RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:"

Transkript

1 RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten mod Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kunne omgøre en beslutning om ikke at afkræve to fjernvarmeselskaber provision af lånegarantier. Under sagen, der er anlagt den 2. maj 2013, har sagsøgerne, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S, påstået sagsøgte, Sønderborg Kommune, dømt til at anerkende, at kommunen er uberettiget til at opkræve provision af lånegarantier bevilliget sagsøgerne før den 10. oktober Sagsøgte har påstået frifindelse. Oplysningerne i sagen Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S leverer fjernvarme til forbrugere i Sønderborg Kommune. Til brug for finansieringen af projekter til realisering af kommunens varmeplan søgte Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. den 12. juli 2010 kommunen om garantistillelse for låneoptagelsen til brug for byggefinansieringen og den efterfølgende belåning af projekterne. Af ansøgningen, der var stilet til borgmesteren, fremgår: "Kommunegaranti for lån til Sønderborg Fjernvarme Som du ved, arbejder vi i øjeblikket med at realisere kommunens varmeplan. Det drejer sig om følgende projekter:

2 Side 2/9 1. Geotermianlæg med tilhørende varmepumper 2. Flisanlæg til produktion af procesvarme til geotermi 3. Transmissionsledning mellem geotermipladsen ved Spang og Vestermark, pumpesystemer og tilhørende bygninger mv. 4. Fjernvarmenet i Høruphav og omegn 5. Fjernvarmetransmissionsledning til Nordborg. Der er tale om ganske store projekter og ganske store investeringer. De projekter, som er under udførelse, er pos 1,2 3 og 4. Det er projekter som byrådet tidligere har godkendt efter varmeforsyningsloven og det er de projekter, vi nu skal have finansieret. Indtil afslutningen af borefasen har geotermiprojektet været et fælleseje mellem DONG og os, men i forbindelse med at DONG har opgivet eneretten til at udnytte geotermi i Danmark, har vi kunnet indgå en hensigtserklæring med DONG om, at de udtræder af ejerskabet pr. 1. juli Med DONG's udtræden opnår vi en ikke ubetydelig besparelse, især fordi vi selv kan stå for finansieringen. Det gode samarbejde med DONG fortsætter dog, idet der er indgået aftale om at videreføre det tekniske samarbejde. Som nævnt er vi allerede i gang med projekterne og derfor har vi nu behov for at skaffe penge til byggefinansiering og efterfølgende belåning. Den absolut bedste måde at låne på, og dermed den der giver forbrugerne den laveste varmepris, er gennem Kommunekredit. Vi har derfor forhørt os hos Kommunekredit, der, under forudsætning af at kommunen stiller garanti, har tilbudt både at finansiere i byggeperioden og de efterfølgende lange lån. Vi vil derfor spørge, om kommunen vil stille en sådan garanti. Kommunekredit har til os oplyst, at en garantistillelsen ikke påvirker kommunens råderum i øvrigt, men dette er ikke et område, vi er bekendt med. Vores anmodning drejer sig om garantistillelse for en låneramme på i alt 440 mio. kr., der fordeler sig som følger: 1. Geotermianlægget med tilhørende varmepumper 250 mio. kr. 2. Flisanlægget til produktion af procesvarme til geotermi 80 mio. kr. 3. Transmissionsledning mellem geotermipladsen ved Spang og Vestermark, pumpesystemer og tilhørende bygninger mv. 50 mio. kr. 4. Fjernvarme i Høruphav og omegn 60 mio. kr. Vi håber, at kommunen vil være velvillige over for at stille garanti og håber på et hurtigt svar, idet overtagelsen af DONG's andel af geotermianlægget betyder, at vi allerede nu har behov for at tage hul på fremmedfinansieringen." Ansøgningen blev behandlet af byrådet på et møde den 13. oktober 2010, og af byrådsprotokollen fremgår om ansøgningen og dens behandling: "Åbent punkt 25. Ansøgning om kommunegaranti for lån til Sønderborg Fjernvarme Amba Sagsfremstilling Sønderborg Fjernvarme anmoder kommunen om garantistillelse i forbindelse med en realisering af følgende projekter, som er i overensstemmelse med kommunens varmeplan, som blev vedtaget den 17. december 2009: 1 Geotermianlæg med tilhørende varmepumper 2 Flisanlæg til produktion af procesvarme til geotermi 3 Transmissionsledning mellem geotermipladsen ved Spang og Vestermark, pumpesystemer og tilhørende bygninger mv. 4 Fjernvarmenet i Høruphav og omegn 5 Fjernvarmetransmissionsledning til Nordborg Løsningsforslag Garantistillelsen ønskes for en låneramme på i alt 440 mio. kr. Byggekredit og endelig finansiering ønskes optaget via kommunekredit. Et lån her forudsætter kommunal garantistillelse.

3 Side 3/9 En garantistillelse vil ikke påvirke kommunens låneramme. Sønderborg Fjernvarme har oplyst, at lånene vil kunne finansieres af alternative kreditgivere og uden kommunal sikkerhedsstillelse. I givet fald vil finansieringsomkostningerne blive højere og medføre højere varmepriser. Indenrigsministeriet har udtalt sig om en kommunes adgang til at stille en kommunal garanti for et privat energiselskabs låneoptagelse i forbindelse med en omlægning af selskabets lån til et lån med lavere rente. Det fremgår af udtalelsen, at det er ministeriets opfattelse, at en kommune lovligt kan stille en kommunal garanti for et privat forsyningsselskabslån med henblik på at sikre, at den samlede kollektive forsyningsvirksomhed varetages med så lave omkostninger som muligt. Efter ministeriets opfattelse skal kommunen i givet fald af forsyningsselskabet modtage vederlag for garantistillelsen på markedsmæssige vilkår. Hvis kommunen stiller garanti i overensstemmelse med ansøgningen medfører lighedsgrundsætningen, at andre tilsvarende ansøgninger også skal imødekommes. Hvis kommunen generelt i sådanne situationer stiller kommunegaranti kan det næppe anses for påkrævet, at der skal betales vederlag herfor, idet alle fjernvarmeselskaber jo så i givet fald vil være ligestillet på området og det ene selskab opnår ikke en økonomisk fordel, som et andet selskab ikke vil kunne opnå. Kommunaldirektør Alfred Holm-Pedersen, anbefaler, at det drøftes, hvor- vidt ansøgningen skal imødekommes. Økonomiudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes. Godkendt som indstillet. Anbefaling til udvalget Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Byråd den " Sønderborg Fjernvarme optog herefter tre lån på i alt 440 mio. kr. i Kommunekredit, og lånene blev påtegnet kommunens garantistillelse. Ved brev af 11. august 2011 sendte Gråsten Varme A/S ligeledes en ansøgning til kommunen om garantistillelse til brug for lånoptagelse til finansiering af projekter til realisering af kommunens varmeplan. Ansøgningen indeholdt i lighed med ansøgningen fra Sønderborg Fjernvarme en nærmere redegørelse for de enkelte projekter og lånerammens størrelse. Ansøgningen blev behandlet på et byrådsmøde den 14. september 2011, og af byrådsprotokollen fremgår om ansøgningen og dens behandling: "Åbent punkt 9. Ansøgning om kommunegaranti for lån til Gråsten Fjernvarme Sagsfremstilling Efter ansøgning fra Gråsten Varme A/S godkendte Byrådet på mødet den 22. juni 2011, følgende projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg: - Fjernvarmeforsyning af Ulsnæs, Alnor og Egernsund samt

4 Side 4/9 - Solvarmeanlæg og absorbationspumpe Projekterne ønskes finansieret via låneoptagelse i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Låneoptagelse i Kommunekredit har den fordel, at der ikke er engangsudgifter til stempel, tinglysning m.v., og at der opkræves en meget lav eller slet ingen bidragssats. Gråsten Varme A/S anmoder på den baggrund kommunen om en samlet garantistillelse for en låneramme på 114,8 mio. kr. Løsningsforslag Byrådet har den 13. oktober 2010 og den 17. november 2010 godkendt lignende garantistillelser for etablering af biogasanlæg og til Sønderborg Fjernvarme (geotermianlæg m.m.). Der er formentlig mulighed for - men fortsat ikke et entydigt krav om - at opkræve en kommunal garantiprovision for garantistillelsen. Der er ikke opkrævet garantiprovision for de to førnævnte garantistillelser. Anbefaling til udvalget En garantistillelse til ovennævnte formal påvirker ikke kommunens låne- ramme. Direktøren for Intern Stab, Michael Holst, anbefaler, at ansøgningen om en kommunal garantistillelse på 114,8 mio. kr. imødekommes. Anbefalingen indstilles til godkendelse. Godkendt som indstillet. Økonomiske konsekvenser Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Byråd den " Gråsten Varme A/S optog herefter tre lån på i alt kr. i Kommunekredit, og lånene blev påtegnet kommunens garantistillelse. Sønderborg Kommunes økonomiudvalg behandlede den 3. oktober 2012 en anbefaling fra forvaltningen om, at der fremover skulle opkræves provision for garantistillelser på forsyningsområdet. Anbefalingen blev indstillet til byrådets godkendelse. Af byrådsprotokollen fremgår om baggrunden for anbefalingen og dens nærmere indhold: "4 Opkrævning af provision for kommunale garantistillelser Sagsnr. 12/44904 Åben beslutningssag Sagsfremstilling Sønderborg Kommune kan beslutte at stille garanti for låneoptagelse til boligselskaber, kommunale selskaber, kommunale og private forsyningsvirksomheder, havne og selvejende institutioner. Garantistillelsen sikrer låntager gode lånevilkår, men medfører samtidig en vis risiko samt administration for kommunen. Stadig flere kommuner opkræver vederlag for garantier, der afgives i forbindelse med f.eks. forsyningsvirksomheders låneoptagelse. Samtidig er kravet om opkrævning af provision - herunder løbende provision - i forbindelse med en garantistillelse over for især forsyningsvirksomheder tiltagende. En vederlagsfri garanti kan opfattes som et kommunalt tilskud til forsyningsvirksomheden, hvilket er i modstrid med hvile-i-sig-selv-princippet. Der foreligger dog stadig ingen entydig lovgivning på området.

5 Side 5/9 Løsningsforslag Ud fra problemstillingen på forsyningsområdet må områderne vand og kloak, el, gas, varme og renovation anses for omfattet, herunder også med løbende provision af tidligere ydede garantier. Garantistillelser over for foreninger og selvejende institutioner fritages, idet en opkrævning af provision vil kunne udløse et øget kommunalt tilskud. Der kan ikke opkræves provision af garantier til almennyttige boligforeninger. Økonomiske konsekvenser Grundlaget for opkrævning af løbende garantiprovision på forsyningsområdet udgør p.t. ca. 700 mio. kr. under forudsætning af, at forsyningsområderne - trods løbende provision - bibeholder den kommunale garanti. Fastsættelse af provision Garantiprovisionen kan beregnes som en stiftelsesprovision og/eller en løbende provision, og skal fastsættes på markedsvilkår. Blandt de kommuner der har indført provision ligger taksterne typisk mellem 1,00 og 1,50 % i stiftelsesprovision og mellem 0,5 og 1,00 % i løbende provision. Med udgangspunkt i et grundlag på 700 mio. kr. for den løbende provision kan provenuet opgøres til: Provision i Løbende provision i kroner procent 0, , , Anbefaling til udvalget Forvaltningen anbefaler, at der opkræves provision for garantistillelse på forsyningsområdet således: 1 % i stiftelsesprovision fremadrettet 1 % i løbende provision for 2012 og frem" Af beslutningsprotokollen fremgår endvidere, at byrådet den 10. oktober 2012 godkendte anbefalingen " med den præcisering, at udmøntningen tages op til forhandling med de berørte parter." Byrådets beslutning blev meddelt fjernvarmeselskaberne ved identiske breve af 21. december 2012, og der blev i forlængelse heraf afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter for selskaberne og kommunen. Forklaringer Erik Wolff har forklaret, at han har været direktør i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. siden september Sønderborg Fjernvarme er et forbrugerejet selskab, der drives efter "hvile i sig selv" princippet med ca forbrugere/kunder. Ca. halvdelen af selskabets kunder har haft tilslutningspligt. Når selskabet hos kommunen har fået godkendt et projekt, har selskabet en pligt til forsyning af det pågældende område med fjernvarme. De første fire af de i garantiansøgningen af 12. juli 2010 nævnte projekter er blevet gennemført. Det femte projekt - fjernvarmetransmissionsledning til Nordborg -

6 Side 6/9 blev droppet i april Kravet fra kommunen om betaling af en garantiprovision på 1% for projekterne vil påføre Sønderborg Fjernvarme en ekstraudgift på 4,2 mio. kr. i 2014, og han vil skønne den samlede ekstraudgift i hele lånets løbetid til ca 60 mio. kr. I et geotermianlæg borer man ned til ca. 1,2 km dybde, hvorfra man henter 48 grader varmt vand op ved hjælp af pumper. Vandet fra boringen anvendes så til produktion af varme. En sådant anlæg kan slå fejl, og han er bekendt med, at dette er sket andre steder. Sønderborg Kommune har aldrig haft faktiske udgifter som følge af garantierne. Peter Mikael Kjer Stærdahl har forklaret, at han er direktør i Gråsten Varme A/S, der er et driftsselskab ejet af Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Dette selskab er forbrugerejet og drives efter "hvile i sig selv" princippet med ca forbrugere. Selskabet har både kunder med pligt til tilslutning og kunder uden tilslutningspligt. De tre projekter, som nævnes i ansøgningen om garanti, er blevet gennemført. Kravet fra kommunen om betaling af en garantiprovision på 1% for projekterne vil påføre Gråsten Fjernvarme en ekstra udgift på 1 mio. kr. i Gråsten Fjernvarme var "lillebror" i relation til gennemførelse af projekterne og fulgte i Sønderborg Fjernvarmes fodspor. Efter at kommunen havde omgjort beslutningen om betalingen af garantiprovision, blev der afholdt et møde med deltagelse af Steffen Moe fra Sønderborg Fjernvarme og bestyrelsesformanden, et bestyrelsesmedlem og vidnet selv fra Gråsten Varme samt kommunens repræsentanter. Der var ikke tale om nogen forhandling, og kommunens repræsentanter havde ikke mandat til at forhandle. Han undrede sig både over ændringen i kommunens holdning til pligten til betaling af provision og over opgørelsen af størrelsen på den krævede provision, men han fik ingen forklaring fra kommunen herpå. Sønderborg kommune har aldrig haft faktiske udgifter som følge af garantierne. Alfred Holm-Petersen har forklaret, at han var kommunaldirektør i Sønderborg kommune indtil 1. februar 2011, og at han i den kommunale administration havde ansvaret for behandlingen af lånesagerne og garantierne. Han havde et kort møde med Steffen Moe fra Sønderborg Fjernvarme om lånesagerne. Han kendte projekterne i forvejen fra varmeplanen. Der kunne kræves provision fra kommunens side over for fjernvarmeselskaberne, men man kunne også vælge at lade være. Om der skulle kræves provision, var efter hans opfattelse en rent politisk beslutning, som det stod politikerne frit for at tage stilling til, og som administrationen ikke mente at burde rådgive om eller blande sig i. Steffen B. Moe har forklaret, at han var direktør i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. fra 1988 til oktober Tidligere havde fjernvarmeselskabet ladet alle projekter egenfinanciere, og det var første gang man foretog låneoptagelse. Fjernvarmen havde en financieringsrådgiver, der anbefalede kommunegaranti som den samlet set billigste finansiering af projekterne. Han ringede til Alfred Holm-Petersen, der tilkendegav, at en kommunegaranti ville være uproblematisk. Ansøgningen fremkom først, da forundersøgelsen

7 Side 7/9 var tilendebragt, og risikoen ved geotermianlægget var fastlagt. Lånet blev brugt til at betale DONG, der indtil da havde været medejer af geotermianlægget, ud af projektet med. Han havde et kort møde med Alfred Holm-Petersen om lånene. Under mødet var de inde på en lighedsbetragtning, men der blev intet drøftet om vilkårene for lånene. Der blev herefter i oktober 2012 afholdt et møde om kommunens beslutning om nu at kræve garantiprovision. Det eneste, der var til diskussion, var forfaldsdagen på betaling af garantiprovisionen. Alt andet var et diktat fra kommunens side. Parternes synspunkter Fjernvarmeselskaberne har gjort gældende, at de har indrettet sig i henhold til kommunens tilsagn om ikke at kræve provision af lånegarantierne, og at selskaberne, hvis de var blevet stillet over for et krav herom, kunne have afslået at gennemføre varmeforsyningsplanen med det resultat, at kommunen selv måtte drive den kollektive varmeforsyningsvirksomhed. Da kommunen i så fald ville kunne optage de fornødne lån, uden at der ville opstå et spørgsmål om provisionsbetaling, har det formodningen imod sig, at fjernvarmeselskaberne skulle være forpligtet til en sådan betaling. Hertil kommer, at forsyningsselskaberne efter varmeforsyningslovens 20 drives efter et "hvile i sig selv" princip, således at taksterne fastsættes, så de dækker omkostningerne ved driften, hvorfor garantistillelsen var risikofri. Tilsagnet om at stille sikkerhed for selskabernes låneoptagelse må betragtes som en aftale mellem parterne, idet tilsagnet ikke er meddelt som led i kommunens sagsbehandling efter varmeforsyningsloven, og tilsagnet er derfor efter de privatretlig regler om forpligtende aftaler bindende, så længe der ikke foreligger misligholdelse. Af Økonomi- og Indenrigsministeriets svar af 22. november 2012 til Solrød Kommune i en identisk sag fremgår, at ministeriet er af samme opfattelse. Skulle tilsagnet imidlertid blive anset for en forvaltningsakt, vil resultatet være det samme, idet der i så fald er tale om en begunstigende forvaltningsakt, der har medført dispositioner af væsentlig betydning, som ikke kan omgøres, hvortil kommer, at de hensyn, der kunne begrunde en tilbagekaldelse, var til stede ved bevillingen af garantierne. Endelig finder EUs statsstøtteregler ikke anvendelse på en offentligretlig virksomhed, som den, fjernvarmeselskaberne udfører, og kommunens betragtninger om, at tilsagnet om vederlagsfri garanti strider mod disse regler, finder hverken støtte i retsafgørelser, tilsynsudtalelser eller udtalelser fra Kommissionen. Sønderborg Kommune har gjort gældende, at kommunens beslutninger om vederlagsfrie garantitilsagn over for fjernvarmeselskaberne strider mod statsstøttereglerne, hvilket fremgår af Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens art. 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C155/02). Det er ikke afgørende, om støtten er forbundet med en økonomisk risiko for kommunen, men det er dog utvivlsomt, at der i dette tilfælde er en økonomisk risiko forbundet med garantistillelsen, idet kommunen kan opkræves det beløb, der er stillet garanti for, såfremt fjernvarmeselskaberne misligholder deres forpligtelser over for Kommunekredit. Stats-

8 Side 8/9 støttereglerne omfatter enhver virksomhed, der udøver økonomisk aktivitet, og derfor også fjernvarmeselskaberne. Den manglende opkrævning af garantiprovision medfører, at kommunens fjernvarmeforbrugere får billigere fjernvarme, hvilket er konkurrenceforvridende i forhold til de alternative energiforsyningsselskaber. Retsvirkningen af, at kommunens beslutninger er i strid med statsstøttereglerne, er, at beslutningerne var ulovlige, og da kommunen blev bekendt hermed, var man forpligtet til at lovliggøre forholdet. Kommunens beslutning om at opkræve provision fremadrettet var en lempelig løsning, idet kommunen kunne være blevet pålagt at opkræve provision med virkning tilbage fra meddelelse af garantitilsagnene. Tilsagnene er udtryk for ensidige tilkendegivelser fra en forvaltningsmyndighed, og da fjernvarmeselskaberne ikke skulle erlægge en modydelse, er der tale om ugyldige forvaltningsakter. Skulle tilsagnene blive ansat for aftaler, følger det af Danske Lov 5-1-2, at lovstridige aftaler ikke skal håndhæves. Konsekvensen vil derfor i alle tilfælde være, at kommunen måtte trække garantitilsagnene tilbage, og som det mindre i det mere opkræve garantiprovision som sket, endda med et rimeligt varsel og en væsentlig lavere rente end muligt. Rettens begrundelse og resultat Fjernvarmeselskaberne i Sønderborg og Gråsten drives efter et "hvile i sig selv" princip og har i hver sit geografiske område af kommunen en monopolstilling for så vidt angår levering af fjernvarme. Den låntagning, som gjorde garantistillelsen nødvendig, skete som led i realisering af kommunens egne varmeplaner. Desuden må det antages, at det i realiteten har været risiko- og omkostningsfrit for kommunen at stille de omhandlede garantier. De konkurrencehensyn, som et krav om betaling af vederlag for garantistillelsen i givet fald skulle tilgodese, vil under disse omstændigheder have begrænset vægt. Der findes på denne baggrund ikke at være tungtvejende retlige eller samfundsmæssige hensyn, der taler for, at en omgørelse af kommunens beslutning er påkrævet. Da beslutningen om ikke at kræve vederlag for garantistillelsen blev truffet, var man hos kommunen opmærksom på muligheden for at kræve vederlag, men man var af den opfattelse, at det beroede på en politisk afgørelse, om dette skulle ske. Man har hos fjernvarmeselskaberne i god tro indrettet sig på, at der ikke skulle betales vederlag for garantistillelsen, og de dispositioner, der er truffet på grundlag af kommunens beslutning om garantistillelse, kan ikke på nuværende tidspunkt omgøres. Kommunens beslutning om garantistillelse uden vederlag findes herefter hverken på offentligretligt eller privatretligt grundlag ensidigt at kunne ændres.

9 Side 9/9 Sagsøgernes påstand tages herefter til følge. Sagsomkostninger fastsættes til i alt kr. Beløbet omfatter kr. til afholdte udgifter til retsafgifter og kr. ekskl. moms til udgifter til advokatbistand. Sidstnævnte beløb er fastsat skønsmæssigt under hensyn til sagens værdi, dens karakter, omfang og betydning. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Sønderborg Kommune, tilpligtes at anerkende, at kommunen er u- berettiget til at opkræve provision af lånegarantier bevilliget sagsøgerne, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S, før den 10. oktober Sønderborg Kommune skal til Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S betale kr. i sagsomkostninger. Beløbet, der forrentes efter rentelovens 8 a, skal betales inden 14 dage. Henriette Frölich Poul Henrik Pedersen Søren Moustesgård dommer dommer retsassessor Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Sønderborg, den 14. juli Conny Borup, specialfuldmægtig

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

TEMADAG OM GARANTIPROVISION

TEMADAG OM GARANTIPROVISION TEMADAG OM GARANTIPROVISION 13. november 2017 1 AGENDA Status hvor er vi nu? De kommunalretlige rammer for lånegarantier Varmeforsyningsloven Statsstøttereglernes anvendelse på kommunale garantier Pause

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013).

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013). D O M afsagt den 25. januar 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Hanne Harritz Pedersen, Annette Dellgren og Niels Klitgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1704 14 Sønderborg Kommune (advokat Andreas

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1 SV_ Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr garantiprovision af eksisterenede veder 1.TXT Emne: SV: Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr. garantiprovision af eksisterenede veder ----Oprindelig meddelelse----

Læs mere

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Notat Sagsnr.: 2012/0014308 Dato: 30. maj 2017 Titel: Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent I juli 2010 fastlagde et notat fra By-og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser:

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Nye garantiprovisionssatser for HOFOR Borgerrepræsentationen vedtog den 25. august 2011 (BR 2011-60665) indførslen af betaling af garantiprovision

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade Aalborg. Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade Aalborg. Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade 12 9000 Aalborg 2016-28237 Dato: 01-09-2017 HjulmandKaptains sagsnr. 125-198219 nva Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision

Læs mere

Syddjurs Kommune. Notat om fastsættelse af garantiprovision på ældre garantier

Syddjurs Kommune. Notat om fastsættelse af garantiprovision på ældre garantier Syddjurs Kommune Notat om fastsættelse af garantiprovision på ældre garantier Indledning og afgrænsning Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune har den 7. februar 2017 behandlet en sag vedrørende opkrævning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170625 10. marts 2016 NOTAT KOMMUNALE GARANTIER BEHANDLING AF GARANTIER EFTER STATSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån.

Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån. Lemvig Kommune Kommunalbestyrelsen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån. Vejlby og Vrist Pumpelag er etableret i henhold

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Ret og Råd Djursland Att.: Advokat Mette Haase Lindhardt Østergade 7 8500 Grenaa Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007 om afslag på ansøgning

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 18.11.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 38 Den 18. november 2015 kl.15.00 Mødested: Brovangen 9, Aakirkeby.

Referat. Bornholms Varme A/S 18.11.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 38 Den 18. november 2015 kl.15.00 Mødested: Brovangen 9, Aakirkeby. Bornholms Varme A/S 18.11.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 38 Den 18. november 2015 kl.15.00 Mødested: Brovangen 9, Aakirkeby Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Betina Haagensen (Næstformand) Linda

Læs mere