PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010."

Transkript

1 PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd) er samlet i dette pensionsreglement. Pensionsreglementet er justeret som følge af opgave og strukturreformen på det kommunale område pr. 1. januar 2007 og som følge af ophævelsen af den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. Opmærksomheden henledes på at Aftale af 10. september 1992 om pligtig afgangsalder på 65 år for tjenestemandslignende ansatte lokomotivførere er bortfaldet son følge af Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der indebærer forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.. Når en lokomotivfører, der var omfattet af denne aftale, selv søger sig afskediget på grund af alder, når han er 65, men inden han er 70 år, får han i henhold pensionsreglementets 17 fastsat sin pension på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved forbliven i tjenesten indtil det 70.år. December 2010 Jnr P27 Sagsid Ref LFR Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf 3370 Fax Lokalbanetjenestemand, der begærer sig afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden han er fyldt 65 år, skal have nedsat egenpensionen efter reglerne i den kommunale Aftale om førtidspensionsfradrag. Aftalen er optaget som bilag til Pensionsreglementet. Endelig skal opmærksomheden henledes på, at nyansættelser af personale ved lokalbanerne sker som overenskomstansættelse og ikke som tjenestemandslignende ansættelse i henhold til Reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne. Der kan dog forekomme situationer, hvor det af rekrutteringsmæssige grunde ønskes at tilbyde en ansøger med forudgående ansættelse ved en anden lokalbane ansættelse på tjenestemandslignende vilkår., og dermed bevarelse af den tjenestemandslignende status.

2 I denne situation henstilles det, at principperne i Aftale om overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområder følges. Aftalen er optaget som bilag til pensionsreglementet, ligesom et protokollat, der beskriver de situationer, hvor aftalen kan tænkes anvendt, er optaget til dette reglement. Reglementet erstatter det hidtil gældende Pensionsreglement for Danske Privatbaner af 2003 og har virkning fra udsendelsen den 20. december

3 Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

4 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel 2. Egenpension Erhvervelse af pensionsret Fratræden på grund af alder Pensionsalder Pensionsgivende løn Beregningsgrundlag Pension ved nedsat erhvervsevne Tilskadekomstpension Genansættelse ved tjenstdygtighed Inddragelse af pension... 7 Kapitel 3. Ægtefællepension Ret til ægtefællepension Ægtefællepensionens størrelse Flere ægtefællepensioner... 8 Kapitel 4. Børnepension mv Ret til børnepension Beregning af børnepensionstillæg og børnepension Ophør af børnepension... 9 Kapitel 5. Særregler Pensionsalder - Lokomotivførere... 9 Kapitel 6. Efterindtægt Ret til efterindtægt Beregning af efterindtægt Efterindtægtsperioden Overtagelse af efterindtægt Kapitel 7 Opsat pension mv Ret til opsat pension Fratrædelsesgodtgørelse mv. i stedet for opsat pension Kapitel 8. Regulering Procentregulering af pension Procentregulering af efterindtægt af løn Kapitel 9 Forskellige bestemmelser Helbredsbedømmelser Overgangsbestemmelser vedrørende pensioner anlagt i forbindelse med Amternes overtagelse af statens aktier Overgangsbestemmelser som følge af opgave- og strukturreformen 1. januar Ikrafttrædelsesbestemmelser... 14

5 Side 3 Bilag I Protokollat: Vedrørende overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemandslignende personales overgang mellem pensionsområderne (opdateret i forbindelse med opgave og strukturreformen den 1. januar 2007) Bilag 1a) Bilag til protokollat vedrørende overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemandslignende personales overgang mellem lokalbanerne

6 Side 4 Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Reglementets anvendelsesområde Stk. 1 Dette reglement omfatter personale, som er ansat efter reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) samt sådanne lokalbanetjenestemænds efterlevende ægtefællerregistrerede partnere og børn. Bestemmelsen forudsætter, at samtlige ansatte, der er ansat efter reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne tillægges pensionsret efter reglerne i dette reglement. Kapitel 2. Egenpension 2. Erhvervelse af pensionsret En lokalbanetjenestemand er berettiget til egenpension, når vedkommende efter 10 fulde års ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i 4 kan medregnes i pensionsalderen, fratræder på grund af alder eller som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed. Uanset ansættelsestidens længde har en lokalbanetjenestemand dog ret til egenpension efter 7-8, hvis afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevnen som nævnt i 7eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, jf Fratræden på grund af alder En lokalbanetjenestemand er berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvor han fylder 60 år. 4. Pensionsalder Stk. 1 En lokalbanetjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilke vedkommende efter sit 25. år har været ansat på tjenestemandslignende vilkår ved en lokalbane. Stk. 2 Banen kan med regionsrådets tilslutning bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken lokalbanetjenestemanden efter sit fyldte 25. år har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som dette reglement.

7 Side 5 Bestemmelsen indebærer, at der i en lokalbanetjenestemands pensionsalder udover ansættelsen som lokalbanetjenestemand efter det fyldte 25. år kan medregnes tjenestemandsansættelse efter det fyldte 25. år inden for staten mv., et amt, en region eller en kommune. Forudsætningen herfor er at der sker beløbsoverførsel mellem de berørte pensionsområder. Principperne i Aftale om overførsel af beløn i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområderne finder anvendelse. Har en lokalbanetjenestemand forud for sin ansættelse i lokalbanetjenestemandsstilling været omfattet af en pensionsordning, der har været knyttet til beskæftigelse som efter reglerne i 4 ikke kan medregnes i pensionsalderen, kan banen med regionsrådets tilslutning bestemme, at sådan beskæftigelse medregnes som ansættelsestid efter stk.1 med indtil 10 år. Stk. 4. Den tid i hvilken en lokalbanetjenestemand har haft nedsat tjenestetid, indgår tilsvarende nedsat i pensionsalderen. Stk. 5. Hvis en lokalbanetjenestemand er ansat på grund af ganske særlige kvalifikationer, kan banen med regionsrådets tilslutning i ekstraordinære tilfælde bestemme, at pensionsalderen forhøjes med indtil 10 år. Forhøjelsen kan dog maksimalt udgøre samme tidsrum som ansættelsestiden ved lokalbanerne. 5. Pensionsgivende løn KL fastsætter efter forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer den pensionsgivende løn, der for hvert løntrin lægges til grund ved beregning af pensionen. En lokalbanetjenestemands pensionsgivende løn er den pensionsgivende løn på det opnåede løntrin. Banen kan med regionsrådets godkendelse bestemme, at en lokalbanetjenestemand, der efter ansøgning overgår til en anden lokalbanetjenestemandsstilling med en lavere pensionsgivende løn, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. Banen kan med regionsrådets godkendelse forhøje det i stk. 1 nævnte lønmæssige grundlag for pensionsberegningen for en lokalbanetjenestemand, der har været konstitueret i en lokalbanetjenestemandsstilling med en højere pensionsgivende løn uden at blive ansat i stillingen. 6. Beregningsgrundlag Den højeste egenpension opnås ved 37 års pensionsalder og udgør 57 % af lokalbanetjenestemandens pensionsgivende løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag på tidspunktet for pensioneringen, jf. 5 stk.1, idet KL dog efter forudgående forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer kan fastsætte et maksimum for

8 Side 6 pensionens størrelse. De enkelte pensionsalderår indgår i beregningsprocenten, således at pensionsalderår indgår med hver 1,75 procentpoint, at pensionsalderår indgår med 1,5 procentpoint, og at pensionsalderår indgår med hver 1 procentpoint. Til egenpensionister på løntrin 26 og lavere ydes et årligt tillæg, der ved 37 års pensionsalder udgør kr., ved 36, 35 og 34 års pensionsalder henholdsvis kr., kr. og kr.. Til egenpensionister på løntrinene 27, 28, 29, 30 og 31 ydes ved de nævnte pensionsaldre årlige tillæg, der udgør henholdsvis 80, 60, 40, 20 og 10 % af de nævnte beløb. Fra 1. april 2002 og 1. april i hvert af de herefter følgende år nedsættes de nævnte tillæg med 200 kr. årligt. Samtlige de i stk. 2 omhandlede beløb er uregulerede, jf. 24 stk.1. Til egenpensionister ydes indtil det 65. år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 137 af kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Stk. 4. Når en lokalbanetjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1 3 i forhold til den tid, der står tilbage indtil pågældende fylder 65 år eller når den lavere alder, ved hvilken tjenestemanden skulle have været afskediget. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 24. Stk. 5. Bestemmelserne i i reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne finder anvendelse ved fastsættelse af fradraget efter stk Pension ved nedsat erhvervsevne En Lokalbanetjenestemand, der er under 60 år og hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, pågældende ville have opnået ved forbliven i tjenesten indtil udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 70 år. Stk.1 finder ikke anvendelse, hvis lokalbanetjenestemanden inden for en periode på indtil 10 år fra sin første ansættelse som lokalbanetjenestemand afskediges på grund af en lidelse, der var lægeligt konstateret ved ansættelsen. Det samme er tilfældet, hvis afskedigelsen er begrundet i en følgesygdom af en risikofaktor, der var lægeligt konstateret på ansættelsestidspunktet. Banen kan med regionsrådets tilslutning, hvor ganske særlige forhold taler derfor, bestemme, at stk. 1 kan finde anvendelse, hvor fratræden sker umiddelbart efter det fyldte 60. år.

9 Side 7 Bestemmelsen i stk.3 er en undtagelsesbestemmelse, der alene kan bringes i anvendelse, når der foreligger ganske særlige og usædvanlige forhold, der ikke bør komme lokalbanetjenestemanden til skade. Der er bl.a. en forudsætning, at overskridelsen er fuldt begrundet og normalt, at fratrædelsen sker senest nogle måneder efter det fyldte 60.år. 8. Tilskadekomstpension Finder afsked sted på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået lokalbanetjenestemanden en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er lokalbanetjenestemanden berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Har en lokalbanetjenestemand ved forsæt, grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidført eller væsentligt bidraget til tilskadekomsten, kan banen med regionsrådets tilslutning bestemme, at forhøjet pension efter stk.1 bortfalder eller nedsættes. 9. Genansættelse ved tjenstdygtighed Bliver en pensioneret lokalbanetjenestemand, hvis afsked skyldes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenstdygtig, har lokalbanetjenestemanden, hvis pågældende ikke er fyldt 60 år, pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere eller en anden passende stilling, som den pågældende før sin afsked ville have haft pligt til at overtage. Undlader en lokalbanetjenestemand, der er pensioneret af helbredsmæssige årsager trods opfordring at fremskaffe sådanne helbredsoplysninger som omhandlet i 26, eller opfylder lokalbanetjenestemanden ikke sin pligt efter stk.1, inddrages pensionen og bestemmelsen i 22 finder anvendelse. Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken lokalbanetjenestemanden har modtaget pension. 10. Inddragelse af pension Pensionen inddrages, hvis en pensioneret lokalbanetjenestemand på ny opnår ansættelse som efter reglerne i 4 medregnes i pensionsalderen. Ved senere afsked af pensionsbegrundende årsag er den pågældende berettiget til pension af mindst samme størrelse som den inddragne pension. Kapitel 3. Ægtefællepension 11. Ret til ægtefællepension Den efterlevende ægtefælle efter en lokalbanetjenestemand eller en pensioneret lokalbanetjenestemand er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået, 1. før den afdøde lokalbanetjenestemand var fyldt 65 år, og

10 Side 8 2. før den afdøde lokalbanetjenestemand var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 2 3. mindst 3 måneder før dødsfaldet. Stk. 2 Stk.1, nr.3 finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. Banen kan i særlige tilfælde med regionsrådets godkendelse bestemme, at ægtefællen efter en lokalbanetjenestemand er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne i stk.1 ikke er opfyldt, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden. Bestemmelsen kan f.eks. finde anvendelse i de situationer, hvor lokalbanetjenestemanden gifter sig igen med sin fraskilre ægtefælle, og hvor det tidligere ægteskab har været langvarigt. 12. Ægtefællepensionens størrelse Ægtefællepension udgør for hvert års pensionsalder 71 % af egenpensionen beregnet efter 6 stk.1 og 2. Til ægtefællepensionister ydes indtil det 65.år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 137 af kr. årligt i grundbeløb ( niveau). Ægtefællepension beregnes efter den af lokalbanetjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst 15 års pensionsalder. Ægtefællepensionen efter en egenpensionist, som ved sin død oppebar pension efter 7, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar pension efter 7. Ægtefælle pensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som lokalbanetjenestemanden kunne have opnået ved udgangen af den måned, hvori pågældende ville være fyldt 70 år. Stk. 4. Er den afdøde ægtefælle afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, udgør pensionen det beløb, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Det samme gælder såfremt den afdøde ægtefælle var pensioneret med ret til pension efter 8. Stk. 5. Hvis en ægtefællepension deles mellem flere berettigede, ydes til hver af de berettigede samme andel af det i stk. 2 nævnte tillæg, som vedkommendes andel af ægtefællepensionen efter stk.1 udgør. 13. Flere ægtefællepensioner Hvis en lokalbanetjenestemands efterlevende ægtefælle er berettiget til ægtefællepension efter mere end en lokalbanetjenestemand, udbetales kun den ægtefællepension, der er størst.

11 Side 9 Kapitel 4. Børnepension mv. 14. Ret til børnepension Når en lokalbanetjenestemænd pensioneres, bliver lokalbanetjenestemandens børn berettiget til børnepensionstillæg. Når en lokalbanetjenestemand eller pensioneret lokalbanetjenestemand afgår ved døden, bliver tjenestemandens børn berettiget til børnepension. Retten efter stk. 1 og 2 omfatter stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem. Stk. 4. For hvert barn kan der kun udbetales en ydelse efter reglerne i stk Er betingelserne i stk. 1 og stk. 2 tilstede samtidig, foretages udbetaling efter stk Beregning af børnepensionstillæg og børnepension Stk. 1 Børnepensionstillæg udgør for hvert barn kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Børnepension udgør for hvert barn kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Børnepension til forældreløse børn udgør dog for hvert barn kr. i årligt grundbeløb ( niveau) De nævnte grundbeløb reguleres jf. 24. Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension og børnepension i forbindelse med ægtefællepension kan ikke overstige den pensionsgivende løn. Det samme gælder børnepensioner til en lokalbanetjenestemands efterlevende børn tilsammen. 16. Ophør af børnepension Retten til børnepension og børnepensionstillæg efter 14 vedvarer indtil barnets fyldte 21. år. Kapitel 5. Særregler 17. Pensionsalder - Lokomotivførere En lokomotivfører, der søger sig afskediget på grund af alder, når han fylder 65 år, men inden han er fyldt 70 år, får fastsat sin pension på grundlag af den pensionsalder pågældende ville have opnået ved forbliven i tjenesten indtil sit fyldte 70. år.

12 Side 10 Kapitel 6. Efterindtægt. 18. Ret til efterindtægt. Ægtefællen efter en lokalbanetjenestemand, som ved sin død fik udbetalt løn eller var pensioneret, er berettiget til efterindtægt, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse. Efterlader den pågældende sig ikke en ægtefælle, men børnepensionsberettigede børn, er disse berettiget til efterindtægt. Såfremt lokalbanetjenestemanden ved sin død efterlader sig både en ægtefælle, der er berettiget til efterindtægt, og en fraskilt hustru, der er berettiget til ægtefællepension, udbetales fra den 1. i måneden efter dødsfaldet sideløbende efterindtægt til enken og den andel af ægtefællepensionen, som den fraskilte hustru ægtefælle er berettiget til. Der henvises til lov om bevarelse af enkepensionsretten ved separation og skilsmissehhv. lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og Skilsmisse. Efterindtægt efter en person, som ved sin død var berettiget til ægtefællepension i henhold til dette reglement, tilkommer de børn af den pågældende, der er berettiget til børnepension efter den førstafdøde ægtefælle. Afgår en lokalbanetjenestemand ved døden uden at efterlade sig ægtefælle eller børnepensionsberettigede børn, er lokalbanetjenestemandens bo berettiget til efterindtægt. Stk. 3 gælder ikke for lokalbanetjenestemandspensionister, dvs. der skal ikke betales efterindtægt til boet. 19. Beregning af efterindtægt Efterindtægt udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte løn eller pension. Efterindtægt reguleres, jf. 24 og Efterindtægtsperioden Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum 3 måneder efter dødsfaldet jf. dog stk.2. Efterindtægten kommer til udbetaling den 1. i måneden efter dødsfaldet.

13 Side 11 Er en lokalbanetjenestemand afgået ved døden som umiddelbar følge af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, omfatter retten til efterindtægt efter 18, stk.1 et tidsrum af 12 måneder. 21. Overtagelse af efterindtægt Hvis en ægtefælle, som er berettiget til efterindtægt, afgår ved døden inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer den del af efterindtægten, der ikke er udbetalt ved dødsfaldet, førstafdødes børnepensionsberettigede børn. Så længe denne efterindtægt udbetales til børnene, har disse ikke ret til efterindtægt efter 18, stk. 2. Så længe den længstlevende ægtefælles ret til efterindtægt vedvarer, sker der ikke udbetaling af ægtefællepension eller af børnepension til den længstlevende ægtefælles børnepensionsberettigede børn. Børnepension til børn, der er berettiget til efterindtægt i medfør af 18,stk. 1, udbetales ikke, så længe retten til efterindtægt vedvarer. I tilfælde, hvor børnepensionen er større, end efterindtægten ville blive, træder børnepensionen dog i efterindtægtens sted. Kapitel 7 Opsat pension mv. 22. Ret til opsat pension Stk. 1 En lokalbanetjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter 2 og uden at overgå til anden ansættelse, som efter 4 medregnes i pensionsalderen, er berettiget til opsat pension, jf. stk. 7. Retten til opsat pension ophører, hvis den pågældende på ny ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen efter 4 kan medregnes i pensionsalderen. Opsat pension beregnet efter stk. 7 udbetales fra den 1. i måneden efter den pågældende er fyldt 65 år. Den tidligere lokalbanetjenestemand kan dog anmode om at få den opsatte pension udbetalt før det fyldte 65. år i de i stk. 4 og 5 nævnte situationer. Stk. 4 Når en tidligere lokalbanetjenestemand er fyldt 60 år, kan den opsatte pension udbetales som en førtidig opsat tjenestemandspension fra den 1. i måneden efter, at lokalbanetjenestemanden har fremsat anmodning om udbetaling. Stk. 5. Såfremt den tidligere lokalbanetjenestemands erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold, kan banen på baggrund af en

14 Side 12 helbredsmæssig vurdering og med regionsrådets tilslutning bestemme, at den opsatte pension udbetales fra den 1. i måneden efter sag herom er rejst overfor banen. Stk. 6. Ved pågældendes død har en eventuel ægtefælle samt børn indtil deres fyldte 18. år ret til at få udbetalt en pensionsydelse fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, jf. stk Dette gælder for en ægtefælle, selv om ægteskabet er indgået efter tjenestemandens afsked med opsat pension, men ikke hvis ægteskabet blev indgået efter, at den afdøde lokalbanetjenestemand var fyldt 65 år eller efter, at den opsatte pension var påbegyndt udbetalt, eller mindre end 3 måneder før dødsfaldet. Betingelsen om ægteskabets beståen i 3 måneder finder dog ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. Stk. 7. Den opsatte pension efter stk.1 svarer til egenpensionen beregnet efter 6, stk. 1 og 2, jf. 24, på grundlag af lokalbanetjenestemandens pensionsalder og pensionsgivende løn ved fratrædelsen. Hvor udbetaling af den opsatte pension sker før det 65. år efter stk.4, nedsættes pensionen i forhold til den tid, der står tilbage indtil pågældende fylder 65 år efter regler fastsat i henhold til 6, stk. 4 og 5. Til egenpensionister ydes indtil den 65. år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 137 af kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Stk. 8. Pension til den efterlevende ægtefælle udgør 23 af den pension, hvortil den afdøde var berettiget efter stk.7,1. punktum. Til ægtefæller ydes indtil det 65. år endvidere 23 af det i 6, stk. 3, nævnte tillæg. Hvis pensionen deles mellem flere berettigede, ydes til den enkelte berettigede samme andel af den i 2. punktum angivne ydelse, som vedkommendes andel af pensionen efter 1.punktum udgør. Stk. 9 Børnepension udgør for hvert barn 10 % eller, såfremt der ikke udbetales ægtefællepension 20 % af den pension, hvortil afdøde efter stk.7,1. punktum var berettiget til samt af et tillæg beregnet efter stk. 7, 3. punktum. Børnepension kan dog ikke overstige pensions efter 15 jf. 24. Stk. 10. Pension efter stk. 9 i forbindelse med pension til ægtefælle kan ikke overstige pensionen efter stk.7,1. punktum forhøjet med et tillæg beregnet efter stk.7, 3. punktum. Det samme gælder de samlede pensioner til efterlevende børn. 23. Fratrædelsesgodtgørelse mv. i stedet for opsat pension Stk. 1 Efter regler, der fastsættes af KL kan banen med regionsrådets tilslutning bestemme, at en fratrædende tjenestemand i stedet for ret til opsat pension kan få en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes som indbetaling til en under statstilsyn stående pensionsordning. Der henvises til KL s regulativ om fratrædelsesgodtgørelse.

15 Side 13 Kapitel 8. Regulering 24. Procentregulering af pension Stk. 1 KL fastsætter efter forudgående forhandling med de forhandlingsberetigede tjenestemandsorganisationer procentreguleringen af pensioner og efterindtægt af pensioner jf. kapitel 2-6. Tillæg efter 6,stk. 2, reguleres dog ikke. Efter forhandlinger med de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer har KL fastsat, at tjenestemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2003 yderligere reguleres med 1 %. Opsatte pensioner jf. 22, reguleres med virkning fra 1. april 1986 efter bestemmelserne i stk.1. KL kan efter forudgående forhandling med de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer fastsætte et andet grundbeløbsniveau for beregningen af de beløb, der er nævnt i 6, stk. 3, 12, stk. 2, 15, stk.1, 22,stk Procentregulering af efterindtægt af løn Når der sker en generel regulering af tjenestemandslønnen, foretages tilsvarende regulering af efterindtægt af løn. Kapitel 9 Forskellige bestemmelser. 26. Helbredsbedømmelser Til brug for afgørelser, der efter dette reglement beror på en helbredsbedømmelse, kan banen forlange sådanne helbredsoplysninger, som man anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser eventuelt under indlæggelse til observation. Forinden afgørelse træffes indhentes en udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelse i Tjenestemandssager. 27. Overgangsbestemmelser vedrørende pensioner anlagt i forbindelse med Amternes overtagelse af statens aktier Pensioner, der er påbegyndt udbetalt før 1.april 2003 videreføres på uændrede vilkår. Pensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1.april og indtil 31. december 2006 beregnes med udgangspunkt i de amtslige løntrin. Regulering sker med den amtslige

16 Side 14 reguleringsprocent indtil 1. januar Herefter reguleres pensionerne som kommunale tjenestemandspensioner. 28. Overgangsbestemmelser som følge af opgave- og strukturreformen 1. januar 2007 Pensioner, der er påbegyndt udbetalt den 1. januar 2007 eller senere beregnes med udgangspunkt i de kommunale løntrin. Og reguleres som kommunale tjenestemandspensioner. 29. Ikrafttrædelsesbestemmelser Stk. 1 Dette pensionsreglement erstatter Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved Danske Privatbaner af med senere ændringer og har virkning fra udsendelsen, den 20. december Bilag I Protokollat: Vedrørende overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemandslignende personales overgang mellem pensionsområderne (opdateret i forbindelse med opgave og strukturreformen den 1. januar 2007) Nyansættelser ved lokalbanerne sker som overenskomstansættelse. Der kan dog forekomme situationer, hvor det af rekrutteringsmæssige grunde ønskes at tilbyde en ansøger med forudgående ansættelse ved en anden privatbane ansættelse i henhold til Reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne og dermed bevarelse af en tjenestemandslignende status. Den ansættende lokalbane overtager dermed pensionsforpligtelsen for tjenestemanden, der som udgangspunkt vil have en opsat pension fra den forudgående ansættelse. I henhold til lov om trafikselskaber afholder vedkommende region udgiften til pensionen. Efter bestemmelsen i 4, stk.2, kan en privatbanetjenestemand tillægges pensionsalder for forudgående ansættelse som tjenestemand ved en privatbane. Det kan synes uhensigtsmæssig med pensionsrettigheder fra flere forskellige arbejdsgivere inden for samme pensionsområde. Det henstilles derfor, at principperne i Aftalen om overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemænd overgang mellem pensionsområderne følges i de formentlig få situationer som beskrevet ovenfor. Aftalen vedlægges som bilag til dette protokollat.

17 Side 15 Bilag 1a) Bilag til protokollat vedrørende overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemandslignende personales overgang mellem lokalbanerne. FINANSMINISTERIET AMTSRÅDSFORENINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE A F T A L E om overførsel af beløb i forbindelse med tjeneste mænds overgang mellem pensionsområder 1976

18 Side Denne aftale, der er indgået mellem finansministeriet, Københavns magistrat, Frederiksberg kommunalbestyrelse, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening gælder for a) staten, folkeskolen, folkekirken og statsgaranterede pensions-ordninger, b) Københavns kommune, c) Frederiksberg kommune, d) de amtskommuner og kommuner, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen, e) de kommunale sammenslutninger, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen. Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening giver aftalens øvrige parter underretning om, hvilke amtskommuner, kommuner og kommunale sammenslutninger der er tilsluttet aftalen. 2. Når en tjenestemand under et af aftalens områder opnår varig ansættelse som tjenestemand under et andet af disse områder, overføres der fra hans tidligere til hans nye ansættelsesmyndighed et beløb beregnet efter de i stk. 2 og 3 fastsatte regler. Var tjenestemanden ved sin første ansættelse i pensionsberettigende stilling ikke fyldt 26 år, udgør overførslen 5 % af hans pensionsgivende lønningsindtægt med dyrtidstillæg på fratrædelsestidspunktet i den hidtidige stilling multipliceret med pensionsalderen på samme tidspunkt. Hvis tjenestemanden ved sin første ansættelse i pensionsberettigende stilling var fyldt 26 år, forhøjes den i stk. 2 fastsatte procentsats (5) med 0,15 % for hvert fulde år, ansættelsen er sket efter det fyldte 25. år. Beregning af overførslen sker i øvrigt som i stk. 2 angivet. Stk. 4. Ved fastsættelsen af den pensionsalder, der indgår i beregningen, ses der bort fra de i pensionslovens 35 fastsatte omregningsregler og de dertil svarende bestemmelser for andre pensionsområder.

19 Side Bestemmelserne i 2 finder tilsvarende anvendelse, når en under et af aftalens områder varigt ansat tjenestemand opnår prøveansættelse under et andet af disse områder og afskediges fra sin hidtidige stilling. Såfremt tjenestemanden opnår tjenestefrihed med henblik på prøveansættelse under en anden af denne aftale omfattet ansættelsesmyndighed, sker der først beløbsoverførsel efter bestemmelserne i 2 på det senere tidspunkt, hvor tjenestemanden opnår varig ansættelse, men opgørelsen af beløbet sker på grundlag af den pensionsgivende lønningsindtægt med dyrtidstillæg og den pensionsalder, tjenestemanden havde ved opnåelsen af tjenestefrihed. Hvis tjenestemanden ved prøveansættelsens ophør vender tilbage til det pensionsområde, hvorunder han er varigt ansat, overfører den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har været ansat på prøve, et efter reglerne i 2 beregnet beløb til den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har varig ansættelse. Hvis en under et af de af aftalen omfattede områder varigt ansat tjenestemand under prøveansættelse under et andet af disse områder pensioneres eller dør, udredes pensionen til ham eller hans efterladte af den ansættelsesmyndighed, hvorunder han er ansat på prøve. Den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har varig ansættelse, overfører ved pensioneringen eller dødsfaldet et efter bestemmelserne i 2 beregnet beløb til den ansættelsesmyndighed, der udreder pensionen. 4. Såfremt der af den hidtidige ansættelsesmyndighed er tegnet forsikring til hel eller delvis dækning af ansættelsesmyndighedens pensionsrisiko, er denne berettiget til at lade forsikringspolicen indgå i afregningsforholdet med et beløb svarende til den af forsikringsselskabet beregnede opsparede præmiereserve på fratrædelsestidspunktet. Har såvel den hidtidige som den nye ansættelsesmyndighed overenskomst med et pensionsforsikringsselskab om tegning af pensionsforsikring for sine pensionsberettigede tjenestemænd, sker afregning mellem de to myndigheder efter de i overenskomsten med pensionsforsikringsselskabet fastsatte bestemmelser.

20 Side Det er en forudsætning for overførsel af beløb eller police i henhold til denne aftale, at tjenestemanden af den nye ansættelsesmyndighed tillægges en pensionsalder, svarende til den pensionsalder, han havde erhvervet under den ansættelsesmyndighed, hvorfra beløbet overføres. 6. Aftalen får virkning fra 1. juli Aftalen optages til revision pr. 1. april Ved beregning af overførselsbeløb for tjenestemænd, hvis overgang til anden ansættelsesmyndighed er sket i tiden fra 1. juli 1969 til 30. september 1974, beregnes overførselsbeløbet uanset bestemmelsen i 2, stk. 2, efter det skalatrin, som tjenestemanden på fratrædelsestidspunktet havde opnået i sin hidtidige stilling, men i forhold til lønningen med dyrtidstillæg på dette skalatrin pr. 1. april København, den 13. november For FINANSMINISTERIET: Knud Heinesen S. Chidekel For KOMMUNERNES LANDSFORENING: Jens Mathiasen O. Ingvartsen For FREDERIKSBERG KOMMUNE: Knud Pinborg Finn Nielsen For AMTSRÅDSFORENINGEN:

21 Side 19 E. Tiedemann Jens M. Nielsen For KØBENHAVNS KOMMUNE: Urban Hansen J. Jessen

22 Side 20

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520.

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520. Lovtidende A 2017 Udgivet den 25. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 520. Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Herved bekendtgøres lov om pension til statens tjenestemænd m.v.

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre LBK nr 939 af 16/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7402-0267 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE TDC Pensionskasse Bilag C2 til dagsordenens punkt d. PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE Dette regulativ er vvedtaget på den ordinære generalforsamling i forbindelse med fusionen af KTASTDC Pensionskasse,

Læs mere

Finansministeriets regulativ af 15. september 1995

Finansministeriets regulativ af 15. september 1995 Finansministeriets regulativ af 15. september 1995 KAPITEL 1 Pensionsordningens administration 1. Pensionsordningens administration varetages efter nedenstående bestemmelser af Finansministeriet, Økonomistyrelsen,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

I øvrigt gælder de i Tjenestemandsregulativ for amtskommuner af september 1994 fastsatte bestemmelser om afskedigelse under prøveansættelse.

I øvrigt gælder de i Tjenestemandsregulativ for amtskommuner af september 1994 fastsatte bestemmelser om afskedigelse under prøveansættelse. Side 1 Ansættelsesbrev til tjenestemænd [navn m.v.] Dato: [...] J.nr. [cpr.nr.] Sagsbehandler [...] Tlf. [...] [...] Amt ansætter herved Dem[/]dig som 1 [...] på prøve fra den [...] 20[..] med [...] som

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Ægtefæller, registrerede partnere og børn kan have ret til henholdsvis ægtefællepension og børnepension.

Ægtefæller, registrerede partnere og børn kan have ret til henholdsvis ægtefællepension og børnepension. Tjenestemandspension Indhold Hvad er Tjenestemandspension?... 1 Om Tjenestemandspension... 1 Sådan bliver Tjenestemandspension udregnet... 2 Pensionsalder... 2 Skalatrin... 3 Andet... 4 Eksempler på Tjenestemandspension...

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1.

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. oktober 2004 2004 Cirkulære af 16. februar 2004 Perst. nr. 010-04

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse... 3 2. Åremålsstillingen...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2015. Sagen Regulering

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober 2014. Sagen Regulering

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Tjenestemandspension Centralforeningen for Stampersonel. Centralforeningen for Stampersonel

Tjenestemandspension Centralforeningen for Stampersonel. Centralforeningen for Stampersonel Tjenestemandspension 1 15-03-2017 1 15-03-2017 2 1 Tjenestemandspension Egenpension Opsat pension Ægtefællepension Børnepension 3 15-03-2017 3 Egenpension Afsked efter opnåelse af 10 pensions år Afsked

Læs mere

Tjenestemandspension Centralforeningen for Stampersonel

Tjenestemandspension Centralforeningen for Stampersonel Tjenestemandspension 1 06-09-2017 1 06-09-2017 2 Tjenestemandspension Egenpension Opsat pension Ægtefællepension Børnepension 3 06-09-2017 3 Egenpension Afsked efter opnåelse af 10 pensions år Afsked på

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ?

RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ? SIDE: 1 RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ? TJENESTEMANDSPENSION SIDE: 2 / Vi skal tale om: Rådighedsløn og pension Hvem får tjenestemandspension Det vigtigste redskab Pensionsstørrelsen Nye

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF SYGDOM OG TILVEJEBRINGELSE AF HEL- BREDSOPLYSNINGER...

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2012. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse 24.01 Side 1 Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom KL juli 2009 1764.13 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3 2. Anmeldelse af sygdom og tilvejebringelse af helbredsoplysninger...

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pensionstabeller. 1. december 2017

Pensionstabeller. 1. december 2017 Pensionstabeller 1. december 2017 Pensionstabeller 1. december 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2018. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere