B12. system. Symbolforklaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B12. system. Symbolforklaring"

Transkript

1 system da B12 7K61 B7K616 G3-3350/R08 B12 Læs markerede ændringer Revideret i februar 2013 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Symbolforklaring Bestillingsnummer Medicinsk udstyr til in vitrodiagnostik Lotnummer Udløbsdato Opbevares ved 2-8 C. Se brugsanvisningen. Kalibrator A-F Serienummer Kontrolnummer Gummimembran Fabrikant Lav, medium, høj kontrol (L, M, H) RV-celler Prøvekopper Ekstra skruelåg Reagenslot Fare: Fare for reproduktionsskader Advarsel: Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder natriumazid. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Advarsel: Alvorligt lokalirriterende Globalt varenummer Produceret i Irland Se afsnittet REAGENSER for nærmere oplysninger om de enkelte reagenssymboler. 1

2 BETEGNELSE ARCHITECT B12 ANVENDELSE ARCHITECT B12-analysen er en intrinsic factor-kemiluminescensmikropartikelanalyse til kvantitativ bestemmelse af vitamin B12 i humant serum og plasma på ARCHITECT i System. RESUME OG ANALYSEFORKLARING Vitamin B12 (B12), der hører til corringruppen, er en kofaktor ved omdannelse af methylmalonylkoenzym-a (Co-A) til succinyl-coa. B12 er ligeledes en kofaktor ved syntesen af metionin ud fra homocystein og indgår i dannelsen af myelin og er sammen med folat nødvendig for DNA-syntese. 1,2 Efter binding til et protein kaldet intrinsic factor, der produceres i maven, absorberes B12 fra kosten. Årsagerne til vitamin B12-mangel kan opdeles i tre kategorier: ernæringsbetinget mangel, malabsorptionssyndromer og andre gastrointestinale årsager. B12-mangel kan forårsage megaloblastær anæmi (MA), skader på nervesystemet og degeneration af rygmarven. Selv i mild grad forårsager B12-mangel skader på myelinskeden, der omgiver og beskytter nerverne, hvilket kan føre til perifer neuropati. De nerveskader, som B12-mangel forårsager, kan blive permanent invaliderende, hvis den underliggende lidelse ikke behandles. Mennesker med intrinsic factordefekter, som ikke bliver behandlet, udvikler efterhånden en megaloblastær anæmi i form af perniciøs anæmi (PA). 2 Forholdet mellem B12-niveauet og megaloblastær anæmi står ikke altid klart, eftersom nogle patienter med megaloblastær anæmi har normalt B12- niveau, mens andre med B12-mangel ikke lider af megaloblastær anæmi. På trods af sådanne komplikationer lider patienter med megaloblastær anæmi (f.eks. forhøjet middelcellevolumen (MCV)) ofte af B12- eller folatmangel i serum. 2,3 Den reelle frekvens af B12-mangel i befolkningen som helhed er ukendt, men den stiger med alderen. I et studie 4 viste laboratorieundersøgelser, at 15% af alle voksne over 65 år lider af B12-mangel. Et B12-niveau i serum, der ligger under referenceområdet, kan være tegn på, at B12-depoterne i vævet er ved at være udtømt. Et B12-niveau i den lave ende af referenceområdet er imidlertid ikke ensbetydende med, at B12-niveauet er i orden, og patienter med symptomer bør udredes ved at teste for holotranscobalamin, 5 homocystein og methylmalonsyre. 6,7 Lavt B12-niveau i serum ses bl.a. hos personer med jernmangel, under normal graviditet tæt på fødselsterminen, hos vegetarer, ved partiel gastrektomi/skade på ileum, cøliaki, orale kontraceptiva, ved parasitær konkurrence, pancreasinsufficiens, epilepsiterapi og i fremskreden alder. 2,8-10,11 Lidelser, der forbindes med forhøjet B12-niveau i serum, er nyreinsufficiens, leversygdom og myeloproliferative sygdomme. 8,12 ANALYSEPRINCIP ARCHITECT B12-analysen er en totrinsanalyse med automatisk prøveforbehandling til bestemmelse af forekomsten af B12 i humant serum og plasma og er baseret på teknologien for kemiluminescensmikropartikel immunanalyser (CMIA) med fleksible analyseprotokoller, kaldet Chemiflex. Prøven, forbehandlingsreagens 1, forbehandlingsreagens 2 og forbehandlingsreagens 3 blandes. En mængde af den forbehandlede prøve aspireres og overføres til en ny RV-celle. Den forbehandlede prøve, analysefortyndings opløsningen og paramagnetiske mikropartikler, der er coatet med intrinsic factor, blandes. Den mængde B12, der findes i prøven, binder til mikropartiklerne, som er coatet med intrinsic factor. I andet trin efter udført vask tilsættes acridinmærket B12-konjugat. Derefter tilsættes prætrigger- og triggeropløsning i reaktionsblandingen. Den deraf følgende kemiluminescerende reaktion måles i form af relative lysenheder (RLU). Mængden af B12 i prøven og mængden af RLU, som optikken i ARCHITECT i System påviser, er omvendt proportional. Se kapitel 3 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om systemet og analyseteknologien. REAGENSER Reagenssæt, 100/500 test BEMÆRK: Nogle reagenssæt kan ikke fås i alle lande eller til anvendelse på alle ARCHITECT i Systems. Kontakt venligst Abbotts ordrekontor for nærmere oplysninger. ARCHITECT B12 Reagent Kit (7K61) 1 flaske (6,6 ml pr. flaske til 100 test/27,0 ml pr. flaske til 500 test) mikropartikler, der er coatet med intrinsic factor (svin), i borat buffer med okseproteinstabilisatorer. Minimumskoncentration: 0,1% tørstof. Konserverings middel: antimikrobielle midler. 1 flaske (5,9 ml pr. flaske til 100 test/26,3 ml pr. flaske til 500 test) acridinmærket B12-konjugat i MES-buffer. Minimumskoncentration: 0,7 ng/ml. Konserveringsmiddel: ProClin. 1 flaske (10,0 ml pr. flaske til 100 test/51,0 ml pr. flaske til 500 test) B12-analysefortyndingsopløsning indeholdende boratbuffer med EDTA. Konserveringsmiddel: antimikrobielle midler. 1 flaske (27,0 ml pr. flaske til 100 test/50,4 ml pr. flaske til 500 test) B12-forbehandlingsreagens 1 indeholdende 1,0 N natriumhydroxid med 0,005% kaliumcyanid. 1 flaske (5,5 ml pr. flaske til 100 test/25,9 ml pr. flaske til 500 test) B12-forbehandlingsreagens 2 indeholdende alfa-monothioglycerin og EDTA. 1 flaske (5,5 ml pr. flaske til 100 test/25,9 ml pr. flaske til 500 test) B12-forbehandlingsreagens 3 indeholdende cobinamiddicyanid i boratbuffer med protein stabilisatorer (fjerkræ). Konserveringsmiddel: natriumazid. Analysefortyndingsopløsning ARCHITECT i Multi-Assay Manual Diluent (7D82-50) 1 flaske (100 ml) ARCHITECT i Multi-Assay Manual Diluent indeholdende fosfatbufferopløsning. Konserveringsmiddel: antimikrobielt middel. Andre reagenser ARCHITECT i Pre-Trigger Solution Prætriggeropløsning indeholdende 1,32% (w/v) hydrogenperoxid. ARCHITECT i Trigger Solution Triggeropløsning indeholdende 0,35 N natriumhydroxid. ARCHITECT i Wash Buffer Vaskebuffer indeholdende fosfatbufferopløsning. Konserveringsmidler: antimikrobielle midler. VIGTIGE FORHOLDSREGLER Til in vitro-diagnostisk brug Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Sikkerhedsforanstaltninger VIGTIGT: Brug af dette produkt kræver håndtering af humane prøver. Det anbefales, at alt materiale af human oprindelse betragtes som potentielt smittefarligt og håndteres i overensstemmelse med det amerikanske arbejdsmiljø institut OSHA's standard Bloodborne Pathogens. 13 Biosafety Level 2 14 eller andre gældende sikkerhedsforanstaltninger for biologisk materiale 15,16 bør anvendes ved håndtering af materiale, der indeholder eller mistænkes for at indeholde smittefarlige stoffer. 2

3 Følgende advarsler og forholdsregler gælder for disse komponenter: Mikropartikler Analysefortyndingsopløsning Forbehandlingsreagens 3 FARE: Indeholder natriumborat. H360 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. P201 Indhent særlige anvisninger før brug. P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Følgende advarsler og foranstaltninger gælder for denne komponent: Forbehandlingsreagens 2 ADVARSEL: Indeholder monotioglycerin. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P264 Vask hænderne grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. P305+P351 +P338 P337+P313 P302+P352 P332+P313 P362 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Følgende advarsler og foranstaltninger gælder for denne komponent: Forbehandlingsreagens 1 FARE: Indeholder natriumhydroxid. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H290 Kan ætse metaller. P234 Opbevares kun i den originale beholder. P260 Indånd ikke tåge/damp/spray. P264 Vask hænderne grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. P301+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl +P331 munden. Fremkald IKKE opkastning. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351 +P338 P303+P361 +P353 P363 P310 P390 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/brus huden med vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Absorber udslip for at undgå materielskade. Følgende advarsler og foranstaltninger gælder for denne komponent: Konjugat ADVARSEL: Indeholder methylisothiazoloner. H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion. P261 Undgå indånding af tåge/damp/spray. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Forbehandlingsreagens 3 indeholder natriumazid. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en Sikkerhedsdatablade er til rådighed på eller kan fås ved henvendelse til kundeservice. Se kapitel 8 i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om sikker bortskaffelse af natriumazid og en detaljeret beskrivelse af sikkerhedsforanstaltningerne ved brug. 3

4 Forholdsregler ved anvendelse Anvend ikke reagenssæt, hvor udløbsdatoen er overskredet. Bland ikke reagenser med andre reagenser fra samme eller andre reagenssæt. Før ARCHITECT B12-reagenssættet placeres i systemet første gang, skal flasken med mikropartikler blandes grundigt for at få mikropartikler, som har bundfældet sig under transporten, til at resuspendere. For anvisninger vedrørende blanding af mikropartikler henvises til afsnittet PROCEDURE, Analyseprocedure i denne brugsanvisning. Gummimembran SKAL anvendes for at undgå fordampning og kontaminering og for at sikre reagensernes holdbarhed. Hvis ikke gummimembran anvendes som anført i denne brugsanvisning, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Hvis B12-forbehandlingsreagens 1 udsættes for længerevarende kontakt med luft, kan dette nedsætte ydeevnen. Brug rene handsker for at undgå kontaminering, når der sættes gummimembran på en åben reagensflaske. Når den åbne reagensflaske er forsynet med en gummimembran, må flasken ikke vendes, da dette vil medføre udsivning af reagens, hvilket vil kunne have indflydelse på testresultaterne. Med tiden vil tilbagebleven væske kunne tørre fast på gummimembranen. Der vil typisk være tale om indtørrede salte, der ikke har nogen betydning for analysen. Se kapitel 7 i ARCHITECT-brugermanualen for en nærmere beskrivelse af forholdsreglerne ved betjening af systemet. Opbevaring ARCHITECT B12-reagenssættet skal opbevares ved 2-8 C i oprejst stilling og kan anvendes, straks efter at det er fjernet fra køl (2-8 C). Reagenserne er holdbare indtil udløbsdatoen, hvis de opbevares og håndteres efter forskrifterne. ARCHITECT B12-reagenssættet kan opbevares i ARCHITECT i System i højst 30 dage, hvorefter det skal kasseres. Se kapitel 5 i ARCHITECTbrugermanualen for oplysninger om styring af reagensholdbarhed i systemet. Reagenserne kan opbevares i eller uden for ARCHITECT i System. Hvis reagenserne fjernes fra systemet, bør de opbevares oprejst ved 2-8 C (med gummimembran og nyt skruelåg). Det anbefales i så fald at placere dem i de originale bakker og æsker, hvori de står korrekt. Hvis flasken med mikropartikler ikke står oprejst (forsynet med gummimembran) på køl uden for systemet, skal reagenssættet bortskaffes. Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om udtagning af prøver. Indikation af reagenshenfald Hvis en kontrolværdi ligger uden for det specificerede område, kan dette være et tegn på reagenshenfald eller procedurefejl. Tilhørende test resultater er ugyldige, og prøverne skal testes igen. Rekalibrering kan være påkrævet. Se kapitel 10 i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om fejlfinding. INSTRUMENTPROCEDURE ARCHITECT B12-analysefilen skal installeres på ARCHITECT i System fra en ARCHITECT i Assay CD-ROM, inden analysen udføres. Se kapitel 2 i ARCHITECT-brugermanualen for nærmere oplysninger om installation af analysefil samt om visning og ændring af analyseparametre. Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om udskrivning af analyseparametre. Se ARCHITECT-brugermanualen for en detaljeret beskrivelse af systemprocedurer. Standardresultatenheden for ARCHITECT B12-analysen er pg/ml. Det er muligt at vælge en anden resultatenhed, pmol/l. Dette gøres ved at ændre analyseparametret Result Concentration Units til pmol/l. Systemet benytter omregningsfaktor 0,7378. PRØVETAGNING OG KLARGØRING Følgende prøverørstyper blev verificeret til anvendelse med ARCHITECT B12-analysen: Glas Plastik Serum Serum Serumseparator Litiumheparinplasmaseparator Natriumheparin Dikalium-EDTA ARCHITECT i System kontrollerer ikke prøvetypen. Det er brugerens opgave at kontrollere, at den korrekte prøvetype anvendes til ARCHITECT B12-analysen. Forhod vedrørende prøvemateriale Anvend ikke prøver, der er: varmeinaktiverede puljede hæmolyserede tydeligt mikrobielt kontaminerede Ydeevnen er ikke fastlagt på baggrund af andre kropsvæsker end humant serum og plasma. For at opnå de mest præcise resultater bør serum- og plasmaprøver være fri for fibrin, røde blodlegemer og andre udfældninger. Serumprøver udtaget fra patienter i antikoagulant eller trombolytisk behandling kan indeholde fibrin på grund af ufuldstændig koagulation. Vær forsigtig ved håndtering af patientprøver for at undgå krydskontaminering. Det anbefales at bruge engangspipetter eller -pipettespidser. Undersøg alle prøver for bobler for at få de bedst mulige resultater. Fjern alle bobler med en rørepind, inden analysen påbegyndes. Anvend en ny rørepind til hver prøve for at undgå krydskontaminering. Klargøring Følg fabrikantens brugervejledning for serum- og plasmaprøvetagningsrør. Passiv separation ved henstand er ikke tilstrækkelig til prøveforberedelse. Bland optøede prøver grundigt ved at vortexe dem ved lav hastighed eller ved at vende dem 10 gange. Kontrollér prøverne visuelt. Hvis en lagdeling kan konstateres, skal prøverne vendes yderligere, indtil de er synligt homogene. For at sikre overensstemmende resultater skal prøver overføres til et centrifugerør og centrifugeres ved > RCF (relativ centrifugalkraft) i 10 minutter, inden analysen påbegyndes, hvis de indeholder fibrin, røde blodlegemer eller andre udfældninger de har været nedfrosset og optøet. Centrifugerede prøver med et lipidlag i overfladen skal overføres til en prøvekop eller et sekundært rør. Sørg for, at kun den klare del af prøven og ikke det lipæmiske materiale overføres. Overfør den klare del af prøven til en prøvekop eller et sekundært rør ved testning. Opbevaring Prøverne skal opbevares enten sammen med eller adskilt fra koaglet, de røde blodlegemer eller separatorgelen i op til 3 dage ved stuetemperatur eller op til 7 dage ved 2-8 C. Hvis testningen først udføres efter mere end 3 dage for prøver, der opbevares ved stuetemperatur, eller efter mere end 7 dage for prøver, der opbevares ved 2-8 C, skal serum eller plasma separeres fra koaglet, de røde blodlegemer eller separatorgelen og opbevares ved -20 C eller koldere. Undgå mere end tre nedfrysnings-/optøningscyklusser. Forsendelse Det anbefales at fjerne prøverne fra koaglet, gelen eller de røde blodlegemer inden forsendelse. Ved forsendelse skal prøverne pakkes og mærkes i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler for transport af kliniske prøver og smittefarlige stoffer. Prøverne kan forsendes frosset (på tøris) ved -20 C eller koldere. Der bør ikke afviges fra ovennævnte opbevaringsregler. 4

5 PROCEDURE Medfølgende produkter 7K61 ARCHITECT B12 Reagent Kit Nødvendigt tilbehør og udstyr System ARCHITECT B12-analysefilen fra: System e-assay CD-ROM, der findes på System Assay CD-ROM 7K61-01 ARCHITECT B12 Calibrators 7K61-10 ARCHITECT B12 Controls 7D82-50 ARCHITECT i Multi-Assay Manual Diluent Pipetter eller pipettespidser (valgfrit) Se kapitel 9 i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om nødvendigt udstyr til brug ved vedligeholdelsesprocedurer. Analyseprocedure Før ARCHITECT B12-reagenssættet placeres i systemet første gang, skal flasken med mikropartikler blandes grundigt for at få mikropartikler, som har bundfældet sig under transporten, til at resuspendere. Når mikropartiklerne er blevet placeret i systemet første gang, er der ikke behov for yderligere blanding. Vend flasken med mikropartikler 30 gange. Kontrollér, at mikropartiklerne er resuspenderet i flasken. Hvis der stadig sidder mikropartikler fast i flasken, skal flasken vendes, indtil mikropartiklerne er helt resuspenderet. Skru låget af, når mikropartiklerne er resuspenderet, og kassér det. Tag en gummimembran ud af posen. Brug rene handsker. Sæt forsigtigt gummimembranen fast på flaskeåbningen. Hvis mikropartiklerne ikke kan resuspenderes, MÅ DE IKKE ANVENDES. Kontakt Abbotts kundeservice. Anbring ARCHITECT B12-reagenssættet i ARCHITECT i System. Kontrollér, at alle nødvendige reagenser forefindes. Kontrollér, at alle reagensflasker er forsynet med en gummimembran. Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om isætning af reagenser. Bestil evt. kalibrering. Se kapitel 6 i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om bestilling af kalibrering. Bestil testene. Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om bestilling af patientprøver, kalibratorer og kontroller samt generelle betjeningsprocedurer. Prøvekoppens minimumsvolumen beregnes af systemet og fremgår af bestillingsudskriften (Order List Report). Der må højst udføres 10 gentagelser fra samme prøvekop. For at reducere følgen af fordampning skal det kontrolleres, at der er nok prøvemateriale i prøvekoppen, inden testen køres. Hasteprøver: 87 µl til den første B12-test plus 37 µl til hver yderligere B12-test fra samme prøvekop 3 timer i systemet: 150 µl til den første B12-test plus 37 µl til hver yderligere B12-test fra samme prøvekop > 3 timer i systemet: Udskift med en frisk prøve (patientprøver, kontroller og kalibratorer). Ved brug af primære og sekundære rør bør prøvemåler anvendes for at sikre, at der er nok prøvemateriale. Klargør kalibratorer og kontroller. Bland ARCHITECT B12-kalibratorer og -kontroller ved at vende dem forsigtigt inden anvendelse. For at opnå de nødvendige mængder af ARCHITECT B12- kalibratorer og -kontroller holdes flaskerne lodret, mens 3 dråber af hver kalibrator eller 3 dråber af hver kontrol dispenseres ned i de respektive prøvekopper. Isæt prøverne. Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om isætning af prøver. Tryk på RUN. 5 For at opnå optimal ydeevne er det vigtigt at følge procedurerne for rutinevedligeholdelse i kapitel 9 i ARCHITECT-brugermanualen. Udfør vedligeholdelsesprocedurerne hyppigere, hvis det kræves af laboratoriets procedurer. Prøvefortyndingsprocedurer Prøver med en B12-værdi, der overstiger 2000 pg/ml (1476 pmol/l), markeres med koden >2000, hvis der arbejdes med pg/ml ( >1476, hvis der arbejdes med pmol/l), og kan fortyndes ved hjælp af enten den automatiske eller den manuelle fortyndingsprocedure. Hvis den automatiske fortyndingsprocedure anvendes, udfører systemet en 1:3-fortynding af prøven. Systemet anvender denne fortyndingsfaktor til automatisk at beregne prøvens koncentration før fortynding. Dette resultat vil blive afgivet. Manuelle fortyndinger bør foretages som følger: Den anbefalede fortynding til B12 er 1:4. Til en 1:4-fortynding tilsættes 100 μl patientprøve til 300 μl ARCHITECT i Multi-Assay Manual Diluent (7D82-50). Den anbefalede fortynding for prøver, der gentagne gange (2 eller flere) genererer fejlkoden 3350 Unable to process test-aspiration error for (Sample Pipettor) at (RV 24), er 1:2. Til en 1:2-fortynding tilsættes 100 μl patientprøve til 100 μl ARCHITECT i Multi-Assay Manual Diluent (7D82-50). Det er brugerens opgave at indtaste fortyndingsfaktoren på skærmbilledet til bestilling af patientprøver eller kontroller. Systemet anvender denne fortyndingsfaktor til automatisk at beregne prøvens koncentration før fortynding. Dette resultat vil blive afgivet. Resultatet før anvendelse af fortyndingsfaktor skal være over 83 pg/ml (61 pmol/l). Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om bestilling af fortyndinger. Kalibrering For at udføre en ARCHITECT B12-kalibrering skal kalibratorerne A-F testes i dobbeltbestemmelse. Kalibratorer bør håndteres som hasteprøver. Kalibreringsområde: pg/ml ( pmol/l). En enkelt prøve af hvert kontrolniveau skal testes for at evaluere analysens kalibrering. Bestil kontroller som beskrevet ovenfor. Kontrollér, at kontrolværdierne ligger inden for de koncentrationsområder, der er anført i brugsanvisningen. Når en ARCHITECT B12-kalibrering er godkendt og gemt, kan alle efterfølgende prøver testes uden yderligere kalibrering, medmindre: Et reagenssæt med et nyt lotnummer tages i brug. Kontrollerne ligger uden for det specificerede område. PROCEDURER FOR KVALITETSKONTROL For at overholde kontrolkravene til ARCHITECT B12-analysen bør alle kontrolniveauerne testes i enkeltbestemmelse 1 gang i døgnet på kørselsdage. Der kan testes yderligere kontroller i henhold til lokale og/ eller nationale forskrifter, akkrediteringskrav og laboratoriets kvalitetskontrolprogram. Kontrolværdierne skal ligge inden for de områder, der er anført i brugsanvisningen til kontrollerne. Hvis et kontrolresultat ligger uden for det angivne område, skal alle testresultater, der er genereret siden de sidste acceptable kontrolresultater, evalueres for at fastslå, om testresultaterne er påvirket i negativ retning. Negativt påvirkede testresultater er ugyldige, og de pågældende prøver skal testes igen. Se kapitel 10 i ARCHITECTbrugermanualen for oplysninger om fejlfinding. Verifikation af analysens dokumenterede egenskaber Se appendiks B i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om fremgangsmåde til verifikation af analysens dokumenterede egenskaber. ARCHITECT B12-analysen tilhører metodegruppe 1. RESULTATER Til beregning af kalibreringskurven anvender ARCHITECT B12-analysen en logistisk 4-parameterdatareduktionsmetode (4PLC, Y-vægtet). Andre resultatenheder Standardresultatenheden for ARCHITECT B12-analysen er pg/ml. Hvis resultatenheden pmol/l vælges, benytter systemet omregningsfaktor 0,7378. Omregningsformel: (Koncentration i pg/ml) x (0,7378) = pmol/l (Koncentration i pmol/l) / (0,7378) = pg/ml

6 Flag Nogle resultater har meddelelser i flagfeltet. Se kapitel 5 i ARCHITECTbrugermanualen for en beskrivelse af de flag, der kan forekomme i dette felt. PROCEDUREBEGRÆNSNINGER Til diagnostisk brug bør resultaterne anvendes sammen med andre data, som f.eks. symptomer, resultater fra andre analyser, kliniske indtryk, osv. Diagnosen B12-mangel kan ikke udelukkende baseres på B12-niveauet i serum eller plasma. For patienter med hæmatologiske eller neurologiske symptomer anbefales det, at der foretages yderligere test for folinsyre, blokerende antistoffer mod intrinsic factor, holotranscobalamin, 5 homocystein og/eller methylmalonsyre. 6,7 Hvis B12-resultaterne ikke stemmer overens med den kliniske udredning, anbefales det at foretage yderligere test for at konfirmere resultatet. Det er påvist, at hæmolyse udviser negativ interferens i denne B12- analyse. Hæmolyserede prøver bør ikke analyseres. Prøver med høj proteinkoncentration kan gentagne gange (2 eller flere) generere fejlkoden 3350 Unable to process test-aspiration error for (Sample Pipettor) at (RV 24) og bør ved kvantitering fortyndes 1:2 med den automatiserede eller manuelle fortyndingsprocedure. Heterofile antistoffer og reumafaktor (RF) i humant serum kan reagere med reagensimmunglobuliner og dermed interferere med in vitro-immunanalyser. 17 Patienter, som ofte er i kontakt med dyr eller serumprodukter fra dyr, kan have tendens til denne interferens, og afvigende værdier kan ses. Yderligere oplysninger kan være påkrævet til diagnosticering. Analysen er beregnet til test af humant serum og plasma. Prøver, der er testet i andre matricer, giver muligvis ikke præcise resultater. Se afsnittet PRØVETAGNING OG KLARGØRING i denne brugsanvisning for oplysninger om prøvebegrænsninger. FORVENTEDE VÆRDIER Normale B12-værdier Det anbefales, at det enkelte laboratorium fastsætter sit eget referenceområde, som, afhængigt af geografiske, patientrelaterede, ernærings- og miljømæssige faktorer, kan være unikt for den pågældende population. Der blev foretaget et studie baseret på retningslinjerne i Clinical and Laboratory Standards Institutes (CLSI) dokument C28-A2. 18 Serumprøver fra 143 individer med normale middelcellevolumen-, homocystein- og folatværdier blev analyseret for B12 med ARCHITECT B12-analysen. B12-koncentrationsområdet for denne population var 141 til > 1218 pg/ ml (104 til > 899 pmol/l) med en middelværdi på 407 pg/ml (300 pmol/l). De centrale 95% af prøvepopulationen er defineret nedenfor: Forventet område pg/ml ( pmol/l) B12-gråzoneresultater Niveauer over 300 eller 400 pg/ml (221 eller 295 pmol/l) forbindes sjældent med hæmatologiske eller neurologiske sygdomme forårsaget af B12- mangel. Yderligere testning anbefales for symptomatiske patienter med B12-niveauer mellem 100 og 300 pg/ml (74 og 221 pmol/l) (hæmatologiske abnormiteter) og mellem 100 og 400 pg/ml (74 og 295 pmol/l) (neurologiske abnormiteter). 6,7 YDEEVNE Analyseresultater fra de enkelte laboratorier kan afvige fra dataene i følgende studier. Præcision ARCHITECT B12-analysen er udviklet til at have en total CV på 11% for koncentrationer, der svarer til kontrollerne Low, Medium og High (lav, medium, høj). Der blev gennemført et 20 dages præcisionsstudie af ARCHITECT B12-analysen baseret på retningslinjerne i CLSI's dokument EP5-A2. 19 Testningen blev gennemført hos Abbott Laboratories med tre ARCHITECT B12-analysereagenslot, to kalibratorlot, et kontrollot og to instrumenter. Fire niveauer af kontroller og paneler blev analyseret i tre gentagelser to gange om dagen i 20 dage. Dataene er vist i følgende tabel. Instrument Prøve n Middelværdi (pg/ml) Intraseriel kørsel Intern laboratoriepræcision (total) SD %CV SD %CV 1 Serumpanel ,6 4,8 16,3 6,2 Lav kontrol ,8 5,6 16,7 6,8 Mellemkontrol ,3 3,4 16,8 4,0 Høj kontrol ,0 4,0 38,9 4,4 2 Serumpanel ,6 4,7 13,3 5,4 Lav kontrol ,4 4,3 12,9 5,4 Mellemkontrol ,3 3,3 15,5 3,8 Høj kontrol ,9 2,7 29,7 3,4 Nøjagtighed i henhold til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Der blev gennemført et studie for at evaluere præcisionen af ARCHITECT B12-analysen ved hjælp af Verdenssundhedsorganisationens internationale standard 03/178 for B12. Analysen havde et udsving på -3,6% i forhold til målværdien på 480 pg/ml (354 pmol/l). Sensitivitet Sensitivitet defineres som blindværdigrænsen, detektionsgrænsen og kvantiterings grænsen for ARCHITECT B12-analysen. Analysen er udviklet til at have en kvantiteringsgrænse på 150 pg/ml ( 111 pmol/l). Et studie baseret på retnings linjerne i CLSI's dokument EP17-A 20 viste en blindværdigrænse på 83 pg/ ml (61 pmol/l), en detektionsgrænse på 125 pg/ml (92 pmol/l) og en kvantiterings grænse på 125 pg/ ml (92 pmol/l). Specificitet ARCHITECT B12-analysen er udviklet til at have en interferens (differens), der er mindre end analysens detektionsgrænse med cobinamid, som er et B12-analog stof. ARCHITECT B12-analysens specificitet blev bestemt ud fra undersøgelser af kryds reaktivitet med cobinamid. En human serum prøve på cirka 230 pg/ml (168 pmol/l) blev tilsat cobinamid med en koncentration på 9000 pg/ml, og den resulterende interferens blev målt til 4 pg/ml (3 pmol/l). Interferens Ved nedenstående koncentrationer gav bilirubin (konjugeret og ikkekonjugeret), total protein og triglycerider mindre end 10% interferens med ARCHITECT B12-analysen for lave prøver (koncentrationsområde: 150 pg/ml til 250 pg/ml (111 pmol/l til 184 pmol/l)) og høje prøver (koncentrationsområde: > 500 pg/ml (> 369 pmol/l)): Bilirubin < 25,1 mg/dl Total protein < 12 g/dl Triglycerider < 3325 mg/dl Hæmolyserede prøver bør ikke analyseres. Se afsnittet PROCEDUREBEGRÆNSNINGER i denne brugsanvisning. 6

7 Korrelationsdata Der blev gennemført et studie baseret på retningslinjerne i CLSI's dokument EP9-A serumprøver blev testet for at bestemme B12 med ARCHITECT B12-analysen og et kommercielt tilgængeligt diagnostisk sæt. Prøvetestningen er vist i nedenstående tabel.* Abbott ARCHITECT B12 vs. AxSYM B12 Korrelationskoefficient Metode Antal prøver Skæring Hældning Lineær regression 329-2,05 1,01 0,99 ved mindste kvadraters metode Lineær Passing ,96 0,95 0,99 Bablok-regression 22 I denne evaluering lå de testede serumprøver i området 113 til 2769 pg/ ml (83 til 2043 pmol/l) med ARCHITECT B12-analysen og fra 93,5 til 2655,8 pg/ml (69,1 til 1959,5 pmol/l) med sammenligningsanalysen. * Repræsentative data. Resultater på de enkelte laboratorier kan afvige fra disse data. BIBLIOGRAFI 1. Lee DSC, Griffiths BW. Human Serum Vitamin B12 Assay Methods - A Review. Clin Biochem 1985; 18: Chararin I. Megaloblastic Anemia, Cobalamin and Folate. J Clin Pathol 1987; 40: Beuerlein FJ. Testing Strategies for Anemias. Lab Mgmnt 1988; Dec: Pennypacker LC, Allen RH, Kelly JP et al. High Prevalence of Cobalamin Deficiency in Elderly Outpatients. J Am Geriatr Soc 1992;40: Obeid R, Herrmann W. Holotranscobalamin in laboratory diagnosis of cobalamin deficiency compared to total cobalamin and methylmalonic acid. Clin Chem Lab Med 2007; 45(12): Klee GC. Cobalamin and Folate Evaluation: Measurement of Methylmalonic Acid and Homocysteine vs. Vitamin B12 and Folate. Clin Chem 46; 2000: Snow CF. Laboratory Diagnosis of Vitamin B12 and Folate Deficiency: A Guide for the Primary Care Physician. Arch Intern Med. 1999; 159: Beck WS. Biological and Medical Aspects of Vitamin B12. In: Dolphin D, editor. B12 Volume 2, Biochemistry and Medicine. New York: Wiley Interscience, Carethers M. Diagnosing Vitamin B12 Deficiency, A Common Geriatric Disorder. Geriatrics 1988; 43(3): Herbert V. Five Possible Causes of All Nutrient Deficiency: Illustrated by Deficiencies of Vitamin B12 and Folic Acid. Am J Clin Nutr 1973; 26: Dahele A, Ghosh S. Vitamin B12 Deficiency in Untreated Celiac Disease. Am J Gastroenterol. 2001; 96: Pratt JJ, Woldring MG. Radioassay of Vitamin B12 and Other Corrinoids. Methods Enzymol 1982; 84: US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part , Bloodborne pathogens. 14. US Department of Health and Human Services. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. 5th ed. Washington, DC: US Government Printing Office; December World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline Third Edition. CLSI Document M29-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; Boscato LM, Stuart MC. Heterophilic antibodies: a problem for all immunoassays. Clin Chem 1988;34: Clinical and Laboratory Standards Institute. How to Define and Determine Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guideline - Second Edition. CLSI Document C28-A2. Wayne, PA: CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline-Second Edition. CLSI document EP5-A2. Wayne, PA: CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute. Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation: Approved Guideline. CLSI Document EP17-A. Wayne, PA:, CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline- Second Edition. CLSI document EP9-A2. Wayne, PA: CLSI, Passing H, Bablok W. A New Biometrical Procedure for Testing the Equality of Measurements from Two Different Analytical Methods. J Clin Chem Clin Biochem. 1983; 21: ARCHITECT, AxSYM og Chemiflex er varemærker tilhørende Abbott Laboratories i visse jurisdiktioner. ProClin tilhører den respektive ejer. Abbott Ireland Diagnostics Division Lisnamuck, Longford Co. Longford Ireland Februar , 2013 Abbott Laboratories 7

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59 system da Ferritin 7K59 B7K596 49-4808/R04 Ferritin Ændringer er markeret Maj 2010 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com.

Læs mere

system Symbolforklaring

system Symbolforklaring system Total β-hcg da Total β-hcg 7K78 B7K786 G4-3636/R13 Læs markerede ændringer Revideret i marts 2014 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Estradiol. system. Symbolforklaring. Estradiol

Estradiol. system. Symbolforklaring. Estradiol system da Estradiol 7K72 B7K726 G4-3524/R05 Estradiol Læs markerede ændringer Revideret i juli 2013 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Total PSA. da Total PSA. system. Symbolforklaring

Total PSA. da Total PSA. system. Symbolforklaring system Total PSA da Total PSA 7K70 B7K706 G2-8855/R03 Ændringer er markeret Revideret i juni 2012 Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

G / R07 B2K486. ARCHITECT T-Uptake. T-Uptake 2K48 2K K48-25

G / R07 B2K486. ARCHITECT T-Uptake. T-Uptake 2K48 2K K48-25 ARCHITECT T-Uptake Læs markerede ændringer: Revideret i februar 2015. 2K48-20 2K48-25 da T-Uptake 2K48 G5-1650 / R07 B2K486 Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02 BILE ACIDS BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK: Ændringer er

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

En undersøgelse af hæmolytisk interferens på analyserne Folat, vitamin B12 og Lactat dehydrogenase på Architect fra Abbott.

En undersøgelse af hæmolytisk interferens på analyserne Folat, vitamin B12 og Lactat dehydrogenase på Architect fra Abbott. En undersøgelse af hæmolytisk interferens på analyserne Folat, vitamin B12 og Lactat dehydrogenase på Architect fra Abbott. Professionsbachelorprojekt Udarbejdet af: Maria Dam Jensen, 142598 Antal tegn:

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL DIRECT LDL Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Læs markerede ændringer. Revideret i december 2012

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. da ULTRA HDL 3K33 B3K3W6 G3-3245/R02 ULTRA HDL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan Ultra HDL-analysen køres på ARCHITECT c System. Læs markerede ændringer. Revideret i september 2012

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Side 1 of 1 Udstedelsesdato: 4 December, 2014 1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR Produktnavn Restore Anvndelse Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Firmanavn Cafetto Adresse 12 Coglin Street,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1 Natronlud 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: da Produktnavn: Varetype: Natronlud 27,65% Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej 2C 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefax: Ansvarlig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491)

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) SIKKERHEDSDATABLAD 13.07.2010 ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) Kittet indeholder: - Reagens 1: Coated Strip (ref 15001) - Reagens 2: Anti-AT-Peroxidase (ref 15005) - Reagens 3: TMB (ref 15124) - Reagens

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Bente Nesting Kemiingeniør / Rådgiver A day with Bureau Veritas (video) Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV106 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV106 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) Indtagelse : Skyl munden. Søg læge hvis nødvendigt. 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler : Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 34 Ed: 2003-09-02 Team Wash Produktnavn Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) Producentens varenummer: TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet klæbestof Identifikation

Læs mere