RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:"

Transkript

1 RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten mod Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kunne omgøre en beslutning om ikke at afkræve to fjernvarmeselskaber provision af lånegarantier. Under sagen, der er anlagt den 2. maj 2013, har sagsøgerne, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S, påstået sagsøgte, Sønderborg Kommune, dømt til at anerkende, at kommunen er uberettiget til at opkræve provision af lånegarantier bevilliget sagsøgerne før den 10. oktober Sagsøgte har påstået frifindelse. Oplysningerne i sagen Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S leverer fjernvarme til forbrugere i Sønderborg Kommune. Til brug for finansieringen af projekter til realisering af kommunens varmeplan søgte Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. den 12. juli 2010 kommunen om garantistillelse for låneoptagelsen til brug for byggefinansieringen og den efterfølgende belåning af projekterne. Af ansøgningen, der var stilet til borgmesteren, fremgår: "Kommunegaranti for lån til Sønderborg Fjernvarme Som du ved, arbejder vi i øjeblikket med at realisere kommunens varmeplan. Det drejer sig om følgende projekter:

2 Side 2/9 1. Geotermianlæg med tilhørende varmepumper 2. Flisanlæg til produktion af procesvarme til geotermi 3. Transmissionsledning mellem geotermipladsen ved Spang og Vestermark, pumpesystemer og tilhørende bygninger mv. 4. Fjernvarmenet i Høruphav og omegn 5. Fjernvarmetransmissionsledning til Nordborg. Der er tale om ganske store projekter og ganske store investeringer. De projekter, som er under udførelse, er pos 1,2 3 og 4. Det er projekter som byrådet tidligere har godkendt efter varmeforsyningsloven og det er de projekter, vi nu skal have finansieret. Indtil afslutningen af borefasen har geotermiprojektet været et fælleseje mellem DONG og os, men i forbindelse med at DONG har opgivet eneretten til at udnytte geotermi i Danmark, har vi kunnet indgå en hensigtserklæring med DONG om, at de udtræder af ejerskabet pr. 1. juli Med DONG's udtræden opnår vi en ikke ubetydelig besparelse, især fordi vi selv kan stå for finansieringen. Det gode samarbejde med DONG fortsætter dog, idet der er indgået aftale om at videreføre det tekniske samarbejde. Som nævnt er vi allerede i gang med projekterne og derfor har vi nu behov for at skaffe penge til byggefinansiering og efterfølgende belåning. Den absolut bedste måde at låne på, og dermed den der giver forbrugerne den laveste varmepris, er gennem Kommunekredit. Vi har derfor forhørt os hos Kommunekredit, der, under forudsætning af at kommunen stiller garanti, har tilbudt både at finansiere i byggeperioden og de efterfølgende lange lån. Vi vil derfor spørge, om kommunen vil stille en sådan garanti. Kommunekredit har til os oplyst, at en garantistillelsen ikke påvirker kommunens råderum i øvrigt, men dette er ikke et område, vi er bekendt med. Vores anmodning drejer sig om garantistillelse for en låneramme på i alt 440 mio. kr., der fordeler sig som følger: 1. Geotermianlægget med tilhørende varmepumper 250 mio. kr. 2. Flisanlægget til produktion af procesvarme til geotermi 80 mio. kr. 3. Transmissionsledning mellem geotermipladsen ved Spang og Vestermark, pumpesystemer og tilhørende bygninger mv. 50 mio. kr. 4. Fjernvarme i Høruphav og omegn 60 mio. kr. Vi håber, at kommunen vil være velvillige over for at stille garanti og håber på et hurtigt svar, idet overtagelsen af DONG's andel af geotermianlægget betyder, at vi allerede nu har behov for at tage hul på fremmedfinansieringen." Ansøgningen blev behandlet af byrådet på et møde den 13. oktober 2010, og af byrådsprotokollen fremgår om ansøgningen og dens behandling: "Åbent punkt 25. Ansøgning om kommunegaranti for lån til Sønderborg Fjernvarme Amba Sagsfremstilling Sønderborg Fjernvarme anmoder kommunen om garantistillelse i forbindelse med en realisering af følgende projekter, som er i overensstemmelse med kommunens varmeplan, som blev vedtaget den 17. december 2009: 1 Geotermianlæg med tilhørende varmepumper 2 Flisanlæg til produktion af procesvarme til geotermi 3 Transmissionsledning mellem geotermipladsen ved Spang og Vestermark, pumpesystemer og tilhørende bygninger mv. 4 Fjernvarmenet i Høruphav og omegn 5 Fjernvarmetransmissionsledning til Nordborg Løsningsforslag Garantistillelsen ønskes for en låneramme på i alt 440 mio. kr. Byggekredit og endelig finansiering ønskes optaget via kommunekredit. Et lån her forudsætter kommunal garantistillelse.

3 Side 3/9 En garantistillelse vil ikke påvirke kommunens låneramme. Sønderborg Fjernvarme har oplyst, at lånene vil kunne finansieres af alternative kreditgivere og uden kommunal sikkerhedsstillelse. I givet fald vil finansieringsomkostningerne blive højere og medføre højere varmepriser. Indenrigsministeriet har udtalt sig om en kommunes adgang til at stille en kommunal garanti for et privat energiselskabs låneoptagelse i forbindelse med en omlægning af selskabets lån til et lån med lavere rente. Det fremgår af udtalelsen, at det er ministeriets opfattelse, at en kommune lovligt kan stille en kommunal garanti for et privat forsyningsselskabslån med henblik på at sikre, at den samlede kollektive forsyningsvirksomhed varetages med så lave omkostninger som muligt. Efter ministeriets opfattelse skal kommunen i givet fald af forsyningsselskabet modtage vederlag for garantistillelsen på markedsmæssige vilkår. Hvis kommunen stiller garanti i overensstemmelse med ansøgningen medfører lighedsgrundsætningen, at andre tilsvarende ansøgninger også skal imødekommes. Hvis kommunen generelt i sådanne situationer stiller kommunegaranti kan det næppe anses for påkrævet, at der skal betales vederlag herfor, idet alle fjernvarmeselskaber jo så i givet fald vil være ligestillet på området og det ene selskab opnår ikke en økonomisk fordel, som et andet selskab ikke vil kunne opnå. Kommunaldirektør Alfred Holm-Pedersen, anbefaler, at det drøftes, hvor- vidt ansøgningen skal imødekommes. Økonomiudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes. Godkendt som indstillet. Anbefaling til udvalget Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Byråd den " Sønderborg Fjernvarme optog herefter tre lån på i alt 440 mio. kr. i Kommunekredit, og lånene blev påtegnet kommunens garantistillelse. Ved brev af 11. august 2011 sendte Gråsten Varme A/S ligeledes en ansøgning til kommunen om garantistillelse til brug for lånoptagelse til finansiering af projekter til realisering af kommunens varmeplan. Ansøgningen indeholdt i lighed med ansøgningen fra Sønderborg Fjernvarme en nærmere redegørelse for de enkelte projekter og lånerammens størrelse. Ansøgningen blev behandlet på et byrådsmøde den 14. september 2011, og af byrådsprotokollen fremgår om ansøgningen og dens behandling: "Åbent punkt 9. Ansøgning om kommunegaranti for lån til Gråsten Fjernvarme Sagsfremstilling Efter ansøgning fra Gråsten Varme A/S godkendte Byrådet på mødet den 22. juni 2011, følgende projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg: - Fjernvarmeforsyning af Ulsnæs, Alnor og Egernsund samt

4 Side 4/9 - Solvarmeanlæg og absorbationspumpe Projekterne ønskes finansieret via låneoptagelse i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Låneoptagelse i Kommunekredit har den fordel, at der ikke er engangsudgifter til stempel, tinglysning m.v., og at der opkræves en meget lav eller slet ingen bidragssats. Gråsten Varme A/S anmoder på den baggrund kommunen om en samlet garantistillelse for en låneramme på 114,8 mio. kr. Løsningsforslag Byrådet har den 13. oktober 2010 og den 17. november 2010 godkendt lignende garantistillelser for etablering af biogasanlæg og til Sønderborg Fjernvarme (geotermianlæg m.m.). Der er formentlig mulighed for - men fortsat ikke et entydigt krav om - at opkræve en kommunal garantiprovision for garantistillelsen. Der er ikke opkrævet garantiprovision for de to førnævnte garantistillelser. Anbefaling til udvalget En garantistillelse til ovennævnte formal påvirker ikke kommunens låne- ramme. Direktøren for Intern Stab, Michael Holst, anbefaler, at ansøgningen om en kommunal garantistillelse på 114,8 mio. kr. imødekommes. Anbefalingen indstilles til godkendelse. Godkendt som indstillet. Økonomiske konsekvenser Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Byråd den " Gråsten Varme A/S optog herefter tre lån på i alt kr. i Kommunekredit, og lånene blev påtegnet kommunens garantistillelse. Sønderborg Kommunes økonomiudvalg behandlede den 3. oktober 2012 en anbefaling fra forvaltningen om, at der fremover skulle opkræves provision for garantistillelser på forsyningsområdet. Anbefalingen blev indstillet til byrådets godkendelse. Af byrådsprotokollen fremgår om baggrunden for anbefalingen og dens nærmere indhold: "4 Opkrævning af provision for kommunale garantistillelser Sagsnr. 12/44904 Åben beslutningssag Sagsfremstilling Sønderborg Kommune kan beslutte at stille garanti for låneoptagelse til boligselskaber, kommunale selskaber, kommunale og private forsyningsvirksomheder, havne og selvejende institutioner. Garantistillelsen sikrer låntager gode lånevilkår, men medfører samtidig en vis risiko samt administration for kommunen. Stadig flere kommuner opkræver vederlag for garantier, der afgives i forbindelse med f.eks. forsyningsvirksomheders låneoptagelse. Samtidig er kravet om opkrævning af provision - herunder løbende provision - i forbindelse med en garantistillelse over for især forsyningsvirksomheder tiltagende. En vederlagsfri garanti kan opfattes som et kommunalt tilskud til forsyningsvirksomheden, hvilket er i modstrid med hvile-i-sig-selv-princippet. Der foreligger dog stadig ingen entydig lovgivning på området.

5 Side 5/9 Løsningsforslag Ud fra problemstillingen på forsyningsområdet må områderne vand og kloak, el, gas, varme og renovation anses for omfattet, herunder også med løbende provision af tidligere ydede garantier. Garantistillelser over for foreninger og selvejende institutioner fritages, idet en opkrævning af provision vil kunne udløse et øget kommunalt tilskud. Der kan ikke opkræves provision af garantier til almennyttige boligforeninger. Økonomiske konsekvenser Grundlaget for opkrævning af løbende garantiprovision på forsyningsområdet udgør p.t. ca. 700 mio. kr. under forudsætning af, at forsyningsområderne - trods løbende provision - bibeholder den kommunale garanti. Fastsættelse af provision Garantiprovisionen kan beregnes som en stiftelsesprovision og/eller en løbende provision, og skal fastsættes på markedsvilkår. Blandt de kommuner der har indført provision ligger taksterne typisk mellem 1,00 og 1,50 % i stiftelsesprovision og mellem 0,5 og 1,00 % i løbende provision. Med udgangspunkt i et grundlag på 700 mio. kr. for den løbende provision kan provenuet opgøres til: Provision i Løbende provision i kroner procent 0, , , Anbefaling til udvalget Forvaltningen anbefaler, at der opkræves provision for garantistillelse på forsyningsområdet således: 1 % i stiftelsesprovision fremadrettet 1 % i løbende provision for 2012 og frem" Af beslutningsprotokollen fremgår endvidere, at byrådet den 10. oktober 2012 godkendte anbefalingen " med den præcisering, at udmøntningen tages op til forhandling med de berørte parter." Byrådets beslutning blev meddelt fjernvarmeselskaberne ved identiske breve af 21. december 2012, og der blev i forlængelse heraf afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter for selskaberne og kommunen. Forklaringer Erik Wolff har forklaret, at han har været direktør i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. siden september Sønderborg Fjernvarme er et forbrugerejet selskab, der drives efter "hvile i sig selv" princippet med ca forbrugere/kunder. Ca. halvdelen af selskabets kunder har haft tilslutningspligt. Når selskabet hos kommunen har fået godkendt et projekt, har selskabet en pligt til forsyning af det pågældende område med fjernvarme. De første fire af de i garantiansøgningen af 12. juli 2010 nævnte projekter er blevet gennemført. Det femte projekt - fjernvarmetransmissionsledning til Nordborg -

6 Side 6/9 blev droppet i april Kravet fra kommunen om betaling af en garantiprovision på 1% for projekterne vil påføre Sønderborg Fjernvarme en ekstraudgift på 4,2 mio. kr. i 2014, og han vil skønne den samlede ekstraudgift i hele lånets løbetid til ca 60 mio. kr. I et geotermianlæg borer man ned til ca. 1,2 km dybde, hvorfra man henter 48 grader varmt vand op ved hjælp af pumper. Vandet fra boringen anvendes så til produktion af varme. En sådant anlæg kan slå fejl, og han er bekendt med, at dette er sket andre steder. Sønderborg Kommune har aldrig haft faktiske udgifter som følge af garantierne. Peter Mikael Kjer Stærdahl har forklaret, at han er direktør i Gråsten Varme A/S, der er et driftsselskab ejet af Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Dette selskab er forbrugerejet og drives efter "hvile i sig selv" princippet med ca forbrugere. Selskabet har både kunder med pligt til tilslutning og kunder uden tilslutningspligt. De tre projekter, som nævnes i ansøgningen om garanti, er blevet gennemført. Kravet fra kommunen om betaling af en garantiprovision på 1% for projekterne vil påføre Gråsten Fjernvarme en ekstra udgift på 1 mio. kr. i Gråsten Fjernvarme var "lillebror" i relation til gennemførelse af projekterne og fulgte i Sønderborg Fjernvarmes fodspor. Efter at kommunen havde omgjort beslutningen om betalingen af garantiprovision, blev der afholdt et møde med deltagelse af Steffen Moe fra Sønderborg Fjernvarme og bestyrelsesformanden, et bestyrelsesmedlem og vidnet selv fra Gråsten Varme samt kommunens repræsentanter. Der var ikke tale om nogen forhandling, og kommunens repræsentanter havde ikke mandat til at forhandle. Han undrede sig både over ændringen i kommunens holdning til pligten til betaling af provision og over opgørelsen af størrelsen på den krævede provision, men han fik ingen forklaring fra kommunen herpå. Sønderborg kommune har aldrig haft faktiske udgifter som følge af garantierne. Alfred Holm-Petersen har forklaret, at han var kommunaldirektør i Sønderborg kommune indtil 1. februar 2011, og at han i den kommunale administration havde ansvaret for behandlingen af lånesagerne og garantierne. Han havde et kort møde med Steffen Moe fra Sønderborg Fjernvarme om lånesagerne. Han kendte projekterne i forvejen fra varmeplanen. Der kunne kræves provision fra kommunens side over for fjernvarmeselskaberne, men man kunne også vælge at lade være. Om der skulle kræves provision, var efter hans opfattelse en rent politisk beslutning, som det stod politikerne frit for at tage stilling til, og som administrationen ikke mente at burde rådgive om eller blande sig i. Steffen B. Moe har forklaret, at han var direktør i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. fra 1988 til oktober Tidligere havde fjernvarmeselskabet ladet alle projekter egenfinanciere, og det var første gang man foretog låneoptagelse. Fjernvarmen havde en financieringsrådgiver, der anbefalede kommunegaranti som den samlet set billigste finansiering af projekterne. Han ringede til Alfred Holm-Petersen, der tilkendegav, at en kommunegaranti ville være uproblematisk. Ansøgningen fremkom først, da forundersøgelsen

7 Side 7/9 var tilendebragt, og risikoen ved geotermianlægget var fastlagt. Lånet blev brugt til at betale DONG, der indtil da havde været medejer af geotermianlægget, ud af projektet med. Han havde et kort møde med Alfred Holm-Petersen om lånene. Under mødet var de inde på en lighedsbetragtning, men der blev intet drøftet om vilkårene for lånene. Der blev herefter i oktober 2012 afholdt et møde om kommunens beslutning om nu at kræve garantiprovision. Det eneste, der var til diskussion, var forfaldsdagen på betaling af garantiprovisionen. Alt andet var et diktat fra kommunens side. Parternes synspunkter Fjernvarmeselskaberne har gjort gældende, at de har indrettet sig i henhold til kommunens tilsagn om ikke at kræve provision af lånegarantierne, og at selskaberne, hvis de var blevet stillet over for et krav herom, kunne have afslået at gennemføre varmeforsyningsplanen med det resultat, at kommunen selv måtte drive den kollektive varmeforsyningsvirksomhed. Da kommunen i så fald ville kunne optage de fornødne lån, uden at der ville opstå et spørgsmål om provisionsbetaling, har det formodningen imod sig, at fjernvarmeselskaberne skulle være forpligtet til en sådan betaling. Hertil kommer, at forsyningsselskaberne efter varmeforsyningslovens 20 drives efter et "hvile i sig selv" princip, således at taksterne fastsættes, så de dækker omkostningerne ved driften, hvorfor garantistillelsen var risikofri. Tilsagnet om at stille sikkerhed for selskabernes låneoptagelse må betragtes som en aftale mellem parterne, idet tilsagnet ikke er meddelt som led i kommunens sagsbehandling efter varmeforsyningsloven, og tilsagnet er derfor efter de privatretlig regler om forpligtende aftaler bindende, så længe der ikke foreligger misligholdelse. Af Økonomi- og Indenrigsministeriets svar af 22. november 2012 til Solrød Kommune i en identisk sag fremgår, at ministeriet er af samme opfattelse. Skulle tilsagnet imidlertid blive anset for en forvaltningsakt, vil resultatet være det samme, idet der i så fald er tale om en begunstigende forvaltningsakt, der har medført dispositioner af væsentlig betydning, som ikke kan omgøres, hvortil kommer, at de hensyn, der kunne begrunde en tilbagekaldelse, var til stede ved bevillingen af garantierne. Endelig finder EUs statsstøtteregler ikke anvendelse på en offentligretlig virksomhed, som den, fjernvarmeselskaberne udfører, og kommunens betragtninger om, at tilsagnet om vederlagsfri garanti strider mod disse regler, finder hverken støtte i retsafgørelser, tilsynsudtalelser eller udtalelser fra Kommissionen. Sønderborg Kommune har gjort gældende, at kommunens beslutninger om vederlagsfrie garantitilsagn over for fjernvarmeselskaberne strider mod statsstøttereglerne, hvilket fremgår af Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens art. 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C155/02). Det er ikke afgørende, om støtten er forbundet med en økonomisk risiko for kommunen, men det er dog utvivlsomt, at der i dette tilfælde er en økonomisk risiko forbundet med garantistillelsen, idet kommunen kan opkræves det beløb, der er stillet garanti for, såfremt fjernvarmeselskaberne misligholder deres forpligtelser over for Kommunekredit. Stats-

8 Side 8/9 støttereglerne omfatter enhver virksomhed, der udøver økonomisk aktivitet, og derfor også fjernvarmeselskaberne. Den manglende opkrævning af garantiprovision medfører, at kommunens fjernvarmeforbrugere får billigere fjernvarme, hvilket er konkurrenceforvridende i forhold til de alternative energiforsyningsselskaber. Retsvirkningen af, at kommunens beslutninger er i strid med statsstøttereglerne, er, at beslutningerne var ulovlige, og da kommunen blev bekendt hermed, var man forpligtet til at lovliggøre forholdet. Kommunens beslutning om at opkræve provision fremadrettet var en lempelig løsning, idet kommunen kunne være blevet pålagt at opkræve provision med virkning tilbage fra meddelelse af garantitilsagnene. Tilsagnene er udtryk for ensidige tilkendegivelser fra en forvaltningsmyndighed, og da fjernvarmeselskaberne ikke skulle erlægge en modydelse, er der tale om ugyldige forvaltningsakter. Skulle tilsagnene blive ansat for aftaler, følger det af Danske Lov 5-1-2, at lovstridige aftaler ikke skal håndhæves. Konsekvensen vil derfor i alle tilfælde være, at kommunen måtte trække garantitilsagnene tilbage, og som det mindre i det mere opkræve garantiprovision som sket, endda med et rimeligt varsel og en væsentlig lavere rente end muligt. Rettens begrundelse og resultat Fjernvarmeselskaberne i Sønderborg og Gråsten drives efter et "hvile i sig selv" princip og har i hver sit geografiske område af kommunen en monopolstilling for så vidt angår levering af fjernvarme. Den låntagning, som gjorde garantistillelsen nødvendig, skete som led i realisering af kommunens egne varmeplaner. Desuden må det antages, at det i realiteten har været risiko- og omkostningsfrit for kommunen at stille de omhandlede garantier. De konkurrencehensyn, som et krav om betaling af vederlag for garantistillelsen i givet fald skulle tilgodese, vil under disse omstændigheder have begrænset vægt. Der findes på denne baggrund ikke at være tungtvejende retlige eller samfundsmæssige hensyn, der taler for, at en omgørelse af kommunens beslutning er påkrævet. Da beslutningen om ikke at kræve vederlag for garantistillelsen blev truffet, var man hos kommunen opmærksom på muligheden for at kræve vederlag, men man var af den opfattelse, at det beroede på en politisk afgørelse, om dette skulle ske. Man har hos fjernvarmeselskaberne i god tro indrettet sig på, at der ikke skulle betales vederlag for garantistillelsen, og de dispositioner, der er truffet på grundlag af kommunens beslutning om garantistillelse, kan ikke på nuværende tidspunkt omgøres. Kommunens beslutning om garantistillelse uden vederlag findes herefter hverken på offentligretligt eller privatretligt grundlag ensidigt at kunne ændres.

9 Side 9/9 Sagsøgernes påstand tages herefter til følge. Sagsomkostninger fastsættes til i alt kr. Beløbet omfatter kr. til afholdte udgifter til retsafgifter og kr. ekskl. moms til udgifter til advokatbistand. Sidstnævnte beløb er fastsat skønsmæssigt under hensyn til sagens værdi, dens karakter, omfang og betydning. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Sønderborg Kommune, tilpligtes at anerkende, at kommunen er u- berettiget til at opkræve provision af lånegarantier bevilliget sagsøgerne, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S, før den 10. oktober Sønderborg Kommune skal til Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S betale kr. i sagsomkostninger. Beløbet, der forrentes efter rentelovens 8 a, skal betales inden 14 dage. Henriette Frölich Poul Henrik Pedersen Søren Moustesgård dommer dommer retsassessor Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Sønderborg, den 14. juli Conny Borup, specialfuldmægtig

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM Berner A/S Aalborg Kommune,

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere