Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån"

Transkript

1 Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges, refinansieres eller indfries, er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives en række forhold, når der handles obligationer gennem Nykredit. Generelle oplysninger Nykredits handel med obligationer sker efter reglerne beskrevet i disse forretningsbestemmelser. Reglerne gælder for alle handler med obligationer i tilknytning til realkreditlån. Handel med Nykredit Nykredit skal og vil altid bestræbe sig på at udføre en ordre, så det giver det bedst mulige resultat for låntagerne. Dette er ud fra en forudsætning om, at handlen gennemføres på det aftalte tidspunkt og ud fra hensyn til pris og omkostninger. Skal der sælges obligationer i forbindelse med et realkreditlåns udbetaling, er det Nykredit, der køber obligationerne af låntager. Det modsatte gælder, hvis der skal indfries et realkreditlån. Så køber Nykredit obligationerne på obligationsmarkedet og sælger dem til låntager til brug for indfrielsen. Obligationshandler sker altid til og fra Nykredits egen obligationsbeholdning. Dermed sikrer Nykredit, at udbetalinger og indfrielser af obligationer altid sker til det aftalte tidspunkt. Ved at handle over egenbeholdningen kan Nykredit give de bedst opnåelige priser, som stilles på det danske obligationsmarked. Ved henvendelse til Nykredit kan man få yderligere information om, hvordan obligationer handles, ligesom vi gerne gennemgår disse Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel. Handelstyper Handel med obligationer kan foregå efter følgende metoder: Fastkursaftale Gennemsnitskurshandel (dagskurs) Auktionskurshandel 10-dages gennemsnitshandel Indfrielse med 8-dages acceptfrist eller Bestillingshandel. Fastkursaftale Ved en Fastkursaftale handles obligationerne til den bedst opnåelige købs- eller salgskurs på obligationsmarkedet. Alle handler på dette marked indberettes til Finanstilsynet og offentliggøres til NASDAQ OMX København. Kursen ligger inden for intervallet af bedst opnåelige købskurser (den kurs, Nykredit kan sælge til) og salgskurser (den kurs, Nykredit kan købe til) i den pågældende obligation på aftaletidspunktet. Afregningskursen kan afvige fra dagens øvrige handler på obligationsmarkedet, idet kursen afhænger af, hvor stort handelsbeløbet er, tidspunktet for handlens gennemførsel og udbud/efterspørgsel på den pågældende obligation. Afregningskursen er handelskursen fratrukket kursfradrag. Nykredit tilstræber at ekspedere handelsordrer samme dag inden for obligationsmarkedets normale åbningstid, som er alle børsdage fra kl For mindre likvide obligationer eller ved særlige markedsforhold kan der dog gå et par dage, jf. afsnittet Generelle forbehold. Ved udbetaling til gennemsnitskurs ekspederer Nykredit ordrer efter særlige regler - se afsnittet Udbetaling til gennemsnitskurs. Ved en Fastkursaftale aftales kursen, når kursen tilbydes dvs. lige før handlen gennemføres. Hermed er der ingen risiko for kursudsving i tiden, fra en ordre afgives, til den udføres. Er der ingen handel med den obligation, der ønskes handlet med en Fastkursaftale, afregner Nykredit til den senest handlede kurs på obligationsmarkedet. Vurderer Nykredit, at den senest handlede kurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsættes en kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgsel, det Gyldig fra 1. november Der tages forbehold for ændringer af vilkår og gebyrer. 1

2 senest handlede kursniveau, såvel nationale som internationale begivenheder, som kan have betydning for rente- og kursudviklingen, og tilgængelige oplysninger om tilsvarende obligationer hos sammenlignelige udstedere. Gennemsnitskurshandel (dagskurs) NASDAQ OMX København opgør hver dag en officiel gennemsnitskurs, der er et gennemsnit over alle dagens almindelige handler i åbningstiden. Den officielle kurs er ikke et udtryk for, hvordan markedet lukkede den pågældende dag, men er et gennemsnit for hele dagen. Er der ikke noteret (fastsat) en officiel gennemsnitskurs den dag, obligationerne bliver solgt, afregner Nykredit til den senest noterede kurs. Vurderer Nykredit, at den senest noterede gennemsnitskurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsætter Nykredit en kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgsel, det senest handlede kursniveau, såvel nationale som internationale begivenheder som kan have betydning for rente- og kursudviklingen, og tilgængelige oplysninger om tilsvarende obligationer hos sammenlignelige udstedere. Auktionskurshandel Ved en auktionskurshandel fastsætter Nykredit kursen på en auktion over de pågældende obligationer på NASDAQ OMX København. Den udbudte mængde på auktionen offentliggøres på NASDAQ OMX København før auktionen. På auktionsdagen løber auktionen typisk over 20 minutter, hvor medlemmer af NASDAQ OMX København kan angive mængde og bud. Derefter fastsætter Nykredit en auktionskurs på basis af de indkomne bud. Auktionskursen annonceres kort efter auktionens afslutning. 10-dages gennemsnitskurshandel En 10-dages gennemsnitskurs tilbydes ved rentetilpasning af Tilpasningslån. Kursen beregnes som et gennemsnit af den daglige officielle gennemsnitskurs fra NASDAQ OMX København over en periode på 10 børsdage typisk i måneden op til rentetilpasningen. Datoerne for 10-dages perioden offentliggøres på NASDAQ OMX København forud for perioden. Er der ikke noteret en officiel gennemsnitskurs på én eller flere af de dage, kursen beregnes ud fra, eller vurderer Nykredit, at den senest noterede kurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsættes en kurs ud fra de samme principper som en almindelig gennemsnitskurshandel. Indfrielse med 8-dages acceptfrist Ved indfrielse med 8-dages acceptfrist tilbyder Nykredit, på basis af markedets bedst opnåelige salgskurser, en bindende kurs, som gælder i 8 børsdage. Kursen forhøjes med et tillæg, som dækker den kursrisiko, Nykredit får ved at afgive et bindende indfrielsestilbud i 8 børsdage. Tillægget for kursrisikoen er fastsat under hensyn til udbud og efterspørgsel, det senest handlede kursniveau, såvel nationale som internationale begivenheder, som kan have betydning for rente- og kursudviklingen i tilbuddets løbetid og tilgængelige oplysninger om tilsvarende obligationer hos sammenlignelige udstedere. Handles der ikke i den obligation, hvori der ønskes en aftale om indfrielse med 8-dages acceptfrist, eller vurderer Nykredit, at den senest handlede kurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsættes en kurs ud fra de samme principper som en almindelig Fastkursaftale. Bestillingshandel En bestillingshandel tilbydes ved indfrielse af lån i andre realkreditinstitutter, ved indfrielse af lån i Nykredits indeksobligationsserier eller ved indfrielser af lån i Nykredits mindre likvide obligationer. Ved en bestillingshandel køber Nykredit obligationerne på obligationsmarkedet til den bedst mulige kurs hurtigst muligt inden for en kortere tidsperiode typisk 1-2 børsdage. Nykredit forbeholder sig ret til først at oplyse aftalekursen, når obligationerne reelt er fremskaffet. Nykredit afregner altid en handel bedst muligt i henhold til procedurerne for en Fastkursaftale. Aftalen om en bestillingshandel gennemføres som en handel fra Nykredits egenbeholdning. 2

3 Uanset hvilken handelstype der benyttes ved obligationshandel i forbindelse med et realkreditlån, gælder der særlige regler for prisfastsættelse af obligationer, der ikke handles løbende. Nykredits principper for prisfastsættelse af obligationer uden løbende handel er beskrevet i afsnittet om Generelle forbehold. Handel ved udbetaling af lån fra Nykredit Nykredit udbetaler lån på følgende måder: Udbetaling til gennemsnitskurs Udbetaling med Fastkursaftale Udbetaling ved obligationsoverførsel (ingen obligationshandel). Udbetaling til gennemsnitskurs Ved udbetaling af et lån sælges obligationerne til gennemsnitskurs (dagskurs), medmindre andet er aftalt med Nykredit. Lånet afregnes til dagskursen på den første børsdag, efter at Nykredit har modtaget udbetalingsanmodningen. Nykredit kan sætte tidsfrister for indlevering af anmodninger om udbetaling. Anmodningen skal ske skriftligt på den udbetalingsblanket, som modtages sammen med lånetilbuddet. Udbetaling med Fastkursaftale Ved at indgå en Fastkursaftale bliver det nye lån udbetalt til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Beregning af terminsfradrag ved lånudbetaling med en Fastkursaftale Terminsfradraget til kurssikringen bliver beregnet på basis af obligationens pålydende rente fra aftaletidspunktet til udbetalingstidspunktet svarende til Nykredits umiddelbare rentetab i Fastkursaftalens løbetid. Fradraget reduceres dog med den forrentning, som Nykredit kan placere provenuet fra salget af obligationerne til på pengemarkedet. Provenuet placeres til en pengemarkedsrente, der har samme løbetid som Fastkursaftalen med et rentefradrag på op til 1,00 procentpoint. Terminsfradraget oprundes til nærmeste 0,05 kurspoint. Handel ved rentetilpasning af Tilpasningslån Tilpasningslån kan rentetilpasses med 10-dages gennemsnitskurs auktionskurs fastkursaftale Rentetilpasning med 10-dagesgennemsnitskurs Tilpasningslån kan rentetilpasses til en 10-dages gennemsnitskurs beregnet over 10 børsdage typisk i måneden op til rentetilpasningen. Der trækkes et terminsfradrag for kurssikring, som dækker Nykredits risiko for rentetab frem til rentetilpasningstidspunktet. Har Nykredit ikke en købskurs fra obligationsmarkedet på aftaletidspunktet, fastsættes den bedst mulige købskurs på basis af Nykredits principper for prisfastsættelse af obligationer uden løbende handel, se afsnittet Generelle forbehold. Når der afgives tilbud på en Fastkursaftale, er kursen bindende for Nykredit i 15 minutter. I løbet af de 15 minutter skal låntager tage stilling til den tilbudte kurs. Accepteres Nykredits tilbud inden for de 15 minutter, er aftalen indgået og forpligtende for begge parter. Aftalekursen fås som obligationsmarkedets bedst opnåelige købskurs fratrukket kursfradrag og et terminsfradrag for kurssikringen, som dækker Nykredits rentetab på Fastkursaftalen i den periode, hvor aftalen løber. Terminsfradraget beregnes på samme måde som terminsfradraget til kurssikring på en lånudbetaling med en Fastkursaftale, se afsnittet Udbetaling med Fastkursaftale. Rentetilpasning med auktionskurs Låntager kan også vælge at rentetilpasse til handelstypen auktionskurs. Auktionen afholdes typisk i måneden før rentetilpasningen. Rentetilpasning med Fastkursaftale Ønskes en fast kurs i forbindelse med rentetilpasning af Tilpasningslån, kan der indgås en Fastkursaftale. Proceduren for obligationshandlen i forbindelse med rentetilpasning med Fastkursaftale svarer til proceduren for udbetaling med Fastkursaftale, se afsnittet om Udbetaling med Fastkursaftale 3

4 Handel ved refinansiering af obligationslån med variabel rente (Nykredit RenteMax, EURIBOR-lån og CIBOR-lån) Tillæg til CIBOR/EURIBOR-rentesatsen og/eller renteloftet ændres i forbindelse med refinansieringen. Nykredit fastsætter, hvilke obligationer en refinansiering skal ske på basis af og øvrige vilkår for refinansieringen. Der kan herunder refinansieres med en obligation i en anden serie med dertil hørende nye lånevilkår. Nykredit kan bl.a. fastsætte, refinansiering sker ved salg af obligationer til en kurs, der er lig med eller overstiger kurs pari, og at et eventuelt tillægs størrelse og/eller renteloft fastsættes under hensyntagen hertil. Lånets rentesats beregnes på grundlag heraf frem til den førstkommende regulering af rentesatsen. Handel i Nykredit ved indfrielse af lån Handel med obligationer ved indfrielse af lån kan ske med fastkursaftale 8-dages acceptfrist. Når der afgives tilbud på en Fastkursaftale, er den tilbudte kurs bindende for Nykredit i 15 minutter. Omvendt skal låntager i løbet af de 15 minutter tage stilling til den tilbudte kurs. Accepteres Nykredits tilbud inden for de 15 minutter, er aftalen indgået og forpligtende for begge parter. Aftalekursen fås som obligationsmarkedets bedst opnåelige salgskurs tillagt kurstillæg og et terminstillæg for kurssikringen, som dækker Nykredits rentetab på fastkursaftalen i den periode, hvor aftalen løber. Beregning af terminstillæg ved indfrielse med Fastkursaftale Terminstillægget til kurssikringen bliver beregnet som den pengemarkedsrente, Nykredit skal betale for at låne penge til at betale provenuet til købet af obligationerne. Herved lider Nykredit umiddelbart et rentetab. Provenuet lånes til den pengemarkedsrente, der har samme løbetid som Fastkursaftalen med et rentetillæg på op til 1,00 procentpoint. Tillægget reduceres dog med renten på de opkøbte obligationer fra aftaletidspunktet til indfrielsestidspunktet. Terminstillægget oprundes til nærmeste 0,05 kurspoint. Skal et lån ydet af et andet realkreditinstitut indfries, og skal Nykredit købe obligationer i den forbindelse, eller skal et lån i Nykredits indeksobligationer eller andre af Nykredits mindre likvide obligationer indfries, kan indfrielsen desuden ske som indfrielse med bestillingshandel. Indfrielse med 8-dages acceptfrist Et konverterbart lån med en kursværdi af restgælden på højest kr. kan indfries kontant, til en kurs, som låntager har 8 børsdage til at tage stilling til. Kursen er bindende for Nykredit i den periode. Indfrielse med Fastkursaftale Med en Fastkursaftale bliver lånet indfriet til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Kursen fastsættes på grundlag af markedets bedste salgskurs, som Nykredit har på det tidspunkt, hvor kursen tilbydes. Hvis Nykredit ikke har en salgskurs fra obligationsmarkedet på aftaletidspunktet, fastsættes den bedst mulige salgskurs på basis af Nykredits principper for prisfastsættelse af obligationer uden for løbende handel, se afsnittet Generelle forbehold. Tilbuddet accepteres ved at sende indfrielsesbeløbet, så Nykredit har det til disposition inden for de 8 børsdage. Aftalekursen for indfrielser med 8-dages acceptfrist fås som markedets bedst opnåelige salgskurs og et risikotillæg, som dækker Nykredits kurstab i løbet af de 8 dage, hvor tilbuddet gælder. 4

5 Fastlæggelse af risikotillæg ved indfrielse med 8-dages acceptfrist Risikotillægget til tilbudskursen bliver fastlagt ud fra følgende kriterier: Den aktuelle kursfølsomhed generelt på obligations-markedet. Handelsaktiviteten og likviditeten i den pågældende obligation. I situationer med markante kursstigninger på kort sigt forhøjes risikotillægget, så Nykredit i højere grad afdækker risikoen for kurstab. Vurderer Nykredit, at obligationerne er svære at købe på obligationsmarkedet, forhøjes risikotillægget, så Nykredits omkostninger ved en efterfølgende udtrækning kan dækkes. Risikotillægget oprundes til nærmeste 0,05 kurspoint. Nykredit kan vælge ikke at tilbyde kurser med 8 dages acceptfrist, hvis Handelsomkostninger Ved udbetaling af lån består de samlede handelsomkostninger af kursfradrag og kurtage. Ved indfrielse af lån består handelsomkostningerne af et kurstillæg og kurtage. Kursfradrag ved udbetaling Ved udbetalinger trækker Nykredit et kursfradrag på 0,10 kurspoint fra afregningskursen, dvs. fra den officielle gennemsnitskurs ved en gennemsnitskurshandel og fra markedets bedst opnåelige købskurs ved en Fastkursaftale. Indgås en Fastkursaftale uden for det danske obligationsmarkeds normale åbningstid mellem kl. 9-17, forhøjes kursfradraget fra 0,10 og op til 0,35 kurspoint. Dette dækker den forhøjede kursrisiko, som Nykredit har, idet obligationerne først kan sælges den efterfølgende børsdag. Kursfradrag ved rentetilpasning Rentetilpasning af tilpasningslån kan som nævnt foregå efter forskellige principper. Ved rentetilpasning til en 10- dages gennemsnitskurs, fratrækker Nykredit 0,05 kurspoint i kursfradrag i hver af de 10 dagskurser, som indgår i 10-dages gennemsnitskursen. Der er intet kursfradrag, når rentetilpasningen sker til auktionskurs. markedssituationen på obligationsmarkedet er ekstraordinær der er tale om obligationer, som ikke bliver handlet løbende. Nykredit tilbyder ikke kurser med 8 dages acceptfrist til indfrielse af inkonverterbare lån. Kurstillæg ved indfrielse Ved indfrielser lægger Nykredit et kurstillæg på 0,10 kurspoint til afregningskursen, dvs. til markedets bedst opnåelige salgskurs ved en Fastkursaftale og ved indfrielser med 8 dages acceptfrist. Ved indfrielse med en bestillingshandel lægger Nykredit 0,10 kurspoint til den bedst muligt fremskaffede salgskurs. Indfrielse med bestillingshandel Indfrielse med en bestillingshandel afregnes til den bedst mulige fremskaffede salgskurs. Har Nykredit ikke en bedst mulig fremskaffet salgskurs fra obligationsmarkedet på aftaletidspunktet, fastsættes den bedst mulige salgskurs på basis af Nykredits principper for prisfastsættelse af obligationer uden for løbende handel, se afsnittet Generelle forbehold. Dertil kommer evt. et terminstillæg for kurssikring. Terminstillægget beregnes på samme måde som terminstillægget til kurssikring ved indfrielse med en Fastkursaftale, se afsnittet Indfrielse med Fastkursaftale. Indgås en Fastkursaftale uden for det danske obligationsmarkeds normale åbningstid mellem kl. 9-17, forhøjes kurstillægget fra 0,10 og op til 0,35 kurspoint. Dette dækker den forhøjede kursrisiko, som Nykredit har, idet obligationerne først kan købes den efterfølgende børsdag. Kurtage Omkostningerne ved salg af obligationer er betaling af kurtage på 0,15% af obligationernes kursværdi af lån op til 3 mio. kr. dog min. 150 kr. og maks kr. For lån over 3 mio. kr. udgør kurtagen 0,1% af obligationernes kursværdi. 5

6 Oplysninger om øvrige omkostninger i forbindelse med udbetaling og indfrielse af lån findes i Nykredits Prisblad. Prisbladet kan findes på nykredit.dk/laanudland/. Generelle forudsætninger for handel med Nykredit Nykredits handel med obligationer sker efter reglerne for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Afregningsnota Ved handel med obligationer modtager låntager en afregningsnota med oplysninger om ordrens type handelssted tidspunktet for handlens gennemførsel den afregnede handelskurs og principperne for beregning af denne det samlede beløb, der er handlet obligationer for handelsomkostninger og gebyrer. Af afregningsnotaen vil det altid fremgå, om den anvendte kurs er en aktuel købs- eller salgskurs på obligationsmarkedet, eller om der er tale om en kurs fastsat af Nykredit. Ordrens type Lovgivningen definerer nogle overordnede ordretyper til anvendelse i forbindelse med indberetning og offentliggørelse af handler. Ordretyperne er en overordnet betegnelse for Nykredits konkrete handelstyper. På afregningsnotaen vil både ordrens type og den specifikke handelstype fremgå. Handelssted Når der handles obligationer med Nykredit i tilknytning til realkreditlån, er handelsstedet altid Nykredit Realkredit A/S. Det betyder, at obligationshandlerne altid sker til og fra Nykredits egen obligationsbeholdning. Dermed sikres, at kunden altid får sit provenu til det aftalte tidspunkt, og at Nykredit kan give de bedste priser, som stilles på det danske obligationsmarked. Politik for interessekonflikter Nykredit har udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter. Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret mulige interessekonflikter ved obligationshandel i forbindelse med realkreditlån. Hvis der identificeres eventuelle interessekonflikter, vil der blive truffet passende forholdsregler. Sammenlægning af ordrer En række af Nykredits realkreditprodukter er sammensat på en sådan måde, at de underliggende handler med obligationer udføres samlet, dvs. ordren lægges sammen med andre kunders ordrer. Dette gælder, når handler sker til gennemsnitskurs eller ved rentetilpasning til 10 dages gennemsnitskurs eller auktionskurs. Ved at samle ordrer og dermed sælge/købe en større mængde obligationer på obligationsmarkedet, sikres låntagerne den bedst mulige pris. Valutahandel ved realkreditlån i euro Nykredit kan i forbindelse med lån i euro tilbyde Til ordretypen markedsordre er knyttet følgende handelstyper: Fastkursaftale Auktionskurshandel Indfrielse med 8 dages acceptfrist Bestillingshandel. Til ordretypen volumenvægtet transaktion til gennemsnitspris er knyttet følgende handelstyper: Udbetaling i danske kroner Fast betaling af terminsydelser i danske kroner Enkeltstående betaling af terminsydelse i danske kroner Indfrielse med Valutafastkursaftale. Udbetaling i danske kroner Nykredit udbetaler normalt eurolån i euro. Låntager kan dog vælge at lade Nykredit veksle euro-beløbet til danske kroner. Gennemsnitskurshandel (dagskurs) 10 dages gennemsnitskurshandel. Er der indgået en aftale om udbetaling af eurolånet i danske kroner, sælges euro til valutakursen på børsdagen efter, at Nykredit har modtaget udbetalingsanmodningen. 6

7 Valutahandlen afregnes til Nationalbankens officielle valutakurs, der offentliggøres dagligt kl De samlede valutahandelsomkostninger udgøres af valutakursfradrag, se afsnittet Valutahandelsomkostninger. Fast betaling af terminsydelse i danske kroner Terminsydelse på et lån i euro betales normalt i danske kroner. Det er dog også muligt at betale terminsydelsen på et eurolån i euro. Ved betaling af terminsydelse i danske kroner købes euro til valutakursen 2 bankdage før sidste rettidige betalingsdag for terminsydelsen. Denne valutakurs kendes ikke på tidspunktet, hvor låntager modtager opkrævningen på terminsydelsen. Der afregnes således til den på det tidspunkt gældende gennemsnitsvalutakurs, hvorefter der reguleres for valutakursforskelle i forbindelse med næste terminsydelse. Valutahandlen afregnes til Nationalbankens officielle valutakurs, der offentliggøres dagligt kl De samlede valutahandelsomkostninger udgøres af valutakurstillæg, se afsnittet Valutahandelsomkostninger. Enkeltstående betaling af terminsydelse i danske kroner Betales terminsydelser på et eurolån i euro, kan låntager aftale med Nykredit, at en enkeltstående terminsydelse skal betales i danske kroner. Indgås der aftale om betaling af en enkeltstående terminsydelse i danske kroner, købes euro på grundlag af markedets bedst opnåelige salgskurs, som Nykredit har på det tidspunkt, hvor valutakursen tilbydes. Når der gives tilbud på en valutahandel, er den tilbudte kurs bindende for Nykredit i 15 minutter. Omvendt skal låntager i løbet af de 15 minutter tage stilling til den tilbudte kurs. Accepteres Nykredits tilbud inden for de 15 minutter, er aftalen indgået og forpligter begge parter. De samlede valutahandelsomkostninger udgøres af valutakurstillægget, se afsnittet Valutahandelsomkostninger. Indfrielse med Valutafastkursaftale Tegnes der en Valutafastkursaftale i forbindelse med indfrielse af et eurolån, bliver valutahandlen ved indfrielse af lånet afregnet til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Ved en Valutafastkursaftale købes euro til markedets bedst opnåelige salgskurs, som Nykredit kan opnå på det tidspunkt, hvor valutakursen tilbydes. Når der gives tilbud på en Valutafastkursaftale, er den tilbudte kurs bindende for Nykredit i 15 minutter. Omvendt skal låntager i løbet af de 15 minutter tage stilling til den tilbudte kurs. Accepteres Nykredits tilbud inden for 15 minutter, er aftalen indgået og forpligter begge parter. Valutahandlen afregnes til markedets bedste salgskurs. Dertil kommer et terminstillæg for kurssikringen, som dækker Nykredits omkostninger på Valutafastkursaftalen i den periode, hvor aftalen løber. Beregning af terminstillæg ved indfrielse med en Valutafastkursaftale Terminstillægget til kurssikringen bliver som udgangspunkt beregnet på baggrund af den pengemarkedsrente, Nykredit skal betale for at låne danske kroner til at købe euro ved aftalens indgåelse. Lånet forrentes til en krone-pengemarkedsrente, der har samme løbetid som Valutafastkursaftalen med et rentetillæg på op til 1,00 procentpoint. Terminstillægget reduceres med den europengemarkedsrente, som de købte euro kan placeres til i Fastkursaftalens løbetid med et rentefradrag på op til 1,00 procentpoint. Terminstillægget fremkommer som forskellen mellem pengemarkedsrenterne i de to valutaer. Valutahandlen afregnes til markedets bedste salgskurs. 7

8 Aftalekursen bliver markedets bedst opnåelige salgskurs tillagt kurstillæg og terminstillæg. De samlede valutahandelsomkostninger svarer til valutakurstillægget, se afsnittet Valutahandelsomkostninger. Ved indfrielse af et eurolån med en Valutafastkursaftale er de samlede handelsomkostninger obligationshandelsomkostningerne og valutahandelsomkostningerne. Valutahandelsomkostninger Ved udbetaling af eurolån i danske kroner betales et valutakursfradrag. Ved betaling af terminsydelser på eurolån i danske kroner og ved indfrielse med en Valutafastkursaftale betales et valutakurstillæg. Valutakursfradrag Ved udbetaling af et eurolån i danske kroner trækker Nykredit et valutakursfradrag på 50 øre pr. 100 euro fra Nationalbankens officielle valutakurs, der offentliggøres dagligt kl Valutakurstillæg Ved faste eller enkeltstående terminsbetalinger af eurolån i danske kroner lægger Nykredit et valutakurstillæg på 50 øre pr. 100 euro til Nationalbankens officielle valutakurs, der offentliggøres dagligt kl For indfrielser med en Valutafastkursaftale lægger Nykredit et valutakurstillæg på op til 50 øre pr. 100 euro til kursen på valutaen, som Nykredit køber til markedets bedste salgskurs. Oplysninger om øvrige omkostninger i forbindelse med en Valutafastkursaftale findes i Nykredits prisblad. Generelle forbehold Normalt afregner Nykredit obligationshandler til en med det samme eller til en gennemsnitskurs. Der er dog følgende undtagelser, når Når et tilbud om indfrielseskurs, der gælder i 8 børsdage, accepteres Når Nykredit indfrier et lån i et andet realkreditinstitut ved en bestillingshandel Når et indeksobligationslån eller et lån i mindre likvide obligationer indfries ved en bestillingshandel Når der forekommer en særlig markedssituation Når der er tale om obligationer, hvor der ikke er løbende handel. I de to sidste tilfælde fastsætter Nykredit den bedst mulige kurs med udgangspunkt i de kurser, som Nykredit kan eller forventer at kunne få på obligationsmarkedet. Ved løbende handel forstås kontinuerlig handel med en betydelig omsætning i den pågældende obligation, og hvor der normalt dagligt tilbydes aktuelle priser. For illikvide obligationer, hvor der ikke er daglige købsog salgspriser, afregnes en obligationshandel, så låntager sikres den efter omstændighederne bedst mulige kurs. Handles der ikke i den obligation, som Fastkursaftalen skal indgås i, vil Nykredit afregne til den senest handlede kurs. Vurderer Nykredit, at den senest handlede kurs ikke er en realistisk og aktuel markedskurs, fastsættes en kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgsel, det senest handlede kursniveau, såvel nationale som internationale begivenheder, som kan have betydning for rente- og kursudviklingen, og tilgængelige oplysninger om tilsvarende obligationer hos sammenlignelige udstedere. Handles der uden for obligationsmarkedets åbningstider, som er alle børsdage mellem 9-17, kan Nykredit tilbyde en kurs, der ligger inden for eller på intervallet af de bedst stillede købs- og salgskurser, hvis der ved lukketid har været stillet en pris på den pågældende obligation. Dertil kommer et forhøjet kursfradrag/kurstillæg til dækning af den øgede risiko ved, at obligationshandlen først kan udføres den efterfølgende børsdag. Hvis der umiddelbart før eller efter lukketid er sket væsentlige ændringer af markedsforholdene, der kan give en betydelig forskel mellem købs- og salgsprisen, vil Nykredit stille en kurs under hensyntagen til markedsforholdene på tilsvarende måde som ved handel med illikvide obligationer. Nykredit forbeholder sig ret til at optage telefoniske samtaler og aftaler om værdipapirhandler på lydbånd. Lydbåndene kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt. 8

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 3 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 4 Få overblik med Nykredit Långuide Nykredit på internettet... 6 Fakta om realkreditlån i

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT PR. 3. JANUAR 2018 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag

Læs mere

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik PRISOVERSIGT Kursfastsættelsespolitik Gældende for Alment Byggeri pr. 3. januar 2018 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision Lån med offentlig støtte Lån uden offentlig støtte

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Långuide til erhvervskunder

Långuide til erhvervskunder Långuide til erhvervskunder Den 1. december 2017 foretages rettelser til denne Långuide. Rettelserne fremgår i de relevante afsnit. Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 8. marts 2017 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 8. marts 2017 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Långuide til privatkunder

Långuide til privatkunder Långuide til privatkunder Den 1. december 2017 foretages rettelser til denne Långuide. Rettelserne fremgår i de relevante afsnit. Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Långuide til privat- og erhvervskunder

Långuide til privat- og erhvervskunder Långuide til privat- og erhvervskunder INDHOLD Få overblik med långuiden... 1 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 2 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 3 Kundekategori i forbindelse

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. august 2012 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner over rentetilpasningsobligationer Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af Tilpasningslån og refinansiering

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen. 21. november 2007. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2007

Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen. 21. november 2007. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2007 21. november 2007 Nykredit koncernen afholder i perioden mandag den 3. december til tirsdag den

Læs mere

Totalkredit tilbyder lån til nybyggeri, ejerskifte, om- og tilbygning, tillægsbelåning og omlægning af lån.

Totalkredit tilbyder lån til nybyggeri, ejerskifte, om- og tilbygning, tillægsbelåning og omlægning af lån. Långuide til erhvervskunder Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 3 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 4 Få overblik med Nykredit Långuide Nykredit på internettet... 6 Fakta om realkreditlån i

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016

PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016 PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016 PRISOVERSIGT PR. 1. JULI 2016 Stiftelsesprovision Der beregnes ikke stiftelsesprovision. Bidragssatser for nye lån Bidragssatser for lån med variabel rente Bidragssatser

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 6. august 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. februar 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor-baserede lån på

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide til privatkunder Gældende fra 3. januar 2018 Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 8. november 2010 Vilkår Nykredits og Totalkredits auktioner over rentetilpasningsobligationer Det samlede obligationsud ved rentetilpasning af Nykredits Tilpasningslån

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2005: Udbud og vilkår

Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2005: Udbud og vilkår Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. november 2005 Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2005: Udbud og vilkår Nykredit og Totalkredit udbyder 142 mia. kr. Aaa-ratede realkreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. august 2013 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Københavns Fondsbørs. 6. september 2006. Nykredits refinansieringsauktioner september 2006: Udbud og vilkår

Københavns Fondsbørs. 6. september 2006. Nykredits refinansieringsauktioner september 2006: Udbud og vilkår Til Københavns Fondsbørs 6. september 2006 Nykredits refinansieringsauktioner september 2006: Udbud og vilkår Nykredit udbyder 1,3 mia. kr. Aaa-ratede realkreditobligationer i DKK i forbindelse med rentetilpasningen

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 2. marts 2009. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner april 2009

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 2. marts 2009. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner april 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nykredit koncernens refinansieringsauktioner april 2009 2. marts 2009 Nykredit udbyder for 4,3 mia. kr. Aaa-/AAA-ratede særligt dækkede obligationer i danske kroner

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 9. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 9. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 9. november 2011 Vilkår for Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner I november/december skal Nykredit koncernen refinansiere obligationer for i alt 136

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015.

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015. Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. maj 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Til Nasdaq Copenhagen og pressen 5. november 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af RenteMax-lån på

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 3. marts 2008. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner marts 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 3. marts 2008. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København Nykredit koncernens refinansieringsauktioner marts 2008 3. marts 2008 Nykredit udbyder for 3,0 mia. kr. Aaa-ratede særligt dækkede obligationer i DKK i forbindelse

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 12,2 mia. kr. i tilpasningsobligationer samt 8,8 mia. kr. i variabelt forrentede obligationer.

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 12,2 mia. kr. i tilpasningsobligationer samt 8,8 mia. kr. i variabelt forrentede obligationer. Til Nasdaq Copenhagen 3. maj 2016 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredit-koncernens

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til Nasdaq Copenhagen 3. maj 2017 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredit-koncernens

Læs mere

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter Til Nasdaq Copenhagen 3. november 2016 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 40,5 mia. kr. i tilpasningsobligationer samt 35,9 mia. kr. i variabelt forrentede obligationer.

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 40,5 mia. kr. i tilpasningsobligationer samt 35,9 mia. kr. i variabelt forrentede obligationer. Til Nasdaq Copenhagen 3. august 2016 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredit-koncernens

Læs mere

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Indholdsfortegnelse 1 Resume og konklusioner...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere