Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget Økonomiudvalget. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Økonomiudvalget. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget Økonomiudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling 1 Lånefinansiering 2 Grundskyld/personskat 3 Indefrysning af ejendomsskat Økonomiudvalget Økonomiske konsekvenser såfremt vi ikke budgetterer med lånoptagelse i budgetperioden Såfremt der er sket ændringer i forhold til sidste år, ønskes et opdateret regnerark med "prisen" for nedsættelse af personskat/grundskyld Hvor stort et beløb er indefrosset og hvor mange personer/ejendomme er berørt? Til- og afgang af pensionister, der har indefrosset deres ejendomsskatter. Levering af bestilling Fagudvalg juni Augustkonference Form X Indgår i adm. budgetvurdering X X Baggrundsnotat Baggrundsnotat 4 Skatteindtægter Opgørelse over skatteindtægter pr. borger fordelt på aldersintervaller X Baggrundsnotat 5 Ansatte i Hørsholm Kommune 6 Anlægsbudget 7 Køb af Sjælsmark Kaserne Hvor mange fuldtidsansatte? Hvor mange deltidsansatte? Koster det ekstra at have deltidsansatte? Udviklingen siden 2010 Kommunalt anlægsniveau for en gennemsnitskommune de seneste 5 år sammenlignet med Hørsholm Kommune. X X Baggrundsnotat Baggrundsnotat Vurdering af de økonomiske konsekvenser ved køb af Sjælsmark Kaserne X Baggrundsnotat Økonomiudvalget

2 Promille NR. 2, Grundskyld/personskat Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille Udskrivningsprocent ,2 23, ,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,0 22, , , , , , , , , , , ,

3 Promille Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille Udskrivningsprocent ,2 23, ,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,0 22, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Promille Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille Udskrivningsprocent ,2 23, ,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,0 22, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Promille Udskrivningsprocent/Grundskyldspromille Udskrivningsprocent ,2 23, ,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,0 22, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 14/9813;Baggrundsnotat til budgetkonferance;;;;; NR. 3, Indefrysning af ejendomsskat Notat Vedrørende lån til ejendomsskat Baggrundsnotat til budgetkonference. Der er opgjort gæld på lån til ejendomsskat maj Der er udestående lån på kr Fordelt på 981 aktive sager med 1624 skadesløsbreve. Der er i perioden fra januar til maj 2014 kommet 8 nye ansøgninger og der er indfriet 28 sager. Ansøgning. Det er muligt at søge indfrysning af ejendomsskat fra 1. januar og 1. juli. Ansøgningsskema skal modtages i så god tid, at skadesløsbrevet er tinglyst på ejendommen inden raten forfalder. Krav og betingelser For at få lånet skal én af disse betingelser være opfyldt: være berettiget til folkepension (fyldt 65 år) modtage førtidspension modtage efterløn modtage delpension ansøger eller dennes ægtefælle skal bo fast i Danmark på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten forfalder til betaling at de bor på ejendommen. Kommunens sikkerhed for lånet Hørsholm Kommune skal have tinglyst pant i ejendommen (skadesløsbrev) til sikkerhed for lånet. Skadesløsbrevet skal sammen med eventuelle øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for den senest offentlige vurdering. Hørsholm Kommune sørger for tinglysning af skadesløsbrevet og afholder udgifterne til tinglysningen.

7 Vedrørende lån til ejendomsskat Notat Renter Lånet tilskrives renter. Rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før. Den rente der tilskrives i 2014 er 1,84%. Renterne er ikke fradragsberettigede på selvangivelsen. Ved tilbagebetaling af lånet, gives et rentenedslag på de renter, der er tilskrevet efter den 1. januar Rentenedslaget er 33 % i Herefter falder rentenedslaget med en procent om året, indtil det i 2019 udgør 25 %. Tilbagebetaling af lånet Lånet forfalder til betaling, når ejendommen sælges, udlejes eller når ejeren dør eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde lånet. Hvis ejeren flytter på plejehjem eller dør og ejendommen overtages af ægtefællen, kan lånet stilles i bero eller i nogle tilfælde fortsætte. Det samme gælder, hvis en ægtefælle overtager ejendommen og bliver siddende i uskiftet bo. En efterlevende ægtefælle, som overtager ejendommen, har dog krav på, at de beløb inkl. tilskrevne renter, der allerede er ydet som lån, forbliver stående som et lån. Flytter en enlig person på plejehjem stilles sagen i bero. Løbende vurdering af skadesløsbrevenes størrelse. Når skadesløsbrev er tinglyst, kan lån ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende. 2 gange om året gennemgås alle sager for at vurdere restgælden på skadesløsbrevene. Der er i gennemsnit ca 100 personer pr gang, der skal tilskrives for yderligere skadesløsbrev eller hvor sagen stilles i bero, hvis der ikke er plads til yderligere skadesløsbrev. Når vi ikke kan give yderligere skadesløsbrev opkræves de senere påløbne renter på den fremtidige opkrævning af de kommunale ejendomsskatter. Rykning af skadesløsbrev. Kommunen har pligt til at rykke i forbindelse med omlægning af realkreditlån, såfremt disse lån optages til indfrielse af eksisterende lån med tillæg af omkostningerne ved omlægning.

8 Vedrørende lån til ejendomsskat Notat Her vurderes i forhold til løbetid, rente, afdragsfrihed og restløbetid. Skadesløsbrevets sikkerhed skal løbende forbedres. Hvis der i forbindelse med omlægning af lån kommer et større provenu rykker vi kun, hvis provenuet indbetales til afdrag på ejendomsskattelån Helle Søgaard-Kristensen

9 NR. 4, Skatteindtægter Notat Til: Kommunalbestyrelsen, augustkonference 2014 Vedrørende: Skatteindtægter pr. borger Bilag: ja Skatteindtægter pr. borger Administrationen er blevet bedt om at lave en opgørelse over skatteindtægter pr. borger fordelt på aldersintervaller. Tallene i vedhæftede opgørelse viser gennemsnitsbeløb pr. skatteyder for de borgere der har betalt skat samt gennemsnitlig skatteindtægt pr. borger i aldersgruppen. Datagrundlaget vedrører maj-afregning for indkomståret 2012 som er opdateret af SKAT maj Dato: Side 1/1 13/2317 Kontaktperson Marianne Caglayan Økonomisk Konsulent Direkte tlf Til beregning af den gennemsnitlige skatteindtægt pr. borger, har administrationen anvendt kommunens faktiske folketal pr. 1. januar 2012.

10 Bilag til titel nr. 4, Skatteindtægter Gennemsnitlige skatteindtægter i aldersgruppen fra borgere der har betalt skat i 2012 Beløb i alt (kr.) 0-17 år år år år 60+ år Alder i alt Antal skattepligtige Indbetalt skat pr. skattepligtig Indbetalt i alt (kr.) Gennemsnitlig skatteindtægt pr. borger i aldersgruppen i 2012 Beløb i alt (1.000 kr.) 0-17 år år år år 60+ år Alder i alt Antal borgere Indbetalt skat pr. borger Indbetalt i alt (kr.)

11 14/2028;Antal af fuld- og deltidsansatte til aug-konference;;;;; NR. 5, Ansatte i Hørsholm Kommune Notat Vedrørende Politisk bestilling om antallet af fuldtids- og deltidsansatte. I nærværende notat redegøres der for udviklingen i antallet af fuldtids- og deltidsansatte samt hvad det koster ekstra at have deltidsansatte. 1) Udviklingen i antallet af fuldtids og deltidsansatte Nedenstående tabel 1 viser en oversigt over udviklingen i antallet af henholdsvis fuldtids- og deltidsansatte i Hørsholm Kommune i perioden Det skal bemærkes, at tabellen ikke indeholder ansatte i særlige jobs, kommunalbestyrelsen og Breelteparken, sidstnævnte har egen lønadministration. Som det fremgår af tabellen, har der for perioden som helhed været et mindre fald i antallet af fuldtidsansatte og en mindre stigning i antallet af deltidsansatte. Det samlede antal ansatte har i perioden været nogenlunde status quo. Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af åbning af Louiselund i 2012 og besparelsesrunden i budget Tabel 1: Antal fuldtids- og deltidsansatte Ansættelse Fuldtid Deltid I alt ) Økonomiske konsekvenser af deltidsansatte i Hørsholm Kommune: I forhold til de direkte lønudgifter er en deltidsansat ikke dyrere end en fuldtidsansat. Lønudgiften bliver således beregnet ud fra samme kriterier, men bliver blot reduceret i forhold til det timetal vedkommende er ansat på.

12 Til gengæld vil der være overheadudgifter til personaleledelse og personaleadministration, som primært afhænger af antallet af ansatte, og hvor de samlede personale- og administrationsomkostninger derfor vil være større jo flere deltidsansatte der er i kommunen. Med den aktuelle sammensætning i heltids- og deltidsansatte har kommunen skønnede udgifter til løn- og personaleadministration inkl. personaleledelse i 2014 på ca. 26 mio. kr. Der er i skønnet forudsat, at decentrale ledere på kommunens institutioner mv. bruger halvdelen af deres arbejdstid på konkret individuel personaleledelse og lønadministration. Tabel 2. Direkte personaleledelse og personaleadministration Budget 2014 (mio. kr.) Central løn- og personaleadministration 5,5 Decentral individuel personaleledelse og personaleadministration 20,6 I alt: 26,1 På nuværende tidspunkt er der 1626 ansatte fordelt med ca. lige mange fuldtids- og deltidsansatte. I et tænkt scenarie hvor kommunen udelukkende havde fuldtidsansatte ville det resultere i knap 200 færre ansættelser og derved reducere behovet for både central lønog personaleadministration samt decentral personaleledelse og personaleadministration. Med udgangspunkt i budget 2014 ville det medføre mindreomkostninger på ca. 3 mio. kr. såfremt man udelukkende havde fuldtidsansættelser Potentielt kunne personalereduktionen også betyde færre overheadomkostninger til IT, husleje, energi, forsikringer, rengøring mv. Hovedparten af deltidsstillingerne er imidlertid på områder kendetegnet af vagtplaner og hvor den enkelte medarbejder ikke har egen arbejdsplads. Der vurderes derfor ikke på disse områder at være væsentlige overheadudgifter forbundet med at have deltidsansatte. 3) Opmærksomhedspunkter På baggrund af det beregnede ekstraomkostninger ved at have deltidsansatte i kommunen er det væsentligt at nævne en række opmærksomhedspunkter, der gør at det i praksis kan være fornuftigt og naturligt med en vis andel af deltidsansatte. Dette redegøres der for i følgende afsnit. a) Arbejdsfunktioner Ældreområdet: På ældreområdet er der et forholdsvist stort antal SOSU-medarbejdere, sygeplejersker og ergo-/fysioterapeuter ansat i deltidsstillinger. Opgavernes karakter er her ofte betinget af efterspørgsel på pleje; om morgen og om aften. Kommunen / enheden opslår stillinger bl.a. ud fra en vurdering af, hvad der i det enkelte ældrecenter er mest optimalt. Såfremt at der i højere grad skal ansættes personale i fuldtidsstillinger vil driften muligvis blive dyrene, da medarbejderne skal beskæftiges i perioder med mindre behov for arbejdskraft. Dagtilbuds- og skoleområdet: For pædagoger og pædagogmedhjælpere m.fl. ansat i SFO/fritidsklubber er der kun behov for arbejdskraft i et begrænset antal timer; ganske få til morgenåbning og et antal om eftermiddagen. Med skolereformen vil der opstå behov for beskæftigelse i den understøttende

13 undervisning. Men for SFO erne er det vanskeligt at sammensætte fuldtidsstillinger. Såfremt der skal ansættes flere pædagoger og pædagogmedhjælpere i fuldtidsstillinger, vil dette fordyre driften. For pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner m.fl. er der forholdsvis mange deltidsstillinger. Dette skyldes bl.a.: - Institutionerne er mindre enheder, som ofte opdeles i mindre enheder, fx børnehave med 20 ansatte, som opdeles i 5 stuer med 4 ansatte, heraf 3 pædagoger og 1 pædagogmedhjælpere. - Ved budgetreduktioner er der ofte en tendens til at nednormere stillingerne til et færre antal timer. En række fag har tradition for et større antal deltidsstillinger. Det kan skyldes, at der er forholdsvis mange kvinder ansat, som bl.a. af familiemæssige årsager ønsker deltidsbeskæftigelse. Dette gælder ovenstående områder samt undervisningsområdet. På undervisningsområdet har der traditionelt været et antal deltidsstillinger. Her giver den nye skolereform anledning til, at skolelederne i højere grad efterspørger heltidsansættelse fremfor deltid, da deltidsstillinger giver en række udfordringer med planlægning af arbejdstiden. På musik- og ungdomsskoleområdet betinger såvel de begrænsede åbningstider samt tradition muligheden for deltidsansættelse. b. Aftaler og personalepolitik Kommunen er bundet af centralt indgåede aftaler for personalegrupperne. Heri indgår en forpligtelse til at tilbyde heltidsstillinger til deltidsbeskæftigede. Hidtil har de faglige organisationer ikke været særligt nidkære i vurderingen af, hvorvidt kommunerne opfylder denne forpligtelse. Men det kan ikke udelukkes, at fx FOA vil have større fokus på dette fremover. Fra 1. august 2014 vil tallet af deltidsansatte (hoveder) stige voldsomt. Årsagen er, at pga. en udtalelse fra EU-Kommissionen har KL indgået aftale med KTO og de faglige organisationer om, at alle varigt ansatte timelønnede fremover følger samme vilkår som månedslønnede. Det har den konsekvens, at antallet af deltidsansatte stiger, idet arbejdsgiverne nu er forpligtet til at ansætte alle på månedsløn, også selvom timetallet er 8 timer og derunder. Indtil 1. august var timegrænsen 8 timer og derover. I kommunes personalepolitik er der omtalt hensynet til familiens trivsel og til seniorer. I begge tilfælde kan det være i arbejdspladsens interesse at aftale nedsat tid. c. Konklusion Notatet peger på at der er nogle overheadomkostninger forbundet med at have deltidsansatte, men samtidig en række opmærksomhedspunkter, der peger på, at det i praksis kan være fornuftigt at have en vis andel deltidsansatte.

14 NR. 6, Anlægsbudget Notat Vedrørende Augustkonferencen 2014 Kommunalt anlægsniveau for en gennemsnitskommune de seneste 5 år sammenlignet med Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen bestilte på aprilseminariet 2014 et notat vedr. udviklingen af anlægsudgifter over de sidst 5 år. Nærværende notat viser Hørsholm Kommunes anlægsudgifter sammenlignet med landsgennemsnittet og nabokommunerne Fredensborg-, Furesø- og Rudersdal kommuner. I nedenstående tabel er udgifterne opgjort i kr. pr. indbygger. Årsagen til faldet i 2011 skyldes en større sparerunde. Anlægsudgifter (regnskabstal) (kr. pr. indbygger) Sammenligningsgruppe Landsgennemsnit Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Fredensborg Kommune Allerød Kommune Kilde: DST, KL I nedenstående ses udviklingen i grafer

15 NR. 7, Køb af Sjælsmark Kaserne Notat Emne: Sjælsmark Kaserne På given foranledning har administrationen foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser af at Hørsholm Kommune køber Sjælsmark Kaserne. Grundlaget for vurderingen er de tilgængelige oplysninger om ejendommen, herunder tingbogsoplysninger, BBR-oplysninger, vurderinger mv. Desuden har kommunen i 2013 og 2014 modtaget dokumenter fra Forsvarsministeriet i forbindelse med at man har bedt om aktindsigt. Ejendommen er beliggende i området nord for Sjælsø i den vestlige del af Hørsholm Kommune og tilhører Forsvarsministeriet. Det fremgår heraf at Sjælsmark kaserne består af et samlet areal på 106 ha, hvoraf selve bygningerne ligger på 23 ha og omfatter et bebygget areal på m2 og et etageareal på m2. Det er udelukkende det bebyggede areal, herunder Kasernearealet og Tingstedet (officersboliger beliggende ved siden af kasernearealet) som Hørsholm Kommune overvejer at erhverve hvis det er muligt. Sjælsmark Kaserne har i perioden fra 1953 og frem til 2006 været anvendt til kaserne og efterfølgende frem til 2009 til hjemmeværnets enheder. Fra har en mindre del af den bebyggede del haft en midlertidig anvendelse som asylcenter. Øvelsesterrænet blev fredet i Bygningerne omfatter tilsammen 81 bygninger, hvoraf de 70 er opført i perioden fra , 6 bygninger er opført fra og 5 bygninger er fra Ejendommen er den 1. maj 2014 vurderet til 49 mio. kr., heraf en grundværdi på kr.

16 Dagsorden Det fremgår af tingbogen, at der er foretaget notering om jordforurening og ifølge dokumenter fra Forsvaret er der oplysninger om en kraftig forurening med clorerede oplysningsmidler ved bygning 48 overvejende PCE. Forureningen vurderes at være spredt ud fra en syreneutralisationsbrønd. På baggrund af en risikovurdering skønnes det at forureningen udgør en trussel for grundvandsressourcen i området. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har i juli 2011 udarbejdet en dybdegående rapport om den konstaterede forurening med en række løsningsmodeller hvis gennemførelse indebærer udgifter der svinger imellem 1-7,1 mio. kr. excl. Moms og med en oprensningsperiode på 1-4 år. Det fremgår af oplysninger fra Forsvarsministeriet at der er udarbejdet udkast til overdragelsesaftale imellem Forsvarsministeriet og Justitsministeriet v/udlændingestyrelsen. Overdragelsen omfatter de ca. 23,1 ha, heraf vej m2 hvor bygningerne ligger. Det fremgår videre af et udkast til aktstykke at ejendommen i statsregnskabet er bogført til mio. kr. fordelt med 117,7 mio. kr. til bygninger, 8,1 mio. kr. til installationer og selve grunden ansat til 10,9 mio. kr. I aktstykket anmodes der om overførsel af en bevilling på 25 mio. kr. fra Forsvarskommandoen til Udlændingestyrelsen. Aktstykket er ikke behandlet i Finansudvalget. Et bud fra Hørsholm Kommune på en købspris for en udstykket del af Sjælsmark Kaserne svarende til de 23 ha. som aktuelt forventes overdraget til Justitsministeriet/Udlændingestyrelsen vil være kr. kontant. På vilkår, at kommunen bekoster udstykningen. Kommunen må i forbindelse med en evt. overtagelse påregne at der skal afsættes midler til: Yderligere kortlægning af forurening Evt. håndtering af forurening (alt efter fremtidig anvendelse) Evt. nedrivning og bortskaffelse af bygninger Evt. driftsomkostninger til blivende bygningsmasse (Forsvaret bruger aktuelt 5 mio. kr. årligt på anlægget) Anne Holmegaard

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere