Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 Rådsmøde Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Samlenotat til ECOFIN 17. februar Investeringsplan for Europa: Kommissionens forslag til en europæisk fond for strategiske investeringer - Status KOM(2014)903, KOM(2015)10 Materialet er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansministeriet 2. Europæisk semester: Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2015, og proceduren for makroøkonomiske ubalancer, varslingsrapport Rådskonklusioner KOM(2014)902, KOM(2014)903, KOM(2014)904, KOM(2014)906 Materialet er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet 3. Opfølgning på G20-møde den februar Orientering fra formandskabet og Kommissionen KOM-dokument foreligger ikke Materialet er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet 4. Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i 2013 (FO) - Rådshenstilling KOM-dokument foreligger ikke Materialet er udarbejdet af Finansministeriet i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet 5. Retningslinjer for EU's 2016-budget - Rådskonklusioner KOM-dokument foreligger ikke Materialet er udarbejdet af Finansministeriet i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet 6. Første rapport fra højniveaugruppen for EU s Egne Indtægter - Status KOM-dokument foreligger ikke Materialet er udarbejdet af Finansministeriet i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet 7. Makrofinansiel assistance fra EU til Ukraine - Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (økonomi og finans) den 17. februar 2015, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse KOM(2015)5 Side 3

2 Materialet er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet 2

3 Dagsordenspunkt 7: Makrofinansiel assistance fra EU til Ukraine KOM(2015)5 Resumé EU-kommissionen har foreslået et lån fra EU til Ukraine på 1,8 mia. euro i form af såkaldt makrofinansiel assistance. Forslaget skal ses i lyset af, at Ukraine har et finansieringsbehov, der er højere end den finansiering, der allerede er dækket af lån fra IMF og EU. Dette skal særligt ses i lyset af den aktuelle konflikt i det østlige Ukraine og den forværrede økonomiske situation. Regeringen støtter forslaget om et nyt lån fra EU til Ukraine. Medlemslandene ventes bredt at kunne støtte forslaget. Der ventes snart at kunne opnås enighed om forslaget i Rådet og efterfølgende med Europa- Parlamentet. Baggrund og indhold EU-kommissionen har d. 8. januar 2015 fremsat forslag om lån fra EU til Ukraine på 1,8 mia. euro i form af makrofinansiel assistance, MFA. 1 Ukraine er omfattet af EU s naboskabspolitik og kan derfor komme i betragtning til MFA. Ukraine anmodede EU om MFA ultimo Forslaget har til formål at bidrage til at dække Ukraines yderligere finansieringsbehov for 2015 og indtil tidligt i 2016 og mindske den ukrainske økonomis sårbarhed, herunder i forhold til betalingsbalancen og de offentlige finanser, og understøtte Ukraines reformproces. Det Europæiske Råd d december 2014 understregede, at EU og medlemslandene står klar til yderligere at støtte Ukraines reformproces, sammen med andre donerer og på linje med betingelserne under Ukraines IMF-program. Yderligere finansieringsbehov for Ukraine Ifølge Kommissionen har krænkelsen af Ukraines suverænitet og territoriale integritet og den militære konflikt i det østlige Ukraine haft meget skadelige virkninger på Ukraines i forvejen skrøbelige økonomiske og finansielle situation. Dertil kommer længe eksisterende økonomiske og strukturelle udfordringer i Ukraine. Konflikten har ifølge Kommissionen betydet en ødelæggelse af dele af produktionskapaciteten i den ukrainske økonomi samt medført større usikkerhed for ukrainske virksomheder og husholdninger med deraf afledte negative økonomiske konsekvenser. Desuden har handelsrestriktioner fra Rusland overfor Ukraine og eskalering af striden mellem Rusland og Ukraine om gasleverancer også forværret situationen i Ukraine. Som følge heraf er den økonomiske recession i Ukraine ifølge Kommissionen blevet dybere end oprindeligt forudset og finansieringsbehovet større end tidligere ventet. Det er IMF s foreløbige vurdering, at Ukraines samlede finansieringsbehov frem til begyndelsen af 2016 i lyset af den forværrende økonomiske situation er omtrent 15 mia. USD større end oprindeligt vurderet og dækket af de eksisterende IMF- og EUlån på hhv. 17,1 mia. USD og 1,6 mia. euro samt øvrige multilaterale bidrag og bilaterale lån fra bl.a. USA (1 mia. USD i lånegarantier). IMF ventes snarest på officiel anmodning fra Ukraine at foreslå et nyt, og formentlig større, 4-årigt lån til Ukraine 1 MFA er et instrument i EU s samarbejde med tredjelande, som er geografisk, politisk og økonomisk tæt på EU. MFA er et krisefinansieringsinstrument, som skal lette kortvarige betalingsbalancevanskeligheder for modtagerlande. MFA kan tage form af enten låne- eller gavebistand eller en kombination heraf. MFA skal understøtte reformer, der kan understøtte makroøkonomisk stabilitet, herunder en holdbar betalingsbalanceudvikling. 3

4 (til erstatning for det nuværende 2-årige lån). Det vil give myndighederne mere tid til at rette op på ubalancer og gennemføre omfattende og dybe reformer. Ukraines finansieringsbehov kan f.eks. dækkes via yderligere IMF-lån, MFA-lån fra EU, samt lån fra andre multilaterale institutioner, herunder Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Den Europæiske for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og Verdensbanken. Desuden kan bilaterale lån eller lånegarantier bidrage til at dække finansieringsbehovet. Udover IMF og EU har USA, Japan og Canada allerede bidraget med bilateral støtte til Ukraine. Nyt MFA-lån supplerer tidligere beslutninger om MFA til Ukraine MFA-lån til Ukraine er den centrale del på kort sigt i EU s økonomiske hjælpepakke til Ukraine, som EU besluttede i Et nyt MFA-lån til Ukraine vil blive ydet i tillæg til det MFA-lån på samlet godt 1,6 mia. euro til Ukraine, som EU allerede har besluttet, jf. tabel 1. Såfremt EU beslutter et nyt MFA-lån til Ukraine på 1,8 mia. euro, vil EU s samlede MFA-lån til Ukraine således være i niveauet 3,4 mia. euro. Tabel 1 EU-lån (makrofinansiel assistance) til Ukraine (mio. euro), februar 2015 Forslag/beslutninger Mio. euro Forslag fra Kommissionen fremsat 8. januar 2015 (KOM(2015)5) Beslutning i 2014 (2014/215) Beslutning i 2010 (2010/646) 500 Beslutning i 2002 (2002/639) 110 I alt heraf aktuelt udbetalt Udbetalingen af de to første MFA-lån på i alt 610 mio. euro i MFA blev forsinket, idet Ukraine ikke har opfyldt betingelserne for udbetalinger under IMF-programmet. EU besluttede i 2014 at fremskynde udbetalingen af MFA til Ukraine i lyset af den forværrede økonomiske situation i Ukraine, selvom Ukraine ikke opfyldte alle betingelser for udbetaling. Aktuelt er 1,36 af de godt 1,6 mia. euro udbetalt. Det foreslåede nye MFA-lån på 1,8 mia. euro foreslås stillet til rådighed for Ukraine for to et halvt år. Assistancen vil tage form af lån, hvilket Kommissionen peger på er i overensstemmelse med kriterierne, som EU lægger til grund for vurdering af fordelingen mellem lån og gavebistand. 2 Det foreslåede MFA-lån forventes udbetalt i tre rater af 600 mio. euro. Udbetaling af MFA til Ukraine vil forventeligt kunne ske i løbet af 2015 og 2016, afhængig af Ukraines efterlevelse af lånebetingelserne. MFA til Ukraine på 1,8 mia. euro vil være det største MFA-lån, som EU nogensinde har besluttet under MFA-instrumentet. Desuden vil et lån på 1,8 mia. euro formentlig dække en relativt stor del af Ukraines finansieringsbehov efter mulig finansiering fra IMF og Verdensbanken. Dette vil i givet fald være ekstraordinært i forhold til princippet om, at MFA dækker en mindre del af et sådant behov. Kommissionen finder, at et MFA-lån til Ukraine af den foreslåede størrelse kan retfærdiggøres ud fra politiske og økonomiske overvejelser. EU-landene har drøftet muligheden for en forhøjelse af den foreslåede MFA til et lån på i niveauet 2,5 mia. euro. Det forventes, at der i første omgang i lyset af sagens presserende karakter arbejdes på en vedtagelse af Kommissionens forslag om MFA på 1,8 mia. euro. EU-landene ventes i en erklæring i forbindelse med en kommende beslutning om det aktuelle MFA-forslag at opfordre til, at Kommissionen, på et pas- 2 Disse kriterier er bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger og gældsholdbarhedsindikatorer for det pågældende modtagerland. 4

5 sende tidspunkt, fremsætter forslag om yderligere MFA til Ukraine, som vil være betinget på Ukraines forpligtigelse til yderligere reformer. Den økonomiske situation i Ukraine Kommissionen peger på, at Ukraine lige nu oplever en dyb recession. Den forværrede økonomiske situation i Ukraine vedrører forringede vækstudsigter samt store offentlige underskud og stigende gæld, herunder et mistet skattegrundlag i den østlige del af Ukraine som følge af konflikten. Udfordringerne vedrører desuden en faldende valutareserve og store kapitalbevægelser ud af Ukraine samt en faldende værdi af den ukrainske valuta (Hryvnia). Ukraines betalingsbalanceunderskud ligger på et højt niveau, om end en stor tilpasning finder sted, herunder som følge af den faldende værdi af den ukrainske valuta og en svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel. Risici forbundet med MFA til Ukraine I den aktuelle situation er der betydelige risici forbundet med, at EU giver yderligere MFA til Ukraine. Det gælder risiko for, at Ukraine ikke er stand til, helt eller delvist, at tilbagebetale lånene fra EU. Desuden vil der være risiko for, at Ukraine ikke eller utilstrækkeligt efterlever programbetingelserne. Kommissionen bemærker, at Ukraines økonomiske og politiske overgangsperiode er meget vanskelig, og at risikoen i Ukraine for økonomisk kollaps er reel. Overensstemmelse med EU s støtte til Ukraine og retningslinjer for MFA Kommissionen fremhæver, at det foreslåede MFA-lån er i overensstemmelse med EU s erklærede forpligtigelse til at støtte Ukraines økonomiske og politiske overgang. Kommissionen vurderer også, at de politiske og økonomiske betingelser for at give MFA til Ukraine er opfyldt. Kommissionen vurderer således, at forslaget om MFA på 1,8 mia. euro til Ukraine er i overensstemmelse med de såkaldte Genval-kriterier. Genval-kriterierne siger, at MFA skal være af ekstraordinær karakter, komplementere finansiering fra IMF og Verdensbanken, være betinget af opfyldelsen af nærmere fastlagte økonomisk-politiske betingelser samt demokratiske værdier, respekt for menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Økonomisk-politiske betingelser forbundet med MFA til Ukraine MFA til Ukraine og den løbende udbetaling heraf er betinget af eksistensen og den løbende opfyldelse af et IMF-program, samt af efterlevelsen af de nærmere økonomisk-politiske betingelser fastlagt i et aftalememorandum (Memorandum of Understanding MoU), som aftales mellem Ukraine og EU. Kommissionens forslag om MFA lægger op til, at de økonomiske og politiske betingelser for EU s assistance til Ukraine særligt skal fokusere på fremskridt med strukturelle reformer og bedre styring af de offentlige finanser. Forslaget og betingelserne for Ukraine for MFA vil desuden og i sammenhæng hermed have et klart fokus på imødegåelse af korruption og svindel. Det gælder bl.a. i forhold til MFA-midler. Dette skal ses i lyset af Ukraines store udfordringer på disse områder. 3 MFA-forslaget indeholder bestemmelser, hvorefter MFA til Ukraine kan tilbageholdes eller kræves tidligt tilbagebetalt, hvis der er mistanke om uregelmæssigheder. EU s aftalememorandum med Ukraine vedr. de allerede besluttede 1,6 mia. euro i lån fastlægger ligeledes betingelser til Ukraine vedr. styringen af de offentlige finanser, strukturelle reformer og imødegåelse af korruption og svindel. 3 Transparency International, der er en international organisation, som bl.a. oplyser om og bekæmper korruption tildeler Ukraine en værdi på 26 for 2014 på sit korruptionsindeks, hvor en værdi på 0 er udtryk for, at et land er meget korrupt, mens en værdi på 100 tildeles et land fri for korruption. Det placerer Ukraine på en delt plads som nr. 142 af samlet 175 lande på Transparency Internationals liste over udbredelse af korruption: 5

6 Ukraine afholdt præsidentvalg d. 25. maj og parlamentsvalg d. 26. oktober Kommissionen peger på, at den nuværende ukrainske regering dannet i december 2014 er slået ind på et spor med økonomiske, politiske, retlige og administrative reformer, herunder reformer til bekæmpelse af korruption. Disse reformer synes nogenlunde på sporet, men reformprocessen vanskeliggøres ifølge Kommissionen i høj grad af konflikten i det østlige Ukraine. Kommissionen vil som med det nuværende MFA-program skulle stå for den løbende overvågning af Ukraines MFA-program med inddragelse af medlemslandene. IMF-program til Ukraine MFA til Ukraine er betinget af eksistensen og den løbende opfyldelse af et IMFprogram. IMF s bestyrelse godkendte i april 2014 et 2-årigt låneprogram til Ukraine på 17,1 mia. USD, svarende til 800 pct. af Ukraines kvote i IMF. Der er tale om et lån med exceptionel stor adgang (over 600 pct. af IMF-kvoten). De første 4,6 mia. USD blev udbetalt i forbindelse med lånets godkendelse og første programgennemgang. Efterfølgende er gennemførelsen af de to næste programgennemgange og låneudbetalinger (i alt 2,7 mia. USD) blevet forsinket, herunder på grund af afholdelsen af parlamentsvalg. Hjemmelsgrundlag Forslaget har hjemmel i TEUF artikel 212 og skal vedtages af Rådet og Europa- Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure. Nærhedsprincippet Ikke relevant. Europa-Parlamentets udtalelser Det forventes, at Europa-Parlamentet støtter forslaget om MFA til Ukraine. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. Statsfinansielle konsekvenser Forslag om MFA har virkninger for EU s budget inden for rammerne af EUbevillingerne til MFA. Et beløb svarende til 9 pct. af lånebeløbet til Ukraine tilføres garantifonden på EU-budgettet i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjelande. Tilførsel af midler til garantifonden sker med to års forskydning i forhold til lånetilsagnet. I dette tilfælde med et lån på foreslået 1,8 mia. euro, vil 162 mio. euro (9 pct. af 1,8 mia. euro) således skulle tilføres garantifonden. Kommissionen lægger op til, at de 162 mio. euro finansieres via dels omprioriteringer inden for bevillingerne til MFAinstrumentet (90 mio. euro) og dels via merudgifter på EU-budget (72 mio. euro). Ved forslaget om MFA-lån til Ukraine på 1,8 mia. euro får Kommissionen tildelt beføjelser til at optage lån på kapitalmarkederne på vegne af EU, som vil kunne videreformidle låneprovenuet til Ukraine på lignende vilkår. Tilbagebetalingen af de af Kommissionen optagne lån garanteres af EU-budgettet. Der vil være en reel udgift for EUbudgettet alene i det tilfælde, hvor Ukraine ikke lever op til sine forpligtigelser overfor EU i forhold til tilbagebetaling af MFA og garantien fra EU-budgettet aktiveres. 6

7 Ukraines eventuelle manglende tilbagebetaling af MFA-lån vil have statsfinansielle konsekvenser for Danmark via påvirkningen af EU-budgettet. Danmark finansierer ca. 2 pct. af udgifterne på EU's budget. Ved et MFA-lån på 1,8 mia. euro garanterer Danmark således for ca. 270 mio. kr. via EU s budget. Samfundsøkonomiske konsekvenser MFA til Ukraine må forventes sammen med den øvrige del af EU s økonomiske hjælpepakke og den internationale økonomiske assistance at kunne bidrage til at stabilisere Ukraine økonomisk og finansielt i den meget vanskelige og omskiftelige situation, som Ukraine befinder sig i. Ikke mindst vil MFA gennem de økonomiskpolitiske betingelser for MFA kunne bidrage til en i højere grad holdbar betalingsbalanceudvikling og sundere offentlige finanser. På den måde må MFA forventes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser for Ukraine. I det omfang forslaget bidrager til en tættere økonomisk og politisk integration mellem Ukraine og EU, kan forslaget potentielt også have positive samfundsøkonomiske konsekvenser i medlemslandene. Høring Sagen har ikke været i høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Det aktuelle forslag om MFA-lån til Ukraine på 1,8 mia. euro har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Den seneste sag om MFA-lån til Ukraine, lånet på 1 mia. euro, blev forelagt Folketingets Europaudvalg i april Holdning Regeringens holdning Regeringen ønsker at bistå Ukraine i en vanskelig politisk overgangsperiode, samt bidrage til en demokratisk udvikling og økonomiske reformer i Ukraine. Regeringen støtter Kommissionens forslag om yderligere 1,8 mia. euro i MFA til Ukraine, som kan understøtte Ukraines reformproces og økonomisk stabilitet i Ukraine. Regeringen kan støtte den enighed om forslaget, som der er lagt op til. Regeringen er indstillet på at overveje yderligere lån fra EU til Ukraine, hvis der viser sig behov. Regeringen lægger vægt på, at MFA-lånet finansieres via omprioriteringer, og ikke delvist via merudgifter på EU's budget, som det er foreslået. Regeringen støtter, at MFA-lånet indgår som led i en større international lånepakke, der også omfatter et udvidet låneprogram fra IMF og øvrig multilateral og bilateral støtte. Regeringen lægger vægt på, at IMF-lånet er omdrejningspunktet for den samlede internationale assistance til Ukraine, og det er vigtigt, at der også fremadrettet sikres bred international støtte og opbakning til Ukraines låneprogram. Regeringen lægger vægt på, at de ukrainske myndigheder lever op til aftalte økonomiske og politiske betingelser for MFA, Det er afgørende, at den ukrainske regering har signaleret vilje til og taget skridt til reformer, som er hårdt tiltrængte for Ukraine. Regeringen støtter, at betingelserne for MFA har fokus på imødegåelse af korruption og svindel, strukturelle reformer og styring af de offentlige finanser i Ukraine. Andre landes holdning 7

8 Der ventes at være opbakning fra medlemslandene til, at EU beslutter at yde Ukraine yderligere MFA-lån på 1,8 mia. euro og at der således kan opnås en enighed i Rådet på linje med Kommissionens forslag. Der forventes også opbakning blandt medlemslandene til, at EU signalerer villighed til at overveje yderligere lån til Ukraine. 8

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere