RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:"

Transkript

1 RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten mod Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kunne omgøre en beslutning om ikke at afkræve to fjernvarmeselskaber provision af lånegarantier. Under sagen, der er anlagt den 2. maj 2013, har sagsøgerne, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S, påstået sagsøgte, Sønderborg Kommune, dømt til at anerkende, at kommunen er uberettiget til at opkræve provision af lånegarantier bevilliget sagsøgerne før den 10. oktober Sagsøgte har påstået frifindelse. Oplysningerne i sagen Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S leverer fjernvarme til forbrugere i Sønderborg Kommune. Til brug for finansieringen af projekter til realisering af kommunens varmeplan søgte Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. den 12. juli 2010 kommunen om garantistillelse for låneoptagelsen til brug for byggefinansieringen og den efterfølgende belåning af projekterne. Af ansøgningen, der var stilet til borgmesteren, fremgår: "Kommunegaranti for lån til Sønderborg Fjernvarme Som du ved, arbejder vi i øjeblikket med at realisere kommunens varmeplan. Det drejer sig om følgende projekter:

2 Side 2/9 1. Geotermianlæg med tilhørende varmepumper 2. Flisanlæg til produktion af procesvarme til geotermi 3. Transmissionsledning mellem geotermipladsen ved Spang og Vestermark, pumpesystemer og tilhørende bygninger mv. 4. Fjernvarmenet i Høruphav og omegn 5. Fjernvarmetransmissionsledning til Nordborg. Der er tale om ganske store projekter og ganske store investeringer. De projekter, som er under udførelse, er pos 1,2 3 og 4. Det er projekter som byrådet tidligere har godkendt efter varmeforsyningsloven og det er de projekter, vi nu skal have finansieret. Indtil afslutningen af borefasen har geotermiprojektet været et fælleseje mellem DONG og os, men i forbindelse med at DONG har opgivet eneretten til at udnytte geotermi i Danmark, har vi kunnet indgå en hensigtserklæring med DONG om, at de udtræder af ejerskabet pr. 1. juli Med DONG's udtræden opnår vi en ikke ubetydelig besparelse, især fordi vi selv kan stå for finansieringen. Det gode samarbejde med DONG fortsætter dog, idet der er indgået aftale om at videreføre det tekniske samarbejde. Som nævnt er vi allerede i gang med projekterne og derfor har vi nu behov for at skaffe penge til byggefinansiering og efterfølgende belåning. Den absolut bedste måde at låne på, og dermed den der giver forbrugerne den laveste varmepris, er gennem Kommunekredit. Vi har derfor forhørt os hos Kommunekredit, der, under forudsætning af at kommunen stiller garanti, har tilbudt både at finansiere i byggeperioden og de efterfølgende lange lån. Vi vil derfor spørge, om kommunen vil stille en sådan garanti. Kommunekredit har til os oplyst, at en garantistillelsen ikke påvirker kommunens råderum i øvrigt, men dette er ikke et område, vi er bekendt med. Vores anmodning drejer sig om garantistillelse for en låneramme på i alt 440 mio. kr., der fordeler sig som følger: 1. Geotermianlægget med tilhørende varmepumper 250 mio. kr. 2. Flisanlægget til produktion af procesvarme til geotermi 80 mio. kr. 3. Transmissionsledning mellem geotermipladsen ved Spang og Vestermark, pumpesystemer og tilhørende bygninger mv. 50 mio. kr. 4. Fjernvarme i Høruphav og omegn 60 mio. kr. Vi håber, at kommunen vil være velvillige over for at stille garanti og håber på et hurtigt svar, idet overtagelsen af DONG's andel af geotermianlægget betyder, at vi allerede nu har behov for at tage hul på fremmedfinansieringen." Ansøgningen blev behandlet af byrådet på et møde den 13. oktober 2010, og af byrådsprotokollen fremgår om ansøgningen og dens behandling: "Åbent punkt 25. Ansøgning om kommunegaranti for lån til Sønderborg Fjernvarme Amba Sagsfremstilling Sønderborg Fjernvarme anmoder kommunen om garantistillelse i forbindelse med en realisering af følgende projekter, som er i overensstemmelse med kommunens varmeplan, som blev vedtaget den 17. december 2009: 1 Geotermianlæg med tilhørende varmepumper 2 Flisanlæg til produktion af procesvarme til geotermi 3 Transmissionsledning mellem geotermipladsen ved Spang og Vestermark, pumpesystemer og tilhørende bygninger mv. 4 Fjernvarmenet i Høruphav og omegn 5 Fjernvarmetransmissionsledning til Nordborg Løsningsforslag Garantistillelsen ønskes for en låneramme på i alt 440 mio. kr. Byggekredit og endelig finansiering ønskes optaget via kommunekredit. Et lån her forudsætter kommunal garantistillelse.

3 Side 3/9 En garantistillelse vil ikke påvirke kommunens låneramme. Sønderborg Fjernvarme har oplyst, at lånene vil kunne finansieres af alternative kreditgivere og uden kommunal sikkerhedsstillelse. I givet fald vil finansieringsomkostningerne blive højere og medføre højere varmepriser. Indenrigsministeriet har udtalt sig om en kommunes adgang til at stille en kommunal garanti for et privat energiselskabs låneoptagelse i forbindelse med en omlægning af selskabets lån til et lån med lavere rente. Det fremgår af udtalelsen, at det er ministeriets opfattelse, at en kommune lovligt kan stille en kommunal garanti for et privat forsyningsselskabslån med henblik på at sikre, at den samlede kollektive forsyningsvirksomhed varetages med så lave omkostninger som muligt. Efter ministeriets opfattelse skal kommunen i givet fald af forsyningsselskabet modtage vederlag for garantistillelsen på markedsmæssige vilkår. Hvis kommunen stiller garanti i overensstemmelse med ansøgningen medfører lighedsgrundsætningen, at andre tilsvarende ansøgninger også skal imødekommes. Hvis kommunen generelt i sådanne situationer stiller kommunegaranti kan det næppe anses for påkrævet, at der skal betales vederlag herfor, idet alle fjernvarmeselskaber jo så i givet fald vil være ligestillet på området og det ene selskab opnår ikke en økonomisk fordel, som et andet selskab ikke vil kunne opnå. Kommunaldirektør Alfred Holm-Pedersen, anbefaler, at det drøftes, hvor- vidt ansøgningen skal imødekommes. Økonomiudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes. Godkendt som indstillet. Anbefaling til udvalget Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Byråd den " Sønderborg Fjernvarme optog herefter tre lån på i alt 440 mio. kr. i Kommunekredit, og lånene blev påtegnet kommunens garantistillelse. Ved brev af 11. august 2011 sendte Gråsten Varme A/S ligeledes en ansøgning til kommunen om garantistillelse til brug for lånoptagelse til finansiering af projekter til realisering af kommunens varmeplan. Ansøgningen indeholdt i lighed med ansøgningen fra Sønderborg Fjernvarme en nærmere redegørelse for de enkelte projekter og lånerammens størrelse. Ansøgningen blev behandlet på et byrådsmøde den 14. september 2011, og af byrådsprotokollen fremgår om ansøgningen og dens behandling: "Åbent punkt 9. Ansøgning om kommunegaranti for lån til Gråsten Fjernvarme Sagsfremstilling Efter ansøgning fra Gråsten Varme A/S godkendte Byrådet på mødet den 22. juni 2011, følgende projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg: - Fjernvarmeforsyning af Ulsnæs, Alnor og Egernsund samt

4 Side 4/9 - Solvarmeanlæg og absorbationspumpe Projekterne ønskes finansieret via låneoptagelse i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Låneoptagelse i Kommunekredit har den fordel, at der ikke er engangsudgifter til stempel, tinglysning m.v., og at der opkræves en meget lav eller slet ingen bidragssats. Gråsten Varme A/S anmoder på den baggrund kommunen om en samlet garantistillelse for en låneramme på 114,8 mio. kr. Løsningsforslag Byrådet har den 13. oktober 2010 og den 17. november 2010 godkendt lignende garantistillelser for etablering af biogasanlæg og til Sønderborg Fjernvarme (geotermianlæg m.m.). Der er formentlig mulighed for - men fortsat ikke et entydigt krav om - at opkræve en kommunal garantiprovision for garantistillelsen. Der er ikke opkrævet garantiprovision for de to førnævnte garantistillelser. Anbefaling til udvalget En garantistillelse til ovennævnte formal påvirker ikke kommunens låne- ramme. Direktøren for Intern Stab, Michael Holst, anbefaler, at ansøgningen om en kommunal garantistillelse på 114,8 mio. kr. imødekommes. Anbefalingen indstilles til godkendelse. Godkendt som indstillet. Økonomiske konsekvenser Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Byråd den " Gråsten Varme A/S optog herefter tre lån på i alt kr. i Kommunekredit, og lånene blev påtegnet kommunens garantistillelse. Sønderborg Kommunes økonomiudvalg behandlede den 3. oktober 2012 en anbefaling fra forvaltningen om, at der fremover skulle opkræves provision for garantistillelser på forsyningsområdet. Anbefalingen blev indstillet til byrådets godkendelse. Af byrådsprotokollen fremgår om baggrunden for anbefalingen og dens nærmere indhold: "4 Opkrævning af provision for kommunale garantistillelser Sagsnr. 12/44904 Åben beslutningssag Sagsfremstilling Sønderborg Kommune kan beslutte at stille garanti for låneoptagelse til boligselskaber, kommunale selskaber, kommunale og private forsyningsvirksomheder, havne og selvejende institutioner. Garantistillelsen sikrer låntager gode lånevilkår, men medfører samtidig en vis risiko samt administration for kommunen. Stadig flere kommuner opkræver vederlag for garantier, der afgives i forbindelse med f.eks. forsyningsvirksomheders låneoptagelse. Samtidig er kravet om opkrævning af provision - herunder løbende provision - i forbindelse med en garantistillelse over for især forsyningsvirksomheder tiltagende. En vederlagsfri garanti kan opfattes som et kommunalt tilskud til forsyningsvirksomheden, hvilket er i modstrid med hvile-i-sig-selv-princippet. Der foreligger dog stadig ingen entydig lovgivning på området.

5 Side 5/9 Løsningsforslag Ud fra problemstillingen på forsyningsområdet må områderne vand og kloak, el, gas, varme og renovation anses for omfattet, herunder også med løbende provision af tidligere ydede garantier. Garantistillelser over for foreninger og selvejende institutioner fritages, idet en opkrævning af provision vil kunne udløse et øget kommunalt tilskud. Der kan ikke opkræves provision af garantier til almennyttige boligforeninger. Økonomiske konsekvenser Grundlaget for opkrævning af løbende garantiprovision på forsyningsområdet udgør p.t. ca. 700 mio. kr. under forudsætning af, at forsyningsområderne - trods løbende provision - bibeholder den kommunale garanti. Fastsættelse af provision Garantiprovisionen kan beregnes som en stiftelsesprovision og/eller en løbende provision, og skal fastsættes på markedsvilkår. Blandt de kommuner der har indført provision ligger taksterne typisk mellem 1,00 og 1,50 % i stiftelsesprovision og mellem 0,5 og 1,00 % i løbende provision. Med udgangspunkt i et grundlag på 700 mio. kr. for den løbende provision kan provenuet opgøres til: Provision i Løbende provision i kroner procent 0, , , Anbefaling til udvalget Forvaltningen anbefaler, at der opkræves provision for garantistillelse på forsyningsområdet således: 1 % i stiftelsesprovision fremadrettet 1 % i løbende provision for 2012 og frem" Af beslutningsprotokollen fremgår endvidere, at byrådet den 10. oktober 2012 godkendte anbefalingen " med den præcisering, at udmøntningen tages op til forhandling med de berørte parter." Byrådets beslutning blev meddelt fjernvarmeselskaberne ved identiske breve af 21. december 2012, og der blev i forlængelse heraf afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter for selskaberne og kommunen. Forklaringer Erik Wolff har forklaret, at han har været direktør i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. siden september Sønderborg Fjernvarme er et forbrugerejet selskab, der drives efter "hvile i sig selv" princippet med ca forbrugere/kunder. Ca. halvdelen af selskabets kunder har haft tilslutningspligt. Når selskabet hos kommunen har fået godkendt et projekt, har selskabet en pligt til forsyning af det pågældende område med fjernvarme. De første fire af de i garantiansøgningen af 12. juli 2010 nævnte projekter er blevet gennemført. Det femte projekt - fjernvarmetransmissionsledning til Nordborg -

6 Side 6/9 blev droppet i april Kravet fra kommunen om betaling af en garantiprovision på 1% for projekterne vil påføre Sønderborg Fjernvarme en ekstraudgift på 4,2 mio. kr. i 2014, og han vil skønne den samlede ekstraudgift i hele lånets løbetid til ca 60 mio. kr. I et geotermianlæg borer man ned til ca. 1,2 km dybde, hvorfra man henter 48 grader varmt vand op ved hjælp af pumper. Vandet fra boringen anvendes så til produktion af varme. En sådant anlæg kan slå fejl, og han er bekendt med, at dette er sket andre steder. Sønderborg Kommune har aldrig haft faktiske udgifter som følge af garantierne. Peter Mikael Kjer Stærdahl har forklaret, at han er direktør i Gråsten Varme A/S, der er et driftsselskab ejet af Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Dette selskab er forbrugerejet og drives efter "hvile i sig selv" princippet med ca forbrugere. Selskabet har både kunder med pligt til tilslutning og kunder uden tilslutningspligt. De tre projekter, som nævnes i ansøgningen om garanti, er blevet gennemført. Kravet fra kommunen om betaling af en garantiprovision på 1% for projekterne vil påføre Gråsten Fjernvarme en ekstra udgift på 1 mio. kr. i Gråsten Fjernvarme var "lillebror" i relation til gennemførelse af projekterne og fulgte i Sønderborg Fjernvarmes fodspor. Efter at kommunen havde omgjort beslutningen om betalingen af garantiprovision, blev der afholdt et møde med deltagelse af Steffen Moe fra Sønderborg Fjernvarme og bestyrelsesformanden, et bestyrelsesmedlem og vidnet selv fra Gråsten Varme samt kommunens repræsentanter. Der var ikke tale om nogen forhandling, og kommunens repræsentanter havde ikke mandat til at forhandle. Han undrede sig både over ændringen i kommunens holdning til pligten til betaling af provision og over opgørelsen af størrelsen på den krævede provision, men han fik ingen forklaring fra kommunen herpå. Sønderborg kommune har aldrig haft faktiske udgifter som følge af garantierne. Alfred Holm-Petersen har forklaret, at han var kommunaldirektør i Sønderborg kommune indtil 1. februar 2011, og at han i den kommunale administration havde ansvaret for behandlingen af lånesagerne og garantierne. Han havde et kort møde med Steffen Moe fra Sønderborg Fjernvarme om lånesagerne. Han kendte projekterne i forvejen fra varmeplanen. Der kunne kræves provision fra kommunens side over for fjernvarmeselskaberne, men man kunne også vælge at lade være. Om der skulle kræves provision, var efter hans opfattelse en rent politisk beslutning, som det stod politikerne frit for at tage stilling til, og som administrationen ikke mente at burde rådgive om eller blande sig i. Steffen B. Moe har forklaret, at han var direktør i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. fra 1988 til oktober Tidligere havde fjernvarmeselskabet ladet alle projekter egenfinanciere, og det var første gang man foretog låneoptagelse. Fjernvarmen havde en financieringsrådgiver, der anbefalede kommunegaranti som den samlet set billigste finansiering af projekterne. Han ringede til Alfred Holm-Petersen, der tilkendegav, at en kommunegaranti ville være uproblematisk. Ansøgningen fremkom først, da forundersøgelsen

7 Side 7/9 var tilendebragt, og risikoen ved geotermianlægget var fastlagt. Lånet blev brugt til at betale DONG, der indtil da havde været medejer af geotermianlægget, ud af projektet med. Han havde et kort møde med Alfred Holm-Petersen om lånene. Under mødet var de inde på en lighedsbetragtning, men der blev intet drøftet om vilkårene for lånene. Der blev herefter i oktober 2012 afholdt et møde om kommunens beslutning om nu at kræve garantiprovision. Det eneste, der var til diskussion, var forfaldsdagen på betaling af garantiprovisionen. Alt andet var et diktat fra kommunens side. Parternes synspunkter Fjernvarmeselskaberne har gjort gældende, at de har indrettet sig i henhold til kommunens tilsagn om ikke at kræve provision af lånegarantierne, og at selskaberne, hvis de var blevet stillet over for et krav herom, kunne have afslået at gennemføre varmeforsyningsplanen med det resultat, at kommunen selv måtte drive den kollektive varmeforsyningsvirksomhed. Da kommunen i så fald ville kunne optage de fornødne lån, uden at der ville opstå et spørgsmål om provisionsbetaling, har det formodningen imod sig, at fjernvarmeselskaberne skulle være forpligtet til en sådan betaling. Hertil kommer, at forsyningsselskaberne efter varmeforsyningslovens 20 drives efter et "hvile i sig selv" princip, således at taksterne fastsættes, så de dækker omkostningerne ved driften, hvorfor garantistillelsen var risikofri. Tilsagnet om at stille sikkerhed for selskabernes låneoptagelse må betragtes som en aftale mellem parterne, idet tilsagnet ikke er meddelt som led i kommunens sagsbehandling efter varmeforsyningsloven, og tilsagnet er derfor efter de privatretlig regler om forpligtende aftaler bindende, så længe der ikke foreligger misligholdelse. Af Økonomi- og Indenrigsministeriets svar af 22. november 2012 til Solrød Kommune i en identisk sag fremgår, at ministeriet er af samme opfattelse. Skulle tilsagnet imidlertid blive anset for en forvaltningsakt, vil resultatet være det samme, idet der i så fald er tale om en begunstigende forvaltningsakt, der har medført dispositioner af væsentlig betydning, som ikke kan omgøres, hvortil kommer, at de hensyn, der kunne begrunde en tilbagekaldelse, var til stede ved bevillingen af garantierne. Endelig finder EUs statsstøtteregler ikke anvendelse på en offentligretlig virksomhed, som den, fjernvarmeselskaberne udfører, og kommunens betragtninger om, at tilsagnet om vederlagsfri garanti strider mod disse regler, finder hverken støtte i retsafgørelser, tilsynsudtalelser eller udtalelser fra Kommissionen. Sønderborg Kommune har gjort gældende, at kommunens beslutninger om vederlagsfrie garantitilsagn over for fjernvarmeselskaberne strider mod statsstøttereglerne, hvilket fremgår af Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens art. 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C155/02). Det er ikke afgørende, om støtten er forbundet med en økonomisk risiko for kommunen, men det er dog utvivlsomt, at der i dette tilfælde er en økonomisk risiko forbundet med garantistillelsen, idet kommunen kan opkræves det beløb, der er stillet garanti for, såfremt fjernvarmeselskaberne misligholder deres forpligtelser over for Kommunekredit. Stats-

8 Side 8/9 støttereglerne omfatter enhver virksomhed, der udøver økonomisk aktivitet, og derfor også fjernvarmeselskaberne. Den manglende opkrævning af garantiprovision medfører, at kommunens fjernvarmeforbrugere får billigere fjernvarme, hvilket er konkurrenceforvridende i forhold til de alternative energiforsyningsselskaber. Retsvirkningen af, at kommunens beslutninger er i strid med statsstøttereglerne, er, at beslutningerne var ulovlige, og da kommunen blev bekendt hermed, var man forpligtet til at lovliggøre forholdet. Kommunens beslutning om at opkræve provision fremadrettet var en lempelig løsning, idet kommunen kunne være blevet pålagt at opkræve provision med virkning tilbage fra meddelelse af garantitilsagnene. Tilsagnene er udtryk for ensidige tilkendegivelser fra en forvaltningsmyndighed, og da fjernvarmeselskaberne ikke skulle erlægge en modydelse, er der tale om ugyldige forvaltningsakter. Skulle tilsagnene blive ansat for aftaler, følger det af Danske Lov 5-1-2, at lovstridige aftaler ikke skal håndhæves. Konsekvensen vil derfor i alle tilfælde være, at kommunen måtte trække garantitilsagnene tilbage, og som det mindre i det mere opkræve garantiprovision som sket, endda med et rimeligt varsel og en væsentlig lavere rente end muligt. Rettens begrundelse og resultat Fjernvarmeselskaberne i Sønderborg og Gråsten drives efter et "hvile i sig selv" princip og har i hver sit geografiske område af kommunen en monopolstilling for så vidt angår levering af fjernvarme. Den låntagning, som gjorde garantistillelsen nødvendig, skete som led i realisering af kommunens egne varmeplaner. Desuden må det antages, at det i realiteten har været risiko- og omkostningsfrit for kommunen at stille de omhandlede garantier. De konkurrencehensyn, som et krav om betaling af vederlag for garantistillelsen i givet fald skulle tilgodese, vil under disse omstændigheder have begrænset vægt. Der findes på denne baggrund ikke at være tungtvejende retlige eller samfundsmæssige hensyn, der taler for, at en omgørelse af kommunens beslutning er påkrævet. Da beslutningen om ikke at kræve vederlag for garantistillelsen blev truffet, var man hos kommunen opmærksom på muligheden for at kræve vederlag, men man var af den opfattelse, at det beroede på en politisk afgørelse, om dette skulle ske. Man har hos fjernvarmeselskaberne i god tro indrettet sig på, at der ikke skulle betales vederlag for garantistillelsen, og de dispositioner, der er truffet på grundlag af kommunens beslutning om garantistillelse, kan ikke på nuværende tidspunkt omgøres. Kommunens beslutning om garantistillelse uden vederlag findes herefter hverken på offentligretligt eller privatretligt grundlag ensidigt at kunne ændres.

9 Side 9/9 Sagsøgernes påstand tages herefter til følge. Sagsomkostninger fastsættes til i alt kr. Beløbet omfatter kr. til afholdte udgifter til retsafgifter og kr. ekskl. moms til udgifter til advokatbistand. Sidstnævnte beløb er fastsat skønsmæssigt under hensyn til sagens værdi, dens karakter, omfang og betydning. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Sønderborg Kommune, tilpligtes at anerkende, at kommunen er u- berettiget til at opkræve provision af lånegarantier bevilliget sagsøgerne, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S, før den 10. oktober Sønderborg Kommune skal til Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S betale kr. i sagsomkostninger. Beløbet, der forrentes efter rentelovens 8 a, skal betales inden 14 dage. Henriette Frölich Poul Henrik Pedersen Søren Moustesgård dommer dommer retsassessor Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Sønderborg, den 14. juli Conny Borup, specialfuldmægtig

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere