Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån"

Transkript

1 Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges, refinansieres eller indfries, er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives en række forhold, når der handles obligationer gennem Nykredit. Generelle oplysninger Nykredits handel med obligationer sker efter reglerne beskrevet i disse forretningsbestemmelser. Reglerne gælder for alle handler med obligationer i tilknytning til realkreditlån. Handel med Nykredit Nykredit skal og vil altid bestræbe sig på at udføre en ordre, så det giver det bedst mulige resultat for låntagerne. Dette er ud fra en forudsætning om, at handlen gennemføres på det aftalte tidspunkt og ud fra hensyn til pris og omkostninger. Skal der sælges obligationer i forbindelse med et realkreditlåns udbetaling, er det Nykredit, der køber obligationerne af låntager. Det modsatte gælder, hvis der skal indfries et realkreditlån. Så køber Nykredit obligationerne på obligationsmarkedet og sælger dem til låntager til brug for indfrielsen. Obligationshandler sker altid til og fra Nykredits egen obligationsbeholdning. Dermed sikrer Nykredit, at udbetalinger og indfrielser af obligationer altid sker til det aftalte tidspunkt. Ved at handle over egenbeholdningen kan Nykredit give de bedst opnåelige priser, som stilles på det danske obligationsmarked. Ved henvendelse til Nykredit kan man få yderligere information om, hvordan obligationer handles, ligesom vi gerne gennemgår disse Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel. Handelstyper Handel med obligationer kan foregå efter følgende metoder: Fastkursaftale Gennemsnitskurshandel (dagskurs) Auktionskurshandel 10-dages gennemsnitshandel Indfrielse med 8-dages acceptfrist eller Bestillingshandel. Fastkursaftale Ved en Fastkursaftale handles obligationerne til den bedst opnåelige købs- eller salgskurs på obligationsmarkedet. Alle handler på dette marked indberettes til Finanstilsynet og offentliggøres til NASDAQ OMX København. Kursen ligger inden for intervallet af bedst opnåelige købskurser (den kurs, Nykredit kan sælge til) og salgskurser (den kurs, Nykredit kan købe til) i den pågældende obligation på aftaletidspunktet. Afregningskursen kan afvige fra dagens øvrige handler på obligationsmarkedet, idet kursen afhænger af, hvor stort handelsbeløbet er, tidspunktet for handlens gennemførsel og udbud/efterspørgsel på den pågældende obligation. Afregningskursen er handelskursen fratrukket kursfradrag. Nykredit tilstræber at ekspedere handelsordrer samme dag inden for obligationsmarkedets normale åbningstid, som er alle børsdage fra kl For mindre likvide obligationer eller ved særlige markedsforhold kan der dog gå et par dage, jf. afsnittet Generelle forbehold. Ved udbetaling til gennemsnitskurs ekspederer Nykredit ordrer efter særlige regler - se afsnittet Udbetaling til gennemsnitskurs. Ved en Fastkursaftale aftales kursen, når kursen tilbydes dvs. lige før handlen gennemføres. Hermed er der ingen risiko for kursudsving i tiden, fra en ordre afgives, til den udføres. Er der ingen handel med den obligation, der ønskes handlet med en Fastkursaftale, afregner Nykredit til den senest handlede kurs på obligationsmarkedet. Vurderer Nykredit, at den senest handlede kurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsættes en kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgsel, det Gyldig fra 1. november Der tages forbehold for ændringer af vilkår og gebyrer. 1

2 senest handlede kursniveau, såvel nationale som internationale begivenheder, som kan have betydning for rente- og kursudviklingen, og tilgængelige oplysninger om tilsvarende obligationer hos sammenlignelige udstedere. Gennemsnitskurshandel (dagskurs) NASDAQ OMX København opgør hver dag en officiel gennemsnitskurs, der er et gennemsnit over alle dagens almindelige handler i åbningstiden. Den officielle kurs er ikke et udtryk for, hvordan markedet lukkede den pågældende dag, men er et gennemsnit for hele dagen. Er der ikke noteret (fastsat) en officiel gennemsnitskurs den dag, obligationerne bliver solgt, afregner Nykredit til den senest noterede kurs. Vurderer Nykredit, at den senest noterede gennemsnitskurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsætter Nykredit en kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgsel, det senest handlede kursniveau, såvel nationale som internationale begivenheder som kan have betydning for rente- og kursudviklingen, og tilgængelige oplysninger om tilsvarende obligationer hos sammenlignelige udstedere. Auktionskurshandel Ved en auktionskurshandel fastsætter Nykredit kursen på en auktion over de pågældende obligationer på NASDAQ OMX København. Den udbudte mængde på auktionen offentliggøres på NASDAQ OMX København før auktionen. På auktionsdagen løber auktionen typisk over 20 minutter, hvor medlemmer af NASDAQ OMX København kan angive mængde og bud. Derefter fastsætter Nykredit en auktionskurs på basis af de indkomne bud. Auktionskursen annonceres kort efter auktionens afslutning. 10-dages gennemsnitskurshandel En 10-dages gennemsnitskurs tilbydes ved rentetilpasning af Tilpasningslån. Kursen beregnes som et gennemsnit af den daglige officielle gennemsnitskurs fra NASDAQ OMX København over en periode på 10 børsdage typisk i måneden op til rentetilpasningen. Datoerne for 10-dages perioden offentliggøres på NASDAQ OMX København forud for perioden. Er der ikke noteret en officiel gennemsnitskurs på én eller flere af de dage, kursen beregnes ud fra, eller vurderer Nykredit, at den senest noterede kurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsættes en kurs ud fra de samme principper som en almindelig gennemsnitskurshandel. Indfrielse med 8-dages acceptfrist Ved indfrielse med 8-dages acceptfrist tilbyder Nykredit, på basis af markedets bedst opnåelige salgskurser, en bindende kurs, som gælder i 8 børsdage. Kursen forhøjes med et tillæg, som dækker den kursrisiko, Nykredit får ved at afgive et bindende indfrielsestilbud i 8 børsdage. Tillægget for kursrisikoen er fastsat under hensyn til udbud og efterspørgsel, det senest handlede kursniveau, såvel nationale som internationale begivenheder, som kan have betydning for rente- og kursudviklingen i tilbuddets løbetid og tilgængelige oplysninger om tilsvarende obligationer hos sammenlignelige udstedere. Handles der ikke i den obligation, hvori der ønskes en aftale om indfrielse med 8-dages acceptfrist, eller vurderer Nykredit, at den senest handlede kurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsættes en kurs ud fra de samme principper som en almindelig Fastkursaftale. Bestillingshandel En bestillingshandel tilbydes ved indfrielse af lån i andre realkreditinstitutter, ved indfrielse af lån i Nykredits indeksobligationsserier eller ved indfrielser af lån i Nykredits mindre likvide obligationer. Ved en bestillingshandel køber Nykredit obligationerne på obligationsmarkedet til den bedst mulige kurs hurtigst muligt inden for en kortere tidsperiode typisk 1-2 børsdage. Nykredit forbeholder sig ret til først at oplyse aftalekursen, når obligationerne reelt er fremskaffet. Nykredit afregner altid en handel bedst muligt i henhold til procedurerne for en Fastkursaftale. Aftalen om en bestillingshandel gennemføres som en handel fra Nykredits egenbeholdning. 2

3 Uanset hvilken handelstype der benyttes ved obligationshandel i forbindelse med et realkreditlån, gælder der særlige regler for prisfastsættelse af obligationer, der ikke handles løbende. Nykredits principper for prisfastsættelse af obligationer uden løbende handel er beskrevet i afsnittet om Generelle forbehold. Handel ved udbetaling af lån fra Nykredit Nykredit udbetaler lån på følgende måder: Udbetaling til gennemsnitskurs Udbetaling med Fastkursaftale Udbetaling ved obligationsoverførsel (ingen obligationshandel). Udbetaling til gennemsnitskurs Ved udbetaling af et lån sælges obligationerne til gennemsnitskurs (dagskurs), medmindre andet er aftalt med Nykredit. Lånet afregnes til dagskursen på den første børsdag, efter at Nykredit har modtaget udbetalingsanmodningen. Nykredit kan sætte tidsfrister for indlevering af anmodninger om udbetaling. Anmodningen skal ske skriftligt på den udbetalingsblanket, som modtages sammen med lånetilbuddet. Udbetaling med Fastkursaftale Ved at indgå en Fastkursaftale bliver det nye lån udbetalt til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Beregning af terminsfradrag ved lånudbetaling med en Fastkursaftale Terminsfradraget til kurssikringen bliver beregnet på basis af obligationens pålydende rente fra aftaletidspunktet til udbetalingstidspunktet svarende til Nykredits umiddelbare rentetab i Fastkursaftalens løbetid. Fradraget reduceres dog med den forrentning, som Nykredit kan placere provenuet fra salget af obligationerne til på pengemarkedet. Provenuet placeres til en pengemarkedsrente, der har samme løbetid som Fastkursaftalen med et rentefradrag på op til 1,00 procentpoint. Terminsfradraget oprundes til nærmeste 0,05 kurspoint. Handel ved rentetilpasning af Tilpasningslån Tilpasningslån kan rentetilpasses med 10-dages gennemsnitskurs auktionskurs fastkursaftale Rentetilpasning med 10-dagesgennemsnitskurs Tilpasningslån kan rentetilpasses til en 10-dages gennemsnitskurs beregnet over 10 børsdage typisk i måneden op til rentetilpasningen. Der trækkes et terminsfradrag for kurssikring, som dækker Nykredits risiko for rentetab frem til rentetilpasningstidspunktet. Har Nykredit ikke en købskurs fra obligationsmarkedet på aftaletidspunktet, fastsættes den bedst mulige købskurs på basis af Nykredits principper for prisfastsættelse af obligationer uden løbende handel, se afsnittet Generelle forbehold. Når der afgives tilbud på en Fastkursaftale, er kursen bindende for Nykredit i 15 minutter. I løbet af de 15 minutter skal låntager tage stilling til den tilbudte kurs. Accepteres Nykredits tilbud inden for de 15 minutter, er aftalen indgået og forpligtende for begge parter. Aftalekursen fås som obligationsmarkedets bedst opnåelige købskurs fratrukket kursfradrag og et terminsfradrag for kurssikringen, som dækker Nykredits rentetab på Fastkursaftalen i den periode, hvor aftalen løber. Terminsfradraget beregnes på samme måde som terminsfradraget til kurssikring på en lånudbetaling med en Fastkursaftale, se afsnittet Udbetaling med Fastkursaftale. Rentetilpasning med auktionskurs Låntager kan også vælge at rentetilpasse til handelstypen auktionskurs. Auktionen afholdes typisk i måneden før rentetilpasningen. Rentetilpasning med Fastkursaftale Ønskes en fast kurs i forbindelse med rentetilpasning af Tilpasningslån, kan der indgås en Fastkursaftale. Proceduren for obligationshandlen i forbindelse med rentetilpasning med Fastkursaftale svarer til proceduren for udbetaling med Fastkursaftale, se afsnittet om Udbetaling med Fastkursaftale 3

4 Handel ved refinansiering af obligationslån med variabel rente (Nykredit RenteMax, EURIBOR-lån og CIBOR-lån) Tillæg til CIBOR/EURIBOR-rentesatsen og/eller renteloftet ændres i forbindelse med refinansieringen. Nykredit fastsætter, hvilke obligationer en refinansiering skal ske på basis af og øvrige vilkår for refinansieringen. Der kan herunder refinansieres med en obligation i en anden serie med dertil hørende nye lånevilkår. Nykredit kan bl.a. fastsætte, refinansiering sker ved salg af obligationer til en kurs, der er lig med eller overstiger kurs pari, og at et eventuelt tillægs størrelse og/eller renteloft fastsættes under hensyntagen hertil. Lånets rentesats beregnes på grundlag heraf frem til den førstkommende regulering af rentesatsen. Handel i Nykredit ved indfrielse af lån Handel med obligationer ved indfrielse af lån kan ske med fastkursaftale 8-dages acceptfrist. Når der afgives tilbud på en Fastkursaftale, er den tilbudte kurs bindende for Nykredit i 15 minutter. Omvendt skal låntager i løbet af de 15 minutter tage stilling til den tilbudte kurs. Accepteres Nykredits tilbud inden for de 15 minutter, er aftalen indgået og forpligtende for begge parter. Aftalekursen fås som obligationsmarkedets bedst opnåelige salgskurs tillagt kurstillæg og et terminstillæg for kurssikringen, som dækker Nykredits rentetab på fastkursaftalen i den periode, hvor aftalen løber. Beregning af terminstillæg ved indfrielse med Fastkursaftale Terminstillægget til kurssikringen bliver beregnet som den pengemarkedsrente, Nykredit skal betale for at låne penge til at betale provenuet til købet af obligationerne. Herved lider Nykredit umiddelbart et rentetab. Provenuet lånes til den pengemarkedsrente, der har samme løbetid som Fastkursaftalen med et rentetillæg på op til 1,00 procentpoint. Tillægget reduceres dog med renten på de opkøbte obligationer fra aftaletidspunktet til indfrielsestidspunktet. Terminstillægget oprundes til nærmeste 0,05 kurspoint. Skal et lån ydet af et andet realkreditinstitut indfries, og skal Nykredit købe obligationer i den forbindelse, eller skal et lån i Nykredits indeksobligationer eller andre af Nykredits mindre likvide obligationer indfries, kan indfrielsen desuden ske som indfrielse med bestillingshandel. Indfrielse med 8-dages acceptfrist Et konverterbart lån med en kursværdi af restgælden på højest kr. kan indfries kontant, til en kurs, som låntager har 8 børsdage til at tage stilling til. Kursen er bindende for Nykredit i den periode. Indfrielse med Fastkursaftale Med en Fastkursaftale bliver lånet indfriet til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Kursen fastsættes på grundlag af markedets bedste salgskurs, som Nykredit har på det tidspunkt, hvor kursen tilbydes. Hvis Nykredit ikke har en salgskurs fra obligationsmarkedet på aftaletidspunktet, fastsættes den bedst mulige salgskurs på basis af Nykredits principper for prisfastsættelse af obligationer uden for løbende handel, se afsnittet Generelle forbehold. Tilbuddet accepteres ved at sende indfrielsesbeløbet, så Nykredit har det til disposition inden for de 8 børsdage. Aftalekursen for indfrielser med 8-dages acceptfrist fås som markedets bedst opnåelige salgskurs og et risikotillæg, som dækker Nykredits kurstab i løbet af de 8 dage, hvor tilbuddet gælder. 4

5 Fastlæggelse af risikotillæg ved indfrielse med 8-dages acceptfrist Risikotillægget til tilbudskursen bliver fastlagt ud fra følgende kriterier: Den aktuelle kursfølsomhed generelt på obligations-markedet. Handelsaktiviteten og likviditeten i den pågældende obligation. I situationer med markante kursstigninger på kort sigt forhøjes risikotillægget, så Nykredit i højere grad afdækker risikoen for kurstab. Vurderer Nykredit, at obligationerne er svære at købe på obligationsmarkedet, forhøjes risikotillægget, så Nykredits omkostninger ved en efterfølgende udtrækning kan dækkes. Risikotillægget oprundes til nærmeste 0,05 kurspoint. Nykredit kan vælge ikke at tilbyde kurser med 8 dages acceptfrist, hvis Handelsomkostninger Ved udbetaling af lån består de samlede handelsomkostninger af kursfradrag og kurtage. Ved indfrielse af lån består handelsomkostningerne af et kurstillæg og kurtage. Kursfradrag ved udbetaling Ved udbetalinger trækker Nykredit et kursfradrag på 0,10 kurspoint fra afregningskursen, dvs. fra den officielle gennemsnitskurs ved en gennemsnitskurshandel og fra markedets bedst opnåelige købskurs ved en Fastkursaftale. Indgås en Fastkursaftale uden for det danske obligationsmarkeds normale åbningstid mellem kl. 9-17, forhøjes kursfradraget fra 0,10 og op til 0,35 kurspoint. Dette dækker den forhøjede kursrisiko, som Nykredit har, idet obligationerne først kan sælges den efterfølgende børsdag. Kursfradrag ved rentetilpasning Rentetilpasning af tilpasningslån kan som nævnt foregå efter forskellige principper. Ved rentetilpasning til en 10- dages gennemsnitskurs, fratrækker Nykredit 0,05 kurspoint i kursfradrag i hver af de 10 dagskurser, som indgår i 10-dages gennemsnitskursen. Der er intet kursfradrag, når rentetilpasningen sker til auktionskurs. markedssituationen på obligationsmarkedet er ekstraordinær der er tale om obligationer, som ikke bliver handlet løbende. Nykredit tilbyder ikke kurser med 8 dages acceptfrist til indfrielse af inkonverterbare lån. Kurstillæg ved indfrielse Ved indfrielser lægger Nykredit et kurstillæg på 0,10 kurspoint til afregningskursen, dvs. til markedets bedst opnåelige salgskurs ved en Fastkursaftale og ved indfrielser med 8 dages acceptfrist. Ved indfrielse med en bestillingshandel lægger Nykredit 0,10 kurspoint til den bedst muligt fremskaffede salgskurs. Indfrielse med bestillingshandel Indfrielse med en bestillingshandel afregnes til den bedst mulige fremskaffede salgskurs. Har Nykredit ikke en bedst mulig fremskaffet salgskurs fra obligationsmarkedet på aftaletidspunktet, fastsættes den bedst mulige salgskurs på basis af Nykredits principper for prisfastsættelse af obligationer uden for løbende handel, se afsnittet Generelle forbehold. Dertil kommer evt. et terminstillæg for kurssikring. Terminstillægget beregnes på samme måde som terminstillægget til kurssikring ved indfrielse med en Fastkursaftale, se afsnittet Indfrielse med Fastkursaftale. Indgås en Fastkursaftale uden for det danske obligationsmarkeds normale åbningstid mellem kl. 9-17, forhøjes kurstillægget fra 0,10 og op til 0,35 kurspoint. Dette dækker den forhøjede kursrisiko, som Nykredit har, idet obligationerne først kan købes den efterfølgende børsdag. Kurtage Omkostningerne ved salg af obligationer er betaling af kurtage på 0,15% af obligationernes kursværdi af lån op til 3 mio. kr. dog min. 150 kr. og maks kr. For lån over 3 mio. kr. udgør kurtagen 0,1% af obligationernes kursværdi. 5

6 Oplysninger om øvrige omkostninger i forbindelse med udbetaling og indfrielse af lån findes i Nykredits Prisblad. Prisbladet kan findes på nykredit.dk/laanudland/. Generelle forudsætninger for handel med Nykredit Nykredits handel med obligationer sker efter reglerne for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Afregningsnota Ved handel med obligationer modtager låntager en afregningsnota med oplysninger om ordrens type handelssted tidspunktet for handlens gennemførsel den afregnede handelskurs og principperne for beregning af denne det samlede beløb, der er handlet obligationer for handelsomkostninger og gebyrer. Af afregningsnotaen vil det altid fremgå, om den anvendte kurs er en aktuel købs- eller salgskurs på obligationsmarkedet, eller om der er tale om en kurs fastsat af Nykredit. Ordrens type Lovgivningen definerer nogle overordnede ordretyper til anvendelse i forbindelse med indberetning og offentliggørelse af handler. Ordretyperne er en overordnet betegnelse for Nykredits konkrete handelstyper. På afregningsnotaen vil både ordrens type og den specifikke handelstype fremgå. Handelssted Når der handles obligationer med Nykredit i tilknytning til realkreditlån, er handelsstedet altid Nykredit Realkredit A/S. Det betyder, at obligationshandlerne altid sker til og fra Nykredits egen obligationsbeholdning. Dermed sikres, at kunden altid får sit provenu til det aftalte tidspunkt, og at Nykredit kan give de bedste priser, som stilles på det danske obligationsmarked. Politik for interessekonflikter Nykredit har udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter. Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret mulige interessekonflikter ved obligationshandel i forbindelse med realkreditlån. Hvis der identificeres eventuelle interessekonflikter, vil der blive truffet passende forholdsregler. Sammenlægning af ordrer En række af Nykredits realkreditprodukter er sammensat på en sådan måde, at de underliggende handler med obligationer udføres samlet, dvs. ordren lægges sammen med andre kunders ordrer. Dette gælder, når handler sker til gennemsnitskurs eller ved rentetilpasning til 10 dages gennemsnitskurs eller auktionskurs. Ved at samle ordrer og dermed sælge/købe en større mængde obligationer på obligationsmarkedet, sikres låntagerne den bedst mulige pris. Valutahandel ved realkreditlån i euro Nykredit kan i forbindelse med lån i euro tilbyde Til ordretypen markedsordre er knyttet følgende handelstyper: Fastkursaftale Auktionskurshandel Indfrielse med 8 dages acceptfrist Bestillingshandel. Til ordretypen volumenvægtet transaktion til gennemsnitspris er knyttet følgende handelstyper: Udbetaling i danske kroner Fast betaling af terminsydelser i danske kroner Enkeltstående betaling af terminsydelse i danske kroner Indfrielse med Valutafastkursaftale. Udbetaling i danske kroner Nykredit udbetaler normalt eurolån i euro. Låntager kan dog vælge at lade Nykredit veksle euro-beløbet til danske kroner. Gennemsnitskurshandel (dagskurs) 10 dages gennemsnitskurshandel. Er der indgået en aftale om udbetaling af eurolånet i danske kroner, sælges euro til valutakursen på børsdagen efter, at Nykredit har modtaget udbetalingsanmodningen. 6

7 Valutahandlen afregnes til Nationalbankens officielle valutakurs, der offentliggøres dagligt kl De samlede valutahandelsomkostninger udgøres af valutakursfradrag, se afsnittet Valutahandelsomkostninger. Fast betaling af terminsydelse i danske kroner Terminsydelse på et lån i euro betales normalt i danske kroner. Det er dog også muligt at betale terminsydelsen på et eurolån i euro. Ved betaling af terminsydelse i danske kroner købes euro til valutakursen 2 bankdage før sidste rettidige betalingsdag for terminsydelsen. Denne valutakurs kendes ikke på tidspunktet, hvor låntager modtager opkrævningen på terminsydelsen. Der afregnes således til den på det tidspunkt gældende gennemsnitsvalutakurs, hvorefter der reguleres for valutakursforskelle i forbindelse med næste terminsydelse. Valutahandlen afregnes til Nationalbankens officielle valutakurs, der offentliggøres dagligt kl De samlede valutahandelsomkostninger udgøres af valutakurstillæg, se afsnittet Valutahandelsomkostninger. Enkeltstående betaling af terminsydelse i danske kroner Betales terminsydelser på et eurolån i euro, kan låntager aftale med Nykredit, at en enkeltstående terminsydelse skal betales i danske kroner. Indgås der aftale om betaling af en enkeltstående terminsydelse i danske kroner, købes euro på grundlag af markedets bedst opnåelige salgskurs, som Nykredit har på det tidspunkt, hvor valutakursen tilbydes. Når der gives tilbud på en valutahandel, er den tilbudte kurs bindende for Nykredit i 15 minutter. Omvendt skal låntager i løbet af de 15 minutter tage stilling til den tilbudte kurs. Accepteres Nykredits tilbud inden for de 15 minutter, er aftalen indgået og forpligter begge parter. De samlede valutahandelsomkostninger udgøres af valutakurstillægget, se afsnittet Valutahandelsomkostninger. Indfrielse med Valutafastkursaftale Tegnes der en Valutafastkursaftale i forbindelse med indfrielse af et eurolån, bliver valutahandlen ved indfrielse af lånet afregnet til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Ved en Valutafastkursaftale købes euro til markedets bedst opnåelige salgskurs, som Nykredit kan opnå på det tidspunkt, hvor valutakursen tilbydes. Når der gives tilbud på en Valutafastkursaftale, er den tilbudte kurs bindende for Nykredit i 15 minutter. Omvendt skal låntager i løbet af de 15 minutter tage stilling til den tilbudte kurs. Accepteres Nykredits tilbud inden for 15 minutter, er aftalen indgået og forpligter begge parter. Valutahandlen afregnes til markedets bedste salgskurs. Dertil kommer et terminstillæg for kurssikringen, som dækker Nykredits omkostninger på Valutafastkursaftalen i den periode, hvor aftalen løber. Beregning af terminstillæg ved indfrielse med en Valutafastkursaftale Terminstillægget til kurssikringen bliver som udgangspunkt beregnet på baggrund af den pengemarkedsrente, Nykredit skal betale for at låne danske kroner til at købe euro ved aftalens indgåelse. Lånet forrentes til en krone-pengemarkedsrente, der har samme løbetid som Valutafastkursaftalen med et rentetillæg på op til 1,00 procentpoint. Terminstillægget reduceres med den europengemarkedsrente, som de købte euro kan placeres til i Fastkursaftalens løbetid med et rentefradrag på op til 1,00 procentpoint. Terminstillægget fremkommer som forskellen mellem pengemarkedsrenterne i de to valutaer. Valutahandlen afregnes til markedets bedste salgskurs. 7

8 Aftalekursen bliver markedets bedst opnåelige salgskurs tillagt kurstillæg og terminstillæg. De samlede valutahandelsomkostninger svarer til valutakurstillægget, se afsnittet Valutahandelsomkostninger. Ved indfrielse af et eurolån med en Valutafastkursaftale er de samlede handelsomkostninger obligationshandelsomkostningerne og valutahandelsomkostningerne. Valutahandelsomkostninger Ved udbetaling af eurolån i danske kroner betales et valutakursfradrag. Ved betaling af terminsydelser på eurolån i danske kroner og ved indfrielse med en Valutafastkursaftale betales et valutakurstillæg. Valutakursfradrag Ved udbetaling af et eurolån i danske kroner trækker Nykredit et valutakursfradrag på 50 øre pr. 100 euro fra Nationalbankens officielle valutakurs, der offentliggøres dagligt kl Valutakurstillæg Ved faste eller enkeltstående terminsbetalinger af eurolån i danske kroner lægger Nykredit et valutakurstillæg på 50 øre pr. 100 euro til Nationalbankens officielle valutakurs, der offentliggøres dagligt kl For indfrielser med en Valutafastkursaftale lægger Nykredit et valutakurstillæg på op til 50 øre pr. 100 euro til kursen på valutaen, som Nykredit køber til markedets bedste salgskurs. Oplysninger om øvrige omkostninger i forbindelse med en Valutafastkursaftale findes i Nykredits prisblad. Generelle forbehold Normalt afregner Nykredit obligationshandler til en med det samme eller til en gennemsnitskurs. Der er dog følgende undtagelser, når Når et tilbud om indfrielseskurs, der gælder i 8 børsdage, accepteres Når Nykredit indfrier et lån i et andet realkreditinstitut ved en bestillingshandel Når et indeksobligationslån eller et lån i mindre likvide obligationer indfries ved en bestillingshandel Når der forekommer en særlig markedssituation Når der er tale om obligationer, hvor der ikke er løbende handel. I de to sidste tilfælde fastsætter Nykredit den bedst mulige kurs med udgangspunkt i de kurser, som Nykredit kan eller forventer at kunne få på obligationsmarkedet. Ved løbende handel forstås kontinuerlig handel med en betydelig omsætning i den pågældende obligation, og hvor der normalt dagligt tilbydes aktuelle priser. For illikvide obligationer, hvor der ikke er daglige købsog salgspriser, afregnes en obligationshandel, så låntager sikres den efter omstændighederne bedst mulige kurs. Handles der ikke i den obligation, som Fastkursaftalen skal indgås i, vil Nykredit afregne til den senest handlede kurs. Vurderer Nykredit, at den senest handlede kurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsættes en kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgsel, det senest handlede kursniveau, såvel nationale som internationale begivenheder, som kan have betydning for rente- og kursudviklingen, og tilgængelige oplysninger om tilsvarende obligationer hos sammenlignelige udstedere. Handles der uden for obligationsmarkedets åbningstider, som er alle børsdage mellem 9-17, kan Nykredit tilbyde en kurs, der ligger inden for eller på intervallet af de bedst stillede købs- og salgskurser, hvis der ved lukketid har været stillet en pris på den pågældende obligation. Dertil kommer et forhøjet kursfradrag/kurstillæg til dækning af den øgede risiko ved, at obligationshandlen først kan udføres den efterfølgende børsdag. Hvis der umiddelbart før eller efter lukketid er sket væsentlige ændringer af markedsforholdene, der kan give en betydelig forskel mellem købs- og salgsprisen, vil Nykredit stille en kurs under hensyntagen til markedsforholdene på tilsvarende måde som ved handel med illikvide obligationer. Nykredit forbeholder sig ret til at optage telefoniske samtaler og aftaler om værdipapirhandler på lydbånd. Lydbåndene kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt. 8

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere