AC - Sekretariatet. Brugerbetaling på uddannelser, pro et contra. Den 5. maj 2010 BBA Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC - Sekretariatet. Brugerbetaling på uddannelser, pro et contra. Den 5. maj 2010 BBA Sagsnr. 201000269"

Transkript

1 AC - Sekretariatet Den 5. maj 2010 BBA Sagsnr Brugerbetaling på uddannelser, pro et contra Det danske gratisprincip for uddannelser udfordres fra forskellig side, men fortalerne for brugerbetaling har ikke nødvendigvis den samme agenda og dermed heller ikke samme model for brugerbetaling. Dette notat gennemgår de forslag, der er fremført for indførelse af brugerbetaling på danske uddannelser samt de forskellige forslagsstillers formulerede hensigter hermed sådan som de er udtrykt i skriftlige medier og rapporter. Dernæst gennemgås modargumenterne for indførelse af brugerbetaling og afslutningsvist laves en SWOT-analyse af de forskellige modeller for brugerbetaling. Følgende modeller for brugerbetaling er fremført i en dansk kontekst: 1. Brugerbetaling på alle videregående uddannelser. 2. Statsgaranteret lån på universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser og som efterfølgende tilbagebetales efter evne. 3. Brugerbetaling alene på kandidatuddannelserne med følgende variationer: a. Brugerbetaling med eller uden statsgaranteret lån som efterfølgende tilbagebetales. b. Statsgaranteret lån som efterfølgende tilbagebetales efter evne. Evt. suppleret med en særlig stipendieordning for lavindkomstgrupper. c. Statsgaranteret lån som efterfølgende tilbagebetales med skattefradrag, som finansierer afdrag og renter på lånet for de personer, der vælger at blive og arbejde i Danmark. d. Brugerbetaling samt omlægning af SU til SU-lån. e. Beløbsstørrelse på brugerbetaling på kr. årligt, i alt kr. f. Beløbsstørrelse på brugerbetaling på kr. pr. semester, i alt kr. g. Beløbsstørrelse på SU-lån på godt kr. Følgende hensigter og formål kan findes blandt de forskellige fortalers argumenter for indførelse af brugerbetaling: 1. Supplering af den offentlige uddannelsesfinansiering med privat finansiering af uddannelserne og dermed sikre uddannelsernes kvalitet. 2. Omfordeling mellem de begunstigede (dem der får en videregående uddannelse) og de mindre begunstigede (dem der ingen uddannelse får), idet særligt SU en ses som en asocial overførselsindkomst. 3. Få studerende hurtigere gennem uddannelserne ved at give en større økonomisk motivation for at blive hurtig færdig og tjene penge. 4. Forbedring af uddannelserne ved at de studerende bliver kritiske kunder med klare forventninger til uddannelsernes kvalitet. 5. Lette presset fra EU-gratister i takt med, at der indføres brugerbetaling i EUlandene. 6. Beskytte velfærdssystemet mod, at højtuddannede danskere får en offentlig finansieret uddannelse og efterfølgende flytter til udlandet for at arbejde.

2 Forslag til modeller for brugerbetaling OECD foreslog i 2003 og senest i marts 2010, at der gradvist indføres brugerbetaling på de danske videregående uddannelser. Modellen er, at de studerende kan betale studieafgiften med et studielån, som kun betales tilbage, hvis den studerende efterfølgende får en indkomst der er høj nok. Der nævnes ikke en beløbsstørrelse på studiegebyr eller på indkomst. Hensigt: At forbedre finansieringen og dermed kvaliteten af det danske uddannelsessystem. Ligeledes er hensigten at motivere de studerende til at blive hurtigere færdige med deres uddannelse for at komme ud og tjene penge og dermed hurtigere kunne bidrage som skatteydere til statskassen. Det Økonomiske Råd foreslog i 2003 og igen i 2007, at der indføres undervisningsgebyr på kandidatuddannelserne. Undervisningsgebyret finansieres af et statsgaranteret lån, som tilbagebetales efter endt uddannelse. Alle færdiguddannede på kandidatniveau får et nedslag i skatten, der modsvarer renter og afdrag på undervisningsgebyret. For kandidatuddannede, som udvandrer, betyder forslaget, at de selv finansierer undervisningsgebyret. Hensigt: Forslaget er begrundet med, at det skal gøre finansieringen af velfærdssystemet mindre følsom overfor brain drain. Velfærdskommissionen foreslog i 2005, at der indføres brugerbetaling på kandidatuddannelserne samt at SU en omlægges til lån for kandidatstuderende. Brugerbetalingen foreslås at udgøre kr. for kandidatuddannelsens fire semestre. Lånet til SU beløber sig til godt kr. altså en samlet udgift på godt kr. Færdiguddannede kandidater, der bliver og arbejder i Danmark får nedslag i skatten, der finansierer afdrag og renter på lånene til brugerbetalingen og SU-lånet. Højtuddannede der flytter til udlandet får intet fradrag. Hensigt: Forslaget har til hensigt at dæmme op højtuddannedes lyst til at flytte til udlandet og arbejde (brain drain). Rektor Lauritz Holm-Nielsen (AU) har foreslået et lånefinansieret studiegebyr på universitetsuddannelserne evt. kun på kandidatuddannelserne - som efterfølgende betales tilbage efter evne evt. suppleret med en stipendieordning for studerende fra lav-indkomstgrupper. Den årlige brugerbetaling foreslås at ligge på kr. Hensigt: At skaffe ekstra uddannelsesindtægter til universiteterne og dermed sikre kvaliteten af uddannelserne. Ligeledes at dæmme op for EU-gratister der forventes at søge mod de danske universiteter i takt med, at der indføres brugerbetaling i de europæiske lande. Professor, tidligere overvismand og formand for Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (AU) har foreslået en lånemodel på kandidatdelen som enten afdrages på normal vis eller ved at afdraget modsvares af et fradrag i skatten. Den årlige brugerbetaling foreslås at ligge på kr. Ligeledes foreslås SU en omlagt til SU-lån, hvilket for kandidatdelen beløber sig til godt kr. I alt en samlet udgift på kr. Hensigt: Skattefradrag skal skabe økonomisk incitament til at blive i Danmark efter endt kandidatuddannelse. Ligeledes har forslaget til hensigt at skabe en mere retfærdig omfordeling (nuværende system i talesættes som en omvendt Robin Hood, dvs. at fællesskabet betaler til en gruppe, der på længere sigt vil blive bedre øko- 2

3 nomisk stillet end de fleste andre). Endvidere skal brugerbetaling bidrag til bedre finansiering på uddannelserne og endelig skal brugerbetaling bevirke, at de studerende bliver kritiske kunder, hvilket vil virke befordrende på såvel studietid som kvaliteten af uddannelserne. Professor og tidligere vismand Nina Smith (AU) har foreslået indførelse af brugerbetaling på universitetsuddannelserne, med mulighed for de studerende til at tage et statsgaranteret lån. Hensigt: At løse problemet med underfinansiering og dermed sikre uddannelsernes kvalitet. Modargumenter for indførelse af brugerbetaling Private midler substituerer offentlige midler Ved brugerbetaling viser erfaring fra såvel udland som Danmark, at de private midler substituerer de offentlige midler, således at der på sigt ikke bliver tale om en mertilførsel af midler. Erfaring fra blandt andet Australien viser, at de offentlige midler er blevet substitueret af private midler efter, at der i 1995 blev indført brugerbetaling på uddannelserne. Samme erfaring er gjort herhjemme. I 1990 blev der indført brugerbetaling på HDuddannelserne. Den politisk formulerede intention var, at den private og offentlige finansiering skulle have en fordelingsnøgle på 20 / 80. Trods de politiske intentioner ligger fordelingsnøglen i dag på 81 / 19. Tal fra CBS viser at 94 pct. af HD erne er arbejdsgiverbetalte. Fortaleres argument om, at brugerbetaling letter presset på underfinansieringen af universitetsuddannelserne vil med stor sandsynlighed kun gælde på den korte bane. Brugerbetaling er efterspørgselshæmmende En indførelse af brugerbetaling på uddannelse vil i sig selv have en efterspørgselshæmmende effekt og vil dermed virke kontraproduktivt i forhold til at nå målsætningen om, at 50 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Hvor stor denne effekt vil være afhænger af beløbsstørrelsen af den private finansieringsandel samt af hvilke (videregående) uddannelsessektorer, der vil være omfattet af brugerbetaling. Under alle omstændigheder vil den positive sammenhæng mellem uddannelsesniveau, konkurrenceevne, velstand og vækst blive påvirket i negativ retning af indførelse af brugerbetaling. Den negative sociale arv bliver sværere at bryde Indførelse af brugerbetaling risikerer at medføre et lavere uddannelsesniveau, fordi særligt personer fra familier uden uddannelses-tradition vil afholde sig fra at gældsætte sig for at få en uddannelse. Samtidig er det interessant, at OECD i Education at a Glance 2009 anerkender, at der i visse tilfælde kan være barrierer forbundet med brugerbetaling på videregående uddannelser. Særligt i de tilfælde, hvor lån afholder unge fra mindre velstillede familier fra at starte på en uddannelse, fordi det vil kræve, at personen stifter gæld. Samme aversion mod at gældsætte sig for at kunne uddanne sig, finder man ikke hos unge med en velstillet eller veluddannet familiebaggrund. Med andre ord kan brugerbetaling på uddannelse risikere at ramme socialt skævt og gøre det endnu sværere at bryde den negative sociale arv. Forskning i social mobilitet fra SFI, viser, at den sociale arv over tid er blevet mindre i Danmark og at opbygningen af velfærdsstaten er en afgørende årsag hertil. Ligeledes, at den sociale arv omfangsmæssigt er mindre i Danmark end i mange andre lande. Forskningen viser endvidere, at den sociale arv ikke er så aftagende for yngre årgange som for ældre og at en forklaring herpå er, at vi sandsynligvis 3

4 har reduceret den sociale arv så meget som det er muligt med de økonomiske omfordelinger, der ligger i velfærdsstatsmodellen. Gratisprincippet for uddannelse har således haft en enorm positiv effekt på reduktionen af den sociale arv. Men en yderligere indsats vil udover en fastholdelse af gratisprincippet også kræve en indsats rettet mod den del af den sociale arv, der kan forklares ud fra en persons kulturelle ressourcer såsom forældrenes uddannelse og familiens kendskab til uddannelsessystemet. Dugfriske tal fra AC og Rambølls s undersøgelse af overgangen fra studium til første job ( Det frie valg eller det frie fald?, maj 2010), viser, at 68,8 pct. af de 3051 adspurgte kandidatstuderende og dimittender kommer fra en ikke-akademisk familiebaggrund. Dominoeffekt til andre videregående uddannelser Brugerbetaling alene på kandidatdelen vil givet skabe en ny uddannelsesefterspørgsel på de gratis videregående uddannelser uden for universitetssektoren typisk uddannelser, der er rettet mod den offentlige sektor. En universitetsuddannelse er en femårig uddannelse, hvilket betyder, at uddannelsessøgende skal foretage en vurdering af, hvorvidt de ønsker at tage en uddannelse med brugerbetaling på de sidste to år. Denne beslutning træffes ved studievalg og ikke først efter tre års studietid på universitetet. Spørgsmålet er, om ikke en sådan studentertrafik på sigt vil skabe pres for også at indføre brugerbetaling på de videregående uddannelser under Kulturministeriet og Undervisningsministeriet? Opdeling i A og B universiteter samt A og B studerende Brugerbetaling vil bevirke, at de studerende bliver til kritiske kunder, der har en forventning om at få værdi for deres betaling: Et eksamensbevis og et godt lønnet job. Erfaring fra udlandet viser således, at universiteter i A-ligaen beskytter deres brand ved kun at optage de studerende, der med stor sandsynlighed rent faktisk kan gennemføre uddannelsen. Med brugerbetaling får uddannelsens beskæftigelsestal (employability) og lønningsniveau ligeledes betydning for den uddannelsessøgendes uddannelsesvalg. Dette betyder, at universiteterne i A-ligaen vil være meget opmærksomme på, kun at optage ideal-studerende, der ikke vil risikere at påvirke beskæftigelses- og lønstatistikkerne i negativ retning. Effekten er selvforstærkende og en meget tydelig opdeling i A og B universiteter, og følgelig A og B kandidater. Hermed risikerer vi at skabe et klasseopdelt samfund efter angelsaksisk model, hvor den sociale baggrund har afgørende betydning for et menneskes livsforløb. Offentlige uddannelsesinvesteringer med højt samfundsafkast Analyse fra AE viser, at offentlige investeringer i videregående uddannelse, og i kandidatuddannelser i særdeleshed, giver et højt afkast og dermed er en særdeles god og tilmed sikker investering for samfundet. Den direkte effekt på statens finanser er i gennemsnit på 9,0 mio. kr. over livet for hver dansker med en universitetsuddannelse i form af skatteindbetalinger modregnet uddannelsesomkostninger og overførelser. Derudover er der en indirekte effekt gennem øget produktivitet på gennemsnitlig 22,5 mio. kr. for en universitetsuddannet hen over livet. AE s analyse viser jo højere uddannelse, jo bedre afkast for samfundets investering. Ligeledes viser analysen, at der er stor forskel på, hvor meget de forskellige uddannelsesgrupper bidrager til de offentlige finanser. Hvor nettobidraget for en universitetsuddannet hen over livet som sagt er på 9,0 mio. kr., er det tilsvarende bidrag fra en person med en MVU-uddannelse på 3,9 mio. kr., en KVU-uddannet bidrager med 3,2 mio. kr. en faglært bidrager med 2,5 mio. kr., mens en ufaglært bidrager med 0,1 mio. kr. Den store forskel i nettobidrag skal primært findes i, at 4

5 skatteindbetalingerne typisk er stigende med uddannelsesniveauet, mens udgifterne til overførselsindkomst tilsvarende er faldende. SWOT 1 på brugerbetaling i en dansk kontekst Styrke Vil gøre det klart for den studerende, at uddannelse rent faktisk koster. Studerende bliver mere kritiske i deres forventninger til uddannelsernes kvalitet. Svaghed Erfaring fra udland og indland, bl.a. HDuddannelsen, viser, at statens finansieringsandel udhules ved indførelse af brugerbetaling, dvs. at der på lidt længere sigt ikke sker en mertilførsel af midler. Tal fra OECD s Education at a Glance viser at brugerbetaling på uddannelse ikke nødvendigvis forbedrer sandsynligheden for at gennemføre, sådan som man hidtil har argumenteret for. OECD har måttet forholde sig til, at gennemførelsesraten fx er højere i Danmark end i en række af de OECD-lande, hvor de studerende selv betaler for deres uddannelse. Langt de fleste højtuddannede danskere, der tager til udlandet for at arbejde, kommer tilbage efter få år internationale erfaringer rigere, til gavn for dansk erhvervsliv. Velfærdskommissionen erkendte da også, at Danmarks fremtidige velstand afhænger af denne åbenhed til omverdenen. Et andet spørgsmål er, hvorledes inddrivelsen af betalingen hos udenlandsdanskerne skal foregå? Det er vanskeligt at overskue de administrative og praktiske problemer, der vil opstå i kølvandet på at skulle finde frem til danskere, der har opholdt sig for mange år i udlandet. Mulighed På kort sigt et ekstra finansieringsbidrag til uddannelserne. Trussel Efterspørgselshæmmende og dermed kontraproduktivt i forhold til 50 pct. målsætningen. Samfundets uddannelsesniveau med afledt konsekvens for konkurrenceevne, produktivitet og samfundsafkast bliver 1 SWOT er en forkortelse af de engelske ord Strength, Weakness, Opportunity og Threat. En SWOT analyse bruges til at danne et grundlag for vurdering af interne styrker og svagheder, udefrakommende muligheder og trusler ved en given strategi eller tiltag. 5

6 påvirket i negativt. Sværere at bryde den negative sociale arv, grundet aversion for unge fra uddannelsesfremmede familiebaggrunde for at skulle gældsætte sig i forbindelse med uddannelse. Dominoeffekt til andre dele af uddannelsessystemet grundet ændret studievalgsmønstre. Risiko for skabelse af et nyt klasseopdelt samfund, idet brugerbetaling skaber risiko for opdeling af universiteterne i A og B institutioner, hvor A universiteterne skummer fløden blandt ideal-studerende og efterlader resten til B universiteterne. Dermed vil der også opstå A og B eksamensbeviser og dermed A og B kandidater. Der vil være personer, der efter en årrække i udlandet uforvarende bliver gældsflygtninge, og som dermed får vanskeligt ved at flytte tilbage til Danmark og bruge deres internationalt erhvervede kvalifikationer. 6

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE - De samfundsøkonomiske konsekvenser ved internationale studerende på danske uddannelser fra 1996 til 2012 Samfundsøkonomisk analyse af internationale

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning Statusrapport pr. 31.12.2012 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation d. 30. 06. 2003 Side

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere