Regnskab 2013 Regnskab 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013 Regnskab 2013"

Transkript

1

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Præsentation af balancen Balanceopgørelse Noter til balancen Tværgående artsoversigt sopgørelse Finansieringsoversigt Personaleoversigt Anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr Afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr Igangværende anlægsarbejder Oversigt over uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Revisorerklæring

4 Kommuneoplysninger Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Telefon: Hjemmeside: sår: 1. januar 31. december 2013 Byråd: Direktion: Revision: Ib Kristensen, borgmester Uffe Schmidt, 1. viceborgmester Gitte Ottosen, 2. viceborgmester, formand for Beskæftigelsesudvalget Klara Lyskjær Noer, formand for Børne- & Kulturudvalget Robert Terkelsen Ulrich Kristensen Kenneth Storbank Kristian Nørgaard Nielsen Ruth Lauridsen, formand for Social- & Sundhedsudvalget Annette Lundgaard Ivar Nørlund Jørn Poulsen Lars Hansen Lars Thomsen Arne Spangfort Christensen Jeyarajah Rasiah Frede Nørskov Kurt Jensen Simon Nicolajsen Jørgensen Kris Jensen Skriver Per Nyhus, formand for Teknik- & Miljøudvalget Bjarne Jensen Kim Gosvig Hansen Allan Munk Nielsen Ole Marcussen Ole Bladt-Hansen Thomas Reintoft Klaus Liestmann Henrik Narud BDO Kommunernes Revision A/S Birkemose Alle 31, st Kolding 4

5 Borgmesterens forord Hermed foreligger årsberetning og regnskab for et og årsberetningen for 2013 giver et billede af aktiviteterne i regnskabsåret og viser sammenhængen til det planlagte forbrug, som det så ud i det oprindelige budget og med de ændringer, som er besluttet i årets løb viser et betydeligt overskud. Resultatet er et overskud efter afdrag på lån på 68 mio. kr. eller 86 mio.kr. før afdrag på lån. Der er særligt to forhold som kendetegner regnskabsåret 2013, dels de høje selskabsskatteindtægter og dels de ekstraordinært høje anlægsbudgetter. Driftsudgifterne er stort set i overensstemmelse med det oprindelige budget. Der var dog hensat beløb i budget 2013 til imødegåelse af fx institutionernes forbrug af opsparingen midler som der ikke blev brug for. et udviser et mindre forbrug på anlæg på 65 mio. kr. som følge af at anlæggene bliver realiseret senere end budgetteret. Mange af de store investeringer indenfor om- og nybygninger indenfor især dagtilbud-, skole-, kultur- og fritidsområdet. Derudover samles kommunens administration snart i den ny bygning i Grindsted. Byggerierne af de store anlæg er således godt i gang og udgifterne vil derfor vise sig i regnskab Også i de kommende år forventes anlægsniveauet at være forøget væsentligt - med det formål at skabe endnu bedre fysiske rammer til glæde for borgere, brugere og personale i hele kommunen. Fremadrettet vil dog såvel serviceudgifterne som anlæg være underlagt overordnede statslige rammer for kommunerne. Det er mit håb at årsberetningen og regnskabet for 2013 kan være med til at fortælle om udviklingen af den kommunale virksomhed. God læselyst! På Billund Byråds vegne: Ib Kristensen Borgmester 5

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Billund Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Økonomiministeriet i Budget- og ssystem for kommuner. et aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år. Kommunens regnskabsaflæggelse er i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav til regnskabsaflæggelsen. spraksis er uændret i forhold til tidligere år. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i Principper for Økonomisk styring. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og ssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. smaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. 6

7 Præsentation af udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Nedenfor følger først den udgiftsbaserede resultatopgørelse som er obligatorisk at udarbejde. Derefter følger en regnskabsoversigt på bevillingsniveau, hvor afvigelserne efterfølgende kommenteres ud fra følgende væsentlighedskriterier: Større afvigelser mellem budget og regnskab Hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Driftsudgifterne i regnskabet vises på udvalgsniveau og derunder en opdeling på serviceområder og overførsler. Bevillingerne er opdelt i politikområder. Et politikområde er kendetegnet ved et afgrænset nettobudget og der kan ikke flyttes midler fra et politikområde til et andet uden byrådets godkendelse. 7

8 Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger kan dokumenteres via elektronisk tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendoms-vurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider er fastlagt til følgende: Aktivtype Bygninger Maskiner m.v. Tekniske anlæg, maskiner mv. Inventar, it-udstyr mv. Levetider år 5-10 år år 3-10 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. 8

9 Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Billund Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Billund Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Billund Kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Billund Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabs-poster hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varelagre mellem kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. 9

10 Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Omsætningsaktiver - værdipapirer Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 pct. Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskade forpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser forlods/primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. 10

11 soversigt Korr.budget Tillægs kr., netto prisniveau Opr. budget Korr. budget excl.opspar. bevillinger Forbrug Politikområde Skattefinansieret - drift Natur og Miljø Kollektiv Trafik Park & Vej Kommunale Ejendomme I alt Teknik- og Miljøudvalget Dagpasning Folkeskoler Rådgivning m.v Kulturområdet I alt Børne- og kulturudvalget Fysisk & Psykisk udviklingshæmmede Ældre- & Sundhed Boligydelse og førtidspension m.v I alt Social- & Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler Beskæftigelsesområdet I alt Beskæftigelsesudvalget Politisk Organisation Administrativ Organisation Barselspulje m.v Udviklingspulje Forsikring Beredskab I alt Økonomiudvalget I alt Billund Kommune - skattefinansieret drift Brugerfinansieret - drift: Forsyningsområdet: Affaldshåndtering I alt Forsyningsområdet I alt - skattefinansieret - drift I alt - brugerfinansieret - drift Total Billund Kommune - drift

12 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau ud fra følgende væsentlighedskriterier: Større afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab Hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Bemærkninger til regnskabet i det følgende er beskrevet udvalgsvist og herunder på politikområdeniveau i følgende underrækkefølge: o o o o o Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Beløbene i tabellerne er angivet i tusinde kroner. Negativt fortegn er lig med udgifter/merforbrug og positivt fortegn er lig med indtægter/mindreforbrug. 12

13 Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing Natur og Miljø Kollektiv Trafik Park & Vej Kommunale Ejendomme Teknik og miljøudvalget i alt Affald (brugerfinansieret område) Natur og miljø Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Natur og Miljø Politikområdet vedr. drift natur og miljø. Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Natur og Miljøområdet: Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde 5,3 mio. kr. Området er omfattet af overførselsadgang, og den samlet opsparing ved udgangen af 2013 udgør 0,53 mio. kr. Korrigeret budget excl. opsparing udgør 5,3 mio. kr., mens forbruget i 2013 udgør 5,0 mio. kr. I alt et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Mindre forbruget på 0,3 mio. kr. er begrundet i følgende hovedforklaringer: o Vandløb med et merforbrug på 0,2 mio. kr. blandt forårsaget af store vandmængder, der gav anledning til øgede omkostninger til oprensning, samt oprydning efter storm. o Naturpleje og registrering med et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., da en del af naturplejen ikke kunne gennemføres som planlægt på grund af vejrlig. o Vand- og naturplaner med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.. Planlægningen blev startet op i 2013, men de overvejende dele af opgaverne udføres i 2014 og

14 Kollektiv trafik Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Kollektiv trafik Politikområdet vedr. drift af kollektiv trafik. Af tabellerne fremgår politikområdets nettobudget. Kollektiv Trafik: Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde 6,6 mio. kr.. Der er ikke overførselsadgang på området. Korrigeret budget excl. opsparing udgør 3,7 mio. kr., mens forbruget i 2013 udgør 3,5 mio. kr. I alt et mindre forbrug på 3,1 mio. kr. Der blev i 2013 givet en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. da der lavet en bogføringsfejl. Mindre forbruget på 3,1 mio. kr. er begrundet i følgende hovedforklaring: o Betaling for 1 kvartal er fejlagtigt blevet bogført i 2012 regnskabet. Park og Vej Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Park og Vej bestiller Park og Vej udfører Park og Vej i alt Politikområdet vedr. drift af Park og vej. Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Oprindelig vedtaget (netto-)budget for bestiller- og udfører delen udgjorde 43,1 mio. kr., og der er overførselsadgang på de 40,4 mio. kr.. Bestillerenheden: Snerydning og vejafvandingsbidrag blev der i 2013 givet en tillægsbevilling på i alt 2,9 mio. kr. For snerydning var tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. og skyldes den hårde vinter der var i første halvdel af Vejafvandingsbidraget bliver beregnet af Billund Spildevand A/S investeringer og ud fra deres budgettal kunne budgettet ikke overholdes, der vil komme en regulering når Billund Spildevand har opgjort deres regnskab. Reguleringen kommer i foråret Budgettet er opdelt i en bestiller enhed, hvor det oprindelige vedtagne budget udgør 43,1 mio. kr. og regnskab på 47,3 mio. kr. der giver et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget på 4,2 mio. kr. omfatter bl.a. følgende hovedforklaringer på de områder hvor der er sket overskridelser: o Merforbrug på belægningsarbejde på 0,4 mio. kr. o Merforbrug på gadelys på 0,9 mio. kr. o Merforbrug vedr. stormfaldsarbejde på 0,3 mio. kr. o Merforbrug på snerydning på 1,6 mio. kr. o Merforbrug på vejafvandingsbidrag på 0,9 mio. kr. 14

15 Merforbruget på 0,4 mio. kr. omfatter uforudsete meromkostninger til renovering af fortove i forbindelse med asfaltarbejde i Grindsted by, og tilsvarende uforudsete meromkostninger til renovering af gadelys, hvilket har betydet at det overførte merforbrug fra 2012 ikke har kunnet udlignes i budget Derudover har de to storme i efteråret 2013 medført uforudsete ekstra omkostninger til oprydning af væltede træer fra stormfaldet. Bestillerenheden får overført 50 % af Udføreenhedens regnskabsresultat, der er opgjort pr. 1. maj 2013 og udgør 3,1 mio. kr. Bestillerenhedens samlet opsparing ved udgangen af 2013 udgør 2,1 mio. kr. Kommunale ejendomme Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Kommunale ejendomme Bygninger og arealer Kommunale Ejendomme Politikområdet vedr. drift af kommunale ejendomme, samt drift af Bygninger og arealer. Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Kommunale ejendomme: Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Der er overførselsadgang på området. Politikområdet kommunale bygninger indeholder budget til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse. Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde 3,7 mio. kr. og regnskabet udgør 3,7 mio. kr. der giver et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Opsparingen ved årets stat udgjorde en opsparing på 0,6 mio. kr. og ved udgangen af 2013 er opsparingen øget med regnskabsresultatet, så den ved udgang af året udgør 0,8 mio. kr. Bygninger og arealer: Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde 0,5 mio. kr.. Budgettet til bygninger og arealer omfatter drift af kommunens kommunale udlejningsboliger, jord til forpagtning, øvrige kommunale bygninger der ikke længere bliver brugt til kommunale forhold der henstår til evt. salg, samt byfornyelsespulje. Korrigeret indtægtsbudget excl. opsparing udgør 0,5 mio. kr., mens forbruget i 2013 udgør en udgift 1,9 mio. kr. I alt et merforbrug på 2,35. mio. kr., som det fremgår af tabellen ovenfor. Budgettet er ikke omfattet af overførelsesadgang. Der blev i 2013 givet en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedr. kommunegaranti på lån, men det var kun til statens andel af lånet. I bevilling var der ikke medtaget andelen fra kreditforeningen hvilket bevirker en merudgift på 0,5 mio. kr. Merforbruget på 2,4 mio. kr. er begrundet i følgende hovedforklaring: o Merudgifter vedr. udlejningsboliger på 0,5 mio. kr. der fejlagtigt er bogført mellemregningen med boligkontoret, skulle have været på en mellemregningskonto rettes i o Manglende lejeindtægter på boliger der er overgået til andet formål 0,4 mio. kr. o Konkurs, hvor kommunen har givet kommunegaranti for et lån i forbindelse med byfornyelse udgift på 1,3 mio. kr. o Reguleringer på byfornyelse vedr. tidligere år 0,2 mio. kr. o Jordforsyning drift flyttet til anlæg 0,3 mio. kr. 15

16 Affald Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Affald Politikområdet vedr. affaldshåndtering og er takstfinansieret og ikke en del af det skattefinansierede regnskab. Der er ikke overførselsadgang på området, men et takstfinansieret området opgøres efter hvile i sig selv princippet, hvor det over en årrække skal gå i nul. Affaldsområdet er opdelt i følgende 4 områder: o Dagrenovation o Genbrugsordningen o Omlastestationen o Gamle deponi/lossepladsgas Hvert år opgøres området over/underskud og optages som en gæld eller tilgodehavende i kommens regnskab Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde en udgift på 0,3 mio. kr. Korrigeret budget excl. opsparing udgør en udgift på 0,3 mio. kr., mens regnskabet viser en udgift på 0,7 mio. kr. i sresultatet på 0,4 mio. kr. er begrundet i følgende hovedforklaringer: o Genbrugsstationen merindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. erhvervsaffaldsordningen o Omlastestationen merindtægt på 0,2 mio. kr. pga. øget mængede affald til omlastning. o Lossepladsgas mindre indtægt på 0,2 mio. kr. vedr. salg af gas. 16

17 Børne- og Kulturudvalget Børn og Kultur (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Dagpasning Folkeskoler Rådgivning Kulturområdet Børn og Kultur i alt Dagpasning Børn og Kultur (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Dagpasning et for dagpasningsområdet stemmer overens med det oprindelige budget. På det uddelegerede område er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., mens der på det ikke uddelegerede område er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Uddelegerede områder Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 55,6 mio. kr. i nettoudgift. Det korrigerede budget excl. opsparing udgør 57,2 mio. kr. og indeholder budgetomplaceringer fra det ikke uddelegerede område på 1,5 mio. kr. Opsparingen fra 2012 var negativ og udgjorde 1,5 mio. kr. Forbruget i 2013 er på 56,5 mio. kr., hvilket medfører en positiv opsparing i 2013 på 0,6 mio. kr. excl. opsparingen fra 2012 og en negativ opsparing på 0,9 mio kr. incl. opsparingen fra Ikke uddelegerede områder Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 34,1 mio. kr. netto. Indtægter fra forældrebetaling var budgetteret med 29,9 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 32,7 mio. kr. og indeholder tillægsbevillinger på i alt 0,1 mio. kr. samt budgetomplaceringer til det uddelegerede område på 1,5 mio. kr. Forbruget er på 33,4 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige budget er på 0,7 mio. kr. Af væsentlige afvigelser på det ikke uddelegerede område kan nævnes: o Mellemkommunale betalinger, færre indtægter/flere udgifter 0,2 mio. kr. o Søskendetilskud og fripladser, mindreforbrug 1,1 mio. kr. o Regulering i antal børn 0-6 år, mindreforbrug 1 0,2 mio. kr. o Dagplejen, merforbrug 0,9 mio. kr. o Privat pasning, merforbrug 0,6 mio. kr. o Øvrige afvigelser, merforbrug 0,3 mio. kr. 1 Der er passet 27,1 ekstra børn i daginstitutionerne og 23,5 færre børn i dagplejen. 17

18 Folkeskoler Børn og Kultur (1.000 kr.) (- =udgifter/indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Folkeskoler De væsentligste afvigelser: På Folkeskoleområdet er der samlet set et underskud på 1,4 mio. kr., når det oprindelige budget sammenlignes med regnskabet. Der er ikke givet kassefinansierede tillægsbevillinger til området i løbet af 2013, men netto er der tilført 0,7 mio. kr. fra andre politikområder. Folkeskoleområdets uddelegerede område overførte samlet en opsparing fra 2012 til 2013 på 4 mio. kr., og denne opsparing er i løbet af 2013 vokset med 3,8 mio. kr., således at skolerne til sammen kan overføre 7,8 mio. kr. til Ikke uddelegerede område Det ikke uddelegerede område har et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. når det oprindelige budget sammenlignes med regnskabet. Merforbruget er begrundet i følgende hovedforklaringer: Der har i 2013 været et markant merforbrug på 4 mio. kr. vedr. elever i andre kommuners specialskoler. Det voldsomme udgiftspres skyldes primært afledte udgifter til undervisning af børn og unge, der er anbragt uden for kommunen. Der er tale om en stigning i såvel antal elever samt enhedsprisen pr. elev. Herudover er der et merforbrug vedr. særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov (i daglig tale STU-forløb). Overskridelsen er på 0,5 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med, at områdets budget blev forhøjet med 3. mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for Det store udgiftspres skyldes et voksende antal elever i disse specielle uddannelsesforløb og er således ikke udtryk for en forhøjelse af enhedsprisen på uddannelsesforløbene. Billund Kommune underviser knap så mange folkeskoleelever fra andre kommuner som forudsat, men da antallet af elever fra Billund Kommune der undervises i andre kommuner også er faldet, har nettovirkningen af ovenstående betydet en mindreudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der har desuden været en mindreindtægt på forældrebetaling på 1,5 mio. kr., som delvis opvejes af en mindreudgift til søskenderabbat og fripladser på 1,3 mio. kr. Af øvrige budgetafvigelser kan nævnes: en mindreudgift til elever i frie grundskoler og efterskoler på 1 mio. kr., en mindreudgift til lokaleleje på 0,3 mio. kr. en mindreudgift på special pædagogisk bistand til voksne på 0,4 mio. kr. 18

19 Uddelegerede område Det uddelegerede område har en samlet besparelse på 1 mio. når det oprindelige budget sammenlignes med regnskabet. Dog er området tilført i alt 2,8 mio. kr. fra andre politikområder samt fra det ikke uddelegerede område til dækning af bl.a. barsel samt flere flygtningeelever end forventet og samlet set kan folkeskolernes uddelegerede område således øge deres opsparing med i alt 3,8 mio. kr. i Dette beløb kan lægges oven i opsparingen fra 2012 på 4 mio. kr., så der i alt kan overføres 7,8 mio. til 2014 Årsagen til det voksende overskud er bl.a., at skolerne har været begunstiget af dels en besparelse i lønudgifter pga. lock outen i april måned på knap 7 mio. kr. samt en pris- og lønudvikling som var lavere end forventet og derved resulterede i et styrket råderum på 1,7 mio. kr. Disse faktorer har således tilsammen givet skolerne et ekstraordinært råderum på. 8-9 mio. kr. i 2013, og på denne baggrund var det forventeligt at folkeskolerne ville øge deres opsparing i Selvom skolerne samlet set har øget deres opsparing fra tidligere år med 3,8 mio. kr., dækker beløbet over store udsving skolerne imellem. Enkelte skoler har isolerede underskud på op til 1,5 mio. kr. mens andre har overskud på 3,5 mio. kr. Der er sidst på året flyttet 0,8 mio. kr. fra den uddelegerede fælleskonto vedr. IT, til de enkelte skoler, beløbet er fordelt i forhold til antal skoleelever og er øremærket indkøb af IT. Ligeledes er der fordelt 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling vedr. inklusion for 0-18 årige fra fælleskontoen, beløbet er fordelt til hvert distrikt, således at skole og daginstitution i fællesskab har besluttet hvordan midler anvendes. 19

20 Rådgivning Børn og kultur (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget Korrigeret budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Familieafdelingen PPR Tandplejen Sundhedsplejen Særligt dyre enkeltsager (refusioner) Rådgivning i alt De væsentligste afvigelser: Politikområdet Rådgivning har et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. baseret på differencen mellem regnskab og oprindeligt vedtaget budget for regnskabsåret Forbrugsfordelingen er som vist i tabellen ovenfor, hvor Familieafdelingen udgør 1,2 mio. kr. af merforbruget, Sundhedsplejen 0,2 mio. kr. og Særligt dyre enkeltsager 0,1 mio. kr. PPR og Tandplejen havde et mindreforbrug på hhv. 0,1 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Uddelegerede områder De uddelegerede områder består af tre dele, PPR, Tandplejen og Sundhedsplejen. PPR har en negativ opsparing fra tidligere år og der blev i løbet af 2012 iværksat en række tiltag for at rette op på dette. Området har haft overskud i både 2012 og 2013, men den samlede negative opsparing er fortsat på 0,4 mio. kr. For 2014 forventes ligeledes et overskud så der kan afdrages yderligere på gælden. Tandplejen kom ud af 2013 med et mindreforbrug på 0,9 mio.kr., og har dermed opbygget en væsentlig opsparing på 1,1 mio. kr. Sundhedsplejen havde i 2013 et merforbrug på 0,2 mio.kr. Området havde en opsparing inden året på 0,5 mio.kr., og har således fortsat en opsparing på 0,3 mio.kr. Ikke-uddelegerede områder Familieafdelingen kom ud af regnskab 2013 med et merforbrug på 1,2 mio.kr. I 2011 havde området et merforbrug på 4 mio.kr. og i 2012 et mindreforbrug på 2 mio. kr. hvilket viser hvor store udsving der kan forekomme mellem regnskabsårene. I 2013 har der været et stort pres på anbringelsesområdet samt på de forebyggende foranstaltninger og det er i de primære årsager til, at Familieafdelingen kommer ud af 2013 med et underskud på 1,2 mio. kr. 20

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Regnskab 2014 Regnskab 2014

Regnskab 2014 Regnskab 2014 2014 2014 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere