 mio. kr. Antal biler, der passerede igennem havnen, blev på stk., hvilket svarer til en fremgang på stk. (2,9 %) i forhold til Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 18

20 Antallet af passagerer, der passerede gennem havnen i 2014, viste ligeledes en fremgang i forhold til I alt passerede 1,5 mio. passagerer havnen i 2014, hvilket svarer til en fremgang på (2,0 %) passagerer i forhold til Herunder ses udviklingen i antal biler og passagerer. Areal- og bygningsleje Udlejning af arealer og bygninger er en vigtig indtægtskilde for Rønne Havn A/S. I 2014 udgjorde udlejning af arealer og bygninger 11 % af den totale omsætning, som blev på i alt 6,3 mio. kr. Rønne Havn A/S råder over et areal på ca m 2, og ved udgangen af året var godt m 2 udlejet, hvorved arealudlejningsprocenten for det udlejningsareal, der er til rådighed, nærmer sig 90 %. Den største del af det øvrige areal er brugt til veje og pladser, herunder opmarcharealer til færgerne og P-pladser. Rønne Havn A/S er tæt på at have brugt sine ledige kvalitetsarealer. Selskabet kan dog stadigvæk tilbyde mindre arealer til virksomheder, der har behov for at være placeret tæt på havnen. Vi forudser, at der i fremtiden vil være mangel på areal i Rønne Havn til forretningsudvikling. Det er en problemstilling, som selskabet arbejder fokuseret og målrettet på at løse og fastlægge i sin Masterplan. Arbejdet med Masterplanen forventes færdiggjort i Serviceydelser Omsætningen af serviceydelser ved udlejning af kraner, lods-, bugser- og offshore-service m.m., der i år 2014 udgjorde 23 % af den samlede omsætning, blev på 12,7 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. i Omsætningen blev dermed lidt større end forventet. Omkostninger Primære driftsomkostninger Året har i høj grad været præget af forskellige tiltag, der har medført og fortsat vil medføre væsentlige reduktioner i omkostningerne gennem bl.a. effektiviseringer af diverse processer i hele organisationen. De gennemførte organisationsændringer i 2013 har medført, at arbejdsstyrken i Rønne Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 19

21 Havn A/S nu er på 22 årsværk. Organisationsændringerne vil i 2015 slå helt igennem og vise sig ved et yderligere fald i antallet af årsværk. De primære driftsudgifter for Rønne Havn A/S udgjorde i ,9 mio. kr., hvilket er ca. 0,6 mio. kr. mere end forventet. Årsagen til merforbruget er bla. fratrædelsesgodtgørelser til fratrådte medarbejdere samt vækst i marginalomkostninger drevet af en forøget aktivitetsportefølje. Det forventes, at der i de kommende år vil ske en forøgelse af driftsomkostningerne til sikring af de ydre værker, da ledelsen forventer, at de globale klimaforandringer vil kræve ekstraordinære tiltag for at sikre havnens funktion. Gager, løn og pensioner Udgifter til vederlag til bestyrelsen for Rønne Havn A/S samt lønninger og pensioner til ansatte har i alt beløbet sig til 13,7 mio. kr. Rønne Havn A/S har i alt i 2014 beskæftiget 24 personer, omregnet til heltidsansatte. Der er i året udbetalt følgende vederlag til bestyrelsen*: Thomas Thors, Bestyrelsesformand ( ) kr Ernst Jensen, Næstformand for bestyrelsen ( ) kr Winni Grosbøll, bestyrelsesmedlem ( ) kr Steen Colberg Jensen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Kirstine van Sabben, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lejf Pedersen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Jess C. Persson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Karlsson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Kjøller, bestyrelsesmedlem ( ) kr Leif Olsen, bestyrelsesmedlem ( ) kr René Nordin Bloch, bestyrelsesmedlem ( ) kr *Der er periodiserede poster på bestyrelseshonorarer på kr., der vil blive reguleret i Der er i året udbetalt 1,87 mio. kr. i vederlag og pension til direktionen. Der er ikke indgået incitamentsordninger for direktionen i 2014 og Afskrivninger Årets afskrivninger inkl. fortjeneste/tab på afhændede anlægsaktiver blev på 14,1 mio. kr., hvilket er som budgetteret. Finansielle poster De finansielle poster blev netto på 5,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end forventet ved årets start. Omkostningsforøgelsen til de finansielle poster skyldes, at Rønne Havn A/S i 2014 ekstraordinært indfriede 3 langfristede lån på i alt 9,0 mio. kr. med tilhørende fast-renteswap. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 20

22 Investeringer Rønne Havn A/S har i årets løb foretaget mindre anlægsinvesteringer i forbindelse med en sikring af de ydre dækværker og udskiftning af ældre pullerter. Anlægsinvesteringerne har beløbet sig til 0,7 mio. kr., der er finansieret af den løbende drift. Særlige risici Finansielle risici For Rønne Havn A/S gælder det, at omsætning og varekøb primært handles i danske kroner. Derfor er selskabet ikke udsat for valutarisici af særlig betydning. Den rentebærende gæld for Rønne Havn A/S er optaget som enten fastforrentede lån eller variabelt forrentede lån med en tilhørende fastrente-swap-aftale. Moderate ændringer i renteniveauet vil derfor ikke have nogen væsentlig effekt på havnens omkostninger til servicering af gælden. Rønne Havn A/S er ikke udsat for særlige driftsmæssige risici ud over, hvad der er normalt for branchen. Videnressourcer I Rønne Havn A/S forretningsgrundlag indgår etablering af anlæg til og drift af havnens infrastruktur som en væsentlig aktivitet. Udgangspunktet er, at selskabet skal kunne levere højteknologiske, driftssikre og tidssvarende infrastrukturanlæg til selskabets kunder. Den service, selskabet skal yde, skal være af højeste kvalitet, hvilket stiller særlige og store krav til selskabets videnressourcer. For til stadighed at kunne levere hensigtsmæssige og tidssvarende kvalitetsløsninger er det afgørende, at Rønne Havn A/S kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt videns- og uddannelsesniveau. Det er Rønne Havn A/S målsætning, at selskabet har den nyeste viden og hurtig organisatorisk omstillingsevne. Derfor investeres der løbende i uddannelse af medarbejdere på alle organisatoriske niveauer, ligesom der løbende investeres i proces- og kvalitetsforbedrende værktøjer. Ledelsens forventning til selskabets udvikling En del af grundlaget for den fortsatte udvikling af Rønne Havn A/S er størrelsen af de godsmængder, der importeres og eksporteres over havnens bolværker samt af transporten af biler og passagerer. Derudover er væksten i den omsætning, der ikke drives af lokalt forbrug på Bornholm, en vigtig del af havnens aktiviteter. Det gælder eksempelvis anløb af krydstogtskibe. Dertil kommer, at udlejning af arealer og bygninger bidrager markant til omsætningen. Det er derfor vigtigt, at lejemål fastholdes, og at Rønne Havn A/S fortsat kan tilbyde velbeliggende arealer til virksomheder, der har behov for at være placeret på havnen. Foreløbige undersøgelser viser, at en udbygning af havnen, der dels vil kunne løfte de fremtidige krav til havnens forsyningsrolle, dels vil kunne løfte håndteringen af eksterne markeder som f.eks krydstogt, vil beløbe sig til omkring 700 mio. kr. Selskabets ledelse arbejder med en Masterplan, der indeholder mulighed for etablering af den nødvendige infrastruktur inden for de nuværende rammer, og desuden indeholder mulighed for en søværts udvidelse, således at selskabet i fremtiden vil kunne løfte opgaven Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 21

23 som forsyningshavn og samtidig vil kunne styrke sin rolle som vækstmotor for Rønne og det øvrige Bornholm. Ledelsen forventer at kunne iværksætte en forundersøgelse inkl. en VVM-redegørelse med henblik på at få indhentet de nødvendige tilladelser i løbet af de kommende år. Det vil betyde, at en etapevis udbygning kan påbegyndes, når selskabets investeringsevne og risikoprofil tillader det. Krydstogtsmarkedet er et af havnens strategiske fokusområder, og selskabet vil fortsætte sin direkte markedsføring overfor krydstogtsbranchen. Rønne Havn A/S har tidligere haft en forventning om, at krydstogtbesejlingen kunne få stor betydning for havnen. Det bunder bl.a. i, at der i branchen er en klar forventning om, at markedet for krydstogtsturisme vil fortsætte de seneste 10 års vækst og udvikling. Som en konsekvens af implementeringen af nye udledningsregler for svovlindhold i skibsbrændstof og indsættelsen af større og større fartøjer er markedet for det krydstogtssegment, havnens eksisterende infrastruktur kan håndtere, stærkt reduceret. Dette har medført et fald fra 44 krydstogtsanløb i 2012 til omkring 20 tilmeldinger i For at kunne udnytte Bornholms gunstige beliggenhed i forhold til krydstogtsmarkedet og dermed fastholde og øge Bornholms markedsandel af det voksende marked, er det nødvendigt, at selskabet hurtigst muligt løfter sin investeringsevne, således at de nødvendige faciliteter og anlæg kan etableres. Rønne Havn A/S er, for at kunne leve op til selskabets strategi, nødt til hurtigst muligt at bringe selskabet i en position, hvor selskabet med minimal risiko kan forestå den nødvendige fremtidssikring af infrastrukturen. Der vil derfor fortsat være fokus på en stram økonomisk styring. Selskabets langsigtede og overordnede målsætning er at skabe det nødvendige overskud og dermed oparbejde det kapitalberedskab, der er nødvendigt for at selskabet kan foretage de investeringer i havneinfrastrukturen, der skal sikre serviceringen af det bornholmske samfund bedst muligt. Det første skridt er at nedbringe selskabets langfristede gæld. Rønne Havn A/S har de sidste tre år formået at nedbringe den langfristede gæld med knap 20 mio. kr. årligt. Det betyder, at den langfristede gæld er reduceret fra 147 mio. kr. til 89 mio. kr. Selskabet forventer, at den ekstraordinære nedbringelse vil fortsætte i 2015, hvilket dog er betinget af renteniveauet. Alternativt vil kapitalberedskabet, og dermed opsparingen i selskabet, øges. Kapitalejerne indgik i 2013 en aktionæroverenskomst benævnt Ejerstrategi for Rønne Havn A/S. Kapitalejerne har som et led i denne strategiplan fastsat økonomiske måltal for selskabet. Nedenstående viser status for udvikling og budgettal for 2015 i forhold til kapitalejernes forventninger: Måltal i ejerstrategi Budget 2015 Egenkapitalandel > 60 % 42,5 % 47,8 % 53,1 % Egenkapitalforrentning > 5 % 7,6 % 8,3 % 10,0 % Nominel egenkapitalforrentning målt over en rullende 10-årig periode > 10 % 4,7 % 5,5 % 6,5 % Overskudsgrad > 15 % 22,2 % 24,0 % 24,9 % Lønninger og gager / omsætningen < 25 % 26,0 % 24,6 % 24,9 % Endvidere har selskabets majoritetsaktionær udtalt, at man ikke har til hensigt at forlange udbytte af virksomheden, såfremt Rønne Havn A/S anvender den opsparede kapital til geninvestering i den nødvendige infrastruktur og i de forretningsområder, der kan skabe aktivitet og vækst i det bornholmske samfund. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 22

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Park Lodge Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 50 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2016. Lars Jørgensen Dirigent

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Dansk Svensk Palleselskab A/S CVR-nr

Dansk Svensk Palleselskab A/S CVR-nr Dansk Svensk Palleselskab A/S CVR-nr. 21 52 94 94 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. maj 2013. Kurt Madsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere