Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura"

Transkript

1 Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

2 Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Undtagelsen om fejl Undtagelsen for pengeinstitutter Omgørelse Betalingskorrektion Gevinst ved gældseftergivelse mv. Spørgsmål 2

3 Formål HOA Udbytte Løn Lån $$ Selskab SKATs compliance-undersøgelse (2010) ulovlige aktionærlån på 4 mia. kr. FSR undersøgelse (2011) ulovlige aktionærlån, hvilket var en fordobling fra 2006 Lovbemærkninger: for de fleste har det været næsten risikofrit at optage ulovlige aktionærlån 3

4 Reglen i hovedtræk Lån og sikkerhedsstillelse mv. fra selskab til HOA mv. behandles som hævninger uden tilbagebetalingspligt, dvs. som løn eller udbytte (LL 16 E, stk. 1, 1. og 3. pkt.) Gælder for lån og sikkerhedsstillelser mv. ydet efter 14. august 2012 Undtagelser (LL 16 E, stk. 1, 2. pkt.) Tilbagebetaling af beskattede lån er skattefri for selskabet (LL 16 E, stk. 2) Supplement1: Begrænset adgang til betalingskorrektion efter LL 2, stk. 5 (LL 2, stk. 5, 2-3. pkt.) Supplement2: Beskatning ved bortfald af gæld (KGL 21, stk. 2 og 24, stk. 3) 4

5 Selskabsretten - aktionærlån Aktionærlån kan være selskabsretligt ulovlige, jf. selskabslovens 210. Undtagelse for sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, jf. 212 Udkast LL 16 E i ekstern høring: anvendelsesområdet = ulovlige aktionærlån efter selskabsretten Ændret da lovforslag blev fremsat. I stedet afgørende om kontrolkravet i LL 2 er opfyldt, altså hovedaktionærer 5

6 Selskabsretlig praksis Tidligere selskabsretlig praksis var lempelig Nuværende selskabsretlig praksis er mere restriktiv Der lægges i dag stor vægt på, om selskabet indgår tilsvarende transaktioner med uafhængige tredjemænd Sjældent/aldrig forekommende transaktioner kræver derfor gode argumenter om, at selskabet ville foretage tilsvarende transaktioner med uafhængige tredjemænd 6

7 U1: lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Selve ordlyden: 1. pkt. finder ikke anvendelse på (a) lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition (b) på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller (c) lån til selvfinansiering, som nævnt i selskabslovens 206, stk. 2 Bemærkninger: Bestemmelsen finder ikke anvendelse på lån mv., der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det vil f.eks. være lån der opstår som led i aktionærens almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår 7

8 U1: lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Bilag 11: Sædvanlige lån fra pengeinstitutter er undtaget fra beskatningen af aktionærlån, selvom lånet ikke er ydet som led i en forretningsmæssig (hoved)disposition. Bilag 21: Begrebet lån m.v. der ydes m.v. som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition er inspireret af selskabslovens 212. Den selskabsretlige praksis vedrørende denne bestemmelse vil være vejledende ved fortolkningen af 16 E. Det medfører dog ikke nødvendigvis, at fortolkningen af de to lovbestemmelser altid vil være ens. 8

9 U1: SKM SR Salg af fast ejendom til HOA med sælgerpantebrev S har opført og ejer en række erhvervsejendomme med henblik på udleje eller videresalg S har endvidere opført én beboelsesejendom (B), som er udlejet til HOA. S vil overdrage B til HOA Opførelsesomkostninger overstiger handelsværdi (og beskatning efter praksis herom). Derfor kan kun opnås begrænset ekstern finansiering 80 % ønskes derfor finansieret ved sælgerpantebrev. Vilkår for pantebrev formentlig markedsmæssige Er det et skattepligtigt aktionærlån? 9

10 U1: SKM SR Spørger: Nej, da det følger af bemærkningerne til forgænger for selskabslovens 212, at sælgerpantebrev kan indgå i handlen, hvis sædvanlige vilkår og der er optaget maksimalt lån i en kreditforening SKAT/Skatterådet: Ja, da: Af forarbejderne til 212 fremgår at sædvanlige forretningsmæssige dispositioner som hovedregel er kendetegnet ved, at selskabet løbende foretager dispositioner af denne karakter Af bemærkningerne til 16 E fremgår at det ikke er tilstrækkeligt at undgå beskatning, at lånet sker på markedsvilkår S opfører, sælger og finansierer ikke sædvanligvis beboelsesejendomme - derfor ikke sædvanlig forretningsmæssig disposition derfor skattepligtigt lån efter LL 16 E 10

11 U1: Den juridiske vejledning DJV2014C.B : Hvis et selskab f.eks. sælger en fast ejendom til selskabets hovedaktionær og i den forbindelse yder lån via et sælgerpantebrev, er det ikke en betingelse at selskabet også har solgt fast ejendom til en eller flere uafhængige 3. mand Stadig krav at sædvanligt og sædvanlige vilkår 11

12 U1: SKM ,107 og 294SR SKM SR: S vil købe en del af en fordring på K/S, hvor HOA er kommanditist. Spørger: LL 16 E gælder ikke ved lån til K/S + Erhvervsstyrelsen har udtalt at selskabsretligt lovligt SKM SR: S (indkøbsselskab i en butikskæde) vil yde driftslån til eksisterende K/S er (butikker) og etableringslån til kommende K/S er, hvor HOA er/bliver kommanditister. Herudover videresælge varer på sædvanlige kreditvilkår Spørger: Enig i at LL 16 E gælder ved lån til K/S. Men forretningsmæssigt begrundet, hvilket understøttes af at der i et vist omfang er 3. mands kommanditister (ca. 10 %). Vil også give øget samhandel 12

13 U1: SKM ,107 og 294SR SKM SR: S yder lån til HOAs søns køb af udlejningsejendom, som udlejes til S Spørger: Udlånsrente høj og indlånsrente lav, dvs. fordel for begge parter + undgå besværlig/umulig realkreditgodkendelse + ejendom er perfekt for S SKM SR: HOA køber ejendom af S. Der opstår lån i perioden fra refusionsopgørelsen udarbejdes til afvikling heraf Spørger: Er det et skattepligtigt aktionærlån? 13

14 U1: SKM ,107 og 294SR SKM SR: Lån til HOAs privatforbrug, der overstiger vedtaget udbytteudlodning. Efterfølgende tilbagebetaling fra HOA til S SKM SR: Rent pengelån til HOA 14

15 Skatterådets bemærkninger Egentlige lån m.m. er kun undtaget fra beskatning efter 16 E, hvis de er sædvanlige lån ydet fra pengeinstitutter eller lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven 206, stk. 2. Fordi: 1. Egentlige lån er ikke omfattet af undtagelsen i 16 E, 2. pkt., 1. led, om lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, da lånet er den eneste disposition 2. Ellers ville undtagelsen i 16 E, 2. pkt., 2. led, om sædvanlige lån fra pengeinstitutter også være overflødig, fordi disse lån allerede ville være omfattet af 1. led. Se også bilag Det følger også af bemærkningerne til 16 E, hvoraf det fremgår, at Bestemmelsen finder ikke anvendelse på lån m.v., der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det vil f.eks. være lån, der opstår som led i aktionærens almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår. 15

16 Skatterådets bemærkninger SKM SR Butikskæde: Omfattet af LL 16 E, da lånene til K/S er ikke ydes som led i en disposition. Der foreligger således ikke en disposition, som lånet knytter sig til En mulig forøget samhandel er ikke en disposition som omhandlet i loven De lån, der opstår ved, at selskabet videresælger varer på sædvanlige kreditvilkår til kommanditselskaberne, vil dog ikke være omfattet af LL 16 E 16

17 Skatterådets bemærkninger SKM SR - Køb af fordring på K/S: Omfattet af LL 16 E, da lån som følge af køb af en del af en fordring på K/S ikke ydes som led i en disposition. Der foreligger således slet ikke en disposition, som lånet knytter sig til. 17

18 Skatterådets bemærkninger SKM SR - Udlejningsejendom: Omfattet af LL 16 E, da lån til HOAs søns køb af udlejningsejendom, som skal udlejes til S, ikke ydes som led i en disposition. Der foreligger således ikke en disposition, som lånet knytter sig til En mulig indgåelse af en lejeaftale er ikke en disposition som omhandlet i loven 18

19 Skatterådets bemærkninger SKM SR Salg af ejendom: Ikke omfattet af LL 16 E Refusionsopgørelsen opstår som led i overdragelsen af ejendommen Vilkårene er endvidere sædvanlige ved ejendomshandler og Skatterådet vurderede, at selskabet ville have solgt ejendommen på tilsvarende vilkår til en uafhængig part, hvis ikke HOA havde været interesseret i at købe ejendommen 19

20 Undtagelsen om fejl Stort fokus i det lovforberedende arbejde Bl.a. FSR ønskede at reglen kun skal gælde, når der er tale om en fejl, som ikke rettes umiddelbart, eller ikke gælde, hvis fx tilbagebetaling 2 måneder efter fejlen opdages Bilag 11 (m.fl.): Hvis lånet er opstået ved en ekspeditionsfejl, eller hvis betingelserne for omgørelse efter skatteforvaltningslovens 29 er opfyldt, kan beskatning efter ligningslovens 16 E undgås ved tilbagebetaling af lånet. 20

21 Fejl SKM SR Selskab (S) vedtager udlodning på 1 mio. kr. til HOA S indbetaler udbytteskat på 270 T.kr. til SKAT HOA hæver efterfølgende - løbende - 1,125 mio. kr. Da HOA gøres opmærksom på, at der er hævet for meget tilbagebetaler HOA 125 T.kr. til S af 2 gange Netto er der så hævet 1 mio. kr. 21

22 Fejl SKM SR Spørger mener ikke der skal ske beskatning af aktionærlån 270 T.kr. (fejlagtig opfattelse vedrørende udbytteskatten) 125 T.kr (egentlige fejlhævninger + ret hurtig tilbagebetaling, dvs. en simpel fejl) 22

23 Fejl SKM SR Skatterådet: Beskatning kan ikke ophæves ved tilbagebetaling Rene fejlekspeditioner tillægges ikke skatteretlig betydning Det må have stået HOA (som selskabsejer, ansvarlig direktør eller via oplysning fra rådgiver) klart, at S skal indeholde udbytteskat, hvorfor HOA ikke kan hæve 1 mio. - og slet ikke 1,125 mio. kr. Derfor ikke en ren fejlekspedition og derfor beskatning af 1,125 mio. kr. Hvad så med udbytteskatten på de 270 T.kr. og de 125 T.kr? 23

24 U2: Pengeinstitutter mv. sædvanlige lån fra pengeinstitutter Bilag 11: Sædvanlige lån fra pengeinstitutter er undtaget fra beskatningen af aktionærlån, selvom lånet ikke er ydet som led i en forretningsmæssig (hoved)disposition. Der findes ikke at være grundlag for undtage alle lån fra selskaber, der har som hovedeller biformål at foretage udlån Lån fra realkreditinstitutter må [dog] anses for en forretningsmæssig disposition 24

25 U2: SKM SR HOA ejede S, der drev investerings- og udlånsvirksomhed Udlån udgjorde ca. 40 % af balancen i S. Samlet lån på 8 mio. fordelt på 25 låntagere Ikke egentlig bankvirksomhed, men udlånsvirksomhed med et professionelt tilsnit HOA vil låne 1,5 mio. kr. til brug i sin personligt drevne virksomhed (diskonto + 4 %) Skatterådet anvendte argumentation fra SKM SR mv. om egentlig lån (1. led). Fastslog endvidere, at der ikke var tale om et pengeinstitut. Lån ville derfor være skattepligtigt, jf. LL 16 E 25

26 Omgørelse Der vil alt efter omstændighederne være adgang til omgørelse efter skatteforvaltningslovens 29 Der skal foretages en konkret vurdering af, om betingelserne i SFL 29 er opfyldt Adgangen til omgørelse er hverken udvidet eller indskrænket med indførelsen af LL 16 E 26

27 Betalingskorrektion LL 2, stk. 5 HO: Beskatning af aktionærlån som løn eller udbytte kan ikke undgås ved, at HOA efterfølgende påtager sig en betalingsforpligtelse U: HOA køber fx et aktiv af selskabet til underpris, men det for lidt betalte beløb ligger indenfor sædvanlig skønsusikkerhed HOA kan undgå beskatning af det for lidt betalte beløb ved at påtage sig en betalingsforpligtelse herfor 27

28 Gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion og præklusion af lån Aktionæren beskattes af hele det beløb, der eftergives, uanset hvordan aktionærens betalingsevne er på det tidspunkt, hvor gælden eftergives Fordringens værdi for kreditor er ikke afgørende Gælder kun eftergivelse af lån, der ikke er omfattet af LL 16 E Gælder kun eftergivelse af lån til personer, der ejer hovedaktionæraktier i det långivende selskab. 28

29 Den sidste afgørelse fra Skatterådet SKM SR HOA ejer A/S A/S ophørsspaltes til 3 selskaber. HOA ejer et selskab (S1). HOAs børn ejer de 2 øvrige selskaber (S2 og S3) Efterfølgende lån fra S1 til S2 og S3 Spørger: Lånene er sædvanlige forretningsmæssige dispositioner SR: LL 16 E omfatter kun lån, der ydes til fysiske personer. 29

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere