BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas"

Transkript

1 BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas

2 Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse i Agro Business Park. Folderen er udarbejdet af Knud Tybirk og Claus Mortensen i Agro Business Park med økonomisk støtte fra Region Midtjylland og Interreg IVB Nordsøprogrammet som en del af projektet Enercoast. Agro Business Park A/S/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Randers Kommune. Agro Business Park Niels Pedersens Allé Tjele Telefon Udgivelsesår: 2012 Forfattere: Knud Tybirk og Claus Mortensen Layout: Mette Toft Christensen Foto: Naturstyrelsen/Biogassekretariatet, Randers Kommune, PlanEnergi, Aarhus Universitet, Story2Media ApS, Knud Tybirk, istockphoto Coverfoto: Story2Media ApS

3 Indhold Biogas i samfundet... 4 Biogas i Randers Kommune... 5 Husdyrgødning til biogas... 7 Bæredygtighed af biogas... 8 Biogasplanlægning Biomassen til biogasanlægget Anvendelse af biogassen Forretningsmodeller og økonomiscenarier Biogasanlægget Scenarie 1: Biogas til kraftvarme Scenarie 2: Biogas til eksisterende naturgas kraftvarme Scenarie 3: Biogas til naturgasnettet Biogas i det biobaserede samfund

4 Biogas i samfundet Med regeringens energiaftale fra 2012 har man politisk besluttet at fremme biogasproduktionen i Danmark. Folketinget har konkluderet, at fordelene ved biogas begrunder et forhøjet tilskud, selvom der også er udfordringer. Mulighederne for at forbedre klima, vandmiljø og beskæftigelse er store, og kommunerne finder placeringsmuligheder for biogas til Kommuneplan Regeringen har en målsætning om, at 50% af husdyrgødningen i Danmark skal igennem biogasanlæg i 2010, og det kræver en kraftig udbygning af sektoren. Region Midtjylland har skitseret en ambition om, at 75% af husdyrgødningen skal bruges til biogas i I dag bruges ca. 12% af regionens husdyrgødning til biogas, men der er planer for udbygning. Biogas kan bruges til mange formål. Hidtil har langt det meste været anvendt til el- og varmeproduktion enten på mindre anlæg på gårdene eller fra større anlæg solgt til fjernvarme. Med energiforliget vil det formentlig ændre sig, da det nu bliver attraktivt at sælge og opgradere biogas til naturgasnettet. I fremtiden kan biogas måske blive økonomisk attraktivt at anvende i biler og busser, som man gør i flere af vore nabolande. Naturgasselskaberne kan komme ind som en mulig investor i biogas, fordi der kommer et nyt forretningsområde. Det vil betyde, at de klassiske biogasanlæg ejet og drevet af landmænd får tilført kapital og konkurrence udefra. 4

5 Biogas i Randers kommune Ambitionerne og den politiske vilje er på plads på landsplan, men en af udfordringerne ved større biogasanlæg er at finde egnede placeringer lokalt. Det er en kommunal, men også en tværkommunal udfordring, da husdyrgødning og andre biomasser til energi ikke kender til kommunegrænser. Samarbejde mellem sektorer og myndigheder er centralt for at skabe de gode rammer for at realisere de politiske ambitioner. Randers Kommune har som mål i klimastrategien, at mere end 50% af kommunens husdyrgødning skal bruges til biogas og vil bidrage til en reduktion af CO 2 med ca tons pr. år. Der findes i dag kun et gårdbiogasanlæg i Randers Kommune. Det vurderes, at der i kommunen er husdyrgødning nok til to større fællesanlæg. Der er i dag 22 fælles biogasanlæg i Danmark. Det er et statsligt mål, og en aftale med Kommunernes Landsforening, at der planlægges for yderligere 50 fælles anlæg. 95% af husdyrbrugene ligger i 50 kommuner, så målet svarer til ét anlæg i hver af disse kommuner. I Kommuneplan 2013 skal derfor som noget nyt planlægges for fælles biogasanlæg. For at opnå målet skal Randers Kommune i Kommuneplan 2013 vedtage retningslinjer og udpege egnede placeringer for fælles biogasanlæg. Hvis der kan udpeges lokaliseringsområder for et-to anlæg i den kommende Kommuneplan 2013, vil det være et passende ambitionsniveau ud fra kommunens gyllepotentiale og i forhold til det statslige mål på området. I denne folder kan du læse om forudsætninger, bæredygtighed og økonomien af et biogasanlæg i Randers Kommune baseret primært på husdyrgødning. Dette kan bruges som inspiration til den offentlige debat i Randers kommune, før der politisk besluttes, hvilke biogasområder der kommer med i Kommuneplan

6 6

7 Husdyrgødning til biogas Biogasproduktion baseret på husdyrgødning er miljø- og klimamæssigt en rigtig god løsning, men gylle indeholder så meget vand, at biogasanlægget skal ligge tæt på gylleressourcen, og der skal tilføres andre biomasser for at opnå en økonomisk interessant gasproduktion. Det er sjældent økonomisk rentabelt at flytte gylle mere end km til biogasanlæg. Mange biogasanlæg tilsætter i dag op til 25% af andre biomasser (gyllefibre, fast møg eller restprodukter fra fødevareindustri, sorteret husholdningsaffald eller majs). Der er meget fokus på nye biomasser til biogas i fremtiden, fx halm, enggræs eller dybstrøelse efter forbehandling. Disse faste biomasser kan flyttes længere for at blive blandet med gylle i biogasanlæg. Der er en diskussion om majs/energiafgrøders egnethed som supplement til husdyrgødning i biogasanlæg, og regeringen nedsætter et udvalg til at analysere disse aspekter i Udgangspunktet er, at biogas primært skal baseres på samfundets restprodukter. Økonomiaspekter levedygtigt fordeling Miljø- og naturforhold bæredygtigt acceptabelt Social accept Hvis man vurderer bæredygtigheden af biogas, skal man nøje vurdere helheden, dvs. både de økonomiske, de miljømæssige og sociale/etiske aspekter. Bæredygtighed handler om ikke at fratage kommende generationer de muligheder, vi har i dag. 7

8 Bæredygtighed af biogas En beslutning om biogas kræver en vurdering af bæredygtigheden i Randers Kommune. Den endelige beslutning er politisk, og der indgår mange elementer. Kriterium Økonomi Miljø Socialt/ etisk Udfordringer og muligheder: Biogas i Randers kommune Økonomisk viser denne forretningsplan, at det kan være en god investering at lave biogasanlæg i Randers kommune, men mange forhold har betydning for driftsøkonomi og samfundsøkonomi. Placeringen er afgørende for, hvilken afsætning man kan få for gassen, og det påvirker det økonomiske resultat. Der skal foretages flere strategiske valg tidligt i forløbet. Skal input-biomassen indeholde energiafgrøder eller kun restprodukter? Skal gassen sælges til kraftvarme, til naturgasnettet eller bruges af biogasanlægget selv og sælge el og varme? Klimamæssigt er biogas på husdyrgødning blandet med restprodukter fra samfundet klart den bedste bioenergikilde. En bil på biogas mindsker populært sagt klimagasudledningen for hver kilometer, man kører, fordi man opsamler tabet af methan fra husdyrgødningen og udleder CO 2, som har mindre skadelig virkning på klimaet. Der kan også være fordele for vandmiljøet, når afgasset gylle udbringes som gødning, fordi planterne bedre kan optage kvælstof fra afgasset gylle. Den udbragte, afgassede gylle giver desuden langsomt nedbrydeligt kulstof tilbage til jorden, og man kan recirkulere næringsstoffer effektivt til landbruget. Lokalsamfundet er typisk optaget af især lugt og trafikale gener, så den konkrete placering er vigtig. Der er færre lugtgener fra udbringning af afgasset gylle end ubehandlet gylle, men der kan omvendt være visse lugtgener fra anlægget, hvis det drives uhensigtsmæssigt. Den nyeste luftrensningsteknologi mindsker lugtgenerne rigtig meget fra anlægget. Disse udfordringer kan håndteres i miljøgodkendelser for moderne anlæg og med god logistikplanlægning. Randers Kommune er ved at udpege egnede placeringer til biogasanlæg til Kommuneplan 2013, hvor en række kriterier indgår for at sikre landskab, miljø og naboskabet. Der kan forventes en god lokal og regional jobskabelseseffekt af biogas både til bygning, drift og vedligehold af anlægget. 8

9 9

10 Biogasplanlægning For at starte en biogasproduktion op skal initiativtagere opbygge et tæt samarbejde med kommunen og andre myndigheder. Der findes en Kogebog for etablering af biogasanlæg på som beskriver faserne fra idé til første spadestik. Kogebogen opdateres i efteråret 2012 og bør studeres nøje i starten af forløbet. Det synes umiddelbart som lang tid at skulle gennem to-tre års godkendelser og dialog for at etablere et anlæg, men mange af faserne skal alligevel gennemføres rent forretningsmæssigt. Hvis forløbet planlægges tæt med myndigheder og i dialog med naboer, investorer mv., kan man få en langsigtet og bæredygtig energiproduktion til gavn for drifts- og samfundsøkonomien, som skaber varige jobs og mindsker klimagasudledningen. 10

11 Biomassen til biogasanlægget Den første overvejelse er biomassegrundlaget. I denne forretningsmodel tager vi udgangspunkt i husdyrgødningen. I Randers kommune findes ca dyreenheder. Selvom kommunen på kort over husdyrgødning har mindre husdyrgødning end flere nabokommuner, er der nok gylle til biogas. Kortet viser, at husdyrproduktionen især findes mod nord, vest og i den sydlige del af kommunen. Biomasse kender ikke kommunegrænser, men for et konkret anlæg kan der findes nok gylle til et mellemstort anlæg i hver af de tre områder inden for en radius af 10 km. For at skabe rentabilitet i biogassen skal man derudover indregne prisen for de ekstra biomasser, man vil blande i gyllen. Hvis man vil bruge sletgræs, halm, fast møg eller dybstrøelse, skal der budgetteres med forbehandlingsanlæg, og priserne for andre typer restprodukter eller energiafgrøder skal regnes med. Følsomhedsanalyser viser, at det er det forventede gasudbytte pr. ton input, der er mest afgørende for anlæggets rentabilitet. Her bliver den gode driftsleder en nøgleperson. Husdyrgødningen skal være så frisk som muligt, og de øvrige biomasser skal opbevares optimalt og blandes i med rigtig dosis og timing for et optimalt gasudbytte. Produktion af biogas skal foregå på bæredygtige vilkår og hovedsageligt baseres på rest- og affaldsprodukter. Martin Lidegaard (R), klima- og energiminister, til 11

12 Anvendelse af biogassen Før det nye energiforlig i 2012 afregnede man biogassen på elafregningen og solgte varmen til fjernvarme. Så skulle anlægget ligge tæt ved en interesseret fjernvarmeaftager. De fleste fælles biogasanlæg leverer i dag til fjernvarme og bliver dermed omfattet af varmeforsyningsloven, hvor der er et hvile i sig selv -princip. Det giver mulighed for kommunal lånegaranti og billige lån, men forhindrer i et vist omfang, at der tjenes penge på biogas, for så skal det komme fjernvarmeforbrugeren til gode. Efter energiforliget 2012 afregnes biogassen pr. m 3 produceret gas. Der er stadig tilskud til kraftvarmeproduktion til fjernvarme, men nu også for tilskud til afsætning af gas til naturgasnettet, til procesenergi i virksomheder og til transport. Vilkårene for alle typer er blevet forbedret væsentligt i forhold til tidligere. Hvis man leverer til fjernvarme, kan man oftest sælge og udnytte al varme til en ret lav pris, men de andre muligheder skal overvejes nøje, inden forretningsplanen lægges. Har man adgang til en måle- og reguleringsstation på naturgasnettet, kan biogassen opgraderes til bionaturgas, men det koster, og skal indgå i overvejelserne. Vil gasselskabet købe den rå gas og opgradere, eller kan man sælge til et lokalt net af naturgasforbrugere uden opgradering? Er der større naturgaskunder, som er villige til at betale ekstra for opgraderet biogas, og som ser på imageværdien af at købe miljøvenlig gas? Yderligere skal der en række overvejelser ind, hvis man vil sælge opgraderet bionaturgas til køretøjer. Det kræver investeringer og samarbejde med interesserede med flådekøretøjer, fx busser, renovationsbiler eller hjemmeplejebiler. 12 Støttesatser fra det nye energiforlig Grundstøtte Markedsreguleret støtte (justeres ift. prisen på biogas) Tillæg (nedtrappes med 2 kr. pr. år fra 2016) Samlet 79 kr./gj 26 kr./gj 10 kr./gj 115 kr./gj

13 Forretningsmodeller og økonomiscenarier Økonomien i tre forskellige scenarier for biogas i Randers kommune ser godt ud efter energiforliget i Der er dog en række forudsætninger og valg, der skal foretages for at give en endelig vurdering, så scenarierne er kun realistiske indikationer. Vi har regnet på tre cases: 1. Biogas til egen kraftvarmeproduktion og salg af el og varme 2. Biogas solgt til naturgasfyret kraftvarmeværk 3. Biogas opgraderet og solgt til naturgasnettet Følgende forudsætninger er medtaget i beregningsværktøjet: Kun husdyrgødning inden for en afstand af 10 km er medtaget, da det er dyrt at transportere biomasse med lavt energiindhold længere. Kun de største husdyrproducenter er medregnet. Biogasproduktionen i reaktoren er konstant og beregnet ud fra de udvalgte biomassetyper. Det forudsættes, at varmeefterspørgslen er ens hele året. Der tages udgangspunkt i, at der er likviditet til den daglige drift. Priser, diverse udgifter og kapitalomkostninger forventes at være konstant i alle 20 år. Skattefradraget er ikke medtaget. De variable omkostninger til produktion af biogas er medtaget, såsom indkøb af biomasse, behandlingsomkostninger, procesvarme, elektricitet, vedligehold, transport, personale, forsikringer og kontorhold mv. Beregningerne skal ses som et overslag. I alle tilfælde vil det være nødvendigt at tage udgangspunkt i den lokale situation og få konkret rådgivning til at beregne og præsentere forretningsplanen for gruppen af interessenter. Se eventuelt Kogebog for etablering af biogasanlæg for at gøre vejen fra idé til spadestik mere overskuelig og konkret. 13

14 14

15 Biogasanlægget Der er indregnet tons blandet husdyrgødning årligt i området til anlægget. Denne biomasse hentes hos 17 husdyrproducenter i en afstand af 10 km af biogasanlægget, hvor der samlet er en total produktion af næsten tons husdyrgødning årligt. Denne mængde biomasse er beregnet ved hjælp af GIS data og software. Biomasse (tons/år) Husdyrgødning Svin Kvæg Fjerkræ Sletgræs I alt I beregningen tilsættes tons slætgræs årligt, som kræver forbehandling fx med en extruder for at kunne afgasses i et biogasanlæg. En flerårig græsafgrøde vurderes her som bæredygtig, men kan i værktøjet erstattes af halm, dybstrøelse, fast møg, enggræs eller majs/roer. Majs/roer forventes dog at give mindre tilskud til gasproduktionen i den endelige udmøntning af energiaftalen. Anlægget vil forarbejde omkring 275 tons blandet biomasse dagligt og vil i gennemsnit modtage otte-ni lastbiler med husdyrgødning og energiafgrøder om dagen. Det vil give en gasproduktion på omkring 5,23 mio. m 3 biogas, der svarer til knap 3 mio. m 3 ren methan. Gasudbyttet fra biomassen er her sat relativt lav i forhold til teoretiske og praktiske resultater. Dette skyldes, at netop gasudbyttet er den faktor, som har den største indflydelse på det økonomiske resultat, så vore beregninger er ret pessimistiske. Anlægsinvesteringen indbefatter forberedelse, byggegrund, reaktor på m 3, en forlagertank på m 3, en efterlagertank på m 3, gaslager, extruder til forbehandling af slætgræs, teknikhus med varmeveksler og andet udstyr, rørføring mv., kontorbygning og tilkørselsveje, samt indkøb af tankvogn til kørsel af husdyrgødning. For hvert scenarie vil der være yderligere anlægsinvesteringer, fx gasmotor, gasledninger osv. Anlægsinvesteringen vurderes til at være mellem 27 og 39 mio. kr. afhængig af valgt scenarie. Anlægsstøtten varierer fra scenarie til scenarie, afhængigt af hvilke anlægsudgifter der er støtteberettiget. Lånet finansieres og afbetales over 15 år med en rente på 6% P.A. 15

16 Scenarie 1: Biogas til kraftvarme Dette scenarie beregner et årligt driftsresultat, hvor anlægget selv investerer i og driver en gasmotor med salg af elektricitet og salg af varme til to nærliggende landsbyer i fjernvarmenet. I dette scenarie medtager vi en ekstraordinær anlægsinvestering i gasmotor og i udvidelse af et fjernvarmenet til et samlet beløb på 6,2 mio. kr. Der regnes med en samlet motoreffektivitet på 85%. Scenarie 1: Biogas til kraftvarme Estimeret anlægsinvestering Anlægspris 47,45 mio. kr. Anlægsstøtte -8,55 mio. kr. Total 38,90 mio. kr. Estimeret årlig energiproduktion Varme 13,42 mio. kwh El 11,93 mio. kwh Estimerede årlige omkostninger Renter og afdrag 5,00 mio. kr. Variable omkostninger 10,22 mio. kr. Total 15,22 mio. kr. Estimerede indtægter Salg af el 13,73 mio. kr. Salg af varme 2,69 mio. kr. Total 16,42 mio. kr. Estimeret årligt resultat +1,2 mio. kr. 16

17 Dette scenarie ligner det klassiske biogasfællesanlæg, men hvor vilkårene er blevet væsentligt forbedret med det nye energiforlig. Det mest følsomme element i regnestykket er det forventede gasudbytte fra biomassen efterfulgt af elprisen, som er sikret de næste otte år som følge af energiforliget fra marts. Naturligvis afhænger økonomien også af den forventede pris for varmesalg, men på grund af varmeforsyningslovens hvile i sig selv -princip er der ikke mulighed for at tjene gode penge på denne konstruktion. Til gengæld er risikoen mindre, fordi man kan få kommunegaranteret lån til lav rente (som vi dog ikke har indregnet i denne case). Varmeforbrugerne får dermed glæde af biogasanlægget med lav varmepris, hvilket kan øge lokalsamfundets interesse for etablering af anlægget. 17

18 Scenarie 2: Biogas til eksisterende naturgas kraftvarmeværk Der er flere naturgasfyrede barmarksværker i Randers kommune, der netop har fået lov til at erstatte dele af den dyre naturgas med biomasse. Man kunne også bruge biogas. Dette scenarie vil behandle muligheden for at erstatte eller supplere den dyre naturgas med billig, lokalt produceret biogas, så det etablerede fjernvarmenetværk kan udnyttes. Der vil i de fleste fjernvarmeværkers tilfælde være tale om en udskiftning/justering af gasmotoren. Anlægsinvesteringen er højere pga. en investering i 6 km biogasledning. Den samlede anlægsinvestering er 26,69 mio. kr., når anlægsstøtten er fratrukket. Scenarie 2: Biogas til eksisterende naturgas kraftvarmeværk Estimeret anlægsinvestering Estimeret årlig energiproduktion Anlægspris 35,15 mio. kr. Anlægsstøtte -8,46 mio. kr. Total 26,69 mio. kr. Biogas 5,23 mio. m 3 Estimerede årlige omkostninger Renter og afdrag 3,75 mio. kr. Variable omkostninger 10,10 mio. kr. Total 13,85 mio. kr. Estimerede indtægter Indtægt fra biogas 14,08 mio. kr. Total 14,08 mio. kr. Estimeret årligt resultat +0,23 mio. kr. 18

19 I dette scenarie har vi en forventet salgspris på 2,69 kr. pr. m 3 biogas, hvilket svarer til omkring 4,80 kr. pr. m 3 methan. Denne pris er relativt høj i forhold til en naturgaspris på ca. 4-4,5 kr. pr. m 3 naturgas, som mange naturgasfyrede kraftværker betaler i dag. Her skal dog fratrækkes forskellige afgiftsfritagelser og tilskud, som naturgasværket kan opnå ved at substituere fossil naturgas med biogas. Udgangspunktet for en beslutning om denne forretningsmodel er at aftale en gaspris med aftageren. Denne pris vil være forskellig fra sted til sted, men biogas kan blive en attraktiv substitut for naturgassen, da prisen på naturgas er steget væsentlig de seneste år. Usikkerheden om den fremtidige naturgaspris samt den lokale erhvervsudvikling og samfundsmæssige fordel, der ligger i at investere i et lokalt biogasanlæg, vil tale for denne forretningsmodel. 19

20 Scenarie 3: Biogas til naturgasnettet Biogas indeholder ca. 1/3 CO 2. Med det nye energiforlig er det blevet mere økonomisk interessant at fjerne kuldioxiden fra biogas og derefter sælge methangassen (som opgraderet biomethan eller bionaturgas ) på naturgasnettet. Det er som udgangspunkt ikke økonomisk fordelagtigt at opgradere biogassen, hvis der er mulighed for at sælge varmen til fjernvarme. Dette skyldes en merudgift på omkring 22 kr./ GJ, som det koster at fjerne kuldioxiden og derved gøre den anvendelig i naturgassystemet. Opgradering af biogas til naturgasnettet kan være aktuel de steder, hvor det ikke er muligt at sælge fjernvarme, eller hvis naturgasprisen i fremtiden kan retfærdiggøre denne merudgift. Formålet med dette scenarie er at beregne en minimumssalgspris på opgraderet biogas. Scenarie 3: Biogas til naturgasnettet Estimeret anlægsinvestering Estimeret årlig energiproduktion Anlægspris 35,15 mio. kr. Anlægsstøtte -8,46 mio. kr. Total 26,69 mio. kr. Biomethan 2,98 mio. Nm 3 Estimerede årlige omkostninger Renter og afdrag 3,75 mio. kr. Variable omkostninger 12,64 mio. kr. Total 16,39 mio. kr. Estimerede indtægter Salg af bionaturgas 15,25 mio. kr. Total 15,25 mio. kr. Estimeret årligt resultat -1,14 mio. kr. 20

21 I dette scenarie indregnes en investering i 6 km gasledning til den nærmeste MR-station, hvor den opgraderede biogas kan sættes på naturgasnettet. Der er ikke medregnet anlægsomkostninger til opgraderingsenheden, men der medtages kapitalomkostninger, tryksætning mv. i ovenstående pris på 22 kr./gj. Det afspejler sig i en øget variabel omkostning. Hvorvidt dette regnestykke kommer til at være økonomisk interessant afhænger naturligvis af prisen på naturgas og tilskuddet til opgraderingen. Desuden er gasproduktionen sat relativt lavt i disse scenarier. Prisen på bionaturgas kan vise sig at blive højere end fossilt naturgas pga. imageværdien i grøn gas. Flere virksomheder har allerede nu udtrykt interesse i at købe bionaturgas. Energinet.dk har udviklet en markedsmodel for bionaturgas, så man via nettet kan købe og sælge produktet. Leverancen af bionaturgas til nettet åbner for en eksport af energi til et stort europæisk marked, modsat en kraftvarmemodel, som økonomisk afhænger af en lokal afsætning af fjernvarme. Ved at opgradere naturgassen er man derfor mindre afhængig af lokale forhold og priser og har mulighed for at sælge til en køber, der ønsker sig et grønt image. 21

22 Biogas i det biobaserede samfund Biogas kan komme til at spille en nøglerolle på vej mod et biobaseret og fossilfrit samfund. Biogasanlæg kan i fremtiden binde vore vindmøllers svingende energiproduktion sammen med naturgasnettet. Så kan vi stabilisere den vedvarende energiproduktion og bruge vinden og husdyrgødningen som supplerende ressourcer. Forklaringen er lidt teknisk, men med fantastiske perspektiver for Danmark med mange husdyr og mange vindmøller. Det er en proces, der hedder methanisering. Biogas består af ca. 2/3 methan (CH 4 ) og 1/3 CO 2. Vindmøller kan producere brint, når det blæser for meget til, at vi kan bruge strømmen. Hvis brint (H 2 ) blandes med biogas, vil biogassens CO 2 reagere med brint og danne methan i en Sabatier reaktor. Så når vi 100% methan i stedet for 2/3 og methanen kan tryksættes og pumpes på naturgasnettet. Derfra kan vi fx tappe den i biler eller busser, som så kører på en blanding af gylleenergi og vindmøllestrøm. Det er en vision for fremtiden, som kan løse en del af udfordringen med at skaffe brændstof til transportsektoren ved at bruge vind og gylle til en bæredygtig løsning. 22

23 H 2 Sabatier reaktor CH 4 CO 2 CH 4 23

24 Kontakt og rådgivning Økonomien for et biogasanlæg i Randers kommune ser godt ud efter energiforliget. Gassen kan bruges til fjernvarme, til naturgasnettet eller til transport. Det kan give jobs, landdistriktsudvikling og et bedre miljø og bidrage til kommunens klimastrategi. Vi anbefaler, at man tager kontakt til professionelle rådgivere omkring konkrete økonomiberegninger og hjælp til forretningsplan, ansøgninger om miljøgodkendelser mv. Desuden skal kommunen kontaktes og et forløb planlægges.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet.

Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet. Borgere og biogas December 2012 Tillægsnotat til Kogebog for etablering af biogas 2012. Projektet har været længe undervejs. Planen for biogasanlægget er nu klar til præsentation for borgerne. Kommunen

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

180 millioner til biomasse og brændselsceller

180 millioner til biomasse og brændselsceller F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 11 Juli 2010 180 millioner til biomasse og brændselsceller Over 60 procent af bevillingerne fra EUDPs seneste udbudsrunde gik til biomasse og brændselsceller.

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning.

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. 1 Til læseren Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. Rapportens opbygning(se også INDHOLD, næste side) Rapporten er inddelt i 3 afsnit:

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Fiskemelsindustri og landbrug skifter til naturgas Den 1. marts øges straffen for karteller Karteller koster samfund, virksomheder og forbrugere dyrt.

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere