Dagsorden for bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010 (er i bygning D hvor de seneste bestyrelsesmøder er holdt) Bestyrelsen Nanna Ferslev (NAF), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Rektors refleksioner efter de første 50 dage Orientering om 1. trimester regnskab og forecast og beslutning om ændring af resultatmål for Beslutning om omlægning af lån Godkendelse af tilføjelse til UCSJ s koncernstrategi Beslutning om rektors resultatlønskontrakt Præsentation af MOOC konceptet og perspektiver Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /13

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 2/13

3 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Sagsfremstilling Nyhedsbrev for maj/juni udgør rektors meddelelser (bilag 1). Hans Stige orienterer om hhv. generalforsamling og årsmøde i Danske Professionshøjskoler den maj samt møde den 29. maj med sygehusdirektør for Roskilde og Køge Sygehuse Henrik Villadsen. Referat af forretningsudvalgsmødet den 4. juni fremgår af bilag Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 2.3 Bilag Bilag 2.1 Nyhedsbrev Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgsmødet den 4. juni /13

4 3. Rektors refleksioner efter de første 50 dage 3.1 Sagsfremstilling Der er afsat 45 minutter. Camilla Wang orienterer om hendes første to måneder i organisationen; hvilke refleksioner har hun gjort sig, hvilke overvejelser gør hun sig og hvad har hun fokus på. Præsentation fremgår af bilag 1. Dernæst er der afsat tid til dialog mellem bestyrelsen og Camilla Wang. 3.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager en drøftelse med udgangspunkt i rektors oplæg. 3.3 Bilag Bilag 3.1 Camilla Wangs præsentation 4/13

5 4. Orientering om 1. trimester regnskab og forecast og beslutning om ændring af resultatmål for Sagsfremstilling Budgetopfølgningen efter 1. trimester 2015 tager udgangspunkt i budgettet for 2015, som blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 17. december Budgetopfølgningen efter 1. trimester giver anledning til en korrektion af forventningerne til årets resultat. Der forventes et samlet overskud på 4,5 mio. kr. efter indregning af kendte budgetafvigelser i forecast1. Forskningsaktiviteterne er fra 2015 steget markant, så konsekvensen af den ændrede håndtering af Frascatimidler slår igennem på årets resultat. Der er tale om et regnskabsteknisk merforbrug, hvor der trækkes på tidligere års overskud, og det er i realiteten en positiv tendens, at forskningsaktiviteterne er steget i volumen. Det skal bemærkes, at der er et indtægtsfald som følge af en mindre STÅ produktion grundet større frafald end der er budgetlagt med. Det opvejes af andre indtægter, så det samlede indtægtsgrundlag kun påvirkes af en dispositionsbegrænsning udmeldt af ministeriet i juni måned Påvirkningen af årets resultat skyldes således primært af to væsentlige forhold: 1) Konsekvensen af en praksisændring i håndtering af Frascatimidler til forskning og udvikling, som Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemførte sidste år. Dette påvirker årets resultat med - 7,5 mio. kr. 2) Virkningen af en yderligere besparelse (dispositionsbegrænsning) bebudet af Finansministeriet. Den konkrete besparelse er endnu ikke oplyst, men UCSJ anslår, at det vil medføre en yderligere indtægtsreduktion med op til 3,9 mio. kr. Heraf er der i forecast1 kalkuleret med en påvirkning af årets resultat med - 3,0 mio. kr. og det forventes, at det er muligt at finde residualen igennem effektiviseringer i løbet af året. Forventningen til årets resultat fremgår af nedenstående tabel. Mio. kr. 1 tri- Budget Forecast Afvigelse, Regnskab Regnskab mester , 2015 PCT regnskab 2015 Indtægter 188,2 551,7 549,8 0% 495,6 571,2 Personaleomkostninger ,0 353,8-364,3 3% -301,4-343,0 Driftsomkostninger -37,1-155,5-154,6-1% -135,0-139,3 Finansielle omkostninger -1,4-8,6-7,6-11% -10,5-19,1 Afskrivninger -6,1-18,8-18,8-0% -29,6-19,2 Resultat 32,6 15,0 4,5-70% 19,1 50,6 Økonomien for UCSJ er stadig stærk, men udviklingen i indtægterne vedrørende STÅ produktionen skal monitoreres. Det skal yderligere bemærkes, at likvidteten ser særdeles sund ud, hvilket fremgår af nedenstående graf. 5/13

6 Af bilag 1 fremgår 1. trimester 2015 Regnskab og forecast. 4.2 Indstilling Rektor indstiller, at: bestyrelsen tager trimesteropfølgning og forecast1 for 2015 til efterretning ud af den udmeldte besparelse (dispensationsbegrænsning) på 1% reduceres overskudsmålet med 3,0 mio. kr. og evt. residual håndteres igennem effektiviseringer i løbet af året. bestyrelsen godkender, at UCSJ justerer det samlede overskudsmål til 4,5 mio. kr. for Bilag Bilag trimester 2015 Regnskab og forecast 6/13

7 5. Beslutning om omlægning af lån 5.1 Sagsfremstilling Som opfølgning på bestyrelsesmøde i marts, herunder opfølgning på rentestrategi og låneomlægning m.m. har UCSJ den 23. april haft møde med Nykredit. I revisionsprotokollatet er der en anbefaling om, at vi kigger på om det kan betale sig at omlægge hele låneporteføljen. Som udgangspunkt vil det med den aktuelle dagskurs koste UCSJ omkring 30 mio. kr. at omlægge hele låneporteføljen på en gang. Nykredit vil ikke anbefale dette, da UCSJ i forhold til den vedtagne rentestrategi er meget godt dækket ind. I stedet for foreslår Nykredit at omlægge det sidst optagne fast forrentede 3,5% lån på 25 mio. kr. til 2,0% fast forrentet, da kursen på 2,0% fast forrentet obligationslån er gunstig. Ved omlægning til 2,0% fast forrentet vil det give en besparelse i den samlede ydelse på 0,2 mio. kr. p.a. Der er dog ikke tale om en total låneomlægning, men forslaget holder sig inden for den aktuelt vedtagne rentestrategi. 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at der foretages en lånomlægning af fast forrentede 3,5% lån på 25 mio. til 2,0% fast forrentet lån. formand og rektor bemyndiges til at effektuere låneomlægningen. 7/13

8 6. Godkendelse af tilføjelse til UCSJ s koncernstrategi 6.1 Sagsfremstilling Baggrund Bestyrelsen besluttede den 25. marts, at UCSJ s koncernstrategi for forlænges til Derudover skal, som supplement til de seks eksisterende strategiske fokusområder (transparens, digitalisering, blended learning, tværprofessionalitet, fleksibilitet og internationalisering), tilføjes et fokusområde vedrørende UCSJ i Region Sjælland, herunder særligt fokus på social mobilitet og relationsopbygning. Årsagen hertil er dels, at relationsopbygning i dag er blevet et centralt element i organisationen arbejde, ofte med særskilte indsatser, dels at social mobilitet er blevet en del af de politiske mål for sektoren. Således sikrer udvidelsen, at UCSJ s allerede ambitiøse indsatser på begge områder styrkes, samt at alle mål i udviklingskontrakten dækkes i strategien. Resten af strategien, herunder vision og mission, forbliver uændrede i den udvidede periode. Fokusområdet UCSJ i Region Sjælland Udkast til tilføjelse: Som regionens største videregående uddannelsesinstitution, og med et stigende aktivitetsniveau indenfor forskning og innovation, er UCSJ en central videns- og netværksinstitution. UCSJ har derfor gode forudsætninger for og er forpligtiget til proaktivt at arbejde for regionens udvikling. Det gælder både i forhold til en styrket social mobilitet samt organisationers og virksomheders muligheder for at ansætte velkvalificerede medarbejdere og kompetenceudvikle deres ansatte. Et grundlæggende element i dette arbejde er en kontinuerlig indsats for at udvikle og sprede ny viden igennem relationsopbygning på tværs af sektorer og brancher. Ved at medvirke til at styrke koblingerne mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv (offentligt som privat) bidrager UCSJ til integrationen af de mangeartede aktører og interessentgrupper, som tilsammen udgør det samfund, UCSJ er en del af. 6.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter udkastet til tilføjelse. 6.3 Kommunikation Efter bestyrelsens beslutning orienteres uddannelsesudvalgene, der orienteres eksternt i UCSJ s eksterne nyhedsbrev og medarbejderne orienteres på intranettet. 8/13

9 7. Beslutning om rektors resultatlønskontrakt Sagsfremstilling Da formand og næstformand indgik resultatlønskontrakt med Ulla Koch for 2015 var det hensigten, at resultatlønskontrakten skulle omfatte hele 2015, selvom Ulla Kochs resultatlønskontrakt alene var gældende frem til 30. april 2015, således at resultatmålene for den kommende rektor var defineret. Som følge af bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet i marts om at justere den eksisterende koncernstrategi og forlænge den til 2017 er det første mål i rektors resultatlønskontrakt om ny koncernstrategi imidlertid blevet irrelevant. Dette mål foreslås erstattet af et mål om øget studenterinddragelse. Endvidere lægges op til en mindre ændring af vægtningen af målene. Det foreslås derfor, at der foretages to justeringer af Camilla Wangs resultatlønskontrakt sammenholdt med Ulla Kochs kontrakt: Mål 1 om ny koncernstrategi udgår og erstattes af mål om øget studenterinddragelse i forhold til at styrke studenterorganisationen og et attraktivt studiemiljø. Vægtningen af mål 1 reduceres. Vægtningen af mål 2 øges svarende til reduktionen af mål 1. Af bilag 1 fremgår udkast til rektor Camilla Wangs resultatlønskontrakt, hvor de foreslåede justeringer er markeret med gult. 7.2 Indstilling Formanden indstiller, at: - Rektors resultatlønskontrakt revideres - Formand og næstformand bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakten med rektor med udgangspunkt i justeringer beskrevet i sagsfremstillingen. 7.3 Kommunikation Rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ s hjemmeside ligesom den øvrige direktions resultatlønskontrakter. 7.4 Bilag Bilag 7.1 Udkast til Camilla Wangs resultatlønskontrakt /13

10 8. Præsentation af MOOC konceptet og perspektiver (kl. 16) 8.1 Sagsfremstilling Der er afsat 45 minutter. Præsentationen foretages af chef for pædagogik og læring Dorte Bjerregaard Krog fra videreuddannelsen, forskningsprogramleder Karsten Gynther og projektleder Søren Larsen. Præsentationen på bestyrelsesmødet består af to dele: En mundtlig præsentation og en praksis præsentation, hvor bestyrelsen selv får mulighed for at afprøve enkelte dele af MOOC konceptet. 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen med udgangspunkt i præsentationen drøfter perspektiverne for UCSJ. 10/13

11 9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i Sagsfremstilling 8. oktober 2015 Drøftelse og beslutninger vedr. budget 2016 ift. grundlæggende beslutninger, modeller og principper Proces for strategiproces Drøftelse af rentestrategi Program for bestyrelsesseminar Det er ikke muligt at få 2. trimester regnskab og forecast klar til bestyrelsesmødet i oktober. Der vil derfor blive gennemført en mailhøring november (seminar) 11. december 2015 Beslutning om budget Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2016 Drøftelse af kvalitetsarbejdet og UCSJ s uddannelsesportefølje Orientering om beretning fra uddannelsesudvalgene 9.2 Indstilling Til drøftelse 11/13

12 10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 10.1 Indstilling Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser fra bestyrelsen. 12/13

13 11. Eventuelt 13/13

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere