Plan og Erhvervsudvikling. Marts Lokalplan nr Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG"

Transkript

1 Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG

2 Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal sikre den fremtidige udvikling i et område samt give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastsætter byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. HVORNÅR KAN/SKAL DER UDARBEJDES EN LOKALPLAN? Der skal udarbejdes en lokalplan, før der udføres større anlægs- eller byggearbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan udarbejde en lokalplan, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn. HVORDAN ER EN LOKALPLAN OPBYGGET? Baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensation fra andre myndigheder. Er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Viser afgrænsningen af pågældende område i forhold til skel. Viser hvordan området er disponeret. Kortet hænger sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan se ud. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

3 Offentliggørelse Rosenkildevej Hirsevej Holbækvej Kløvervej Valmuevej Hvedevej Dalvang Bakkevej Tidselbjergvej Lucernevej Ndr.Ringgade Magnolievej Jasminvej Østervang Æblelunden Epsilonvej Tømrervej Østre Alle Murervej Snedkervej Kappavej Kappavej Alfavej Deltavej Gammavej Betavej Teknikvej Industrivej Sorøvej Nørreås Sorøvej Offentlig fremlæggelse: Lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den til den Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den Materialet skal sendes til: eller Slagelse Kommune Plan og Erhvervsudvikling Caspar Brands Plads 6, Korsør 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse INDHOLD Offentliggørelse... 3 Indledning...6 Redegørelse... 7 Forhold til anden planlægning...7 Kommuneplan Miljøforhold...8 Forsyningsforhold...9 Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder...9 Eksisterende forhold...9 Lokalplanens retsvirkninger...10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...10 Matrikelkort Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af servitutter og lokalplaner Vedtagelsespåtegning Kortbilag nr. 2 - Arealanvendelseskort...17 Kortbilag nr. 3 - Illustrationsplan...19

6 Redegørelse Indledning Lokalplanen er udarbejdet for at skabe grundlag for et nyt boligområde i forlængelse af igangværende helhedsplan for Tidselbjerget, Slagelse. Tidselbjerget er et område, beliggende i Slagelse Nordøst, som Slagelse Kommune satser på at udvikle til boligformål de kommende år. Lokalplanområdet ligger i udkanten af Slagelse by og giver mulighed for at bo i fredelige omgivelser og naturværdier, men samtidig er området tæt nok på byen og infrastrukturen med alle de muligheder for arbejde og offentlige tilbud, det giver. Områdets placering er i overensstemmelse med ønsket om at at udbygge rammeområdet Tidselbjerget i etaper fra syd mod nord, så der skabes en sammenhæng med Slagelse by. Samtidig indgår udbyggelsen i den eksisterende bebyggelsesstruktur langs Holbækvej. Boligområdet vil blive placeret vinkelret på Holbækvej, og der etableres en midlertidig tilkørsel til Holbækvej, der senere erstattes af en permanent vestlig tilkørsel. Der vil blive etableret en vej igennem boligområdet. Vejen vil også blive anvendt som offentlig sti, så boligområdet via et stisystem bliver forbundet med de resterende boligområder, der forventes at blive etableret de kommende år med igangværende rammeplan for Tidselbjerget. Lokalplanen fastlægger en overordnet bebyggelsesplan for området samt retningslinjer for bebyggelsens udseende. Beliggenhed Lokalplanområdet omfatter matr. 137, Slagelse Markjorder og ligger i den nordøstlige del af Slagelse ved Holbækvej. Areal Arealet er ca m2 6

7 Redegørelse Redegørelse Forhold til anden planlægning Kommuneplan Kommuneplanens rammedel Lokalplanen omhandler rammeområde 1.2B15 hvorom gælder: Rammenavn: Tidselsbjerget Anvendelse generelt: Boligområde Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 35 for området som helhed Ma etageantal og højde: 1½ etage for åben lav, 2 etager for tæt lav Lokaplanen holder sig indenfor kommuneplanens rammebestemmelser for område 1.2B D7 1.2B15 1.2R23 1.2B14 1.2E1 7

8 Redegørelse Miljøforhold Grundvand, sø og vandløb Lokalplanområdet ligger i et område for særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er omfattet af den statslige grundvandskortlægning, som forventes færdiggjort i Lokalplanområdet har dog i mange år været udlagt til boligformål. Der er ingen offentlige vandløb indenfor lokalplansområdet. Man skal naturligvis være opmærksom på evt. private vandløb (render, grøfter, dræn o.l.), da vandets frie løb i eksisterende vandløb (inkl. de rørlagte) ikke må hindres. Såfremt der anlægges nye vandløb eller ændres i de eksisterende vandløb i forbindelse om dette hos vandløbsmyndigheden. Arkæologi Der er for pågældende lokalplanområde indhentet en udtalelse fra Museum Vestsjælland i henhold til 23 i museumsloven. Museum Vestsjællands kontrol viser, at der i lokalområdet ofte er fundet aktivitetsspor især fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Sydvest for det aktuelle område er ved arkæologisk undersøgelse (SVM1349 og SVM1355) registreret aktivitetsspor i form af affaldsgrube og adskillige kogestensgruber fra oldtiden samt en større middelalderlig landbebyggelse. Mod sydøst ses et ældre gadekær og et stednavn, der knytter sig til en nu forsvunden landbebyggelse. Det anbefales at indhente museets udtalelse jf. museumslovens 25 forud for jordarbejder for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejderne, jf. museumslovens 27. Henvendelser vedrørende spørgsmål eller fund skal rettes til: MUSEUM VESTSJÆLLAND, Arkæologi Klosterstræde Holbæk Tlf.: Forurening Der er ikke registreret jordforurening på området. Hvis der konstateres uforudset forurening i jorden, skal kommunen staks orienteres. I forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge- og anlægsarbejde på grunden, skal jordforureningslovens 72b overholdes. Miljøforhold herunder støjforhold Forudsætningen for ibrugtagen af ny bebyggelse er, at nødvendige støjbegrænsninger bliver etableret, jf. Miljøministeriets vejledende støjgrænser. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af 5. maj 2004 skal der udarbejdes en miljøscreening når en myndighed i medfør af lovgivningen, tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer, medmindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokal plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirken på miljøet. Samlet set vurderes der ikke at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsrapporten kan rekvireres hos Slagelse Kommune. Retlige klager over afgørelsen kan påklages uger fra offentliggørelsen. En retslig klage kan være, om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, jf. lovens bilag, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt. En evt. klage skal sendes til: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Lavenergi Nybyggeri skal, i det omfang det er omfattet af bygningsreglementets regler om lavenergi, etableres som lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. 8

9 Redegørelse Undtaget er dog nybyggeri, der tilsluttes fjernvarme. Eksisterende forhold Forsyningsforhold Kloakplanlægning/betjening Lokalplanområdet skal seperatkloakeres, og spildevandet ledes og sluttes til SK Forsynings kloakforsyning. Al regnvand håndteres på egen grund. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes af SK Vand A/S. Der må ikke bygges hen over forsyningsledninger, og SK Forsyning skal til enhver tid have adgang til reparationer af disse. Affald Ejendommen er omfattet af Slagelse Kommunes regulativ for husholdningsaffald Varmeplanlægning Lokalplanområdet er i gældende varmeplan udlagt til den lokale naturgasforsyning. Byrådet kan dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, såfremt der er tale om godkendt lavenergibyggeri. Handicapforhold/tilgængelighed Der skal være lige tilgængelighed for alle. Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Eksisterende bebyggelse Arealet er ubebygget. Arealet ligger ud til Holbækvej og vil i første Der etableres en midlertidig tilkørsel fra lokalplanområdet til Holbækvej, der i fremtiden erstattes af en permanent tilkørsel til området ad en nyt vejnet i lokalplanområdets vestlige ende. Der etableres en boligvej inden for lokalplanområdet, som sluttes af med en vendeplads ud mod Holbækvej. Boligvejen vil også blive anvendt som offentlig sti, så boligområdet via et stisystem bliver forbundet med de resterende boligområder, der bliver etableret de kommende år i forbindelse med en rammeplan for Tidselbjerget. Stiforholdet i lokalplanområdet tinglyses. Området busbetjenes ved lokalplanforslagets vedftagelse af ruterne 437, 490 og 420R. Landskabelige og rekreative forhold I helhedsplanen for Tidselsbjerget planlægges der større bolignære opholdsarealer, og der planlægges ligeledes for bolignære opholdsarealer inden for selve lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger desuden i gangbar afstand fra et skovrejsningsområde i nordvest samt den lokale golfbane. Kommuneplanrammen er i Kommuneplan udlagt til boligområde, men har hidtil kun i begrænset omfang været anvendt til dette formål. Lokalplanen fortrænger servitut om byggelinjer, der gælder for alle områder langs Holbækvej, tinglyst den Her er afsat en mindsteafstand fra vejmidte til skel på 20 meter. 9

10 Redegørelse Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de arealer, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold jf.lov om planlægning 17 stk. 1. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før planforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis visse forudsætninger er opfyldt. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den

11 Korbilag 1 - Matrikelkort a ll 118b 137 Slagelse Markjorder Holbækvej 171b 7000r 136a 136b Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Optagne veje Jordstykker (matrikler) EJERLAV KORTBILAG 1 Matrikelkort Lokalplan nr Mål 1:1.000

12 Bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende lokalplanbestemmelser for det område, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, 1.1 at give mulighed for udstykning til tætlav boligbebyggelse, 1.2 at sikre udlæg af vej-, stiforløb samt grønne områder i området, 1.3 at fastlægge arkitektoniske og bebyggelsesregulerende bestemmelser for den nye bebyggelse. 2 Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 137, Slagelse Markjorder. 2.2 Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. 4 Udstykning 4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med de på kortbilag 2 og 3 viste udstykningsprincipper. Hver boligenhed skal, i overensstemmelse med byggelovens 10 A, stk. 1, kunne udstykkes til selvstændig ejendom med tilhørende vejadgang. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Området adgangsbetjenes midlertidigt fra Holbækvej. Adgangsbetjeningen fra Holbækvej erstattes af en permanent tilkørsel i den vestlige del af lokalplanområdet. Lokalplanområdet skal tilslutte sig det permanente vejnet i vest senest 6 måneder efter anlæggelsen af dette. Tilkørslen til Holbækvej lukkes for køretøjer, men holdes åben som sti efter etableringen af den nye tilkørsel i vest. Denne anlægges efter vejlovgivningens regler. 5.2 Der udlægges areal til en ny boligvej, som ligeledes fungerer som offentlig sti. Boligvejens beliggenhed er i princippet som vist på kortbilag 2. Boligvejen udlægges i en bredde af 8 m med et befæstet areal på 6 m. 5.3 Der skal udlægges minimum 1 P-plads pr. bolig inden for egen grund, jf. kortbilag 2. Der skal udlægges minimum 1,5 P-pladser for området som helhed, hvoraf minimum 4 skal etableres som fælles P-pladser, jf. kortbilag Der etableres vendeplads som vist på kortbilag Bebyggelsen skal placeres minimum 10 m fra vejmidten af Holbækvej. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 % for lokalplanområdet som helhed. 6.2 Ny bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 2 viste retningsgivende byggefelter med maksimalt 8 boliger. 6.3 Den højeste facadeside må maksimalt være 5 m. 12

13 Solcellerne må ikke placeres ud mod Holbækvej. Solcellerne må ikke placeres på jorden. 7.5 Skiltning og reklamering, udover almindelig navne- og nummerskiltning, 6.4 Bebyggelsen må højest opføres i 1 etage. 6.5 Tage på boligbebyggelsen skal udføres med ensidig taghældning. Garager, carporte, udhuse og lignende bygnin- Der skal være en taghældning på minimum 5 grader på boligen. 6.6 Garager, udhuse og lignende mindre bygninger skal placeres minimum 2,5 m fra skel mod adgangsvej. 6.7 Nybyggeri skal udføres som lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. Undtaget fra dette krav er bygninger, der ikke opvarmes og nybyggeri, der tilsluttes fjernvarme. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Facader på beboelsesbygninger udføres som blank (ubehandlet) eller pudset murværk. 7.2 Tage skal udføres i materialerne grå eller sort zink eller sort listet tagpap. Tagene kan etableres som såkaldte sedumtage, dvs. beplantede tage, der både virker isolerende og opsuger en del regnvand, der således ikke skal bortledes på traditionel vis. 7.3 Eventuelle garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må udføres i træ eller i samme materialer som beboelsesbygninger, jf Der må opsættes solceller. De skal som udgangspunkt integreres helt i er bærebeslag tilladte, dog må der ikke fremstå en hældning på solceller, hvis 7.6 Der må ikke påsættes antenner og paraboler synlige fra offentligt tilgængelige arealer. 7.7 Vinduer og døre skal udføres i træ, aluminium eller alu/træ. 8 Ubebyggede arealer 8.1 De på kortbilag 2 anviste fælles grønne arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles friarealer for bebyggelsen. Der kan inden for området anlægges legeplads, opsættes bænke og lignende mindre anlæg. 8.2 Hegn i skel skal udføres som levende hegn. 8.3 Støjniveauet for støjfølsom bebyggelse nær vej må ikke oversige 55 dba (døgnækvivalent grænseværdi). 8.4 Den støjdæmpende foranstaltning skal etableres som en støjvold, et beplantningsbælte eller en kombination heraf ud mod Holbækvej. 8.5 på egen grund. 8.6 Terrænregulering over +/- 0,5 m skal godkendes af Slagelse Kommune. 8.7 Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap. Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe. 8.8 På ubebyggede arealer, herunder tilkørselsarealer og friarealer, må der ikke foretages henstilling af varer, affald, containere eller andet oplag. 13

14 9 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 9.1 En bebyggelse må først tages i brug når der er: byggelinier mv Servitutten fortrænges af lokalplanen ved endelig vedtagelse. meforsyning. foranstaltninger langs Holbækvej. 8. regnvand. Er de nævnte betingelser ikke opfyldt, inden bebyggelsen påbegyndes, kan der stilles krav om sikkerhedsstillelse for, at arbejderne udføres, inden bebyggelsen tages i brug. 10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens område Grunderejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af byrådet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og nedsivning af regnvand, når dette er etableret. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er forpligtet og berettiget til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer. 11 Ophævelse af servitutter og lokalplaner 11.1 Lokalplanområdet er omfattet af følgende servitut: 14

15 Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget i Slagelse byråd i henhold til 24 i lov om planlægning. Den 31. marts Endeligt vedtaget af Slagelse byråd i henhold til 27 i lov om planlægning. Den På byrådets vegne Stén Knuth / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 15

16

17 Kortbilag nr. 2 - Arealanvendelseskort Holbækvej 2 m Midlertidig vendeplads 2 m 2 m 2 m 18 m B 30 m A 22 m 17 m 18 m 2 m 2 m A 2 m 2 m 22 m 18 m 1 m A 22 m B 2 m 2 m 18 m A 22 m Midlertidig tilslutning Fælles P-pladser 30 m 17 m 2 m 43 Holbækvej 41 Signaturforklaring Vej Midlertidig Levende hegn Fælles grønt areal Lokalplanafgrænsning Byggefelt Vejbyggelinje P-plads KORTBILAG 2 Arealanvendelseskort Lokalplan nr Mål 1:1.000

18

19 Kortbilag nr. 3 - Illustrationsplan Holbækvej Midlertidig vendeplads 2 m P-Plads Midlertidig tilslutning Støjdæmpende foranstaltning Holbækvej KORTBILAG 3 Illustrationsplan Lokalplan nr. 1120

20 NOTAT Plan og Erhverv 19. februar 2014 Procedure ved MV screening I Lov om miljøvurdering af planer og programmer - (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der i Bilag 2 fastlagt kriterier der skal anvendes ved vurdering af om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (Vejledning nr af 18. juni 2006 Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer). Skema 1 Planens karakteristika I skemaet 1 gennemgås planens karakteristika og kendetegn ved indvirkning med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 1 Planens karakteristika, der navnlig skal tages hensyn til: Planens karakteristika (jf. Lovens bilag 2 pkt. 1), idet der navnlig tages hensyn til: relevant Ikke grad I mindre grad I større Bemærkninger I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler. Planen danner grundlag for et boligprojekt på grunden. Midlertidig tilkørsel til Holbækvej, som senere erstattes af en permanent tilkørsel i den vestlige del af lokalplanen. I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki. Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Planen baseres på igangværende helhedsplan for Tidselbjerget, der indeholder intentioner om bæredygtig udvikling for området som helhed. Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen.

21 Hvorvidt planen har relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse) Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område I skemaet 2 gennemgås planens kendetegn ved indvirkning og det berørte område med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område. Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: for planen Ikke relevant væsentlig Ikke påvirkning Væsentlig Bemærkninger Kulturarv Beskyttelseslinie for synlige fortidsminder Beskyttelseszone omkring landsbykirker Ener-fredninger af kirkeomgivelser Beskyttede sten- og jorddiger Beskyttede fortidsminder Kulturmiljø Kulturhistoriske landskabstræk Arkitektonisk arv Fredede bygningsværker Bevaringsværdige bygningsværker Bevaringsværdige sammenhænge Arkæologisk arv Synlige og usynlige fortidsminder Materielle goder Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign. Befolkningen Afstande til offentlig og privat service. Offentlige transportmuligheder Nærmeste busstoppested < 500 m fra lokalplanområdet. Opholdsarealer I igangværende helhedsplan for Tidselbjerget er der planlagt større bolignære opholdsarealer. Inden for lokalplanområdet 2/6

22 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: for planen Ikke relevant væsentlig Ikke påvirkning Væsentlig Bemærkninger planlægges endvidere for bolignære opholdsarealer. Tryghed, kriminalitet Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km fra Ringparken, der har ry for at være et problemområde. Områdets beliggenhed er fredelig imellem større landbrugsejendomme og tæt ved et af de to grønne områder i rammeplanen. Friluftsliv rekreative interesser I helhedsplanen for Tidselbjerget er der planlagt større bolignære opholdsarealer. Området ligger endvidere i umiddelbar nærhed af den lokale golfbane. Menneskers Sundhed Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, Der vil forekomme trafikstøj. refleksioner, lys mv. Trafiksikkerhed Der etableres en midlertidig tilkørsel til Holbækvej, der vil blive udskiftet af en permanent og mere sikker tilkørsel i den vestlige del af matr. 137, Slagelse Markjorder. Dette sker i takt med, at helhedsplanen for Tidselbjerget realiseres. Endvidere etableres et stisystem i den sydlige del af matriklen. Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø. Grønne områder, skovrejsning Området ligger i gangafstand til planlagt skovrejsningsområde mod vest. 3/6

23 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: for planen Ikke relevant væsentlig Ikke påvirkning Væsentlig Bemærkninger Luft Forurening: CO 2, SO 2,NO, partikler, VOC, støv, mm. Klimatiske faktorer Mikroklima Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning Vand Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for Området er udpeget som OSD. forurening Afledning af overfladevand fra befæstede Afledning skal ske efter LAR- arealer princippet, så mest muligt overfladevand behandles på egen grund. Recipientpåvirkning fra overfladevand Afledning af spildevand og rensning Afledning skal ske i henhold til Slagelse Kommunes Spildevandsplan Efter rensning af spildevand på renseanlæg vurderes påvirkningen ikke væsentlig. Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning Afledning skal ske i henhold til Slagelse Kommunes Spildevandsplan Efter rensning af spildevand på renseanlæg vurderes påvirkningen ikke væsentlig. Havmiljø Jordbund Risiko for forurening af jord. Forurenede grunde på vidensniveau I og II Flytning af jord Der vil eventuelt kunne ske jordflytning. Flytning og håndtering er reguleret i jordforureningsloven. Deponering af jord Råstoffer Deponi af affald Landskab 4/6

24 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: for planen Ikke relevant væsentlig Ikke påvirkning Væsentlig Bemærkninger Strandbeskyttelseslinie Sø- og åbeskyttelseslinie Skovbyggelinie Klitfrede arealer Kystnærhedszonen Landskabsfredninger Landskabskarakter Jordbalance i anlægsprojekter Arealforbrug til byudvikling Skovrejsning / Ophævelse af fredskov Visuel påvirkning Bebyggelsens omfang, højde og arkitektur samt arealets samlede disponering skal ske i hensyn til omgivelserne og eksisterende bebyggelse. Særligt skal der tages hensyn til anlæggets beliggenhed på bakket terræn. Fauna, Flora, Biologisk mangfoldighed Beskyttede naturtyper iht. Naturbeskyttelseslovens 3 (Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder, fuglebeskyttelsesområder) Rødlistede plante- og dyrearter samt øvrige fugle Spredningskorridorer og barrierer herfor Vildtreservater Sammenfatning af MV-screening af lokalplanen Der er tale om en meget lille udstykning på 8 boliger i byzone, som er beliggende på et areal, der i Slagelse Kommuneplans rammebestemmelser er udlagt til boligformål. Lokalplanområdets 5/6

25 planlagte anvendelse til boligformål vurderes derfor ikke at ville få en afgørende effekt på omgivelserne. På ovenstående baggrund afgøres det, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. 6/6

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere