14. Redegørelse for amtets gældssituation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. Redegørelse for amtets gældssituation"

Transkript

1 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån Den historiske Udvikling i amtets gæld Gældens sammensætning i Risikovurdering af gælden Socialudvalget

2 14. Redegørelse for amtets gældssituation Indledningsvis beskrives de forskellige typer lån, som Amtet har optaget. Dernæst beskrives udviklingen i Københavns Amts langfristede gæld i et historisk perspektiv Typer af lån Amtets langfristede gæld er sammensat af følgende låntyper: Udlandslån Anlægslån Stats- og Hypotekbanklån Særlån angående maj-afregningen 1995 Pensionistlån Metrolån Lån til almene boliger Leasingforpligtelser (kan sidestilles med gældsmæssige forpligtelser) Udlandslån Den del af Amtets gæld, der omtales som udlandsgæld, stammer fra tiden før midten af 1980 erne, hvor Amtet blev anmodet om at foretage lånoptagelsen i udlandet. Lånene er optaget i både udenlandsk valuta og danske kroner Anlægslån Anlægslånene omfatter de lån, som Amtet siden 1995 har haft automatisk adgang til at optage i forbindelse med anlægsinvesteringer og omfatter desuden lån optaget i forbindelse med opførelsen af Arken og overtagelsen af Geelsgårdskolen samt andre realkreditlån o.l. Ifølge lånebekendtgørelsen har amterne en automatisk adgang til at optage anlægslån svarende til 25 % af de budgetterede nettoanlægsudgifter (dog 40 % i 1995). I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen om amternes økonomi i 2001, blev denne lånemulighed udvidet til at udgøre 30 % af nettoanlægsudgifterne i 2001 og Som en del af økonomiaftalerne for 2003 og 2004 har amterne i 2003 fået mulighed for at lånefinansiere 50 % af anlægsinvesteringerne på sygehusområdet, mens den sædvanlige låneadgang til anlægsinvesteringer på 25 % er gældende på de øvrige aktivitetsområder. I forbindelse med økonomiaftalen for 2005 er den udvidede låneadgang på sygehusområdet også gældende i Lån forårsaget af økonomiaftalerne mellem amterne og regeringen (Statsgæld og Hypotekbanklån) Gælden til staten består af udskudte novemberafregninger på i alt 597,7 mio. kr., der kan henføres til den endelige afregning af indkomstskatterne for årene 1989 og Disse afregninger blev udskudt, idet amternes økonomi var stram på dette tidspunkt. I 1999 påbegyndte Amtet tilbagebetalingen med i alt 124,5 mio. kr. Hypotekbanklånene er givet i forbindelse med økonomiaftalerne og omfatter altovervejende lån til dækning af den manglende besparelse på medicinudgiften (1993), finansieringsgarantien om den kommunale økonomi i årene , udvidelse af operationskapaciteten (1994), arbejdsmarkedsreformen (1994) og udbygning af tilbud til sindslidende (1998). Der er normalt tale om såkaldte stående lån, der er afdragsfri til lånet forfalder i sin helhed på et af staten fastsat tidspunkt. Der er aktuelt kun fastsat et indfrielsestidspunktet for lånet, der blev givet til amterne i forbindelse med udbygningen af tilbud til sindslidende. Dette lån forfaldt i Som et led i økonomiaftalen for 2003, blev der givet adgang til at lånet kunne refinansieres på markedsvilkår. Lånet er refinansieret på markedsvilkår i Kommunekredit, og renten anslås til 2,65 % p.a. i Særlån angående maj-afregning 1995 Amtet modtog i 1997 et særlån vedrørende finansieringsgarantien i forbindelse med 1995-indkomsterne (maj-afregningen) Pensionistlån Som følge af en generelt stigende tendens blandt pensionister i kommuner og amter mht. til at indefryse ejendomsskatterne er det nu tilladt at optage lån svarende til tilvæksten i indefrosne ejendomsskatter. Det administrative budgetforslag for 2005 er baseret på, at der både i 2004 og 2005 optages lån i denne sammenhæng på 60 mio. kr. årligt. Samlet gæld ultimo 2005 skønnes at andrage 170 mio. kr Metrolån Københavns Amtsråd har den 25. marts 2004 taget stilling til finansiering af Amtets bidrag til Metroens 3. etape i anlægsperioden. Amtsrådet har besluttet, at Amtet i anlægsperioden finansierer sin andel af omkostningerne til 3. etape via kontante indskud finansieret af lån, som Amtet selv optager. Der er p.t. optaget et samlet lån på 412 mio. kr. i ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

3 I budgetforslaget er der kun budgetteret med lån til renteudgiften. Den fremtidige lånoptagelse til finansiering af anlægsbidrag til Metroen, tages der stilling til senere, når det konkrete lånebehov kendes Lån til almene boliger Der er optaget et midlertidigt byggelån på 60,3 mio. kr. vedrørende erstatningsbyggeri for Taxhuset i Høje Tåstrup. Lånet løber frem til udgangen af 2005, hvorefter at der vil ske en endelig finansiering, når byggeriet er færdigt Leasing Leasing er et finansieringsmæssigt instrument, som pålægger amtet en økonomisk forpligtelse over en længere årrække. Der kan ikke anvendes leasing ved anskaffelser af kapitalgoder, som er opført på anlægsbudgettet, idet dette i henhold til lånebekendtgørelsen betyder, at der skal foretages en tilsvarende deponering. Omkring anvendelse af leasing som finansielt instrument gælder følgende generelle bestemmelse, at beslutning om større anskaffelser eller rammen herfor, som kan finansieres via leasing træffes af Amtsrådet i forbindelse med budgetbehandlingen af det samlede budgetforslag. Forslag om leasingfinansiering, som ikke er medtaget i budgettet, kræver ligeledes Amtsrådets godkendelse. Kun i mindre omfang kan indgås leasingaftaler i forbindelse med den "almindelige" drift og at dette under alle omstændigheder kræver den pågældende forvaltningsdirektørs godkendelse. Beløbsgrænsen for disse administrative godkendelser fastlægges i de administrative retningslinier vedrørende leasing. Beløbet reguleres årligt. I budget 2004 er grænsen 1,0 mio. kr. Beløb over denne grænse skal godkendes i Amtsrådet. Leasingperioden som hovedregel maksimalt kan andrage 4 år svarende til amtets budgetlægningsperiode. Hvis leasingperioden strækkes ud over denne tidshorisont kræver det en nærmere redegørelse, hvor begrundelsen udelukkende kan henføres til at driftsaktivet har en længere levetid. Samtidig skal det vurderes/sikres, at driftsaktivet også er teknologisk anvendeligt for den angivne leasingperiode. Der skal årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes en oversigt over amtets samlede leasingforpligtelser til brug for årsregnskabets oversigt over Amtets garanti- og eventualforpligtelser Den historiske Udvikling i amtets gæld Amtets gæld udgjorde i mio. kr. ekskl. leasing, og skønnes at udgøre mio. kr. ultimo 2008, svarende til en forøgelse på 37 %. Forøgelsen dækker især over Metrolån, lån til pensionister samt fortsat nye anlægslån. Amtets samlede gæld ultimo 2004 forventes at udgøre 3226,8 mio. kr. - inkl. leasing restgæld. I 2005 forventes ultimogælden at stige med 165 mio. kr. inkl. 50 mio. kr. i leasing gæld. Efter en stigning i gælden i 2005 og 2006 forventes gælden i 2008 at falde til et niveau som ligger ca. 200 mio. kr. over 2004-niveauet. Københavns Amts langfristede gæld ultimo Mio. kr., løbende priser FR2004 B2005 B2006 B2007 B2008 Gæld inkl. leasing 2.523, , , , , , , , ,2 Indeks (2000=100) I 2007 forfalder nogle større lån, og der skal derfor, specielt i dette år, optages lån af en betydelig størrelse. Budgetforslaget for forudsætter en fortsat lav lånerente på den variable gæld svarende til refinansieringsrente på variable vilkår på 2,65 %. p.a. svarende til en lånerente som er ca. 0,5 % højere end den nuværende variable rentesats for lån i danske kroner. Desuden er der forudsat uændret valutakurs på euro og schweizerfranc. I efterfølgende afsnit vurderes risikoen forbundet med en ændring i renteudvikling samt risikoen forbundet med en valutakursændring. ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Redegørelse for amtets gældssituation

4 14.3 Gældens sammensætning i 2005 Nedenfor beskrives mere detaljeret, hvordan Amtets restgæld forventes at være sammensat ved udgangen af Gæld samt renter og afdrag på lån i 2005, ekskl. leasing kr., 2005-priser Hovedstol Restgæld Renter Afdrag Restgæld i DKK Primo Ultimo INDENLANDSKE LÅN: Selvej. institutioner med overensk. i alt Hypotekbanklån: Øvrige hypotekbanklån Hypotekbanklån i alt Statsgæld: Novemberrater Statsgæld i alt Andre kommuner og amtskommuner i alt Nykredit 1,1 mio Nykredit 2,6 mio Nykredit 2,1 mio Nykredit 0,6 mio BRF 4,8 mio Realkredit Danmark 1,0 mio Realkredit Danmark 0,2 mio Realkredit Danmark 0,07 mio Realkredit i alt * INDENLANDSKE LÅN I ALT UDENLANDSKE LÅN: KommuneKredit: CHF 160,5 mio EUR 16,9 mio DKK 486,5 mio DKK 70,0 mio. pensionistlån DKK 40,0 pensionistlån DKK 109,5 mio DKK 19,9 mio DKK 310,4 mio.kr DKK 283,2 mio.kr. (gl.hypolån) DKK 412,0 mio.kr. (Metro) Taxhussag DKK 13,6 Metro nyt lån rentebetaling Lånoptagelse refinansiering Lånoptagelse anlæg Pensionistlån KommuneKredit i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT LANGFRISTET GÆLD I ALT, EXCL. NOVEMBERRATER * Der kan forekomme afrundinger 4 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

5 Fordeling af gæld på lånetyper: Mio. kr. Restgæld Renter Afdrag Lån Gæld primo 2005 optagelse Ultimo Udenlandslån Anlægslån Hypotekbanklån Statslån særlån Pensionistlån Metro-lån Lov- om almene boliger I alt Anm.: Der kan forekomme afrundinger. Fordeling af gæld på lånetyper i % 2% 5% 8% 14% 14% 14% 30% Udenlandslån Udenlandslån Anlægslån Anlægslån Hypotekbanklån Hypotekbanklån Statslån Statslån særlån særlån Pensionsintlån Pensionsintlån Metro-lån Metro-lån Lov- om almene bologer Lov- om almene bologer Udlandslån Ultimo 2005 forventes udlandsgælden at udgøre 475,0 mio. kr. Lånebekendtgørelsen giver amtet mulighed for at refinansiere disse lån, men der skal foretages et netto-afdrag, der svarer til 1,5 o /oo af amtets udskrivningsgrundlag. På grund af, at afdraget stort set svarer til 1,5 o /oo af udskrivningsgrundlaget, er der derfor ikke mulighed for refinansiering. Der betales 14,0 mio. kr. i renter på udlandsgælden i Anlægslån Amtets gæld i tilknytning til anlægslån forventes ved udgangen af 2004 at udgøre 1.016,5 mio. kr. Der optages i 2004 anlægslån for netto 107 mio. kr. Rentebetalingerne på anlægslån forventes i 2004 at udgøre 29,7 mio. kr Stats- og Hypotekbanklån Gælden til staten og Hypotekbanken sker der ingen ændring af i løbet af Den udgør ved årets udgang 941,5 mio. kr. Der betales i ,3 mio. kr. i rente på denne lånetype. Disse lån er alle omlagt til lån på markedsvilkår via Kommunekredit Særlån angående maj-afregning 1995 I 2005 betales afdrag på den gæld, der oprindeligt stammer fra særlånet vedrørende finansieringsgarantien i forbindelse med 1995-indkomsterne (maj-afregningen), svarende til 84,5 mio. kr. Rentebetalingen i 2005 på dette lån udgør 8,9 mio. kr. Disse lån er alle omlagt til lån på markedsvilkår via Kommunekredit Pensionistlån I aftalen om amternes økonomi 2004 blev der åbnet for at der kunne optages lån, svarende til det beløb pensionisterne i Amtet vil indefryse i ejendomsskatter. I 2004 udgør denne lånoptagelse 40 mio. kr. og skønnes til 60 mio. kr. i Ultimogæld skønnes at udgøre 170 mio. kr. Der betales i ,7 mio. kr. i rente på denne lånetype Metrolån Københavns Amtsråd har den 25. marts 2004 taget stilling til finansiering af Amtets bidrag til Metroens 3. etape i anlægsperioden. Amtsrådet har besluttet, at Amtet i anlægsperioden finansierer sin andel af omkostningerne til 3. etape via kontante indskud finansieret af lån, som Amtet selv optager. Der er p.t. optaget et samlet lån på 412 mio. kr. i I budgetforslaget er der kun budgetteret med lån til renteudgiften. Den fremtidige lånoptagelse til finansiering af anlægsbidrag til Metroen, tages der stilling til senere, når det konkrete lånebehov kendes. ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG Redegørelse for amtets gældssituation

6 Lån til almene boliger Der er optaget et midlertidigt byggelån på 60,3 mio. kr. vedrørende erstatningsbyggeri for Taxhuset i Høje Tåstrup. Lånet løber frem til udgangen af 2005, hvorefter at der vil ske en endelig finansiering, når byggeriet er færdigt Leasingforpligtelser Det administrative budgetforslag forudsætter, at der i budgetperioden løbende indgås nye leasingarrangementer, så leasingrestgælden har et niveau på 50 mio. kr. ultimo de enkelte år i perioden Dette skal ses i sammenhæng med, at det også i fremtiden vil være hensigtsmæssigt at kunne anvende leasing som finansieringsform, bl.a. i forbindelse med de reinvesteringsbehov, der vil opstå, når eksisterende IThardware og -software samt sygehusapparatur m.v. er blevet forældet og skal erstattes Risikovurdering af gælden I forbindelse med Amtets langfristede lån forventes renteudgifterne i perioden at ligge i størrelsesordenen 80 mio. kr. stigende til 86 mio. kr. i Der er ikke indregnet renteudgifter af nye lån i 2005 og 2006 vedrørende metroens 3. etape. I budgetoverslagsårene er forudsat en stabil renteudvikling på nyoptagede lån. Renteudviklingen er imidlertid en usikkerhedsfaktor, som hurtigt vil kunne betyde stigende rentebetalinger for Amtet. Renten har gennem den senere tid være svagt stigende, men ligger fortsat på et meget lavt niveau. Det vurderes at være marginalt, hvad Amtet fremover vil kunne spare ved et fortsat rentefald, idet renten må forventes at være tæt på et minimum. Derimod vil der på sigt være mulighed for, at der kommer gang i den økonomiske udvikling og for en potentiel rentestigning. et ekstraordinært stort lån på 776 mio. kr. Effekten af en eventuel rentestigning fra dette lån vil derfor først slå fuldt igennem i Det skal bemærkes, at Amtet har en samlet obligationsbeholdning, inkl. deponeret midler, som er af nogenlunde samme størrelse som de variabelt forrentede lån. En stigende renteudgift på gælden vil derfor i en stor udstrækning blive modsvaret af stigende renteindtægter fra obligationer m.m. Beløbsmæssigt er der imidlertid en langt større risiko forbundet med fremtidige valutakursudsving. Lånoptagelse i udenlandsk valuta betyder, at der på papiret og ved indfrielse af gælden, kan opstå tab eller gevinster på baggrund af ændringer i valutakurserne. Amtet pådrager sig således en risiko ved at optage lån i udenlandsk valuta til gengæld kan kursrisikoen være ledsaget af fordelen ved, at lånet forrentes til en lavere rente end et lån i danske kroner. Primo 2005 forventes godt 25 % af den rentebærende gæld at være optaget i udenlandsk valuta. (CHF), som historisk har udvist betydelige udsving. Kursen har gennem den seneste tid været stigende. Gæld og renter er udarbejdet under forudsætning af, at kursen svarer til regnskab Det vil sige en CHF kurs på 4,774 kr. Stiger kursen på CHF inden indfrielsen i 2007, vil den nuværende gæld i CHF stige og betyde at Amtets lånoptagelse samt renteudgifter fra og med 2007 vil ændre sig tilsvarende. En stigende rente vil umiddelbart slå igennem på renteudgifterne på de variabelt forrentede lån, som udgør ca. 50 % af amtets langfristede gæld ultimo inkl. lån til metroens 3. etape. De fastforrentede lån vil blive påvirket i forbindelse med afdrag og efterfølgende behov for ny lånoptagelse. Stiger renten primo 2005 med 1 pct. i forhold til den forventede udvikling, vil det betyde en stigende renteudgift på 16 mio. kr. i 2005, mens effekten i 2006 vil beløbe sig til 19 mio. kr. Skulle renten stige med 2 % vil effekten fordobles. I beregningerne er antaget, at de fastforrentede lån forfalder medio året, således at den stigende rente slår halvt igennem i det aktuelle år. I 2007 skal der optages 6 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere