3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade"

Transkript

1 Bilag 5. Samling af VUC Århus BS Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

2 Tre scenarier til en samling af VUC Århus Indledning VUC Århus har i flere årtier været i akut pladsmangel, hvilket i den amtslige tid med rammestyring ( ) betød lange ventelister ved hver kursusstart. Efter selvejets indførelse den og med en statslig taxameterfinansiering af uddannelserne er der sket en kraftig vækst især vdr. det gymnasiale område (HF-enkeltfag, HF-flex, 2-årigt HF og GSK). Denne vækst understreger skolens betydning for byens roller som Vestdanmarks centrale uddannelses- og universitetsby. Skolen er i dag spredt ud på flere matrikler med Bülowsgade 68 (ca m²) og Ingerslevs Boulevard på (ca m²), som de store bygningsmasser. Disse bygninger er i dag ikke tidssvarende til moderne undervisning, f.eks. med for små lokaler og dårligt indeklima. Hertil kommer to eksterne lejemål, Skt. Pauls Gade og Kystvejen, og et stort antal pavilloner på begge hovedadresser. Det er afgørende for skolens selvstændige funktion som suppleringssted for uddannelsesbyen Aarhus, at skolen fortsat har en central beliggenhed. Af hensyn til skolens egen funktionsmåde er det dernæst vigtigt, at skolen samles i én bygningsmæssig enhed. Det betyder optimal funktionalitet med de bedste kombinationsmuligheder for kursisterne vdr. skolens mange uddannelser, bedre arbejdsvilkår for kursisterne, lærerne og for det øvrige personale og bedre driftsøkonomi. Desuden er det for skolen afgørende vigtigt, at vi med samlingen får en større procentdel af moderne og fremtidssikrede undervisningslokaler, studie- og opholdsarealer og personaleområder end i dag. Endelig skal den samlede bygningsramme forøges, således at skolen samlet råder over m² med mulighed for en buffer på m². Skolen har årligt ca studerende, svarende til 1650 årselever, og personalet omfatter 235 personer, heraf 185 lærere (gymnasielærere og folkeskolelærere). Omsætningen er i 2011 på 155 mio. VUC Århus har 3 løsningsforslag til pladsmanglen, og disse nævnes nedenfor i prioriteret rækkefølge. 1. Samling på Ingerslevs Boulevard: udvidelse af VUC på Ingerslevs Boulevard med m² med en uudnyttet buffer på m² - med samarbejdsmuligheder til Aarhus Kommune 2. Samling på Ceres-grunden: nyt VUC på Ceres-grunden på ca m². 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning m² og med buffer på 800 m² og med bevaring af Bülowsgade Der er i dag mulighed for at bebygge Ingerslev Boulevard 3 med ca m² inden for den gældende kommuneplan. De enkelte forslag beskrives nedenfor i selvstændige bilag.

3 Samling på IBS tegning 1

4 Samling på IBS tegning 1a

5 1. Samling på Ingerslevs Boulevard: udvidelse af VUC på Ingerslevs Boulevard med m² med buffer på m² - med samarbejdsmuligheder til Aarhus Kommune A. Funktionalitet fordele og ulemper Udvidelsen tænkes udført som en karrebebyggelse med respekt for de omkringliggende karreer. Mod nord og syd opføres to 4 etagers bebyggelser, der bindes sammen med den eksisterende hovedbygning. Mod svømmehallen opføres en ny bygning i 2 etager, der skal indeholde skolens fælles facilliter. Fordele: VUC bliver samlet på et sted centralt i Århus og være med til at underbygge hele områdets karakter som uddannelseskvarter. Den nye nordfløj vil på en smuk måde supplere boulevardens eksisterende karrébebyggelse. Ved at bygge nyt vil det give VUC en fleksibilitet, der ikke er i de ældre bygninger, ligesom VUC vil få en større andel af tidssvarende bygninger med de rigtige rumstørrelser. Forslaget vurderes også at være det økonomisk mest fordelagtige for VUC Århus, da man kan afhænde Bülowsgade 68, ligesom det driftsmæssigt vil være en klar forbedring. Der etableres parkeringskælder, der markant udvider det nuværende antal p-pladser. Det vil dog ikke være muligt at opfylde parkeringskrav på en p- plads pr. 50 m². Ulemper: Gymnastiksalen samt lærer og pedelboligen sal nedrives. Bygningerne er i henholdsvis bevaringsklasse 2 og 3. Det bemærkes, at disse tre bygninger ikke funktionsmæssigt er til større gavn for skolen. Salen nedrives for at gøre plads til en parkeringskælder og en meget nødvendig ny fløj med fællesfaciliteter. Byggeprocessen skal faseopdeles intelligent, så gener for undervisningen i hovedhuset minimeres. Samarbejdsmuligheder med Aarhus Kommune Udvidelse af VUC på Ingerslevs Boulevard med m² og som en variant af denne løsning en videreførelse af nordfløjen langs Ingerslevs Boulevard hen til Fjords Gades Skole finansieret af Aarhus Kommune. Fordele: Forslaget vil på en smuk måde fuldende facaderækken på sydsiden af Ingerslevs Boulevard, ligesom den kan være med til at åbne for et spændende og kreativt undervisningsmiljø i området. Et nyt samarbejde mellem folkeoplysning idræt og VUC s kompetencegivende uddannelser placeret over for den nye midtbyskole kan bidrage til at gøre bydelen attraktiv for hele Aarhus. Forslaget indebærer,at Århus Kommune fortsætter bebyggelsen fra VUC langs Ingerslevs Boulevard hen over Svømmestadium og til Fjords Gades Skole. Ulemper: Byggeriet skal stå færdigt august 2015, og VUC Århus og Århus Kommune skal aftale en fordelingsnøgle vdr. anvendelsen af bebyggelsens lange nordfløj ud mod boulevarden. Den kommunale beslutningsproces vdr. den lange nordfløj må ikke forsinke VUC Århus-projektet.

6 B. Økonomi Udgangspunktet er en samling på adressen Ingerslevs Boulevard. Pavilloner og lejemål på Kystvejen og i Skt. Pauls Gade opgives. Bülowsgade sælges, salen IBS nedrives, og der opføres 8.000m 2 tilbygning med parkeringskælder, således at det samlede areal udgør ca m 2. Bygningen på Bülowsgade forventes solgt til 55 mio. og byggeriet forventes at koste 115 mio. Skolens likviditet på kr. 35 mio. indgår i finansieringen, således at det ekstra lånebehov udgør 25 mio. Hertil kommer det eksisterende lån på 53 mio. Samlet lån i alt 78 mio. 1. Finansiering Egenfinansiering Udgifter og eksisterende lån Salg af SJ 55 mio Opførelsespris 115 mio Egen likviditet 35 mio Eksisterende lån 53 mio I alt 90 mio I alt 168 mio Samlet lånefinansiering Eksisterende lån (bevares) Nyt lån I alt 53 mio 25 mio 78 mio 2. Driftspåvirkninger Der vil der kunne opnås betydelige driftsbesparelser på vedligeholdelse, el, vand og varme og pedel, rengøring og HK, der alene er affødt af samling på en adresse og udskiftning af en gammel bygning med en ny bygning. Nøgletal årlige omkostninger Omkostnings art Beløb Samlet ejendomsskat Samlede afskrivninger Samlet rente/bidrag (af 78 mio) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Administrationsudgifter Husleje Samlede omkostninger Besparelser El, vand og varme Pedel, rengøring, kantine og HK I alt I alt

7 Samling på Ceres-grunden

8

9 2. Samling på Ceres-grunden: nyt VUC på Ceres-grunden på ca m². A. Funktionalitet fordele og ulemper Det vil være mulig at placere m² nybyggeri på Ceres grunden. Fordele: VUC Århus bliver samlet på et sted centralt i byen, og byggeriet kan gennemføres uden gener for den eksisterende undervisning. Ulemper: Ceresgrunden vil i en lang årrække være en forstyrrende byggeplads, og området har en blandet karakter. Beliggenheden er ikke helt så rolig og ideel som Ingerslevs Boulevard. VUC Århus vil blive placeret tæt op ad andre uddannelser, hvilket kan påvirke skolens profil som selvstændig aktør på det samlede kompetencegivende voksenuddannelsesområde. Projektet vurderes at være markant dyrere end 1 på grund af byggeretsomkostninger. B. Økonomi Udgangspunktet er en samling af skolen på Ceres grunden med i alt m 2. De nuværende bygninger afhændes til en forventet salgspris på kr. 112 mio. Pavilloner og lejemål på Kystvejen og i Skt. Pauls Gade opgives. Der forventes en byggesum på Ceresgrunden på i alt kr. 200 mio. inkl. grund. Den samlede likviditet til rådighed bliver dermed kr. 147 mio. med et forventet lånebehov på kr. 53 mio. Samlet lån i alt 106 mio. 1. Finansiering Egenfinansiering Udgifter og eksisterende lån Salg af IBS + SJ 112 mio Opførelsespris 200 mio Egen likviditet 35 mio Eksisterende lån 53 mio I alt 147 mio I alt 253 mio Samlet lånefinansiering Indfrielse af eksisterende lån Nyt lån I alt (nyt samlet lån) 53 mio 53 mio 106 mio 2. Driftspåvirkninger Der vil kunne opnås betydelige besparelser på vedligeholdelse, el, vand og varme og pedel, rengøring og HK, der alene er affødt af samling på en adresse og kun nye bygninger.

10 Nøgletal årlige omkostninger Omkostnings art Beløb Samlet ejendomsskat Samlede afskrivninger Samlet rente/bidrag (af 106 mio) Udvendig vedligeholdelse 0 Indvendig vedligeholdelse Administrationsudgifter Leje P-kælder Samlede omkostninger Besparelser El, vand og varme Pedel, rengøring, kantine og HK I alt I alt

11

12 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning m² og med buffer på 800 m² og med bevaring af Bülowsgade A. Funktionalitet fordele og ulemper VUC Århus vil i dette forslag placere en 4 etagers bygning langs Ingerslevs Boulevard. Bygningen vil understrege den eksisterende karrebebyggelse langs Ingerslev Boulevard, Fordele: Funktionsmæssigt ingen. Men i forhold til en kommunal lokalplan kan det vurderes som mere fremkommeligt, at salen og de to villaer kan bevares i bydelen som historiske relikter. Det bemærkes, at disse to bygninger funktionsmæssigt på grund af størrelse og indretning ikke er til større gavn for skolen Ulemper: VUC kan ikke samles på et sted, hvilket ikke er en tilfredsstillende løsning for VUC Århus. VUC Århus må stadig leve med en meget stor andel af utidssvarende bygninger, der har dårlig fleksibilitet, for små undervisningslokaler og dårligt indeklima. Det eksisterende parkeringsareal kan ikke udvides. Projektet vurderes som det dyreste anlægningsmæssigt, da skolen skal investere op til 25 mio kr i en total renovering af tag og loft i Bülowsgade. Projektet er endvidere det dyreste driftmæssigt, da skolen vil være spredt ud på flere beliggenheder, og fortsat skal vedligeholde gamle bygninger. Desuden er der er i overslaget ikke indeholdt udgifter til fællesfløjen, jfr. scenario 1, som anses for helt nødvendig for skolens virkemåde. Kun i denne nye fløj vil det være muligt at samle skolens eget personale i et rum.

13 B. Økonomi Udgangspunktet er, at VUC Århus skiller sig af med alle pavilloner og øvrige lejemål (Kystvejen og Skt. Pauls Gade) og beholder de to nuværende bygninger på Ingerslevs Boulevard og Bülowsgade, samt bygger m 2 til en pris af ca. kr. 45 mio. på Ingerslevs Boulevard. Salen bevares. Hermed opnås m 2 samlet areal på 2 adresser i 2 gamle huse (incl. salen) og 1 ny bygning. Konsekvenserne af dette er, vi ikke får frigivet salgsprisen på kr. 55 mio. for bygningen i Bülowsgade, samt at der skal investeres et beløb på ca. kr. 25 mio. i bygningen i Bülowsgade til renovering af tag/tagetage samt vinduer og varmeanlæg. Dette lægger beslag på en del af skolens likviditet på kr. 35 mio. og dermed er det ekstra lånebehov anslået til ca. kr. 35 mio. Samlet lån i alt 88 mio. 1. Finansiering Egenfinansiering Udgifter og eksisterende lån Egen likviditet 35 mio Opførelsespris bygning IBS 45 mio Eksisterende lån 53 mio Renovering Bülowsgade 25 mio I alt 35 mio I alt 123 mio Samlet lånefinansiering Eksisterende lån (bevares) Nyt lån I alt 53 mio 35 mio 88 mio 2. Driftspåvirkninger I forhold til den nuværende situation vil det ikke være muligt at udmønte driftsbesparelser på el, vand og varme samt pedel, rengøring og HK, da der stadig skal serviceres på to adresser og med to gamle bygninger. Ejendomsskatten forventes at stige med ca %. Nøgletal årlige omkostninger Omkostnings art Beløb Samlet ejendomsskat Samlede afskrivninger Samlet rente/bidrag (af 88 mio) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Administrationsudgifter Husleje I alt Besparesler El, vand og varme 0 Pedel, rengøring, kantine og HK 0 I alt 0 I alt

14

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 1 INDHOLD VISION 3 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET 5 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI 6 Vor Frelsers Kirke

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE Analyse 1 iht. kommissoriet Etablering af nye pleje- og demensboliger i Syddjurs Kommune 25. marts 2015 Kuben Management A/S www.kubenman.dk KMS

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere