Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter"

Transkript

1 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

2 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 134 NOTe 2 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 135 NOTe 3 Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 135 NOTe 4 Finansielle indtægter og omkostninger 136 NOTe 5 Selskabsskat 137 NOTe 6 Resultat pr. aktie 137 NOTe 7 Løn- og personaleomkostninger samt aflønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 138 NOTe 8 Aktiebaseret vederlæggelse 139 NOTe 9 Materielle aktiver 140 NOTe 10 Kapitalandele i dattervirksomheder 140 NOTe 1 1 Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures 141 NOTe 12 Værdipapirer 141 NOTe 13 Tilgodehavender 141 NOTe 14 Likvide beholdninger 142 NOTe 15 Aktiver bestemt for salg og forpligtelser vedrørende disse 142 NOTe 16 Aktiekapital 143 NOTe 17 Lån 145 NOTe 18 Pensioner og lignende forpligtelser 145 NOTe 19 Udskudte skatteaktiver og udskudt skat 146 NOTe 20 Hensatte forpligtelser 146 NOTe 21 Anden gæld mv. 147 NOTe 22 Pengestrømme 147 NOTe 23 Opgørelse af rentebærende gæld, netto 148 NOTe 24 Finansielle instrumenter 149 NOTe 25 Nærtstående parter 150 NOTe 26 Eventualforpligtelser og andre forpligtelser 151 NOTe 27 Begivenheder efter balancedagen 151 NOTe 28 Anvendt regnskabspraksis

3 128 Moderselskabet Carlsberg A/S Resultatopgørelse Mio. kr. Note Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat Som foreslås disponeret således: Udbytte til aktionærer Henlagt til reserver Årets resultat Kr. Resultat pr. aktie 6 Resultat pr. aktie -0,6 8,9 Resultat pr. aktie, udvandet -0,6 8,9

4 Carlsberg Årsrapport Totalindkomstopgørelse Mio. kr. Note Årets resultat Anden totalindkomst: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Pensionsforpligtelser Andet -2 - Skat af bevægelser i anden totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Dagsværdireguleringer omfatter ændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige pengestrømme, og hvor den sikrede transaktion endnu ikke er realiseret.

5 130 Moderselskabet Carlsberg A/S Balance Aktiver Mio. kr. Note 31. dec dec Langfristede aktiver: Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures Værdipapirer Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver: Tilgodehavender hos dattervirksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt

6 Carlsberg Årsrapport Passiver Mio. kr. Note 31. dec dec Egenkapital: Aktiekapital Reserve for dagsværdireguleringer Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser: Lån Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser: Lån Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Anden gæld mv Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 15-1 Forpligtelser i alt Passiver i alt

7 132 Moderselskabet Carlsberg A/S Egenkapitalopgørelse Aktionærer i Carlsberg A/S 2009 Mio. kr. Aktiekapital Dagsværdireguleringer Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Årets totalindkomst, jf. særskilt opgørelse Køb/salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse, dattervirksomheder Betalt udbytte til aktionærer Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital pr. 31. december Aktionærer i Carlsberg A/S 2008 Mio. kr. Aktiekapital Dagsværdireguleringer Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Årets totalindkomst, jf. særskilt opgørelse Kapitaludvidelse Køb/salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse, dattervirksomheder Betalt udbytte til aktionærer Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital pr. 31. december Foreslået udbytte på 3,50 kr. pr. aktie, i alt 534 mio. kr. (2008: 3,50 kr. pr. aktie, i alt 534 mio. kr.), er inkluderet i overført resultat 31. december Udbytte udbetalt i 2009 vedrørende 2008 udgør 534 mio. kr. (udbetalt i 2008 vedrørende 2007: 458 mio. kr.) svarende til 3,50 kr. pr. aktie (2008: 4,84 kr. pr. aktie). Udloddet udbytte til Carlsberg A/S aktionærer påvirker ikke den skattepligtige indkomst i Carlsberg A/S.

8 Carlsberg Årsrapport Pengestrømsopgørelse Mio. kr. Note Resultat af primær drift Regulering for af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Regulering for andre ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Indbetalinger af renter mv Udbetalinger af renter mv Betalt selskabsskat Pengestrøm, drift Kapitalindskud i dattervirksomheder Udlån til dattervirksomheder (2009: tilbagebetaling) Udlån til associerede virksomheder Udbytter fra dattervirksomheder Udbytter fra associerede virksomheder, joint ventures og værdipapirer Finansielle investeringer i alt Andre materielle investeringer Salg af andre materielle aktiver Andre aktiviteter i alt Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Aktionærer i Carlsberg A/S Fremmedfinansiering Pengestrøm, finansiering Årets pengestrøm 7 6 Likvider pr. 1. januar Likvider pr. 31. december Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og anlæg under opførelse, herunder afholdte omkostninger på igangværende arbejder for fremmed regning. 2 Likvide beholdninger fratrukket udnyttede kassekreditter.

9 134 Moderselskabet Carlsberg A/S Noter NOTE 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved udarbejdelsen af årsrapporten for Carlsberg A/S foretager ledelsen en række regnskabsmæssige skøn og opstiller forudsætninger, der danner grundlag for indregning og måling af aktiver og forpligtelser. De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger vedrørende selskabet fremgår nedenfor. De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger for Carlsberg-gruppen fremgår af note 1 til koncernregnskabet. Selskabets regnskabspraksis er detaljeret beskrevet i note 28. Skønsmæssig usikkerhed Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne vurderinger, skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, herunder vurderinger fra rådgivere og specialister, som ledelsen vurderer er forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Den internationale økonomiske afmatning fortsatte i 2009 med udsving i renter og valutakurser og med afledte effekter på den generelle økonomiske situation, herunder usikkerhed om forbedringer i økonomien. Konsekvenserne for udviklingen og de regnskabsmæssige resultater for 2009 er beskrevet i ledelsesberetningen, hovedsagelig under præsentationen af de enkelte segmenter. Der er i noterne oplyst om forudsætninger om fremtiden og andre skønsmæssige usikkerheder på balancedagen, hvor der er betydelig risiko for ændringer, der kan føre til en væsentlig regulering af den regnskabsmæssige værdi af aktiver eller forpligtelser inden for det næste regnskabsår.. Kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder. For kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder vurderer ledelsen årligt, om der er indikationer af, at der er sket værdiforringelse. I givet fald foretages værdiforringelsestest på samme måde som for goodwill i Carlsberg-gruppen, jf. note 40 til koncernregnskabet. Ledelsen har vurderet, at der ikke er sådanne indikatorer ultimo 2009, hvorfor der ikke er gennemført værdiforringelsestest på kapitalandele i datter virksomheder, joint ventures og associerede virksomheder. Udskudte skatteaktiver. Carlsberg A/S indregner udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, såfremt ledelsen vurderer, at skatteaktiverne kan udnyttes inden for en overskuelig fremtid gennem en fremtidig positiv skattepligtig indkomst. Vurdering foretages årligt og baseres på budgetter og forretningsplaner for de kommende år, herunder planlagte forretningsmæssige tiltag. For yderligere beskrivelse af selskabets skatteaktiver henvises til note 19. Vurderinger som led i anvendt regnskabspraksis Som led i anvendelsen af Gruppens regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i årsrapporten indregnede beløb. Sådanne vurderinger omfatter bl.a. indregning af indtægter på ejendomsprojekter. Indregning af ejendomsprojekter. Ledelsen vurderer ved kontraktindgåelse, hvorvidt de enkelte ejendomsprojekter indeholder tilstrækkelig høj grad af individuel tilpasning til at kunne indregnes efter produktionsmetoden. Hovedparten af projekterne behandles efter salgsmetoden, hvor avance ved salg af ejendommen indregnes ved overdragelse til køber. Salgsværdien ved salg af ejendomsprojekter med fradrag af produktionsomkostninger indregnes under andre driftsindtægter. NOTE 2 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor KPMG: Revision 1 1 Erklæringsopgaver - 9 Skattemæssig rådgivning - - Andre ydelser - - I 2008 har andre ydelser væsentligst omfattet honorar i forbindelse med afgivelse af erklæringer og assistance i forbindelse med den gennemførte kapitalforhøjelse i juni 2008.

10 Carlsberg Årsrapport NOTE 3 Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter: Avance ved salg af ejendomme Lejeindtægter af ejendomme 10 5 Fondsuddeling fra Carlsbergfondet til driften af Carlsberg Laboratorium Andet, inkl. modtagne tilskud I alt Andre driftsomkostninger: Ejendomsomkostninger Omkostninger vedrørende Carlsberg Forskningscenter Andet I alt Heraf løn- og personaleomkostninger, jf. note Indregnet avance på igangværende arbejder for fremmed regning udgør: Salgsværdi af årets produktion Produktionsomkostninger I alt - 77 Avancen er indregnet under Avance ved salg af ejendomme og vedrører en entreprisekontrakt på opførelse af domicilejendom. Entreprisekontrakten er afsluttet og projektet afleveret i NOTE 4 Finansielle indtægter og omkostninger Indregnet i resultatopgørelsen Finansielle indtægter: Renter Udbytter fra dattervirksomheder Udbytter fra associerede virksomheder Øvrige finansielle indtægter 1 2 I alt Renter vedrører renter fra likvide beholdninger. Finansielle omkostninger: Renter Kalkuleret rente på forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger -1-1 Øvrige finansielle omkostninger I alt Finansielle poster, netto indregnet i resultatopgørelsen Renter omfatter primært renter på lån. Indregnet i anden totalindkomst Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Dagsværdiregulering af effektiv del af instrumenter til sikring af dagsværdi Finansielle poster, netto indregnet i anden totalindkomst Finansielle poster, netto indregnet i totalindkomst i alt

11 136 Moderselskabet Carlsberg A/S NOTE 5 Selskabsskat Årets skat er sammensat således: Ændring i udskudt skat i årets løb Regulering af skat for tidligere år -2-2 Årets skat i alt Hvoraf indregnet i anden totalindkomst: Udskudt skat indregnet i anden totalindkomst 2 18 Skat af årets resultat Afstemning af årets effektive skatteprocent: Dansk skatteprocent -25,0% 25,0% Skat af interessentskaber 2,3% 5,0% Regulering af skat for tidligere år -2,0% -0,2% Ikke-fradragsberettigede omkostninger 1,1% 0,1% Skattefrit udbytte 0,0% -22,9% Andet -0,4% -1,5% Årets effektive skatteprocent -24,0% 5,5% Skat af anden totalindkomst: Mio. kr. Før skat Skatteindtægt/ -omkostning Efter skat Før skat Skatteindtægt/ -omkostning Efter skat Sikringsinstrumenter Pensionsforpligtelser Andet I alt Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen kan specificeres således: Skattemæssige underskud Materielle aktiver mv Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen

12 Carlsberg Årsrapport NOTE 6 Resultat pr. aktie Beregningen af resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie blev i 2008 tilpasset i overensstemmelse med IAS 33, Indtjening pr. aktie. Hvis antallet af udestående ordinære aktier stiger som følge af udstedelse af tegningsretter, der indeholder et bonuselement, til eksisterende aktionærer, skal beregningen af resultat pr. aktie for indeværende år og præsenterede tidligere år i henhold til standarden baseres på det nye antal aktier. De underliggende forudsætninger for beregningen af det korrigerede resultat pr. aktie er beskrevet i koncernregnskabets note 11. Årets resultat stk. Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal egne aktier -7-7 Gennemsnitligt antal aktier i omløb Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt 34 - Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb Kr. Resultat pr. aktie (EPS) a 20 kr. -0,6 8,9 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a 20 kr. -0,6 8,9 Ved beregningen af udvandet resultat pr. aktie er udeholdt aktieoptioner (2008: aktieoptioner), der ikke har nogen udvandende effekt på tildelingstidspunktet, idet udnyttelseskursen og dagsværdien af optionerne på tildelingstidspunktet for optionerne var højere end den gennemsnitlige aktiekurs for Carlsbergs B-aktie i løbet af året. NOTE 7 Løn- og personaleomkostninger samt aflønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere Lønninger og vederlag Pensionsomkostninger bidragsbaseret 7 6 Aktiebaseret vederlæggelse 6 3 Andre personalegoder - 2 I alt Samlede løn- og personaleomkostninger fordeles således på resultatposter: Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger I alt Der har i regnskabsåret i gennemsnit været beskæftiget 134 (2008: 141) fuldtidsmedarbejdere i selskabet Mio. kr. Koncerndirektion Ledende medarbejdere Koncerndirektion Ledende medarbejdere Aflønning af nøglepersoner i ledelsen: Lønninger og vederlag Aktiebaseret vederlæggelse I alt Efter købet af dele af aktiviteterne i S&N steg aflønningen af koncerndirektionen pr. maj Aflønning og andet vederlag steg ikke i 2009 og vil heller ikke stige i Aflønningen af koncerndirektionen og ledende medarbejdere er baseret på en fast løn med mulighed for kontant bonus på op til 60% af den faste løn samt ikke-monetære ydelser i form af fri bil, telefon mv. Endvidere deltager koncerndirektionen og ledende medarbejdere i aktieoptionsprogrammer og incitamentsprogrammer, der løber over flere år. Vederlæggelsen er beskrevet i koncernregnskabets note 12. Aflønningen af koncerndirektionen omfatter den samlede aflønning, hvoraf en del betales af andre enheder i Carlsberg-gruppen. Ansættelseskontrakterne for medlemmerne af direktionen indeholder vilkår, som er sædvanlige for direktionsmedlemmer i danske børsnoterede selskaber, herunder vedrørende opsigelsesvarsler og konkurrenceklausuler. Ledende medarbejdere udgør nøglepersoner uden for koncerndirektionen, der, direkte eller indirekte, har indflydelse på og ansvar for planlægning, gennemførelse og kontrol af aktiviteterne i Gruppen. Bestyrelsen i Carlsberg A/S har modtaget vederlag på 6 mio. kr. (2008: 6 mio. kr.) for deres hverv i selskabet og i visse datterselskaber. Vederlaget til bestyrelsen er et fast årligt vederlag. Bestyrelsen deltager ikke i aktieoptions programmer, pensionsordninger eller andre ordninger, ligesom der ikke er indgået aftale om eller betalt fratrædelsesgodtgørelser til bestyrelsesmedlemmer.

13 138 Moderselskabet Carlsberg A/S NOTE 8 Aktiebaseret vederlæggelse I 2009 er der tildelt (2008: ) aktieoptioner til 4 nøglemedarbejdere (2008: 4). Dagsværdien på tildelingstidspunktet udgør for disse optioner i alt 6 mio. kr. (2008: 8 mio. kr.). Den samlede omkostning for aktiebaseret aflønning udgør 6 mio. kr. (2008: 3 mio. kr.), som er indregnet i resultatopgørelsen og indgår i løn- og personaleomkostninger. Refusioner mv. mellem Carlsberg A/S og dattervirksomheder indregnes direkte på egenkapitalen. For at sikre at modtagere af aktieoptioner opnår samme nominelle afkast af en given stigning i aktiekursen efter den gennemførte kapitalforhøjelse i Carlsberg A/S i 2008, er der foretaget regulering af aktieoptionsprogrammer, der eksisterede på tidspunktet for gennemførelsen af salg af tegningsretter. De underliggende forudsætninger for beregningen af reguleringen af aktieoptioner er beskrevet i koncernregnskabets note 13 og 11. Antal Udnyttelseskurs Dagsværdi Tildelingsår Udnyttelsesår 1. jan Tildelt/ reguleret Udløb/ bortfald Udnyttet Overførsel 31. dec. Til udnyttelse dec Fast Kr. pr. option 31. dec dec Koncerndirektion: , ,39 122, ,12 211, ,65 180, ,71 179, ,89 139, ,11 111, ,55 136, ,50 237,37 14 I alt Nøglemedarbejdere: , ,39 122, ,12 211, ,65 180, ,71 179, ,89 139, ,11 111, ,55 136, ,50 237,37 1 I alt Fratrådte medarbejdere: , ,39 122, ,12 211, ,65 180, ,71 179, ,89 139, ,11 111, ,55 136, ,50 237,37 - I alt I alt

14 Carlsberg Årsrapport NOTE 8 Aktiebaseret vederlæggelse fortsat Koncerndirektion Ledende medarbejdere Fratrådte I alt Gennemsnitlig udnyttelseskurs Koncerndirektion Ledende medarbejdere Fratrådte I alt Gennemsnitlig udnyttelseskurs Udestående aktieoptioner pr. 1. januar , ,91 Tildelt , ,55 Udnyttet/bortfaldet , Overført , Udestående aktieoptioner pr. 31. december , ,48 Til udnyttelse pr. 31. december , ,74 Der er ikke udnyttet aktieoptioner i 2008 eller Pr. 31. december 2009 lå udnyttelseskursen for udestående aktieoptioner i intervallet 173,12 kr. til 490,55 kr. (2008: 173,12 kr. til 490,55 kr.). Den gennemsnitlige kontraktuelle restløbetid udgjorde 4,6 år (2008: 4,8 år). Forudsætninger for beregningen af dagsværdien af aktieoptionerne fremgår af note 13 i koncernregnskabet. NOTE 9 Materielle aktiver Mio. kr. Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse 2009 I alt Kostpris: Kostpris pr. 1. januar Tilgang Afgang Overførsler Overførsler til/fra aktiver bestemt for salg Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger: Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Afgang Afskrivninger Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi af aktiver stillet til sikkerhed for lån Afskrivninger indgår i Administrationsomkostninger

15 140 Moderselskabet Carlsberg A/S NOTE 9 Materielle aktiver fortsat Mio. kr. Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse 2008 I alt Kostpris: Kostpris pr. 1. januar Tilgang Afgang Overførsler Overførsler til/fra aktiver bestemt for salg Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger: Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Afgang Afskrivninger Overførsler til/fra aktiver bestemt for salg Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi af aktiver stillet til sikkerhed for lån NOTE 10 Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris: Kostpris pr. 1. januar Tilgang Aktiebaseret vederlæggelse til ansatte i dattervirksomheder Kostpris pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Den regnskabsmæssige værdi indeholder goodwill opstået ved køb af dattervirksomheder på mio. kr. (2008: mio. kr.) Aktiebaseret vederlæggelse til ansatte i dattervirksomheder vedrører såvel udnyttede som udestående aktieoptioner. NOTE 11 Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures Kostpris: Kostpris pr. 1. januar - - Tilgang - - Afgang - - Kostpris pr. 31. december - - Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december - - De modtagne udbytter fra associerede virksomheder og joint ventures overstiger de oprindelige kapitalindskud.

16 Carlsberg Årsrapport NOTE 12 Værdipapirer Unoterede aktier 9 7 Aktier i unoterede virksomheder består af en række mindre kapitalandele. Disse aktiver værdireguleres ikke til dagsværdi, da denne ikke kan opgøres på et objektivt grundlag. I stedet anvendes kostpris. Der er ikke solgt aktier i unoterede virksomheder i 2009 og NOTE 13 Tilgodehavender Tilgodehavender efter oprindelse: Udlån til dattervirksomheder Tilgodehavender hos dattervirksomheder Øvrige tilgodehavender I alt % Gennemsnitlige effektive renter: Udlån til dattervirksomheder 5,4 5,4 Udlån til dattervirksomheder er faldet i forhold til 2008 på grund af tilbagebetaling af lån fra Carlsberg Breweries A/S. Dagsværdien af tilgodehavender svarer i al væsentlighed til den regnskabsmæssige værdi. NOTE 14 Likvide beholdninger Kontanter og indestående på bankkonti I alt I pengestrømsopgørelsen er træk på kassekredit modregnet i likvider: Likvide beholdninger Træk på kassekredit Likvider, netto

17 142 Moderselskabet Carlsberg A/S NOTE 15 Aktiver bestemt for salg og forpligtelser vedrørende disse Aktiver bestemt for salg består af følgende individuelle aktiver: Materielle aktiver I alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg: Udskudt skat - 1 I alt - 1 Aktiver bestemt for salg består 31. december 2009 i al væsentlighed af en kontorbygning i et ejendomsprojekt på den tidligere Tuborg-grund i Hellerup. Der er indgået salgsaftale, og bygningen overdrages i NOTE 16 Aktiekapital A-aktier B-aktier Aktiekapital i alt Antal stk. a 20 kr. Nominel værdi, 000 kr. Antal stk. a 20 kr. Nominel værdi, 000 kr. Antal stk. a 20 kr. Nominel værdi, 000 kr. 1. januar Kapitalforhøjelse december Ingen bevægelse i december A-aktierne giver ret til 10 stemmer for hvert aktiebeløb på kr. 10. B-aktierne giver ret til 1 stemme for hvert aktiebeløb på kr. 10. Der tilkommer B-aktierne 8% forlods, men ikke-kumulativt udbytte. I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder. Carlsberg A/S gennemførte i juni 2008 en kapitalforhøjelse ved udstedelse af stk. nye B-aktier med en nominel værdi på 20 kr. til kurs 400. Forhøjelsen af aktiekapitalen udgjorde tkr., og det samlede provenu ved kapitalforhøjelsen udgjorde efter fradrag af omkostninger mio. kr. Antal stk. a 20 kr. Nominel værdi, mio. kr. Egne aktier % af aktiekapital 1. januar ,0% Køb af egne aktier ,0% Anvendt til indfrielse af aktieoptioner ,0% 31. december ,0% 1. januar ,0% Køb af egne aktier ,0% Anvendt til indfrielse af aktieoptioner ,0% 31. december ,0% Dagsværdien af egne aktier udgjorde pr. 31. december mio. kr. (2008: 1 mio. kr.). Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af selskabets aktiekapital i tiden indtil næste ordinære generalforsamling. svarende til en købesum på 19 mio. kr. (2008: 20 mio. kr.). Egne B-aktier anvendes hovedsagelig til afdækning af aktieoptionsordninger. Selskabet besidder ingen A-aktier. Selskabet har i året solgt egne B-aktier for en samlet salgssum på 13 mio. kr. (2008: 20 mio. kr.). Salget er sket i forbindelse med indfrielse af aktieoptioner. Selskabet har i året erhvervet egne B-aktier til en nominel værdi af 1 mio. kr. (2008: 1 mio. kr.) til en gennemsnitlig kurs på 382 (2008: kurs 500),

18 Carlsberg Årsrapport NOTE 17 Lån Langfristede lån: Prioritetslån Lån fra pengeinstitutter Andre langfristede lån 18 5 I alt Kortfristede lån: Kortfristet del af øvrige langfristede lån Lån fra pengeinstitutter Lån fra dattervirksomheder I alt Lang- og kortfristede lån i alt Dagsværdi I andre langfristede lån indgår medarbejderobligationer med 18 mio. kr. (2008: 5 mio. kr.). Alle lån er målt til amortiseret kostpris med undtagelse af to fastforrentede prioritetslån, der er omlagt til variabel rente, og som er målt til dagsværdi. Den regnskabsmæssige værdi heraf udgør 362 mio. kr. (2008: 356 mio. kr.). Resterende tid til forfald for langfristede lån 2009 Mio. kr. 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt Udstedte obligationer Prioritetslån Lån fra pengeinstitutter I alt Mio. kr. 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt Udstedte obligationer Prioritetslån Lån fra pengeinstitutter I alt Renterisiko på den langfristede låntagning pr. 31. december Mio. kr. Rente Gns. effektiv rente Rentebinding Regnskabsmæssig værdi Renterisiko Prioritetslån: Variabelt forrentede Variabel 1,95% 0-1 år 370 Pengestrøm Fastforrentede Fast 4,95% 2-10 år 372 Dagsværdi Prioritetslån i alt 3,45% 742 Variabelt forrentede prioritetslån omfatter tre lån med en løbetid på over fem år. To af lånene (370 mio. kr.) var oprindeligt fastforrentede, men er omlagt til variabel rente. Lånene reguleres til dagsværdi i resultatopgørelsen. Den samlede dagsværdiregulering af lån og swaps er henholdsvis -8 mio. kr. og 8 mio. kr. (2008: henholdsvis -7 mio. kr. og 7 mio. kr.). Et variabelt forrentet prioritetslån på 372 mio. kr. er vha. en swap omlagt til fast rente. Lånet har en løbetid på over fem år.

19 144 Moderselskabet Carlsberg A/S NOTE 17 Lån fortsat Valutafordeling af lån før og efter finansielle instrumenter 2009 Næste rentefastsættelse (af hovedstol før valutaswaps) Mio. kr. Oprindelig hovedstol Effekt af swap Efter swap Renterisiko på den langfristede låntagning pr. 31. december 2008 Mio. kr. Rente Gns. effektiv rente Rentebinding Regnskabsmæssig værdi 2008 Renterisiko Udstedte obligationer: DKK mio. med udløb 4. juni 2009 Fast 4,88% 1-2 år Dagsværdi Udstedte obligationer i alt 4,88% Prioritetslån: Variabelt forrentede Variabel 4,06% 0-1 år 362 Pengestrøm Fastforrentede Fast 4,95% 2-10 år 373 Dagsværdi Prioritetslån i alt 4,38% 735 Variabelt forrentede prioritetslån omfatter tre lån med en løbetid på over fem år. Lånene var oprindeligt fastforrentede, men er omlagt til variabel rente. Lånene reguleres til dagsværdi i resultatopgørelsen. Den samlede dagsværdiregulering af lån og swaps er 0 mio. kr. (2008: henholdsvis 7 mio. kr. og -7 mio. kr.). Valutafordeling af lån før og efter finansielle instrumenter Et variabelt forrentet prioritetslån på 373 mio. kr. er vha. en swap omlagt til fast rente. Lånet har en løbetid på over fem år Næste rentefastsættelse (af hovedstol før valutaswaps) Mio. kr. Oprindelig hovedstol Effekt af swap Efter valutaswap Finansielle risici består i renterisikoen på fastforrentede langfristede lån. Risikoen er primært knyttet til obligationsudstedelsen på mio. kr. med udløb juni Af den langfristede låntagning på mio. kr. er 377 mio. kr. fastforrentet. Der er ingen valutarisiko.

148 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 148 NOTE 2 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISOR

148 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 148 NOTE 2 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISOR 148 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 148 NOTE 2 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISOR 149 NOTE 3 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG DRIFTSOMKOSTNINGER 149 NOTE 4 FINANSIELLE INDTÆGTER

Læs mere

Regnskab for moderselskabet Carlsberg A/S

Regnskab for moderselskabet Carlsberg A/S Carlsberg Årsrapport 2006 / Moderselskabet Carlsberg A/S 113 Regnskab for moderselskabet Carlsberg A/S MODERSELSKABET Resultatopgørelse Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Balance

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Carlsberg Ejendomme Holding A/S

Carlsberg Ejendomme Holding A/S Carlsberg Ejendomme Holding A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/04/2016

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

R & M Holding ApS CVR-nr

R & M Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 20 32 95 80 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.13 Ilya Katsnelson Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere