MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE Samsø Biogas dd. måned 201x 1

2 Sagsnr.: MIL Journalnr.: 16/ Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni VVM-redegørelse Der er udarbejdet en VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Projektet er anmeldt i april 2016, og derfor omfattet af overgangsreglerne i denne bekendtgørelse. Godkendelsen/afgørelsen omfatter: Biogasanlæg, beliggende Trolleborgvej 11-13, 8305 Samsø. Godkendt: Anders Maltha Rasmussen Afdelingschef Birgitte Kloppenborg- Skrumsager Gruppeleder Annonceres den [] Klagefristen udløber den [] Søgsmålsfristen udløber den [] 2

3 Virksomhedens navn: Samsø Biogas Virksomhedens adresse: c/o Søtofte 10 Virksomhedens art, listebetegnelse: 5.3 b) i). Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand: i) Biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag. CVR nr.: P-nummer: Tlf.nr.: Matr.nr.: Del af 7a, 8q og hele 8b, 10l og 10b, Permelille, Kolby Virksomheden ejes og drives af: Samsø Biogas Produktion IVS Bygninger ejes af: Samsø Biogas Produktion IVS Grunden ejes af: Tage Hansen, Koldby Hovedgade, Samsø Orman Brooker, Trolleborgvej 11, Samsø Kevin Kingsworth, Trolleborgvej 13, Samsø Samsø Kommune Peder Kremmer Jensen, Selsinggaarde 2, Samsø 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Resume Miljøgodkendelse Vilkår for miljøgodkendelsen Generelt Etablering af anlæg m.m Indretning og drift Driftsforstyrrelser og uheld Luftforurening Lugt Støj Spildevand Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol Driftsjournal Indberetning VVM-pligt Vurderinger Miljøteknisk vurdering Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Udtalelse fra andre Klagevejledning Klage over afgørelsen Søgsmål Offentlighed Bilag Liste over sagens akter Oversigtsplan Lokalplan og kommuneplan Lovgrundlag mm

5 1. Resume Samsø Biogas har ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af et biogasanlæg som skal forarbejde op til tons biomasse herunder husdyrgødning, halm, grøntsagsrester, organiske biprodukter fra industri og husholdninger, samt afgrøderester mv. på Samsø Biogas, Trolleborgvej 11-13, 8305 Samsø. Biogasanlægget skal levere gas som flydende biometan eller som komprimeret biometan til transport. Anlægget forventes at producere ca. 6 mio. m 3 biogas pr. år. Herudover er der planer om på sigt at opføre et besøgscenter for cirkulær økonomi. Der er ansøgt inden detailprojektering, så der er i udkastet til en foreløbig miljøgodkendelse opstillet standardvilkår for biogasanlæg på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, samt stillet yderligere relevante krav for at minimere negativ miljøpåvirkning af omgivelserne uden at specificere i detaljer, hvilke tekniske foranstaltninger der skal til for at kravene opfyldes. Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.3 b i) i godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 1, idet der er tale om nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 100 tons/dag, og metoden er anaerob 2 nedbrydning. Anlægget vil skulle behandle op til tons biomasse årligt (ca. 300 tons/dag) samt opbevare op til tons afgasset biorest. Den producerede biogas forventes opgraderet og primært anvendt til transportformål og afsat løbende pr. lastbil til kunder. Anlægget er ikke endelig projekteret, så nærværende udkast til miljøgodkendelse er derfor et foreløbigt udkast, som vil blive tilrettet når anlægget er projekteret og den endelige teknologi er valgt. Det foreløbige udkast til miljøgodkendelse indeholder derfor på nuværende tidspunkt alle standardvilkår, der er gældende for biogasanlæg på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Endvidere anvendes BREF-notes for affaldssektoren. Herudover er vilkår, som Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune har fundet relevante, medtaget i det foreløbige udkast til afgørelse. Virksomheden skal indsende en revideret miljøansøgning og endelig fyldestgørende miljøteknisk redegørelse, når den det endelige anlæg er valgt. 1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed. 2 Anaerob = Nedbrydning uden ilt. Tærskelværdien er jf. bekendtgørelsen 75 t ved biologisk behandling, dog 100 t når det er anaerob behandling. 5

6 Samsø Biogas er en ny virksomhed, som er omfattet af VVM-reglerne. VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Anlæg, der er opført på VVM-bekendtgørelsens 3 bilag 1, er VVM-pligtige. Da biogasanlæg, der modtager mere end 100 tons biomasse pr. dag, er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen, er der udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet. VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag, for såvel en offentlig debat, som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. Rundt om anlæggets tanke etableres en jordvold, der kan tilbageholde den største tanks indhold i tilfælde af tankbrud. Anlægget vil køre i døgndrift, og der er i VVM-redegørelsen redegjort for at de fastsatte grænser for støj og lugt kan overholdes. Det vurderes samlet, at anlægget kan drives på denne lokalitet uden gener for omgivelserne inden for de fastsatte og vejledende grænseværdier for støj, lugt, kvælstof, grundvand, spildevand mv., og dermed uden væsentlig negativ indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 6

7 2. Miljøgodkendelse På grundlag af oplysningerne i bilag nr. XX, ansøgning om miljøgodkendelse, meddeles hermed godkendelse til drift af Samsø Biogasanlæg med tilhørende opgraderings- og gasforflydningsanlæg. Endelig fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse med tilhørende opdaterede miljøteknisk redegørelse vil blive vedlagt miljøgodkendelsen som bilag xx. En endelig fyldestgørende ansøgning vil ligeledes blive annonceret på Samsø Kommunes hjemmeside i henhold til gældende regler. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven 4 kapitel 5, 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Godkendelsen vil blive revurderet 8 år efter den er meddelt endeligt i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Sagen behandles af Aarhus Kommune i medfør af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Ifølge denne lov skal Aarhus Kommune træffe afgørelser i en række sager på vegne af Samsø Kommune, herunder afgørelser om tilsyn og godkendelse af særligt forurenende virksomheder. VVM-redegørelse Miljøgodkendelsen erstatter VVM-tilladelsen Der er udarbejdet en VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 84 for projektets realisering. I henhold til 8 stk.3 i VVM-bekendtgørelsen 5 erstattes en VVM-tilladelse i fuldt omfang af en godkendelse efter 33 i lov om miljøbeskyttelse, hvis det konkrete anlæg kan etableres indenfor rammerne af en før tidspunktet for tilladelsen til det VVM-pligtige anlæg gældende lokalplan. Godkendelsen for et VVM-pligtigt anlæg, jf. 7, stk. 1, må dog tidligst meddeles, jf. 2, stk. 8, nr. 2, når der er gennemført en VVM-procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. 4 Bekendtgørelse af lov nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse 5 Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 7

8 Basistilstandsrapport Virksomheden skal ikke udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport), idet der i VVM-redegørelsen og i den miljøtekniske redegørelse er redegjort for, at der på virksomheden ikke bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer i forbindelse i væsentlige mængder og under forhold, som udgør en væsentlig risiko for forurening. (afgørelse om at virksomheden ikke skal udarbejde basistilstandsrapport vil blive meddelt når der er fremsendt en endelig og fyldestgørende miljøansøgning inden for rammerne af VVM-redegørelsen). Risikoforhold Virksomheden er ikke omfattet af 7 i risikobekendtgørelsen. En redegørelse for risikoforholdene fremgår af afsnit 5 og af VVM-redegørelsen. Tilsynsmyndighed I henhold til lov om forpligtigende samarbejder er Aarhus Kommune tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Center for Miljø og Energi. Standardvilkår Standardvilkår er markeret med ( ). Øvrige vilkår er således umarkerede. 8

9 3. Vilkår for miljøgodkendelsen 3.1. Generelt Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet ansøgningen og i den endelige miljøtekniske beskrivelse af XX, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. Tilsynsmyndigheden orienteres før overdragelsen finder sted. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. Tilsynsmyndigheden skal til enhver tid holdes ajour med, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på anlægget. - Indstilling af driften for en længere periode. - Væsentlige ændringer i forhold til det godkendte projekt inkl. reviderede projektbeskrivelser og tegninger. Tilsynsmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder Godkendelsen er ikke tidsbegrænset Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe arealet tilbage i en miljømæssig acceptabel stand. En redegørelse for disse foranstaltninger samt hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. ( ) Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene 9

10 igen overholdes. Driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af vilkårene, medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. ( ) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. ( ) Virksomheden må modtage og behandle følgende typer af biomasse: - Husdyrgødning: I henhold til definitionerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 6, eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse. - Anden organisk biomasse: Affald, som er optaget på slambekendtgørelsens 7 bilag 1, herunder organiske restprodukter iht. Biproduktforordningen, vegetabilske restfraktioner fra landbrug (halm, grøntensilage, grøntaffald mv.) og andet organisk materiale. Ved biomasse forstås alle former for husdyrgødning, halm, grønt, ensilage samt animalsk, vegetabilsk eller andet affald med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes udrådnet i biogasanlægget Etablering af anlæg m.m. Besked før et anlægsarbejde Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et anlægsarbejde påbegyndes. Besked skal gives, før arbejdet går i gang. 6 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. 7 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 10

11 Besked før anlæg tages i brug Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for /opstart/hvornår anlægsarbejdet er færdigt/ændringerne er gennemført/, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget/ene tages i brug. Dette gælder også for senere planlagte udvidelser/ændringer Indretning og drift Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: - hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgasset biomasse og biogas forebygges, - hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er gastætte. - Hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten. - Hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel - Hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af CO2 renseanlæg og - Hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf. Personalet skal være kendt med disse driftsinstruktioner, og løbende orienteres om eventuelle ændringer. ( ) 4, revideret Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer. Biomasser bestående udelukkende af plantebiomasse til energiproduktion og andre ikke lugtende vegetabilske biomasser kan modtages i andre køretøjer. ( ) Mængden af råvarer, der modtages til behandling på Samsø Biogas, må højst være tons flydende biomasse pr. år Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt. Fortrængningsluft fra køretøjer føres sammen med øvrig ventilationsluft fra modtagehal til luftrenseanlæg. Den afgassede biomasse skal pålæsses tankbiler i hal via udleveringstank. ( ) 6, revideret 11

12 Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. Plantebiomasse til energiproduktion kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke. Øvrige faste organiske restfraktioner fra landbrug skal opbevares i stakke indendørs. ( ) 7, revideret Reaktortanke med tilhørende rørføringer skal være gastætte. ( ) I tanke og beholdere med pumpbart ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne. ( ) Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal og i en beholder eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i. Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede i modtagehallen, mens der pågår aflæsning af biomassen, og mens der sker åbning og lukning af beholdere og tanke til opbevaring af biomasse. Modtagehallen skal være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse. Ventilationsanlægget skal være forsynet med automatisk overvågning med alarm for driftsforstyrrelser. I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse. ( ) Separering af afgasset biomasse skal ske i lukket rum med afsug. ( ) Såfremt fiberfraktion opbevares indendørs i åbne stakke, skal porte, døre og vinduer holdes lukkede, undtagen i situationer hvor der sker transport ud og ind af hallen. Såfremt fiberfraktion opbevares udendørs, skal det ske i lukket container eller i oplag, som holdes overdækket. ( ) Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer. ( ) Anlægget må ikke give anledning til støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. ( ) 14 revideret 12

13 Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget. Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget: Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse. Afsug fra modtagehal. Afkast fra opgraderingsanlæg. Afsug fra rum til separering af afgasset biomasse. Afsug fra opsamlet fortrængningsluft fra køretøjer. Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. ( ) Biofiltre skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og ph skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion. Opholdstiden skal være på mindst XX sek. og der skal foretages forrensning af luften. (Vilkåret tilrettes når endelig teknologi er valgt) Biofiltret tilses løbende efter leverandørens anvisninger, hvor filternes renseeffektivitet overvåges ved udtagning af prøver for analyse. ( ) Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan minimeres mest muligt. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. ( ) Gaskondensatbrønde skal være lufttætte og forsynet med vandlås. ( ) Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår. ( ) 19 13

14 Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. ( ) Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. ( ) Der skal udarbejdes en plan, der gør det muligt til enhver tid at tømme en vilkårlig tank på anlægget i tilfælde af, at der opstår utætheder på den. Tømningen kan enten ske til ledig tankkapacitet i anlægget eller til leverandørernes gylletanke ved overholdelse af de til enhver tid gældende regler i hhv. husdyrgødningsbekendtgørelsen og slambekendtgørelsen Driftsforstyrrelser og uheld Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles til alarmcentralen (tlf. 112). Desuden skal tilsynsmyndigheden orienteres hurtigst muligt herefter. Senest en uge efter, at hændelsen er under kontrol, skal en skriftlig redegørelse herom være tilsynsmyndigheden i hænde. Redegørelsen skal, med mindre andet aftales, indeholde en beskrivelse af årsager til uheldet, af hvorledes hændelsen er afhjulpet samt af eventuelle virkninger på miljøet, og af hvilke tiltag der er eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende hændelser i fremtiden Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst muligt. Tilsynsmyndigheden skal desuden underrettes snarest muligt ved mindre utilsigtede biomasse- eller lugtudslip. Tilsvarende skal tilsynsmyndigheden underrettes om konstaterede skader eller uregelmæssigheder og nærved hændelser, der vurderes at udgøre en risiko for en væsentlig forurening. Underretningen af tilsynsmyndigheden ikke fritager virksomheden fra forpligtigelsen til at straks at søge virkninger af uheld minimeret. ( )22, revideret Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles. ( ) Virksomheden skal senest 2 mdr. før ibrugtagning udarbejde en beredskabsplan, der beskriver afværgeforanstaltninger i tilfælde af at der konstateres spild eller udslip på anlægget der kan forurene jord, recipient eller grundvand. Beredskabsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden og opbevares på virksomheden. 14

15 Drænkort jf. vilkår , med angivelse af beliggenheden af skotbrønde, skal være en del af beredskabsplanen. Personalet skal ligeledes være instrueret om de foranstaltninger, der er truffet til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld i beredskabsplanen I tilfælde af brand skal der jf. beredskabsplanen kunne ske opsamling af slukningsvand på virksomheden. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Slukningsvand skal bortskaffes efter Samsø Kommunes anvisninger Luftforurening Afkasthøjder: Der vil blive fastsat vilkår for afkasthøjder og max. luftmængde for biofilter og gaskedel på baggrund af nye OML beregninger når teknologi er valgt. Der er i VVM-redegørelsen lavet foreløbige OML-beregninger på for en gaskedel på 870 kw ( ) 24 Afkast Min. afkasthøjde i m, målt over terræn Biofilter 20 XXXX Gaskedel 10 XXXX Max. luftmængde Nm 3 /h Kedelanlægget skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført i nedenstående tabel. Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 NO x 65 CO 75 Biogaskedel Ved 10 % O Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H2S på 5 mg/normal m 3 i afkast fra opgraderingsanlæg. Virksomheden skal herudover overholde en B- værdi for H2S på 0,001 mg/m 3. ( ) Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 15

16 Afkast fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. ( ) Der skal være etableret målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde for lugt og i afkast fra opgraderingsanlæg, med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. ( ) Lugt Samsø Biogas må ikke give anledning til, at det samlede lugtbidrag fra anlægget overstiger den fastsatte lugtgrænse på 10 LE/m 3 ved enkelt beboelser i det åbne land og 5 LE/m 3 i Permelille og Kolby. Den anførte grænseværdi er maksimale 99 % fraktiler beregnet som 1 minuts middelværdier. Immissionsbidraget skal overholdes i den højde, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer pr. dag. Kontrol af lugt Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveudtagning og analyse af lugt. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. 16

17 Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der: - enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller - udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. Prøverne skal udtages og analyseres af et firma, der er akkrediteret af DANAK til de aktuelle analyser Støj Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Kl. Reference tidsrum Timer Boliger i det åbne land og i skel til enkelte boliger i erhvervs- og industriområder db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage ,5 40 Maksimalværdi Kontrol af støj Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af godkendelsen dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. 17

18 Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 måned efter, at målingen er gennemført, og senest 6 måneder efter aktiviteten er taget i brug. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til støjmåling Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj" Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Definition på overholdte støjgrænser Gænseværdier for støj, jf. vilkår anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der: - enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller - udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 18

19 3.8. Spildevand Spildevand skal tilføres fortank/modtagetank Sanitært spildevand skal ledes til offentlig kloak Tagvand og uforurenet overfladevand: Vilkår for tagvand og uforurenet overfladevand vil blive stillet når der foreligger en endelig miljøansøgning Affald Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. ( ) Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet. ( ) Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder. ( ) 30, revideret Virksomhedens affald skal bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativ. Sand, faste gyllepartikler og kondens fra gassystemet kan gå retur til gylleleverandørerne Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal. Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved 19

20 tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. ( ) Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse skal placeres på pladser, som er udført i bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. ( ) Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således: At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen. At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen. At overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder. ( ) Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må kun ske på befæstet areal indendørs eller udendørs, jf. vilkår , med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. ( ) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. ( ) Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Områ- 20

21 det skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. ( ) Virksomheden skal etablere et voldsystem, således at spild af biomasse kan tilbageholdes. Voldsystemet skal som minimum kunne tilbageholde den største tanks biomasse. ( ) 37 revideret Virksomheden skal fremsende et komplet kort over dræn inden for planområdet til tilsynsmyndigeden inden anlægget tages i brug. Der skal etableres brønde med skot, så drænene kan lukkes af i tilfælde uheld med spild o.lign. Brøndenes placering skal ligeledes fremgå af drænkortet. Personalet skal være bekendt med kortet og brøndenes placering Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. ( ) Egenkontrol Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. ( ) Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. ( ) Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder 21

22 eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 31, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. ( ) Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion. Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. ( ) Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, og funktionsafprøvning af gasfakkel. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og ph, samt temperatur. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. ( ) Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol med tætte belægninger i teknikrum, af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader hurtigst muligt, efter de er konstateret. ( ) 44 revideret Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning. ( ) 45 22

23 Senest 6 måneder efter biogasanlægget er taget i brug skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne, er overholdt. Der skal endvidere ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i afkast fra opgraderingsanlæg til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m 3 for H2S er overholdt i dette afkast. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert andet år. Prøvetagning og analyse for lugt skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 og for H2S efter metodeblad nr. MEL 23 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. ( ) Driftsjournal Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget. Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår

24 Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuelt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, ph, temperatur, jf. vilkår Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. Opbevaring af journaler Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. ( ) 47 revideret Indberetning Virksomheden skal en gang årligt, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol. Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. april. Afrapportering skal ske pr. 1. januar. ( ) 48 revideret Første afrapportering er pr. 1. januar 20[ ]. 24

25 4. VVM-pligt Biogasanlæg med en kapacitet på mere en 100 tons/dag er omfattet af VVM-bekendtgørelsens punkt 10 i bilag 1 (bek. nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning) 8. Anlæg på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 er direkte VVM-pligtige, hvorfor der er udarbejdet en VVM-redegørelse, der belyser anlæggets påvirkning af miljøet. Da anmeldelsen blev foretaget i april 2016, er VVM-redegørelsen udarbejdet efter overgangsbestemmelserne jf. 16 stk. 2 i bek. nr. 957 af 27. juni Der er herudover udarbejdet kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 84 til projektets gennemførelse. 8 VVM-anmeldelsen er foretaget i april 2016 hvorfor VVM-redegørelsen er udarbejdet efter daværende regler. 25

26 5. Vurderinger 5.1. Miljøteknisk vurdering Samsø Biogas har den 5. maj 2017 ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af et biogasanlæg som skal forarbejde op til tons biomasse og producere ca. 6 mio. m 3 biogas pr. år. Biogasanlægget skal levere gas som flydende biometan eller som komprimeret biometan til transport. Herudover er der planer om på sigt at opføre et besøgscenter for cirkulær økonomi. Biogasanlægget indrettes til at modtage biomasse, som efter behandling kan udbringes som gødning på landbrugsjord efter gældende lov. Biomassen er hovedsagelig husdyrgødning og procesvand fra Samsø Syltefabrik, halm/hø, græs, spildkartofler, og fx kildesorterede organisk dagrenovation. Anlægget vil indrettes med to separate linjer, hvor den ene linje kun behandler landbrugsprodukter og den anden linje behandler øvrige affaldsprodukter. Hver linje kan modtage op til tons biomasse og Samsø Biogas forventer at kunne producere ca. 6 mio m 3 biogas eller ca. 3,5 mio m 3 biometan pr år (når gassen er opgraderet til naturgaskvalitet) ved fuld udbygning. Anlægget bygges med traditionel og velkendt biogasteknologi, hvor biomassen udrådnes ved ca. 52 grader i lufttætte beholdere. Der er ansøgt inden detailprojektering, så der er i udkastet til en foreløbig miljøgodkendelse opstillet standardvilkår for biogasanlæg på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen samt stillet yderligere relevante krav for at minimere negativ miljøpåvirkning af omgivelserne uden at specificere i detaljer, hvilke tekniske foranstaltninger der skal gøres for at kravene opfyldes. Virksomheden skal indsende en endelig fyldestgørende miljøteknisk redegørelse når den det endelige anlæg er valgt. Der er i den miljøtekniske vurdering lagt vægt på, at der tages tilstrækkelige forholdsregler for at mindske gener i forhold til lugt og støj, samt at risiko for udledning af biomasse og dermed nærringsstoffer til nærliggende vandløb og grundvandsmagasiner minimeres. Det er bl.a. gjort ved at bruge standardvilkår, samt worst-case scenarier ved beregning af bl.a. støj, lugt og trafik til anlægget. Dette er gjort så VVM-redegørelsen vil være dækkende for det anlæg der vælges endeligt, og så myndigheden har mulighed for at udarbejde et foreløbigt udkast til vilkår til fremlæggelse i offentlig høring sammen med VVM-redegørelsen. Der foreligger en VVM-redegørelse med bilag, samt udkast til lokalplan nr. 84 og udkast til Kommuneplantillæg nr

27 Teknisk tegning - Forslag. Endelig placering af anlæggets forskellige tanke, afkast mv. skal fremgå af den endelig miljøtekniske redegørelse. Støj og OML-beregninger mv. vil blive beregnet i henhold til denne endelige projektering, og miljøgodkendelsens vilkår vil blive tilrettet i henhold her til Placering/fysisk planlægning Efter en længere proces med vurdering af placeringsmuligheder på Samsø med borgermøder og besøg på biogasanlæg, ønsker Samsø Kommune på vegne af Samsø Biogas IVS, at etablere et biogasanlæg på et ca. 5 ha stort areal beliggende på Trolleborgvej 11-13, 8305 Samsø, jf. udkast til Kommuneplanstillæg nr. 6 og udkast til lokalplan nr. 84. Arealet er justeret i forhold til kommuneplanen og arronderet i forhold til behovet. 27

28 Området ligger i det åbne land uden planmæssige restriktioner og er udpeget i kommuneplanen som potentielt område til biogas. Arealet er i VVM-redegørelsen og lokalplanforslaget tilpasset behovet til det konkrete anlæg. Arealet ligger m fra landsbyen Permelille og tæt på Samsø Syltefabrik, der forventes at 28

29 blive den største enkelt-leverandør af input til anlægget (ca m 3 procesvand som pumpes til anlægget). Arealet til Samsø Biogas er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Af kortlægningen fremgår det, at potentialet i grundvandsmagasinet ved arealet til Samsø Biogas strømmer mod syd. Afstrømningen af overfladevand løber også mod syd til Vester Kanal. Der er dermed ingen risiko for at forurene OSD området ved et evt. uheld på anlægget. Det vurderes at almindelige indretningskrav herudover vil sikre beskyttelsen af jord og grundvand Natura 2000 områder og bilag IV-arter Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Afstanden til Natura 2000 område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave ligger ca. 4,6 km stik vest og afstanden til Natura 2000 område nr. 55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede er ca. 8,6 km i nordøstlig retning. Hvis der findes bestande af Grønbroget Tudse og Stor Vandsalamander i de nærliggende vandhuller/moser forventes bestandene ikke påvirket negativt af biogasanlægget. Begge er bilag IV arter på Habitatdirektivet. Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit 8 Natur, flora og fauna. Virksomheden vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder eller Bilag IV-arter. Denne vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission i forhold til den relative store afstand til det nærmeste NATURA 2000 område og til kendte lokaliteter med bilag IV-arter. Det er således Center for Miljø og Energis vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne Bedste tilgængelige teknik Virksomheden er omfattet af standardvilkår, der er baseret på bedst tilgængelige teknik (BAT) på området. Herudover er affaldsområdet omfattet af BREF-notes. Revision er påbegyndt i Både biologisk og kemisk luftrens er opført som BAT. Biologisk luftrens er oftest tilstrækkeligt og dermed mere almindeligt end kemisk luftrens på biogasanlæg. 29

30 De endelige vilkår i miljøgodkendelsen vil afhænge af valg af anlæg, men det forudsættes at være BAT Valg af rensningsforanstaltninger I VVM redegørelsen beregnes luftemission ud fra et biologisk luftrenseanlæg til at overholde gældende krav. Luften fra haller og tanke renses via et biofilter, hvor ventilationsanlægget er tilkoblet. Lugtrensningsanlægget består af forfilter og hovedfilter. Biofilterene opbygges i overensstemmelse med anbefalingerne i Miljøstyrelsens miljøprojekt 1136/2006 Forebyggelse af lugt og andre barrierer for biogasanlæg. Ventilationsanlægget skal konstant køre med grundventilation og med forceret ventilation, når der arbejdes i hallerne eller med modtagetanke. Anlæggets forfilter renser den mere lugtbelastede luft fra tanke, og anlæggets hovedfilter (biofilter) renser den mindre lugtbelastede luft fra hallerne. Modtagetanke er tilkoblet begge systemer i tandem, således at luften fra forfilteret yderligere renses i hovedfilteret, inden den samlede luftmængde udledes via et ca. 20 m højt afkast. Lugtbelastet luft fra gasopgraderingen renses i eget forfilter inden det ligeledes tilføres biofilteret. Ventilationsanlægget bliver indreguleret, således at der opretholdes en indadgående luftstrøm fra tanke med frisk biomasse og fra hallerne. Lagertanke med afgasset biomasse er helt lukkede og tilsluttet anlæggets gassystem Forurening Der er i VVM-redegørelsen beregnet udslip af lugt, NOx, CO og total N. N-depositionen er maksimalt 2,44 kg N/ha/år 100 m fra anlægget mod nordøst, sammenlignet med en baggrundsdeposition på 10 kg N/ha/år. Der et 3-beskyttet overdrev i en afstand af m fra anlægget, som vil få tilført mellem 0,15 og 0,5 kg N/ha/år fra biogasanlæggets emissioner. Det er muligt at afbøde en evt. overskridelse af tålegrænsen for N på det nærliggende overdrev med høslet og fjernelse af biomassen. Da biogassens udbringning af biorest vil følge gældende regler i gødningsbekendtgørelsen og slambekendtgørelsen forventes der ikke nogen ændring i næringsstoftilførsel til Natura 2000 område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave er 4,6 km stik vest og afstanden til Natura 2000 område nr. 55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede som følge af Biogasanlægget. 30

31 Deposition (kg/ha) Afstand (m) Retning ( ) Største årlige totaldeposition 2, Største årlige tørdeposition 2, Største årlige våddeposition 0, Resultater N-deposition Lugt (lugtenheder) LE NO x (mg/nm 3 ) CO (mg/nm 3 ) Beregnet ,0398 0,0345 udslip (Permelille) Nærmeste bolig Grænseværdi ,125 1,0 Beregninger med OML modellen viser at det dimensionerede anlæg og luftrensning kan overholde grænseværdierne for lugt, NOx og CO. I disse beregninger er emissioner fra både motoranlæg (afkasthøjde 10 m) og luftrenseanlæg (afkasthøjde 20 m) inkluderet. Der er ikke registreret jordforurening på arealet Trafik og trafikstøj Biogasanlægget skal håndtere større mængder organiske biomasser, som vil give en øget trafik i nærområdet. Samsø er generelt ikke tæt trafikeret, men har store sæsonudsving. I 2001 målte Århus Amt mens der var færgeleje i Koldby Kås trafikken på Trolleborgvej til at være 1600 passager i døgnet som årsgennemsnit, mens trafikken i 2016 er målt til 1288 passager i døgnet som årsgennemsnit. Trafikken er dermed en del lavere i dag end i Årsdøgntrafikken 9 vil med anlægget stige fra 1288 til 1328 som følge af Samsø Biogas en stigning på 3,1 %. Stigningen vil især være på tung trafik på hverdage mellem kl Der er i støjberegningen (i VVM redegørelsen) medtaget en høj Års Døgn Trafik (ÅDT) (beregnet ud fra sommertrafik), medtaget et højt antal lastbiler/traktorer i aften og natperioden samt et højt antal person-/varebiler til anlægget. Trafikstøjen er beregnet til at overholde de vejledende støjkrav. 9 Ved årsdøgntrafikken (ÅDT) forstås trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året. Denne opgørelsesmåde anvendes som et sammenfattende udtryk for færdselsmængden på et givet sted (eller strækning). 31

32 Spildevand Sanitært spildevand vil blive afledt til offentlig kloak (pumpestation umiddelbart øst for området). Der forventes ca. 1-2 m 3 sanitært spildevand afledt pr. døgn Uforurenet tagvand og regnvand fra øvrige befæstede arealer forventes anvendt til vask af køretøjer mv. Der anvendes højtrykspuler til vask, og forbruget forventes ikke at blive stort. Vaskevandet vil blive ledt til fortank sammen med afløbsvand fra de åbne plansiloer. Dette vil efter afgasning ende på landbrugsjord Affald Biogasanlægget vil producere følgende affaldsfraktioner: Dagrenovation fra mandskabsfaciliteter ca. 10 tons/år Smøreolie mm. fra vedligeholdelse af pumper og andre anlægsdele: ca. 0,5 tons/år Udtjent filtermateriale fra lugtrensningsanlæg udskiftes med 1-3 års mellemrum: ca. 5 tons/år Bundfældet sand: ca. 5 tons/år Der vil som udgangspunkt ikke blive oplagret væsentlige mængder affaldsprodukter - ud over de tons biomasse der behandles. Heraf etableres opbevaringskapacitet til tons overdækket lagerplads til afgasset biorest. Der vurderes ikke at blive produceret affald der ikke kan håndteres under Samsø Kommunes alm. regler for erhvervsaffald Risiko Det vurderes, at virksomheden i tilstrækkeligt omfang har klarlagt risikoen for større uheld og taget de nødvendige forholdsregler, når de særlige vilkår til forebyggelse af større uheld er efterkommet Tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen vil ikke blive tidsbegrænset, men være omfattet af bilag 1 virksomheders krav om regelmæssig revurdering Begrundelse for fastsættelse af vilkår Hovedparten af vilkårene i afgørelsen har baggrund i standard vilkår for branchen for det listepunkt 5.3 b) i). Standardvilkårene kan findes i standardvilkårsbekendtgørelsens 10 afsnit Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 07/12/2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 32

33 Der er ud over standardvilkårene indføjet vilkår, som er fundet relevante, hvilket følger af 31, stk., 3 i godkendelsesbekendtgørelsen om at standardvilkår kan fraviges, og at der kan stilles supplerende vilkår. Center for Miljø og Energi vil af denne årsag anvende undtagelsesbestemmelsen i denne afgørelse. Nedenfor vil i den endelige miljøgodkendelse blive anført uddrag af ikke-standardvilkår og reviderede standardvilkår der findes væsentlige at kommentere: 5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Aarhus Kommune vil med brug af standardvilkår og supplerende vilkår meddele en godkendelse hvor det kan vurderes, at anlægget under hensyn til den teknologiske udvikling kan indrettes og drives på en sådan måde, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, processerne er optimeret i det omfang, det er muligt, affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet, der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige renseteknik, og der bliver truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Afsnittet vil blive færdigskrevet når en endelig fyldestgørende ansøgning foreligger Udtalelse fra andre Ansøgningen om godkendelse vil blive annonceret på Samsø Kommunes hjemmeside når den indkommer i fyldestgørende form. Center for Miljø og Energi har modtaget [tekst] henvendelser vedrørende ansøgningen. Opsummering af henvendelser Beboere i området omkring virksomheden er hørt i VVM-processens offentlighedsfaser. Center for Miljø og Energi har modtaget XX høringssvar. Opsummering af høringssvar 33

34 6. Klagevejledning 6.1. Klage over afgørelsen Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: Ansøger Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen. Hvordan klager man En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er anført på side 2. Du logger på Klageportalen via borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø og Energi i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du kan læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 34

35 Betingelser, mens en klage behandles Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen Søgsmål En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side Offentlighed Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmesider. Annonceringsdato er anført på side 2. Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen: Opdateres Navn Samsø Kommune Matrikelejere: Opdateres Sundhedsstyrelsen Miljøstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt adresse 35

36 7. Bilag 7.1. Liste over sagens akter Miljøansøgningen og bilag hertil er ikke vedhæftet godkendelsen. Materialet kan ses ved at rette henvendelse til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi. Listen over sagens akter vil fremgå af den endelige miljøgodkendelse. 36

37 7.2. Oversigtsplan Oversigt over det endelige anlæg vil erstatte nedenstående oversigt 37

38 7.3. Lokalplan og kommuneplan Projektet er i overensstemmelse med plangrundlaget. Der er udarbejdet lokalplan nr. 84 og kommuneplan tillæg nr. 6 for området. Arealet ligger i åbent land mellem Kolby og Permelille. Området er omfattet af rammeområde nr , hvor etablering af biogasanlæg kan ske. I Lokalplan 84 er området udlagt til tekniske anlæg i form af et biogasanlæg med tilknyttede bygninger, tanke samt andre faciliteter. Inden for anlægget skal der som helhed etableres randvolde som tager højde for uheld og evt. tankbrud. 38

39 7.4. Lovgrundlag mm. Miljøbeskyttelsesloven: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse. Planloven: Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse af lov nr af 23. november 2015 om planlægning med senere ændringer. VVM-bekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Naturbeskyttelsesloven: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af lov om naturbeskyttelse. Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårsbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse 1520 af 7.december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Risikobekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Godkendelsesvejledningen: Miljøstyrelsens webbaserede vejledning om godkendelse af listevirksomheder, 2. revision af 22. december 2016 med senere ændringer. Støjvejledninger: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. 39

40 B-værdier: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer til vejledningen. Lugtvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Slambekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 40

41 41

42 42

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato E R H V E R V O G M I L J Ø Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1189 af

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 Miljøgodkendelse af biogasanlæg NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 ESBJERG KOMMUNE Industrimiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail Web miljo@esbjergkommune.dk

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE Kultur, Miljø & Erhverv UDKAST, 10. april 2014 Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Envo Biogas Aabenraa A/S Tlf. : 73 76 76 76 c/o Envo Group A/S Vestvejen 170, 1. sal 6200 Aabenraa Dato: xx. december 2014 Sagsnr.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Odsherred BioEnergi ApS, Holbækvej 15, 4560 Vig Odsherred Kommune Gældende fra xx 2017 1 Indhold Generel præsentation... 2 Stamdata... 5 Lovhenvisninger:... 5 Afgørelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse og udledningstilladelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af overfladevand og vand fra drænledninger Godkendelse af udvidelse Herning Bioenergi

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS Fuglegårdsvej 10 4892 Kettinge Att. Erik Lundsgaard 3. MARTS 2017 MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS søgte den 18.06.2016 om byggetilladelse

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby NGF Nature Energy Vaarst A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ 29. september 2015 Godkendelse i henhold

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt gaskedel på matr. nr. 235 af Hjartbro, Bevtoft, Langvej, 6541

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

REVURDERING OG UDVIDELSE AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING OG UDVIDELSE AF MILJØGODKENDELSE REVURDERING OG UDVIDELSE AF MILJØGODKENDELSE BIOVÆKST A/S ET KOMBINERET BIOGAS- OG KOMPOSTERINGSANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her: O:\Teams\Plan\Skabeloner\InDesign_skabeloner\Lokalplanforsider

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen Bionaturgas Korskro A/S c/o Bionaturgas Danmark Ørbækvej 260 5220 Odense SØ (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. juni 2013 Sags id 2013-3157 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/sgk Telefon

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

" " ()*''+&, "-.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013. David Klindt. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37

  ()*''+&, -.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013. David Klindt. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37 !"# $%&&'$ " " ()*''+&, "-.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013 David Klindt 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37 23 Sønderjysk Biogasproduktion I/S ønsker at

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel 21. oktober 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde

Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde CVR-nr.: 31600073 P-nr.: 1014569665 23. november 2016 Sagsbehandler Mikkel

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Side 6... Hvordan virker biogasanlægget? Side 7... Er der nok foder til biogasanlægget? Side 8... Hvordan påvirkes luften og vandmiljøet?

Side 6... Hvordan virker biogasanlægget? Side 7... Er der nok foder til biogasanlægget? Side 8... Hvordan påvirkes luften og vandmiljøet? Indhold Side 4... Hvorfor biogas på Samsø? Side 5... Hvor skal det ligge? Side 6... Hvordan virker biogasanlægget? Side 7... Er der nok foder til biogasanlægget? Side 8... Hvordan påvirkes luften og vandmiljøet?

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016 MILJØGODKENDELSE Til HedeDanmark A/S Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby Den 25/7-2016 Lolland Kommune Teknik og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Sagsnummer: 337229

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej Roskilde

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej Roskilde HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej 20 4000 Roskilde MILJØGODKENDELSE 13. OKTOBER 2016 HedeDanmark har den 29. juni 2016 søgte om miljøgodkendelse til opbevaring af spildevandsslam eller andet organisk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Styromatic A/S, Sintrupvej 25A, 8220 Brabrand

MILJØGODKENDELSE. Styromatic A/S, Sintrupvej 25A, 8220 Brabrand MILJØGODKENDELSE Styromatic A/S, Sintrupvej 25A, 8220 Brabrand 10. april 2013 1 Sagsnr.: MIL/09/00424 Journalnr.: 09.02.01G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter: Dato: 4. april 2013 Miljøgodkendelse Filskov Energiselskab A.M.B.A. Hjortlundvej 13A, Filskov, 7200 Grindsted Matrikel nr.: 2i, Filskov By, Filskov CVR-nummer: 16263443 P-nummer: 1001067947 Kontaktpersoner:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 4. marts 2016 1 Sagsnr.: MIL-000254 Journalnr.: 15/009503 Sagsbeh.:A.H. K.S.: BKS Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Virksomhedens navn. dd. måned 2013. 29. september 2015 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

Virksomhedens navn. dd. måned 2013. 29. september 2015 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Marius Pedersen A/S, Ølstedvej 20 B, 8200 Aarhus

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Miljøgodkendelse udvidelse af kapacitet Samt VVM-tilladelse for biogasanlæg

Miljøgodkendelse udvidelse af kapacitet Samt VVM-tilladelse for biogasanlæg Miljøgodkendelse udvidelse af kapacitet Samt VVM-tilladelse for biogasanlæg Energi Vegger AMBA, Skivumvej 2, 9240 Nibe Indhold Afgørelse... 4 Sammendrag... 6 Vilkår... 7 Standardvilkår - biogasproduktion...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand 16. april 2014 1 Sagsnr.: MIL-000627 Journalnr.: 14/005478 Sagsbeh.: Lene Brink K.S.:Jens Tikær Andersen Revurdering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Teknik og Miljø Miljøafdelingen. Horsens Bioenergi ApS Erhvervsbyvej Horsens Att. Klaus D. Johansen,

MILJØGODKENDELSE. Teknik og Miljø Miljøafdelingen. Horsens Bioenergi ApS Erhvervsbyvej Horsens Att. Klaus D. Johansen, Horsens Bioenergi ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Att. Klaus D. Johansen, kdj@lro.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292740 teknikogmiljo@horsens.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE FOR. Bånlev Biogas A/S, Bjergagervej 4, 8380 Trige

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE FOR. Bånlev Biogas A/S, Bjergagervej 4, 8380 Trige REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE FOR Bånlev Biogas A/S, Bjergagervej 4, 8380 Trige 30. oktober 2015 5 Sagsnr.: MIL-002432 Journalnr.: 15/010492 Sagsbeh.: Lene Brink 2. sagsbeh.: BKS Revurdering af miljøgodkendelse

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg Mio Schrøder Mobil +45 22824376 ms@planenergi.dk torsdag den 23. februar 2017 VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Hermed anmeldes et nyt

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK Bioman ApS 9. december 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K..S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVMpligt

Miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVMpligt Miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVMpligt Udvidelse af biogasanlæg Brdr. Thorsen Biogas I/S April 2016 Miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Viftrup Biogas Væggerskildevej 3 6971 Spjald. Att: Knud Christensen. Fremsendt på mail til: viftrupgaard@mail.tele.

Miljøgodkendelse. Viftrup Biogas Væggerskildevej 3 6971 Spjald. Att: Knud Christensen. Fremsendt på mail til: viftrupgaard@mail.tele. Returadresse Land, By og Kultur, Byg og Miljø Toften 6, 6880 Tarm Viftrup Biogas Væggerskildevej 3 6971 Spjald Att: Knud Christensen Fremsendt på mail til: viftrupgaard@mail.tele.dk land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere