Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune"

Transkript

1 Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006

2 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som medium risikovillig. KommuneKredit anbefaler en mindre justering af kommunens lånepolitik, som muliggør en bedre udnyttelse af det finansielle marked. DKK renterne er historisk lave, hvorfor KommuneKredit finder det attraktivt, at optage nye lån med fast rente. Nærværende notat angiver følgende muligheder for optimering af kommunens låneportefølje: 1. Tilføjelse af valutaoptioner i Kommunens lånepolitik 2. Nye lån under låneramme 2005 på basis af konverterbare obligationer i DKK 3. Lån under låneramme 2006 som fast forrentet lån nu eller om 6 måneder 2

3 Indledning Nærværende notat har til formål dels at præsentere en aktuel status på Ringsted Kommunes låneportefølje, dels at drøfte muligheder for omlægninger af denne portefølje. KommuneKredit har udarbejdet notatet som et oplæg til drøftelse med Ringsted Kommune, idet listen af muligheder ikke er udtømmende, men repræsenterer de muligheder som synes mest relevante med udgangspunkt i KommuneKredits kendskab til Ringsted Kommune. Notatet omhandler alene den del af kommunens låneportefølje, der ikke er relateret til finansiering af ældreboliger. Status på låneportefølje pr. 20. februar 2006 Ringsted Kommunes eksisterende låneportefølje, eksklusiv finansiering af ældreboliger, udgør pr. 20. februar 2006 DKK Porteføljens sammensætning p.t. fremg af vedlagte bilag. Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som medium risikovillig, da porteføljen er opdelt på en del variabel forrentede lån i CHF og DKK, samt en voksende andel fastforrentede lån i DKK. Kommunens lånepolitik åbner mulighed for at låne i DKK, EUR og CHF. Det er KommuneKredits opfattelse, at kommunens lånepolitik giver mulighed for en fornuftig risikospredning samtidig med, at der er opnået rentebesparelse i forhold til låntagning alene i DKK. I forbindelse med overvejelser om at optage lån i anden valuta end danske kroner er det væsentligt at være opmærksom på, at man påtager sig en anden risiko end hvis man alene optog lån i DKK. Ved variabelt forrentede lån i fremmed valuta påtager man sig herudover en renterisiko (som i danske kroner) også en valutakursrisiko. Muligheder for at hjemtage lån i fremmed valuta: Ringsteds krav til renteforskel i forhold til DKK Rente p.t. i valuta Rente p.t. i DKK Aktuel renteforskel Aktuel Valutaandel i alt Max. Valutaandel i alt 3 mdr. CHF 1,11 % 2,78 % 1,67 % Over 1,50 % 6 mdr. CHF 1,25 % 2,92 % 1,67 % 3 mdr. EUR 2,60 % 2,78 % 0,18 % Over 0,10 % 6 mdr. EUR 2,72 % 2,92 % 0,20 % 37 % 50 % 37 % 50 % 3

4 Strategier for omlægning af låneporteføljen Balanceret omlægning af låneporteføljen i ene I forhold til kommunens nuværende lånepolitik ser KommuneKredit begrænsede muligheder for at ændre i den nuværende sammensætning af låneporteføljen ved omlægninger. Der kan i henhold til lånepolitikken optages yderligere lån i CHF. Kommunen har mulighed for eksponering i valuta på 50 % (pt. 37 %). Ifølge lånepolitikken kan kommunens variabelt forrentede lån udgøre maksimum 50 % af kommunens låneporteføljen. P.t. udgør denne andel ca. 37 % - målt på denne parameter kan kommunen øge eksponeringen i variabelt forrentede lån under sin nuværende lånepolitik. Da forskellen på den korte rente og den lange rente i det danske marked er relativ lav, samtidig med at der er udsigter til renteforhøjelser fra centralbankerne på ca. 1 % i både DKK, EUR og CHF anbefaler vi at nye lån optages som lån med fast rente. Dette er også med til at øge sikkerheden i porteføljen, dog til en præmie den højere rente. Vi anbefaler p.t. en afventende holdning overfor forøgelse af låneporteføljen i CHF, da kommunen allerede har ca. 37 % i CHF. Dette skyldes, at der er risiko for flere renteforhøjelser i Schweiz i forhold til EU og Danmark det kommende, hvilket vil indsnævre det nuværende rentespænd fra 1,50 % til 1,25 %. Desuden er CHF for tiden meget svag mod DKK for tiden (478,30). Det forventes, at der ved en renteindsnævring mod Danmark, vil komme en stigning i CHF, hvilket på sigt kan gøre CHF attraktiv igen at låne i. Vi kan foreslå følgende for at optimere kommunens låneportefølje: 1. Tilføjelser til den nuværende lånepolitik For at opnå en mere fleksibel mulighed for at afdække evt. valutakursrisici kan vi foreslå at ændre på kommunens nuværende lånepolitik. For at afdække valutakursrisikoen på en eller flere terminsbetalinger, foresl vi, at kommunen f mulighed for at købe valutaoptioner. Det har efter vores oplysninger været på dagsordenen på økonomiudvalgets møde nr. 3 den 1. marts Såfremt kommunen forventer stigende kurs i CHF mod DKK, kan risikoen elimineres ved at anvende valutaoptioner. Forslag til tilføjelse i Kommunens lånepolitik under afsnittet Finansielle Instrumenter kan eksempelvis se ud som følger: De instrumenter, der kan anvendes i Ringsted Kommune, er: 1. FRA (Fremtidig Rente Aftale) 2. Caps og Floors 3. Rente- og valutaswaps 4. Valutaterminsforretninger 5. Valutaoptioner Som tilføjelse i bilag 1 til Ringsted Kommunes lånepolitik kan følgende forklaring tilføjes: 4

5 Valutaoptioner En option er en ret men ikke en pligt til at købe valuta på et aftalt tidspunkt til en på forhånd aftalt pris. For denne ret betales en præmie. Optioner kan f.eks. anvendes, hvis en kommune har optaget et lån i udenlandsk valuta og ønsker at sikre en eller flere kommende ydelsesbetalinger. 2. Nye lån under låneramme 2005 optages på basis af konverterbare obligationer Formål: Udnytte lave finansieringsomkostninger til at fastlåse lang finansiering, Formateret: Punktopstilling Låntagning under låneramme 2005 (DKK ca. 43,3 mio.) hjemtages i konverterbare obligationer med 20 eller 25 ig løbetid (20 ig p.t. 4,05 % effektiv rente og 25 ig p.t. 4,14 % effektiv rente) alternativt et fastforrentet aftalelån i 25 med rentefastsættelse i 5 eller 10 (p.t. hhv. 3,42 % og 3,69 %). Med den nuværende meget flade rentekurve, anbefales det at øge den faste del af låneporteføljen p.t. Markedet forventer en stigning i den korte såvel som den lange rente de kommende måneder. Den primære sag til forventning om stigende lange renter er den voksende inflation i højvækst markeder som specielt USA og Danmark. Inflation reducerer det afkast som de lange obligationer giver, og investorer vil betinge sig en højere rente som kompensation. Desuden er der for tiden og i ene fremover forventning om et stort udbud af europæiske statsobligationer, idet hovedparten af EU landene kører med budgetunderskud på op til 4 % af BNP, hvilket er med til at presse renterne højere. Herudover er der den ofte tilbagevendte argumentation om den rigelige likviditet specielt i Østen. Den likviditet finansierer for tiden det amerikanske budgetunderskud, men det ventes at en del af likviditeten kommer til at anvendes til investeringer i hjemlandet og dermed vil finansieringen af underskuddene øjensynlig mindskes, hvilket gør at renten må stige for at få finansieret hele det amerikanske budgetunderskud. 3. Nyt/nye lån under låneramme 2006 optages på basis af fast forrentet lån i DKK i dag eller om 6 måneder Formål: Udnytte den fortsat lave rente i den lange ende af markedet i DKK til optagelse af lån allerede nu. Dispenseret låntagning under låneramme 2006 ca. DKK 22 mio. hjemtages i fast forrentede lån som følgende alternativer, enten som 1 lån eller opdelt på 2 lån (10 mio. til svømmehal og 12 mio. til vækstrelaterede projekter ). Optagelse af et fast forrentet aftalelån med 25 s løbetid og en fast rente i 5 optaget i dag koster 3,45 % p.a. i rente de første 5. Dette giver en lig ydelse i 2007 på DKK ,77 og en nutidsværdi på DKK ,96. Optagelse af et fast forrentet aftalelån med 25 s løbetid og en fast rente i 5 optaget i dag men med forward start om 6 måneder koster 3,57 % p.a. i rente de første 5. Dette giver en lig ydelse i 2007 på DKK ,10 og en nutidsværdi på DKK ,48. Grunden til at nutidsværdien her er lavere end på lånet der starter i dag, er at der er tale om en forskydning på 6 måneder på de 2 alternativer, idet begge lån har en løbetid på 25, og fast rente i 5. 5

6 Optagelse af et fast forrentet obligationslån med 25 s løbetid optaget i dag koster 4,14 % p.a. i effektiv rente. Dette giver en lig ydelse i 2007 på DKK ,57. Optagelse af et fast forrentet obligationslån med 25 s løbetid optaget i dag men med forwardstart om 6 måneder koster 4,18 % p.a. i effektiv rente. Dette giver en lig ydelse i 2007 på DKK ,07. Der er i beregningerne på obligationslånet ikke udregnet nutidsværdi, da lånet har fast rente i hele løbetiden. I beregningen er anvendt en diskonteringsrente på 3,5 %. De angivne rentesatser er indikationer pr. 15. februar Kommunen skal vurdere en evt. tidlig hjemtagelse i relation til hvorn pengene skal anvendes, set i relation til de ekstra omkostninger i form af den rentebetaling, der skal erlægges fra optagelsestidspunktet til tidspunktet for anvendelse af låneprovenuet. Kommunen har mulighed for at placere låneprovenuet i den mellemliggende periode, hvilket kan modvirke renteudgifterne i 1. rentetermin ved tidlig lånoptagelse. Herudover har kommunen anmodet om beregninger på at optage et variabelt forrentet aftalelån i DKK som swappes til et fastrente lån eksempelvis om 10 måneder. Ved optagelse af et sådant lån i dag vil rentetillægget til CIBOR være 82 bp. svarende til ca. 3,60 % for den første 3 måneders periode. Dette skal ses overfor en rente på et 25 igt obligationslån med en rente som anført ovenfor på 4,14 % ved optagelse i dag. Med forventning om rentestigninger i Danmark på op til 1 % i den korte ende det kommende, er vores anbefaling at optage et obligationslån for beløbene under låneramme Status på lån i CHF Status på lån nr i CHF. Lånet er etableret i december 2003 til valutakurs 481,32. Der skal betales CHF i rente i første renteperiode i Omregnet svarer det til ca. DKK Sammenlignet med et variabelt forrentet lån i DKK ville rentebeløbet have været ca. DKK Kommunen har dermed opnået en besparelse på ca. DKK på renteudgifterne. Valutakurs er pr. 14. februar ,20 hvilket betyder at Kommunen har tjent ca. 0,5 % på valutakursen i forhold til optagelsestidspunktet. Dette er kun relevant såfremt kommunen skulle vælge at omveksle lånets restgæld fra CHF til DKK i dag, hvilket vi ikke anbefaler. Status på lån nr i CHF. Lånet er etableret i marts 2004 til valutakurs 475,32. Der er betalt CHF i rente frem til ultimo marts Omregnet svarer det til ca. DKK Sammenlignet med et variabelt forrentet lån i DKK ville rentebeløbet have været ca. DKK Kommunen har dermed opnået en besparelse på ca. DKK på renteudgifterne. 6

7 Valutakurs er pr. 14. februar ,20 hvilket betyder at Kommunen har et urealiseret tab på hovedstolen på 0,8 % i forhold til optagelsestidspunktet. Dette er kun relevant såfremt kommunen skulle vælge at omveksle lånets restgæld fra CHF til DKK i dag, hvilket vi ikke anbefaler. Status på lån nr i CHF. Lånet er etableret i marts 2005 til valutakurs 479,86. Der er betalt CHF i rente i første renteperiode i Omregnet svarer det til ca. DKK Sammenlignet med et variabelt forrentet lån i DKK ville rentebeløbet have været ca. DKK Kommunen har dermed opnået en besparelse på ca. DKK på renteudgifterne. Valutakurs er pr. 14. februar ,20 hvilket betyder at Kommunen har et urealiseret tab på hovedstolen på 0,1 % i forhold til optagelsestidspunktet. Dette er kun relevant såfremt kommunen skulle vælge at omveksle lånets restgæld fra CHF til DKK i dag, hvilket vi ikke anbefaler. Samlet besparelse på renteudgifterne er altså ca. DKK Forventninger til rente- og valutaudviklingen Rentekurve 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1 md. 3 md. 6 md EUR CHF DKK JPY USD Ovenstående diagram beskriver de markedsrenter, der gælder i dagens marked for DKK, EUR, CHF og USD på løbetider fra 1 måned til 30. Variabelt forrentede lån i CHF med 3-6 måneders renteperiode er attraktive, idet rentespændet i forhold til DKK - for tiden en besparelse på ca. 1,4 % p.a. ikke ventes at ændres markant selv i det nuværende rentestigningsscenarium. Samme udvikling ventes at gøre sig gældende for renterne i den lange ende af markedet jfr. forventningerne til korte- og lange renter nedenfor. 7

8 3 mdrs rente 5 5,00 Procent ,15 3,10 2, jan 03 jul 03 jan 04 jul 04 jan 05 jul 05 jan 06 jul 06 jan 07 DKK EUR CHF USD Procent 10 s obligationsrente ,65 4,35 3,10 2,00 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 0 DKK EUR CHF USD JPY Valutakursrisiko Ved at have lån i fremmed valuta påtager Ringsted Kommune sig en valutakursrisiko dvs. den risiko at valutakursen ændrer sig i lånets løbetid. Det betyder, at såfremt der omlægges til lån i EUR vil en styrkelse af EUR mod DKK betyde en fordyrelse af lånets tilbagebetaling, hvorimod et fald i EUR mod DKK vil medføre en lavere omregnet ydelse. I det følgende vil vi fokusere på valutarisiko i relation til CHF og EUR de to valutaer, som kommunens lånepolitik åbner mulighed for at låne i til sammenligning er USD taget med. Af nedenstående diagram ses udviklingen i de 3 valutaer over en række. 8

9 Valutakurs EUR USD , Kurs 600 CHF 450 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan Det er oplagt, at de enkelte valutaer har forskellige udsving i forhold til DKK. Forholdet mellem DKK og EUR forventes fortsat at forblive relativt stabilt på grund af fastkurspolitikken og valutakurssamarbejdet ERM2 hvor DKK holdes indenfor +/- 2,25 % fra centralkursen på EUR. Dette er ikke tilfældet for CHF, som derfor kan bevæge sig betydeligt mere. Det er markedets forventning, at CHF vil fastholde det nuværende handelsniveau mellem 479 og 485 mod DKK den kommende tid. På den schweiziske centralbanks næste møde medio marts forventer markedet at renten med stor sandsynlighed igen vil blive forhøjet med 0,25 % point til 1,25 %. Centralbanken ventes dog at se på udviklingen i de schweiziske nøgletal de kommende måneder inden de endelig beslutter sig. CHF anses fortsat at være den bedste alternative lånevaluta til DKK på måneders sigt for låntagere med bestående lån i CHF. Der manes dog til forsigtighed og eksponering i CHF bør være mellem 30 % og 40 % af låneporteføljen. Muligheden for fast forrentede lån i op til 3 i CHF bør overvejes for dele af CHF-porteføljen over de nævnte rammer, for at imødegå den stigende rente i Schweiz den kommende tid. Af risikofaktorerne er her forventningerne til den fremtidige udvikling i CHF overfor DKK på 3 s sigt. 9

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere