Rønne Havn A/S. CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 Rønne Havn A/S CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

2 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne Havn A/S' bestyrelse, direktion og ledelse 10 Bestyrelsesarbejdet 14 Selskabsoplysninger 15 Beretning og udvikling i regnskabsåret 16 Ledelsens forventninger til selskabets udvikling 21 Corporate Social Responsibility 23 God selskabsledelse 25 Årsregnskab 1. januar til 31. december Anvendt regnskabspraksis 27 Resultatopgørelse 32 Balance 33 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 36 Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 1

3 Året kort fortalt ved den adm. direktør Det at have en velfungerende, tidssvarende og fleksibel havneinfrastruktur er en gevinst for et lokalsamfund, og især for et ø-samfund er det en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. Det er derfor vigtigt, at Rønne Havn A/S bliver drevet på en måde, der gør selskabet i stand til at foretage de langsigtede investeringer, der er nødvendige for at udvikle en infrastruktur, som ikke alene opfylder samfundets aktuelle behov, men også fremtidens nye behov og udfordringer. Målet er kort sagt, at Rønne Havn A/S til enhver tid skal kunne sikre Bornholm en forsyningshavn, som lever op til de krav, en moderne havn skal kunne levere. I forlængelse af det ligger også, at selskabet ved løbende at udvikle nye forretningsområder skal spille en aktiv rolle i bestræbelserne for at skabe vækst på Bornholm. Det er et stort ansvar, selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere har påtaget sig, da forudsætningen for at nå målet er, at Rønne Havn A/S indtjeningsevne skal øges betydeligt de kommende år. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at Rønne Havn A/S allerede i år har indfriet tre af de fire målsætninger, der ellers først skulle være opnået ved udgangen af At vi allerede i 2014 har indfriet disse målsætninger er i særlig grad tilfredsstillende, fordi opfyldelsen af dem er opnået sideløbende med, at selskabet har været igennem store organisatoriske ændringer samtidig med, at der er investeret i et løft af selskabets kompetenceniveau gennem målrettet efteruddannelse af medarbejderne. Et kompetenceløft på alle niveauer i organisationen er forudsætningen for, at Rønne Havn A/S vil kunne levere tidssvarende service samt planlægge og gennemføre de fremtidige investeringer. Rønne Havn A/S har i 2014 haft en tilfredsstillende udvikling og kan præsentere en markant forbedring af driftsresultatet (EBITDA) på godt 1,4 mio. kr. fra 26,1 mio kr. i 2013 til nu 27,5 mio. kr. Den positive udvikling er bl.a. resultatet af den fokusering, der er formuleret i Rønne Havn A/S forretnings- og strategiplan om dels at udvikle selskabets kerneforretninger og dels at lægge stor vægt på at reducere driftsomkostningerne. Det betyder rent faktisk, at det i 2012 opsatte resultatmål for 2016 på 7,5 mio. kr. allerede er mere end nået i 2014 med et driftsresultat på 7,8 mio. kr. Jeg må konstatere, at de organisatoriske procesforandringer, der er beskrevet i Strategi- og Forretningsplan virker efter hensigten. Det har vist sig, at den enkelte medarbejder i Rønne Havn A/S har evnet at håndtere de meget store forandringer, der er sket de sidste år. Medarbejdere, der kan agere smidigt og hurtigt tilpasse sig omverdenens krav, er en af de vigtigste konkurrenceparametre i forhold til de markeder, hvor Rønne Havn A/S forsøger at sælge sine ydelser. Forandringsvillighed og evnen til at omstille sig er en af de helt afgørende organisatoriske styrker, når nye forretningsområder skal tiltrækkes til Rønne Havn. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 2

4 2014 var et godt, men også arbejdsomt år for selskabet, hvor der på en række økonomiske parametre blev sat nye rekorder i selskabets historie. Det drejer sig bl.a. om følgende: Højeste omsætning Bedste driftsresultat Højeste soliditet Højeste EBITDA Højeste egenkapital Laveste langfristede gæld (excl. reserve for pengestrømsafdækning) Året har ligeledes budt på gennemførelsen af en række vigtige strategiske initiativer som: Påbegyndelsen af flere kvalitetscertificeringer, der forventes afsluttet med, at Rønne Havn A/S i foråret 2015, som den første i verden, bliver certificeret inden for de fire kvalitetsstandarder Forundersøgelser og opstart på udarbejdelsen af en langsigtet Masterplan for havnen Opstart på en løbende implementering af Anbefalinger til god selskabsledelse De omtalte tiltag skal ses som delelementer i den overordnede Strategi- og Forretningsplan , der sikrer en kontinuerlig udvikling af selskabet med særlig fokus på optimering og effektivisering af de enkelte processer. Der skal også sættes fokus på udvikling og uddannelse af bestyrelse, direktion og medarbejdere. Det vil i sig selv styrke selskabets konkurrenceevne og investeringsevne i de kommende år. Årets resultat overgår alt i alt ledelsens generelle forventninger. Investeringsevnen skal øges Det at udbygge havneinfrastruktur på Bornholm er langt dyrere end de fleste andre steder i Danmark. For Rønne Havns vedkommende skyldes det, at havnen med sin vestvendte placering er udsat for vejrpåvirkninger, der kan sammenlignes med dem, de jyske vestkysthavne er udsat for. Rønne Havn A/S skal styrke sin økonomiske stilling, så selskabet vil være i stand til at udbygge havnen med henblik på at kunne servicere Bornholms indbyggere og øens erhvervsliv på tilfredsstillende vis. Et Bornholm uden en tidssvarende og konkurrencedygtig forsyningshavn vil svække udviklingen af det bornholmske samfund. Det vil vi ikke tillade! I 2015 vil Bornholm få reduceret indtægten fra krydstogtsturismen, idet kun ca. 20 krydstogtsskibe kommer til Rønne. Det skyldes, at de fleste krydstogtsskibe nu er blevet så store, at Rønne Havn A/S ikke længere kan tilbyde den nødvendige havneinfrastruktur. Udviklingen i størrelsen af skibe begrænser sig ikke kun til krydstogtssegmentet, men gælder også for de øvrige skibe, der besejler havnen. Rønne Havn A/S håndterer ca. 1 million tons gods over kaj udover det gods, der fragtes med færgerne. Mange bornholmske virksomheders produktion og konkurrenceevne er afhængig af, at Rønne Havn Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 3

5 A/S formår at levere en infrastruktur, der kan håndtere konkurrencedygtig tonnage. For at klare dette er det målsætningen, at Rønne Havn A/S i første omgang opnår en indtjeningsevne, der ligger på niveau med gennemsnittet i branchen - vel og mærke uden at hæve priserne med mere end pristallet. Målet er, at indtjeningsevnen skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche, således at Rønne Havn A/S vil kunne gennemføre de omfattende infrastrukturinvesteringer, der er nødvendige for at servicere Bornholm på forsvarlig vis og dermed være med til at skabe den nødvendige vækst på øen i årene fremover. Vi har i 2014 taget et stort skridt i den rigtige retning, og vi har leveret et tilfredsstillende resultat, men vi er samtidig fuldt bevidste om, at fremtidssikringen af havnen, som en vital del af Den bornholmske motorvej, kræver yderligere resultater. Og dem er vi klar til at levere! Thomas Bendtsen Adm. direktør Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 4

6 Hoved- og nøgletal Udvikling i 2014 i forhold til Udvikling Skibsanløb (antal) ,9 % Tons gods (mio.) 1,35 1,39 + 2,3 % Antal passagerer (mio.) 1,40 1,50 + 7,0 % Antal biler (mio.) 0,32 0,34 + 8,2 % Omsætning (mio.) 54,3 55,4 + 2,1 % Primær driftsomkostning (mio.) 28,2 27,9-0,9 % Årsresultat (mio.) 6,5 7, % Langfristet gæld (mio.) (excl. pengestrømsafdækning) 98,0 80,5-17,7 % Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 5

7 Fem års hovedtalsoversigt *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal For definitioner se i afsnit om anvendt regnskabspraksis. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 6

8 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Rønne Havn A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 25. februar 2015 Direktion: Thomas Bendtsen Adm. direktør Max Hansen Økonomidirektør Bestyrelse: Thomas Thors Ernst Jensen Winni Grosbøll Formand Næstformand Steen Colberg Jensen Kirstine van Sabben Jess C. Persson Lejf Pedersen Lars Karlsson Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 7

9 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Rønne Havn A/S Vi har revideret årsregnskabet for Rønne Havn A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 8

10 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Rønne, den 26. februar 2015 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens-Otto A. Sonne Statsautoriseret revisor Henrik Westh Thorsen Statsautoriseret revisor Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 9

11 Rønne Havn A/S bestyrelse, direktion og ledelse Bestyrelse Thomas Thors Alder: 65 år Læge Formand for bestyrelsen i 2012 Indtrådt i bestyrelsen i 2012, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Praktiserende Læge Fhv. borgmester, Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Ernst Jensen Alder: 60 år Bager Næstformand for bestyrelsen i 2010 Indtrådt i bestyrelsen i 2010, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Formand for LO Bornholms bestyrelse Formand for BornPro s bestyrelse (Bornholms Produktionsskole) Bestyrelsesmedlem i AOF Bornholm Bestyrelsesmedlem i Bornholms Efterskole Særlige kompetencer: Samarbejde forhandlings- og løsningsorienteret. Arbejdsmiljø. Winni Grosbøll Alder: 38 år Cand.mag. historie og samfund Bestyrelsesmedlem Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Borgmester, Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 10

12 Steen Colberg Jensen Alder: 57 år Tømmermester Indtrådt i bestyrelsen i 2011, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Selvstændig erhvervsdrivende Viceborgmester Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Kirstine van Sabben Alder: 38 år Malermester Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Selvstændig erhvervsdrivende Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholms Regionskommune Særlige kompetencer: Politisk erfaring Ledelseserfaring Jess C. Persson Alder: 39 år Skibsfører Indtrådt i bestyrelsen i 2014, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Styrmand Særlige kompetencer: Navigatør Politisk erfaring Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 11

13 Lejf Pedersen Alder: 62 år Skibsmægler Indtrådt i bestyrelsen i 2008, Afhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelses-erhverv. Særlige Kompetencer: Ledelseserfaring som selvstændig erhvervsdrivende Erhvervserfaring som skibsmægler, befragter. Søret. Lars Karlsson Alder: 66 år Ingeniør i skibsbyggeri Forretningsudvikling v/linköping Universitet Indtrådt i bestyrelsen i 2013, Uafhængig. Valgperiode udløber i Ledelseserhverv: Malmø Lastbilcentral, Formand PortSide Pension, Formand Sikuki Nuuk Harbour A/S, Formand Oskarshamns Hamn AB, næstformand Frederikshavns Havn A/S, næstformand Særlige kompetencer: Ledelses- og bestyrelseserfaring fra en lang række svenske og danske selskaber. Særlig viden om havnedrift. Strategiudvikling og organisationsopbygning. Erhvervspolitisk erfaring som tidligere adm. Direktør for CMP. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 12

14 Direktion Adm. direktør Thomas Bendtsen Alder: 44 år. Tiltrådt som adm. direktør nov Ledelseserhverv: Nordea, lokalbankråd Danske Havnes bestyrelse Offshore Center Bornholm Uddannelse: Skibsfører Merkonom i ledelse HD-Økonomi- og procesledelse Executive MBA (shipping & logistic) Chefgruppe Chef for krydstogt og sikkerhed Niels Lundberg Alder: 58 år Udnævnt 2012 Teknisk chef Jørn Nygaard Alder: 48 år Tiltrådt i 2012 Chef for Maritim Service Ulla Kiersgaard Alder: 47 år Tiltrådt i 2013 Økonomidirektør Max Hansen Alder: 55 år Tiltrådt som økonomidirektør i 2014 Ledelseserhverv: Ingen eksterne ledelseserhverv Uddannelse: HD i Regnskab og Økonomistyring Mini-MBA (Diplomledelse) Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 13

15 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier, politikker m.v. Orientering fra direktionen til bestyrelsen sker ved hvert bestyrelsesmøde samt ved skriftlige månedsrapporteringer. Rapporteringen omfatter forhold vedrørende den økonomiske stilling, lønsomhed, udvikling og af andre forhold af relevans for selskabet. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året samt efter behov. I 2014 blev der afholdt seks bestyrelsesmøder, og der er planlagt fire ordinære bestyrelsesmøder i Afholdte bestyrelsesmøder i februar april juni september november december 2014 Planlagte bestyrelsesmøder i februar juni september december 2015 Bestyrelsen modtager som anført en gang månedligt en skriftlig orientering om selskabets drift og økonomi samt væsentlige identificerede risici. Bestyrelsen træffer ud over beslutninger vedrørende betydende driftsforhold blandt andet beslutninger om kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, langsigtede forpligtelser, væsentlige politikker og revisionsforhold. Bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender årligt forretningsordenen og fastlægger herunder de krav, der skal stilles til den rapportering, der skal ske til bestyrelsen samt til de krav, der skal opfyldes til den øvrige kommunikation mellem de to ledelsesorganer. Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der sammen med direktionen blandt andet tilrettelægger bestyrelsens møder. Formandens og i dennes fravær næstformandens specifikke opgaver er fastlagt i forretningsordenen. Bestyrelsen evaluerer årligt både bestyrelsens og direktionens arbejde, resultater og sammensætning. Samtidig evalueres samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen vurderer årligt, hvorvidt der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Desuden fastlægger bestyrelsen årligt sine væsentligste opgaver i relation til den løbende vurdering af direktionens arbejde samt af, hvorledes den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet skal foregå. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 14

16 Selskabsoplysninger Selskabet Rønne Havn A/S Sydhavnsvej Rønne Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR. Nr Stiftet: 25. juni 2004 Hjemsted: Rønne Regnskabsår: 1. januar 31. december Revision Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal Rønne Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 7. april 2015 kl på selskabets adresse. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 15

17 Beretning Hovedaktivitet Rønne Havn A/S forestår anlæg og drift af havneinfrastrukturen herunder dækkende værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Selskabet kan stille kraner, pakhuse og andre faciliteter til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. Udvikling i regnskabsåret Generelt Rønne Havn A/S resultat for år 2014 udviser et overskud på 7,8 mio. kr. mod et forventet resultat på 6,0 mio. kr. ved årets indgang. Bestyrelsen for Rønne Havn A/S fastlagde i 2012 retningslinjerne for selskabets udvikling ved udarbejdelsen af Strategi- og Forretningsplan Som et led i dette arbejde blev der i 2012 igangsat et større arbejde med at gennemgå driftsprocesserne for at identificere og gennemføre effektivitetstiltag. Dette arbejde har påvirket årsresultatet positivt. Der vil i årene fremover løbende blive arbejdet med procesforbedringer, således at de opstillede målsætninger i Strategi- og Forretningsplan nås. Selskabets kapitalejere udarbejdede i 2012 en Ejerstrategi, der angiver kapitalejernes forventninger til udviklingen i Rønne Havn A/S. Kapitalejerne har i Ejerstrategien ligeledes tilkendegivet, at kapitalejerne vil geninvestere det udbytte, kapitalejerne i givet fald har ret til at kræve af selskabet. Bestyrelsen er tilfreds med beslutningen, da den har givet selskabet en øget mulighed for at samle noget af den kapital, der er nødvendig for at fremtidssikre havnen. Årets resultat er, set i forhold til selskabets fremtidige investeringsbehov, ikke tilstrækkeligt stort. For at kunne forestå den nødvendige fremtidssikring af havneinfrastrukturen vil selskabet, selv med en optimal indtjening, have behov for at opbygge den likvide kapital i årtier. Bestyrelsen anser selskabets årsresultat for tilfredsstillende set i lyset af selskabets udvikling de seneste år. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 16

18 Omsætning Den samlede omsætning for Rønne Havn A/S udgjorde i ,4 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end i Den stigende omsætning er opnået gennem vækst i enkelte forretningsområder og på trods af fald i omsætningen på andre områder. Nedenstående fig. viser omsætningens fordeling og udvikling på kerneforretningsområderne i Rønne Havn A/S. Skibs- og vareindtægter Skibsindtægter Skibs- og vareindtægterne i Rønne Havn A/S udgjorde 35 % af den samlede omsætning. Skibs- og vareindtægterne blev i 2014 i alt på 19,7 mio. kr. Det betød, at Rønne Havn A/S dermed fik en nedgang i skibs- og vareindtægterne fra 2013 til 2014 på 0,2 mio. kr. (1,3 %). Forklaringen er primært en forandring i varegruppesammensætningen. Antal skibsanløb steg i perioden fra 2013 til Rønne Havn A/S fik således 27 flere skibsanløb i Væksten i antal anløb skyldes primært en stigning på 39 (5,2 %) anløb af bulkskibe, mens der var et fald i antal anløb af skole-, miljø- og militærfartøjer. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 17

19 Nedenstående fig. viser udviklingen i antal skibsanløb og antal krydstogtsanløb. Krydstogtssæsonen 2014 blev en middelsæson, hvor der anløb i alt 26 krydstogtsskibe langs kaj, hvilket er 3 mere end i Vareindtægter Godsmængden, der passerede gennem havnen, blev i 2014 på 1,4 mio. tons og er dermed på niveau med 2013 og Den totale tonsmængde steg dog med 0,03 mio. tons fra 2013 til Væksten i tonsmængden fordeler sig med et fald på 0,9 % i indgående og en vækst på 6,3 % i udgående godsmængde. Denne vækst kan først og fremmest relateres til en positiv udvikling i færgegods. Nedenstående fig. viser fordelingen af godsmængderne og udviklingen i den totale godsmængde i tons. Godsmængder Indgået og udgået Ændr. I tons 1000 tons Ændring i % Indgået gods ,9% Udgået gods ,3% I alt ,3% Ladningsarter Ændr. I tons Ændring i % Færgegods ,4% Bulkgods ,6% Flydende bulk ,5% ,3% Bil- og passagerindtægter Bil- og passagerindtægterne blev i alt på 13,3 mio. kr. og udgjorde dermed 24 % af omsætning i 2014 for Rønne Havn A/S. Det resulterede i en omsætningsvækst på 0,4 mio. kr. Antal biler, der passerede igennem havnen, blev på stk., hvilket svarer til en fremgang på stk. (2,9 %) i forhold til Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 18

20 Antallet af passagerer, der passerede gennem havnen i 2014, viste ligeledes en fremgang i forhold til I alt passerede 1,5 mio. passagerer havnen i 2014, hvilket svarer til en fremgang på (2,0 %) passagerer i forhold til Herunder ses udviklingen i antal biler og passagerer. Areal- og bygningsleje Udlejning af arealer og bygninger er en vigtig indtægtskilde for Rønne Havn A/S. I 2014 udgjorde udlejning af arealer og bygninger 11 % af den totale omsætning, som blev på i alt 6,3 mio. kr. Rønne Havn A/S råder over et areal på ca m 2, og ved udgangen af året var godt m 2 udlejet, hvorved arealudlejningsprocenten for det udlejningsareal, der er til rådighed, nærmer sig 90 %. Den største del af det øvrige areal er brugt til veje og pladser, herunder opmarcharealer til færgerne og P-pladser. Rønne Havn A/S er tæt på at have brugt sine ledige kvalitetsarealer. Selskabet kan dog stadigvæk tilbyde mindre arealer til virksomheder, der har behov for at være placeret tæt på havnen. Vi forudser, at der i fremtiden vil være mangel på areal i Rønne Havn til forretningsudvikling. Det er en problemstilling, som selskabet arbejder fokuseret og målrettet på at løse og fastlægge i sin Masterplan. Arbejdet med Masterplanen forventes færdiggjort i Serviceydelser Omsætningen af serviceydelser ved udlejning af kraner, lods-, bugser- og offshore-service m.m., der i år 2014 udgjorde 23 % af den samlede omsætning, blev på 12,7 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. i Omsætningen blev dermed lidt større end forventet. Omkostninger Primære driftsomkostninger Året har i høj grad været præget af forskellige tiltag, der har medført og fortsat vil medføre væsentlige reduktioner i omkostningerne gennem bl.a. effektiviseringer af diverse processer i hele organisationen. De gennemførte organisationsændringer i 2013 har medført, at arbejdsstyrken i Rønne Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 19

21 Havn A/S nu er på 22 årsværk. Organisationsændringerne vil i 2015 slå helt igennem og vise sig ved et yderligere fald i antallet af årsværk. De primære driftsudgifter for Rønne Havn A/S udgjorde i ,9 mio. kr., hvilket er ca. 0,6 mio. kr. mere end forventet. Årsagen til merforbruget er bla. fratrædelsesgodtgørelser til fratrådte medarbejdere samt vækst i marginalomkostninger drevet af en forøget aktivitetsportefølje. Det forventes, at der i de kommende år vil ske en forøgelse af driftsomkostningerne til sikring af de ydre værker, da ledelsen forventer, at de globale klimaforandringer vil kræve ekstraordinære tiltag for at sikre havnens funktion. Gager, løn og pensioner Udgifter til vederlag til bestyrelsen for Rønne Havn A/S samt lønninger og pensioner til ansatte har i alt beløbet sig til 13,7 mio. kr. Rønne Havn A/S har i alt i 2014 beskæftiget 24 personer, omregnet til heltidsansatte. Der er i året udbetalt følgende vederlag til bestyrelsen*: Thomas Thors, Bestyrelsesformand ( ) kr Ernst Jensen, Næstformand for bestyrelsen ( ) kr Winni Grosbøll, bestyrelsesmedlem ( ) kr Steen Colberg Jensen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Kirstine van Sabben, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lejf Pedersen, bestyrelsesmedlem ( ) kr Jess C. Persson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Karlsson, bestyrelsesmedlem ( ) kr Lars Kjøller, bestyrelsesmedlem ( ) kr Leif Olsen, bestyrelsesmedlem ( ) kr René Nordin Bloch, bestyrelsesmedlem ( ) kr *Der er periodiserede poster på bestyrelseshonorarer på kr., der vil blive reguleret i Der er i året udbetalt 1,87 mio. kr. i vederlag og pension til direktionen. Der er ikke indgået incitamentsordninger for direktionen i 2014 og Afskrivninger Årets afskrivninger inkl. fortjeneste/tab på afhændede anlægsaktiver blev på 14,1 mio. kr., hvilket er som budgetteret. Finansielle poster De finansielle poster blev netto på 5,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end forventet ved årets start. Omkostningsforøgelsen til de finansielle poster skyldes, at Rønne Havn A/S i 2014 ekstraordinært indfriede 3 langfristede lån på i alt 9,0 mio. kr. med tilhørende fast-renteswap. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 20

22 Investeringer Rønne Havn A/S har i årets løb foretaget mindre anlægsinvesteringer i forbindelse med en sikring af de ydre dækværker og udskiftning af ældre pullerter. Anlægsinvesteringerne har beløbet sig til 0,7 mio. kr., der er finansieret af den løbende drift. Særlige risici Finansielle risici For Rønne Havn A/S gælder det, at omsætning og varekøb primært handles i danske kroner. Derfor er selskabet ikke udsat for valutarisici af særlig betydning. Den rentebærende gæld for Rønne Havn A/S er optaget som enten fastforrentede lån eller variabelt forrentede lån med en tilhørende fastrente-swap-aftale. Moderate ændringer i renteniveauet vil derfor ikke have nogen væsentlig effekt på havnens omkostninger til servicering af gælden. Rønne Havn A/S er ikke udsat for særlige driftsmæssige risici ud over, hvad der er normalt for branchen. Videnressourcer I Rønne Havn A/S forretningsgrundlag indgår etablering af anlæg til og drift af havnens infrastruktur som en væsentlig aktivitet. Udgangspunktet er, at selskabet skal kunne levere højteknologiske, driftssikre og tidssvarende infrastrukturanlæg til selskabets kunder. Den service, selskabet skal yde, skal være af højeste kvalitet, hvilket stiller særlige og store krav til selskabets videnressourcer. For til stadighed at kunne levere hensigtsmæssige og tidssvarende kvalitetsløsninger er det afgørende, at Rønne Havn A/S kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt videns- og uddannelsesniveau. Det er Rønne Havn A/S målsætning, at selskabet har den nyeste viden og hurtig organisatorisk omstillingsevne. Derfor investeres der løbende i uddannelse af medarbejdere på alle organisatoriske niveauer, ligesom der løbende investeres i proces- og kvalitetsforbedrende værktøjer. Ledelsens forventning til selskabets udvikling En del af grundlaget for den fortsatte udvikling af Rønne Havn A/S er størrelsen af de godsmængder, der importeres og eksporteres over havnens bolværker samt af transporten af biler og passagerer. Derudover er væksten i den omsætning, der ikke drives af lokalt forbrug på Bornholm, en vigtig del af havnens aktiviteter. Det gælder eksempelvis anløb af krydstogtskibe. Dertil kommer, at udlejning af arealer og bygninger bidrager markant til omsætningen. Det er derfor vigtigt, at lejemål fastholdes, og at Rønne Havn A/S fortsat kan tilbyde velbeliggende arealer til virksomheder, der har behov for at være placeret på havnen. Foreløbige undersøgelser viser, at en udbygning af havnen, der dels vil kunne løfte de fremtidige krav til havnens forsyningsrolle, dels vil kunne løfte håndteringen af eksterne markeder som f.eks krydstogt, vil beløbe sig til omkring 700 mio. kr. Selskabets ledelse arbejder med en Masterplan, der indeholder mulighed for etablering af den nødvendige infrastruktur inden for de nuværende rammer, og desuden indeholder mulighed for en søværts udvidelse, således at selskabet i fremtiden vil kunne løfte opgaven Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 21

23 som forsyningshavn og samtidig vil kunne styrke sin rolle som vækstmotor for Rønne og det øvrige Bornholm. Ledelsen forventer at kunne iværksætte en forundersøgelse inkl. en VVM-redegørelse med henblik på at få indhentet de nødvendige tilladelser i løbet af de kommende år. Det vil betyde, at en etapevis udbygning kan påbegyndes, når selskabets investeringsevne og risikoprofil tillader det. Krydstogtsmarkedet er et af havnens strategiske fokusområder, og selskabet vil fortsætte sin direkte markedsføring overfor krydstogtsbranchen. Rønne Havn A/S har tidligere haft en forventning om, at krydstogtbesejlingen kunne få stor betydning for havnen. Det bunder bl.a. i, at der i branchen er en klar forventning om, at markedet for krydstogtsturisme vil fortsætte de seneste 10 års vækst og udvikling. Som en konsekvens af implementeringen af nye udledningsregler for svovlindhold i skibsbrændstof og indsættelsen af større og større fartøjer er markedet for det krydstogtssegment, havnens eksisterende infrastruktur kan håndtere, stærkt reduceret. Dette har medført et fald fra 44 krydstogtsanløb i 2012 til omkring 20 tilmeldinger i For at kunne udnytte Bornholms gunstige beliggenhed i forhold til krydstogtsmarkedet og dermed fastholde og øge Bornholms markedsandel af det voksende marked, er det nødvendigt, at selskabet hurtigst muligt løfter sin investeringsevne, således at de nødvendige faciliteter og anlæg kan etableres. Rønne Havn A/S er, for at kunne leve op til selskabets strategi, nødt til hurtigst muligt at bringe selskabet i en position, hvor selskabet med minimal risiko kan forestå den nødvendige fremtidssikring af infrastrukturen. Der vil derfor fortsat være fokus på en stram økonomisk styring. Selskabets langsigtede og overordnede målsætning er at skabe det nødvendige overskud og dermed oparbejde det kapitalberedskab, der er nødvendigt for at selskabet kan foretage de investeringer i havneinfrastrukturen, der skal sikre serviceringen af det bornholmske samfund bedst muligt. Det første skridt er at nedbringe selskabets langfristede gæld. Rønne Havn A/S har de sidste tre år formået at nedbringe den langfristede gæld med knap 20 mio. kr. årligt. Det betyder, at den langfristede gæld er reduceret fra 147 mio. kr. til 89 mio. kr. Selskabet forventer, at den ekstraordinære nedbringelse vil fortsætte i 2015, hvilket dog er betinget af renteniveauet. Alternativt vil kapitalberedskabet, og dermed opsparingen i selskabet, øges. Kapitalejerne indgik i 2013 en aktionæroverenskomst benævnt Ejerstrategi for Rønne Havn A/S. Kapitalejerne har som et led i denne strategiplan fastsat økonomiske måltal for selskabet. Nedenstående viser status for udvikling og budgettal for 2015 i forhold til kapitalejernes forventninger: Måltal i ejerstrategi Budget 2015 Egenkapitalandel > 60 % 42,5 % 47,8 % 53,1 % Egenkapitalforrentning > 5 % 7,6 % 8,3 % 10,0 % Nominel egenkapitalforrentning målt over en rullende 10-årig periode > 10 % 4,7 % 5,5 % 6,5 % Overskudsgrad > 15 % 22,2 % 24,0 % 24,9 % Lønninger og gager / omsætningen < 25 % 26,0 % 24,6 % 24,9 % Endvidere har selskabets majoritetsaktionær udtalt, at man ikke har til hensigt at forlange udbytte af virksomheden, såfremt Rønne Havn A/S anvender den opsparede kapital til geninvestering i den nødvendige infrastruktur og i de forretningsområder, der kan skabe aktivitet og vækst i det bornholmske samfund. Årsrapport for Rønne Havn A/S 2014 Side 22

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Årsberetning 2010 Fokus 2 Årsberetning Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Hoved og nøgletal 4 5 stk. 2 En paragraf for bedre boliger 5 Årets byggeprojekter 6 Samfundsansvar

Læs mere