Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest ved lov nr. 617 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 5 indsættes som stk.3:»stk. 3. Vækstfonden kan optage lån til finansiering af sine aktiviteter. Det samlede lånebeløb eksklusive renter kan ikke overstige 500 mio. kr. uden godkendelse fra Folketingets Finansudvalg.«2 Lovforslaget træder i kraft den xx. maj Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

2 2/7 Bemærkninger til lovforslaget: Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets indhold a. Gældende ret b. Lovforslaget 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder, organisationer mv. 10. Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget 1. Indledning En del mindre og mellemstore virksomheder, herunder især ejerledede virksomheder, har vanskeligt ved at skaffe kapital. Da mangel på kapital ofte gør pengeinstitutterne tilbageholdende med at yde lån, kan det betyde, at virksomheder ikke kan gennemføre deres vækstplaner. Et bredt politisk flertal bestående af regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har derfor indgået aftale om Udviklingspakken, som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at få ansvarlig lånekapital i regi af Vækstfonden. Med lovforslaget får Vækstfonden adgang til at optage lån til finansiering af sine aktiviteter på fuldt kommercielle vilkår med henblik på at skabe mulighed for at finansiere udstedelse af ansvarlig lånekapital. Vækstfonden kan ikke uden Folketingets Finansudvalgs godkendelse optage lån til andet end finansiering af ansvarlige lån. Låneadgangen vil således give Vækstfonden nye muligheder for hurtigt at kunne iværksætte initiativer til at understøtte finansieringen af sunde vækstvirksomheder med bl.a. ansvarlige lån. Hvis der måtte blive behov for yderligere låneoptagelse, kan dette alene ske efter Folketingets Finansudvalgs godkendelse. 2. Lovforslagets formål og baggrund

3 3/7 Krisen i den finansielle sektor og den generelle udfordring i forhold til at skabe ny vækst gør det nødvendigt at søge nye løsninger for at sikre, at små og mellemstore virksomheder kan få finansieret deres sunde vækstplaner. Udstedelsen af ansvarlige lån er aktuelt et område, hvor kreditinstitutterne er meget tilbageholdende, da bankerne bl.a. i lyset af den vanskelige fundingsituation ikke finder, at det forventede afkast står mål med risikoen. Vækstfonden spiller en væsentlig rolle i forhold til at medfinansiere vækst og fornyelse i iværksættervirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Med den brede politiske aftale om Udviklingspakken fra marts er det besluttet, at Vækstfonden skal have mulighed for at understøtte finansiering af vækst i sunde små og mellemstore virksomheder i form af ansvarlige lån inden for en ramme på 500 mio. kr. Det forventes, at rammen kan dække lånebehovet inden for de kommende 2-3 år. Formålet med at give Vækstfonden adgang til at optage lån er således at give Vækstfonden adgang til at finansiere udstedelse af ansvarlig lånekapital i regi af Vækstfonden, så små og mellemstore virksomheder dermed får adgang til risikovillig kapital, som de ellers ikke vil kunne få adgang til. Finansieringen foreslås tilvejebragt ved at give Vækstfonden mulighed for at optage lån. I praksis vil det foregå således, at Vækstfonden vil anmode et antal pengeinstitutter om at give tilbud på priser og vilkår for at stille en låneadgang til rådighed. Låneadgangen ventes således etableret på almindelige markedsvilkår. Der er ingen særlige vilkår eller krav til løbetid. Det er vigtigt for Vækstfondens muligheder for at kunne tilpasse sig markedets behov for nye initiativer, at Vækstfonden har den nødvendige fleksibilitet til at kunne handle hurtigt og lancere nye finansieringstilbud, samt har de finansielle ressourcer til at understøtte finansiering af sunde vækstvirksomheder. 3. Lovforslagets indhold Gældende ret Det ligger inden for Vækstfondens nuværende formål at udbyde ansvarlige lån. Vækstfonden har dog ikke i dag adgang til at finansiere udstedelse af ansvarlig lånekapital gennem låneoptagelse på kommercielle vilkår i det private marked Lovforslaget Med lovforslaget får Vækstfonden adgang til at optage lån til finansiering af sine aktiviteter med henblik på at finansiere udstedelse af ansvarlig lånekapital inden for en ramme på 500 mio. kr. Optagelse af lån udover denne beløbsgrænse vil forudsætte Folketingets Finansudvalgs godkendelse. Vækstfonden kan ikke uden Folketingets Finansudvalgs godkendelse optage lån til andet end finansiering af ansvarlige lån. Ansvarlige lån er efterstillet fremmedkapital, der oftest træder tilbage for almindelig lånefinansiering fra eksempelvis pengeinstitutter og varekreditorer, men som har krav på dækning før egenkapitalen. I henhold til Udviklingspakken vil det være en betingelse for at modtage

4 4/7 ansvarlige lån fra Vækstfonden, at de virksomheder, der modtager lånene, samtidig skal have optaget andre lån mv. fra finansielle institutter på minimum samme beløb. Det er forventningen, at denne lånefinansiering fra finansielle institutter ud over de ansvarlige lån på 500 mio. kr. fra Vækstfonden vil være yderligere ca. 1 mia. kr. Der stilles ingen sikkerheder for ansvarlige lån, i modsætning til traditionel lånefinansiering, hvorfor der skal stilles høje krav til virksomhederne, deres produkters modenhed samt selskabernes ledelser. Lånerenten vil således være relativt høj således at den afspejler tabsrisikoen. Eventuelle tab vil blive søgt dækket af den risikopræmie, som Vækstfonden modtager fra virksomhederne som led i låneudstedelsen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget medfører ikke nogen direkte offentlige omkostninger, da ordningen administreres af Vækstfonden og ikke forventes at give tab. Omkostningerne til administration vil blive dækket af renteindtægter fra de ansvarlige lån. Eventuelle tab vil blive søgt dækket af Vækstfondens risikopræmie Det er Vækstfondens forventning, at en ordning med udstedelse af ansvarlige lån ikke vil påføre staten tab. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører positive konsekvenser for erhvervslivet, idet lovforslaget forventes at ville forbedre små og mellemstore virksomheders lånefinansiering med ca. 1,5 mia. kr., herunder ansvarlig lånekapital for op til 500 mio. kr. og øvrig lånefinansiering på ca. 1 mia. kr. Det kan medvirke til at sikre, at sunde projekter gennemføres til gavn for vækst og fornyelse. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget vurderes ikke at indebære statsstøtte, idet de ansvarlige lån vil blive tilbudt på fuldt ud kommercielle vilkår. Lovforslaget har således ingen EU-retlige konsekvenser. 9. Hørte myndigheder, organisationer mv. Lovforslaget er sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Børsmæglerforeningen, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Danske Advokater, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Investor Relations Forening DIRF, Dansk Metal, Dansk Pantebrevsforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Den danske Fondsmæglerforening, Finansforbundet, Finansrådet Danske Pengeinstitutters Forening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, Forsikring & Pension, FSR danske revisorer, Garantifonden for indskydere og investorer, Håndværksrådet, InvesteringsForeningsRådet, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af forsvarsadvokater, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter,

5 5/7 Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Rigsrevisionen, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Økonomiog Indenrigsministeriet. Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindre-udgifter Det er forventningen, at lovforslaget vil forbedre små og mellemstore virksomheders lånefinansiering med ca. 1,5 mia. kr., herunder ansvarlig lånekapital for op til 500 mio. kr. og øvrig lånefinansiering på ca. 1 mia. kr. Det er forventningen, at en ordning med udstedelse af ansvarlige lån trods højere tabsrisiko end på almindelige lån ikke vil medføre tab. Negative konsekvenser/merudgifter Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten EU-retlige konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det ligger inden for Vækstfondens nuværende formål at udbyde ansvarlige lån. Som andre offentlige institutioner har Vækstfonden dog ikke mulighed for at finansiere sine aktiviteter gennem optagelse af lån uden udtrykkelig lovhjemmel. Med lovforslaget får Vækstfonden adgang til at optage lån til finansiering af sine aktiviteter på fuldt kommercielle vilkår med henblik på at skabe mulighed for at finansiere udstedelse af ansvarlig lånekapital. Vækstfon-

6 6/7 den kan ikke uden Folketingets Finansudvalgs godkendelse optage lån til andet end finansiering af ansvarlige lån. Låneadgangen skal etableres på almindelige kommercielle markedsvilkår. Der er ingen særlige vilkår eller krav til løbetid. Lånerammen svarer til det forventede likviditetsbehov ved etableringen af de ansvarlige lån i henhold til Udviklingspakken, dvs. kr. 500 mio. Opstår der behov for at udvide lånerammen, kan dette ske med godkendelse fra Folketingets Finansudvalg. Lignende adgang til at optage lån gælder for flere andre offentlige institutioner og virksomheder, herunder bl.a. DR og DSB. Det følger af, at Vækstfonden er en offentlig retlig institution, at de er garanteret af staten. Den foreslåede låneadgang ændrer ikke på de specifikke muligheder for at optage lån, som Vækstfonden har på andet grundlag, jf. aktstykke nr. 76 af den 10. februar Til 2 Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den xx. maj Til 3 Da lov om Vækstfonden ikke gælder for Færøerne og Grønland foreslås det, at forslagets ændringer ligeledes ikke gælder for Færøerne og Grønland, og at de ikke kan sættes i kraft for disse landsdele.

7 7/7 Bilag 1 Lovforslag sammenholdt med gældende lov (paralelltekst) Gældende formulering Lov om Vækstfonden 5 Fondens indskudskapital tilvejebringes gennem indskud fra staten. Herudover kan fonden modtage gaver. Stk. 2. Inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven tilføres VækstFonden kapitalindskud fra staten for budgetterede underskud ydet efter 2, stk. 4 og 5, i det pågældende år. VækstFonden kan desuden inden for rammerne af 3, stk. 5, anvende en del af sin egenkapital til dækning af budgetterede underskud ydet efter 2, stk. 4. VækstFonden hæfter for ikke budgetterede underskud på garantierne. Staten hæfter dog for de udstedte garantier, hvis garantiforpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital. Lovforslaget Lov om Vækstfonden 5 Fondens indskudskapital tilvejebringes gennem indskud fra staten. Herudover kan fonden modtage gaver. Stk. 2. Inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven tilføres VækstFonden kapitalindskud fra staten for budgetterede underskud ydet efter 2, stk. 4 og 5, i det pågældende år. VækstFonden kan desuden inden for rammerne af 3, stk. 5, anvende en del af sin egenkapital til dækning af budgetterede underskud ydet efter 2, stk. 4. VækstFonden hæfter for ikke budgetterede underskud på garantierne. Staten hæfter dog for de udstedte garantier, hvis garantiforpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital. Stk. 3. Vækstfonden kan optage lån til finansiering af sine aktiviteter. Det samlede lånebeløb eksklusive renter kan ikke overstige 500 mio. kr. uden godkendelse fra Folketingets Finansudvalg.

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere